5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Статистика ефективності виробництва

Додано: 19 травня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
25 запитань
Запитання 1

Основні засоби - це:

варіанти відповідей

засоби праці, що функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесі, поступово зношуються і переносять свою вартість на створюваний продукт частинами в міру зношення;

матеріальні активи, які функціонують тривалий час і поступово зношуються, але не беруть участі у процесі виробництва й призначені для невиробничого споживання;

матеріальні активи, які підприємство утримає з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання товарів послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких - більше одного року;

сукупність засобів і предметів праці, необхідного для здійснення господарської діяльності;

Запитання 2

Як поділяють основні засоби залежно від їх цільового призначення?

варіанти відповідей

На активні та пасивні.

На засоби праці та предмети праці.

На оборотні та необоротні.

На виробничі та невиробничі.

Запитання 3

Підвищення активної частини основних засобів свідчить про:

варіанти відповідей

зростання технічного озброєння праці;

погіршення якісного складу основних засобів;

зниження продуктивності праці;

погіршення використання засобів праці;

Запитання 4

Залишкова вартість основних засобів - це:

варіанти відповідей

сума коштів, яку підприємство очікує отримати після закінчення строку їх корисного використання;

вартість основних засобів після їх переоцінки;

первісна (переоцінена) вартість основних засобів за вирахуванням їх зносу;

справедлива вартість реалізованих основних засобів за вирахуванням витрат на реалізацію;

Запитання 5

Що не включається до первісної вартості основних засобів?

варіанти відповідей

Ціна придбання основних засобів (без непрямих податків).

Витрати на транспортування, монтаж, налагодження основних засобів.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом для придбання основних засобів.

Витрати на страхування ризиків доставки основних засобів.

Запитання 6

Як обчислюється коефіцієнт зносу основних засобів?

варіанти відповідей

Відношення суми зносу основних засобів до їх первісної вартості, виражене у відсотках.

Відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних засобів на початок періоду. виражене у відсотках.

Відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості, виражене у відсотках.

Відношення вартості основних засобів. що надійшли в звітному періоді, до вартості всіх основних засобів на кінець періоду, виражене у відсотках.

Запитання 7

Як обчислюється коефіцієнт придатності основних засобів?

варіанти відповідей

Відношення суми зносу основних засобів до їх первісної вартості, виражене у відсотках.

Відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних засобів на початок періоду, виражене у відсотках.

Відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості, виражене у відсотках.

Відношення вартості основних засобів, що надійшли в звітному періоді. до вартості всіх основних засобів на кінець періоду, виражене у відсотках.

Запитання 8

Як обчислюється коефіцієнт надходження основних засобів?

варіанти відповідей

Відношення суми зносу основних засобів до їх первісної вартості, виражене у відсотках.

Відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних засобів на початок періоду, виражене у відсотках.

Відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості, виражене у відсотках.

Відношення вартості основних засобів, що надійшли в звітному періоді. до вартості всіх основних засобів на кінець періоду, виражене у відсотках.

Запитання 9

Як обчислюється коефіцієнт вибуття основних засобів?

варіанти відповідей

Відношення суми зносу основних засобів до їх первісної вартості, виражене у відсотках.

Відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних засобів на початок періоду, виражене у відсотках.

Відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості, виражене у відсотках.

Відношення вартості основних засобів, що надійшли в звітному періоді. до вартості всіх основних засобів на кінець періоду, виражене у відсотках.

Запитання 10

Що характеризує фондомісткість продукції?

варіанти відповідей

Величину основних засобів, що використовується для виробництва одиниці продукції.

Кількість продукції, одержаної від кожної одиниці вартості основних засобів.

Озброєність одного працівника виробничими основними засобами.

Величину прибутку, що одержується з використанням кожної одиниці вартості основних засобів.

Запитання 11

Є такі дані по підприємству:

-вартість основних засобів на початок року - 150 тис. грн;

-у березні введено в дію основних засобів на суму 20 тис. грн, у тому числі нових - 15 тис. грн;

-у вересні уведено з експлуатації основних засобів на суму 12 тис. грн;

Визначте середньорічну вартість основних засобів.

варіанти відповідей

158 тис.грн.

153 тис.грн.

162 тис.грн.

173 тис.грн.

Запитання 12

Є такі дані по підприємству:

-вартість основних засобів на початок року - 150 тис. грн;

-у березні введено в дію основних засобів на суму 20 тис. грн, у тому числі нових - 15 тис. грн;

-у вересні уведено з експлуатації основних засобів на суму 12 тис. грн;

Визначте коефіцієнт оновлення основних засобів.

варіанти відповідей

13,3%

8%

10%

9,5%

Запитання 13

Оборотні засоби - це:

варіанти відповідей

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання у виробничому процесі та строк експлуатації яких більше одного року;

грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом одного операційного циклу чи одного року;

частина виробничих засобів підприємства, що повністю споживається в кожному технологічному циклі та частково переносить свою вартість на вартість виготовленої продукції;

активи підприємства, що не мають матеріальної форми, але мають вартісну оцінку;

Запитання 14

Як поділяють оборотні засоби залежно від місця в процесі кругообігу?

варіанти відповідей

Виробничі та невиробничі.

Власні та залучені.

Оборотні засоби у виробництві та оборотні засоби в обігу.

Нормовані та ненормовані.

Запитання 15

За якою формулою визначають кількість оборотів оборотних засобів?

варіанти відповідей

Обсяг реалізованої продукції : Середній залишок оборотних засобів.

Середній залишок оборотних засобів : Обсяг реалізованої продукції.

Середній залишок оборотних засобів : Одноденний обсяг реалізованої продукції.

Обсяг реалізованої продукції за період : Кількість днів у періоді.

Запитання 16

Як визначається тривалість одного обороту в днях?

варіанти відповідей

Обсяг реалізованої продукції : Середній залишок оборотних засобів.

Середній залишок оборотних засобів : Обсяг реалізованої продукції.

Середній залишок оборотних засобів : Одноденний обсяг реалізованої продукції.

Обсяг реалізованої продукції за період : Кількість днів у періоді.

Запитання 17

Результатом прискорення швидкості обертання оборотних засобів є:

варіанти відповідей

додаткове залучення коштів для виконання програми виробництва та реалізації продукції;

вивільнення коштів і можливості їх використання для інших потреб;

зменшення обсягу виробництва та реалізації продукції;

Правильної відповіді немає;

Запитання 18

Є такі дані по підприємству:

-обсяг реалізованої продукції - 380 тис.грн;

-залишки оборотних засобів становили:

на 01.01 - 120 тис.грн;

на 01.02 - 130 тис.грн;

на 01.03 - 134 тис.грн;

на 01.04 - 128 тис.грн.

Визначте коефіцієнт обіговості оборотних засобів.

варіанти відповідей

2,97

2,94

0,34

30,6

Запитання 19

Є такі дані по підприємству:

-обсяг реалізованої продукції - 380 тис.грн;

-залишки оборотних засобів становили:

на 01.01 - 120 тис.грн;

на 01.02 - 130 тис.грн;

на 01.03 - 134 тис.грн;

на 01.04 - 128 тис.грн.

Визначте тривалість одного обороту в днях.

варіанти відповідей

2,97

2,94

0,34

30,6

Запитання 20

Витрати - це:

варіанти відповідей

затрати на підготовку виробництва продукції, її виготовлення та збут, виражені в грошовій формі;

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (окрім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);

збільшення економічних вигод у вигляді набуття активів або зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників);

грошова оцінка основної діяльності підприємства за певний період;

Запитання 21

Як поділяють витрати за економічними елементами?

варіанти відповідей

На операційні, фінансові та інвестиційними.

На змінні та постійні.

На матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати.

На витрати від звичайної діяльності та втрати від надзвичайних подій.

Запитання 22

Які витрати не включаються до виробничої собівартості продукції?

варіанти відповідей

Вартість сировини та основних матеріалів.

Заробітна плата робітникам, зайнятих у виробництві продукції.

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені.

Витрати на ремонт тари для зберігання продукції.

Запитання 23

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) включаються до:

варіанти відповідей

виробничої собівартості продукції;

загальновиробничих витрат;

витрат на збут;

адміністративних витрат;

Запитання 24

Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні тощо) включаються до:

варіанти відповідей

виробничої собівартості продукції;

загальновиробничих витрат;

витрат на збут;

адміністративних витрат;

Запитання 25

Витрати обігу - це:

варіанти відповідей

витрати з реалізації товарів та їх доведення до конкретного споживача;

сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції;

затрати на підготовку виробництва продукції, її виготовлення та збуту, виражені у грошовій формі;

Усі відповіді правильні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест