2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Тестова контрольна робота з фізики №2 9 кл

Про матеріал
Містить 4 варіанти завдань з тестовими запитаннями та задачами по рівнях, які відповідають чинній програмі з фізики. Завдання підібрані згідно підручника Фізика 9 кл Божинова. оцінювання аналогічне до попередніх контрольних.
Перегляд файлу

                                               Тематична контрольна робота №2                                     9 кл      нп

Світлові явища

В – 1

1 Промінь світла це…

    А. лінія, вздовж якої поширюється світло                         Б. напрямлений відрізок

    В. напрямок в якому поширюється світловий потік         Г. світловий потік            

 

2 До складу білого світла не відноситься світло, колір якого

А. червоний               Б. синій                  В. бордовий                Г. блакитний

 

3 Заломлення світла проявляється при

   А. падінні на межу поділу 2-х середовищ     Б. переході  з одного середовища в інше  

   В. поширенні в однорідному середовищі      Г. проходженні променів у вакуумі

 

4 Зображення предмета в плоскому дзеркалі

   А. дійсне, обернене        Б. уявне, симетричне        В. дійсне, пряме        Г. уявне, обернене

 

5 Кут падіння променя на поверхню плоского дзеркала 200. Яким буде кут між падаючим

   променем і поверхнею  дзеркала?

А 200.                      Б 400.                      В 100.                    Г 700 .

 

6 Яка фокусна відстань лінзи з оптичною силою -2 дптр? Яка це лінза?

.

7 Для виправлення короткозорості використовують окуляри з

   А. угнутими лінзами     Б. збірними лінзами     В. опуклими лінзами     Г. плоскими лінзами

 

8 Яким буде зображення предмета, розміщеного між збиральною лінзою і фокусом?

     А. уявне, збільшене, пряме                         Б.  уявне, зменшене, пряме     

     В. дійсне, зменшене, обернене                   Г. дійсне, збільшене, обернене

 

9 Швидкість світла у склі 2·108 м/с, а у вакуумі 3·108 м/с. Обчислити абсолютний показник

   заломлення скла.

 

10 На малюнку МN-головна оптична вісь деякої лінзи,

     Sджерело світла,S1-зображення джерела. Визначити побудовою                   S*

     положення лінзи та її головних фокусів. Яке буде зображення-                                       * S1 

     дійсне чи уявне? Яка буде лінза – збірна чи розсіювальна?                         М                            N

 

11 Установіть відповідність між назвами формул і самими формулами.

 

1 Закон відбивання світла

2 Закон заломлення світла

3 Оптична сила лінзи

4 Збільшення лінзи

 

ТЕСТ 14. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

12 Визначити збільшення лінзи і відстань від лінзи до зображення, якщо предмет розмістили

     на відстані 60 см від лінзи, оптична сила якої 2 дптр.

 

 

Тематична контрольна робота №2                                     9 кл      нп

Світлові явища

В – 2

 1 Явище розкладання білого світла на 7 спектральних кольорів скляною тригранною призмою 

    називають

     А. спектром               Б. заломленням               В. розсіюванням               Г. дисперсією

 

2 Точку, в якій перетинаються всі промені, що йшли до заломлення в лінзі пучком,

    паралельним до головної оптичної осі називають

     А. оптичним центром лінзи     Б. фокусом лінзи     В. подвійним фокусом     Г. джерелом

 

3 Абсолютний показник заломлення визначають за формулою

    А. …=1/F                    Б. …=1/D                    В. …=c/υ                    Г. …=1/d + 1/f

 

4 Світловий промінь падає на білий аркуш паперу, при цьому  бачимо

     А. повне поглинання     Б. дзеркальне відбивання     В. розсіяне відбивання     Г. заломлення

 

 5 Кут падіння променя світла 300. Яким буде кут між падаючим  і відбитим променем?

А. 300                         Б. 600                        В. 900                      Г. 150

 

 6 Яка оптична сила лінзи, якщо її фокусна відстань рівна 75см?

 

 7 Відбивання світла проявляється при

     А. падінні на межу поділу 2-х середовищ      Б. поширенні в однорідному середовищі    

     В. переході з одного середовища в  інше       Г. при проходженні крізь речовину

 

8 Зображення предмета у воді завжди менш яскраве, ніж предмет бо

       А. частина променів відбивається від води       Б. частина променів  розсіюється у повітрі        

       В. частина променів поглинається                     Г. частина променів заломлюється у воді

 

9  Світловий промінь падає на поверхню води, утворює з нею кут 600. Знайти кут заломлення.

 

10. На малюнку МN-головна оптична вісь деякої лінзи,

     Sджерело світла,S1-зображення джерела. Визначити побудовою                   S*

     положення лінзи та її головних фокусів. Яке буде зображення-                                      

     дійсне чи уявне? Яка буде лінза – збірна чи розсіювальна?                         M                            N

                                                                                                                                                          * S1 

11 На малюнку зображено лампочку S і дзеркало А. В яких точках може перебувати

     спостерігач, щоб не бачити зображення лампочки у дзеркалі?

       А. лише в т.1          Б. лише в т. 3                                           S*

       В. лише в т.4          Г. в т. 1 і 4             Д. в т. 2 і 3

                                                                                                                      •1               •3                   •4

                                                                                           • 2

 

 

 

12 Зображення предмета знаходиться на відстані 40 см від лінзи, фокусна відстань якої 8 см.

     Визначити збільшення лінзи та відстань від предмета до зображення.

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №2                                     9 кл      нп

Світлові явища

В – 3

1 Оптичну силу лінзи позначають

А d                         Б f                             В F                            Г. D

 

2 Настя стоїть на відстані 2м від плоского дзеркала. На якій   відстані від дзеркала розташоване

   її зображення?

А.                      Б.                      В.                      Г. 1,5м

 

3 При сонячному затемненні …

         А. Місяць закриває Сонце                      Б. Земля закриває Сонце

         В. Сонце закриває Місяць                      Г. Сонце закриває Землю

 

4 При падінні променів світла під кутом α>00 на поверхню води

    А. кут падіння менший за кут заломлення          Б. кут падіння більший за кут заломлення  

    В. кут падіння рівний куту  заломлення              Г. кут відбивання рівний куту заломлення

 

5 Дзеркало наближають до предмета зі швидкістю 2 м/с. З якою швидкістю наближається

   зображення до предмета?

А. 1м/с                    Б. 2м/с                    В. 3м/с                    Г. 4м/с

 

6 Визначити швидкість світла у склі, абсолютний показник заломлення якого 1,5. Швидкість

   світла у вакуумі 3·108 м/с.

 

7 У спокійній воді озера видно зображення предметів, розташованих на березі. Ці зображення  є

А. дійсними                  Б. уявними             В. збільшеними             Г. зменшеними

 

8 Щоб за допомогою збиральної лінзи одержати уявне зображення, предмет потрібно

   розташувати…

       А. між лінзою і фокусом                    Б. у фокальній площині лінзи

       В. у фокусі лінзи                                 Г. у подвійному фокусі лінзи

 

9 Промінь світла падає на поверхню скла під кутом 500. Знайти кут між відбитим і заломленим

   променями.

 

10 Побудувати зображення предмета у збірній лінзі.

                                                             

                                                          F                                   F

 

 

 

11 На малюнку зображено лампочку S і дзеркало А. В яких точках може перебувати

     спостерігач, щоб бачити зображення лампочки у дзеркалі?

       А. лише в т.1          Б. лише в т. 3                                           S*

       В. лише в т.4          Г. в т. 1 і 2             Д. в т. 2 і 3

                                                                                                                      •1               •3                   •4

                                                                                           • 2

 

12 Відстань від свічки до стіни 1 м. На якій відстані від стіни потрібно розташувати збірну

     лінзу з оптичною силою 4 дптр, щоб отримати на стіні чітке зображення свічки?

 

 

Тематична контрольна робота №2                                     9 кл      нп

Світлові явища

В – 4

1 Прямолінійність поширення світла проявляється при

   А. поширенні в однорідному середовищі             Б. переході з одного середовища в інше 

   В. падінні на межу поділу двох середовищ          Г.  дисперсії світла

 

2 Місячні затемнення – це результат?

   А. падіння тіні Землі на Місяць                                          Б. падіння тіні від комет на Місяць

   В. заломлення сонячних променів у атмосфері Землі      Г. проходження інших планет

  

3 Світло падає під кутом 800 до дзеркальної  горизонтальної  поверхні. Яким є кут між падаючим

   і відбитим променями?

А. 800                       Б. 200                     В. 100                     Г. 400

 

4 Якого кольору має бути скельце, щоб крізь нього можна було бачити зелений напис на білому

   папері?

      А. будь-якого кольору крім зеленого             Б. зеленого

      В. крізь скло бачити напис неможливо          Г. будь-якого кольору і зеленого

 

5 У якого з променів світла швидкість поширення найбільша?

     А. синього              Б. червоного               В. фіолетового               Г. зеленого

 

6 Предмет розміщений на відстані 0,6 м від плоского дзеркала, починає рухатись рівномірно до

   нього зі швидкістю 2 м/с. Визначити відстань між предметом і зображенням через 10 с руху.

 

7 Кут падіння променів збільшили в 2 рази. У скільки разів змінився кут між падаючим і

   відбитим променями?

    А. збільшився у 2 рази      Б. зменшився у 2 рази        В. збільшився у 4 рази       Г. не змінився

 

8  Якщо відстань від предмета до лінзи більша за фокусну, але менша за подвійну фокусну

    відстань, то зображення предмета в цій лінзі

      А. дійсне зменшене     Б. дійсне, збільшене     В. уявне збільшене     Г. уявне, зменшене

 

9 Світловий промінь падає на поверхню скла так, що кут між падаючим і відбитим променем

   рівний 600. Визначити кут заломлення.

 

10  Побудувати зображення предмета у збірній лінзі.

                                                             

                                                          F                                   F

 

 

 

11 Знайдіть побудовою точку на поверхні плоского дзеркала, від якої відбивається

     промінь, що йде від точкового джерела світла S і попадає в т.А.                                     A

                                              

                                                                                                                          S  *

 

 

12 За допомогою збірної лінзи отримали зображення предмета, збільшене в 20 разів. На якій

     відстані від лінзи розміщений екран, якщо фокусна відстань лінзи 40 см?

 

docx
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
3 грудня 2019
Переглядів
4411
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку