Узагальнення знань з теми «Спирти».

Додано: 19 січня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
21 запитання
Запитання 1

Яка з формул відображає склад насичених одноатомних спиртів?

варіанти відповідей

СnH2n +1OH                                 

СnH2n+1COOH                         

СnH2n+1CHO   

СnH2n +2  

Запитання 2

Виберіть правильне твердження: «За кількістю гідроксогруп спирти бувають…»

1) одноатомні; 2) багатоатомні; 3) насичені; 4) ненасичені

варіанти відповідей

1, 2                                   

2, 3, 4                         

1, 3

2, 4

Запитання 3

Яка група є функціональною групою спиртів ?

варіанти відповідей

–ОН  

–СНО                              

–СООН

–NН2

Запитання 4

Яка сполука не належить до спиртів?


варіанти відповідей

етанол  

метанол

бензол

гліцерол

Запитання 5

Назвіть сполуку, для якої взаємодія з свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом є якісною реакцією

варіанти відповідей

метанол 

етанол 

гліцерол

фенол

Запитання 6

Чому дорівнює сума коефіцієнтів в рівнянні реакції насичених одноатомних спиртів з лужним металом?

варіанти відповідей

7

5

Запитання 7

Одноатомні насичені спирти мають вищі температури кипіння, ніж відповідні вуглеводні, внаслідок:

варіанти відповідей

наявності рухливого атома Гідрогену

наявності гідроксильної групи

збільшення молярної маси

утворення водневих зв'язків

Запитання 8

Вкажіть назви речовин, з якими взаємодіє етанол:

варіанти відповідей

бромна вода         

натрій хлорид

натрій

гідроген бромід

Запитання 9

Вкажіть речовину,з якою реагує як фенол, так і етанол:

варіанти відповідей

натрій 

гідроген хлорид         

бромна вода

калій гідроксид

Запитання 10

Укажи реагенти, за допомогою яких можна відрізнити розчини фенолу та гліцеролу.

варіанти відповідей

натрій та гідроген хлорид

бромна вода та кальцій гідроксид

бромна вода та купрум (ІІ) гідроксид

розчин калій перманганату та калій гідроксид

Запитання 11

Позначте систематичну назву спирту, що має структурну формулу:

СН3─СН2─СН2─(СН3)С(СН2– СН3)─ОН

варіанти відповідей

1-етил-1-метилбутан-1-ол

2-етилпентан-2-ол

4-етилпентан-4-ол

3-метилгексан-3-ол

Запитання 12

Скільки ізомерів має спирт складу С4Н10О?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 13

Обчисліть об'єм водню (н.у.), який можна одержати реакцією натрію з 270,6г технічного етанолу. Масова частка домішок в етанолі, які не реагують з натрієм, становить 15%.

варіанти відповідей

56 л.

22,4 л

44,8 л.

78 л.

Запитання 14

Вибрати речовини, з якими реагує пропанол

варіанти відповідей

водень

кисень

гідроген хлорид

натрій гідроксид

вода

калій

Запитання 15

Вкажіть речовину 1,1,2-триметилропан-1-ол , формула якої зображена на малюнку.

варіанти відповідей
Запитання 16

Якісною реакцією на фенол є взаємодія з  бромною водою Br2 за звичайних умов, що супроводжується утворенням нерозчинного білого осаду. Вкажіть назву речовини, яка при цьому утворюється.

варіанти відповідей

...2-бромофенол

...3,5-дибромофенол

...бромобензен

...2,4,6-трибромофенол

Запитання 17

Укажіть речовину Х в схемі перетворень:

С3Н8 → С3Н6 → Х → С2Н5СНО

варіанти відповідей

 С2Н5СОOH

С3Н7Cl

 С2Н5OH

 С3Н7OH

Запитання 18

Позначте реакції, характерні для одноатомних спиртів.

варіанти відповідей

Дегідратація

Реакція обміну з галогеноводнями

Дегідрування

Взаємодія з лугами

Запитання 19

Позначте сполуки, з якими взаємодіють багатоатомні спирти.

варіанти відповідей

Ферум(III) хлорид

Купрум оксид

Купрум(II) гідроксид

Натрій

Запитання 20

Позначте сполуки, з якими взаємодіє фенол.

варіанти відповідей

Натрій гідроксид

Купрум(II) гідроксид

Бром

Бензен

Запитання 21

Визначте та вкажіть масу (г) натрій феноляту C6H5ONa, який можна одержати в результаті взаємодії фенолу масою 9,4 г із натрій гідроксидом.

варіанти відповідей

11,6

23,2

46,4

16,1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест