Оптика

Тест призначений для перевірки знань основних понять та співвідношень з теми "Оптика" та містить питання з геометричної, хвильової та квантової оптики, а також фотометрії.

Додано: 27 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Оптика
Тест виконано: 344 рази
40 запитань
Запитання 1

При якому куті падіння падаючий та відбитий промені будуть перпендикулярні один одному?

варіанти відповідей

900

450

1800

22,50

Запитання 2

Як зміниться швидкість світла при переході з вакууму в середовище з показником заломлення n=3?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Не зміниться

Збільшиться в 1,5 разів

Зменшиться в 1,5 разів

Запитання 3

За ходом світлових променів встановіть, яке середовище має быльший показник заломлення

варіанти відповідей

перше

друге

показники однакові

Запитання 4

Відстань від предмету до збиральної лінзи в 2 рази більше, ніж від лінзи до екрану. Яким буде зображення предмету?

варіанти відповідей

Рівним предмету

В 2 рази більшим за предмет

В 2 рази меншим за предмет

Зображення отримати неможливо

Запитання 5

Якого зображення не можна отримати в розсіювальній лінзі?

варіанти відповідей

Уявного збільшеного

Уявного зменшеного

Уявного прямого

Уявного перевернутого

Запитання 6

Як називається підсилення або послаблення світлових хвиль при їх накладанні?

варіанти відповідей

Дисперсія

Дифракція

Інтерференція

Поляризація

Запитання 7

Які світлові хвилі можуть інтерферувати?

варіанти відповідей

Однакової частоти

Однакової частоти та амплітуди

Однакової частоти та постійної різниці фаз

Однакового кольору

Запитання 8

Яке з явищ є прикладом дисперсії?

варіанти відповідей
Запитання 9

Причина розкладання білого світла на спектр - це...

варіанти відповідей

залежність показника заломленні від швидкості світла

залежність показника заломлення від частоти світла

залежність показника заломлення від середовища

залежність частоти від показника заломлення

Запитання 10

Як називається порція енергії?

варіанти відповідей

Фотон

Протон

Квант

Кварк

Запитання 11

Від чого залежить енергія фотону?

варіанти відповідей

Від швидкості

Від частоти

Від зовнішніх умов

Від маси

Запитання 12

Що таке «червона границя фотоефекту»?

варіанти відповідей

Найбільша частота, при якій розпочинається фотоефект

Найменша частота, при якій розпочинається фотоефект

Енергія, необхідна для виривання електронів з поверхні металу

Робота струму, при якій припиняється фотоефект

Запитання 13

За якої умови розпочинається фотоефект?

варіанти відповідей

Енергія кванта більше роботи виходу

Енергія кванта менше роботи виходу

Енергія кванта дорівнює роботі виходу

Запитання 14

Оберіть колір світла, фотони якого мають найбільшу енергію.

варіанти відповідей
Запитання 15

В яких явищах світло проявляє квантові властивості?

варіанти відповідей

Інтерференція

Дифракція

Поляризація

Фотоефект

Тиск світла

Люмінісценція

Запитання 16

Корпускулярні властивості світла проявляються під час …

варіанти відповідей

А дисперсії

Б дифракції

В фотоефекту

Г інтерференції

Запитання 17

Енергію фотона можна визначити за формулою:

варіанти відповідей

рф = mфс      

Е = mc2          

hν = Aвих + mυ2/2         

Е = hν

Запитання 18

Яке з рівнянь є рівнянням для фотоефекту Ейнштейна?

варіанти відповідей

.  Е = hν       

hν = Aвих + mυ2/2         

рф = mфс

Е = mc2        

Запитання 19

Існування корпускулярної та хвильової теорії, що не суперечать одна одній, зумовлено

варіанти відповідей

Існування принципу Гюйґенса

Великою швидкістю світла

Ці теорії суперечать одна одній

Курпускулярно-хвильовим дуалізмом

Запитання 20

Дзеркальне відбивання умовно зображено на рисунку

варіанти відповідей
Запитання 21

Після дифузного відбивання освітлений предмет можна побачити

варіанти відповідей

Можна побачити тільки знизу

Тільки нормально до поверхні

Не можна побачити

Із будь-якого боку

Запитання 22

Дифракцією світла називається ...

          

варіанти відповідей

зміна напряму поширення світлових променів під час переходу з одного прозорого середовища в інше..

огинання світлом перешкод.

взаємне підсилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль.

розкладання сонячного світла на спектр під час проходження його через трикутну призму.


Запитання 23

Сніг здається нам білим, тому що при освітленні його білим світлом він ...

варіанти відповідей

поглинає всі падаючі світлові хвилі

  

відбиває крайні кольори падаючих світлових хвиль спектра

відбиває середню частину кольорів спектра падаючих світлових хвиль

відбиває всі падаючі світлові хвилі

Запитання 24

Листя здається зеленим, тому що воно...

варіанти відповідей

поглинає хвилі переважно зеленого кольору, а інші відбиває

відбиває хвилі всіх кольорів, а жовтий і синій поглинає

  відбиває хвилі переважно зеленого кольору

відбиває хвилі переважно зеленого кольору, а інші поглинає

Запитання 25

Швидкість елетронів, що вилітають з металу під дією світла , залежить від....

варіанти відповідей

інтенсивності падаючого світла

відстані до джерела випромінювання

кута падіння світлових променів

частоти випромінювання джерела

Запитання 26

Фотоелектричний ефект - це...

варіанти відповідей

явище виходу електронів з металу під дією світла

випромінювання фотонів

поглинання фотонів

явище дисфракції

Запитання 27

Яка частина ока виконує роль лінзи?

варіанти відповідей

Зіниця

Сітківка

Кришталик

Скловидне тіло

Запитання 28

Акомодація - це ..

варіанти відповідей

здатність кришталика змінювати свою кривизну, в разі зміни відстані до розглядуваного предмета

 здатність ока пристосовуватися до різної освітленості

здатність ока фокусуватися лише на віддалених предметах

здатність ока фокусуватися лише на близьких предметах

Запитання 29

Чим зумовлене різноманіття кольорів?

варіанти відповідей

Спектральним складом світла, що випромінює тіло, і здатністю цього тіла огинати хвилі певної частини оптичного спектра

Спектральним складом світла, що падає на тіла, і здатністю цих тіл відбивати хвилі певної частини оптичного спектра

Спектральним складом світла, що падає на тіла, і здатністю цих тіл заломлювати хвилі певної частини оптичного спектра

Запитання 30

Якщо паралельні промені, пройшовши крізь лінзу, збираються в одній точці, то така лінза є ...

варіанти відповідей

  Розсіювальною.

Збиральною.

Тонкою.

Циліндричною

Запитання 31

9.Явище повного відбивання світла використовують

варіанти відповідей

В металургії

В медицині

У харчовій промисловості

У волоконній оптиці

Запитання 32

Кут між падаючим і відбитим променями становить 70⁰. Чому дорівнює кут між падаючим променем та межею поділу середовищ ?

варіанти відповідей

55⁰

75⁰

65⁰

70⁰

Запитання 33

Хвилі, що мають однакову частоту та сталу різницю ходу називають:

варіанти відповідей

поздовжніми

поперечними

когерентними

стоячими

Запитання 34

Яка лінза зображена на малюнку?

варіанти відповідей

збиральна

розсіювальна

Запитання 35

"Кожна точка середовища, до якої фронт хвилі, стає джерелом вторинної хвилі, а обвідна вторинних хвиль дає положення хвильового фронту в наступний момент часу". Це формулювання ...

варіанти відповідей

закону Френеля.

принципу Юнга.

принципу Максвелла

принципу Гюйгенса.

Запитання 36

Оптика - це учення про...

варіанти відповідей

теплові явища

електромагнітні явища

світло і світлові явища

Запитання 37

Яке з наведених явищ пояснює закон прямолінійного розповсюдження світла?

варіанти відповідей

веселка

блискавка

 блиск дорогоцінних каменів

утворення тіні від дерев

Запитання 38

Виберіть порядок кольорів у спектрі

варіанти відповідей

Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий

Червоний, помаранчевий, зелений, жовтий, блакитний, фіолетовий, синій

 Фіолетовий, синій, зелений, жовтий, блакитний, помаранчевий, червоний

Запитання 39

У шафі висять дві куртки. Одна куртка синього кольору, інша жовтого. Різні кольори курток говорять про те, що

варіанти відповідей

Синя куртка холодніша на дотик ніж жовта

Синя куртка краще гріє

Фарби, якими пофарбовані куртки поглинають світло всіх кольорів крім синього та жовтого відповідно

Жовта куртка міцніша.

Запитання 40

Як називається явище взаємодії світла з речовиною, яке супроводжується випромінюванням електронів?

варіанти відповідей

поляризація

дифракція

фотоефект

інтерференція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест