2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Тест "Клітинний рівень життя"

Про матеріал
Виконаня вправ і розв’язування задач з біології у форматі тестових завдань – є важливим етапом навчального процесу, що сприяє глибокому і повному засвоєнню матеріалу, формуванню вмінь застосовувати набуті знання на практиці та активізує пізнавальну діяльність учнів. У процесі такої роботи учні опановують поняття та закони, аналізують біологічні процеси та встановлюють зв’язки між окремими явищами.
Перегляд файлу

1

КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів:

1. Вперше термін «клітина» ввів учений:

А. Вірхов

В. Гук

Б. Руска

Г. Левенгук

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. Клітину вивчає наука:

А. цитологія

В. морфологія

Б. гістологія

Г. фізіологія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. Укажіть основні структурні елементи еукаріотичної клітини:

А. плазматична мембрана, ядро, рибосоми

В. плазматична мембрана, ядро, цитоплазма

Б. плазматична мембрана, цитоплазма, пластиди

Г. плазматична мембрана, ядро, мітохондрії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. Укажіть вченого, який сформулював положення: «клітина походить тільки від клітини», яке стало основоположним для клітинної теорії:

А. Роберт Гук

В. Рудольф Вірхов

Б. Теодор Шванн

Г. Матіас Шлейден

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. Укажіть метод, за допомогою якого можна відділити органелу від інших компонентів клітини:

А. мічених атомів

В. культивування

Б. центрифугування

Г. мікроскопія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. Укажіть органелу, яка забезпечує клітину енергією:

А. ядро

В. вакуоля

Б. мітохондрія

Г. лісозома

 

 

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. Укажіть властивість клітинної стінки, що забезпечує тургор клітини:

А. еластичність

В. міцність

Б. пружність

Г. специфічність

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. Укажіть організм, у клітинах якого є хлоропласти:

А. кишкова паличка

В. сосна звичайна

Б. гриб звичайний

Г. кіт свійський

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

9. Укажіть групу ліпідів, що входять до складу клітинної мембрани:

А. стероїди

В. воски

Б. фосфоліпіди

Г. жири

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10. Укажіть структури, що складають підмембранний комплекс клітин крові лейкоцитів:

А. мікрофіламенти та мікротрубочки

В. плазмолемма

Б. клітинна стінка

Г. глікокалікс

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

11. Укажіть назву процесу, за якого молекули вільно рухаються крізь певні ділянки клітинної мембрани в напрямку меншої концентрації речовини:

А. піноцитоз

В. дифузія

Б. фагоцитоз

Г. калій-натрієвий насос

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

12. Укажіть Процес, завдяки якому з клітини виводяться різні речовини:

А. екзоцитоз

В. ендоцитоз

Б. піноцитоз

Г. фагоцитоз

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

13. Укажіть розміщення основного спадкового матеріалу прокаріотів:

А. пластида

В. нуклеоїд

Б. мітохондрія

Г. ядро

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

14. Укажіть ряд клітинних структур еукаріотів, в яких знайдені кільцеві молекули ДНК:

А. ендоплазматична сітка, рибосома

В. мітохондрії, пластиди

Б. ядро, пластиди

Г. ядро, мітохондрії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

15. Укажіть функцію компонентів клітини як включення:

А. запасальна

В. сигнальна

Б. регуляторна

Г. будівельна

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

16. Укажіть речовину, що входить до складу надмембранного комплексу клітин стовбура сосни:

А. гліколіпіди

В. вуглевод целюлоза

Б. глюкопротеїди

Г. вуглевод хітин

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

17. Укажіть органелу, з якою має безпосередній контакт поверхневий апарат ядра:

А. лізосома

В. ендоплазматична сітка

Б. рибосома

Г. мітохондрія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

18. Укажіть основну функцію ядерець ядра:

А. утворення рРНК

В. синтез іРНК

Б. утворення тРНК

Г. синтез ДНК

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

19. Укажіть сумарне рівняння реакції аеробного дихання:

А. С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ →2С3Н6О3 + 2АТФ+ 2Н2О

В. 3Н6О3 + 6О2 + 36Н3РО4 + 36АДФ →6СО2 + 36АТФ+ 36Н2О

Б. С6Н12О6 + 6О2→6Н2О+ 6СО2

Г. С6Н12О6+ 2Н3РО4+ 2АДФ →2С2Н5ОН+ 2СО2 + 2АТФ+ 2Н2О

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

20. Укажіть кількість молів АТФ, що виділяється внаслідок безкисневого окиснення 1 моля глюкози:

А. 16

В. 2

Б. 8

Г. 36

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

21. Розрахуйте, скільки молів протонів повинні пройти через АТФ-синтетазу, щоб в стандартних умовах синтезувався 1 моль АТФ, якщо на мембрані тилакоїда підтримується різниця потенціалів, що дорівнює 160 МВ, а к.к.д. АТФ-синтетази дорівнює 90%:

А. 1

В. 3

Б. 2

Г. 4

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

22. Знайдіть, з якою ефективністю (у %) використовує кукурудза енергію сонячного світла, за такими даними: 1 га кукурудзи отримав за 1 день 210 000 кДж чистої енергії і через добу у вигляді приросту сухої речовини накопичилося 4830 кДж:

А. 0,23%

В. 230%

Б. 23%

Г. 2,3%

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

23. Ліс площею 1 га в сонячний день виділяє до 220 кг О2. Визначте, скільки глюкози (максимально, в кг) утворюється за день в лісі площею 5 га:

А. 12,375

В. 123,75

Б. 1237,5

Г. 12 375

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

24. Визначте у сумарному рівнянні фотосинтезу дані за умовою задачі: дерево за день виділяє 0,112 л кисню (н.у.). Скільки молів глюкози при цьому утворюється і скільки грамів вуглекислого газу буде зафіксовано:

А. 0,008 моль глюкози, 2 г СО2

В. 0,0008 моль глюкози, 0,2 г СО2

Б. 0,08 моль глюкози, 0,02 г СО2

Г. 0,8 моль глюкози, 0,002 г СО2

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності:

25. Установіть відповідність між компонентами рослинної клітини, що зображені на малюнку та їхніми назвами:

 

А. цитоплазматична мембрана

Б. вакуоль з клітинним соком

В. ядро

Г. ендоплазматична сітка

Д. хлоропласт

Е. цитоплазма

Є. мітохондрії

Ж. апарат Гольджі

З. клітинна стінка

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Установіть відповідність між компонентами тваринної клітини, що зображені на малюнку та їхніми назвами:

А. клітинний центр

Б. вакуоля

В. ендоплазматична сітка

Г. апарат Гольджі

Д. цитоплазматична мембрана

Е. ядро

Є. рибосоми

Ж. цитоплазма

З. лізосома

И. мітохондрії

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Установіть відповідність між кількістю клітинних мембран та органелами рослинної клітини:

1. Немембранні органели

А. ендоплазматична сітка

2. Одномембранні органели

Б. пластиди

3. Двомембранні органели

В. лізосоми

Г. клітинний центр

Д. рибосоми

Е. органели руху

Є. комплекс Гольджі

Ж. мітохондрії

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Установіть відповідність між структурними компонентами органели та їхніми назвами:

А. зовнішня мембрана

Б. криста

В. внутрішня мембрана

Г. матрикс

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

29. Установіть відповідність між процесами та їх характеристикою:

1. Фотосинтез

А. в атмосферу виділяється вуглекислий газ

2. Дихання

Б. відбувається в хлоропластах

В. в атмосферу виділяється кисень

Г. відбувається в мітохондріях

Д. джерелом енергії при утворенні АТФ є світло

Е. джерелом енергії при синтезі АТФ є органічні речовини

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

30. Установіть відповідність між типами поділу та процесами, що відбуваються:

1. Мітоз

А. у профазі першого поділу спостерігається кон’югація хромосом

2. Мейоз

Б. утворені клітини мають такий самий хромосомний набір, як і материнська клітина

В. після інтерфази клітина ділиться тільки один раз

Г. після інтерфази клітина ділиться двічі

Д. кон’югація хромосом в профазі не спостерігається

Е. хромосомний набір утворених клітин вдвічі менший, ніж у материнської клітини

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення послідовності:

31. Установіть правильну послідовність процесів, які відбуваються під час біосинтезу білка:

А.

Синтез молекули іРНК на ДНК

Б.

Взаємодія тРНК з амінокислотою метіоніном, з білок синтезуючим комплексом (рибосомою та іРНК)

В.

Надходження молекули іРНК з ядра до цитоплазми

Г.

Сполучення молекули іРНК з рибосомою

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

32. Установіть правильну послідовність процесів, які відбуваються під час мітозу:

А.

Хромосоми вишиковуються в площині екватора

Б.

Скорочення білкових ниток веретена поділу

В.

Зникнення ядерної оболонки

Г.

Розходження хроматид до полюсів клітини

 

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лєднєва Наталія Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
26 липня 2019
Переглядів
677
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку