29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Тест "Система біологічних наук. Методи дослідження. Основні властивості та рівні організації життя"

Про матеріал
Виконаня вправ і розв’язування задач з біології у форматі тестових завдань – є важливим етапом навчального процесу, що сприяє глибокому і повному засвоєнню матеріалу, формуванню вмінь застосовувати набуті знання на практиці та активізує пізнавальну діяльність учнів. У процесі такої роботи учні опановують поняття та закони, аналізують біологічні процеси та встановлюють зв’язки між окремими явищами.
Перегляд файлу

1

СИСТЕМА БІОЛОГІЧНИХ НАУК. МЕТОДИ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РІВНІ

ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів:

1. Укажіть ученого, який запропонував термін «біологія» у 1802 році:

А. Чарльз Дарвин

В. Карл Лінней

Б. Антоні ван Левенгук

Г. Готфрід Тревіранус

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. Спадковість і мінливість вивчає наука:

А. цитологія

В. фізіологія

Б. генетика

Г. селекція

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. Укажіть науку, досягнення якої дає змогу виявити патологічні ембріональні відхилення:

А. генетика

В. гістологія

Б. ембріологія

Г. цитологія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. Гіпотеза – це:

А. співвідношення

В. припущення

Б. підтвердження

Г. закон

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. Укажіть здатність організмів передавати свої ознаки і властивості із покоління в покоління:

А. мутації

В. мінливість

Б. спадковість

Г. розмноження

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. Укажіть, що є предметом вивчення загальної біології:

А. будова і функції організмів

В. закономірності розвитку і функціонування живих систем

Б. природні явища

Г. рух живої матерії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. Укажіть науковий метод пізнання, який був основним у розвитку біології:

А. мікроскопії

В. спостереження

Б. експериментальний

Г. порівняльно-описовий

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. Укажіть сукупність прийомів та операцій при побудові системи наукових біологічних знань:

А. науковий метод

В. науковий факт

Б. науковий експеримент

Г. наукова гіпотеза

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

9. Укажіть метод, за допомогою якого можливо співставляти факти та події:

А. порівняльно-описовий

В. історичний

Б. експериментальний

Г. моніторинг

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10. Укажіть метод, який застосовується під час опрацювання результатів дослідження:

А. порівняльно-описовий

В. статистичний

Б. експериментальний

Г. моніторинг

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

11. Укажіть метод, застосування якого дає можливість з’ясувати закономірності розвитку окремих систем органів, їхні структури, функції:

А. порівняльно-описовий

В. статистичний

Б. експериментальний

Г. історичний

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

12. Асиміляція и дисиміляція – це процес:

А. розмноження

В. розвитку

Б. адаптації

Г. метаболізм

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

13. Укажіть властивість живої системи, що зумовлює відтворення собі подібних:

А. розмноження

В. метаболізм

Б. подразливість

Г. спадковість

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

14. Укажіть властивість живої системи, яка автоматично підтримує гомеостаз:

А. самореалізація

В. саморегуляція

Б. самовідновлення

Г. самовідтворення

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

15. Укажіть рівні організації життя:

1. автотрофний

2. гетеротрофний

3. молекулярний

4. ембріональний

5. органний

6. екосистемний

А. 1, 3, 4

В. 2, 3, 4

Б. 3, 5, 6

Г. 1, 4, 6

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

16. Укажіть рівень організації життя, на якому спостерігається їх однотипність:

А. молекулярний

В. тканинний

Б. клітинний

Г. органний

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

17. Укажіть рівні надорганізмової організації життя:

А. молекулярний, популяційно-видовий, біосферний

В. клітинний, тканинно-органний, екосистем ний

Б. клітинний, популяційно-видовий, екосистем ний

Г. популяційно-видовий, екосистемний, біосферний

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

18. Укажіть рівень організації життя, який виник з появою багатоклітинних організмів:

А. молекулярний

В. тканинний

Б. клітинний

Г. органний

 

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

19. Укажіть рівень організації життя, якому властивий глобальний біологічний колообіг речовин і єдиний потік енергії:

А. клітинний

В. популяційно-видовий

Б. організмів

Г. біосферний

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

20. Виберіть ученого, якого називають «батьком ботаніки»:

А. Кюв’є

В. Дарвін

Б. Лінней

Г. Теофраст

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

21. Виберіть прізвище ученого, який заклав основи еволюційного вчення:

А. Кюв’є

В. Дарвін

Б. Лінней

Г. Ламарк

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

22. Виберіть прізвище ученого, який заклав основи генетики:

А. Мендель

В. Дарвін

Б. Лінней

Г. Морган

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

23. Виберіть прізвище ученого, який заклав основи учення про біосферу:

А. Чистяков

В. Дарвін

Б. Лінней

Г. Вернадський

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

24. Укажіть теорію В.І. Вернадского, який описує рівень організації життя:

А. біосферний

В. популяційно-видовий

Б. біогеоценотичний

Г. організмів

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності:

25. Установіть відповідність між назвою науки та її призначенням:

 

1. Цитологія

А. наука про будову та функції тканин

2. Гістологія

Б. наука про індивідуальний розвиток організмів у зародковий період

3. Палеонтологія

В. наука про будову органів та систем органів

4. Ембріологія

Г. наука про будову та функції клітин

Д. наука про живий світ геологічного минулого

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

26. Установіть відповідність між назвою науки та її призначенням:

1. Систематика

А. наука про класифікація живих організмів

2. Альгологія

Б. наука про спадковість і мінливість

3. Валеологія

В. наука про збереження здоров'я

4. Екологія

Г. наука про взаємозв’язок живого з неживтм

Д. наука про водорослі

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

27. Установіть відповідність між ученим та його науковим внеском:

1. Теодор Шванн

А. розробив положення клітинної теорії

2. Чарлз Дарвін

Б. відкрив нуклеїнові кислоти

3. Фрідріх Мішер

В. описав мітоз рослинної клітини

4. Луї Пастер

Г. відкинув теорію самозародження мікроорганізмів

Д. розробив основні положення матеріалістичного вчення про історичний розвиток органічного світу

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

28. Установіть відповідність між методом та його характеристикою:

1. Описовий

А. з’ясування закономірності появи й розвитку біологічних систем, становлення їхньої структури й функції в процесі розвитку

2. Порівняльний

Б. вивчення подібності й відмінності живих систем шляхом зіставлення

3. Експериментальний

В. постійне спостереження за станом біологічних об’єктів у природі

4. Статистичний

 

Г. складання схеми відновлення екосистеми

Д. математична обробка результатів спостережень, експериментів

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

29. Установіть відповідність між рівнями організації життя та конкретними біосистемами:

1. Молекулярний

А. епітелій

2. Клітинний

Б. бактерія

3. Тканинний

В. акваріум

4. Організмовий

 

Г. людина

Д. амінокислота

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

30. Установіть відповідність між рівнями організації життя та конкретними біосистемами:

1. Органний

А. липовий гай

2. Організмовий

Б. стебло вишні

3. Екосистемний

В. йоркширський тер’єр

4. Біосферний

 

Г. жива речовина

Д. Печенізьке водосховище

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення послідовності:

31. Установіть правильну послідовність рівнів організації життя:

А.

Організмовий

Б.

Популяційно-видовий

В.

Тканинний

Г.

Екосистемний

 

 

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

32. Установіть правильну послідовність методів від самого раннього:

А.

Порівняльно-описовий

Б.

Експеримент

В.

Статистичний

Г.

Спостереження

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
26 липня 2019
Переглядів
952
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку