5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ»

Про матеріал

Розробка містить тестові завдання до розділу "Основи теорії держави", а також додаткове завдання "Виправ помилку" (використовувати за бажанням вчителя)

Перегляд файлу

Тестові завдання ДО РОЗДІЛУ

«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ»

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний

1. Яке поняття не входить до складових елементів державного устрою?

А Форма державного правління           Б Функції державних органів

В Форма територіального устрою       Г Політичний режим

 

2. За якої форми правління державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави і передається у спадок?

А Президентська республіка                Б Федерація

В Парламентська республіка                Г Монархія

 

3. Які юридичні властивості характерні для республіки?

А Спадкове престолонаступництво

Б Загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів

В Безстроковість влади

Г Непідпорядкованість влади глави держави будь яким іншим суб’єктам

 

4. Порядок політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, з урахуванням інтересів усіх соціальних груп населення через демократичні інститути, – це 

А Демократичний режим                  Б Перехідний режим

В Авторитарний режим                     Г Тоталітарний режим

 

5. Яка ознака є характерною для авторитарного режиму?

А Здійснюється цілковитий контроль над економікою

Б Допускається обмежений плюралізм (без реальної боротьби за владу)

В Відсутня будь-яка можливість для вільного волевиявлення і врахування інтересів усіх груп населення

Г Держава втручається у приватне життя людини і громадянина

 

6. Яке поняття характеризує особу, що не є громадянином держави, на території якої знаходиться в конкретний час, а є громадянином (підданим) іншої держави або держав?

А Іноземець       Б Апатрид         В Біпатрид           Г Біженець

 

7. У якій державі до населення застосовується термін «піддані»?

А Унітарна держава            Б Федеративна держава

В Республіка                        Г Монархія

 

8. Назвіть науковців, що запровадили в науковий і політичний обіг термін «правова держава».

А Г. Гегель та І. Кант                             Б Г. Гроций та Б. Спіноза

В К.-Т. Велькер та Р. фон Моль            Г Т. Гоббс та Дж. Локк

 

9. Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є твердження: «Держава походить від сім’ї, є результатом розростання сім’ї, де батьківська влада над дітьми трансформується у владу монарха над своїми підданими».

А Географічна           Б Патріархальна        В Психологічна        Г Органічна

 

10. Яку функцію не виконують органи законодавчої влади?

А Представницьку        Б Контролюючу          В Правосуддя         Г Законодавчу

 

11. Яка країна є прикладом парламентської монархії?

А Саудівська Аравія             Б Об’єднані Арабські Емірати           В Японія         Г Оман

 

12. Спосіб організації верховної державної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція та взаємозв’язок органів, а також взаємовідносини з населенням країни – це…

А Форма державного правління                                 Б Форма територіального устрою

В Політичний режим                                                  Г Методи державного управління

 

13. Складна форма територіального устрою союзної держави, яка складається з державних утворень, що мають юридичну і політичну самостійність, – це…

А Унітарна держава          Б Федерація           В Конфедерація           Г Імперія

 

14. У якому з варіантів відповіді наведене визначення громадянства:

А право особи постійно, на законних підставах проживати на території держави

Б суб’єктивне право громадян брати участь у виборах

В документ, відповідно до якого особа одержує закріплені в Конституції держави права і свободи

Г правовий зв’язок між фізичною особою і державою, що знаходить свій вияв у їхніх взаємних  правах та обов’язках

 

15. Яке поняття характеризує підвид демократичного режиму, особливостями якого є вірність традиціям та небажання здійснювати будь-які перетворення?

А Демократично-ліберальний                    Б Демократично-радикальний

В Демократично-традиційний                   Г Демократично-консервативний

 

16. Яке визначення найбільше відповідає поняттю «політичний режим»?

А Засоби і методи правління

Б Розподіл влади між складовими частинами держави

В Спосіб організації вищих державних органів влади

Г Взаємодія гілок влади, їх реальне співвідношення

 

17. Які з поданих осіб очолюють виконавчу гілку влади в своїй державі? Оберіть декілька варіантів відповіді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари)

18. Установіть відповідність між режимом і його характерною рисою

1. Демократично-ліберальний      А Може бути встановлена як командна, так і ринкова економіка

2. Демократично-радикальний     Б Відчуження народу від влади

3. Авторитарний                            В Права людини – найвища соціальна цінність

4. Тоталітарний                              Г Основна увага приділяється здійсненню реформ і перетворень

 

19. Установіть відповідність між терміном та його визначенням

А Людина

Б Індивід

В Особистість

Г Особа

Ґ Громадянин

1. Людина як носій свідомості, суб’єкт пізнання, активного перетворення навколишнього світу, що відзначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей

2. Людина, що має стійкий правовий зв’язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов’язках

3. Жива розумна істота, яка має волю, дар мислення та користується ними

4. Конкретна людина, що біологічно і соціально вирізняється з-поміж інших людей, має індивідуально виражені психофізичні якості

5. Суб’єкт правовідносин

 

20. Установіть відповідність між режимом і його прикладом

1. Демократичний                                    А Україна на початку 90-х років ХХ ст..

2. Перехідний                                           Б СРСР 30–50-х років ХХ ст. (сталінізм)

3. Авторитарний                                      В СРСР кінця 50-х – початку 60-х років ХХ ст. («відлига»)

4. Тоталітарний                                        Г Швеція на початку ХХІ ст.

 

21. Установіть відповідність між поняттям та визначенням

А Громадянин

Б Іноземець

В Особа без громадянства

Г Біпатрид

Ґ Біженець

1. Іноземний громадянин або особа без громадянства, яка внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвами переслідувань за ознаками раси, національності, ставлення до релігії чи іншими вимушені залишити територію держави, громадянами  якої вони є, та щодо яких прийняте рішення про надання їм відповідного статусу

2. Особа, яка має особливий правовий зв’язок з державою, що породжує для них взаємні права і обов’язки

3. Особа, яка не є громадянином держави, на території якої знаходиться в конкретний час, а є громадянином (підданим) іншої держави або держав

4. Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином

 

22. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою.

1. Унітарна (проста)                 А Австро-Угорщина

2. Федерація                              Б Німеччина

3. Конфедерація                        В Україна

4. Імперія                                   Г Швейцарія

 

 

 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності

23. Розташуйте нормативні акти в порядку їх прийняття:

А Закон України«Про правонаступництво України»

Б Конституційний договір між президентом і Верховною Радою України «Про основні засади організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні»

В Декларація про державний суверенітет України

Г Акт проголошення незалежності України.

 

***Знайдіть і виправте помилки в реченнях

1. За первісних форм організації суспільних відносин склалася система загальнообов’язкових правил поведінки (правових норм).

2. Ознаками права є наявність території, яка визначається державним кордоном, існування податкової та правової систем та інші.

3. Уряд, міністерства, відомства та місцеві державні адміністрації складають систему законодавчої влади.

4. Форма правління – це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві.

5. Поняттям «особистість» позначаються суб’єкти правовідносин.

6. Спільнота всіх громадян, їх вільних об’єднань, пов’язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею, називається правовою державою.

7. З появою держави основну роль в організації суспільних відносин стали відігравати звичаї - правила поведінки, що увійшли у звичку в процесі неодноразового застосування і виконувалися людьми добровільно.

8. За сферами суспільного життя функції держави поділяються на внутрішні та зовнішні.

9. Обмежена монархія – це така форма правління, за якої повноваження верховної влади здійснюють виборні органи, що обираються населенням на відповідний термін.

10. Тоталітарному режиму притаманна наявність політичних меншостей, функцією яких є опозиційна політична діяльність та позитивна критика державного керівництва.

11. Принцип гарантованості прав і свобод людини і громадянина означає, що в майбутньому Конституція України доповнюватиметься положеннями, у яких фіксуватимуться нові права і свободи людини і громадянина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Додаткові завдання за бажанням вчителя/достатнім часом на виконання

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 31
Оцінки та відгуки
 1. Доманська Марина Іллівна
  Дякую! Буде корисним для тематичної атестації!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Біляєв Антон
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Томас Виктория
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Іващенко Олександра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Сітко Петро
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Вахницька Софія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Щербина Дмитро
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Кирилюк Вероніка
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Кисарчук Вероника
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. селеткова алла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Laptiev Artem
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Tarasov Makar
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Паламарчук Настя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Гордєєв Артем
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Котова Натали
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Semenyk Diana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Абрамова Ліза
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Рачинський Денис
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Малишева Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Крилова Лілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Борисенко Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Лотоцька Настя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Степашенко Сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Степашенко Сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 25. Olishevska Valentyna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 26. Степова Людмила Євгенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 27. Тарасюк Алла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 28. Крсек Алла Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 29. Щиголь Ольга Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 30. Полюга Наталія Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 31. Мартинюк Алла Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 28 відгуків
doc
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
3491
Оцінка розробки
5.0 (31 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку