15 березня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Тест "Перевір свою грамотність"

Про матеріал
  • Комплексний тест
  • Перевір свою грамотність
  • ОРФОГРАФІЯ
  • ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ,
  • НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ,
  • РОЗРІЗНЕННЯ И ТА І,
  • ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ, М'ЯКИЙ ЗНАК, АПОСТРОФ, ПОДВОЄННЯ БУКВ, УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ, СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ, ПРЕФІКСИ, ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ, СКЛАДНІ СЛОВА, ПРИЙМЕННИКИ, СПОЛУЧНИКИ, ЧАСТКИ, ВЕЛИКА БУКВА, ІНШОМОВНІ СЛОВА, ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ , КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Перегляд файлу

Комплексний тест

Перевір свою грамотність

ОРФОГРАФІЯ

ЧЕРГУВАННЯ  ГОЛОСНИХ

1) Знайдіть слово,  у написанні якого  допущено помилку:

        A   збагатити;

Б   застелати;

В   причепити;

Г   намагатися;

Д   перемагати.

2) Знайдіть слово, у  якому потрібно писати букву е:

        A   вич..сувати;

Б   прир..кати;

В   вит..кти;

Г   запл..тати;

Д   розб..рати.

3) Знайдіть слово, у  якому потрібно писати букву и:

       A   вит..рати;

Б   стер..гтися;

В   викор..нити;

Г   прибер..гти;

Д   оп..ктися.

4) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву і:

       A   зач..пити;

Б   відр..ктися;

В   прич..сати;

Г   наш..птувати;

Д   спостер..гти.

5) Виберіть рядок, у якому в усіх словах пропущено букву і:

        A   н..гтя,  греб..нець, дор..жка;

    Б   крем..ня, г..стя, рад..сті;

    В   кам..ня, ін..ю. вип..чка;

    Г   вир..ю, л..ктя, чоб..та;

    Д   ім..ні,бездор..жжя,

НЕНАГОЛОШЕНІ  ГОЛОСНІ

6) Знайдіть слово, у суфіксі якого потрібно писати букву и:

         A   припеч..ний;

Б   створ..ння;

В   мар..во;

Г   виховат..ль;

Д   посушл..вий.

7) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву а:

           A   к..зацький;

           Б   п..ганий

В   б..рсук;

Г   б..гатство;

Д  к..миш.

8) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву е:

        A   віз..рунок;

Б   пл..гати

В   л..ман;

Г   схв..льований;

Д   ож..вати.

9) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву и:

A   зб..нтежений;

Б   м..тушитися;

В   вел..чезний;

Г   л..вада;

Д  т..ндітний.

10) Знайдіть слово, у якому ненаголошений  е  перевіряється наголосом:

A   медаль;

Б   печалитися;

В   пестливий;

Г   тремтячий;

Д   променистий.

11) Знайдіть слово, у суфіксі якого потрібно писати букву е:

A  вогн..ще;

Б   стеж..на;

В   вар..во

Г   привабл..вий;

Д   упередж..ний.

12) Знайдіть слово, у  написанні якого допущено помилку:

A   колевання;

Б   блищати;

В   минувшина;

Г   химерний;

Д   звикати.

13) В особових закінченнях поданих дієслів пропущено букви е та и. Визначте рядок, у якому в обох словах пропущено однакову букву:

 

A   див..шся, пиш..мо;

    Б    прочин..ш, шепоч..ш;

    В    скаж..мо, поклич..ш;

     Г    тривож..мо, забуд..ться;

     Д    змож..ш, прос..ш.

    14) Знайдіть слово з буквосполученням -ре-:

A   бр..ніти;

Б   кр..шити;

В   тр..вати;

Г   скр..готіти;

Д   кр..ниця.

15) Знайдіть слово з буквосполученням -ри-:

          A   зр..нати;

          Б   тр..мбіта;

В   стр..пенутися;

Г   скр..сати;

Д   скр..бти.

РОЗРІЗНЕННЯ  И ТА  І

16) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву і:

     А   зах..сний;

Б   оч..куваний;

     В   ог..дний;

Г   х..ткий

Д  сх..льний.

 

17) Знайдіть слово, у  закінченні якого потрібно писати букву и:

А берег..в;

Б  ключ..;

В  ласощ..;

Г  верхівк..;

Д  знак..в .

 

18) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву і:

А  щ..рий;

Б   щ..льний;

В   ч..малий;

Г   оч..щений;

Д   ущ..пливий.

 

19) Знайдіть прислівник, у якому потрібно писати  букву і:

А  опівноч..;

Б   безвіст..;

В  анітрох..;

Г   навшпиньк..;

Д   по-батьківськ.. .

 

20) У якому варіанті в слові пропущено букву і?

А  ставитися по-материнськ..;

Б   роздивляюч..сь навкруги;

В   палюч..й вітер;

Г   трасуюч.. кулі;

Д   сух..ми квітами.

 

 

 

 

 

                ЧЕРГУВАННЯ  ПРИГОЛОСНИХ

21) Знайдіть слово з  буквосполученням -тс-:

А   неу..тво;

Б   воя..тво;

В   мисте..тво;

Г   бага..тво;

Д   юна..тво.

22) Знайдіть слово з буквосполученням -тськ-:

А  солда(тськ, цьк)ий;

Б  чума(тськ, цьк)ий;

В  кременчу(тськ, цьк)ий;

Г   спожива(тськ, цьк)ий;

Д  дива(тськ, цьк)ий.

23) Знайдіть слово,  у якому потрібно писати букву щ:

 

      А   доро(жч, щ)ати;

В   ву(жч, щ)ати;

В   кра(жч, щ)ати;

Г   бря(жч, щ)ати;

Д   дзи(жч, щ)ати.

 

 24) Знайдіть слово з буквосполученням -чч-:

А  Слова..ина;

Б   солда..ина;

В   Гали..ина;

Г   рекру..ина;

Д   копій..ина.

 

М’ЯКИЙ  ЗНАК

25) Знайдіть слово, у якому потрібно писати мякий знак:

А   віден..ський;

Б   чотир..ма;

В   кін..ський;

Г   гіл..ці;

Д  дон..ці.

26) Знайдіть слово з буквосполученням -нц-:

А   снігурон..ці;

Б   стеблин..ці;

В   долон..ці;

Г   нен..ці;

Д   черешен..ці.

27) Знайдіть слово, у якому перед шиплячим потрібно писати м’який знaк:

А   брин..чати;

Б   потон..шати;

В   витон..чений;

Г   Волин..щина;

Д   ган..чірка.

28) Знайдіть слово з буквосполученням  -льц-:

 

А   русал..ці;

Б   бджіл..ці;

В   таріл..ці;

Г   зозул..ці;

Д   сопіл..ці.

29) У якому варіанті всі слова потрібно писати без мякого знака?

А  могут..ній,  павутин..ці, шіст..сот; 

Б Херсон..щина, вишен..ці, нен..чин;

В чужин..ці, увін..чаний, різ..бяр;

Г самот..ній, колодяз..ний, Наталон..ці;

Д п’ят..десят, різ..кістю, дівчинон..ці.

      

 

                                   АПОСТРОФ

30) Знайдіть слово,  яке потрібно писати з апострофом:

А   медв..яний;

      Б   трав..яний;

В   цв..ях;

Г   присв..ячений; 

Д   моркв..яний.

31) Знайдіть слово, у якому  після  р  потрібно писати апостроф:

А   сер..йозний;

Б    довір..я;

В    кор..явий;

Г    бур..яний;

Д    пр..ямувати.

 

 32) Знайдіть слово, у якому після префікса потрібно писати апостроф:

А   під..йомник;

Б   роз..учити;

В   без..ядерний;

Г   з..економити;

Д   без..іменний.

33) Знайдіть  слово,  яке  потрібно писати з апострофом:

А   пів..Києва;

Б   пів..Європи;

В   напів..правда;

Г   пів..лимона;

     Д   двох..ярусний.

34) Знайдіть прізвище, яке  потрібно писати з апострофом:

А   Мол..єр;

Б   Солов..йов;

В   Лук..янченко;

Г   Н..ютон;

Д   Мал..яренко.

ПОДВОЄННЯ БУКВ

35) Знайдіть слово, у якому буква н подвоюється:

А   священ..ий;

Б   нагороджен..ий;

В   освічен..ий;

Г   олов’ян..ий;

Д   полотнян..ий.

36) Знайдіть слово, у якому буква ч  подвоюється:

А  облич..;

Б   велич..ю;

В   жовч..ю;

Г   копійч..аний;

Д   десятиріч.. .

37) Знайдіть слово, у якому буква т подвоюється:

А   взаємніст..ю;

Б   безсмерт..ям;

В   століт..ь;

Г   сут..євий;

Д   лист..яний.

38) Знайдіть слово, у  якому немає подвоєння  букви:

А   підніж..я;

Б   письмен..ий;

В  туш.;

Г  бджолин..ий;

Д   гостин..ий.

39) Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви н:

А   числен..ий;

Б   клітин..ий;

В   кам’ян..ий;

Г   ураган..ий;

Д   притаман..ий.

 

                  УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

 40) Знайдіть слово, у  якому потрібно писати букву з:

А   про(з,с)ьба;

Б   пор(з,с)кий;

В   пора(з,с)ка;

Г   вере(з,с)кнути;

        Д   бли(з,с)кати.

 

41) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву т:

 

А   посві(д,т)чення;

Б   приса(д,т)куватий;

В   сусі(д,т)чин;

      Г   на(д,т)хнення;

Д  моло(д,т)шати.

 

42) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву х:

 

А   пала(г,х)котіти;

Б   ді(г,х)тяр;

В   кі(г,х)ті;

Г   стере(г,х)ти;

Д   пру(г,х)кий.

 

                  СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

43) Знайдіть слово, у якому буква т випадає:

А   хвас..ливий;

Б   доблес..ний;

В   дириген..ський;

Г   аспіран..ці;

Д   шіс..десят.

44) Знайдіть слово, у  якому потрібно писати букву т:

А   швидкіс..ний;

Б   якіс..ний;

В   безкорис..ливий;

Г   перс..ня;

 Д   балас..ний.

ПРЕФІКСИ

45) Знайдіть слово з префіксом з-:

А   ..хилити;

Б   ..жовкнути;

В  ..топтати;

Г   ..кинути;

Д   ..питати.

46) Знайдіть слово з префіксом с-:

А   ..сипати;

Б   ..черствіти;

В   ..ціпити;

Г   ..фотографувати;

Д   ..шити.

47) Знайдіть слово з префіксом пре-:

А    пр..сягатися;

Б    пр..красити;

В    пр..бувати;

Г    пр..зирство;

Д    пр..спів.

48) Знайдіть слово з префіксом прі-:

А  пр..звище;

Б   пр..чарувати;

В   пр..стол;

Г   пр..будова;

Д   пр..вабливий.

 

49) Виберіть рядок, у якому подано слова з однаковим префіксом:

А  пр..нести, пр..поганий;

Б   пр..густий, пр..своїти;

В  пр..святити, пр..бережний;

Г   пр..світлий, пр..бирати;

Д   пр..рва, пр..мудрість.

      

               ВІДМІНКОВІ  ЗАКІНЧЕННЯ  ІМЕННИКІВ

 50) Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення -а:

А   Кавказ..;

Б    мир..;

В    народ..;

Г    Миргород..;

Д   технікум.. .

51) Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення -у:

А   хліб..;

Б   інститут..;

В   клен..;

Г   диктор..;

      Д  мотор.. .

 52) Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення -я:

А   криштал..;

Б   Кита..;

В   ступен..;

Г   ясен..;

Д   кисн.. .

53) Знайдіть слово, у закінченні якого пишеться буква о :

А   стовбур..м;

Б   груш..ю;

В   ліхтар..м;

Г   плащ..м;

Д   удач..ю.

54) Знайдіть слово із закінченням -ем:

А   дощ..м;

Б   футляр..м;

В   інженер..м;

Г   пластир..м;

Д   явор..м.

СКЛАДНІ СЛОВА

55) Знайдіть слово, яке потрібно писати разом:

А   в/давнинуБ    до/побачення;              

      В   без/сумніву;                 

Г   синьо/жовтий;

Д   жовто/гарячий.

56) Знайдіть речення з прислівником, який потрібно писати разом:

А  Тим/часом хмара насунулась і так стемніло, що води від землі не відрізниш (О. Донченко).

Б   Пліт круто повернув  у/бік  і, вирівнявшись,  ліг по фарватеру (Я. Баш).

      В Прикордонники були по/особливому пильні і насторожені (Я.         Гримайло).

Г   З/ранку до вечора Настя поралася біля троянд (О. Іваненко).

Д  Так би раз я по/старому давню пісню заспівав (О. Маковей).

57) Знайдіть прислівник, який потрібно писати окремо:

А   в/однораз; 

Б   горі/лиць;

В   до/вподоби;

Г   за/довго;

Д   до/нині.

 58) Знайдіть прикметник, який потрібно писати через дефіс:

А   ліво/бережний;

Б   західно/європейський;

В   далеко/східний;

Г   сільсько/господарський;

Д   світло/червоний.

59) Знайдіть речення зі словосполукою, яку потрібно писати окремо:

А  Ми йшли з роботи пліч/о/пліч, немов бійці, з заводу (І. Муратов).

Б   Де/не/де у вікнах світло янтаріє (В. Сосюра).

В   В осоках покахкувала час/від/часу дика качка (Григорій Тютюнник).

Г  Совість моя! В цю ніч хочу від тебе я віч/на/віч вислухать тиху розмову пророчу (М. Вінграновський).

Д   Вона вирішила будь/що/будь здійснити свою мрію (З журн.).

 

 

           ПРИЙМЕННИКИ. СПОЛУЧНИКИ. ЧАСТКИ

 

60) Знайдіть речення, у якому  частку не зі словом потрібно писати окремо:

 

А   Залізняк був чоловіком уже не/молодого віку (М. Слабошпицький).

Б  Щось не/збагненне тягне його сюди, на батьківщину (В. Іванина).

В    Крізь пелену туману проступали якісь не/виразні силуети (П. Панч).                             

Г    І розгортається широко ніким не/сковане  життя (П. Карманський).

Д    З  не/великими силами пощастило гетьманові вирватися з оточення (М. Слабошпицький).

 

61)  Знайдіть речення, у  якому  частку  не  зі словом потрібно писати   разом:

А    Червоні маки! Скільки сягало око, жевріли й жевріли вони на луках,   ніким не/сіяні, але  радуючи всіх (О.  Гончар).

Б    Б’є з джерел вода, не/проста, як по інших криницях, а цілюща, життєдайна! (Є. Гуцало).

В   Не/має мудріших, ніж народ,  учителів (М. Рильський).

Г    Поїзд, не/спиняючись, пробіг повз маленьке місто Копитки (В. Собко).

Д   Не/раз ми падали в нужді, та набирались знову сили (М. Нагнибіда).

 

62)   У якому варіанті частку зі словом потрібно писати окремо?

А    що/разу;

Б    поки/що;

В    де/далі;

Г    ні/хто;

Д    все/таки.

 

63) Знайдіть прийменник, який потрібно писати через дефіс:

А   по/за;

Б   з/поміж;

В   за/для;

Г   на/прикінці;

Д   по/серед.

 

64) Знайдіть слово, яке потрібно писати разом:

 

А   начеб/то;

Б   казна/хто;

В   де/небудь;

Г   якби/то;

Д   тільки/що.

 

65) У якому варіанті частку зі словом потрібно писати через дефіс?

А   де/хто;

Б   ні/як;

В   чи/малo; 

Г   хтозна/де;

Д   авже/ж.

 

                               ВЕЛИКА  БУКВА

 

66) Знайдіть словосполучення, у якому перше слово потрібно писати з великої букви:

 

      А   (Є,є)вропейські традиції;

Б    (Г,г)омеричний сміх;

В   (А,а)нтичний стиль;

Г   (П,п)ушкінський рукопис;

Д   ,ш)евченкові вірші.

 

 

 

 

 

                          ІНШОМОВ НІ СЛОВА

67) Знайдіть слово,  у  якому буква подвоюється:

А   новел..а;

Б   барок..о;

В   брут..о;

Г   профес..ор;                                

Д   вет..о.

 

68) Знайдіть слово, у якому потрібно писати м’який знак:

А   н..юанс;

Б   іл..юзія;

В   шампін..йон;

Г   ад..ютант;

     Д   грав..юра.

 

69) Знайдіть слово, у  якому потрібно писати букву и:

А  пат..тичний;

Б   рен..санс;

В   д..алект;

Г   пол..мічний;

Д   експер..мент.

 

70) Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву е:

А   ц..ремонія;

Б   д..станція;

В   ц..клопічний;

Г   енц..клопедія;

     Д   ст..пендія.

 

71) Знайдіть слово,  у якому потрібно писати букву і:

 

А   інц..дент;

Б   ц..вілізація;

В   дисц..пліна;

Г   спец..фічний;

Д   соц..ологія.

 

 

 

 

 

 

                                         ПУНКТУАЦІЯ

 

                                     ПРОСТЕ  РЕЧЕННЯ

 

 

72) Знайдіть речення  з  дієприкметниковим зворотом, що  не  відокремлю­ється комами (розділові знаки пропущено):

 

А Село зачароване зоряним небом синіє розкиданими хатками (М. Стельмах).

Б    Земля скована морозом покрилась білим снігом (Панас Мирний).

В    Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий у степу хуторець (С. Васильченко).

Г    Хліба змиті дощем яскраво зеленіли (О. Гончар).

Д    Одним запалені вогнем ми перешкоди всі долали (В. Сосюра).

 

73) Знайдіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:

А   У кімнаті не було нікого, крім господині та її подруги.

Б    Гострі силуети гір, ніби вирізьблювалися на тлі голубого неба.

В   Лише наступного дня вони нарешті  дісталися  до  табору.

Г   Завдяки рішучим діям командира бій було виграно.

Д   Хлопці успішно склали всі іспити, в тому числі з математики.

 

74) Знайдіть речення, у якому перед сполучником як потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено):

      А   Дівчинка була гарна як квітка. 

Б    Метан  життєво необхідний людству як невичерпне джерело енергії.

В  І раптом хлопець  як засміється.

Г    Софійський собор був збудований як головний храм Київської Русі.

Д    Головченка всі знали як прекрасного фахівця.

 

 

75) Знайдіть речення, у якому немає звертання (розділові знаки пропущено):

 

А   О дівчино моря звідки й куди лежить твій шлях? (М. Трублаїні).

Б   Люблю цю тишу мрійну вечорову коли виходить місяць у діброву (І. Нехода).

В   Будь славен день багатого врожаю  прозоре небо підіймайся вище (А. Малишко).

Г   Ой чого ти земле молодіти стала (Нар. творч.).

Д Запалай мій вогнику крилатий полум’ям привітним і незлим (А. Малишко).

 

 

76) Знайдіть речення, у якому потрібно виділити вставне слово:

 

А  Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву (І. Котляревський).

Б    І справді інше слово часом дорогоцінніше самої речі (В. Сухомлинський).

В    Високо в небі майже над головою стояло палюче сонце (Ю. Збанацький).

Г    Старі люди по дідовому кашлю вгадували навіть погоду (О. Довженко).

Д    Всяке трапитись  може на довгім віку (О. Підсуха).

 

77) Знайдіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:

 

А  Пісня, здавалось, бриніла в ньому (М. Коцюбинський)

Б   Золоті бані й хрести ніби жевріли, як погасаючий жар, горіли без про-міння (І. Нечуй-Левицький).

В  Сонце неначе впало десь у бір (І. Нечуй-Левицький).

Г  Ніч обгорнула біленькі хати немов маленьких діточок мати (Леся   Українка).

Д   З гори почало з’їжджать дві повозки, запряжені добрими кіньми (І. Нечуй-Левицький).

 

78)  Визначте, який  розділовий знак ужито неправильно:

 

І море, (А) і озеро, (Б) і синій, (В) високий його берег, (Г) і широкий степ – (Д)  усе було залите гарячим маревом (І. Нечуй-Левицький).

 

79) Знайдіть речення, у якому потрібно ставити кому між однорідними означеннями (розділові знаки пропущено):

 

А  В моєму серці розвіялось важке тривожне чуття (І. Франко).

Б    Коло хат зеленіють густі  старі садки (І. Нечуй-Левицький).

В  Довгими осінніми вечорами велись безконечні розмови та суперечки (М. Коцюбинський).

Г    Гіллястий волоський горіх розкинув густу тінь (М. Коцюбинський).

Д    Понад дорогою за тином в огороді займався пишний січневий ранок (Панас Мирний).

 

 

 

 

 

                                 СКЛАДНЕ  РЕЧЕННЯ

80) Знайдіть  складне речення:

А  Обважніле гілля дерев, зелень кущів, картоплі – все ніби порозбухало водою (О. Гончар).

Б    За селом шелестіли хліба і пахло полином (А. Головко).

В  Ясне сонце геть підбилося вгору, розсіває своє золоте марево по зеленій долині (Панас  Мирний).

Г   У зелених заплавах  ховалися ситі крижні й не полохані мисливськими пострілами кулики (М. Чабанівський).

Д  Квітчає парк падучим листом карнизи, ліхтарі, дроти, встилає килимом барвистим бульвари, вулиці, мости (І. Вирган).

 

 

 

81) Знайдіть речення, у якому перед сполучником і потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено):

А  Коні бігали без вершників і Половці не впізнавали один одного (Ю. Яновський).

Б  У полях диміла місячна курява і тихим посвистом бриніли жита й пшеничні ожереди (М. Стельмах).

В    Сіявся дрібний дощ і зразу замерзав на кущах, на траві, на деревах (О. Донченко).

 Г   На річці бухикнуло весло і злякано пискнув кулик (М. Стельмах).

Д    Вже листопад підкрався з-за дубів і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко).

 

82) Знайдіть  речення, у якому  допущено пунктуаційну помилку:

 

А Друзі, висівайте доброту, бо вона, як хліб, потрібна людям (Д. Луценко).

Б   Земля тремтить у млості, і ронить пелюстки, і невідомі гості злітають-

     ся в садки (М. Рильський).

В   Навкруг рясні стоять сади, платани і каштани, та шелест верб у пам’я­ті не тане (М. Рильський).

Г  Існує ще й таке правило: вітаючись і прощаючись з людьми, малознайомими або незнайомими, слід уникати скорочених форм вітань і прощань (А. Коваль).

Д    В глибокому яру ніби в’ється оксамитовий зелений пояс, на котрому блищать ніби вправлені в зелену оправу прикраси з срібла (І.Нечуй-Левицький).

 

 

 

 

 У завданнях  83 – 85  визначте, який  розділовий знак  ужито неправильно:

 

83) Вітер-пустун, (А) ніби бавиться з посивілими деревами, (Б) налітає трепетно й поривно, (В) гойдає, (Г) трусить осокори, (Д) і від того над землею стелиться пухнаста заметіль (І. Цюпа).

 

 

84)  Юрба ще трохи погомоніла, (А) потопталась, (Б) і, (В) бачачи, (Г) що вже нічого не зробиш, (Д) стала поволі розходитись (Григорій Тютюнник).

 

 

85) Поміж хлібами високими, (А) іде студбат, (Б) сухим металевим  дзвоном подзвонює колосся, (В) колосковими хвилями переливаються жита, (Г) густо засмаглявіли червоні, (Д)  покручені бурями пшениці (О. Гончар).

 

86) Знайдіть складнопідрядне речення: 

А  Над берегом послався невеликий, густо зацвічений білою ромашкою луг (В. Козаченко).

Б    Із гілочки зросла в пісках верба, а з пісні в світі виросло безсмертя (Є. Летюк).

В  Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці (М. Коцюбинський).

Г    Гаснуть у плавнях комети, тихо вмирає на заході ніч (А. Малишко).

Д   Рожевий пил спадав, синіло все кругом, і коси золоті зоря вплітала в трави (В. С

КУЛЬТУРА  МОВЛЕННЯ

 

87) Знайдіть синонім до  слова  сердешний:

 

      А     сердечний;

      Б      жалісливий;

      В      серцевий;

      Г      чутливий;

      Д      бідолашний.

 88) З’ясуйте значення   фразеологізму вдарити по руках:

 

      А   знехтувати;

      Б    домовитися;

      В    розгніватися;

      Г    посваритися;

      Д    відмовити

 

 

.89)Знайдіть фразеологізм, синонімічний наведеному:

 

     Слово  – не горобець, вилетиш – не піймаєш.

 

      А     Що вимовиш язиком, те не витягнеш і волом.

      Б      Як боїшся горобців, то не сій проса.     

      В      Cлово до слова зложиться мова.

      Г      Горобець молодець, а ластівка краща.

      Д      Старого горобця на полові не обдуриш.

90) Знайдіть слово, яке за  лексичним значенням відповідає

наведеному:

             Люстерко

      А     скельце;

      Б     дзеркальце;

      В     ліхтарик;

      Г     джерельце;

      Д     лампа.

91) Знайдіть слово,  яке  наголошено неправильно:

A   вира́зний;

Б   вісімдеся́т;

В   до́шка;

Г    перепу́стка;

Д   стари́й.

 

92) З’ясуйте, яке словосполучення потребує редагування:

A   постраждати через необережність;

Б   приїхати до Києва

В   приймати участь;

Г   дотримуватися тиші;

Д   оволодіти професією.

 

93) Знайдіть неправильно побудоване речення:

A   Прийшовши  додому,  у вас буде можливість добре відпочити.

Б    Вершники  поволі їхали лісовою дорогою, засипаною снігом.

В  Спустившись із гори, туристи побачили мальовниче село. 

Г  Вражена чудовим краєвидом, дівчина затамувала подих.

Д  Незважаючи на несприятливі кліматичні умови, хлібороби зібрали хороший урожай зернових.

 

94) Знайдіть словосполучення, у якому прийменник ужито неправильно:

 

A    знати з газет;

Б    діяти відповідно до постанови;

В    працювати за схемою;

Г    тривати на протязі місяця;

Д    прийти у справі.

 

95) Знайдіть  слово чи словосполучення, що не відповідає мовним нормам:

 

        У своїх  численних (А) творах відомий український прозаїк (Б)  порушує  (В)  самі пекучі  (Г) проблеми  нашого сьогодення(Д).

 

 

           96) Утворіть словосполучення зі словом вболівати:

A  за товариша;

Б   грипом;

В   на ангіну;

Г   два тижні;

Д   проблемами.

97) Знайдіть словосполучення, у якому  прийменник ужито неправильно:

A  увійти до кімнати;

Б   пройти повз будинок;

В   прийти в шість годин;

Г   за життя вченого;

Д  отримати за рецептом.

98) Знайдіть словосполучення, яке не потребує редагування:

 

A   за будь-яких обставин;

Б   зворотна сторона медалі;

В   думки співпадають;

Г   прийшовший товариш;

Д   доказувати свою правоту.

99) Знайдіть  словосполучення, у якому неправильно визначено рід іменника:

А  дрібний пил;

Б   сильна біль;

В   злий собака;

Г   важка путь;

Д   суворий Сибір.

 

100) У якому варіанті допущено порушення лексичної сполучуваності слів?

 

 А  музична школа;

 Б  чинне законодавство;

 В  важливі заходи;

 Г  новий часопис;

Д   вірна відповідь.

 

 

Комплексний тест « Перевір свою

 

      грамотність»

 

1)

Б;

2)

В;

3)

А;

4)

Г;

5)

А;

6)

Д;

7)

Г;

8)

А;

9)

В;

10)

В;

11)

Д;

12)

А;

13)

В;

14)

Г;

15)

А;

16)

Б;

17)

Г;

18)

Б;

19)

А;

20)

Г;

21)

Г;

22)

А;

23)

В;

24)

А;

25)

Д;

26)

Б;

27)

А;

28)

Г;

29)

А;

30)

Б;

31)

Б;

32)

В;

33)

Д;

34)

В;

35)

А;

36)

Б;

37)

Г;

38)

Г;

39)

В;

40)

В;

41)

Г;

42)

А;

43)

Б;

44)

Д;

45)

Б;

46)

Г;

47)

Г;

48)

А;

49)

В;

50)

Г;

51)

Б;

52)

В;

53)

А;

54)

А;

55)

Д;

56)

Б;

57)

В;

58)

Д;

59)

В;

60)

Г;

61)

В;

62)

Б;

63)

Б;

64)

А;

65)

Г;

66)

Д;

67)

В;

68)

В;

69)

Д;

70)

А;

71)

Д;

72)

В;

73)

Б;

74)

А;

75)

Б;

76)

Б;

77)

Г;

78)

В;

79)

А;

80)

Б;

81)

А;

82)

Б;

83)

А;

84)

Б;

85)

А;

86)

В;

                Культура  мовлення

 

87)

Д;

88)

Б;

89)

А;

90)

Б;

91)

Г;

92)

В;

93)

А;

94)

Г;

95)

Г;

96)

А;

97)

В;

98)

А;

99)

Б;

100)

Д.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

doc
Додано
24 червня 2018
Переглядів
2308
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку