Екологічні проблеми України

Додано: 12 листопада 2019
Предмет: Екологія, 11 клас
Тест виконано: 52 рази
22 запитання
Запитання 1

Повторне використання шляхом переробки відходів виробництва, речей, продуктів, які втратили свої корисні якості називається:

варіанти відповідей

Урбанізація

Утилізація

Деградація

Рекультивація

Запитання 2

Надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин називається:

варіанти відповідей

Скид

Відходи

Викид

Утилізація

Запитання 3

Вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом під час їх видобування це:

варіанти відповідей

Супутньо-пластова вода

Скид

Стічна вода

Підземна вода

Запитання 4

Погіршення властивостей ґрунту, що виявляється у перезволоженні, заболоченні, вторинному засоленні, підкисленні, дефляції, водній ерозії та осолонцюванні і супроводжується зниженням родючості називається:

варіанти відповідей

Урбанізація

Рекультивація ґрунту

Деградація ґрунту

Меліорація

Запитання 5

Система заходів, спрямованих на відновлення господарської діяльності й комплексне поліпшення земель, порушених у процесі господарської діяльності людини називається:

варіанти відповідей

Рекуперація

Утилізація

Урбанізація

Рекультивація

Запитання 6

Порушення екологічної рівноваги в природі, руйнування стійкого видового складу живих організмів, повне знищення або суттєве зменшення їх чисельності, порушення циклів сезонних змін біологічного кругообігу речовин та біологічних процесів це:

варіанти відповідей

Антропогенна катастрофа

Екологічна катастрофа

Екологічна небезпека

Екологічна рівновага

Запитання 7

Ділянка землі навколо підприємств, що створюються з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людей називається:

варіанти відповідей

Санітарно-захисна зона

Техносфера

Меліорація

Рекультивація

Запитання 8

Поверхневий шар літосфери Землі, який має властивість родючості і представляє собою поліфункціональну гетерогенну відкриту чотирьохфазну (тверда, рідка, газоподібна фази і живі організми) структурну систему, називається

варіанти відповідей

Ґрунт

Біом

Агроценоз

Евтрофікація

Запитання 9

Залишки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, що утворюються в процесі виробництва, частково або повністю втратили свою якість і не відповідають стандартам виробництва називаються -

варіанти відповідей

Забруднюючі речовини

Відходи виробництва

Канцерогени

Токсиканти

Запитання 10

Умови неживої природи, її компоненти і властивості, які прямо чи опосередковано впливають на життєдіяльність організмів та їхні угрупування  називається-

варіанти відповідей

Антропогенний фактор

Екологічний фактор

Біотичний фактор

Абіотичний фактор

Запитання 11

Велике пошкодження промислових, транспортних, побутових, та інших об’єктів, у результаті яких відбувається викид у навколишнє середовище шкідливих речовин в таких кількостях, що створюється реальна загроза населенню і довкіллю це -

варіанти відповідей

Екологічна аварія

Надзвичайна ситуація

Техногенна криза

Екологічний моніторинг

Запитання 12

Оцінка екологічної ефективності запропонованих варіантів, рішень будь-якого виду діяльності на відповідність існуючим екологічним нормативам це -

варіанти відповідей

Екологічний менеджмент

Екологічна експертиза

Екологічний маркетинг

Екологічний стандарт

Запитання 13

Територія, виділена з метою збереження у природному стані типових або унікальних природних комплексів, вивчення природних процесів та явищ, наукових основ охорони природи називається -

варіанти відповідей

Заказник

Ботанічний сад

Національний природний парк

Заповідник

Запитання 14

Властивість атмосфери затримувати тепло, що утворюється на Землі називається -

варіанти відповідей

Руйнування озонового шару

Деградація

Пандемія

Парниковий ефект

Запитання 15

Природна територія, на якій охороняють і відтворюють природні комплекси або їх компоненти це -

варіанти відповідей

Заказник

Заповідник

Рекреація

Ландшафт

Запитання 16

Основними джерелами забруднення довкілля в Україні належать-

варіанти відповідей

Промисловість

Енергетика

Транспорт

Наукова діяльність

Заповідна справа

Запитання 17

Основними наслідками екологічної кризи в Україні є -

варіанти відповідей

Дефіцит води

Виснаження земельних ресурсів

Демографічний вибух

Зростання захворюваності населення

Зниження біорізноманітності та біопродуктивності

Запитання 18

Залежно від природних факторів екологічні природні катастрофи поділяються на такі групи -

варіанти відповідей

Геологічні

Антропогенні

Гідроголічні

Метеорологічні

Агрометеорологічні

Запитання 19

Антропогенні катастрофи в залежності від причини виникнення поділяються на такі -

варіанти відповідей

хімічного характеру

фізичного характеру

інженерно-геологічного характеру

мілітаристичного характеру

природного характеру

Запитання 20

Основними джерелами забруднення водойм в Україні є -

варіанти відповідей

стічні води промислових та комунальних підприємств

води рудників, шахт, нафтопромислів

сільськогосподарське виробництво

наукова діяльність

Запитання 21

Позначте всі правильні твердження

варіанти відповідей

Сільське господарство один з найбільших споживачів і забруднювачів природних вод

Серед усіх типів ґрунтів України найбільш поширеними є суглинки

Під час геологорозвідувальних робіт змінюються природні ландшафти місцевості

Рекультивацію порушених земель здійснювати не потрібно

Запитання 22

Позначте всі правильні твердження

варіанти відповідей

У процесі видобування паливно-енергетичних ресурсів в навколишнє середовище не потрапляють забруднюючі речовини

Наслідки забруднення природних комплексів розрізняються при звичайній експлуатації механізмів, споруд та при виникненні аварійних ситуацій

При експлуатації об'єктів ГНК найбільші збитки довкіллю завдаються внаслідок аварій, пожеж та розливу нафтопродуктів

Районам, де здійснюється видобуток нафти, властиве забруднення водойм, оскільки нафта і нафтопродукти можуть знаходитися як у вигляді поверхневої плівки або емульсії, так і в розчиненому стані.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест