Поточний контроль 5

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 19 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Вид ревізії, що проводиться у виняткових випадках за вимогою суду, прокуратури, інших органів контролю або керування з різних причин, називається:


варіанти відповідей

а) суцільною;

б) додатковою;

в) повторною;

г) позаплановою.

Запитання 2

2. Визначити якість готової продукції можна шляхом:

варіанти відповідей

а) огляду;

б) перевірки обсягу виконаних робіт;

в) лабораторного аналізу;

г) дегустації.

Запитання 3

3. Контрольно-ревізійними підрозділами перевіряються:

варіанти відповідей

а) ефективність використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій;

б) економічне становище підприємства, установи й організації, виконання виробничих і фінансових планів, законність здійснених операцій;

в) виконання порядку встановлення і застосування тарифів;

г) всі відповіді правильні.

Запитання 4

4. ДКРС має право на проведення ревізії за власною ініціативою:

варіанти відповідей

а) суб'єктів підприємницької діяльності, що займають­ся зовнішньоекономічною діяльністю;

б) суб'єктів підприємницької діяльності;

в) на державних підприємствах, центральних і місце­вих органах влади;

г) у відкритих акціонерних товариствах.

Запитання 5

5. Державна контрольно-ревізійна служба підпорядко­вується:

варіанти відповідей

а) Рахунковій палаті України;

б) Міністерству фінансів України;

в) Службі безпеки України;

г) Державній податковій адміністрації.

Запитання 6

6. Який прийом документального контролю застосовується ревізором у тому випадку, коли він має дані про розкрадання ТМЦ, а при проведенні інвентаризації розбіжностей не виявлено:

варіанти відповідей

а) зустрічна перевірка;

б) нормативно-правова перевірка;

в) контрольне порівняння;

г) хронологічна перевірка.

Запитання 7

7. За допомогою якого прийому документального контро­лю можна виявити такі зловживання, за яких двосторонні операції одержують різне відображення в кожної зі сторін:

варіанти відповідей

а) формальна перевірка;

б) зустрічна перевірка;

в) нормативно-правова перевірка;

г) взаємна перевірка?

Запитання 8

8. Який з прийомів перевірки окремого документа здійс­нюється шляхом перерахування результатів, таксирування, загальних підсумків, узгодження нарахувань і утримань (знижок):

варіанти відповідей

а) формальна перевірка;

б) зустрічна перевірка;

в) арифметична перевірка;

г) нормативно-правова перевірка?

Запитання 9

9. При взаємній перевірці перевіряють:

варіанти відповідей

а) однакові за своїм характером документи й облікові дані;

б) різні документи, що відображають взаємозалежні господарські операції;

в) правильність проведених виправлень у документах;

г) достовірність відображення в документах госпо­дарських операцій.

Запитання 10

10. перевірити здійснення господарської операції з погляду їх відповідності інструкціям, стандартам можна шляхом:

варіанти відповідей

а) взаємного контролю;

б) контрольної закупівлі;

в) обстеження;

г) нормативно-правової перевірки.

Запитання 11

11. Рахункова перевірка проводиться для визначення:

варіанти відповідей

а) правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку;

б) арифметичних помилок;

в) помилок на особистих рахунках працівників;

г) помилок у касових і банківських документів.

Запитання 12

12. Акти ревізії поділяються на:

варіанти відповідей

а) основні й проміжні;

б) первинні й вихідні;

в) основні, часткові, разові;

г) повні, часткові, допоміжні.

Запитання 13

13. Перевищення фактичної наявності коштів, матеріальних цінностей у порівнянні з даними бухгалтерського обліку називають:

варіанти відповідей

а) перевитратою;

б) нестачею;

в) надлишком;

г) економією.

Запитання 14

14. Акт ревізії необхідно складати в:

варіанти відповідей

а) одному екземплярі;

б) двох екземплярах;

в) трьох екземплярах;

г) чотирьох екземплярах.

Запитання 15

15. Механічне знищення штрихів тексту, стирання або вирізання гострим предметом називається:

варіанти відповідей

а) підчищенням;

б) виправленням;

в) допискою;

г) підробкою.

Запитання 16

16. Обстеження підприємства, що ревізується, і його підрозділів проводиться:


варіанти відповідей

а) ревізором;

б) ревізором і керівником підприємства;

в) ревізором і керівником підрозділів;

г) ревізором, керівником, головним бухгалтером і фахівцями підприємства.

Запитання 17

17. Вивчення  нормативних  актів  з  питань  ревізії здійснюється ревізором:


варіанти відповідей

а) при підготовці матеріалів ревізії;

б) в ході реалізації матеріалів ревізії;

в) при підготовці до проведення ревізії;

г) під час проведення ревізії.

Запитання 18

18. Поточний план контрольно-ревізійної роботи скла­дається на:

варіанти відповідей

а) термін, що залишився до кінця поточного року;

б) наступний календарний рік;

в) п'ять років;

г) шість місяців.

Запитання 19

19. План ревізії - це:

варіанти відповідей

а) документ, у якому вказується перелік контрольно-ревізійних робіт, які необхідно виконати, кількість часу, спосіб ревізії, дата початку і закінчення кон­кретної роботи та виконавці;

б) перелік питань, сформульованих відповідно до програми;

в) сума штрафів, яку необхідно внести підприємству до бюджету;

г) документ, в якому визначена послідовність проведен­ня ревізії діяльності структурних підрозділів підпри­ємства.

Запитання 20

20. Задачі ревізії полягають у перевірці на основі:

варіанти відповідей

а) задокументованої обліково-економічної інформації певного кола питань, що контролюються в обов'язко­вому порядку;

б) даних певних документів, облікових регістрів і фі­нансової звітності;

в) даних підприємства, що ревізується, та інших юри­дичних осіб, які з ним працюють, документів з метою виявлення законності господарських операцій;

г) задокументованої планової та обліково-економічної інформації господарських процесів і подій, що вик­ликають сумнів у ревізора.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест