Тест" КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5 – 7 КЛАСІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ)"

Про матеріал

Збірник текстів призначений для контролю навчальних досягнень з рідної мови учнів 5 – 7 класів.

Дидактичний матеріал кожної теми подано у двох варіантах, кожен з яких містить завдання чотирьох рівнів, що складені відповідно до програми з української мови та вимог оцінювання знань і умінь учнів.

Матеріал, уміщений у збірнику, може бути використаний для підготовки для контролю навчальних досягнень і для його проведення.

Перегляд файлу

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЛУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №4 ІМЕНІ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО

ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

 

 

 

 

Н. О. Вашерук

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

5 – 7 КЛАСІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ)

 

 

 

 

Збірник текстів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк - 2016

 

Рекомендовано до друку колегією науково – методичного центру Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького (протокол №5

від 11.02.2016 р.)

 

 

 

Вашерук Н. О.

 

 

 

КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

5 – 7 КЛАСІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ)

 

 

 

Збірник текстів призначений для контролю навчальних досягнень з рідної мови учнів 5 – 7 класів.

Дидактичний матеріал кожної теми подано у двох варіантах, кожен з яких містить завдання чотирьох рівнів, що складені відповідно до програми з української мови та вимог оцінювання знань і умінь учнів.

Матеріал, уміщений у збірнику, може бути використаний для підготовки для контролю навчальних досягнень і для його проведення.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти: Костусяк Н. М., доктор філологічних наук,

                         професор кафедри української мови    

                         Східноєвропейського національного університету

                         імені Лесі Українки.

 

                         Лукановська Т. В., учитель української мови та літератури

                        вищої кваліфікаційної категорії, учитель – методист                 

                        комунального закладу

                        «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького

                        Луцької міської ради  Волинської області»

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………………………………………………... 5

        1. Контрольна робота 5 клас

1. 1. Контрольна робота № 1. Повторення вивченого в початкових класах…………………………………………………………………………………………………. 8

1. 2. Контрольна робота № 2. Відомості із синтаксису і пунктуації…………………………………………………………………………………………… 12

1. 3. Контрольна робота № 3. Відомості із синтаксису і пунктуації……… 16

1. 4. Контрольна робота № 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія………………………………………………………………………………………… 21

1. 5. Контрольна робота № 5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія……………………………………………………………………………………….. 25

1. 6. Контрольна робота № 6. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія……………………………………………………………………………………….. 29

1. 7. Контрольна робота № 7. Лексикологія………………………………………… 33

1. 8. Контрольна робота № 8. Будова слова. Орфографія……………………. 37

 

         2. Контрольна робота 6 клас

2. 1. Контрольна робота № 1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого………………………………………………………………………………………….. 41

2. 2. Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія………………….. 47

2. 3. Контрольна робота № 3. Словотвір. Орфографія………………………… 53

2. 4. Контрольна робота № 4. Морфологія. Орфографія. Іменник……… 59

2. 5. Контрольна робота № 5. Морфологія. Орфографія. Прикметник.. 65

2. 6. Контрольна робота № 6. Морфологія. Орфографія. Прикметник.. 71

2. 7. Контрольна робота № 7. Морфологія. Орфографія. Числівник…… 74

2. 8. Контрольна робота № 8. Морфологія. Орфографія. Займенник…. 79

 

         3. Контрольна робота 7 клас

3. 1. Контрольна робота № 1. Морфологія. Орфографія. Дієслово………. 85

3. 2. Контрольна робота № 2. Морфологія. Орфографія. Дієслово……… 91

3. 3. Контрольна робота № 3. Морфологія. Орфографія. Дієприкметник………………………………………………………………………………….. 94

3. 4. Контрольна робота № 4. Морфологія. Орфографія. Дієприслівник………………………………………………………………………………….. 100

3. 5. Контрольна робота № 5. Морфологія. Орфографія. Прислівник…106

3. 6. Контрольна робота № 6. Морфологія. Орфографія. Службові частини мови……………………………………………………………………………………. 112

Список використаної літератури………………………………………………………..118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Пропонований збірник призначений для контролю навчальних досягнень учнів

5  - 7 класів з рідної мови.

Завдання до контрольних робіт укладені відповідно до «Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання».

Оцінюванню підлягає матеріал таких тем:

Повторення вивченого в початкових класах.

Відомості з синтаксису і пунктуації.

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

Лексикологія. Фразеологія.

Будова слова. Словотвір. Орфографія.

Морфологія. Орфографія

Предметом оцінювання є:

 знання учнями основних лінгвістичних понять, мовних одиниць та їх властивостей;

 уміння розпізнавати й аналізувати мовні одиниці;

 засвоєння орфоепічних, лексико-семантичних і граматичних норм вживання мовних одиниць у мовленні;

 орфографічні та пунктуаційні навички;

 уміння формувати зв’язні висловлювання.

Характер пропонованих завдань узгоджується зі специфікою кожного із чотирьох рівнів навчальної діяльності учнів — початкового (першого), середнього (другого), достатнього (третього), високого (четвертого).

Перший рівень передбачає орієнтацію учнів у лінгвістичній термінології та початкові уявлення про мовну матерію — одиниці різних рівнів мови. Основні показники навчальних досягнень учнів на першому рівні:

 елементарне відтворення лінгвістичних понять;

 розпізнавання одиниць мовних рівнів;

 розрізнення окремих властивостей мовних одиниць на основі застосування одиничних знань про те чи інше лінгвістичне поняття.

 Для контролю навчальних досягнень учнів на першому рівні пропонується 6 – 8 тестових завдань на розпізнавання навчальної інформації. Матеріал завдань охоплює всі лінгвістичні поняття та мовні одиниці, передбачені темою.

Другий рівень передбачає знання основних теоретичних положень того чи іншого розділу науки про мову та вміння застосувати їх в елементарних ситуаціях. Цей же рівень характеризується засвоєнням норм вживання мовних одиниць, на основі чого виробляються первинні мовленнєві вміння та навички правопису.

Основні показники навчальних досягнень учнів на другому рівні:

 виділення, розпізнавання мовних одиниць;

 визначення властивостей мовних одиниць на основі засвоєних теоретичних положень;

 виконання елементарних операцій, пов’язаних із нормами використання мовних одиниць відповідно до їх властивостей (зміна форми, вживання орфограм та пунктограм).

Для контролю навчальних досягнень учнів на другому рівні пропонується 3 завдання.

Завдання другого рівня дозволяють перевірити вміння безпосередньо застосовувати лінгвістичні знання на мовних одиницях.

Третій рівень передбачає системне засвоєння мовного матеріалу, усвідомлення взаємозв’язку між мовними явищами та вміння застосовувати теоретичний матеріал у стандартних і нестандартних ситуації. У такий спосіб забезпечується формування мовленнєвих вмінь і навичок, необхідних для побудови зв’язних висловлювань.

Основні показники навчальних досягнень учнів на третьому рівні:

 ілюстрування мовних явищ власними прикладами;

 конструювання мовних одиниць за вказаними схемами;

 вживання мовних одиниць у тій чи іншій формі відповідно до їх зв’язку з іншими формами у складі одиниці - конструкції (словосполучення чи речення);

 усвідомлення системних відношень між мовними одиницями (заміна одних одиниць іншими, поширення тексту, редагування).

Для контролю навчальних досягнень учнів на третьому рівні пропонується 2 завдання аналітико - конструктивного характеру. Вони передбачають лінгвістичне осмислення мовної матерії і складаються з операцій над мовними одиницями, що пов’язані в мінімальному контексті.

Четвертий рівень передбачає системне й узагальнене знання мовного матеріалу, вміння застосувати його в нестандартних ситуаціях, автоматизацію мовленнєвих та правописних умінь і навичок.

Основні показники навчальних досягнень учнів на четвертому рівні:

 застосування теоретичних знань для самостійних висновків, зроблених на основі аналізу мовних явищ;

 вироблення індивідуальних прийомів для розв’язання пізнавальних завдань;

 ситуаційна активізація мовних одиниць, їх застосування з метою вираження певного змісту і побудови зв’язного висловлювання.

Для контролю навчальних досягнень учнів на четвертому рівні пропонуються завдання продуктивно - творчого характеру: проблемно - пошукові запитання, що передбачають зв’язну відповідь; пізнавальні завдання, пов’язані з конструюванням мовних одиниць; ситуативні завдання на створення речень або тексту.

Кількість завдань і послідовність виконання рівнів під час проведення тематичного контролю навчальних досягнень учитель може добирати на свій розсуд.

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5 КЛАС

 Контрольна робота №1

Повторення вивченого в початкових класах

Варіант І

Перший рівень

1. Іменник ...
    а) означає предмет і відповідає на запитання який? яка? яке? які?
    б) вказує на ознаку предмета і відповідає на питання хто? що?
    в) означає предмет і відповідає на питання хто? що? 

2. Дієслова змінюються...

    а) за числами, родами, відмінками;               

    б)  не змінюються; 

    в) за числами, особами і родами (у минулому часі).

3. Скільки прикметників у рядку: розмір, великий, різкий, форма, теплий, місяць, яскраво:
    а) один;                                                                   

   б) два;
    в) три.
4. Усі прислівники написані правильно у рядку:
    а) у літку, з давніх давен, ліворуч;                 

    б) вранці, звечора, поблизу;
    в) по переду, в ночі, праворуч. 

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак.

    а)Т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо;

    б) гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чик;

    в) щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий;

    г) людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть.

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

    а) Кур..єр, зішкр..ябувати, св..ято, тьм..яний;

    б) слов..янин, розв..язок, двох..ярусний;

    в) маз..юкати, з..юрмитися, арф..яр, медв..яний;

    г) зів..янути, моркв..яний, торф..яний, цв..яшок.

 

Другий рівень

1. Перепишіть речення, розкривши дужки й, де треба, поставивши лапки. Визначте частини мови.

        В опері (К,к)атерина за твором (Т,т)араса (Ш,ш)евченка головну партію виконувала видатна українська співачка (О,о)ксана (П,п)етрусенко.

2. Поставте особові займенники я, він у форму родового відмінка, складіть із ними речення.
3. Із поданих слів складіть речення. Позначте над кожним словом частину мови.

     Просить, запас, не, їсти, не, біди, просить, чинить, і.

 

Третій рівень

1. Впишіть потрібні за змістом прийменники. У дужках вкажіть відмінок іменників.

      Відпочивати … морі; милуватися … краєвидом; підійти … друга.

2. Запишіть три дієслова, які означають дії, що характеризують ваше улюблене заняття, визначте дієвідміни дієслів.

 

Четвертий рівень

    1. Запишіть три спільнокореневі слова, які належать до різних частин мови. Утворіть із ними словосполучення.

    2. Побудуйте складне речення, частини якого з’єднані сполучником але. Над усіма словами позначте, якою частиною мови є.

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Повторення вивченого в початкових класах

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Позначте прикметник.

    а) Берег;                                                                           

    б) ручка;

    в) чорний;                                                                        

    г) кричати.

2. Вкажіть прислівник.

     а) Стояти;                                                                        

     б) постійно;

     в) я;                                                                                  

     г) він.

3. Укажіть речення, у якому вжито сполучник.

    а) Важкі коричневі жолуді падають із дубів.

    б) Кожна травичка на своєму корені росте.

    в) Удень ще літо, а надвечір — осінь.

    г) На висохлій сосновій верхівці дятел вистукує барабанний дріб.

4. Знайдіть речення з особовим займенником:

    а) Не дивуйтесь, що співи мої безнадійні.

    б) Я прибула з далекого краю.

    в) Всім світить сонечко ласкаво, всім світять промені ясні.

    г) Веселе сонце зійшло над лісом.

5. Визначте відмінок іменника у словосполученні зустріч з ветеранами:

    а) називний;                                                                  

    б) місцевий;

 в) орудний;                                                                    

 г) давальний.

6. Виділіть слово з апострофом.

    а) Б…ілий;                                                                      

    б) б…очка;

    в) б…ерезень;                                                               

    г) б…ють.

 

Другий рівень

1. Поставте особові займенники ми, вона в давальному відмінку, складіть із ними речення.

2. Перепишіть речення, розкривши дужки й, де треба, поставивши лапки. Визначте частини мови.

     Відомий український композитор (М,м)икола (Л,л)исенко за твором (М,м)иколи (Г,г)оголя написав оперу (Т,т)арас (Б,б)ульба.

3. Запишіть два числівники, які відповідають на питання котрий? Складіть із ними речення.

 

Третій рівень 

1. Запишіть іменники, що в дужках, у потрібному відмінку. Виділіть закінчення, зверху над словом вкажіть відмінок.

    Накритись (плащ), подарувати (подруга).

2. Складіть із поданих слів речення. Позначте його основу.

    За, вересневе, зайшло, хмари, непомітно, потріскані, сонце.

 

Четвертий рівень

    1. Запишіть три дієслова, які означають дії, що характеризують вашу улюблену тварину. Складіть з ними три речення. (Якщо можливо, складіть речення, зв’язані за змістом). Виділіть у дієсловах закінчення.

    2. Побудуйте складне речення, частини якого з’єднані сполучником а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 2

Відомості із синтаксису і пунктуації

Варіант І

Перший рівень

1. Вкажіть словосполучення.

     а) Дерева і кущі;                                                      

     б) високе дерево;

     в) біля дерева;                                                          

     г) за кущем.

2. Виділіть речення.

     а) Їхати саньми.                                                      

     б) Їхати швидко.

     в) Кататися на нових санчатах.                         

     г) Діти граються.

3. Які є види речень за метою висловлювання?

     а) Окличні;                                                             

     б) розповідні;

     в) неокличні.

4. Який серед перелічених членів речення є головним?

     а) Означення;                                                         

     б) додаток;

     в) присудок;                                                          

     г) обставина.

5.  На які питання відповідає обставина?

     а) хто? що?;                                                             

     б) де? коли?;

     в) який? чий?;                                                        

     г) кому? чому?

6. У якому реченні виділене слово є означенням?

     а) Сонце вже ховалось за гори.                   

     б) Узгір'я хмариною спускалось в море.

     в) Повіяв ранковий вітер.

7.  Яке речення є спонукальним?

     а) Нарешті прийшло літо!                                

     б) Не бійтесь заглядати у словник.

     в) Синичко-сестричко, де твоє гніздечко?

8.  У якому словосполученні правильно виділене залежне слово?

     а) Стихло кругом;                                               

     б) співають півні;

     в)  стоїть над водою.

 

Другий рівень

1. Виділіть у словосполученнях головне і залежне слово.

      Писати в зошиті;   учнівський зошит;   зошит учня.

2. Визначте речення за метою висловлювання.

       1) Поспішайте творити добро (О. Довженко). 

       2) Доцвітали конвалії в травах  (В. Симоненко).

 

Третій рівень

1. Спишіть,  позначаючи за допомогою розділових знаків межі речень.

            Як гарно буває літнього ранку сходить сонце луки виблискують росяними краплинами, наче дорогими самоцвітами пташки випурхують зі своїх схованок (Марко Вовчок).

2. Утворіть словосполучення, додавши до поданих головних слів відповідні залежні (визначити частини мови).

     Обличчя (чиє?), привітати (кого?), бігти (як?).

 

Четвертий рівень

1. Спишіть, поширюючи речення другорядними членами. Визначте частини мови.

    1. Дерева шумлять.       2. День буде сонячним.

2. Виконайте синтаксичний розбір речення.

     Ніжні квіти гріються на сонці.

 

 

Контрольна робота № 2

Відомості із синтаксису і пунктуації

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Вкажіть словосполучення.

    а) Сніг і вітер;                                                          

    б) дощ і сніг;

    в) біля будинку ;                                                     

    г) сховатися від вітру.

2. Виділіть речення.

     а) Зелена трава.                                                     

     б) Буяє трава.

     в) Молода трава.                                                   

     г) Лежати на траві.

3. Які є види речень за емоційним забарвленням?

     а) Спонукальні;                                                     

     б) розповідні;

     в) окличні.

4.  Який серед перелічених членів речення є другорядним?

     а) Підмет;                                                               

     б) обставина;

     в) присудок.

5.  На які питання відповідає підмет?

     а) кого? що?;                                                          

     б) хто? що?;

     в) що? де?

6.  У якому реченні виділене слово є додатком?

     а) Летять у далекому вирії гуси.          

     б) Кожна травичка на своєму корені росте.

     в) Вишиває осінь золоті квітки.

7.  Яке речення є спонукальним?

     а) Нарешті настали канікули!                         

     б) Коли ти прийдеш?

     в Усміхнися всім навколо.

8.  У якому словосполученні правильно виділене головне слово?

     а) За новим столом;                                          

     б) квіти рожеві;

     в) мрій завжди.

 

Другий рівень

1. Виділіть у словосполученнях головне і залежне слово.

     Розмовляти з другом;   вірний друг;    розмовляти голосно.

2. Складіть речення зі словосполучення голос матері. Підкресліть члени речення.

 

Третій рівень

1. Спишіть,  позначаючи за допомогою розділових знаків межі речень.

     До чого ж гарно й весело було в нашому городі все навколо було зелене та буйне вздовж тину росли великі кущі смородини там було темно навіть удень (О. Довженко).

2. Виконайте синтаксичний розбір речення.

      На коробці мирно сидів великий метелик.

 

  Четвертий рівень

1. Спишіть, поширюючи речення другорядними членами. Підкресліть члени речення.

    1. Сніг лежить.     2. Починає  накрапати дощ.

2. Запишіть речення, вживаючи на місці крапок слова з довідки як додатки або обставину. Виділіть їх у реченні.

    1. Пагорби й узбіччя вкрилось ….. .    2. Проміння сонця …. пронизує кожний …. .

Довідка : наскрізь, трава, листок.

 

 

 

Контрольна робота № 3

Відомості із синтаксису і пунктуації

Варіант І

Перший рівень

1. Вкажіть речення із однорідними підметами.

    а) Дівчина несла книжки та зошити (О. Донченко).

    б) Дощ січе воду, камінь (В. Винниченко).

    в) Пахне лісовий бузок, гіацинти, нарциси (Б. Харчук).

    г) Голуб рвучко смикав головою (Л. Смілянський).

2. Знайдіть речення із узагальнюючим словом.

    а) Василько глянув навкруги: здорові дуби стояли в лісі

(М. Коцюбинський).

    б) Усе заснуло (Леся Українка).

    в) Тут швидко зникло все: і човен, і постать матері(О. Донченко).

    г) Всюди було рівно, тихо (М. Коцюбинський).

3. Знайдіть складне речення.

    а) Дядько Роман викохав садок (О. Гончар).

    б) Джерело дужчало, набирало сили (В. Скуратівський).

    в) Зійшли сніги, шумить вода (П. Грабовський).

    г) Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами (М. Коцюбинський).

4. Виділіть речення з прямою мовою.

    а) Говорила нивка, щоб не боліла спинка (Нар. Тв.).

    б) Вчися чужому розуму, та свого не загуби (Нар. Тв.).

    в) Чужому лихові не смійся (Нар. Тв.).

    г) «Що там таке?»- спитала бабуся і подивилася навколо

(М. Стельмах).

5. Вкажіть речення із звертанням. 

    а) Панасик з батьком верталися з містечка (М. Стеценко).

    б) Восени дослухайтесь до шуму смерек (З. Топеліус).

    в) Сину мій любий, життя не проходить безхмарно (Б. Олександрів).

    г) Толя гордо позирав на Тихоню (В. Земляк).

6. Виділіть речення із вставним словом.

    а) Ой не сійтесь, сніги (О. Олесь).

    б) Червона калино, чого в лузі гнешся?(І. Франко).

    в) Кажуть, навчання починається з «азів»(А. Коваль).

    г) «Аз» - це перша буква абетки, буква «а»(А. Коваль).

 

Другий рівень

1. Прочитайте речення. Випишіть речення з однорідними членами в такому порядку: а) однорідні підмети; б)однорідні присудки; в)однорідні додатки; г)однорідні означення; д)однорідні обставини.

       1)Клени, осокори і берізки вже викинули клейкі листочки (І. Цюпа). 2)Настане душне, гаряче літо (І. Нечуй – Левицький). 3)Гори вкриваються позолотою і блиском (Марко Вовчок). 4)Очеретина зашелестіла, загойдалась (В. Сухомлинський). 5)Ішов юнак лугами, полями і лісами (Ф. Мамчур).

2. Спишіть, розкриваючи дужки і ставлячи слово, що в дужках, у формі звертання. Поставте розділові знаки.

        1)(Мрія) не зрадь!            2)Прощай (сине море). (Із тв. Лесі Українки)

3. Розділіть частини складного речення, розставивши розділові знаки.

            Ранками левадами й видолинками все частіше сизіють густою памороззю а дошкульний вітер нагадує що настала пора витягати зі схованок рукавиці (За В. Скуратівським).

 

Третій рівень

1. Побудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово.

         На змайстрованому батьком столі їх чекає і хліб, і картопля, і варена кукурудза, і голубці.

2. Із наведених простих речень утворіть складні, вживаючи сполучники, що підходять за змістом.

          1)Сонце ще не вставало. Перші жайворонки вже дзвеніли десь високо – високо. 2)Пройшов дощик. Чорнобривці враз ожили й попідводили голівки.

 

Четвертий рівень

    Опишіть декількома реченнями своє враження від побаченого фільму (прочитаної книги).  Використайте вставні слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3

Відомості із синтаксису і пунктуації

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Вкажіть речення із однорідними присудками.

    а) Гриньо глянув на румяний, пухкий пиріжок (Н. Бічуя).

    б) Голуб почав спрагло ковтати живлющу вологу (Л. Смілянський).

    в) Сніг покрив кущі, замів дороги (Я. Зазенко).

    г) Толя хотів бігти назад (В. Винниченко).

2. Знайдіть речення із узагальнюючим словом.

    а) Люди на березі хвилювались (В. Винниченко).

    б) Прокидалось усе і цвіло навкруги (П. Грабовський).

    в) Математичні задачі бувають різні: прості і складні, хитрющі і підступні (О. Єфімов).

    г) Несподівано птах проковтнув і воду, і зернята (Л. Смілянський).

3. Знайдіть складне речення.

    а) Сонце сховалося за хмари(М. Коцюбинський).

    б) Коні звернули з дороги і побігли праворуч (М. Коцюбинський).

    в) Дзеленчали дзвоники у школах, радісно горіли ліхтарі (Н. Забіла).

    г) Василько підвівся, побіг до саней (М. Коцюбинський).

4. Виділіть речення з прямою мовою.

    а) Я подумав, що то пронеслась ворона (Є. Гуцало).

    б) Усе добре переймай, а зла – уникай (Нар. Тв.).

    в) Згадую: так я в дитинстві любив вибігати вранці із хати (О. Олесь).

    г) Завбачливі господарі нагадували: «Восени будь щедрим, а взимку – ощадливим» (В. Скуратівський).

5. Вкажіть речення із звертанням. 

    а) Не кайся рано встати, а замолоду вчитись (Нар. Тв.).

    б) кривенька, мабуть, нанесла в гнізді яєць (В. Близнець).

    в) Найбільше Федькові діставалось за Толю (В. Винниченко).

    г) Прокиньтеся, малята, погляньте у вікно (Н. Забіла).

6.  Виділіть речення із вставним словом.

    а) Мамо, іде вже зима (Леся Українка).

    б) Все на землі прагне сонця, спокою, радості, волі (Д. Чередниченко).

    в) Здається, лебеді щось забирають з рідної землі (В. Сухомлинський).

    г) Мрії ткались золото – блакитні, спокійні, тихі (Леся Українка).

 

Другий рівень

1. Прочитайте речення. Випишіть речення з однорідними членами в такому порядку: а) однорідні підмети; б)однорідні присудки; в)однорідні додатки; г)однорідні означення; д)однорідні обставини.

        1)Голубим сріблястим блиском виграє Псьол (І. Цюпа). 2)Стояла я і слухала весну (Леся Українка). 3)Моє щастя і ніжність, і гнів я у пісні б хотів зберегти (В. Сосюра). 4)Милостиво, гаряче, духмяно дихає тамариск (О. Гончар). 5)У саду цвіли бузина та калина (О. Ільченко).

2. Побудуйте речення так, щоб підмет став звертанням. Запишіть, вживаючи звертання в різних місцях (3 речення).

      Кінь несе мене по чистому полю.

3. Запишіть речення так, щоб пряма мова стояла після слів автора.

     «Так, бачу, ти усім тут добре надоїв»,- Кіт Вовкові сказав (Л. Глібов).

 

Третій рівень

1. Побудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово з однорідними членами речення.

      Каштани росли всюди.

2. Запишіть, виділяючи репліки діалогу та слова автора. Розставте розділові знаки.

        Повзла Мурашка поміж трав. Підвела вона голову: якесь звірятко сидить на стеблі. Ти хто? Запитала Мурашка. Коник відповіло їй звіря. А ти іржати вмієш? Недовірливо запитала Мурашка. Аякже, вмію. От послухай! Црі- црі – црі – і – і! (В. Моруга)

 

Четвертий рівень

    Складіть телефонний діалог з товаришем (подругою) про майбутній вихідний день. Використайте вставні слова і звертання.

Контрольна робота № 4

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Варіант І

Перший рівень

1. Вкажіть глухий приголосний, парний до дзвінкого [з].

    а) [ш];                                                             

    б) [ч];

    в) [с];                                                              

    г) [ц].

2. Яка буква (буквосполучення) завжди позначає два звуки?

    а) І;                                                                  

    б) дж;

    в) дз;                                                              

    г) ї.

3. У якому слові буква я позначає один звук?

    а) Яма;                                                           

    б) ідея;

    в) воля;                                                         

    г) бур’ян.

4. У якому слові звуків більше, ніж букв?

    а) Вода;                                                        

    б) весна;

    в) щока;                                                        

    г) чайка.

5. Вкажіть односкладове слово.

    а) Сила;                                                         

    б) сіль;

    в) їжа;                                                            

    г) погода.

6. Виділіть слово з наголосом на другому складі.

    а) Тихий;                                                      

    б) вірний;

    в) багатий;                                                   

    г) довгий.

 

Другий рівень

1. Запишіть слова в алфавітному порядку.

     Мандарин, ананас, виноград, апельсин, ожина, смородина.

2. Розставте наголос у словах.

     Одинадцять, портфель, український, кілометр.

3. Підкресліть у наведених словах однією рискою букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки, а двома – глухі.

     Трубач, пейзаж.

 

Третій рівень

1. Запишіть в алфавітному порядку 5 слів, перше з яких починається літерою В.

2. Запишіть іменник сестра в називному й родовому відмінку однини та множини. Позначте наголос.

 

Четвертий рівень

    1. Вкажіть ознаку, яка об’єднує три слова в наведеній групі. Підкресліть зайве слово. Чим воно відрізняється від інших?

               Костюм, капелюшок, сюрприз, юнак.

    2. Від слова година утворіть ланцюжок з п’яти слів так, щоб кожне наступне слово починалося складом, яким закінчується попереднє. Позначте у словах наголоси.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Вкажіть дзвінкий приголосний, парний до глухого [с].

    а) [дз];                                                          

    б) [д];

    в) [з];                                                            

    г) [ж].

2. У якому слові всі приголосні звуки мякі?

    а) Воля;                                                        

    б) літо;

    в) тінь;                                                          

    г) рись.

3. У якому слові буква є позначає два звуки?

    а) Востаннє;                                                

    б) синє;

    в) ллється;                                                   

    г) єнот.

4. У якому слові звуків більше, ніж букв?

    а) Бій;                                                           

    б) цвіт;

    в) їжа;                                                            

    г) фляга.

5. Вкажіть двоскладове слово.

    а) Віл;                                                            

    б) задача;

    в) казка;                                                       

    г) льон.

6. Виділіть слово з наголосом на першому складі.

    а) Вечеря;                                                   

    б) весляр;

    в) доба;                                                         

    г) дослід.

 

Другий рівень

1. Запишіть слова, позначаючи всі можливі способи їх переносу.

    Підземний, ґудзик.

2. Запишіть слова, підкреслюючи букви, що позначають два звуки.

    Взаєморозуміння, заплющити, конвалія, їдальня.

3. Запишіть в одну колонку слова зі звуком [л], а в другу – зі звуком [л′].

     Сталь, білий, лють, літо, білочка, оселя, гілка, стіл.

 

Третій рівень

1. Запишіть в алфавітному порядку 5 слів, перше з яких починається літерою К.

2. Доберіть слова до схем.

    а) Двоскладове слово: перший склад – відкритий, другий – закритий.

    б) Трискладове слово: перший і другий склад – відкриті, третій – закритий.

 

Четвертий рівень

    1. Визначте у поданих словах кількість складів. Вкажіть ознаку, яка обєднує три слова в поданій групі. Підкресліть зайве слово. Чим воно відрізняється від інших?

             Акула, карась, короп, щука.

    2. Від слова тінь  утворіть ланцюжок з п’яти слів так, що закінчується на приголосний звук. При цьому кожне наступне слово повинно починатись тим звуком, яким закінчується попереднє.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Варіант І

Перший рівень

1. У якому слові глухий [т′] уподібнюється до дзвінкого [д′]?

    а) Робить;                                                   

    б) сміється;

    в) боротьба;                                               

    г) суцвіття.

2. Яку букву (буквосполучення) потрібно писати на місці крапок у слові кла…ка (пор.: кладочка)?

    а) Ц;                                                             

    б) т;

    в) дз;                                                            

    г) д.

3. Виберіть правильні варіанти вживання у – в; і - й?

    а) У Африці; в морі і озері;                                          

    б) поїхати у Аргентину; урвища й ями;

    в) знаходилася у аудиторії; почитали і «Абетку»;                                     

    г) в Аргентині; господар і відвідувач.

4. У якому слові спрощується приголосний у групі [ждн]?

    а) Виїзний;                                                

    б) радісний;

    в) тижневий;                                            

    г) чесний.

5. У якому слові на місці крапок потрібно писати букву е?

    а) Л…сток - листя;                                  

    б) д…вак - дивний;

    в) п…ро - пера;                                         

    г) од…ниця - один.

6. У якому слові дзвінкий [з] оглушується?

    а) Виразка;                                                

    б) вяз;

    в) зцідити;                                                 

    г) мотузка.

 

Другий рівень

1. Вкажіть звуки, які позначаються виділеними буквами.

     Вудка, боротьба, хижак.

2. Запишіть слова, підібравши відповідну букву з дужок.

     Во(г, х)ко, пру(д, т)кий, рі(з, с)ьба, бері(з, с)ка.

3. Запишіть, де потрібно, на місці крапок букви, що позначають приголосні звуки.

     Совіс…ний, проїз…ний, пес…ливий, шіс…надцять.

 

Третій рівень

1. Запишіть, розкриваючи дужки й утворюючи з префіксами слова.

    Під- (-юджувати, -їжджати, -дослідний, -йом).

2. Запишіть на місці крапок прийменники у або в.

    Сидіти … вагоні; відпочивати … Ялті; номер … готелі; порошина … оці; прочитати … книзі.

 

Четвертий рівень

1. Побудуйте три зв’язані за змістом речення, в одному з них підметом виступає слово з буквосполученням дз, що позначає звук [дз].

2. Доберіть до слова виїзний ще два – три приклади на ту ж орфограму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Варіант ІІ

Перший рівень

1. У якому слові на місці крапок потрібно писати букву и?

    а) М…жа – межі;                                          

    б) д…мар – дим;

    в) с…ло – села;                                              

    г) дал…ч – далекий.

2. У якому слові оглушується дзвінкий [г]?

    а) Дорога;                                                       

    б) біг;

    в) нігті;                                                            

    г) бігти.

3. Яку букву (буквосполучення) потрібно писати на місці крапок у слові хо…би (пор.: хоча б)?

    а) Дж;                                                              

    б) ж;

    в) ш;                                                                 

    г) ч.

4. У якому слові [ш] вимовляється як [с′]?

    а) Крутиш;                                                     

    б) затишшя;

    в) крутишся;                                                 

    г) тиша.

5. У якому слові у вимові й на письмі відбувається спрощення приголосного в групі [стл]?

    а) Хвастливий;                                            

    б) пестливий;

    в) ненависний;                                             

    г) щасливий.

6. Виберіть і позначте правильний варіант вживання у – в; і - й?

    а) Зайти у вітальню; день і ніч;                                                     

    б) завітав в гості; запросив й його;

    в) північ й південь; у обсерваторії;                                                        

    г) брат й сестра; приїхав в Крим.

 

Другий рівень

1. Вкажіть звуки, які позначаються виділеними буквами.

    Сім’я, молотьба, надія.

2. Запишіть слова, вставляючи потрібну букву.

     Кі(г, х)ті, хо(д, т)ьба, рі(д, т)кий, підка(з, с)ка.

3. Запишіть, де потрібно, на місці крапок букви, що позначають приголосні звуки.

     Якіс…ний, контрас…ний, заздріс…ий, очис…ний.

 

Третій рівень

1. До слів бризкати, дзвонити, дзьобати додайте префікси від-, над-, об- . Позначте орфограми.

2. Запишіть на місці крапок прийменники у або в.

    Кіт …тік; вода … озері; … класі чисто; пішла … бібліотеку; прочитала … книзі.

 

Четвертий рівень

1. Доберіть до слова кістлявий ще два – три приклади на ту ж орфограму.

2. Побудуйте три зв’язані за змістом речення, в одному з них підметом виступає слово з буквосполученням дж, що позначає звук [дж].

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Варіант І

Перший рівень

1. У кінці якого слова вживається мякий знак?

    а) Голуб…;                                                    

    б) ніж…;

    в) річ…;                                                         

    г) мід….

2. У якому слові мякий знак вживається між мякими  приголосними?

    а) Хат…ній;                                                  

    б) з…вір;

    в) нен…ці;                                                    

    г) дз…вякнути.

3. Вкажіть слово з буквосполученням ьо.

     а) Зна…омий;                                            

     б) бо…овий;

     в) л…он;                                                       

     г) баталь…он.

4. Виділіть слово з апострофом.

     а) Б…ілий;                                                 

     б) б…очка;

     в) б…ерезень;                                            

     г) б…ють.

5. У якому слові апостроф не вживається?

     а) В…юн;                                                     

     б) св…ято;

     в) в…ялий;                                                  

     г) в…ється.

6. Що потрібно писати на місці крапок у слові стат…я?

     а) Ь;                                                              

     б) ;

     в) й;                                                              

     г) т.

 

Другий рівень

1. Спишіть слова, вживаючи, де потрібно, на місці крапок м’який знак.

    Низ…ко, пот…мянілий, сіл…с…кий, камін…чик.

2. Запишіть, де потрібно, на місці крапок апостроф.

    Дев…ятсот, без…язикий, круп…яний, присв…ята.

3. Спишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

     Покликан…я, безсмерт…я, повноліт…я, навман…я.

 

Третій рівень

1. Знайдіть помилки в написанні поданих слів. Запишіть правильно. У дужках вкажіть слово на ту ж орфограму.

   Дрібязковий, духмяний, сьміх.

2. Запишіть на місці крапок и або і.

     Сканд…нав…я, інформац…я, афор…зм.

 

Четвертий рівень

    Напишіть твір – мініатюру «Осіння мелодія». Використайте в ньому слова з орфограмою «подвоєні букви». Орфограму позначте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Після яких букв уживається апостроф у коренях слів?

    а) Д, т, з, с, ц, л, н;                                            

    б) б, п, в, м, ф, р;

    в) г, х, ґ;                                                                

    г) з, с ц.

2. У якому слові м’який знак після н не вживається?

    а) Білесен…кий;                                                

    б) тон…ший;

    в) глян…те;                                                         

    г) яблун…ка.

3. Вкажіть слово з буквосполученням йо.

    а) Л…отчик;                                                      

    б) ма…ор;

    в) бад…орий;                                                     

    г) с…огодні.

4. У якому слові після префікса роз- вживається апостроф?

    а) Роз…питати;                                                 

    б) роз…вязати;

    в) роз…юшити;                                                 

    г) роз…зути.

5. У якому слові букви подвоюються на межі кореня і суфікса?

    а) Безземельний;                                             

    б) віддати;

    в) лимонний;                                                    

    г) наддніпрянський.

6. Вкажіть слово, в якому приголосний не подовжується.

    а) Емал…ю;                                                        

    б) подорож…ю;

    в) вічніст…ю;                                                     

    г) осін…ю.

 

Другий рівень

1. Спишіть слова, вживаючи, де потрібно, на місці крапок м’який знак.

    Кавказ…кий, тюр…ма, ремін…чик, емул…сія.

2. Запишіть, де потрібно, на місці крапок апостроф.

    Дерев…яний, кав…ярня, медв…яний, торф…яний.

3. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса –н(ий). Запишіть, позначаючи орфограму «подвоєні букви».

    Рослина, залізо, сон.

 

  Третій рівень

1. Утворіть від поданих слів іменники з подвоєнням букв. Позначте орфограми.

    Навчати, прагнути, смітити.

2. Запишіть на місці крапок и або і.

     Такс…ст, мульт…пл…кац…я, реж…сер.

 

Четвертий рівень

    Складіть невеликий художній опис вашого улюбленого дерева. Використайте слова з орфограмою «м’який знак». Орфограму позначте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 7

Лексикологія

Варіант І

Перший рівень

1. Яке слово має значення «здатність людини говорити, висловлювати свої думки»?

    а) Школа;                                                                        

    б) рот;

    в) мова;                                                                            

    г) земля.

2. Виділіть словосполучення, у якому слово зірка вжито у значенні «небесне світило».

    а) П’ятикутна зірка;                                                    

    б) металева зірка;

    в) вечірня зірка;                                                          

    г) пластмасова зірка.

3. Позначте синоніми.

     а) Хата, хатка, хатина, хатинка;                             

    б) друг, дружок, друзі, дружба;

     в) друг, приятель, товариш, знайомий;             

     г) дорога, доріжка, доріженька.

4. Знайдіть антонім до слова чесний.

     а) Розумний;                                                                

     б) справедливий;

     в) добрий;                                                                     

     г) підлий.

5. Виділіть омоніми.

    а) Багатий – бідний;                                                    

    б) плакати – ридати;

    в) патрон(куля) – патрон(багата, впливова людина);

    г) ясний – світлий.

6. Вкажіть речення із синонімами.

    а) На вулиці йде дощ.

    б) Літак іде на посадку.

    в) Все йде, все минає – і краю немає (Т. Шевченко).

    г) Одні йдуть, другі виходять.

 

Другий рівень

1. Прочитайте речення. Випишіть слова, вжиті в переносному значенні.

    Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь (М. Коцюбинський).

2. Запишіть слова, згрупувавши їх у синонімічні ряди.

    Скаржитися, уминати, горланити, репетувати, нарікати, їсти, кричати, жалітися, уплітати, верещати, жувати.

3. Прочитайте речення. Запишіть омонім, який потрібно вжити в другому реченні на місці крапок.

     1)Еней був парубок моторний (І. Котляревський).  2)То йшов … човен

(М. Трублаїні).

 

    Третій рівень

 1. До поданих сполучень, де прикметник та дієслово вжиті у прямому значенні, доберіть сполучення, у яких прикметних та дієслово вжиті в переносному значенні.

     Солодке печиво - … .                                       Усміхається дівчина - … .

2. Запишіть синоніми до слова говорити.

 

Четвертий рівень

    Складіть словосполучення, вживши прикметник  веселий з такими іменниками, які показували б його багатозначність.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 7

Лексикологія

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Знайдіть речення, у якому слово усміхається вжито в переносному значенні.

    а) Усміхається дівчина.                                       

    б) Сонечко усміхається.

    в) Дитина усміхається.                                        

    г) Бабуся усміхається.

2. Знайдіть синонім до слова бігти.

    а) Ходити;                                                               

    б) стояти;

    в) летіти;                                                                  

    г) стрибати.

3. Виділіть антонім до слова перемога.

    а) Праця;                                                                

    б) відвага;

    в) поразка;                                                              

    г) наступ.

4. Вкажіть омоніми.

    а) Добрий – злий;                                                    

    б) завжди – ніколи;

    в) кран(водопровідний) – кран(підйомний);  

    г) праця – робота.

5. Знайдіть речення з антонімами.

    а) Праця чоловіка годує, а лінь марнує.          

    б) Людину прикрашає праця.

    в) І маленька праця почесна.                              

    г) До праці йду… (Р. Лубківський).   

6. Охарактеризуйте слова сердитий – злий.

    а) Синоніми;                                                          

    б) омоніми;

    в) спільнокореневі;                                             

    г) антоніми.

 

Другий рівень

1. Випишіть із наведених речень антонімічні пари.

    1)Сонце бродить поміж каміння, міняючи швидко сум тіней на радість блиску (М. Коцюбинський). 2)Тієї ночі закінчився вересень і почався жовтень (Гр. Тютюнник). 3)Вночі не спалося, а вдень не робилося

(М. Стельмах). 4)Стоїш високо – не будь гордим, стоїш низько – не гнися (Нар. тв.).

2. Спишіть речення. Підкресліть однією лінією слова, вжиті у прямому значенні, і двома – у переносному.

    Тиша ходить між деревами, стає біля кожної черешні, тягнеться до густого листя (В. Грінчак).

3. Знайдіть антоніми і запишіть їх парами.

    Далекий, солодкий, близький, широкий, високий, гіркий, вузький, низький.

 

Третій рівень

1. Утворіть словосполучення (речення), з’єднавши синоніми з відповідними словами, поданими в дужках.

    Задушевний, сердечний (розмова, друг).

    Тріщати, ломити (рука, голова).

2. Запишіть пари словосполучень, добираючи антоніми до прикметників.

    Довга розповідь, радісна зустріч, рання весна.

 

Четвертий рівень

    Складіть словосполучення, вживши прикметник  солодкий з такими іменниками, які показували б його багатозначність.

 

 

Контрольна робота № 8

Будова слова. Орфографія

Варіант І

Перший рівень

1. Вкажіть рядок, у якому всі слова спільнокореневі.

    а) Білий, біла, біле;                                              

    б) білий, білка, побілка;

    в) білий, біленький, біль;                                  

    г) білий, біленький, білити.

2. Знайдіть слово, у якому є префікс і суфікс.

     а) Безкрилий;                                                       

     б) крилатий;

     в) безкровний;                                                     

     г) безлад.

3. Позначте слово з нульовим закінченням.

     а) Словники;                                                         

     б) зошитів;

     в) словником;                                                      

     г) словник.

4. Вкажіть слово, у корені якого відбувається чергування [г] - [ж].

     а) Поріг – (на) поро…і;                                      

     б) плуг – (на) плу…і;

     в) плуг – плу…ок;                                               

     г) пиріг – (у) пиро…і.

5. Вкажіть слово з префіксом з-.

     а) …кипіти;                                                           

     б) …питати;

     в) …дути;                                                               

     г) …каламутити.

6. Яку букву потрібно писати на місці крапок у слові бе…журний?

    а) С;                                                                          

    б) ш;

    в) з;                                                                          

    г) ж.

 

Другий рівень

1. Запишіть в одну колонку спільнокореневі слова, а в іншу – різні форми одного й того ж слова.

     Лісництво, лісник, ліс, лісовий, лісникові, праліс, лісок, лісником, лісника, узлісся.

2. Розберіть за будовою слова деревяний, загадка.

3. Запишіть пари слів, вибираючи відповідну букву з дужок.

    Вит(е, и)рти – вит(е, и)рати; приб(е, и)ру – приб(е, и)рати;

перем(о, а)гати – перем(о, а)гти.

 

Третій рівень

1. Розберіть за будовою слово мудрість. Запишіть 2 – 3 слова, у яких вживається такий самий суфікс, що й у наведеному.

2. Запишіть, розкриваючи дужки.

    Роз-(розі-) (тривожити , класти, грати, єднати, гнути, стелити, ятрити, шити, юшити, смоктати).

 

Четвертий рівень

    Складіть декілька зв’язаних за змістом речень, використавши в них спільнокореневі слова з коренем –ліс -. Розберіть ці слова за будовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 8

Будова слова. Орфографія

Варіант ІІ

Перший рівень

1. У якому рядку наведено форми одного слова?

    а) Дихати, дихання, дихальний;                        

    б) єдиний, єднати, обєднання;

    в) єдиний, єдиного, єдиному;                           

    г) єднати, з’єднувальний,возз’єднання.

2. Виділіть слово із суфіксом.

     а) Пребілий;                                                            

     б) білий;

     в) забілий;                                                               

     г) біленький.

3. У якому слові немає закінчення?

     а) Вдача;                                                                   

     б) піч;

     в) віл;                                                                       

     г) кафе.

4. Виділіть слово із префіксом при-.

     а) Пр…дивний;                                                       

     б) пр…мудрий;

     в) пр…ставити;                                                      

    г) пр…чорний.

5. У якому слові на місці крапок потрібно писати букву е?

    а) Заб…рати;                                                          

    б) вит…рати;

    в) відд…рати;                                                        

    г) б…ру.

6. Вкажіть слово, у корені якого відбувається чергування [ст] - [шч]

(ст – щ).

    а) Писати – пи…у;                                                  

    б) носити – но…у;

    в) впустити – впу…у;                                            

    г) підвісити – підві…у.

 

Другий рівень

1. Запишіть в першому рядку 2 – 3 форми слова море, а в другому – 2 – 3 спільнокореневі з ним слова.

2. Розберіть за будовою слова ніченька, надземний.

3. Запишіть слова, вживаючи на місці крапок о або а.

    Б…рсук, х…зяїн, г…рячий, б…гатир(силач).

 

 Третій рівень

1. До слова притиснути доберіть ще 2 – 3 приклади на те ж правило вживання префікса при-.

2. Запишіть, розкриваючи дужки.

    Без-(страшний, соромний, законний, контрольний, ядерний, змістовний, ідейний, жалісний, збройний).

 

Четвертий рівень

    Складіть декілька зв’язаних за змістом речень, використавши в них спільнокореневі слова з коренем –берез -. Розберіть ці слова за будовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6 КЛАС

Контрольна робота № 1

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

 Варіант І

Перший рівень

1. Укажіть рядок, у якому всі сполучення слів належать до словосполучень.

     а) Дзвін шабель, моя Україна, сонцем осяяна; 

     б) пісня солов’їна, синь гаїв, шепіт і зітхання;

     в) міниться і лине, снишся мені, на воді;                              

     г) у радості, голубе небо, хмари пливуть.

2. Укажіть правильне твердження.

До словосполучень завжди входять:

     а) додаток і обставина;                                                  

     б) головне й залежне слова;

     в) підмет і присудок;                                                      

     г) однорідні члени речення.

3. Вкажіть розповідне речення.

     а) Приготуйся до будь – яких несподіванок.          

     б) Уважно оглянь себе в дзеркало.

     в) Повіяв холодний вітер.                                             

     г) Принеси мені з лісу квітучих фіалок.

4. Знайдіть речення з означенням.

    а) У саду розквітали дерева.                                          

    б) Біля хати ростуть вишні.

    в) Двері тихо відчинилися.                                           

    г) Шелестить шовкова трава.

5. Знайдіть речення з узагальнюючим словам.

    а) Василько глянув навкруги: здорові дуби стояли в лісі.

    б) Усе заснуло.

    в) Тут швидко зникло все: і човен, і постать матері.

    г) Всюди було рівно, біло.

6. Вкажіть речення зі звертанням.

    а) Панасик з батьком верталися з містечка.             

    б) Восени дослухайтесь до шуму смерек.

    в) Сину мій любий, життя не проходить безхмарно.

    г) Толя гордо позирав на Тихоню.

7. Виділіть речення зі вставним словом.

    а) Ой не сійтесь, сніги.                                                      

    б) Червона калино, чого в лузі гнешся?

    в) Кажуть, навчання починають з «азів».           

    г) «Аз» - це перша буква абетки, буква «а».

8. Знайдіть складне речення.

    а) Дядько Роман викохав садок.

    б) Джерело дужчало, набирало сили.

    в) Зійшли сніги, шумить вода.

    г) Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами.

 

Другий рівень

1. Виділіть у словосполученнях головне й залежне слово.

            Писати в зошиті; учнівський зошит; зошит учня.

2. Спишіть, розкриваючи дужки і ставлячи слово, що в дужках, у формі звертання. Поставте розділові знаки.

    1) (Мрія) не зрадь!   2) Прощай (сине море).

3. Спишіть, ставлячи, де потрібно, розділові знаки.

     Він уже не раз із Настечкою бігав і на річку і на луги і в поля зустрічати весну.

 

Третій рівень

1. Перебудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово.

    На змайстрованому батьком столі їх чекає і хліб, і картопля, і варена кукурудза, і голубці.

2. Запишіть речення, ввівши в них вставні слова, подані в довідці.

 

      1) Сніг на полі – хліб у коморі.  2) Не тільки сонце, а й весь світ випромінює тепло.  3) Після напруженої праці хочеться відпочити.

     Довідка: здається, кажуть, звичайно.

 

Четвертий рівень

    Складіть телефонний діалог з товаришем (подругою) про майбутній вихідний день.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 1

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

 Варіант ІІ

Перший рівень

1.  Укажіть рядок, у якому всі сполучення слів не належать до словосполучень.

     а) Світлі ріки, менш уважний, ліс зустрів;

     б) воркування горлиць, дуби кристалі, прилітає осінь;

     в) цикання дроздів, буду малювати, бережи природу;

     г) до школи, вечір і ранок, молодь відпочиває.

2.  Укажіть розповідне речення.

     а) Хто ж од нас у світі дужчий?

     б) Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

     в) Чи совам зборкати орла?

     г ) Ставні берези вздовж дороги обабіч стали в два ряди.

3.  У якому реченні підмет виражений іменником?

     а) Я люблю слухати мамині пісні.

     б) Вони зірвали блакитну квітку.

     в) Я розповідаю про побачене.

     г) Червоне листя падає в гаю.

4.  Виділіть речення з однорідними присудками.

     а) Гриньо глянув на румяний, пухкий пиріжок.

     б) Голуб почав спрагло ковтати живлющу вологу.

     в) Сніг покрив кущі, замів дороги.

     г) Толя хотів бігти назад.

5.  Вкажіть речення із звертаннями.

     а) Не кайся рано вставати, а замолоду вчитись.  

     б) Кривенька, мабуть, нанесла в гнізді яєць .

     в) Найбільше Федькові діставалося за Толю.

     г) Прокиньтеся, малята, погляньте у вікно.

6.  Які вставні слова (словосполучення) вказують на джерело повідомлення?

     а) вибачте, будь ласка, дозвольте, прошу вас;

     б) по-моєму, по-твоєму, кажуть, за словами;

     в) зверніть увагу, уявіть собі, зрозумійте;

     г) очевидно, напевно, здається, мабуть.

7.  Виділіть речення з прямою мовою.

     а) Я подумав, що то пронеслась ворона.

     б) Усе добре переймай, а зла – уникай.

     в) Згадую: так я в дитинстві любив вибігти в ранці із хати.

     г) Завбачливі господарі нагадували: «Восени будь щедрим, а взимку – ощадливим».

8.  Вкажіть розповідне речення.

     а) Приготуйся до будь – яких несподіванок.

     б) Уважно оглянь себе в дзеркало.

     в) Повіяв холодний вітер.

     г) Принеси мені з лісу квітучих фіалок.

 

 Другий рівень

1. Спишіть, позначаючи за допомогою розділових знаків межі речень.

     До чого ж гарно й весело було в нашому городі все навколо було зелене та буйне вздовж тину росли великі кущі смородини там було темно навіть удень.

2. Перебудуйте речення так, щоб підмет став звертанням. Запишіть, вживаючи звертання у різних місцях.

     Кінь несе мене по чистому полю.

3. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть вставні слова.

     1)На жаль качка вже почала старіти.  2)Не можна кажуть людині помолодшати, а подобрішати завжди можна.

 

Третій рівень

1. Із наведених простих речень утворіть складні, вживаючи сполучники, що підходять за змістом.

    1) Сонце сіло. Темна ніч опустилась на землю.   2) Сади обсипались. Де-не-де ще висіли на яблунях сухі рожеві листочки.

2. Запишіть, виділяючи репліки діалогу та слова автора. Розставте розділові знаки.

    Повзла мурашка поміж трави. Підвела голову: якесь звірятко сидить на стеблі. Ти хто? Запитала Мурашка. Коник відповіло їй звіря. А ти іржати вмієш? Недовірливо запитала Мурашка. Аякже, вмію. От, послухай! Црі – црі – црі –і –і!

 

Четвертий рівень

    Складіть короткого листа до свого товариша (подруги). Використайте звертання та вставні слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 2

Лексикологія. Фразеологія

Варіант І

Перший рівень

1. Позначити, у якому рядку всі слова — діалектизми:

    а) курінь, сільський, потоки;

    б) грань, коронки, когут, злуда;

    в) куций, батько, беркут;

    г) глаголити, зелений, бриль, увага.

2. Визначити, у якому рядку вжиті історизми:

    а) жандармерія, гайдамака, крамарне, хлоп;

    б) аероплан, тяжкий, амфора, планета;

    в) прапор, кваша, швець, півень;

    г) хвіртка, лишенько, добридень, щодня.

3. Позначити, у якому рядку відсутні неологізми:

    а) менеджмент, багряно-водний;

    б) дизайнер, левино-жовтий;

    в) жовтень, громадянський, методика;

    г) інтербачення, ложкохвати.

4. Укажіть фразеологізм, який має значення вперта людина, впертюх:

    а) латка на латці;

    б) біла ворона;

    в) хоч кіл на голові теши;

    г) як рак свисне.

5. З’ясуйте, у якому рядку всі слова є запозиченими.

    а) Стельмах, швець, тесля;

    б) бузок, фіалка, настурція;

    в) магістраль, футбол, акція;

    г) драма, роман, оповідання.

6. Вкажіть жаргонізм.

    а) Етикетка;

    б) лейбл;

    в) пузо;

    г) самописка.

7. Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?

    а) Професійні;

    б) запозичені;

    в) неологізми;

    г) діалектні.

8. Вкажіть рядок, в якому правильно вказане тлумачення поняття.

Неологізми це…

    а) слова, які з’явилися нещодавно й їхня новизна усвідомлюється мовцями;

    б) слова, властиві мовленню жителям певної місцевості;

    в) слова, які вийшли з активного вжитку, бо були замінені іншими словами;

    г) слова, які вийшли з активного вжитку, тому що зникли названі ними предмети чи поняття.

 

Другий рівень

1. Запишіть слова, поділивши їх на групи:

     а) загальновживані слова;

     б) діалектизми;

     в) професійні слова.

       Земля, бушля(чапля), вітер, октава, дерево, рецепт, когут(півень), циркуль.

2.  Скласти (пригадати) і записати речення із власне українським словом, підкреслити це слово.

 3. Запишіть 5 професійних слів, які вживають юристи.

 

Третій рівень

1. Доберіть до наведених тлумачень відповідні іншомовні слова.

    1) Спортивна гра, при якій м’яч перекидають через сітку від однієї команди до другої.  2) Кінцевий пункт дистанції в спортивних змаганнях.  3) Кулачний бій між двома спортсменами.

2. Доповніть фразеологізми .

     Покласти зуби на . . .  , вивести на чисту . . .  , відкласти в довгий  . . .  , десятою дорогою . . .  .

 

Четвертий рівень

    Уявіть собі, що зустрілися люди однієї професії. Складіть діалог. Використайте і виділіть у ньому професійні слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 2

Лексикологія. Фразеологія

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Як називаються слова, засвоєні українською мовою з інших мов?

    а) Діалектні;

    б) загальновживані;

    в) застарілі;

    г) запозичені.

2. Який словник тлумачить значення діалектних слів?

    а) Енциклопедичний;                  

    б) фразеологічний;

    в) словник іншомовних слів;      

    г) словник діалектних слів.

3. Вкажіть загальновживане слово.

    а) Здрейфити (злякатись);             

    б) словник (сукупність слів);

    в) жалива (кропива);    

    г) плай (стежка).

4. Виділіть фразеологізм.

    а) Баба Яга;                                        

    б) золотий годинник;

    в) набрати  води;                                

    г) крізь землю провалитись.

5. Виділіть професійне слово.

    а) Покривало;

    б) сад;

    в) літо;

    г) шприц.

6. Позначити, у якому рядку відсутні архаїзми:

    а) стежина, здійметься, батьківське;

    б) подолля, гудьба, вічне;

    в) рівник, кріс, вродитися;

    г) цілеччина, марець, невтомний.

7. Позначити рядок, який містить тлумачення слова депортація:

    а) вигнання, висилка з держави як міра карного покарання;

    б) фаза промислового циклу;

    в) політична організація суспільства;

    г) система державних заходів.

8. Який фразеологізм означає  швидко бігти?

    а) Зводити зі світу;                           

    б) гріти руки;

    в) десятою дорогою обходити;         

    г) землі під ногами не чути.

 

Другий рівень

1. Запишіть речення. Підкресліть авторські неологізми.

     1) У ластівки – ластовенятко, в гаю у стежки – стеженятко. У хмари в небі – хмаренятко. У зорі над садом – зоренятко.  2) Одвересніло. Сніг.  Морози.  3) Збирають світлі, золоті меди веселок рилі та прозорі бджоли.

2. Запишіть слова парами так, щоб спочатку йшло літературне слово, а потім – застарілий синонім.

        Красило, отрок, острожник, обман, підліток, в’язень, барвник, злуда.

3. Запишіть 10 загальновживаний слів, що є назвами речей і предметів.

 

Третій рівень

1. Запишіть в одну колонку слова, що перестали бути неологізмами і сприймаються як загальновживані, а в другу – слова, які є неологізмами й зараз.

    Телевізор, телеекран, комп’ютер, телеграф, відеомагнітофон, Інтернет, єврочистка, телефон, екстрасенс.

2. Вкажіть ознаку, яка об’єднує три слова в наведеній групі. Підкресліть зайве слово. Яка ознака його характеризує?

     Суфікс, компрес, шприц, ін’єкція.

 

Четвертий рівень

    Уявіть, що ви опинились у казковому королівстві. Складіть про це невелике оповідання. Використайте й виділіть у тексті застарілі слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3

Словотвір. Орфографія

Варіант І

Перший рівень

1. Знайдіть похідне слово.

    а) Крило;

    б) новий;

    в) новенький;

    г) вода.

2. Вкажіть слово, утворене префіксальним способом.

     а) Ніжність <– ніжний;

     б) недобрий <– добрий;

     в) гарненький <– гарний;

     г) блідуватий <– блідий.

3. Яка слово утворене складанням?

    а) Заозерний <– за озером;

    б) білокрилий <– білі крила;

    в) безкрилий <– без крил;

    г) міжпланетний <– між планетами.

4. Вкажіть складноскорочене слово.

    а) Високоякісний <– висока якість;

    б) біло-голубий <– білий і голубий;

    в) вуглеочисний <– очищати вугілля;

    г) Укрінбанк <– Український інвестиційний банк.

5. Знайдіть сполучення з прикметником, який перейшов в іменник.

    а) Жорстокий хлопець;

    б) жорстокий мороз;

    в) жорстокий бій;

    г) жорстокий завжди боягуз.

6. У якому слові на місці крапок пишеться з?

    а) Коза…ький <– козак;

    б) молоде…ький <– молодець;

    в) криворі…ький <– Кривий Ріг;

    г) прилу…ький <– Прилуки.

7. Словотвірний аналіз слова – це з’ясування:

    а) його будови;

    б) того, як утворене слово;

    в) його лексичного значення;

    г) його звуковий склад мови.

8. Вкажіть слово, утворене префіксально - суфіксальним способом.

    а) Ненаголошений;

    б) безрукавка;

    в) почервоніти;

    г) продивитись.

 

Другий рівень

1. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса –ськ(ий).

    Збараж, чех, Кременчук, Волга, Полтава, козак.

2. Зєднайте (де потрібно) частини складних слів або поставте на місці крапок дефіс.

    Кіно…фільм, блок…система, вугле…видобуток, світло…жовтий.

3. Утворіть слова способом складання.

    Світлий, зелений.

    Кіно, актор.

    Генерал, майор.

    Чорний, волосся.

    Каша, варити.

 

Третій рівень

1. Запишіть наведені слова у вигляді словотвірного ланцюжка.

       Зразок. Сила –> сильний –> сильніший –> сильнішати –> посильнішати.

    Бідняк, біда, бідняцький, бідний.

2. Від яких з наведених слів можна утворити безсуфіксним способом іменники? Випишіть ці слова й утворіть такі іменники.

    Блакитний, пагорб, перекладати, прадід, викрик, сухий, прилітати.

 

Четвертий рівень

   Складіть твір – мініатюру на тему «Барви осені». Використайте в тексті складні слова. Позначте орфограму «написання разом та через дефіс складних слів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3

Словотвір. Орфографія

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Знайдіть похідне слово.

   а) Дерево;

   б) небо;

   в) пташка;

   г) земля.

2. Вкажіть слово, утворене суфіксальним способом.

   а) Побілити;

   б) приїхати;

   в) весняний;

   г) провесна.

3. Вкажіть слово, утворене безсуфіксним способом.

    а) Проростання <– проростати;

    б) зменшення <– зменшити;

    в) вихід <– виходити;

    г) відкриття <– відкрити.

4. Вкажіть словосполучення з іменником, який перейшов у прислівник.

    а) Милуватися весною;

    б) працювати весною;

    в) рання весна;

    г) дочекатись весни.

5. Вкажіть складноскорочене слово.

    а) Вогнегасник <– гасити вогонь;

    б) високоврожайний <– високий врожай;

    в) сріблясто-білий <– сріблястий і білий;

    г) МВФ <– Міжнародний валютний фонд.

6. У якому слові на місці крапок пишеться с?

    а) Бу…ький <– Буг;

    б) остро…ький <– Острог;

    в) калу…ький <– Калуш;

    г) вороне…ький <– Воронеж.

7. Яке складне слово пишеться через дефіс?

    а) Земле…коп;

    б) книго…люб;

    в) рибо…лов;

    г) блідо…рожевий.

8. У якому слові на місці крапок пишеться щ?

    а) Туре…ина <– турецький;

    б) Дрогоби…ина;

    в) Кремене…ина;

    г) Київ…ина.

 

Другий рівень

1. Від поданих слів утворіть іменник за допомогою суфікса –ств(о). Позначте орфограми.

    Боягуз, садівник, студент.

2. Зєднайте (де потрібно) частини складних слів або поставте на місці крапок дефіс.

    Овоче…сховище, аеро…план, м'ясо…рубка, фізико…хімічний.

3. Від кожного з поданих слів додаванням частинки пів-  утворіть і запишіть нове слово.

    Ялта, місто, озеро, вулиця, яма, книжка, Європа, апельсин.

 

Третій рівень

1. Випишіть із речення слова, утворені суфіксальним способом. Позначте словотворчі суфікси.

    У зорепаді осіннім прославсь журавлиний мій шлях (А. Малишко).

2. Запишіть похідні слова, згрупувавши їх за способом творення. У дужках після кожної групи вкажіть спосіб словотвору.

    Помісячний, погляд, поглянути, безмежний, безлад, безладдя, беззубий, безногий.

 

Четвертий рівень

    Складіть невелику розповідь з елементами опису на тему «Барви літа». Використайте в тексті для позначення кольорів складні слова. Позначте орфограму «написання разом та через дефіс складних слів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Морфологія. Орфографія.

Іменник

Варіант І

Перший рівень

1. Виділіть іменник.

    а) Хмариться;

    б) хмарно;

    в) хмара;

    г) хмарний.

2. Який відмінок іменника називається прямим?

    а) Кличний;

    б) знахідний;

    в) називний;

    г) давальний.

3. У якому рядку всі слова є іменниками спільного роду?

    а) Листоноша, учитель, директор;

    б) староста, задавака, сирота;

    в) професор, колега, суддя;

    г) незнайко, плакса, степ.

4. У якому рядку всі іменники в кличному відмінку мають закінчення

– ю?

    а) Матуся, Катя, бабуся;

    б) гора, буря, сосна;

    в) книга, мова, Софія;

    г) дитина, неня, сестра.

5. Виділіть незмінюваний іменник.

    а) Ігор Павленко;

    б) комп’ютер;

    в) Донбас;

    г) Оксана Павленко.

6. Зясуйте відміну іменника орля.

    а) Перша;

    б) друга;

    в) третя;

    г) четверта.

7. Виділіть іменник в орудному відмінку множини.

    а) Брати;

    б) поля;

    в) вулиці;

    г) зошитами.

8. У якому рядку в усіх словах правильно утворено форми імені по батькові?

    а) Ігоревич, Юріївна, Олегівна;

    б) Іванівна, Іллівна, Анатоліївна;

    в) Григоріївна, Микитович, Андрійовна;

    г) Сергіївна, Миколаївна, Васильовна.

 

Другий рівень

1. Від наведених іменників утворіть, де можливо, форми множини.

    Торт, цукор, місто, книга, ніч, щастя, доповідач, Вінниця.

2. Спишіть, розкриваючи дужки і добираючи потрібні букви.

     1) Один (К, к)інь у нас звався (М, м)урай, другий – (Т, т)ягнибіда

(О. Довженко).  2) Найвеселіше ж було на (Р, р)іздво та на (Н, н)овий рік (А. Кащенко). 3) Лебединою піснею літа айстри в (К, к)київських парках цвітуть (М. Нагнибіда).  4) Всяк (Ш,ш)отландець вільний пан своєї батьківщини (Леся Українка).

3. Випишіть іменники IV відміни.

    Зайча, заєць, зайчик; осля, ослик, ослятко; ведмежа, ведмедиця; чайка, чаєня.

 

Третій рівень

1. Випишіть словосполучення «дієслово + іменник». Вкажіть рід, число, відміну, групу (якщо є), відмінок іменника.

     Роман пам’ятав лише, як біг городами, трощив кукурудзу (Б. Комар).

2. До слова недовіра доберіть 2 – 3 приклади на те ж правило вживання не з іменниками.

 

Четвертий рівень

    Розкажіть про своїх улюблених літературних героїв. Виділіть у тексті власні іменники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Морфологія. Орфографія.

Іменник

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Що означає іменник як частина мови?

    а) Ознаку предмета;

    б) ознаку ознаки;

    в) дію предмета;

    г) предмет.

2. У якому рядку всі слова є іменниками?

    а) Біг, мільйон, вгорі;

    б) лісостеп, п’ятеро, зранку;

    в) вечеря, десяток, свято;

    г) сміливий, перший, улітку.

3. Укажіть рядок, в якому в усіх іменниках уживається літера е в суфіксах.

    а) Стріч…чка, намист…чко, усміш…чка;

    б) варен…чок, вул…чка, рушн…чок;

    в) серп…чок, він…чок, журавл…чок;

    г) розумн…чка, племінн…чка, світл…чка.

4. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери?

    а) (Ч, ч)орне (М, м)оре; (С, с)узір’я (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях;

(Б, б)іблія;

    б) (Д, д)ень (Ш, ш)ахтаря; (С, с)офійський (С, с)обор; (М, м)айдан

 (Н,н)езалежності; (П, п)ерун;

    в) (Р, р)іздво; (В, в)ерховна (Р, р)ада; (Б, б)іла (Ц, ц)церква;

    г) (К, к)омбайн «(Н, н)ива»; (К, к)арпати; (Ж, ж)урнал «(Б, б)арвінок».

5. Вкажіть рід іменника сирота.

    а) Чоловічий;

    б) жіночий;

    в) середній;

    г) спільний.

6. Виділіть іменник ІІ відміни м’якої групи.

    а) Воля;

    б) світлиця;

    в) учень;

    г) крик.

7. У якому рядку неправильно утворено форми родового відмінка імен по батькові?

    а) Івана Петровича, Людмили Василівни;

    б) Марії Іванівни, Михайла Григоровича;

    в)Ольги Ігорівної, Юлії Миколаївної;

    г) Зої Андріївни, Олени Валеріївни.

8. Знайдіть незмінюваний іменник.

     а) Колесо;

     б) прогрес;

     в) Віра Максименко;

     г) вуз.

 

Другий рівень

1. Доповніть подане речення.

   Іменник мар…во пишемо із суфіксом… .

2. Вкажіть відміну поданих іменників.

    Спостерігач, плече, обнова, осінь, курча, освітлення, Микола, невдаха.

3. Прочитайте речення. Запишіть іменники, розкриваючи дужки.

    1) Стримуючи (не)терплячку, він повернувся на кухню (Г. Штонь).  2) Ти мені (не)мати, (не)сестриця, (не)роздолля лагідне моє (А. Малишко).  3) Затоплю (не)долю дрібними сльозами, затопчу (не)волю босими ногами (Т. Шевченко).

 

Третій рівень

1. Наведіть приклад іменника спільного роду. Складіть з ним два речення так, щоб в одному цей іменник називав особу чоловічої статі, а у другому – жіночої.

2. Запишіть на місці крапок потрібні прийменники і поставте іменники у відповідному відмінку. Вкажіть відмінок іменників.

    Дивитись … (хлопець); підійти … (хлопець); розмовляти … (хлопець); розмовляти … (приміщення).

 

Четвертий рівень

    Напишіть твір – мініатюру «У світі тварин». Використайте і виділіть у тексті іменники четвертої відміни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5

Морфологія. Орфографія.

Прикметник

Варіант І

Перший рівень

1. Знайти правильне твердження:

    а) прикметники змінюються за родами і числами;

    б) прикметники змінюються за родами, відмінками і числами;

    в) прикметники змінюються за відмінками і числами;

    г) прикметники змінюються за групами, відмінками і родами.

2. Що означає прикметник як частина мови?

    а) Ознаку дії;

    б) ознаку предмета;

    в) назву предмета;

    г) ознаку ознаки.

3. Позначте відносний прикметник.

    а) Темний;

    б) гарячий;

    в) чорний;

    г) нічний.

4. Виділіть прикметник у простій формі найвищого ступеня порівняння.

    а) Сильніший;

    б) найбільш вдалий;

    в) найдобріший;

    г) добріший.

5. Вкажіть короткий прикметник.

    а) Добрий;

    б) червоне;

    в) зелен;

    г) біла.

6. Позначте прикметник мякої групи.

    а) Дужий;

    б) білий;

    в) синій;

    г) крилатий.

7. Виділіть прикметник чоловічого роду в родовому відмінку однини.

    а) Високе (дерево);

    б) високий (дуб);

    в) високі (дерева);

    г) високого (дуба).

8. Укажіть словосполучення, в якому відносний прикметник вжито у значенні якісного:

    а) малиновий сік;

    б) барвінкові очі;

    в) кам'яна стіна;

    г) мамина хустка.

 

Другий рівень

1. Випишіть прикметники, поділивши їх на групи: а)якісні;  б)відносні;  в)присвійні.

    1) На каменистому схилі, в зеленій гущавині дерев, ледь видніється лісникова хата з гнучкою радіощоглою на ній (О. Гончар).  2) Над озером пливла мяка й тендітна тиша (М. Хвильовий).

2. Прочитайте речення. Запишіть прикметники, подані в дужках, у простій формі вищого ступеня порівняння.

    1) Осінь танула, як воскова свічка, ставала все (прозорою) і (легкою)

 (М. Коцюбинський).  2) Гриць стежить за кожним татковим рухом. А той став ураз ніби (високий), (стрункий) (Д. Ткач).

3. Провідміняйте в однині та множині словосполучення велична постать. Виділіть відмінкові закінчення іменника та прикметника.

 

Третій рівень

1. Знайдіть у наведеному реченні прикметник, який перейшов з однієї групи в іншу. Випишіть цей прикметник разок з іменником. Вкажіть, із якої групи в яку відбувався перехід.

    Присадкуватий жвавий крикун у збитій набакир заячій шапці щось з реготом розповідає (О. Гончар).

2. Випишіть у формі називного відмінка прикметники, від яких можна утворити форми ступенів порівняння. Запишіть ці форми і назвіть їх.

     За великими дзеркалистими вікнами хвилями плинув холодний сивий туман. А в залі було тепло, аж сонячно від дитячих усмішок

 (В. Кава)

 

Четвертий рівень

    Опишіть, який вигляд має ліс (річка або поле) у сонячний день та у хмарну погоду. Використайте й виділіть форми ступенів порівняння якісний прикметників. Запишіть їх назву над прикметниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5

Морфологія. Орфографія.

Прикметник

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Вкажіть прикметник.

    а) Розвиток;

    б) місяць;

    в) гордий;

    г) якийсь.

2. Які ступені порівняння властиві прикметникам?

    а) Якісний і відносний;

    б) повний і короткий;

    в) вищий і найвищий;

    г) простий і складений.

3. Вкажіть якісний прикметник.

    а) Кам’яний;

    б) Миколин;

    в) добрий;

    г) водіїв.

4. Вкажіть прикметник у формі вищого ступеня порівняння.

    а) Довгий;

    б) повільний;

    в) багатший;

    г) добрий.

5. Вкажіть прикметник у повній стягненій формі.

    а) Зелена;

    б) білая;

    в) зелен;

    г) чорнеє.

6. До м’якої групи належать прикметники, які:

    а) закінчуються на м’який знак;

    б) закінчуються на пом’якшений приголосний;

    в) у кінці основи мають м’який приголосний;

    г) у кінці основи мають твердий приголосний.

7. Позначте прикметник середнього роду.

    а) Сонячний;

    б) морський;

    в) маленьке;

    г) радісна.

8. Вкажіть прикметник жіночого роду в місцевому відмінку однини.

    а) Зеленій;

    б) зеленою;

    в) на зеленій;

    г) зеленим.

 

Другий рівень

1. Випишіть із речень прикметники, поділивши їх на групи: а)короткі;  б)повні стягненої форми;  в)повні нестягненої форми.

     1) Виплива на сині ріки ясен вечір іздаля. І до ніг йому гвоздики клонить пристрасно земля (М. Рильський).  2) Там яснії зорі і тихії квіти єднаються в дивній розмові, Там стиха шепочуть зеленії віти, Там гімни лунають любові (Леся Українка).

2. Провідміняйте в однині та множині словосполучення гаряча каша. Виділіть відмінкові закінчення іменника та прикметника.

3. Утворити вищий і найвищий ступені порівняння від прикметників гарний, низький.

 

Третій рівень

1. Увести в речення слово худорлявий так, щоб в одному реченні воно було іменником, а в другому — прикметником.

2. Поставте слова, що в дужках,  у потрібній формі. Запишіть їх разом з іменниками, до яких вони відносяться. Виділіть закінчення. Вкажіть рід, число та відмінок.

    Жовтень приморозив (сріблястий) інеєм дахи, вкрив памороззю землю, навіть (маленький) калюжки сховав під (тонкий) скельцями льоду (Ю. Старостенко).

 

Четвертий рівень

    Складіть невеликий твір – роздум на тему «Які друзі потрібні людині?». Використайте в ньому прикметники. Вкажіть їх групу за значенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6

Морфологія. Орфографія.

Прикметник

Варіант І

Перший рівень

1. Паралельні закінчення прикметники мають у таких відмінках:

    а) родовому однини;

    б) орудному однини;

    в) місцевому однини;

    г) місцевому множини.

2. Суфікс -ев- пишеться у прикметниках:

    а) з основою на твердий приголосний з наголошеним суфіксом;

    б) з основою на твердий приголосний з наголошеним закінченням;

    в) з основою на м’який приголосний та ж, ч, ш з наголосом, який падає на основу;

    г) з основою на [й].

3. Суфікс -їн- мають прикметники, утворені від іменників з основою….

    а) на [н’];

    б) на [й];

    в) на [л’];

    г) на будь-який приголосний.

4. У прикметників частка не пишеться окремо, якщо:

    а) без частки не слово не вживається;

    б) є протиставлення;

    в) прикметник виступає в ролі присудка;

    г) слово можна замінити синонімом без частки не.

5. Назвати слово, в якому частка не входить до складу кореня.

    а) Нещадний;

    б) неуспішний;

    в) нетутешній;

    г) нечемний.

6. Укажіть ряд, у якому всі прикметники утворені префіксальним способом:

    а) неповторний, без’язикий, колючий;

    б) недорогий, надпотужний, соковитий;

    в) небалакучий, безвідповідальний, прадавній.

7. Вкажіть прикметник жіночого роду.

    а) Гарне;

    б) гарні;

    в) гарна;

    г) гарний.

8. Вкажіть прикметник.

    а) Залізо;

    б) запіканка;

    в) залізний;

    г) вісім.

 

Другий рівень

1. Провідміняйте словосполучення дбайливий господар в однині та множині. Виділіть закінчення іменника та прикметника.

2. Запишіть складні прикметники разом або через дефіс.

    Зелено…бокий, молочно…білий, жовто…гарячий, кисло…солодкий, жовто…грудий.

3. Запишіть на місці крапок одну або дві букви н.

    Пташи…ий, ешелон…ий, свяще…ий, бето…ий, тьмя…ий.

 

Третій рівень

1. Доберіть до слова височенний ще 2 – 3 приклади на те ж правило написання нн у прикметниках.

2. Утворіть складні прикметники від поданих словосполучень. Доберіть до них іменники.

    Осінь і зима; східна Україна; світлий і коричневий; видобувати нафту; темна шкіра.

 

Четвертий рівень

    Напишіть невеликий твір з елементами опису на тему «Барви осені». Використайте в ньому складні прикметники, що позначають кольори та їх відтінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 7

Морфологія. Орфографія.

Числівник

Варіант І

Перший рівень

1. Вкажіть числівник.

    а) Двійка;

    б) вдвох;

    в) два;

    г) подвоєння.

2. На які розряди за значенням поділяються числівники?

    а) Якісні, відносні та присвійні;

    б) власні та загальні;

    в) кількісні та порядкові;

    г) прості та складені.

3. Виділіть числівник який означає ціле число.

    а) Дві п’ятих;

    б) сім десятих;

    в) сім;

    г) три цілих і одна друга.

4. Позначте збірний числівник.

    а) Три;

    б) тринадцять;

    в) троє;

    г) тридцять.

5. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні.

    а) Шість, шестеро, шостий; 

    б) п’ять, п’ятеро, одна п’ята;

    в) перший, другий, сто;

    г) двадцять, двадцять один, двадцятий.

6. Позначте простий числівник.

    а) Сто десять;

    б) одна третя;

    в) третій;

    г) сорок два.

7. Знайдіть форму орудного відмінка числівника три.

    а) Три;

    б) трьох;

    в) трьом;

    г) трьома.

8. Знайдіть форму давального відмінка числівника сорок.

    а) Сорок (дівчат);

    б) сорока (дівчат);

    в) сорока (дівчатами);

    г) сорока (дівчатам).

 

Другий рівень

1. Випишіть числівники.

    Один, одиниця, перший, два, двоє, двійка, подвоєння, удвох, обидва.

2. Запишіть словами кількісні числівники – цілі числа. Де можливо, утворіть від них збірні числівники.

    19; 17; 50; 61; 137.

3. Запишіть на місці крапок, де потрібно, мякий знак.

   Шіст…десят…ом, вісім…десяти, сімдесят…ма, п’ят…десят, п’ят…ма.

 

Третій рівень

1. Провідміняйте числівник 675.

2. Запишіть словами подані числівники.

    4-сотий, 39-тисячний, 200-мільонне, 40-мільярдна.

 

Четвертий рівень

    Напишіть твір – мініатюру «Мої улюблені свята». Використайте числівники. Вкажіть їх розряд за значенням та відмінок.

 

Контрольна робота № 7

Морфологія. Орфографія.

Числівник

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Вкажіть числівник.

    а) Тричі;

    б) трійня;

    в) п’ять;

    г) трійка.

2. Які числівники означають кількість, що складається з певного числа частин цілого?

    а) Цілі числа;

    б) дробові;

    в) збірні;

    г) порядкові.  

3. Виділіть числівник який означає ціле число.

    а) П’ять шостих;

    б) вісім цілих і одна друга;

    в) нуль цілих і п’ять десятих;

    г) десять.

4. Визначте дробовий числівник.

    а) Семеро;

    б) три сьомих;

    в) сімдесят три;

    г) сімсот тридцять.

5. Вкажіть порядковий числівник.

    а) П’ятнадцятеро;

    б) одна п’ята;

    в) п’ятнадцятий;

    г) п’ятнадцять.

6. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні.

    а) Один, одна друга, другий;

    б) двоє, двадцять, дві третіх;

    в) вісім, восьмеро, восьмий;

    г) сім, сьомий, сімдесят.

7. Позначте складений числівник.

    а) Два;

    б) другий;

    в) одна друга;

    г) двадцять.

8. Знайдіть форму родового відмінка числівника п’ять.

    а) П’ять (друзів);

    б) п’яти (друзів);

    в) п’яти (друзям);

    г) п’ятьма (друзями).

 

Другий рівень

1. Випишіть числівники.

    Три, трійка, тричі, троє, одна третя, утрьох, потроїти, третина, трійня, третій.

2. Запишіть словами кількісні числівники – цілі числа. Де можливо, утворіть від них збірні числівники.

    4; 60; 19; 52; 180.

3. Прочитайте речення. Випишіть в одну колонку кількісні числівники, у другу – порядкові.

    1) Незграбною ходою трударів йшли двоє вантажників і один каменяр

(Ю. Опільський). 2) Слухаю першого грому удари, наче найкращу симфонію в світі (П. Сингаївський). 3) – Впало наших галицьких дружинників понад триста п’ятдесят людей, бо був бій завзятий,- говорив воєвода (П. Мирний).

 

Третій рівень

1. Провідміняйте числівник 796.

2. Утворіть словосполучення, записавши числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.

    4/5(кілометр), 540(школа), 150(гривня), 3(клен), 7-еро(ягня).

 

Четвертий рівень

    Складіть діалог на тему «Зустріч на вокзалі». Дайте в ньому відповіді на такі питання, як «Скільки кілометрів до …?», «Яким автобусом можна добратися до …?» тощо. Використайте числівники. Вкажіть їх розряд за значенням та відмінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 8

Морфологія. Орфографія.

Займенник

Варіант І

Перший рівень

1. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є

    а) вказівними;

    б) означальними;

    в) особовими;

    г) питальними.

2. У реченні займенник може бути…

    а) тільки підметом;

    б) підметом, частиною складеного присудка, означенням, додатком;

    в) тільки присудком;

    г) тільки обставиною.

3. Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми…

    а) знахідного відмінку;

    б) називного відмінка;

    в) місцевого відмінку;

    г) кличного відмінку.

4. Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна-  до питальних займенників утворюються…

    а) означальні займенники;

    б) неозначені займенники;

    в) заперечні займенники;

    г) присвійні займенники.

5. Вкажіть займенник чоловічого роду.

    а) Будь – яка;

    б) якась;

    в) будь – який;

    г) будь – яке.

6. Зясуйте розряд займенника всякий.

    а) Відносний;

    б) неозначений;

    в) вказівний;

    г) означальний;

7. Заперечні та неозначені займенники утворилися від:

    а) особових займенників;

    б) вказівних займенників;

    в) питальних займенників;

    г) означальних займенників.

8. Через дефіс пишуться такі займенники:

    а) хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь;

    б) аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь.

    в) казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/стільки;

    г) аби/в/кого, де/в/кого, хтозна/до/кого, аби/з/ким.

 

Другий рівень

1. Випишіть займенники. Вкажіть їх розряд.

    Невеличка Катруся, бавлячись з індичатами, сама себе забавляла, і від цього не було нікому ніякої втрати (П. Мирний).

2. Провідміняйте в однині і множині словосполучення мій зошит. Поставте наголос у формах займенника.

3. Запишіть разом або через дефіс неозначені займенники.

    (Аби)хто, який(небудь), (казна)що, (де)який, (будь)хто.

 

Третій рівень

1. Складіть і запишіть речення, у яких підмети виражені заперечним і неозначеним займенниками.

2. До слова нікотрий доберіть ще 2 – 3 приклади на правило вживання ні в заперечних займенниках.

 

Четвертий рівень

    Складіть невеличку розповідь «Знайомтесь, це я». Підкресліть у тексті займенники. Вкажіть їх розряд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 8

Морфологія. Орфографія.

Займенник

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Займенники хто, що, який, чий, котрий, стільки є відносними, коли вони...

    а) вживаються для утворення питальних речень;

    б) вживаються для зв’язку частин складного речення;

    в) вказують на відношення до діючої особи;

    г) вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість.

2. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:

    а) ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;

    б) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;

    в) ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого;

    г) ні/який. ні/чий, ні/якого, ні/ким.

3. Форми називного відмінка, а також роду та числа не має займенник

    а) хтось;

    б) себе;

    в) стільки;

    г) хтозна-який.

4. За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на…

    а) шість розрядів;

    б) дев’ять розрядів;

    в) сім розрядів;

    г) один розряд.

5. Відносні займенники які вживаються для зв’язку частин складного

речення…

    а) членами речення ніколи не бувають;

    б) інколи виступають у ролі членів речення;

    в) завжди виступають членами речення.

6. Вкажіть займенники 3-ої особи.

    а) Я, ми;

    б) ти, ви;

    в) він, вона, вони;

    г) хто, який, що.

7. Вкажіть відносні займенники.

    а) Я, ми, ти, він, вони;

    б) мій, твій, ваш, свій;

    в) хто, що, чий, скільки;

    г) хто?, що?, котрий?, скільки?.

8. Займенникам властиві граматичні категорії:

    а) роду та відмінка;

    б) роду, числа (вибірково) і відмінка;

    в) числа й відмінка;

    г) виду і часу.

 

Другий рівень

1. Провідміняйте в однині і множині словосполучення цей ніж. Поставте наголос у формах займенника.

2. Прочитайте речення. Запишіть, розкриваючи дужки, заперечні займенники з прийменниками чи без них.

    1) (Ні)кому з вас (ні)чого я не винен (Леся Українка).  2) А довкола темрява, безпросвіття, (ні)кому передати (Р. Іваничук).  3) Так і розійшлися, (ні)(на)кому не зупинившись (О. Гончар).  4) Старий зараз (ні)якої роботи не визнає, окрім пасіки (М. Стельмах).

3. Запишіть разом або через дефіс неозначені займенники.

    (Де)що, (казна)хто, який(небудь), (аби)який, чий(небудь), (будь)який.

 

Третій рівень

1. Складіть і запишіть словосполучення «дієслово + займенник», вживаючи займенник він у родовому, давальному, знахідному та орудному відмінках.

2. До слова абищо  доберіть ще 2 – 3 приклади на те ж правило написання неозначених займенників.

 

Четвертий рівень

    Розкажіть про свою сімю. Використайте в тексті особові та присвійні займенники. Виділіть і назвіть їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 7 КЛАС

Контрольна робота № 1

Морфологія. Орфографія.

Дієслово

Варіант І

Перший рівень

1. Вкажіть дієслово.

    а) Проїзд;

    б) швидкий;

    в) їхати;

    г) перший.

2. Як називається початкова форма дієслова?

    а) Особове дієслово;

    б) дієприкметник;

    в) дієприслівник;

    г) інфінітив.

3. Знайдіть дієслово теперішнього часу.

    а) Тримав;

    б) тримала;

    в) тримаю;

    г) тримало.

4. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.

    а) Працював би, купують, заспіваймо;

    б) будемо говорити, обступаючи;

    в) розуміючи, надісланий, ховаючи;

    г) учити, навчивши, учіння.

5. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами.

    а) Охопити, побачити, ішов;

    б) говорити, спати, сміятися;

    в) сидіти, наїжачитися, діждалися;

    г) малювала, стежити, махати.

6. Укажіть правильне твердження:

    а) дієслова доконаного і недоконаного виду здебільшого складають видові пари, що відрізняються будовою слова - суфіксами, префіксами, а зрідка наголосами;

    б) неозначена форма дієслова не має категорії виду;

    в) безособові дієслова не можуть мати категорії виду;

    г) дієслова теперішнього часу змінюються за особами, числами і родами.

7. Виділіть дієслово в 1-й особі однини.

    а) Кричать;

    б) кричить;

    в) кричиш;

    г) кричу.

8. Вкажіть рядок, у якому неправильно визначено час дієслів.

    а) Осінь надходить, наближається — теперішній час;

    б) небо заволікло, затягло, вкрило імлою — минулий час;

    в) вибачимо, пробачимо образу — майбутній час;

    г) стежка звивається, крутиться, в'юниться — майбутній час. 

 

Другий рівень

1. Запишіть дієслова у 1-й та 2-й особах однини теперішнього часу.

    Читати, бачити, косити, летіти.

2. Запишіть дієслова, розкриваючи дужки.

     1) Блаженний сон душі мистецтву (не)сприяє (Л. Костенко).  2) Ніхто (не)міряв серця глибочінь, ніхто (не)знає меж його, ні краю

(А. Малишко).  3) (Не)здужає Катерина, ледве, ледве дише

(Т. Шевченко).

3. Установити відповідність між дієсловами та їх видо-часовими формами.

    а) Доконаний вид, майбутній час.                      1. Буду в’язати.

    б) Недоконаний вид, майбутній час.          2. Перечитав.

    в) Доконаний вид, минулий час.                      3. Працюватимемо.

                                                                                              4. Змалюю.

                                                                                              5. Підписав.

                                                                                              6. Зроблю.

 

Третій рівень

1. Спишіть речення, замінюючи форми минулого часу формами теперішнього.

    Пізно я повертався додому. Приходив обвіяним духом полів. Сідав на ґанку порожнього дому і дивився в ніч (М. Коцюбинський).

2. Запишіть дієслова у формі чоловічого роду однини. Складіть словосполучення, поєднавши їх з іменниками в потрібній формі. Вкажіть відмінок іменників.

    Захоплюватись (театр), мріяти про (подорож).

 

Четвертий рівень

    Складіть невелике оповідання про випадок із вашого життя. Використайте і виділіть у тексті дієслова минулого часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 1

Морфологія. Орфографія.

Дієслово

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Який розділ про мову вивчає частини мови?

     а) Синтаксис;

     б) пунктуація;

     в) морфологія;

     г)орфографія;

2. Вкажіть дієслово.

    а) Лист;

    б) десять;

    в) ходити;

    г) весняний.

3. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.

    а) Відпускаючи, турбувати, перехідний;

    б) спілкуючись, посміхнувся, принісши;

    в) гордувати, посивілий, серйозний;

    г) бігатимете, господарюючи, освітлений.

4. Особові форми дієслів складають рядок:

    а) забудеш, розсіються, цвісти;

    б) співаючи, понесуть, збираємо;

    в) засвоїте, катаємось, жартують;

    г) розквітнуть, щебечуть, заперечувати.

5. Вибрати рядок, у якому записані лише дієслова майбутнього часу складеної форми.

    а) Буде летіти, будуть кричати, будеш допомагати;

    б) озветься, писатиме, зазеленіє;

    в) малює, співатиме, буде фіксувати;

    г) буду накидати, був, співав.

6. Укажіть ряд дієслів, які змінюються за особами:

    а) порадив, слухаю, зрозумієте;

    б) Опанував, вітали, росла;

    в) Розшукаю, спитаємо, знало;

    г) Запитую, розкажеш, малюють.

7. У якому з рядків записані всі часи дієслова?

    а) Біжу, дивилися, будемо літати;

    б) буде кричати, милуються, приїжджатиме;

    в) ясніти, маскував, їхали;

    г) надивився, прийшовши, зустріла.

8. Правильно названо усі форми дієслова:

    а) дієприкметник, дієприслівник, особове дієслово, безособове дієслово на –но, -то;

    б) особове дієслово, інфінітив;

    в) неозначене дієслово, прислівник, прикметник, особове дієслово;

     г) неозначена форма, особове дієслово, безособові форм на -но, -то, дієприкметник, дієприслівник.

 

Другий рівень

1. Запишіть дієслова у 1-й та 2-й особах множини теперішнього часу.

    Говорити, чекати, пекти, писати.

2. Запишіть дієслова, розкриваючи дужки.

    1) (Не)гріє сонце на чужині (Т. Шевченко).  2) Хто голоду (не)знав, (не)звідав спраги, (не)знатиме, який у хліба смак (П. Дорошко).   3) Вітерець з берега (не)покоїв море (О. Донченко).

3. У наведеному реченні знайдіть дієслово. Вкажіть його початкову форму. Визначте вид, час, число, особу (або рід).

    Цілу ніч до зорі я не спала (Леся Українка).

 

Третій рівень

1. Запишіть дієслова, що в дужках, у потрібній формі теперішнього часу. Виділіть закінчення.

    Степ (зустрічати) низькими поклонами пашні вітер, а він (проходити) полями – теплий, ніжний, (смикати) за вуса горду пшеницю, (моргати) до вівса (М. Коцюбинський) .

2. Запишіть дієслова у формі 3-ї особи однини теперішнього часу. Складіть словосполучення, поєднавши їх з іменниками, що в дужках. Вкажіть відмінок іменників.

     Їхати (трамвай), виходити з (будинок).

 

Четвертий рівень

    Складіть невелику розповідь на тему «Коли я стану дорослим …». Використайте і виділіть у ній різні форми дієслів майбутнього часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 2

Морфологія. Орфографія.

Дієслово

Варіант І

Перший рівень

1. Дієслова другої дієвідміни складають рядок:

    а) намочити, оборонити, насмілитись;

    б) оцінити, придавити, зблиснути;

    в) поранити, уповільнити, прославитися;

    г) заскочити, обдурити, побороти.

2. Укажіть ряд дієслів із закінченням -ете:

    а) прибуд..., змел..., підмет..., колиш...;

    б) прибуд..., знайд..., розірв...,, закле...;

    п) переглян..., вимет..., полегш...., почис...;

    г) довар..., дмухн..., впевн..., закопт... .

3. Дієслова із закінченням –уть (-ють) складають рядок:

    а) розв'яж.., закінч.., прагн..;

    б) відпочин.., усміхн…сь, знайд..;

    в) змокн.., залиш.., принес...;

    г) одягн.., свисн.., віддяч…

4. Безособове дієслово вжито в реченні:

    а) Те літо не забулося.

    б) Йому пощастило побувати в Криму.

    в) Чудово пахне трава

    г) Нарешті знайшлося кілька чистих аркушів.

5. Позначте дієслово дійсного способу.

    а) Друкував би;

    б) друкуватиму;

    в) друкуй;

    г) друкувала б.

6. Укажіть рядок дієслів, які пишуться з м'яким знаком:

    а) виконуєт…ся, розраховуєш.., висловлюєш…ся, одягают...;

    б) дотримуєш…ся, дивуєт...ся, слухаєш…, освідчуєт…ся;

    в) завершуєт…ся, з'ясовуєт…ся, виключаєт…ся, ставит…ся;

    г) виробляют…, затверджуєт...ся, відносит…ся, сподіваєш…ся.

7. Укажіть рядок, у якому в усіх дієсловах пишемо апостроф:

    а) роз..яснити, об..їхати, з..ясувати, з..економити;

    б) п..ю, б..ю, в..ю, лл..ю;

    в) зв..язати, зв..ялити, розм..якшити, підв..язати;

    г) роз..юшити, з..ініціювати, кр..якати, з..єднати.

8. Укажіть рядок, у якому усі дієслова-синоніми:

    а) вибирати, добирати, обирати, відбирати;

    б) жовтити, жовтішати, жовтіти, жовтітися;

    в) примушувати, неволити, силувати, приневолювати;

    г) прискакувати, пристрибувати, приплигувати, прибігати.

 

Другий рівень

1. Випишіть із речень дієслова, поділивши їх на групи: а)дійсного способу, б)умовного способу, в)наказового способу.

    1) Ми ще не встигли в місто Яготин, у нас ще планів цілі карнавали. Якби знаття, то ми ж би перед тим своє життя хіба так марнували б?

(Л. Костенко) 2)Буде шарпати буря вітрила, Пожене геть по темному морю (Леся Українка). 3)У світ широкий іди, не знаючи про спокій

(М. Рильський).

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, число та особу.

     Знаход…ш, хоч…те, лет…те, див…шся.

3. У наведеному реченні знайдіть дієслово. Вкажіть його початкову форму. Визначте вид, спосіб, час, число, особу (або рід).

     Блукає погляд мій в країні мрії (Леся Українка)

 

Третій рівень

1. Наведіть власний приклад дієслів 1-ї та 2-ї дієвідміни в одній з особових форм, указавши в дужках дієвідміну. Ввести в самостійно складені речення.

2. Складіть два речення так, щоб в одному дієслово пахне було безособовим, а в іншому – особовим. Підкресліть граматичні основи.

 

Четвертий рівень

    Складіть твір – мініатюру «Весна». Використайте і виділіть у тексті безособові дієслова.

  Довідка: шумить, пахне, гримить, дощить, затопило, залило, весніє.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3

Морфологія. Орфографія.

Дієприкметник

Варіант І

Перший рівень

1. Дієприкметник – це …

    а) самостійна незмінна частина мови;

    б) самостійна змінна частина мови;

    в) особлива форма дієслова;

    г) безособова дієслівна форма.

2. Позначте рядок у якому всі слова – дієприкметники:

    а) вивчений, цікава, прочитаний;

    б) посивілий, знайдений, зарослий;

    в) атакуючий, сухий, відлітаючий;

    г) охмарений, потемніле, синє.

3. Дієприкметник змінюється за:

    а) родами, числами і відмінками;

    б) часами і дієвідмінами;

    в) родами та числами;

    г) відмінками та числами.

4. Вкажіть речення, у якому є дієприкметниковий зворот.

    а) Крізь заґратовані маленькі віконечка тихо лився сірий світанок

(А. Головко).

    б) Коси в дівчат заплетені, кожна у віночку (М. Олійник).

    в) На дверях висів великий посріблений щит (Ю. Мушкетник).

    г) На воді скрізь були розкидані зелені острівці, оброслі високим очеретом та лозою (І. Нечуй – Левицький).

5. Вкажіть речення з безособовими формами на –но, -то.

    а) Вересень мякий повільно йде по травах полум’яних (П. Дорошко).

    б) Скульптор зачаровано дивився в далечінь … (О. Гончар).

    в) Вранці виплило ясне сонечко (М. Коцюбинський).

    г) Скільки складено пісень, легенд, переказів про рідну батьківську хату (В. Скуратівський).

6. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники пишуться з не  окремо.

    а) Не/политі квіти, не/вибране поле;

    б) не/стримані почуття, не/вгамовні діти;

    в) не/виправлена вчителем помилка, не/відредагований учнем твір;

    г) не/знайдений предмет, не/загнузданий кінь.

7. Вкажіть дієприкметник недоконаного виду.

    а) Зраділий;

    б) радіючий;

    в) скошений;

    г) скамянілий.

8. Вкажіть дієприкметник у множині.

    а) Прочитаний;

    б) прочитана;

    в) прочитані;

    г) прочитане.

 

Другий рівень

1. Запишіть слова, поділивши їх на групи: а)активні дієприкметники теперішнього часу; б)активні дієприкметники минулого часу; в)пасивні дієприкметники.

    Розтривожений, пригорілий, контролюючий, вірячий, вишитий.

2. Складіть і запишіть речення з дієприкметниковим зворотом після означуваного слова.

3. Складіть речення, увівши до нього дієприкметник, що пишеться з не разом.

 

Третій рівень

1. Спишіть, вживаючи замість дієслова, що в дужках, утворений від нього дієприкметник у потрібній формі. Вкажіть його рід (якщо є), число та відмінок. Виділити закінчення.

    Від землі йде духмяний аромат (зівянути) трав (Я. Баш).

2. Прочитайте речення. Побудуйте із поданих у дужках слів дієприкметниковий зворот. Запишіть, розставляючи розділові знаки.

    Обабіч степу лежали незаймані поля (перекраяти, вузькі, нивки)

(О. Гончар).

 

Четвертий рівень

    Складіть із дієприкметниковим зворотом розрізаний навпіл три речення так, щоб у першому дієприкметниковий зворот стояв на початку речення, у другому – в середині, у третьому – в кінці. Виконайте розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3

Морфологія. Орфографія.

Дієприкметник

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Дієприкметник  відповідає на запитання:

    а) що роблячи? що зробивши?;

    б) що робити? що зробити?;

    в) що роблячий? що зроблений?;

    г) який? яка? які?

2. Позначте рядок у якому всі слова – дієприкметники:

    а) міцніючий, приспаний, зшитий;

    б) осяяний, міцний, втомлений;

    в) усміхнений, задумливий, високий;

    г) прочитаний, тонкий, вибілений.

3. Дієприкметники мають такі часи:

    а) минулий, теперішній, майбутній;

    б) минулий і теперішній;

    в) теперішній і майбутній;

    г) минулий і майбутній.

4. Вкажіть речення, у якому є дієприкметниковий зворот.

    а) Ти дав мені дари, які я хотів, такі були й мої – неміряні, нелічені

(Леся Українка).

    б) Буйне серце, снами не сповите, погляд твій несло, як заповіт

(А. Малишко).

    в) Буйна і німа спить за вікном незаймана зима (М. Рильський).

    г) Коли траплялась незатолочена місцина, Гуменний давав кілька хвилин перепочинку (О. Гончар).

5. Укажіть речення, у якому допущено помилки при постановці розділових знаків при дієприкметниковому звороті.

    а) Осяяні сонцем, гори блищать (Олександр Олесь).

    б) Ось він сидить на невільницькій лаві, закутий у ланцюги

(М. Пригара).

    в) На березі хвилястої Десни стояло місто, оповите в сни

(М. Рильський).

    г) Піщаний вал, нагорнутий хвилями прибою, відділяв море від гущавини, створеної розлогими кущами … (М. Трублаїні)

6. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники належать до активного стану теперішнього часу:

    а) розквітлий;

    б) розквітаючий;

    в) змоклий;

    г) розчервонілий.

7. Позначте речення, у яких допущено помилку при написанні не з дієприкметниками:

    а) не митий, протертий; не прив’язаний звечора;

    б) не затоплені повінню; неполита ділянка;

    в) незавершена робота; нерозкраяна паляниця;

    г) яблука незірвані; червоніли не зірвані яблука.

8. Позначте рядок, у якому всі слова пишуть з однією н.

    а) Невпи…ий, непримире…ий, невблага…ий;

    б) незліче…ий, нездола…ий, невдоволе…ий;

    в) невиснаже…ий, неврівноваже…ий, прихова…ий;

    г) стара…ий, недозволе…ий, нагородже…ий.

 

Другий рівень

1. Утворіть від поданих дієслів активні дієприкметники теперішнього часу. Позначте дієприкметникові суфікси.

    Миють, терплять, поглинають.

2. Прочитайте речення. Випишіть дієприкметникові звороти разом із означуваним словом. Звороти підкресліть.

    1) Нова хата привітно вигляда з-за оголених лихою осінньою негодою груш (Панас Мирний).  2) В лісі бродив туман підзолочений осіннім промінням (Гр. Тютюнник).

3. Спишіть, розкриваючи дужки.

    (Не)скошені трави, ніким (не)промовлене слово, (не)відкриті землі.

 

Третій рівень

1. Перебудуйте речення так, що не писалось з дієприкметником разом. Запишіть, позначте орфограму.

    Віз м’яко покотився ще не вїждженою дорогою (М. Стельмах).

2. Запишіть речення, замінивши дієприкметники безособовими формами на –но або –то.

    1) Стіл застелений полотняною скатертиною.  2) Альтанка збудована на лісовій галявині.

 

Четвертий рівень

    Складіть із дієприкметниковим зворотом віднесений хвилею три речення так, щоб у першому дієприкметниковий зворот стояв на початку речення, у другому – в середині, у третьому – в кінці. Виконайте розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Морфологія. Орфографія.

Дієприслівник

Варіант І

Перший рівень

1. Позначте правильне твердження.

    а) Дієприслівник – це незмінна форма дієслова, що має граматичні ознаки дієслова і прислівника;

    б) Дієприслівник – це частина мови, яка означає додаткову дію чи стан і має ознаки дієслова і прислівника;

    в) Дієприслівник - це  особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію чи стан і має граматичні ознаки дієслова і прислівника;

    г) Дієприслівник - це  особлива незмінювана форма дієслова.

2. Позначте рядок, у якому всі слова – дієприслівники:

    а) вантажити, сказавши, працюючи, дарувавши;

    б) заслухавши, віривши, знаючи, кохаючи;

    в) сказаний, посивівши, заспівавши, роблять;

    г) відзначивши, зів’ялий, згублений, вивчивши.

3. Позначте рядок, у якому всі дієприслівники НДВ:

    а) посивівши, воюючи, робивши, ніяковіючи;

    б) виконуючи, сяючи, ховаючи, згортаючи;

    в) приносячи, згорівши, плачучи, віддаючи;

    г) крокуючи, зотлівши, керуючи, волаючи.

4. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:

    а) –учи, -ючи;

    б) –анн(ий), -янн(ий);

    в) –ачи, -ячи;

    г) –ши, -вши.

5. Вкажіть речення, до складу якого входить дієприслівниковий зворот.

    а) Старий воєвода вважав, що не може його дочка, живучи серед повстанців, не навчитися того, що вміють вони (В. Малик).

    б) Складені із грубо обтесаних колод, вони віддалеки здаються приземкуватими грибами, з вершечків яких в’ються сизі дими

(В. Малик).

    в) Вільне життя в горах, військові вправи і посильна робота зміцнили хлопця.

    г) Дівчина крізь сльози безмовно кивнула головою і потиснула козакові руку.

6. Від якого слова утворився дієприслівник приносячи?

    а) Приносити;

    б) приносять;

    в) носити;

    г) носять.

7. Який  дієприслівник пишеться з не разом?

    а) (Не)думаючи;

    б) (не)хтуючи;

    в) (не)знаючи;

    г) (не)спитавши.

8. Вкажіть дієприслівник.

    а) Гальмувати;

    б) гальмуючий;

    в) гальмуючи;

    г)гальмівний.

 

Другий рівень

1. Випишіть із наведених речень дієприслівникові звороти. У дужках вкажіть вид дієприслівника.

    1) Почувши кроки, пташина повернула голівку (М. Стельмах).  2) Заґелґотали дикі гуси, простуючи кудись високо під необмежним небом (М. Коцюбинський).

2. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть дієприслівники.

    1) Над лісом загорілась срібна стежка засвітивши золоте павутиння межи гіллям старої сосни (С. Васильченко).  2) Сміючись покотились серед молочного туману ранку нервові звуки піаніно (Г. Косинка).

3. Спишіть, вживаючи замість дієслова,що в дужках, утворений від нього дієприслівник. Вкажіть вид дієприслівника.

    Білий кінь, поводдя (попустити), летить у степи (А. Малишко).

 

Третій рівень

1. Побудуйте із дієприслівником читаючи два речення, вживши його в першому як одиночний дієприслівник, а в другому – у складі дієприслівникового звороту.

2. Перебудуйте речення, замінивши одне із дієслів дієприслівником.

    Василько закинув вудочки на плече і почимчикував до лісу.

 

Четвертий рівень

    Складіть невеликий опис зовнішності невідомої людини, яку ви зустріли дорогою до школи. Використайте в тексті  дієприслівники та дієприкметники. Підкресліть  дієприкметники однією лінією, а дієприслівники – двома.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Морфологія. Орфографія.

Дієприслівник

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Дієприслівник означає:

    а) ознаку предмета за дією;

    б) додаткову дію або стан;

    в) ознаку дії, ознаку іншої ознаки;

    г) дію предмета.

2. Позначте рядок, у якому всі слова – дієприслівники:

    а) вмившись, озираючись, нахиливши, забуваючи;

    б) миючи, блукаючи, пахучі, досліджуючи;

    в) працює, надколотий, добігши, зроблено;

    г) перемігши, зламано, співаючи, благаючи.

3. Позначте рядок, у якому всі дієприслівники мають доконаний вид.

    а) Обстеживши, сумуючи, повідомивши, сказавши;

    б) стомившись, враховуючи, йдучи, розгадавши;

    в) робивши, замисливши, ламаючи, діючи;

    г) спікши, вирішивши, пізнавши, зробивши.

4. Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:

    а) –учи (-ючи), –ачи (-ячи);

    б) –анн(ий), -янн(ий);

    в) –но, -то;

    г) –ши, -вши.

5. Вкажіть речення, до складу якого входить дієприслівниковий зворот.

    а) Він ліг не роздягаючись.

    б) Одчиняючи вранці вікно, я раз у раз бачу ряд цвітучих агав

(М. Коцюбинський).

    в) Жевріючи, поволі розгорталась над обрієм лимонна смужка ранкової зорі (В. Козаченко).

    г) Усе заворожено чарами тиші (О. Олесь).

6. Від якого слова утворився дієприслівник привізши?

    а) Привозити;

    б) привезуть;

    в) привезти;

    г) привозять.

7. Визначте синтаксичну роль ужитого в поданому реченні дієприслівника?

       Зорі горіли яскраво, променисто відбиваючись у воді (С. Скляренко).

     а) Обставина;

     б) означення;

     в) присудок;

     г) додаток.

8. Вкажіть дієприслівник.

     а) Мерзнути;

     б) замерзлий;

     в) мерзнучи;

     г) замерзати.

 

Другий рівень

1. Прочитайте речення. Запишіть дієприслівники, розкриваючи дужки.

    1) (Не)повертаючи голови, Антон намагався згадати, де він міг чути цей густий низький тембр (А. Шевченко). 2) Хто йде далі, (не)чуючи втоми (М. Коцюбинський). 3) Почистивши дзьоба, шпак заходився передражнювати домашнього півня, який, (не)тямлячись від люті, одразу біг до вікна (В. Логвиненко). 4) Гнат копав та копав, (не)розгинаючись (М. Коцюбинський).

2. Спишіть , розставляючи розділові знаки. Підкресліть дієприслівники.

     Обернувшись наш Ромео побачив Джульєтту. Ярослав побіг їй назустріч не звертаючи увагу на вигуки офіцера (В. Андріюк).

3. Доберіть до наведених  дієприслівників дієслова, від яких вони утворились. У дужках після кожної пари вкажіть вид дієприслівника. Виділіть  дієприслівникові суфікси.

     Змайструвавши, майструючи.

 

Третій рівень

1. Запишіть речення, вводячи в них відповідні за змістом дієприслівникові звороти з довідки. Розставте розділові знаки.

    1) Сашко обхопив обома руками голову (К. Падолинна). 2) Хлопець тремтів кожною клітинкою свого худого тільця (В. Перцова). 3) Жінка боязко обернулась (М. Стельмах).

Довідка: намагаючись зосередитись, схрестивши руки на грудях, припавши до брудної холодної стіни підвалу.

2. Побудуйте із дієприслівником усміхаючись два речення, вживши його в першому як одиночний дієприслівник, а в другому – у складі дієприслівникового звороту.

 

Четвертий рівень

    Складіть невеликий опис зовнішності одного з героїв вашого улюбленого кінофільму. Використайте в тексті  дієприслівники та дієприкметники. Підкресліть  дієприкметники однією лінією, а дієприслівники – двома.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5

Морфологія. Орфографія.

Прислівник

Варіант І

Перший рівень

1. Вкажіть прислівник.

    а) Струна;

    б) стрункий;

    в) струнко;

    г) стрункіший.

2. Позначте прислівник зі значенням способу дії.

    а) Абсолютно;

    б) вщент;

    в) досхочу;

    г) жартома.

3. Вкажіть прислівник зі значенням причини дії.

    а) Злегка;

    б) згарячу;

    в) завчасно;

    г) здавна.

4. Знайдіть прислівник у простій формі вищого ступеня порівняння.

    а) Міцно;

    б) глибоко;

    в) довше;

    г) близько.

5. Вкажіть словосполучення з прислівником.

    а) Довше плаття;

    б) довше поле;

    в) жити довше;

    г) довше узбережжя.

6. У якому словосполученні слово вовком є прислівником.

    а) Зустрітись із вовком;

    б) дивитись вовком;

    в) лисиця з вовком;

    г) хижим вовком.

7. Позначте прислівник у формі найвищого ступеня  порівняння.

    а) Тепло;

    б) значно тепліше;

    в) тепліше;

    г) найтепліше.

8. У якому словосполученні виділено прислівник?

    а) Вчасно прийти на зустріч;

    б) йти назустріч;

    в) дивитись на зустріч друзів;

    г) збиратись на зустріч з подругою.

 

Другий рівень

1. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння прислівника високо.

2. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть прислівники.

     1)(У)день пригріло сонце, почалася відлига (О. Донченко). 2)(У)день пекучий, наковтавшись пилу, ми спраглими устами припадали до краю деревяного відра (М. Рильський).

3. Прочитайте речення. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки.

      1)На думці у мене тепло й гарно, що (не)дарма я по землі ходив!

(Л. Дмитренко) 2)Ніде (не)видно ні живої душі (І. Нечуй – Левицький). 3)Берези й клени, ще (не)давно голі, стоять, зеленим маючи гіллям

(М. Рильський). 4)(Не)сподівано кухню затопило дивним сріблястим світлом (Л. Ніколаєв).

 

Третій рівень

1. Доберіть до дієслова відпочивати прислівники зі значенням способу дії та часу дії. Запишіть словосполучення.

2. Запишіть речення, поширивши їх відповідними за змістом прислівники з довідки. У дужках після речення вкажіть розряд прислівника за значенням.

     1)Я тупцюю з ноги на ногу. 2)Прохолодна зелена травиця лоскоче ноги. 3)Похитуючи головами і метляючи хвостами, пасуться корови.

Довідка: неподалік, приємно, ніяково.

 

Четвертий рівень

    Складіть невелику розповідь про останній день ваших канікул. Використайте й виділіть у тексті прислівники зі значенням часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5

Морфологія. Орфографія.

Прислівник

Варіант ІІ

Перший рівень

1. Вкажіть прислівник.

    а) Сучасний;

    б) сьогодні;

    в) день;

    г) жити.

2. Позначте прислівник зі значенням способу дії.

    а) Без ліку;

    б) наполегливо;

    в) у стократ;

    г) трохи.

3. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом.

    а) Увечері, догори, вночі, поволі;

    б) удень, скраю, побіч, наяву;

    в) набік, зараз, заочі, укупі;

    г) на початку, напам’ять, знизу, впоперек.

4. Виділіть прислівник у складеній формі вищого ступеня порівняння.

    а) Тихіше;

    б) значно тихіше;

    в) якнайтихіше;

    г) найтихіше.

5. Вкажіть словосполучення з прислівником.

    а) Лагідніше обличчя;

    б) спокійніше повітря;

    в) лагідніше дитя;

    г) говорити лагідніше.

6. У якому словосполученні каменем.

    а) Пісок з каменем;

    б) падати каменем;

    в) коштовним каменем;

    г) хитким каменем.

7. У якому словосполученні виділено прислівник?

    а) Запитати в трьох братів;

    б) гостювати в трьох сестер;

    в) вийти втрьох з будинку;

    г) побувати в трьох країнах.

8. Позначте прислівник зі значенням міри і ступеня.

    а) Впереміш;

    б) майже;

    в) верхи;

    г) пішки.

 

Другий рівень

1. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння прислівника міцно.

2. Спишіть прислівники, розкриваючи дужки.

    Час(від)час, мало(помало), коли(не)коли, (по)четверте, (на)четверо.

3. Прочитайте речення. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки.

    1)(Не)суворо на серці, (не)гнівно, а за тебе тривожуся я (А. Малишко). 2)Щось клацнуло, і по шкірі (не)приємно забігали маленькі мурахи

(Ю. Дрім). 3)(Не)самохіть починаю розуміти, що старість всевладна, а вік – найпідступніший і найнепримиренніший ворог (В. Логвиненко).

 

Третій рівень

1. Доберіть до дієслова розквітнути прислівники зі значенням способу дії та часу дії. Запишіть словосполучення.

2. Замініть наведені словосполучення «прикметник + іменник» близькими за значенням словосполученнями «дієслово + прислівник». Складіть з ними речення.

     Зимові розваги, впевнена відповідь.

 

Четвертий рівень

    Опишіть улюблений куточок у вашому будинку (квартирі). Використайте й виділіть у тексті прислівники зі значення місця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6

Морфологія. Орфографія.

Службові частини мови

Варіант І

Перший рівень

1. Вкажіть прийменник.

    а) Багато;

    б) боротьба;

    в) без;

    г) однак.

2. До складу якого словосполучення входить прийменник, утворений від іменника?

    а) Працювати в полі;

    б) жити край села;

    в) вибігати за село;

    г) приїхати до села.

3. Позначте одиночний сурядний розділовий сполучник.

    а) І;

    б) й;

    в) або;

    г) а.

4. Позначте підрядний сполучник мети.

    а) Хоч;

    б) незважаючи на те що;

    в) дарма що;

    г) для того щоб.

5. Яка частка утворює форми умовного способу дієслова?

    а) Хай;

    б) нехай;

    в) би;

    г) не.

6. Вкажіть модальну частку з відтінком ствердження.

    а) От;

    б) так;

    в) це;

    г) ото.

7. Вкажіть вигук, що виражає емоції.

    а) Гей;

    б) о;

    в) гов;

    г) киш.

8. Виділіть звуконаслідувальне слово.

    а) Доброго дня;

    б) ай;

    в) ку – ку;

    г) ну.

 

Другий рівень

1. Розгляньте наведені словосполучення. Запишіть прийменники, поділивши їх на групи: а)непохідні;  б)похідні.

    Без сонця, в галузі мовознавства, про книгу, задля перемоги, поблизу вокзалу, при школі.

2. Запишіть речення, вставляючи на місці крапок частки не, ні, ані.

    1)Виходжу в сад, він чорний і худий, йому вже … яблучко … сниться

(Л. Костенко).  2)Як тихо навколо! … одного звука (Х. Алчевська).

3. Випишіть вигуки із поданих речень.

    1)Ах, скільки струн в душі дзвенить! (Олександр Олесь) 2)Жити хочу! Геть, думи сумні (Леся Українка). 3)Цить, доню, цить …

(М. Коцюбинський) 4)Холодно … у – ух! (М. Старицький)

 

Третій рівень

1. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть сполучники.

    1)Як(би) я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти

(Д. Павличко). 2)Як(би) не крутила хуртовина, блисне промінь – крига розтає (З. Гончарук). 3)Берег Європи був по-весняному ласкавий, мов(би) намагався відшкодувати пораненим всі страждання війни

(П. Загребельний).

2. Спишіть, розкриваючи дужки.

    Написав(би), та(й), надумав(таки), стань(бо), (таки)прийшов.

 

Четвертий рівень

    Закінчіть речення. Виконайте морфологічний розбір сполучника.

              Небо почорніло, неначе …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6

Морфологія. Орфографія.

Службові частини мови

Варіант ІІ

Перший рівень

1. У якому словосполученні вжито прийменник, утворений від прислівника?

    а) На дорозі;

    б) за дорогою;

    в) біля дороги;

    г) вздовж дороги.

2. Знайдіть словосполучення, де прийменник в ужито з іменником у знахідному відмінку.

    а) Відпочивати в лісі;

    б) працювати в полі;

    в) згорнути в папір;

    г) скупатися в річці.

3. Позначте повторюваний сурядний єднальний сполучник.

    а) Або … або;

    б) і … і;

    в) і;

    г) чи … чи.

 4. Позначте підрядний допустовий сполучник.

    а) Як;

    б) мов;

    в) хоч;

    г) ніби.

5. Яка модальна частка виражає додаткову вказівку на предмет, дію, місце?

    а) Саме;

    б) якраз;

    в) справді;

    г) ось.

6. Вкажіть заперечну частку.

    а) Майже;

    б) якраз;

    в) трохи не;

    г) не.

7. Вкажіть вигук волевиявлення.

    а) Ах;

    б) марш;

    в) ет;

    г) пхе.

8. Виділіть звуконаслідувальне слово.

    а) Ой;

    б) день;

    в) ух;

    г) до побачення.

 

Другий рівень

1. Спишіть, вживаючи на місці крапок вибраний з дужок відповідний за змістом підрядний сполучник. Вкажіть його розряд за значенням.

    Міст обвалився, потонув, … (бо, коли, якщо, як, і) тонуть у штормах десь кораблі (О. Гончар).

2. Запишіть подані в довідці вигуки в такому порядку, в яких їх можна записати на місці крапок у наведених реченнях.

    1)Уже весняне сонце припікає …, душно як! Прохолодитись треба (Леся Українка). 2)… . Не хочу про таке! Не говорити! (Леся Українка) 3)… Гину! В драговину попав (Леся Українка).

Довідка: Годі!  Пробі!  Ху.

3. Випишіть із поданих речень вигуки.

    1)Ох, той годинник! Хоч би він не потрапив до чужих рук

(М. Стельмах).

2) – Хомо! – голосніше обізвалась Хима. – Агов! (М. Коцюбинський) 3)Ей, не вчись брехати, бо ти ще молодий! Язика шкода (Леся Українка). 4)Геть звідціля! Нема тобі тут шляху (М. Кропивницький).

 

Третій рівень

1. Побудуйте словосполучення, вживаючи на місці крапок відповідні за змістом слова в потрібній формі.

    Відмовитись від …, заплакати з …, … після обіду.

2. Складіть два речення, в одному з яких чи виступає сполучником, а в другому – часткою.

 

Четвертий рівень

    Доберіть до прийменника до антонімічний і складіть з ними два словосполучення. Прийменник розберіть за будовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бондарчук К. Українська мова: довідник/ К. Бондарчук . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 208 с.

 2. Дидактичні матеріали для тематичного контролю навчальних досягнень учнів з рідної мови. 5 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 128 с.

3. Дидактичні матеріали для тематичного контролю навчальних досягнень учнів з рідної мови. 6 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 112 с.

4. Дидактичні матеріали для тематичного контролю навчальних досягнень учнів з рідної мови. 5 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 128 с.

5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова; Українська література. 5 – 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 160 с.

6. Українська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О. П. Глазова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 272 с.:іл.

7. Українська мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О. П. Глазова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014.- 240 с.:іл.

8. Українська мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О. П. Глазова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015.- 272 с.:іл.

9. Український правопис/АН України, Ін-т мовознавства

ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови. - К.: Наук. думка, 2008. – 288 с.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лапенко Ірина Євгенівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
12604
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку