Тестові завдання. Підготовка до ЗНО

Про матеріал

Підбірка тестів з української мови на допомогу в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.Матеріал підготовлений відповідно до чинної програми з кукраїнської мови і програми ЗНО. Формулювання і графічне оформлення завдань відповідає тестовому зошиту ЗНО. Подаються відповіді до завдань.

Перегляд файлу

 

Наталія ДІДЕНКО, викладач-методист Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.

 

ОРФОГРАФІЯ

 

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

 

1. Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

 

А пес..ливий, проїз..ний, облас..ний

Б сер..це, хвас..нути, провіс..ник

В гус..нути, зліс..ний, форпос..ний

Г очис..ний, кіс..лявий, тиж..невий

Д безвиї..зний, ціліс..ний, свис..нути

 

2. Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

 

А Якіс..ний, ціліс..ний, ус..ний

Б віс..ник, швидкіс..ний, кон..расний

В шіс..надцять, рід..кісний, хвас..ливий

Г доблес..ний, щас..ливий, компос..ний

Д гіган..ський, буревіс..ник, улес..ливий

 

3. Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

 

А піс..ний, жаліс..ливий, запясний

Б учас..ник, заздріс..ний, пис..нути

В беззахис..ний, радіс..ний, шіс..сот

Г провіс..ник, влас..ний, випус..ний

 

4. . Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

 

А радіс..ний, умис..ний, тос..но

Б сер..цевий, випус..ний, кіс..ці

В блис..нути, шелес..нути, чес..ний

Г студен…ство, піз..ній, провіс..ник

 

5. Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

 

А аванпост..ний, швидкіс..ний, облес..ний

Б піс..ний, боліс..ний, хворос..няк

В невіс..чин, мес..ник, совіс..ний

Г якіс..ний, перс..ні, млос..ний

Д особистіс..ний, захис..ник, аген..ство

 

6. Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

А тріс..нути, хрус..нути, мас..ний

Б очис..ний, зас..ланий, медаліс..ці

В двоміс..ний, пес..ливий, сер..це

Г компос..ний, контрас..ний, хрес..ний

Д не навис..ний, хвас..нути, надкіс..ниця

 

7. Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

 

А навис..не, влас..ний, ціліс..ний

Б доблес..ний, захис..ний, турис..ський

В перехрес..ний, звіс..но, контраген..ство

Г кореспонден..ський,

Д правоцентрис..ький, практикан..ство, сер..це

 

8. Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

 

А беревіс..ник, хвас..нути, почес..ний

Б щотиж..ня, перелес..ник, президен..ський

В надкіс..ниця, пес..ливий, тиж..невий

Г баскетболіс..ці, окупан..ський, мас..ниця

Д віс..ник, піс..ний, ус..ний

 

9. Спрощення приголосних не позначається в усіх словах рядка

 

А пес..ливий, якіс..ний, балас..ний

Б одно мас..ний, благовіс..ний, реміс..ник

В капос..ний, тиж..ні, не навис..ний

Г кар’єрис..ці, турис..ський, кіс..ці

Д студен..ство, бриз..нути, чен..ці

 

10. Спрощення приголосних позначається в усіх словах рядка

 

А невіс..чин, піаніс..ці, тос..но

Б форпос..ний, шіс..десят, щас..ливий

Г радіс..ний, балас..ний, гігант..ський

Д проїз..ний, тиж..невий, ціліс..ний

 

11. Правильно написано усі слова рядка

 

А виїзний, тижні, контрастний

Б хвастливий, хворостняк, серцевий

В чернці, блискнути, туристський

Г невістчин, фігуристці, проїздний

Д журналісці, капстний, користно

 

12. Правильно написано усі слова рядка

 

А студентський, піанісці, обласний

Б контрасний, баластний, відпускний

В хворостняк, шістсот, шістнадцять

Г пестливий, агентство, безвиїздно

Д збризкнути, президентський, туристці

 

13. Правильно написано усі слова рядка

 

А хворостняк, заздрісний, ремісник

Б артистчин, властний, тижневий

В хрестний, напасник, швидкістний

Г совістний, шубостнути, млосний

Д цілісний, пристрасний, брязкнути

 

ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

1. Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядка

 

А доба, школа, молодість

Б вогонь, сотня, пеньок

В шовк, сон, вікно

Г горох, голос, почет

Д колос, берег, терен

 

2. Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядка

 

А горб, поріг, торг

Б вісь, двір, Київ

В самохід, колос, морква

Г діловод, жертва, донечка

Д учитель, сім, твою

 

3. Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядка

 

А стежечка, завод, почерк

Б словник, пророк, береш

В бездоріжжя, борона, потік

Г брова, якір, зрощення

Д корова, Федір, табір

4. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

 

А пел..на, тр..вати, пал..ць

Б ос..ні, пер..йти, п..ріг

В вул..чка, мар..во, ч..тати

Г бл..щати, гл..бінь, мереж..во

Д скоч..ти, кр..ло, в..сна

 

5. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

 

А дон..чка, вел..т, тер..н

Б всюд..хід, зб..рати, поч..рк

В пож..рати, в..ликий, книж..чка

Г заст..лати, в..бирати, ум..рати

Д с..лянський, с..мирічка, збер..гти

 

6. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

А кр..шталевий, ож..вати, чуж..нецький

Б дзв..ніти, бад..лина, п..чатка

В л..дацюга, згар..ще, вул…чка

Г довж..лезний, тонес..нький, печ..во

 

7. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

 

А сл...вовий, пр..звисько, промов..стий

Б одгр..міти, сх.литися, муз..ка

В пряд..во, в..сочина, куч..рявий

Г пташ..чка, мороз..во, чуж..на

Д стол..к, к..шеня, м..даліст

 

8. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

 

А хвил..чка, р..візія, хр..стини

Б мам..н, серп..нь, л..вада

В вер..щати, зап..речити, горл..чко

Г през..дент, пал..чка, ап…льсиновий

Д тв..рдиня, р..клама, буз..на

 

9. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

 

А бр..ньчати, м..нуле, гр…міти

Б кр..ниця, п..рина, пер..йти

В б..реза, р..цепт, мат..матика

Г дал..ч, в..селка, хвил..чка

Д д..тина, пел..на, вел..чезний

 

10. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

 

А кол..ктив, зас..нав, др..жати

Б л..міш, тр..мтять, л..мон

В бр..нить, д..ригент, крап..льки

Г вел..ч, пром…ніє, неприм..ренний

Д м..даль, л..тіти, греб..нястий

 

11. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

 

А сем..ро, д..када, об..режний

Б ч..решня, віт..рець, с..діти

В тр..вати, прот..кла, вовч..ня

Г кр..вавий, розгр..мілися, ш..лестіли

Д пал..ць, вм..кати, вер..сень

 

12. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А ж..натий, м..настир, ак..рдеон

Б ак..мпанемент, к..жан, пар..бок

В ф..нікулер, к..лосся, вор..шити

Г марм..ровий, б..гатійка, ..таман

Д п..ром, к..нфорка, трансп..рант

 

13. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А кр..пива, к..жух, ябл..ко

Б м..золь, м..нашка, ак..мпанемент

В акв..рель, м..настир, марм..р

Г к..зан, м..заїка, п..рцеляна

Д к..лач, к..нфетті, к..нтузія

 

 

14. Чергування приголосних звуків відбувається в усіх словах рядка, ОКРІМ

 

А матір, графити, книга

Б юнак, верф, рушати

В садити, мазати, котити

Г молоко, рука, бік

Д пастух, вірний, дрімати

 

15. Чергування приголосних звуків відбувається в усіх словах рядка, ОКРІМ

 

А соняшник, торішній, рушниця

Б птах, варити, коса

В могти, пити, рухає

Г ловити, купити, імя

Д барліг, повага, нога

 

16. Прикметник із суфіксом -ськ- утвориться від іменника

 

А Париж

Б Воронеж

В Нью-Йорк

Г Петербург

Д Овруч

 

17. Прикметник із суфіксом -ськ- утвориться від іменника

 

А Суми

Б Вінниця

В Кременчук

Г Острог

 

18. Прикметник із суфіксом -ськ- утвориться від іменника

 

А казах

Б ткач

В француз

Г боягуз

Д пісок

 

19. Правильно утворено обидва прикметники в рядку

 

А Онега – онезький, Гадяч – гадятський

Б гігант – гігантський, Калуш – калуцький

В Бахмач – бахматський, дивак – дивакський

Г киргиз – киргизький, Мекка – меккський

Д Одеса – одеський, латиш – латишцький

 

20. Правильно утворено обидва прикметники в рядку

 

А брат – брацький, тюрки – тюркський

Б козак – козацький, стрілець – стрілецьський

В баски – баскський, шляхта – шляхетський

Г Збараж – збаражський, матрос – матроський

Д половець – половецький, Нью-Йорк – нью-йоркцький

 

21. Правильно утворено обидва прикметники в рядку

 

А викладач – викладацький, Карпати – карпатський

Б Сиваш – сивашський, Буг – бузський

В чумак – чумацький, брат - братцький

Г матрос – матроський, якут – якутський

Д сирота – сирітський, хижак – хижакський

 

22. Правильно написано всі слова рядка

 

А житомирський, птацтво, цюрихкський

Б баскський, людство, убозтво

В пісчаний, тюркський, козацький

Г поліський, латишський, птаство

Д казахський, канівський, французьський

 

23. Правильно написано всі слова рядка

 

А отроцтво, агентство, птаство

Б гайдаматство, лицарство, юнатство

В слідство, добродійство, товариство

Г ткацтво, свідотство, жіноцтво

Д ворожбитство, кролівнитство, чиновнитство

 

24. Правильно написано обидва слова в рядку

 

А Івано-Франківщина, Донетчина, Острожччина

Б Галиччина, Полтавщина, Туретчина

В Миргородщина, Уманьщина, Сумщина

Г Німетчина, Луганьщина, Сіверщина

Д Вінничина, Житомирщина, Волощина

 

25. Орфографічну помилку допущено в рядку

 

А вощаний, тюркський, латиський

Б французький, козацький, овруцький

В сумський, баскський, герцогство

Г паризький, цюріхський, дощаний

Д вужчий, птацтво, дорожчий

 

26. Орфографічну помилку допущено в рядку

 

А гайдаматчина, соняник, Луганьщина

Б Прилуччина, вищий, ткацький

В вужчий, латиський, кременчуцький

Г братський, меккський, вощаний

Д убозтво, птаство, Уманщина

 

27. Літеру ш на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А соня..ник, міро..ник, ру..ник

Б торі..ній, , двору..ник, яч..ний

В безпе..ний, моло..ний, міся..ний

Г п..ничний, ру..ниця, залізни..ний

Д ві..ний, бряж..ати, ру..ний

 

28. Немає орфографічних помилок у варіанті

 

А ткацький верстат, карпатський край

Б парубоцька вдача, острожський музей

В студенський квиток, викладацький склад

Г лохвицький хліб, Запорожська січ

Д чешський посуд, казахські традиції

 

29. Орфографічну помилку допущено в рядку

 

А воятчина, чешський, вищий

Б паризький, юнацький, Черкащина

В Галичина, Уманщина, контрастний

Г туристський, меккський, братство

Д Воронежчина, стрілецтво, казахський

 

30. Орфографічну помилку допущено в рядку

 

А людство, одесський, ткацький

Б боягузтво, невістчин, товариський

В тюркський, бряжчати, верещати

Г прощати, ручний, нью-йоркський

Д Харківщина, козаччина, всеношна

 

31. Правила чергування у – в дотримано в рядку

 

А книга у Федора

Б жити в Львові

В садок, в якому є квіти

Г дерева у саду

Д у Олі зошит

 

32. Правила чергування у – в дотримано в рядку

 

А викликали у агентство

Б стежка вилася угору

В був в школі

Г спіймати в хвилі

Д у нашому селі

 

33. Чергування у – в без зміни значення слова можливе в усіх словах рядка

 

А управа, утомитися, удень, уступ

Б увечері, угасання, уночі, учитель

Г удача, уживати, удосконалення,

В устав, уголос, ушитий, услід

Д увись, удавати, уроки, усюдихід

 

34. Правила чергування у – в дотримано в усіх рядках, ОКРІМ

 

А був у жовтні, яблука в саду

Б пішли у військо, плавати в річці

В в Одесі тепло, успіхи в економіці

Г у лісі зелено, озеро, у якому лебеді

Д загубився в хвилях, у хащах лісових

 

 

ЗНАК МЯКШЕННЯ

 

Вправа

 

Запишіть у колонку слова, у яких потрібно писати знак мякшення.

Ключ: підкресліть у виписаних словах першу букву; із позначених букв має вийти назва соціально-побутової драми, а за визначенням самого автора «опери малоросійської у двох діях».

 

К..вет, духм..яний, мен..шенький, тіт..чин, Ул..яна, нен..чин, ател..є, п..єдестал, рибал..чин, дзелен..чати, Олен..чин, шіст..десят, стат..тя, піс..ня, куз..ня, чотир..ма, секретар.., т..мяний, ал..янс, лют.., ялин..ці, кос..ба, ал..танка, погод..ся, окраєц.., Луц..к, ослін..чик, сер..йозний, тін.., автомобіл.., вуз.кий, кравець.., абстрактніст.., абсурдніс..ть, тисяч..ник, тис..нява, хабар.., футляр..чик, сер..віс, поклич..мо, сип..те, камін..чик, семимісяч..ний, самоуч..ка, пропліс..нявіти.

 

1. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А Куз..ма, дз..вякнути, промін..чик, криворіз..кий

Б подорож.., тюр..ма, вер..ф, кров..

В Уман..щина, безбат..ченко, їдал..ня, тон..ший

Г скрин..ці, нян..ці, Зін..чин, поділ..ський

Д землян..ці, сіл..ський, колодяз..ний, л..отчик

 

2. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А т..мяний, киц..чин, жен..шень, бракон..єр

Б Ул..яна, підвод..ся, ставлят..ся, піднос..ся

В звертают..ся, налл..є, дух..мяний, кар..єра

Г брин..чати, Малан..чин, віз..міть, підвод..ся

Д матусен..ці, сяд..те, рум..яний, Омел..ян

 

3. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А Натал..я, слиз..кий, карпат..ський, пас..янс

Б зозул..ці, нян..чити, Ман..чжурія, Ул..яна

В Анан..їн, підвод..ся, різ..бяр, ател..є

Г Севаст..ян, виріз..блений, кишен..ці, піч..ня

Д компан..йон, дитин..ці, чотир..ох, розріс..ся

 

 

4. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А пал..ці, син..ці, сторін..ці, яблун..ці

Б приз..бі, землян..ці, чотир..ма, облич

В внучен..ці, чес..ність, постав..мо, промін..чик

Г мен..шенький, павутин..ці, гуцул..ський, щас..тя

Д жмен..ці, поділ..ський, ковал..ство, учител..чин

 

5. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А уман..ський, Орис..чин, підвод..ся, віз..міть

Б манік..юр, грав..юра, асфал..т, с..вято

В кін..ський, т..мяність, мудріс..ть, гол..ці

Г котит..ся, стеблин..ці, мен..шенький, сусід..ських

Д нен..чин, запоріз..ка, стан..ся, Ман..чжурія

 

6. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А тіш..ся, гір..кий, ц..віріньчати, ц..вяшок

Б л..одовитий, люд..ський, лікар..ський, лікар..няний

В ліч..ба, літ..ній, літеч..ко, ліф..тер

Г стан..те, брин..чати, дівчинон..ці, трат..те

Д селян..ство, громадян..ство, рибал..ство, ковал..ський

 

7. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А л..лється, дівчинон..ці, щас..тя, батен..ко

Б сторін..ці, Пан..ченко, Уман..щина, винос..ся

В кіл..це, Гал..чин, кин..те, буд..те

Г пис..мо, ред…ці, корис..тю, с..огодні

Д тан..цювати, багац..ко, близ..кий, перевір..

8. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А різ..бяр, т..мяний, дит..ясла, голівон..ка

Б косит..ся, Хар..ків, кін..чик, секретар..

В громадян..ський, освітян..ський, волин..ський

Г друкарен.., кварц.., ред…ці, радіс..ть

Д держал..це, кіл..це, стан..те, дон..чин

 

9. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А Степан..чук, Хар..ків, Михал..чук, Пан..ченко

Б спіл..чанський, ін…ший, спіл..ник, вір..те

В робіт..ниць, кин..те, кобзар.., Уман..щина

Г стан..те, малесен..кий, т..мяний, по-німец..ки

Д вуз..кий, Гриц..ко, трат..те, жен..шень

 

10. Знак мякшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А гарнен..кий, по-француз..ки, здаєт..ся, кин..те

Б лікар.., лан..цюжок, різ..бяр, на черешен..ці

В тіл..ки, павіл..йон, порт..єра, промін..чик

Д на яблун..ці, матін..чин, зган..бити, тон…ший

 

11. Знак мякшення на місці пропуску не треба писати в усіх словах рядка

 

А шіст..сот, сторін..ці, п’ят..десят, кін..чик

Б різ..бяр, св..ятковий, дон..чин, тон..ший

В куз..ня, дит..ясла, Уман..щина, на вишен..ці

Г перелаз..мо, приєм..ність, бул..йон, ескадри..я

Д від..їжджати, модул..ний, т..мяний, Парас..чин

 

12. Знак мякшення на місці пропуску не треба писати в усіх словах рядка

 

А крам..ниць, сторін..ці, вір..те, мен..ший

Б кин..те, с..міх, корис..тю, дерз..кий, різ..кий

В донец..кий, гал..ченя, міс..ць, нен..чин

Г плас..кий, бас..кий, говір..кий, буд..те

Д у пас..мі, гал..ці, нян..чити, сіл..ський

 

13. Знак мякшення на місці пропуску не треба писати в усіх словах рядка

 

А ковал..ський, гуцул..ський, тон..ший, ковз..кий

Б звід..кілясь, с..крізь, землян..ці, павутин..ці

В безбат…ченко, велетен…ський, пал..чик, кін…ський

Г колис..ці, рибал..ці, Ман..чжурія, насип..мо

Д гір..кий, чотир..ма, слюсар.., жін..ці

 

14. Знак мякшення на місці пропуску не треба писати в усіх словах рядка

 

А ремін..чик, щонаймен..шенький, арал..ський, кров..

Б тіш..ся, свин..ці, любов.., очеретян..ці

В щіл..ний, сопіл..ці, читал..ня, галуз..ці

Г гол..ці, цвір..кун, кізон..ці, тріс..ці

 

15. Орфографічну помилку допущено в рядку

 

А серць, бриньчати, боязькість, вірьте

Б нюанс, мишяк, ательє, досьє

В альбом, конферансьє, більярд, стиль

Г Гюго, маляр, ковальський, спілці

Д робітниць, станьте, Уманщина, Нельсон

 

16. Орфографічну помилку допущено в рядку

 

А сніп, сніг, кінцівка, радість

Б різьбяр, вінця, користю, ланцюжок

В коситься, по-французьки, батенько, спільник

Г батальйон, прем’єра, Севастьян, об’єкт

Д портьєра, каньйон, Ньютон, марсельєзи

 

17. Орфографічну помилку допущено в рядку

 

А льон, рельєф, Омельян, кур'єр

Б пюре, гравюра, Тетяна, уманський, скриньці

В бджілці, тішся, мудрість, людська

Г женьшень, цвірінчати, читальня, доньчине

Д велетенський, меншенький, різні, тюрмах

 

18. Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 

А кур..оз, ..огурт, сл..оза, міл..он

Б  зна..омий, ма..оріти, кра..овий, мал..ований

В Журавль..ов, Солов..ов, л..отчик, с..омий

Г тр..ох, т..охкати, вір..овка, пен..ок

Д Мурав..ов, ра..он, оши..ок, батал..он

 

19. Прочитайте фрагмент тексту.

 

А Од(1)не слово, сказане від щирого сер(2)ця, діє на наш розум сил(3)ніше усяких найважливіших доказів і перекон(4)ливіше усяких роз(5)мірковуван(6), а особливо якщо воно сказане тоді, коли треба..

 

Знак мякшення не треба писати на місці всіх цифр рядка

 

А 1, 2, 4, 5

Б 1, 2, 3, 6

В 1, 3, 4, 5

Г 1, 3, 5, 6

Д 1, 2, 3, 6

 

ВІДПОВІДІ

 

ОРФОГРАФІЯ

 

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

 

1. Д; 2. А; 3. Б; 4. В; 5. Г; 6. А; 7. А; 8. Д; 9. Г; 10. А; 11. Б; 12. В; 13. А.

 

ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

 1. А; 2. Б; 3. Д; 4. Г; 5. Г; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. Г; 10. Д; 11. А; 12. А; 13. Б;

14. Д; 15. А; 16. В; 17. А; 18. А; 19. Г; 20. В; 21. А; 22. Б; 23. В; 24. Д; 25. Д; 26. А; 27. А; 28. А; 29. А; 30. А; 31. А; 32. Д; 33. Б; 34. Д;

 

ЗНАК МЯКШЕННЯ

 

Вправа. І. Котляревський «Наталка Плтавка».

1. Г; 2. А; 3. В; 4. Д; 5. Д; 6. Г; 7. В; 8. Д; 9. Д; 10. А; 11. А; 12. А; 13. В; 14. Б; 15. А; 16. Г; 17. А; 18. Д; 19. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Третяк Валентина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
5841
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку