Теорія. Практика. Досвід. Позакласна робота з предмета основи здоров’я

Про матеріал
Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів є пріоритетним напрямком діяльності колективу. Ця діяльність реалізовується в ході навчально-виховного процесу. Посібник містить матеріали до уроків, форми та види позакласної роботи, програму гуртка «Зелений світлофор», сценарії виступу агітбригад ЮІР, які мають на меті формування в учнів прагнення та потреби ведення здорового способу життя та усвідомлення ними цінності здоров’я, пропаганда вивчення правил дорожнього руху, попередження ДТП, надання домедичної допомоги при ДТП. Посібник стане у пригоді учителям основ здоров’я, класним керівникам, педагогам-організаторам, вихователям ГПД та всім, кому не байдуже здоров’я молодого покоління.
Перегляд файлу

Відділ освіти Рокитнівської  райдержадміністрації

Кисорицька загальноосвітня школа I-III ступенів

Рокитнівської районної ради Рівненської області

 

 

 

 

 

 

Теорія. Практика. Досвід. Позакласна робота з предмета основи здоров’я

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитне - 2020

Автор – упорядник: Бричка Оксана  Петрівна, вчитель фізичної культури Кисорицької загальноосвітньої школи I-III ступенів, спеціаліст I категорії

 

Теорія. Практика. Досвід. Позакласна робота зпредмета основи  здоров’я –  Рокитне: 2020, - 78 с.

 

Рецензент: Євпат Валентина Гнатівна, заступник директора з виховної роботи Кисорицької ЗОШ  I-III ступенів, спеціаліст вищої категорії, звання «Старший вчитель»

Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів є пріоритетним напрямком діяльності колективу. Ця діяльність реалізовується в ході навчально-виховного процесу. Посібник містить  матеріали до уроків,  форми та види позакласної роботи, програму гуртка «Зелений світлофор», сценарії виступу агітбригад ЮІР, які мають на меті формування в учнів прагнення та потреби ведення здорового способу життя та усвідомлення ними цінності здоров’я, пропаганда вивчення правил дорожнього руху, попередження ДТП, надання домедичної допомоги при ДТП.

  Посібник стане у пригоді учителям основ здоров’я, класним керівникам, педагогам-організаторам, вихователям ГПД та всім, кому не байдуже здоров’я молодого покоління.

 

 

 

Рекомендовано методичною радою

Кисорицької загальноосвітньої школи I-III ступенів

Рокитнівської районної ради Рівненської області

Протокол № 2  від 28.11. 2019 року

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ………………………………………………………………………......4

 1. Досвід роботи…………………………………………………………………5
 2. Теоретичні засади дослідження проблеми  здоров’я……………………..19
 3. Аналіз стану здоров’я в Україні……………………....................................23
 4. Чинники, що впливають на здоров’я дітей і підлітків та основи формування мотивації на здоровий спосіб життя………………………....27
 5. Форми та види позакласної роботи……………………………...................33
 6. Зміст програми гуртка «Зелений світлофор»……………………………...39

Висновок……………………………………………………………………..53

Додатки (сценарії виступу агітбригад ЮІР)……………………………....56

Список використаної  літератури…………………………………………..77

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

                                                   «Єдина краса, яку я знав — це здоров'я»

Г. Гейне

Закінчення XX століття незвичайне тим, що людство, досягнувши величезних технічних успіхів, опинилось перед фактом, що здоров’я воно не примножило. Бажання забезпечити собі більш комфортні умови життя призвело до стрімкого науково-технічного розвитку, наслідком якого є збільшення небезпечних чинників та посилення їх негативного впливу на організм людини.

Сьогодні проблема загрози здоров'ю розглядається як одна із загроз планетарного масштабу. Сутність цього явища пов'язана з тією закономірністю в природі, що кожен біологічний вид вимирає, якщо змінюються умови існування, до яких він пристосовувався тисячоліттями у ході своєї еволюції. А людська діяльність протягом XX століття не тільки не перешкоджала формуванню передумов антропологічної катастрофи, а, навпаки, сприяла їх розвитку, тому що кардинально змінювала умови життя, до яких людство адаптовувалося віками.

Глобальна вагомість і актуальність проблеми викликала стурбованість представників педагогічної науки, особливо у напрямку формування у наших дітей мотивації на здоровий спосіб життя.

Не кожна дитина усвідомлює, що здоров'я - це одна з головних умов фізичного і духовного розвитку, досягнення успіху в здоровому житті, реалізація здібностей і талантів. Здоров'я потрібне всім, щоб знайти своє місце у житті. Щоб кохати і бути коханим. Щоб радіти, сміятися і насолоджуватися життям. Здобути знання, проявити свої здібності, мати життєву перспективу, вміти, нарешті, стати корисним суспільству може тільки така особистість, яка фізично розвинена, фізіологічно гомеостатична, соціально адаптована, психічно врівноважена, живе в гармонії з природою і має чіткі свідомі позитивні мотивації, усвідомлює свої родинні й народні цінності, має духовну основу.

 

 1. ДОСВІД РОБОТИ

 

У наш час дитина повинна мати можливість пізнати себе, особливості людського організму, основні засоби здорового способу життя, запобігання різним захворюванням, шкідливим звичкам; уміти керувати своїм здоров’ям, що дасть їй шлях до повноцінного життя. Сьогодні дуже важливо навчити дитину самій піклуватися про власне здоров’я, сформувати в неї установку на підтримку власного здоров’я без застосування  медикаментозних засобів.

   Культура здоров’я школяра – це інтегроване утворення особистості, що виявляється в її мотиваційній, теоретичній і практичній підготовці до формування, збереження та зміцнення свого здоров’я у всіх його аспектах (духовному, психічному й фізичному) та розумінні здоров’я як цінності.

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Багато вчених приділяли увагу питанням формування культури здоров’я особистості взагалі (О. Ахвердова, Г. Кривошеєва, С. Лебедченко, В. Магіна, В. Скуміна та ін.) і школярів зокрема (В. Горащук, С. Кириленко, Ю. Мельник та ін.).

Головна причина хвороб, як уважав М. Амосов, у відсутності ціле­спрямованої діяльності зі зміцнення здоров'я. «Щоб стати здоровим, пот­рібні власні зусилля, постійні та знач­ні. Замінити їх нічим не можна», — наголошував він.

Діяльність педагогічних та учнів­ських колективів із формування пози­тивного ставлення до власного здоров'я передбачає ряд основних завдань:

1. Прищеплення учням знань та вмінь щодо здорового способу життя, що слугуватимуть підґрунтям для ви­роблення стійких поглядів і переко­нань, спонукатимуть до оздоровчо-про­філактичних дій і вчинків. У процесі за­своєння учнями знань та набуття вмінь формується позитивне ставлення до власного здоров’я та своєї ролі в його збереженні.

Оздоровча освіта вихованців відбувається під час уроків «Основи здоров'я», просвітницької діяльності (лекції фахівців, бесіди вихователів, лекторії тощо). Зважаючи на те, що серед шкідливих звичок вихованців шкіл найпоширенішим є куріння, слід приділити його профілактиці особливу увагу.

Формуванню свідомого ставлення до власного здоров'я присвячують зустрічі з людьми, які ведуть здоровий спосіб життя, лікарями, спортсмена­ми тощо.

2.  Навчання учнів умінням і нави­чкам здорового способу життя, що є виявом позитивного ставлення до власного здоров'я, відбувається під час виховної діяльності. Серед видів такої діяльності провідними є: фіз­культурно-оздоровча, суспільно ко­рисна, творча, ігрова.

3. Привчання дітей до правил і норм здорового способу життя: дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних правил; своєчасне медичне обстежен­ня здоров'я вихованців із його корек­цією; навчання дітей способам само­контролю за станом здоров'я.

4. Створення гуманного мікрокліма­ту в учнівських колективах. Форму­вання в учнів культури спілкування і не конфліктності.

5. Підвищення оздоровчої гра­мотності педагогічного колективу (вчителів, вихователів, лікарів, психо­логів, соціальних працівників).

Процес формування позитивного ставлення учнів до власного здоров'я надзвичайно складний, він залежить від багатьох чинників і визначається комплексом певних педагогічних умов.     

  Результатом навчання основ здоров’я є розвиток життєвих навичок, формування культури здоров’я учнів, що сприяють здоровому способу життя. У 5-9 класах було проведено моніторингове дослідження щодо формування в учнів культури здоров’я в процесі вивчення предмета основ здоров’я. Аналіз матеріалів анкетування, проведеного у 5-9 класах дає можливість зробити висновки про те, що:

 1. Школярі набувають базові знання про здоров’я та благополуччя;
 2. Усвідомлюють, що здоров’я людини залежить від поєднання знань про здоров’я, ставлення і стиль поведінки;
 3. Розуміють, як впливає на людський організм стиль поведінки щодо звичок у харчуванні, фізичної форми, особистої гігієни, шкідливих речовин, безпеки й стану навколишнього середовища;
 4. Визначають причини, засоби запобігання та методи лікування захворювань, розладів, травм і залежностей.
 5. Розпізнають моделі зловживання, спрямовані на себе чи інших, та розуміють, як зламати ці моделі.
 6. Застосовують знання та навички задля сприяння здоров’ю та благополуччю родини.
 7. Застосовують знання та навички для збереження фізичної форми, вживання здорової їжі тощо.
 8. Визначають фізичні риси та риси поведінки, притаманні статевому розвитку та статевій зрілості людини.
 9. Приймають відповідальні рішення щодо ризиків шляхом їхньої диференціації та визначення різних наслідків.
 10.  Оцінюють вплив культури, культурної спадщини й традицій на власне здоров’я.
 11.  Оцінюють побачене, прочитане й почуте з точки зору впливу на здоров’я.

 

 

 

 

Результати навченості учнів з предмету основи здоров’я

Формування культури здоров’я учнів за допомогою навчального курсу «Основи здоров’я» відбувається на засадах життєвих навичок. Тому що  педагогічна діяльність переконала в тому, що знання з формування, зміцнення та збереження здоров’я є необхідним, але недостатнім чинником у розвитку чи зміні поведінки. Для того щоб вплинути на поведінку, інформативні методи повинні поєднуватися з уміннями, відомими як «життєві навички». 

Українські педагоги визначають три групи  життєвих навичок. Життєві навички, що сприяють здоровому способу життя:

Навички

Різноманітність навичок

Результати навчальної діяльності

Життєві навички,що сприяють фізичному здоров’ю

Навички раціонального харчування

 • дотримання режиму харчування;
 • уміння складати харчовий раціон з урахуванням реальних можливостей, потреб та користі;
 • вміння визначати й зберігати високу якість харчових продуктів

Навички рухової    активності

 • виконання ранкової зарядки;
 • регулярні заняття фізичною культурою, руховими іграми, фізичною працею

Режим праці та відпочинку

 • вміння чергувати розумову та фізичну активність;
 • вміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного відпочинку

Санітарно-гігієнічні навички

 • навички особистої гігієни;
 • уміння виконувати гігієнічні процедури (доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо)

 

 

Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю

Навички ефективного спілкування

 • уміння слухати;
 • уміння чітко висловлювати свої думки;
 • уміння виражати свої почуття;
 • уміння просити про послугу або допомогу;
 • володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо);
 • адекватна реакція на критику

Навички співчуття

 • уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;
 • уміння висловити це розуміння;
 • уміння зважати на почуття інших людей;
 • уміння допомагати та підтримувати 

 

Навички розв’язування конфліктів

 • уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;
 • уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності;
 • уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою конструктивних переговорів

Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації

 • уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля;
 • уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин;
 • уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • навички впевненої поведінки, зокрема застережливих дій щодо ВІЛ/СНІДу

Навички спільної діяльності та співробітництва

 • уміння працювати в «команді»;
 • уміння адекватно оцінювати свої здібності, свій внесок у спільну діяльність;
 • уміння визнавати внесок інших у спільну роботу

Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю

Самоусвідомлення та самооцінка

 • позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив;
 • уміння реально оцінювати свої здібності та можливості;
 • адекватна самооцінка;
 • уміння адекватно сприймати оцінки інших людей;  

Навички самоконтролю

 • уміння правильно виражати свої почуття;
 • уміння контролювати прояви гніву;
 • уміння долати тривогу;
 • уміння переживати невдачі;
 • уміння раціонально планувати час

Мотивація успіху та тренування волі

 • уміння зосереджуватися на досягненні мети;
 • розвиток наполегливості та працьовитості;
 • установки на успіх та віра в себе

 

Аналіз проблем і прийняття рішень

 • уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення;
 • здатність сформулювати декілька варіантів розв’язання проблеми;
 • уміння передбачити наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей;
 • уміння оцінювати реальність кожного з варіантів, враховуючи власні можливості та життєві обставини;
 • здатність обирати оптимальні рішення 

Визначення життєвих цілей та програм

 • уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями;
 • уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час;
 • уміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин

 

У процесі формування культури здоров’я учнів активно використовую  на уроках інтерактивні методи навчання, рольові ігри, дискусії, дебати, вікторини, ситуаційний аналіз, елементи тренінгу, міні-лекції, презентації, робота в парах та групах.

 

 

 

 

Орієнтовна структура уроку

із застосуванням інтерактивних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зокрема, на уроці по темі "Дорожньо-транспортні пригоди. Дії свідка ДТП" під час перевірки домашнього завдання проводжу групову роботу при розв'язанні ситуаційних задач. Як ілюстрація зв'язку всіх складових здоров'я з умовами та способами його збереження є конференція , дебати про шкідливі звички, такі як: паління, алкоголь та наркоманія. На всіх типах уроків широко застосовую інтерактивні методи навчання, відпрацьовуються практичні дії під час вивчення кожної теми.

Використовую такі сучасні педагогічні технології: програми самоаналізу, які забезпечують осмислення своїх здібностей, формують потребу в самовихованні; тренінги або їх елементи, які активізують спілкування, в результаті чого формуються ціннісні орієнтації щодо здорового способу життя; творчі проекти, які розвивають комунікативні здібності та сприяють творчому самовираженню дітей; інформаційно-комунікаційні технології тощо.

Використовуючи інформаційно-комп’ютерні технології на уроках основ здоров’я, краще можна подати матеріал, швидко та ефективно перевірити знання учнів, підвищити їх інтерес до навчання.  Наприклад, при вивченні теми "Екологічні проблеми природного середовища", вони мають можливість одразу на екрані комп'ютера побачити вплив своєї діяльності на оточуюче середовище Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій формує в учнів комунікаційні навички, культуру спілкування, навички дослідницької діяльності, вміння моделювати  практичну роботу , а також різноманітні супутні навички, в тому числі й навички користування комп'ютерною технікою.

Учні беруть участь у дослідних проектах індивідуально або у складі невеликих груп. Дослідні проекти є дуже ефективними для розвитку творчих умінь і навичок. З досвіду вивчення основ здоров’я можна назвати деякі теми дослідних проектів, які популярні в учнів: «Вплив куріння на здоров’я учнів»; «Скажемо «Ні» наркотикам»; «Молодь і ВІЛ» тощо. При виконанні цих проектів учні виявляють винахідливість у доборі інформації. Саме цей метод оцінює навчальні досягнення учнів на високому рівні. Важливо у процесі навчання, щоб учні навчилися самостійно знаходити інформацію, яка стосується здоров’я.

   Широко впроваджую здоров’язберігаючі технології, тому що мета сучасного навчального закладу — формування здоров’язберігаючих компетенцій і підготовка дітей до життя. 

Одним із важливих моментів вихо­вання позитивного ставлення до влас­ного здоров'я, сприйняття його як найвищої цінності, є і здоров'язбері­гальні хвилинки на уроці як складова комплексу заходів щодо зміцнення і збереження здоров'я дітей. Вони до­помагають формувати інтерес підліт­ків до власного здоров'я, а також ви­робляти стійку потребу і бажання дба­ти про нього. Здоров'язберігальні хви­линки — обов'язковий компонент шкільного уроку. На думку учнів, вони допомагають подолати сонли­вість (35 %), підвищують працездат­ність (ЗО %), створюють хороший настрій (20 %), сприяють спілкуван­ню (6 %). Учням украй потрібні рух­ливі хвилинки на уроці, які дають змо­гу розім'яти тіло, перепочити і розсла­битися. Систематичне використання оздоровчих хвилинок сприяє поліп­шенню психоемоційного стану в уч­нів, зміні ставлення до себе і свого здоров'я.

Оздоровчі хвилинки на уроці спри­яють збереженню не лише фізичного

здоров'я учнів, а й психічного. Підліт­ки більше спілкуються один з одним. Допомагають і підтримують один од­ного, що підвищує їх комунікативну культуру.

Проведення таких хвилинок на уроці привчає дітей до правильної організації роботи і під час вико­нання домашніх завдань. Дає мож­ливість навчитися самим раціональ­но поєднувати працю та відпочи­нок, що зробить їх діяльність ефек­тивнішою.

Діти гарно сприймають такі хви­линки, якщо вчитель разом із ними виконує вправи. Дивлячись на нього, вони мають можливість скорегувати свої помилки.

Я переконана, що такий вид діяль­ності, як здоров'язберігальні хвилин­ки, — це ще один крок до того, щоб учні росли здоровими, розумними і щасливими.

Розділ «Здоровий спосіб життя» 5-8 класи

Вправа «Колесо життя»

Мета: визначити поняття «здоров'я» і «здоровий спосіб життя», фактори, що впливають на нього.

В основу покладено світогляд пер­ших поселенців Канади, що сприй­мали життя як колесо. Відповідно до цього в житті все має перебува­ти в гармонії.

Інструкція: намалюйте в зошиті вели­ке коло, розділіть його на вісім частин і позначте кожну з них (за годин­никовою стрілкою):

• духовна складова здоров'я (неак­тивний — активний);

• інтелект (самовдоволений — до­питливий);

• емоційна (нестійкий — стійкий);

• фізична (нездоровий — здоровий);

• соціальна (усамітнений — член певної соціальної групи);

• професійна (незадоволений — задоволений);

• екологічна (неощадливий — ощадливий);

• психологічна (неадаптивний — адаптивний).

Знайдіть і позначте на кожній спиці місце, що найбільше відповідає ва­шому стану на сучасному етапі, і по­тім з'єднайте крапки лінією.

Коментар. Кожна зі спиць підтримує ваше колесо життя в рівновазі. Кож­на вимагає вашої уваги. Необхідно розвивати якості, зазначені на спи­цях, рівномірно, щоб жити гармоній­но. Гармонія в усіх сферах забезпечує стан здоров'я людини.

Потім можна запропонувати учням визначити, що таке здоров'я. На­вести визначення ВООЗ, приділив­ши особливу увагу терміну «благо­получчя».

Здоров'я — це стан цілковитого фізич­ного, духовного і соціального благо­получчя, а не тільки відсутність хво­роб чи фізичних недоліків.

Розкрити фактори, що впливають на здоров'я (ґрунтуючись на результатах вправи «Колесо»).

У позакласній роботі процес формування культури здоров’я школярів продовжується через участь у акціях тренінгах, вікторини, тематичні вечори, предметні тижні, виступи агітбригад ЮІР, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров’я. Здійснюються різноманітні профілактичні заходи.

  До позакласної діяльності, спрямованої на формування культури здоров’я школярів,  можна віднести:

  - організацію й проведення конференцій, вікторин, конкурcів, змагань, тематичних вечорів, присвячених питанням формування, збереження і зміцнення здоров’я: («День цивільної захисту», «Тиждень здоров’я» «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Олімпійський тиждень», «Тиждень козацтва», «Джура»)… ;

- створення куточків здоров’я та безпеки життя,  стенди, які демонструють унаочнення до тем "Дорожній рух", "Пожежна безпека", "Електробезпека", "Надання першої медичної допомоги", «Куточок здоров’я»;

- здійснення профілактичних і фізкультурно-оздоровчих заходів брей-ринг «Вплив куріння на  здоров’я», радіолінійка «Шкідливі звички», «Веселі старти», «Нумо, козачата», «Старти надій», «Козацькі розваги», сніговик «First»;

- участь у Всеукраїнських акціях та конкурсах «Молодь проти СНІДу», «Конкурс спортивної фотографії», «Безпечна країна»;

- проведення семінару з основ здоров’я  на базі Кисорицької ЗОШ I-III ступенів - тренінг на тему «Кожен може стати лідером та волонтером», виховний захід «Казка про вогнехвостика»

- проведення творчого уроку на базі Рокитнівської ЗОШ №3 у 7-му класі на тему «Хвороби цивілізації. Куріння і рак»

- виступи агітбригади ЮІР в районних змаганнях (2017 р.- III місце, 2018 р.- III місце, 2019 р.- I місце);

- участь в обласній МАН з 2017-2019 р.;

- тісна співпраця з місцевими медпрацівниками та представниками влади;

- пройдені курси  на платформі Edera – НУШ, інклюзивне навчання, надання домедичної допомоги.

Залучення батьків до партнерства корисне як для самих учнів, так і для їхніх родин, тому  піклування про здоров’я дитини – спільне завдання школи і родини. Підтримка батьків має велике значення, оскільки за здоров’я дитини відповідає передусім родина. Вона відіграє важливу роль у формуванні ціннісних орієнтирів, засвоєнні морально-етичних норм, відпрацюванні моделей поведінки й прийнятті життєвих рішень своїх дітей. Залучення батьків до партнерства сприяє: інформуванню батьків, родини з питань здорового способу життя й безпечної поведінки; зростанню ролі батьків у процесі виховання дітей; підтримці педагогів, які впроваджують предмет; тіснішому контакту школи й родини; поліпшенню стосунків між дорослими й дітьми.

Отже, формування культури здоров’я учнів передбачає перш за все озброєнням їх відповідними знаннями з питань здоров’я за допомогою яких у дитини формується певне уявлення про значення здоров’я у житті кожної людини, відповідальне ставлення до його збереження, а також знаннями певних оздоровчих технологій, їх застосування у практичній діяльності та ведення здорового способу життя.

  Підвищення психічної напруги дитини достатньо сильно впливає на  здоров’я як у фізичному так й у психічному та духовному планах. У зв’язку з цим дитина потребує особливої уваги з боку учителя. Педагог враховуючи вищезазначене повинен виявити ті проблеми, які виникли у дитини, можливі відхилення у здоров’ї і враховуючи індивідуальні особливості учня допомогти йому у підборі відповідних оздоровчих технологій, а також здійснювати контроль за їх правильним застосуванням. Проблема формування  культури здоров’я дітей та учнівської молоді недостатньо розроблена з точки зору її  багатоплановості. Удосконалення системи формування культури здоров’я школярів  комплексна наукова проблема тривалого характеру.

       Таким чином, можна зробити висновок, що за допомогою якісного викладання навчального курсу «Основи здоров’я», застосування під час позакласних заходів оздоровчих технологій,  переважно спрямованих на всебічне оздоровлення школярів сучасний учитель має можливість повною мірою сприяти вихованню повноцінної здорової молоді, формувати в неї високий рівень культури здоров’я.

 

 

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sf9f49bb1ba39baf6/image/idf15337a4b442a16/version/1447105917/image.png

 

2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я

Бажання людства забезпечити собі більш комфортні умови життя привело до стрімкого науково-технічного розвитку, наслідком якого є збільшення небезпечних чинників та посилення їх негативного впливу.

Глобальна вагомість і актуальність проблеми викликала стурбованість передових представників світової науки, особливо у сферах, що стосуються проблем здоров'я.

З преамбули ВООЗ 1976 р: «Здоров'я — це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб».

Всі добре знають, що сучасний погляд розуміє під здоров’ям людини феномен, що інтегрує п’ять основних складових здоров’я:

 

 

Ще 1991 року в Україні набула чинності Конвенція 00Н про права дитини. Виконання умов Конвенції, положень Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей вимагало цілеспрямованих дій Української держави, всього суспільства щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей. Адже стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я підростаючого покоління є інтегральним показником суспільного розвитку, могутнім чинником впливу на економічний, культурний, обороноздатний потенціал країни.

Наших дітей ми повинні націлювати на усвідомлення того, що майбутнє кожного — за здоровим поколінням, бо фізично і морально здорова людина здатна творити і приносити користь іншим людям. Вони повинні чітко розуміти, що для того, щоб сформувати здоров'я, треба знати, як воно закладається, зберігається і руйнується, від чого залежить?

Фактори, що впливають на здоров’я людини

І справді, якщо взяти умовно рівень здоров'я за 100 %, то:

 •   20 % — залежить від спадкових факторів;
 •   20 % — від умов оточуючого середовища;
 •   10 % — від діяльності системи охорони здоров'я (медицини);
 •   50 % — від самої людини, і від того, який спосіб життя вона веде.

Люди, які ведуть здоровий спосіб життя, дотримуються правил безпеки навчання та праці, яким властива висока духовність, залишаються здоровими до глибокої старості.

Микола Амосов говорив: «У більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а сама людина. Найчастіше вона хворіє через лінощі й жадобу, а інколи - й від нерозумності».

Збереження і відновлення здоров'я залежить від рівня культури і становить культуру здоров'я людини. Тому поняття «здоровий спосіб життя» розглядається у співвідношеннях тріади:

 

 

 

 

Здоровий спосіб життя учнів — це сукупність ціннісних орієнтацій та установок, звичок, режиму і темпу життя, спрямованих на збереження, зміцнення, формування, відтворення здоров'я в процесі навчання виховання, спілкування, праці і відпочинку і передачі його у майбутньому.

Складові здорового способу життя включають елементи, які стосуються всіх аспектів здоров’я, це:

 • усвідомлення цінності здоров'я (домінуючий у світогляді людини духовний пріоритет і відповідна психічна установка);
 • відсутність шкідливих звичок (тютюнової, алкогольної, наркотичної залежності);
 • доступ до раціонального, збалансованого харчування (у тому числі якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів та харчових добавок);
 • умови побуту (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки);
 • умови праці (безпека не тільки у фізичному, але й у психічному аспекті, наявність стимулів і умов для професійного розвитку);
 • рухова активність (використання засобів фізичної культури і спорту, різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення після фізичних і психічних навантажень).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

   На думку П. Л. Капіци, ученого-фізика зі світовим ім’ям, однією з найважливіших глобальних проблем, що визначають долю людства, є проблема «якості» народонаселення, під якою він має на yвазі комплекс медико-генетичних і соціально - психологічних характеристик життя людей: фізичне здоров'я, рівень розвитку інтелектуальних здібностей, психофізіологічний комфорт життя, механізми відтворення інтелектуального потенціалу суспільства тощо.

Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останнє десятиріччя свідчить про те, що Україна перебуває в стані глибокої демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, старінням населення та зменшенням середньої тривалості життя. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров'я, що є невід'ємною складовою здоров'я нації і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

За оцінками фахівців, близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя в дитячому й підлітковому віці .

Зараз прослідковується стрімке погіршення стану фізичного та розумового розвитку дітей, недостатня культура здоров'я молодого покоління.

Нервово – психічними розладами, психозами страждає чверть школярів. До закінчення 2 класу у 42% учнів, спостерігаються хронічні захворювання, 50% школярів мають порушення розвитку в будові і функціях різних систем органів. Ці негативні тенденції істотно впливають на ефективність навчально-виховного процесу. Більш того, питання здоров'я населення України в даний час трансформувалися у проблему, яка загрожує національній безпеці держави. Тому в даний час заклик – "Щоб вижити, світ повинен встановити здоровий спосіб життя! " – став найголовнішим.

Завдання поліпшення здоров'я школярів неможливо вирішити тільки зусиллями медиків. Здоров'я має бути одним із результатів освіти.

Проблема здоров'я дітей зараз стоїть настільки гостро, що ми повинні, в свою чергу, поставити запитання: що для нас важливіше — фізичне здоров'я дітей чи освіченість? Як, гризучи граніт науки, зберегти здоров'я?

Збільшується кількість хронічних захворювань у дітей і підлітків; зменшується кількість дітей із першою групою здоров'я; збільшується кількість учнів, що мають відхилення у стані здоров'я на час закінчення школи.

Найпоширенішими є хронічні захворювання, психоневрологічні розлади, короткозорість, ожиріння, порушення постави. Загрозливими є дані про досить помітне зростання серед молоді підвищеного кров'яного тиску, неспроможність до фізичної активності. Значне розповсюдження вказаних факторів ризику серцево-судинних захворювань та інших основних інфекційних хронічних хвороб у молодому віці свідчить про те, що їхні витоки знаходяться в дитячому та підлітковому віці, що значною мірою пояснює тенденцію до «омолодження» цих хвороб.

Останні статистичні дані ВООЗ свідчать: захворюваність дітей (7- 14 років) збільшилася майже на 35 %; зріс кількісний показник дитячої інвалідності. Захворюваність підлітків (15-17 років) за цей період зросла в 1,6 разів, поширеність хвороб — в 1,7 разів . Домінуючими стали так звані хвороби цивілізації, викликані емоційними факторами, техногенними та екологічними проблемами. Однак головна причина, на нашу думку, криється у змінах соціальної свідомості, що призвели до втрати зв'язку сучасної людини із природою, моральної деформації особистості.

Висновок, зроблений ученими, звучить як присуд для всіх нас: постійна емоційна напруга, участь дітей у сімейних конфліктах викликають порушення регуляції основних фізіологічних функцій.

Наприклад порушення здоров'я, які простежуються в дошкільному віці, пов'язані з нездоровим способом життя батьків і призводять до того, що в 60 % дітей, які приходять у перший клас, помітні функціональні порушення, 21 % мають відставання біологічного віку від паспортного на 2 роки, а 45 % нейро - психологічно і фізично не готові до навчання і освоєння програми . Необхідно відзначити, що діти з благополучних сімей мають вищий рівень фізичної і розумової підготовки, ніж їxні однолітки з неблагополучних сімей.

Протягом лише 2018-2019 років загальний показник поширеності всіх хвороб у дітей виріс у 1,5 рази. У структурі патологічної ураженості дітей традиційно перші місця займають хвороби органів дихання, органів травлення, хвороби ока та придаткового апарату, нервової системи і органів чуття, шкіри, вроджені вади розвитку зросли – в 1,8 рази, нервової системи та органів чуття – в 1,5 рази.

Структура поширеності захворювань дітей

Досвід переконав нас і в тому, що приблизно 85 % усіх неуспішних учнів мають поганий стан здоров'я — якусь недугу або захворювання, іноді малопомітні, які можна подолати тільки спільними зусиллями батьків, лікарів та вчителів.

Саме школа, за статистичними даними, сприяє появі хронічних захворювань у кожної другої дитини, що призводить до істотної втрати резерву здоров'я. Стає очевидною потреба зміни ставлення в системі освіти до здоров'я дитини, зміни в освітніх технологіях елементів навчального процесу, спрямованих перш за все на збереження такого стану здоров'я дитини, з яким вона прийшла до школи.

Особливу тривогу спеціалістів викликає стан здоров'я підлітків, поширення серед них наркоманів, нікотинової залежності, алкоголізму, венеричних захворювань, вагітності неповнолітніх, випадків суїциду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ТА ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Серед чинників, які підвищують ризик виникнення нервово-психічних розладів та порушень психічного здоров'я і форм поведінки цієї вікової категорії, значну роль відіграють конфлікти в родині, зловживання батьків алкогольними напоями, тобто агресивне соціальне середовище, наркотизація, вживання алкоголю, СНІД та ВІЛ інфікування. Підліток прагне бути дорослим, але, не знаючи як, легко потрапляє в «пастку» залежності від шкідливих звичок.

Сьогодні на здоров'я підлітків найпомітніше впливають причини, дія яких раніше була значно меншою. Більшість із них починають інтенсивно діяти саме в молодому віці. Урбанізація, зниження фізичного і підвищення нервово-психологічного навантаження, інформаційні перевантаження — усі ці складові нашої доби, звичайно, різною мірою, але відбиваються на здоров'ї дітей.

Отже чинниками ризику для здоров'я дітей є:

 • гіподинамія;
 • незбалансоване харчування;
 • шкідливі звички;
 • негативні емоції;
 • екологічне забруднення;
 • нові соціальні чинники (відсутність правового захисту тощо);
 • низький рівень культури здоров'я;

 слабка (часто негативна) мотивація молоді на здоровий спосіб життя.

Тому методологічною основою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків є гуманістичний підхід, сутність якого полягає у створенні сприятливої ситуації для їх готовності до сприйняття й адекватного реагування на виховні дії шкільного та соціального середовища.

Це розуміють усі і намагаються вживати заходів. На рівні нашої держави діє близько десяти національних програм, щорічно приймається десятки важливих документів у цій сфері, головним завданням яких є пропаганда здорового способу життя дітей та молоді. Прийнято ряд законів і підзаконних актів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та ВІЛ/СНІДу.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні висуває завдання піднесення освіти до рівня загальнонаціональних пріоритетів. Ідеї формування здоров'я людини через освіту в цій державній програмі присвячено окремий розділ. Тому школа і вчитель несуть правову й моральну відповідальність за здоров'я школярів, за створення позитивної, сприятливої атмосфери в класі, школі та сім'ї.

Згідно з Конвенцією про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання та розвитку дітей, обов'язковим компонентом національної освіти мають бути знання про формування, збереження і зміцнення здоров'я людини.

У школі слід навчати дітей піклуватися про своє здоров'я ще з першого класу. Оскільки система освіти має щоденний доступ до дитини, велика роль у підтриманні здоров'я дитини належить учителю. Лише система освіти будь-яких форм навчання може і повинна зберегти майбутнє нації, повернути здоров'я нашим дітям. Тому що першочерговим завданням будь-якого навчального закладу має бути високий рівень здоров'я дитини, а за ним — високий рівень знань.

Але дуже важко формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, коли у країні відсутня мода на здоров'я. Однією з причин антропологічної катастрофи, яка в Україні набула рис демографічної кризи, є низький рівень мотивації здорового способу життя та культури здоров'я у значної частини населення України. Засоби масової інформації тиражують шкідливі звички, насильство, звертаючи мало уваги на формування гармонійно, фізично і духовно розвиненої людини.

Наприклад, фізичний імідж людини серед найважливіших особистих показників назвали 85 % респондентів у США і лише 25 % чоловіків і 40 % жінок у нас.

Аналіз статистичних даних і результати різноманітних досліджень свідчать про тенденцію омолодження віку дітей, які починають палити, вживати алкоголь, наркотичні речовини.

Дедалі більш загрозливою та соціально небезпечною проблемою стає для країни СНІД (ВІЛ-інфекція). Україна за темпами розвитку цієї епідемії посідає перше місце у світі. Переважна більшість ВІЛ-інфікованих наркоманів (70% ) — це особи віком від 15 до 30 років, 18% — молодь до 20 років .

Поширеність куріння серед цієї категорії зростає, незважаючи на інформаційно-освітні заходи профілактики. До досягнення повноліття 82% юнаків та 72% дівчат мають досвід паління цигарок протягом життя. До активних курців належать серед хлопців: 11% у віці до 13-15 років, 20% у віці 15-16 і 35% у віці 16-17 років, серед дівчат відповідні показники: 5, 6 і 19%.”.

Поступово зростає офіційно зареєстрований рівень споживання алкоголю. Основні причини, які приводять до поширення вживання алкоголю є: просто зацікавленість, пропозиції друзів та бажання розслабитись. Чверть восьмикласників має вже чітку орієнтацію на алкогольні напої. Серед випускників таких уже половина. У великих містах третина підлітків піддаються ранній алкоголізації.

За останні роки спостерігається невтішна тенденція зростання вживання наркотичних речовин, оскільки з більш ніж 90 тис. зареєстрованих споживачів наркотиків 6 тис. – неповнолітні . Передусім, це вживання першого наркотику - тютюну. Наступний наркотик - алкоголь. За останні роки кількість осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби і психотропні речовини, в Україні подвоїлась, з них - 5,4 тисячі - неповнолітні, що створює безпосередню загрозу генофонду нації.

Спостерігаючи такі катастрофічні тенденції в суспільстві, ми зрозуміли, що висока культура здоров’я стає для нас ще й умовою виживання; а для держави зараз економічно вигідніше не боротися з наслідками руйнації здоров’я громадян, а докласти максимум зусиль, аби насамперед системою освіти впливати на умови збереження, зміцнення та відновлення здоров'я.

Протягом 11-ти років школа спроможна системно й систематично впливати на фізичний і психічний розвиток дитини, до певної міри коригувати її взаємини з навколишнім середовищем. Лише в школі можна комплексно впроваджувати засоби і методи соціальної та психологічної реабілітації дітей, збудити в них потребу, індивідуально значущі мотиви до здорового способу життя, допомогти їм опанувати засоби збереження та зміцнення свого здоров'я.

Що школа може зробити в такій ситуації? Як саме це робити? Як організувати навчально-виховний процес, щоб він сприяв збереженню та зміцненню здоров'я школярів?

Ми повинні пам’ятати, що зосередження на стилі здоров'я, а отже, і на здоровому способі життя не з'являється в дитини саме по собі, а формується, як наслідок відповідної педагогічної дії, тому в структурі здоров’ятворчої педагогіки особливе значення має педагогічний компонент, сутність якого, за визначенням різних дослідників, полягає в тому, що навчатися здоров'я необхідно із самого раннього віку.

Основними цілями роботи по формуванню навичок здорового способу життя є:

 • формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя, культури здоров'я;
 • знайомство учнів з основами здорового стилю життя;
 • формування свого стилю здорового життя;
 • здійснення профілактичної роботи з негативними проявами;
 • формування теоретичних та практичних навичок здорового способу життя учнів;
 • формування творчої особистості, здібної до саморозвитку, самоосвіти і самоактуалізації.

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків можна вважати:

 • на рівні фізичного здоров'я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров'я, як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;
 • на рівні психічного здоров'я: відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих поведінкових звичок;
 • на рівні духовного здоров'я: узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві;
 • на рівні соціального здоров'я: сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, позитивно спрямована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.

Методологічним підґрунтям роботи в цьому напрямку є діяльнісний і системний підходи до формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Системність полягає у взаємопогоджених знаннях, уміннях та навичках, сформованих у дітей та підлітків, які забезпечують необхідний рівень їх працездатності, моралі та духовності. Для цього необхідно знати основні положення фізіології, психології людини, соціології та інших суміжних дисциплін, які в сукупності дозволять реалізувати необхідні здоров'язберігаючі, здоров'язміцнюючі, здоров'яформуючі технології щодо свідомого ставлення до власного здоров'я і проявлятися у відповідних позитивних вчинках і діях.

На жаль, мало хто погоджується з тим, що ми на Землі для того, щоб учитися.

У школярів, наприклад, відношення до здоров'я проявляється по-різному. У них ще не настільки розвинене почуття самозбереження, щоб турбуватися про безболісне існування. І так добре, а випадковості (на зразок ангіни, ГРВІ, запалення легенів) швидко проходять. Діти знаходять хвороби прямо в школі на наших очах. І завданням учителів є пропаганда правильного способу життя, правильної поведінки, правильного стану і правильної відповідальності за своє здоров'я. Дитині необхідно щодня нагадувати, що навіть мама і тато не можуть дати їй здоров'я. Здоров'я потрібно набувати самій.

 

 

 

 

5.  ФОРМИ І ВИДИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов'язкова для всіх учнів класу. Вона спрямована на формування навичок здорового способу життя, критичного мислення та попередження негативних звичок і тенденцій поведінки. Така робота поглиблює і розширює знання, підвищує інтерес, збагачує молоду людину практичними уміннями і навичками здорового способу життя. Позакласні заняття допомагають викладачу краще пізнавати індивідуальні особливості учнів, виявити серед них обдарованих, які проявляють інтерес до здоров’я і всіляко спрямовувати розвиток цього інтересу. На думку С.У. Гончаренка позакласна робота організовується і проводиться в позаурочний час органами дитячого самоврядування за активної допомоги і при тактовному керівництві з боку педагогічного колективу, класних керівників, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної роботи.

Можна визначити наступні вимоги до позакласної роботи оздоровчого спрямування:

 • позакласні заняття, поглиблюючи знання учнів, не повинні відволікати їх увагу від основного змісту навчальної програми;
 • необхідно встановити тісний зв’язок навчально-виховної роботи на уроці і позакласних заняттях. У той же час позакласна робота не повинна бути простим продовженням навчального заняття. Тематика планів позакласних занять може відставати або випереджати їх;
 • матеріал, який пропонується учням для вивчення, повинен бути доступним, відповідати їхньому віку, рівню розвитку;
 • зміст позакласних занять і форми їх організації повинні бути цікавими. Будь-яка справа принесе повне задоволення в тому випадку, коли вона спирається на потреби самого учня, знаходить відгук в його почуттях, позитивних емоціях. У позакласній роботі є пізнавально-захоплюючий елемент, необхідний для здорового відпочинку, гарного настрою, гармонійної життєдіяльності;
 • велику увагу слід приділяти самостійній роботі з метою самовдосконалення особистості учня;
 • повинен здійснюватись глибокий зв’язок індивідуальної, групової і колективної роботи;
 • необхідне сполучення добровільності роботи з обов’язковим її виконанням;
 • прагнення до самостійності, притаманне підліткам і старшим школярам, повинно стати основою самоврядування школярів у позакласній роботі. При організації будь-якого позакласного заходу необхідно сформувати актив, який стане тимчасовим керівним органом з організації даного заходу. Обов’язковою умовою ефективної роботи активу є залучення до підготовки заходу максимальної кількості учнів.

Позакласні заняття не пов’язані з обов’язковою програмою. Їх організовують і проводять з урахуванням запитів учнів. Тому виключно важливо до початку навчального року спланувати всю позакласну роботу, розрахувати необхідний для неї час в календарних строках. Такий план слід складати у відповідності до бажань, нахилів школярів, з урахуванням загальношкільного річного плану.

При плануванні позакласної роботи корисно дотримуватися такого принципу: краще менше, але високої якості.

Позакласні заняття впливають на навчальні. Відомості, одержані на позакласних заняттях, дозволяють учням доповнювати в класі відповіді товаришів, наводити цікаві приклади тощо.

Надійний шлях підвищення якості навчання предметів оздоровчого спрямування – встановлення тісного зв’язку між класними і позакласними заняттями.

За способом організації діяльності школярів у дидактико-методичній літературі розрізняють індивідуальну, групову та масову позакласну роботу. Дві останні реалізуються в таких формах: робота тематичного гуртка, конференції, свята, виставки, клуби, навчальні заняття, ділові ігри, усні журнали, вечори тощо.

Індивідуальна позакласна робота проводиться з тими учнями, які виявляють особливий інтерес до здоров’язберігаючої проблематики. Пізнавальний інтерес зароджується в них на уроках і в позаурочній ро­боті. Спочатку він нестійкий, ситуативний і проявляється у збиранні марок, листівок, кольорових фотографій відповідної тематики; читанні додаткової науково-популярної літератури; перегляді тематичних телепередач, наприклад “Планета здоров’я”. Однак все це школярі роблять безсистемно, нецілеспрямовано. Завдання вчителя – вчасно помітити, ви­явити і перетворити це захоплення в стійкий довготривалий інтерес до змісту навчального предмета і цим допомогти учневі визначитися з вибором майбутньої професії. Відповідно до цього індивідуальна позакласна робота повинна бути цілеспрямованою, планомірною і відповідати віковим інтересам учня.

Одним з найважливіших видів індивідуальної роботи, особливо в молодших класах, є позакласне читання. На початковому етапі необхідно навчити кожного учня самостійно працювати з книжками, підбираючи їх індивідуально з урахуванням інтересу дитини і рівня ово­лодіння технікою читання. Слід рекомендувати учням не тільки прочи­тати, а й скласти коротке оповідання, намалювати малюнок або відшу­кати ілюстрації до прочитаного. Пізніше завдання змінюють, зокрема пропонують самостійно підібрати книжки, в яких розглядаються різні аспекти проблеми здоров’я.

Ефективність індивідуальної позакласної роботи залежить від рівня усвідомлення учнем мети завдання, його вагомості, від оволодіння способами її виконання, оформлення результатів, а також від оцінювання товаришами і вчителем. Виявлення і розвиток індивідуальних інтересів дозволяє об'єднувати і залучати дітей за спільністю до групової та масової позакласної роботи.

Найпоширенішою формою групової позакласної діяльності є гурток.

Дидактичними цілями роботи гуртка є розширення та поглиблення знань, закріплення певних умінь, пов’язаних зі збереженням і зміцненням власного здоров’я, набуттям навичок здорового способу життя.

Гурток, зазвичай, об'єднує 15-20 учнів. Бажано, щоб вони були одного віку, оскільки це дозволяє ефективно керувати їх діяльністю. План роботи гуртка розробляється з урахуванням особливостей, інтересів і ступеня підготовленості учнів. Важливим етапом створення гуртка є обговорення плану його роботи. Завдання полягає у тому, щоб школярі були активними його учасниками, організаторами життя гуртка, відчували свою відповідальність за нього, а керівник вміло й тактовно спрямовував його діяльність.

Керівнику гуртка важливо знати, які медичні установи і в якій мірі можуть бути використані для проведення занять на їх базі. Успішна робота гуртка певною мірою залежить від участі в ньому батьків. Ініціатива в налагодженні зв’язків з батьками належить керівнику. Основною формою таких контактів можуть бути батьківські збори. На перших зборах, які проводяться на початку першої чверті, керівник знайомить батьків з тематикою занять, розповідає про завдання гуртка.

Основним фінансово-звітним документом роботи гуртка є журнал, який веде керівник. Він вказує склад учнів, їх вік, місце проживання, фіксує відвідування протягом навчального року. В журналі вказуються теми занять і час їх проведення.

Керівник гуртка веде щоденник, де відображена поточна робота з переліком учнів, які виконували певні доручення, а також відмічаються практичні навички, набуті учнями.

Тематика теоретичних і практичних занять має бути цікавою і актуальною і може не співпадати. Теоретичні заняття повинні бути присвячені таким питанням як організація харчування, боротьба з шкідливими звичками, профілактика захворювань, методика загартування.

Практичні заняття здебільшого присвячені фізичній культурі, дихальній гімнастиці та ін.

Приблизний план роботи гуртка включає такі розділи:

 1. Тема занять.
 2. Форма занять.
 3. Дата проведення занять.
 4. Зміст і методи фронтальної роботи на занятті.
 5. Зміст і методи індивідуальної роботи.

Зміст кожного заняття відповідає темі плану. Учитель ретельно готується до його проведення, добирає цікаву інформацію, засоби наочності, зокрема медіафільми та кінофільми. Вибір методів і прийомів здійснюється аналогічно до їх вибору під час підготовки до уроку. Вибрані методи повинні передбачати активну участь дітей у роботі гуртка. Тому на його засіданнях організовується актуалізація засвоєних знань та вмінь, відбувається здобуття нових знань з різних джерел. Учні звітують про результати виконання завдань у формі записів у таблицях, тематич­но підібраних ілюстрацій, самостійно виконаних малюнків чи тематич­них розповідей за прочитаними книжками, переглянутими телепереда­чами. Активність дітей зумовлюється використанням ігор, загадок, вікторин, головоломок, але з чітко визначеною дидактичною метою.

У гуртковій роботі з основ здоров’я значна увага приділяється формуванню санітарно-гігієнічних знань і навичок надання долікарської допомоги. З членів гуртка доцільно сформувати санітарні дружини, завданням яких має бути перевірка і забезпечення виконання санітарно-гігієнічних умов у школі. З членів гуртка, в першу чергу, формуються агітаційні бригади ЮІР, вони беруть активну участь в організації та проведенні всіх масових позакласних заходів оздоровчої тематики.

Не менш важливим видом роботи гуртківців є виготовлення засобів наочності: гербаріїв лікарських рослин, роздаткових карток, тематичних альбомів, які використовують у процесі навчання предметів оздоровчого спрямування.

 

     

 

Картинки по запросу ігри на уроках фізичної культури в 1-4 кл. в картинках

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ЗМІСТ РОБОТИ ГУРТКА «ЗЕЛЕНИЙ СВІТЛОФОР»

 Мета та основне завдання роботи гуртка «Зелений світлофор» - профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму, збереження життя та здоров'я дітей.          

          Аналіз дорожньо-транспортного травматизму показує, що більшість дорожньо-транспортних пригод з дітьми трапляються через недотримання норм безпечної поведінки на вулицях і дорогах. Діти, як правило, не володіють навиками поведінки в транспортному середовищі, не вміють правильно оцінити та передбачати розвиток дорожніх ситуацій, наслідків порушення правил дорожнього руху.

Небезпекою, для всіх учасників руху, є дитина за кермом транспортного засобу: велосипеда, мопеда, скутера. Відсутність достатніх знань з правил дорожнього руху, низький рівень навичок у керуванні, не належний технічний стан транспортного засобу  є часто причиною скоєння ДТП. Одним з елементів запобігання  дорожньо-транспортних пригод є вивчення правил дорожнього руху на заняттях гуртків. 

Програма гуртка «Зелений світлофор» (початковий рівень  навчання) розроблена для  дітей шкільного віку (10 - 14років).

Вона розрахована  на один рік навчання  - 144 години на рік (4 години на тиждень).

           Навчання вихованців у гуртку передбачає теоретичне вивчення основних тем Правил дорожнього руху України.

           При розробці програми гуртка «Зелений світлофор» за основу використано «Правила дорожнього руху», які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1306 від 10 жовтня 2001 р. в  редакції від  05.04.2017 р..

                      Значне місце в програмі гуртка відведено практичним заняттям з прищеплення навичок керування велосипедом.

            В процесі проведення практичних робіт по спостереженню правильності дій учасників дорожнього руху, на дорогах населеного пункту,  вихованець повинен дати позитивну та негативну оцінку її учасникам. Зробити аналіз порушень за певний проміжок часу. Встановити причини їх виникнення. Знайти оптимальні напрямки по запобіганню цих порушень.

         Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання. У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні методи навчання, так і елементи інноваційних технологій.

         На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні та проблемно-пошукові. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам.

        Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-друковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання тощо.

       Застосовуються різні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання (ІКТ, презентації, відеофільми).

       Поряд із колективними та груповими формами роботи проводиться індивідуальна робота з вихованцями. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації  навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей вихованців.

        На заняттях в гуртку вихованцям прищеплюється повага до професій водія транспортного засобу та працівника поліції - інспектора ДПС, організовується змістовне дозвілля гуртківців, виховуються в них культурні та естетичні смаки, забезпечується всебічний розвиток вихованців згідно основних вимог і засад державних документів про національну освіту і виховання, позашкільну освіту.

          Перевірка та оцінювання знань і умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також проведення  вікторин і змагань тощо.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

всього

1.

Вступне заняття.

2

2

 

4

 

2.

Права та обов'язки пішоходів, пасажирів та водіїв транспортних засобів.

4

4

8

3.

Дорожні знаки та дорожня розмітка.

14

22

36

4.

Регулювання дорожнього  руху транспортних засобів  та пішоходів.

6

8

14

5.

Попереджувальні сигнали.

2

2

4

6.

Початок руху, зміна напрямку руху. Зупинка та стоянка транспортних засобів

2

4

6

7.

Проїзд перехресть, залізничних переїздів, пішохідних переходів.

4

8

12

8.

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, мопедів, гужового транспорту.

2

-

2

9.

Будова велосипеда і його ремонт. Практична та фігурна їзда на велосипеді.

8

32

40

10.

Тематичні вікторини, змагання, ігри

-

12

12

11.

Медико-санітарна підготовка.

2

2

4

12.

Заключне заняття. Підсумки роботи гуртка.

2

-

2

 

Всього:

48

96

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Вступне заняття (4 год.)

Закон України «Про дорожній рух».  Правила дорожнього руху як правова  основа дорожнього  руху.

Загальна культура, основні вимоги  Правил дорожнього руху. Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Організаційні питання.

           Правила безпеки на заняттях. Значення вивчення  правил  дорожнього руху, техніки безпеки (інструктаж).

ІІ. Права та обов'язки пішоходів, пасажирів та водіїв транспортних засобів (8 год.)

Обов’язки та права пішоходів щодо забезпечення безпеки руху і особистого життя, правила поведінки  для пішоходів і пасажирів. 

  Права і обов’язки водіїв транспортних засобів. Обставини, при яких водієві забороняється керувати і передавати  іншим особам керувати транспортними засобами.

Права і обов’язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими маячками і (або) спеціальним звуковим сигналом, виковуючи невідкладне службове завдання.

Обов’язки  інших водіїв  щодо забезпечення безпеки руху транспортних засобів  оперативних, а також дорожньо – експлуатаційних служб.

Обов’язки водіїв причетних до дорожньо – транспортних пригод.

Практична частина. Ознайомлення з конкретними діями пішоходів та водіїв в умовах дорожнього руху на вулицях міста.  Відпрацювання ситуацій в ігровому порядку  з використанням   наявного обладнання.

ІІІ. Дорожні знаки та дорожня розмітка (36 год.)

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації руху, їх класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків.

Попереджувальні знаки.

          Призначення, загальні ознаки, правила встановлення попереджувальних знаків. Назва кожного знака, його значення та зона дії. Знаки, які повторюються, їх установлення.

           Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватись із попереджувальними знаками.

           Вимоги до водія, що наближається до небезпечної ділянки дороги  установленим  попереджувальним знаком.

   Знаки пріоритету.

           Призначення, загальні ознаки, правила встановлення знаків пріоритету.  Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.

            Вимоги до водія, що наближається до небезпечної ділянки дороги з установленим  знаком пріоритету.

           Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватись із знаками пріоритету.

           Заборонні знаки.

           Призначення, загальні ознаки, правила встановлення заборонних знаків.  Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються чи можуть бути застосовані із заборонними знаками.

           Вимоги до водія, що наближається до ділянки дороги з установленим заборонним знаком. Винятки обумовлені Правилами.

Наказові знаки.

            Призначення, загальні ознаки, правила встановлення наказових знаків.  Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії, винятки і вимоги обумовлені Правилами. Таблички, що можуть застосовуватись із наказовими знаками.

  Інформаційно – вказівні знаки.

            Призначення, загальні ознаки, правила встановлення інформаційно-вказівних знаків.  Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватись  із наказовими знаками.

           Про що інформує чи на що вказує знак водієві, що наближається  до ділянки дороги  з тим чи іншим знаком. 

Знаки сервісу.

Призначення, загальні ознаки, правила встановлення знаків сервісу. Назва кожного знака, місце встановлення.

          Таблички, що застосовуються із знаками сервісу.

          Практична частина. Використовуючи макети, моделювання розміщення дорожніх  знаків в населених пунктах та за межами. Формування вмінь  користування дорожніми знаками.

 Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.

Горизонтальна розмітка.  Призначення. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до умов розмітки.

           Вертикальна розмітка. Призначення вертикальної розмітки.  Колір і умови застосування. Написи та інші позначення на проїзній частині. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Практична частина. Формування вмінь користуватися дорожньою розміткою.      

          Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках  доріг. Огородження, світлове сигнальне обладнання, направляючі пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Практична частина. Робота з стендами по виявленню дорожнього обладнання та визначення дій водія.

ІV. Регулювання дорожнього  руху транспортних засобів  та пішоходів (14 год.)

Засоби регулювання дорожнього руху. Типи світлофорів, їх призначення. Значення сигналів світлофора. Обов’язки учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофора.

Світлофори, що мають сигнали біло – місячного кольору.  Реверсивні світлофори.  Світлофори, що  регулюють рух пішоходів. Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних  засобів, котрі рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

           Значення сигналів регулювальника для  учасників дорожнього руху.  Обов’язки учасників руху  і дії відповідно до сигналів  регулювальника.  Дії водіїв і пішоходів  у випадках, коли на перехресті значення знаків, сигналів регулювальника  суперечливі.

          Практична частина. Відпрацювання  дій пішоходів та водіїв при різних сигналах світлофорів та регулювальника.

V. Попереджувальні сигнали  (4 год.)

 Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів  світловими показниками або рукою. Випадки під час яких дозволяється подавати звукові  сигнали  і сигнали світлом фар.

 Позначення  транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними фарами.

   Випадки, коли обов’язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації.

            Небезпечні  наслідки порушення  правил подавання попереджувальних сигналів.

            Практична частина. Розгляд типових дорожньо - транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів і програмових навчальних матеріалів.

VI. Початок руху, зміна напрямку руху. Зупинка та стоянка транспортних засобів (6 год.)

 Початок руху, зміна напрямку руху. Обов’язки водіїв перед початком руху, перестроюванням, поворотами і розворотами на перехресті та поза перехрестям. Правила використання смуг гальмування та розгону.

          Обов’язки водіїв у випадках, коли траєкторія руху транспортних засобів перетинаються, а  черговість руху не обумовлена.

          Порядок руху заднім ходом. Місця в яких заборонено розворот. Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни напрямку руху.

          Практична частина. Відпрацювання   на  макетах початку руху, перестроювання, розвороту на перехресті та поза перехрестям. 

 Розташування транспортних засобів на проїзній частині. Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування транспортних засобів  на проїзній частині  поза населеними пунктами, в населених пунктах, на дорогах з двостороннім рухом, які мають три, чотири і більше смуг.

           Випадки, коли дозволяється рух по трамвайним  коліям. Повороти на дорогу і рух на дорозі з реверсивним рухом. Рух по тротуарам і пішохідним доріжках.

           Небезпечні наслідки порушення правил  розташування транспортних засобів  на проїзній частині.

  Швидкість руху, дистанція та інтервал. 

           Фактори й обставини, в залежності від яких водій  вирішує, з якою швидкістю має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху.

           Обмеження швидкості руху в житлових та пішохідних зонах, у населених пунктах, поза населеними пунктами, на автомагістралях, для різних категорій транспортних засобів, під час буксирування  механічних транспортних засобів.

           Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких швидкість руху транспортних засобів  на окремих ділянках  може бути збільшена. Заборони, пов’язані з швидкістю руху.

 Безпечна дистанція та інтервал між транспортними  засобами, що рухаються.

   Вимоги до водіїв тихохідних і великовантажних транспортних засобів.

 Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або  небезпеки для руху.

 Небезпечні наслідки порушення  правил швидкості, руху, дистанції та інтервалу.

            Практична частина. Зустрічний роз’їзд та обгін. Дотримання швидкості руху, дистанції та інтервалу  в процесі руху. 

 Зустрічний  роз’їзд і обгін. Зустрічний роз’їзд, правила його виконання.

          Умови  під час виконання яких дозволяється обгін. Порядок обгону. Місця, де обгін забороняється. Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких  рухаються з малою швидкістю,  де обгін не можливий.

 Небезпечні наслідки  порушення правил зустрічного роз’їзду і обгону.

Зупинка і стоянка.   Загальні правила виконання  зупинки і стоянки та їх способи. Умови під час яких водій може залишати транспортний засіб на  зупинці та стоянці. Стоянка  біля тротуару і на тротуарі.

 Місця, в яких заборонені зупинка і стоянка, а в яких тільки стоянка. Вимоги до водія  під час вимушеної зупинки і стоянки.

  Небезпечні наслідки порушення зупинки і стоянки.

 Практична частина. Відпрацювання за правилами зупинки та стоянки при різних умовах дорожнього руху. Розташування транспортних засобів на проїзній частині. Зустрічний роз’їзд та обгін. Дотримання швидкості руху, дистанції та інтервалу  в процесі руху.

VII. Проїзд перехресть, залізничних переїздів, пішохідних переходів (12 год.)

 Види і ознаки перехресть. Загальні правила руху праворуч і ліворуч на перехресті. Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя.

 Практична частина. Відпрацювання практичних навичок переїзду перехресть ліворуч та праворуч. Регульовані перехрестя.  Порядок і черговість руху. Правила проїзду перехресть з додатковими секціями світлофорів. Взаємодія сигналів світлофора, регулювальника    і дорожніх знаків.

  Практична частина. Відпрацювання  практичних  навичок переїзду регульованих перехресть. Нерегульовані перехрестя. Правила проїзду перехресть, створених рівнозначними і не рівнозначними дорогами, черговість проїзду, якщо головна дорога змінює  напрям на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаків пріоритету немає.

 Практична частина. Відпрацювання  практичних прийомів  переїзду нерегульованих перехресть.       

 Переваги маршрутних транспортних засобів. Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту.

 Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Вимоги до водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним знаком «Діти», що зупинився з увімкненою  аварійною сигналізацією.

 Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

 Різновидності залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів  через залізничний переїзд.  Інформація якою повинен керуватись водій під час руху через переїзд.

 Вимоги, коли забороняється рухатись через переїзд. Дії водія  під час вимушеної зупинки на переїзді.

 Небезпечні наслідки порушення руху через залізничний переїзд.

 Переваги маршрутних транспортних засобів, які починають рух від позначених зупинок (карманів)  у населених пунктах  та вимоги до їх водіїв.

 Переваги трамваїв поза перехрестям.

 Небезпечні наслідки порушення вимог Правил дорожнього руху. 

 Практична частина. Відпрацювання практичних прийомів проїзду пішохідних переходів  та переходу через пішохідний перехід.

VIII. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів та осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин (2 год.)

Віковий склад та вимоги до водіїв  велосипедів, мопедів, гужового транспорту, погоничів тварин. Технічний стан  і обладнання  вказаних транспортних засобів. Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

         Небезпечні наслідки порушення  вимог до руху  велосипедистів, мопедів, гужового транспорту та прогону тварин. 

         Практична частина. Перевірка технічного стану та усунення недоліків.

IX. Будова велосипеда і його ремонт. Практична та фігурна їзда на велосипеді (40 год.)

   Історія виникнення велосипеда. Призначення  та типи велосипедів.  Будова велосипеда дорожнього типу, догляд за ним і ремонт. Обов’язкове та додаткове обладнання велосипеда. Новинки велотехніки. Правильність встановлення та регулювання керма і сідла. Будова і ремонт переднього і заднього коліс. Центрування коліс. Ремонт гальмівної втулки. Будова і ремонт вузла каретки і педалей. Ремонт шин і камер. Теорії руху велосипеда та його стійкості. Техніка їзди на велосипеді дорожнього типу. Значення правильної посадки для велосипедиста. Техніка педалювання, їзда в стилі танцю. Долання перешкод. Технічне обслуговування велосипеда.

          Практична частина. Технічне обслуговування велосипеда: центрування коліс, змащування ланцюга, каретки і педалей, регулювання гальм, усунення проколу камери.

          Основи техніки руху на велосипеді: положення корпусу і рук, робота ніг, посадка, педалювання, повороти, розвороти і гальмування. Велосипедний вантаж та способи його кріплення і перевезення. Особливості посадки та руху на завантаженому велосипеді. Похідний стрій. Рух дорогами з асфальтовим, бетонним, ґрунтовим, гравійним та щебеневим покриттям: небезпеки та несподіванки. Техніка подолання простих за складністю елементів фігурного водіння, додаткових етапів дистанцій: тріал, велокрос, велоралі, які відповідають дистанціям І класу .

          Практична частина. Посадка та схід із завантаженого велосипеду, особливості руху на поворотах та під час гальмування. Відпрацювання навиків з фігурного водіння (колія, стоп – лінія, ворота, щілина, коло) дистанцій з тріалу і велокросу (проїзд по вузькому коридору шириною до 1 м., розворот у зворотному напрямку, переїзд через закріплені колоди) у велоралі (кріплення та перевезення вантажу, колія, подолання броду). Навчально-тренувальні виїзди: їзда на велосипеді по пересічній місцевості, лісовими стежками,  їзда в зимовий період,  їзда в колоні з вантажем. Ігри, як форма вдосконалення техніки їзди на велосипеді: «Міст-гойдалка», «Вісімка», «Змійка», «Хто швидше», «Хто повільніше», «Із склянкою води».

Х. Тематичні вікторини, змагання, ігри (12 год.)

 Практичні заняття. Розв’язування задач та тестування з Правил дорожнього руху для учасників дорожнього руху.

ХІ. Медико-санітарна підготовка (4 год.)

           Дія водія в умовах ДТП та надання медико-санітарної допомоги потерпілим. Правила накладання пов’язок, шин, транспортування потерпілого.

 Практична частина.  Надання долікарської допомоги при різних умовних травмах. Відпрацювання  прийомів накладання пов’язок, шин, транспортування потерпілого.

ХІІ. Заключне заняття. Підсумки роботи гуртка (2 год.)

Підведення підсумків  роботи  гуртка   за  рік.   Відзначення  кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

         В процесі відвідування гурткових занять в   учнів виховується віра в себе, в свої сили, професійну орієнтацію, відбувається залучення  їх до організації пропаганди  безпечної поведінки на вулицях і дорогах серед дітей молодшого та середнього віку.

   Гуртківці вивчають Правила дорожнього руху, опановують методи щодо запобігання дитячого травматизму від автотранспорту і навички водіння велосипеда та надання першої допомоги потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах, проводяться  виховні заходи.

Вихованці мають знати:

 • Правила дорожнього руху, їх значення в забезпеченні порядку і безпеки до­рожнього руху;
 • обов'язки учасників дорожнього руху (во­діїв, пішоходів, пасажирів) і осіб, уповноважених регулювати рух;
 • обов'язки пішоходів та па­сажирів по забезпеченню безпеки руху і особистого життя; заборони для пішоходів, пасажирів;
 • знаки попереджувальні, заборонні, наказові, знаки пріоритету, інформаційно-вказівні, знаки сервісу;
 • значення дорожньої розмітки;
 • правила без­пеки і порядок руху транспортних засобів на перехресті, пішохідних переходах, через залізничний переїзд;
 • зна­чення кожного сигналу світлофо­ру та сигналу регулювальника для учасників дорожнього руху;
 • порядок руху, місця зупинки і стоянки транспортних засобів;
 • вимоги до руху велосипедів, мопедів;
 • прийоми першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді тощо.

Вихованці мають вміти:

 • застосовувати набуті знання на практиці;
 • виконувати фігурні вправи «Дошка», «Змійка», «Здвинуті дошки», «Подвійне коло» на велосипеді;
 • надавати  першу  медичну допомогу потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;
 • здійснювати пропаганду Правил дорожнього руху серед дітей та підлітків;
 • здійснювати патру­лювання і на пішохідних переходах біля навчальних закладів. 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

Наочні посібники та обладнання

 

Кількість

 

Правила дорожнього руху

15

Дорожні знаки

1

Макет світлофора

1

Макет дорожньої розмітки

1

Велосипед

1

Вузли та деталі велосипеда

5

Схеми перехресть

10

 

 

 

ВИСНОВОК

Здоров’я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім’ї і виховання. Ситуація із станом здоров’я населення в Україні погіршується ще й низьким рівнем знань переважної більшості людей щодо фундаментальних законів раціонального формування, збереження і зміцнення свого власного здоров’я впродовж усього життя. А досягти цього можна лише шляхом перебудови системи освіти та виховання людини, набуття знань, що дозволяють їй здійснювати гармонійний розвиток згідно з вимогами сьогодення. Тобто, треба ще з малечку виховувати і прищеплювати бажання вести здоровий спосіб життя, формувати такі базові поняття: здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна компетентність, здоров’язбережувальні компетенції (життєві і спеціальні навички); створювати всі умови для формування цілісного уявлення учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із способом життя і навколишнім середовищем; спрямовувати дітей на вивчення та визначення чинників, що впливають на фізичне, соціальне, емоційне благополуччя учнів їх інтелектуальний та духовний розвиток; виховувати бажання виконувати правила безпечної поведінки у навколишньому середовищі. За допомогою цієї інформації ми формуємо вміння самостійно приймати рішення, робити самооцінку, критично мислити .

Також ми опитували дітей про їх враження від проведеного заходу та проводили спостереження за учнями. У ході дослідження виявилось, що школярі передавали інформацію іншим учням школи і батькам. Таким чином, можна сказати що позакласні заходи є потужним важелем формування понять про здоровий спосіб життя у учнів . Їх потрібно вносити для того, щоб діти краще розуміли сутність матеріалу і краще засвоювали його.

Теоретичний аналіз філософської, соціологічної, медичної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дав змогу розкрити сутність поняття «формування умінь і навичок здорового способу життя» як категорії теорії та методики виховання, встановити поняття «здоровий спосіб життя» у різних аспектах. Вивчення стану проблеми в теорії і практиці засвідчив її актуальність і показав, що особливої уваги потребують дослідження проблеми формування умінь і навичок здорового способу життя учнів початкової ланки. Успішність цього процесу забезпечується створенням низки педагогічних умов, розвитком мотиваційної, когнітивної та поведінково-діяльнісної сфери вихованців на уроках та у повсякденній життєдіяльності.

Сьогодення вимагає кардинальної зміни самого процесу навчання, його форм і методів. Актуальності набуває не засвоєння окремих умінь і навичок, а розвиток індивідуальних особливостей; не педагогічні вимоги, а педагогічна підтримка, співробітництво і діалог учителя з учнем; не об’єм знань, а цілісний розвиток, саморозвиток особистості учня, його включення у значиму діяльність та орієнтація на успіх.

Основи здоров’я — інтегрований предмет, що за змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності. Конкретним результатом навчання є розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів.

Для формування позитивної мотивації дітей на здоровий спосіб життя вчителям основ здоров’я необхідно використовувати інтерактивні методи навчання, володіти методикою проведення тренінгових занять, використовувати комп’ютерні технології; достатню увагу приділяти виконанню ситуаційних вправ, моделюванню ситуацій та відпрацюванню алгоритму дій поведінки в надзвичайних ситуаціях; сприяти зміцненню та розвитку навчально-методичного комплексу, створювати кабінети з основ здоров’я відповідно до вимог чинних програм, досягнення позитивного результату за допомогою ретельної, кваліфікованої підготовки .

Сучасний учитель повинен уміти усвідомлювати рівень власної професіональної діяльності, своїх спеціальних, методичних і комунікативних спроможностей щодо формування умінь і навичок здорового способу життя в учнів початкової школи, потенціалу, уміння бачити недоліки у своїй роботі, мати бажання самоудосконалюватись, адже він сприяє здоров’я творенню особистості, а здоров’я є однією з пріоритетних цінностей людини.

Отже, якщо ми, педагоги, бажаємо виховати здорову, всебічно розвинену, гармонійну, активну, свідому, гуманну, благородну особистість, то слід робити це натхненно, творчо, з вірою в позитивний результат.

 

 

Здоровые люди всегда счастливы

 

 

 

 

Додатки

(сценарій виступу агідбригади юір команди «жезл»)

Привітання

Мета:  пропаганда вивчення правил дорожнього руху, засудження безвідповідального ставлення до свого життя  та життя інших людей, просвітницька діяльність серед дітей та молоді, попередження ДТП.

Обладнання: костюм інспектора ДАІ, жезли, костюми світлофорів, музичний супровід, дорожні знаки.

Хід виступу

Пісня на музику  «Павук»

Всіх Вас вітаєм, хто прийшов сюди.

Щоб на дорогах не було біди.

Юний інспектор, допоможем ми.

Служба патрульна ніколи не спить.

Наша юна команда починає пропаганду.

Приспів:

Переходьте малюки ви дорогу залюбки.

Тільки там, де зебра є світлофор сигнал дає.

Знаки вивчіть, щоб завжди знали Що? Коли? Куди?

Про безпеку не забудь, ну і все готовим будь.

 

C:\Users\Stas\Desktop\Музика ЮІР\20180327_104500.jpg

Виступ учнів:

1. Вас вітає команда Кисорицької ЗОШ I-III ступенів.

Всі разом: «Жезл»

 2. Життєрадісні.

 3. Енергійні.

 4. Завзяті.

 5. Лідери.

 6. Наш девіз:

Ми за спокій на дорогах.

Все життя – лиш перемога.

Тільки треба, щоб усі .

Вчили правила  - прості.

 7. Свою програму показати вам раді на конкурсі ЮІР агітбригади.

 8. Ми команда жезл і всім нам зрозуміло, що головне в дорозі – це безпека.

 Пісня на музику «Travell» ( танець з жезлами)

 9. Заявляємо вам серйозно, без сумнівів, щоб подій на дорозі уникнути…

10.Треба вивчати усі правила дорожнього руху, запам’ятовувати і уміти їх читати.

11. Правила дорожнього руху. В

Всі: вивчайте з народження.

12. З народження, а не ранувато? Навіщо дітям дитинство псувати? Їм би казочку чи мультик або історію якусь реальну…

13. Одного разу вирішили козаки місцеву дискотеку відвідати, а правил дорожнього руху, нажаль, не знали.

Пісня на музику «Калина»

Сценка. (Під  мелодію козаки імітують їзду на машині, порушуючи правила дорожнього руху). Свисток.

C:\Users\Stas\Desktop\Музика ЮІР\20180327_104818.jpg

Козак: Доброго дня я не розумію, що трапилось?

Пісня на музику «Ах калина не верба»

(Поліцейський з хлібом і сіллю і булавою танцює кругом козака) 

Поліцейський: Вітаю, вельми шановного пана правопорушника. Вибачте пане з Рокитного, але до Вас звертається представник Державної автоінспекції, в піснях оспіваної та вдумках омріяної рідної неньки України – сержант Жулік.

Козак: Ні, а що я порушив?

Поліцейський: Спочатку пан, як сокіл той ясний вилетів із-за повороту (бігає по сцені), а потім немов лань прудконога протаранив відбійника бетонного.

Козак: Ого і це все я? Все я?

Поліцейський: Угу. Ось-ось. Вибачте пане, а чи був пан під час руху свого блискавичного немов дитя руками матері до грудей притиснутий притискує булаву колишучи).

Козак: Що?

Поліцейський: Я питаю чи був пан пристебнутий чи ні?

Козак: Аось, що я завжди пристебнутий.

Поліцейський: Вибачте пане, але я мушу перевірити вашу кров, червона,  як калина – на вміст горілки – чисту , як сльоза. Подмухайте в сопілочку пане (несе козаку булаву).

Козак: Хто подмухайте?

Поліцейський: Я кажу подмухайте в сопілочку? (показує)

Козак: (дмухає) Ага ну, що  подмухав. Допобачення. Можу їхати.

Поліцейський: А права у вас є?

Козак: Є!

Поліцейський: А техпаспорт?

Козак: Є!

Поліцейський: Авогнегасник?

Козак: І вогнегасник є!

Поліцейський: А аптечка?

Козак: Аось аптечки і нема!

Пісня на музику«Ах калина не верба» ( поліцейський танцює кругом козака)

Козак: Я не розумію, ви щось вимагаєте?

Поліцейський: Так, вимагаю – безпеки на дорогах. Ось юні інспектори навчать вас правил дорожнього руху  ( стають з боку сцени).

 14. Світлофор наш головний помічник на дорозі, давайте про нього поговоримо друзі.

Пісня на музику «Фламенго» ( танець світлофорів)

C:\Users\Stas\Desktop\Музика ЮІР\20180327_105036.jpg

 1. Червоне око дивиться на нас – зупинись, звучить його наказ.

 2. Жовте око дивиться на нас – обережно, звучить його наказ.

 3. Зелене око дивиться на нас  -  дозволяю так звучить його наказ. 

Поліцейський: Ну, що пане ви зрозуміли?

Козак: Так я все зрозумів. Правила дорожнього руху потрібно вивчати. Та ще я зрозумів: моя нова поліція – моя безпека ( показують плакат).

Учень 14. Друзі, скажіть собі – Стоп! Коли переходите на червоний сигнал світлофора.

Всі: Стоп!

15. Скажіть собі – Стоп! Коли перебігаєте дорогу попереду автомобіля.

16.Скажіть собі – Стоп! Коли перетворюєте проїздну частину на ігровий майданчик.

Всі: Стоп! Стоп! Стоп!

16. Дотримуйтесь правил дорожнього руху.

Пісня на мелодію «Твои глаза»

В твоїх очах ми бачимо розлуку.

Завжди тобі протягнемо ми руку.

Без правил ти потрапиш в небезпеку.

Надто, надто – швидко, швидко.

Без тебе життя немає сенсу.

Дорога не дає другого шансу.

А поруч з нами друг наш – поліцейський.

Завжди, завжди – близько,близько.

Приспів:

Змагання в нас -  такі прозорі, як озера.

Прийдуть весь час, відчути теплу атмосферу.

Змагання в нас – запам’ятаємо цю мить.

І хай нам всім в житті подальшому щастить (всі).

D:\Новая папка\20180327_110211.jpg

(сценарій виступу агідбригади юір команди «зебра»)

Привітання

Мета:  пропаганда вивчення правил дорожнього руху, засудження безвідповідального ставлення до свого життя  та життя інших людей, просвітницька діяльність серед дітей та молоді, попередження ДТП.

Обладнання: музичний супровід, дорожні знаки, прапори, обручі, костюми, мотоцикл, машина.

Хід виступу

Звучить ритмічна музика ( заходить вся команда).

 • Привіт, вас вітає найуважніша команда на дорозі Кисорицької ЗОШ

 Всі разом: «Зебра».

 • Це ми уважно слідкуємо за знаками, розвідкою.
 • Регулювальником.

Всі разом: Так.

 • То чого ми стоїмо заведемо цей зал.

Пісня на музику «Хіт мого літа» (всі танцюють).

- Усі дорожні правила важливі, їх знають юірівці кмітливі.

- Дітей навчають, дорослим допомагають, про різні негаразди в житті попереджають.

- А з чого треба почати, щоб знати правила дорожнього руху?

- Вивчити дорожні знаки країни?

- Знати їх має кожна людина.

 Нам юірівцям вони добре знайомі.

З’являються дві дівчини і дорожні знаки.

Пісня на мелодію «Мандарин»

Пішохідний перехід, він на дорозі хіт.

Рух пішохідний стій, повинні знати всі.

Поки ви дивитесь на цей знак.

Підземний перехід, він під землею хіт.

Знає кожний пішохід про підземний перехід.

Повертати, як завжди, щоб не було біди

C:\Users\Stas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\WP_20170322_004.jpg

Всі виходять,  лишаються дві дівчини. Звучить сумна мелодія.

Пісня на мелодію М. Корж «Неба»

Ми добре знаки знаєм.

В ЮІР вас закликаєм.

Якщо на дорозі ти добре знаки знаєш.

І час даремно не втрачай.

 І нам допомагай вчити всі правила.

Цих правил не багато, щоб їх запамятати.

Ти застосовуй їх у своєму житті.

Знай, усі дорожні знаки тебе застерігають.

Щоб не було аварій у твоєму житті.

Очі праворуч і уважно подивись.

Світлофор потрібен всім – дорослим і малим.

Друзі ми  пішоходам допоможем.

Приспів:

Зебра начає нас вчити всі правила

Ми допоможем вам все про дорогу знать (2р).

Сценка .

 -Кожен хай запамятає знаків значно більше є.

 - Кожен щось забороняє й має значення своє.

  -Хоч мова в знаків особлива, але розуміти їх повинна кожна людина.

  (На сцену виходить хлопець, тягнучи мотоцикла).

 

C:\Users\Stas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\WP_20170322_003.jpg

 

-Хто це?

(Мотоцикліст імітує під музику швидку їзду на мотоциклі, а дві поліцейські машини його наздоганяють).

- Всі, хто правил не поважає, пішоходів на дорогах лякають, від водіїв тікають , за це обовязково відповідають.

- Кожен день і кожен час повинні памятати, що є дорожні правила, їх треба нам вивчати.

Виходять всі учасники.

-  Ми намагалися достукатися до вас, до вашого серця, розуму.

- А наші серця б'ються в унісон, адже ми розуміємо, що наше життя залежить  лише від нас самих.

Дві дівчини співає, а решта танцює.

Пісня «Це залежить лише від нас»

C:\Users\Stas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\WP_20170322_009.jpg

Залиш давнину, все кохай і кохай.

Без сумнівів всі дарунки бери.

Все життя ти шукай і всюди.

Памятай, що ти друже сильніший,

Сильніщий за все.

Обирай лише серцем своїм.

І влаштовуй й даруй щастя усім.

І усупереч долі безкарно живи.

І у всіх  світло нове, памятай, що ти тут.

Це залежить лише від нас, адже в світі не має нічого, що не під силу було б нам (2 р).

 

 

C:\Users\Stas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20170321_223023_130.jpg

 

(сценарій виступу агідбригади юір команди «шокуюча пара»)

Привітання

Мета:  пропаганда вивчення правил дорожнього руху, засудження безвідповідального ставлення до свого життя  та життя інших людей, просвітницька діяльність серед дітей та молоді, попередження ДТП.

Обладнання:   музичний супровід, дорожні знаки, плакати, костюми, надувні шари, жезли.

                                                             Хід виступу

Пісня на мелодію «95 кварталу»

Кожен новий вечір наступає раптом.

І якщо робить немає, що мій друг.

Якщо байдикуєш зазвичай.

Краще правила дорожні ти вивчай.

Приспів:

Треба знати всі знаки і розмітку вивчати.

Світлофор добре знати і сигнали вивчати.

За дорогою  дивись і іди не барись.

Це завжди пам’ятай і ЮІР ти вивчай.

Якщо десь небезпека роздивись, зупинись.

Це завжди пам’ятай з ЮІР залишайсь.

Коли все це ти знаєш, то життя ціле маєш.

Ми команда ЮІР.

F:\ЮІР-ПРИВІТАННЯ\юір\WP_20190320_008.jpg

Музика( програш)

Учень 1

 Добрий день усі присутні. Вас вітає команда Кисорицької  ЗОШ I-III ступенів.

Всі:

 «Шокуюча пара»

Учень 1

 І наш девіз -

Всі:

« Наш друг – дорожній рух»!

Учень 2

Ми доріг  не боїмося.

Всі:

 Жити по правилам вчимося.

 

F:\ЮІР-ПРИВІТАННЯ\юір\WP_20190320_010.jpg

Пісня на мелодію «Знайте»

Знайте ми спритні та завзяті,

на  усмішку багаті, нас воля несе.

Дайте дорогу – не питайте для чого

і любіть нас такими, як є.

Вам ми покажемо все, що вміємо,

адже ми розуміємо – життя в нас одне.

Тож треба його оберігати

І правила всі знати – біда  омине.

 

F:\ЮІР-ПРИВІТАННЯ\юір\WP_20190320_015.jpg

Музика (програш)

Учень 3

 На фестиваль агітбригад зібралися завзяті.

Учень 4

 Хто гарно правила вивчав та інших правил нас навчав.

Учень 5

 Ми кожен день і кожен час повинні пам’ятати.

Учень 6

 Що є дорожні правила і треба їх всі знати.

Учень 7

 В державі нашій служба є – патрульною поліцією зветься.

Учень 8

 Зберегти життя навчить і порушникам в знаки дається.

Музика(програш)

Діти розповідають про правила дорожнього руху, а інші показують плакати.

F:\ЮІР-ПРИВІТАННЯ\юір\WP_20190320_020.jpg

Учень 1

Запам’ятайте правила дорожнього руху. Дотримуйтесь правил безпеки на дорозі.

Учень 2

Пам’ятайте, що ігри на дорозі – це небезпечно.

Учень 1

Уважно дивись на світлофор, коли переходиш дорогу.

Учень 2

Не влаштовуй ігри на дорогах, тротуарах, перехресті…

Учень1

Не забувай про безпеку велосипедистів.

Учень 2

Взимку подбай про безпеку на дорозі.

Музика (програш)

Дорожні знаки у віршиках.

F:\ЮІР-ПРИВІТАННЯ\юір\WP_20190320_023.jpg

Учень 1

Щоб не трапилося всяке.

Пам’ятати треба знаки.

На дорозі небезпечно.

Тож обачним будь доречно.

Учень 2

Цей дорожній  знак знають всі на світі –

він кличе, він просить – обережно діти! ((діти)

Учень 3

Цей знак ну дуже строгий, коли стоїть він на дорозі.

Він каже нам: «Друзі їздити тут зовсім неможна» ( рух заборонено)

Учень 4

Транспорт стане – не проїдеш, коли я на місці

я для тих, хто пішки йде – велосипедистів (доріжка для пішоходів)

Учень 5

Треба знати всі, як слід -

«Пішохідний перехід».

тут малесенька людина

Попереджує машини.

Зачекайте, не спішіть

пішохода пропустіть.

Знак велику силу має –

він машини зупиняє (пішохідний перехід).

Учень 6

В дощ  і в ясну погоду

тут не ходять пішоходи.

Каже їм знак одне –

тут ходити заборонено (рух пішоходів заборонено).

Учень 7

Два колеса, педалі, руль.

На ньому їдеш – дивись вперед.

Це твій улюблений велосипед (доріжка для велосипедистів)

Учень 8

Чом ліхтар цей непростий.

Наче в казці чарівній.

Вміє лагідно зоріти.

Вміє колір свій змінити(світлофорне регулювання).

Музика (програш)

Діти розповідають і показують сигнали регулювальника.

F:\ЮІР-ПРИВІТАННЯ\юір\WP_20190320_027.jpg

Учень 1

Уявіть собі ситуацію – ви наближаєтесь до пішохідного переходу, а світлофор не працює. Вам на допомогу прийде співробітник нової патрульної поліції із жезлом європейського зразка в руках.

Учень 2

Повинен знати жести регулювальника водій авто і кожен пішохід. Регулювальник всім нам начальник – пам’ятай і ходи в обхід.

Учень 1

Руку до верху із жезлом підняв регулювальник всім показав. Рух заборонено – зараз стоять усім увага це пам’ятай.

Учень 2

Руки опустимо, лікоть зігнемо або їх в сторони всі розведемо – зліва і справа вже їде авто.

Учень 1

А тепер вперед права рука – їхня наука нам не складна. Зліва поїдеш в усі напрямки, спереду тільки праворуч бери.

Учень 2

Решта авто всі повинні стояти, а пішоходи запам’ятати: іти ти повинен лише зі спини і в ДТП тоді не потрапиш вже ти.

Музика (програш)

Учень 3

Ми усі пішоходи, мрію маємо і нею живем.

Учень 4

Щоб усі були здорові .

Учень 5

У всіх землях, країнах, на шосе по стежинах.

Учень 6

Кожен, хто ходить скрізь по дорогах – правила вивчи назавжди.

Учень 7

Ми намагалися достукатись до вас, до вашого розуму, серця…

Учень 8

А наші серця б’ються в унісон, адже ми розуміємо, що наше життя залежить лише від нас самих.

Пісня на мелодію Т. Кароль  «Україна  - це ти»

ЮІР – це безпека руху.

ЮІР – це твоє життя.

Безпечна  дорога дитинства.

Щасливого майбуття.

ЮІР – ясний промінь сонця.

Далекий захід доріг.

ЮІР – це твоє майбутнє.

Лиш вийдеш ти за поріг.

Приспів:

Ми чекаєм вас – зустрічі через рік.

Ми бажаєм вам – безпечних легких доріг.

 

F:\ЮІР-ПРИВІТАННЯ\юір\WP_20190320_029.jpg

F:\юір\WP_20190320_041.jpg

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Довідник заступника директора школи з виховної роботи в запитаннях та відповідях/ Авт. – упоряди. Г.Л. Вороніна, Н.В. Кочанова. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.
 2. Кириленко С., Косарєва Н. Книга заступника директора з виховної роботи: Довідково-методичне видання. – Х: Торсін плюс – 2006. - 416с.
 3. Нечволод І.Виховна робота в школі. - Х: Вид. група «Основа»: «Тріада+». 2007. – 112 с.
 4. Омельченко Л., Здоров´ятворча педагогіка. Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 205с.
 5. Правда про алкоголь та куріння. — К.: Київський міський центр здоров'я, 2007. - 24 с.
 6. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків . Навч.-метод, посіб. / [О.В.Вінда, О.П.Коструб, І.Г.Сомова,  М.М.Галябарник, С.В.Кириленко. ] — 3-тє вид., переробл. і доп. К.: Вістка, 2006. - 304 с.
 7. Верьовкіна Ж. Організація роботи з питань безпеки життєдіяльності та здорового способу життя з батьками дітей різних вікових категорій у середній загальноосвітній школі.// Безпека життєдіяльності – 2005. - №1 – с.33-35
 8. Демчунь Л. Куріння. Зроби свій вибір на користь здоров’я // Позакласний час. – 2007 - №10. – с.110-117.
 9. Заїка Л. Формування в учнів здорового способу життя. //Завуч – 2002 – №17 – 19. – с.4 – 7.
 10.  Івановський С. Здорова дитина – майбутнє країни. // Директор школи – 2009 - №36. – с.4-6.
 11.  Кириленко С. Проблеми формування здорового способу життя,  як  

     пріоритет освіти. // Позакласний час. – 2004. - №21-22. – с.23-26.

 1.  Скрепіль З. Прелюдія до сумних роздумів//Психолог – 2006 - №23-24 – с.13-23.
 2.  Семенова Н. Технологія проектування школи сприяння здоров’ю. //Виховна робота - 2007 – №4 с.4-16.
 3.  Семеркова Л. Складова соціалізації учнів на уроках основ здоров’я через використання методики розвитку критичного мислення. //Виховна робота - 2009 – №3 с.2-16.
 4.  Тянтова В., Здоров’я це не все, але все інше без здоров’я це ніщо. //Шкільний світ – 2010 - №40 с.15-18.
 5.  Черненко Т., Кійло О., За здоров’ям в школу.// Завуч – 2008 – №19.
 6.  Швед О., Здоровий спосіб життя. /Школа рівних можливостей – навчально-  методичний посібник/ Під заг. ред. Ковалко Т.В., Колос Л.Є. – К., 2001 –  201с.
 7.  Інтернет-ресурси:

     www.tvereza.info  

http://www.esc.lviv.ua/fast-fud-krok-do-smerti/ 

http://freesoftspace.com/ua/articles/znachennya-i-vpliv-kompyutera-naditinu.html   

http://lubchenko.blogspot.com/2007/05/blog-post_14.html

     http://book.osnova.com.ua

     https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

      https://osvita.ua/school/program/program-1-4/57061/

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
26 листопада 2021
Переглядів
275
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку