Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Карбонові кислоти.

Додано: 20 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 49 разів
7 запитань
Запитання 1

Оберіть загальну формулу карбонової кислоти:

варіанти відповідей

А RCHO


Б ROH

B RCOOH

Г СnH2n

Запитання 2

Укажіть групу ,у якій всі речовини взаємодіють з метановою кислотою:

варіанти відповідей

А Na , Na2O ,CH3COOH

Б Ca ,NaOH ,C2H5OH

B Cu(OH)2 ,NaOH ,C2H6

Г K2CO3 ,C3H7OH ,C2H2

Запитання 3

Оберіть правильні твердження щодо температури кипіння карбонових кислот;

варіанти відповідей

А вища за температуру кипіння алканів

Б нижча за температуру кипіння алканів

В вища за температуру кипіння спиртів

Г нижча за температуру кипіння спиртів

Запитання 4

До якої групи відноситься карбонова кислота НООС-СООН:

варіанти відповідей

А ароматичні

Б одноосновні

В ненасичені

Г двохосновні

Запитання 5

Укажіть правильні твердження щодо СН3СООН :

варіанти відповідей

А взаємодіє зі спиртами , утворюючи естери

Б не окиснюється амоніачним розчином аргентум(і) оксиду

В реагує з альдегідами

Г не взаємодіє з лугами

Д солі і естери цієї кислоти називають етаноатами

Запитання 6

Визначте речовину Х2 в схемі перетворень :С2Н42О→Х +СuOtХ1u(OH)2tX2+NaOH→X3

варіанти відповідей

А етаналь

Б етанова кислота

В етанол

Г метан

Запитання 7

Реакцію етанової кислоти з етанолом відносять до реакції (1),а її продуктом є (2):

варіанти відповідей

А естерифікації,етилметаноат

Б заміщення , етилетаноат

В гідратації ,метилетаноат

Г естерифікації,етилетаноат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест