Самостійна робота Основне рівняння МКТ, температура

Додано: 2 лютого 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 72 рази
24 запитання
Запитання 1

Дано такі параметри газу: тиск, об'єм, температура, середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули, густина. Які з цих параметрів є макроскопічними?

варіанти відповідей

Температура, середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули.


  Середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули, густина.

 

  Тиск, об'єм, середня квадратична швидкість руху молекул.


  Тиск, об'єм, температура.


  Тиск, маса молекули, густина.

Запитання 2

За однакової температури швидкість дифузії в газі...

варіанти відповідей

..менша, ніж у рідині


  ...менша, ніж у твердому тілі


  ...більша, ніж у рідині


  ...така ж, як у твердому тілі

Запитання 3

Газ, що складаєься з молекул, які не взаємодіють між собою, називають

варіанти відповідей

 розрідженим


  ідеальним


  реальним

Запитання 4

Абсолютною температурою називають

варіанти відповідей

температуру Т, виміряну за шкалою Кельвіна


  температуру t, виміряну за шкалою Цельсія


  температуру ТF, виміряну за шкалою Фаренгейта

Запитання 5

k=1,38·10-23 Дж/К - це

варіанти відповідей

 стала Цельсія


  стала Кельвіна


  стала Больцмана


  стала Фарангейта

Запитання 6

Абсолютну нижню межу температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися, називають

варіанти відповідей

абсолютною температурою


  абсолютним нулем температури


  нижньою температурою


  межею температури

Запитання 7

Найнижча температура на Землі (-89 оС) була зафіксована в Антарктиді в 1983 році. Оберіть цю температуру, подану в Кельвінах і у градусах Фаренгейта

варіанти відповідей

184 К


  - 184 К

 

  -128,2 F


  128,2 F

Запитання 8

Побудова шкали температур починається з вибору реперних (опорних) точок. Наприклад, реперними точками шкали Цельсія є:

варіанти відповідей

за нульову точку взято температуру танення льоду (t=0 оC)


  за нульову точку взято температуру танення льоду за нормального атмосферного тиску (t=0 0C)


  значення t=100 0С відповідає температурі кипіння води за нормального атмосферного тиску


  значення t=100 оС відповідає температурі кипіння води

Запитання 9

До мікроскопічних параметрів належать ...

варіанти відповідей

маса.


  тиск.


  швидкість.


  об'єм.


  температура.


  енергія.

Запитання 10

Величина, яка дорівнює числу молекул в одиниці об'єму, називається ...

варіанти відповідей

 концентрація.


  густина.


  консистенція.


   стала Авогадро.

Запитання 11

Які параметри пов'язує основне рівняння МКТ ідеального газу?

варіанти відповідей

 Тиск.


  Масу.


  Температуру.


  Масу молекули.


   Концентрацію молекул.


  Середній квадрат швидкості.


   Об'єм.

Запитання 12

Як змінився тиск ідеального газу, що міститься у закритій посудині, якщо внаслідок нагрівання середня квадратична швидкість руху його молекул збільшилась у 2 рази?

варіанти відповідей

 Збільшився у 2 рази.


   Зменшився у 2 рази.


  Збільшився у 4 рази.

 

  Збільшився у 3 рази.

Запитання 13

Чому в МКТ використовується середній квадрат швидкості, а не швидкість руху молекул?

варіанти відповідей

Тому що швидкості руху окремих молекул є сталими, а середній квадрат швидкості - невизначена величина.


  Так зручніше.  Тому що швидкості руху окремих молекул безладно змінюються, а середній квадрат швидкості - цілком визначена величина.


  Так домовились вчені.

Запитання 14

Яка одиниця виміру кількості речовини?

варіанти відповідей

кг


  моль

  кг/моль


  м3


Запитання 15

Що є найбільш наочним дослідним підтвердженням руху молекул?

варіанти відповідей

 Виникнення сил пружності при деформації тіл.


  Спостереження за допомогою оптичного мікроскопа

  

  Дифузія

  Броунівський рух

 

Запитання 16

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

варіанти відповідей

усі речовини складаються із частинок


  взаємне проникнення молекул між молекулами іншої речовини.

  частинки взаємодіють одна з одною


  не мають форми та займають увесь наданий їм об'єм

 

  частинки речовини перебувають у невпинному русі


Запитання 17

Яка молярна маса озону О3 (кг/моль)?

варіанти відповідей

 8 * 10-3


  32 * 10-3

 

  48 * 10-3


  16 * 10-3

Запитання 18

МКТ -

варіанти відповідей

  Молекулярно - кінетична теорема.


  Молярно - кінематична теорія.


  Молекулярно - кінетична теорія.

Запитання 19

На поверхню води впала крапелька гасу і розтеклася, утворивши тонку плівку. за допомогою цього досліду можна визначити...

варіанти відповідей

  Сили взаємодії молекул

  Швидкість хаотичного руху молекул гасу


Швидкість хаотичного руху молекул води


  Середній розмір молекул гасу

 

Запитання 20

Броунівський рух - це

варіанти відповідей

безперервний рух атомів і молекул


  впорядкований рух атомів і молекул


  Безперервний рух електронів

 

  впорядкований рух електронів

Запитання 21

Якому значенню температури за шкалою Кельвіна відповідає значення температури 157 °С? 

варіанти відповідей

 357 К


430 К

 

  330 К

  

   530 К

Запитання 22

Скільки молекул міститься в 2 м3 газу при тиску 138 кПа і температурі 127 °С? 

варіанти відповідей

 7,25∙1025


   5∙1025


  4∙1025


 

  9∙1025

Запитання 23

Яку масу молекули подають в атомних одиницях маси?

варіанти відповідей

 Молекулярну


 Відносну


  Абсолютну


  Загальну

Запитання 24

У різних об'ємах газів за однакових температур і тисків міститься:

варіанти відповідей

Кількість молекул пропорційна до їхнього об'єму

Інша відповідь


Однакова кількість молекул


Різна кількість молекул


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест