Елементи теорії відносності

Додано: 13 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 29 разів
12 запитань
Запитання 1

 Вкажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до   швидкості світла у вакуумі:


варіанти відповідей

хвильова оптика;

кінематика;

релятивістська механіка;

релятивістська статика.

Запитання 2

Вкажіть, що покладено в основу теорії відносності:

варіанти відповідей

закони Ньютона;

постулати, сформульовані Бором;

постулати, сформульовані Ейнштейном;

принцип відносності Галілея.

Запитання 3

Вкажіть основну суперечність між класичною механікою Ньютона та електродинамікою Максвелла:


варіанти відповідей

хід часу залежить від швидкості системи відліку;

швидкість світла у вакуумі не залежить ні від швидкості джерела, ні від швидкості приймача світла;


положення тіла в просторі залежить від швидкості системи відліку;

маса тіла залежить від швидкості системи відліку.

Запитання 4

Вкажіть рік створення спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

1899 р.

1905 р

1917 p.

1922 p

Запитання 5

Визначте довжину метрового стержня в системі відліку, що рухається зі швидкістю  υ = 0,8 с (тут і надалі швидкість світла у вакуумі с = 3∙108 м/с):


варіанти відповідей

1 м

0,6 м

1,67 м

1,33 м

Запитання 6

Обчисліть енергію спокою людини масою 60 кг:

варіанти відповідей

600 Дж

180 МДж

5,4∙1018 Дж

5,4∙1014 Дж

Запитання 7

Вкажіть прізвище вченого, який уперше експериментально встановив, що швидкість світла не залежить від руху тіл, що його випромінюють:

варіанти відповідей

Альберт Ейнштейн

Альберт Майкельсон

Джеймс Максвелл

Галілео Галілей

Запитання 8

Вкажіть, що є результатом створення спеціальної теорії відносності:


варіанти відповідей

польова теорія тяжіння;

фізична теорія простору і часу;

одержане значення швидкості світла у вакуумі

закон збереження енергії

Запитання 9

Космічний корабель наближається до Землі зі швидкістю 0,1 с. З корабля на Землю відправляють радіоповідомлення. Визначте швидкість, з якою повідомлення наближається до Землі:


варіанти відповідей

0,1 с

0,2 с

0,5 с

с

Запитання 10

На ракеті встановлений прискорювач, який надає частинкам швидкість 0,9 с відносно ракети. Швидкість руху ракети відносно зірок дорівнює 0,8 с. Визначте швидкість частинок у системі відліку, пов'язаній з далекими зорями, якщо час тинки рухаються в напрямі руху ракети:

варіанти відповідей

0,99 с

0,9 с

0,72 с

0,45 с

Запитання 11

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

тільки завдяки тому, що тіло має масу, в ньому накопичена колосальна енергія

енергія спокою вивільняється під час анігіляції речовини та антиречовини

при переході з однієї інерціальної системи відліку в іншу послідовність подій у часі не може змінюватися

швидкість руху елементарної частинки в середовищі може бути більшою за швидкість світла в даному середовищі

довжина рухомого тіла скорочується в напрямі, перпендикулярному до напрямку руху

Запитання 12

Виберіть величини, що належать до інваріантних (незмін них при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої інерціальної системи відліку) величин в теорії відносності:


варіанти відповідей

швидкість світла у вакуумі

час

відстань

електричний заряд

маса

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест