28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Тестові завдання "Plickers на уроках математики"

Про матеріал

Перевірка знань, умінь і навичок учнів є важливим елементом процесу навчання і виховання. Тому у даній роботі зібрано матеріал, в якому відображені різні види тестів, програм для їх створення та використання на уроках. Крім того, велика увага приділяється тестовому сервісу Plickers, наведено приклади тестових завдань для використання у даному сервісі.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Plickers на уроках математики

 

 

 

 

Куцоконь Світлана Олександрівна,

вчитель математики

Старосинявської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2

 

 

 

 

 

І. Використання тестів на уроках математики

1.1. Педагогічне тестування

В умовах реформування української школи, тестова технологія перевірки знань учнів є одним із видів інноваційних форм навчання, хоча перші спроби використання цієї технології  вчителі загальноосвітніх навчальних закладів здійснювали вже давно, використовуючи сигнальні картки  (різнокольорові) під час проведення фронтального опитування учнів на початку уроку, перевіряючи навчальний матеріал попереднього уроку, або ж після пояснення нового матеріалу на уроці.

Перевірка знань, умінь і навичок учнів є важливим елементом процесу навчання і виховання, нею визначається результативність, ефективність навчання. Контроль знань відкриває великі можливості для вдосконалення процесу навчання, оскільки перевірка, як дієвий засіб боротьби за міцні і усвідомлені знання учнів, дозволяє краще вивчити учнів, їх індивідуальні особливості. Найточніше і якісніше оцінювати знання учнів дозволяє різноманітність видів і форм контролю. Як основні (традиційні) методи перевірки теоретичних знань можна використовувати усне опитування, письмову перевірку, тестування, тощо. Але просте усне опитування не може охопити одночасно увесь клас, адже відповіді на запитання дають лише декілька учнів, а всі інші інколи пасивно сприймають інформацію. Тому необхідно частіше використовувати такі види контролю, які дозволяють здійснити контроль знань усіх учнів, зокрема це можуть бути тести.

Отже, слушним є запитання: тести це тільки форма перевірки знань чи ще форма навчання? Особливо це актуально в наш час, коли учні 11 класів, а незабаром і 9 класів, загальноосвітніх навчальних закладів здають ЗНО,  тестування. А до цього потрібно підготувати учнів.

Педагогічне тестування – це форма вимірювання знань учнів, заснована на застосуванні педагогічних тестів. Включає в себе підготовку якісних тестів, власне проведення тестування та подальшу обробку результатів, яка дає оцінку навчальних досягнень учнів, яких тестують. Це інструмент оцінювання, що складається із системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення, обробки та аналізу результатів.

Тестування при навчанні математики є одним із методів діагностичного контролю сформованості знань, навичок і умінь учнів. Головна мета тестування – створення єдиної технології, процедур та інструментарію для об’єктивної і достовірної оцінки навчальних досягнень учнів.

Інструментом тестування є тест. За визначенням тлумачного словника: «тест – це коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для одержання кількісної характеристики певних явищ».

Можна виділити одне із визначень педагогічного тесту. Педагогічний тест – це система паралельних завдань специфічної форми, які розташову­ють за принципом зростання відповідно до складності, що дозволяє якісно й ефектив­но виміряти рівень підготовки учнів. Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівню складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу солідність і надійність тесту.

Тести містять завдання, які дозволяють перевірити рівень логічного, проблемного, критичного, комбінаторного, візуального мислення учнів і здійснити контроль за рівнем їх навчальних досягнень.

Наявність у тестах завдань, що органічно пов’язують теоретичний матеріал і різноманітні задачі, дозволяє перевірити не лише оволодіння учнями техніки обчислень, але й їх уміння думати, що власне і є основною метою навчання математики в школі.

Значною кількістю вправ досліджується перш за все свідомість сприйняття і глибина засвоєння учнями матеріалу, вміння застосовувати знання в реальних ситуаціях.

1.2. Класифікація тестів

Немає чіткої класифікації тестів, та можна виділити ознаки, яким відповідають основні види тестів. Отже, класифікуємо тести:

 • за метою – інформаційні, діагностичні, навчальні, мотиваційні, атестаційні;
 • за процедурою створення – стандартизовані, нестандартизовані;
 • за способом формування завдань – детерміновані, стохастичні, динамічні;
 • за технологією проведення – паперові, натурні, з використанням спеціальної апаратури, комп'ютерні;
 • за формою завдань – закритого типу, відкритого типу, встановлення відповідності, упорядкування послідовності;
 • за наявністю зворотного зв'язку – традиційні і адаптивні.

За метою використання та місцем у навчаль­ному процесі розмежовують тести навчальні й контрольні. Навчальні тести використовують на всіх етапах роботи з метою відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повтори­ти вивчене. їх призначення – виявити прога­лини в знаннях, уміннях, навичках школярів для подальшого усунення недоліків у підго­товці. Такі тести можуть перевіряти самі учні.

Контрольні тести проводять як певний підсумок роботи над вивченням теми. Ці тести мають комплексний характер, тобто перевіряють зна­ння й уміння, набуті школярами в межах одно­го або кількох тематичних блоків.

Навчальні тести використовують на етапі усві­домлення нової навчальної інформації, конт­рольні – на етапі перевірки знань (поточний, поетапний або узагальнюючий контроль). Тести для самоконтролю – на етапі вивчення нового матеріалу та на етапі закріплення (засто­сування знань на практиці), а також у процесі виконання домашнього завдання, тобто на етапі самопідготовки.

За наявністю або відсутністю варіантів відповіді розрізняють тести закритої та відкритої форми. 

Закриті тестові завдання перевіряють повноту засвоєння навчального матеріалу та рівень сформованості в учнів умінь та навичок.

Види закритих тестових завдань

1. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

Апробовані ще в 50-х роках минулого століття, ще й сьогодні найуживаніші. Цей вид тестових завдань дає змогу оцінити навчальні досягнення випускників на різних рівнях: засвоєння, розу­міння і застосування знань.

2. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

У тестових завданнях цього виду учні змушені вибирати деяку кількість (наприклад, два, три або чотири) відповідей із запропонованого спис­ку варіантів. Тестове завдання такого виду, так само як і попереднього, діагностує засвоєння, розуміння і застосування знань.

3. Тестові завдання на встановлення відповідності

Належать до категорії логічних пар і називають­ся ще форматом розширеного вибору. Завдання цього типу складаються з інструкції-завдання та двох колонок, у яких частини матеріалу позна­чено буквами і цифрами. Потрібно співвіднести цей матеріал і поряд із буквою записати цифру (декілька рядків із буквами зайві).

4. Альтернативні тестові завдання

У цих тестових завданнях, крім запитання, міс­тяться два взаємовиключні варіанти відповіді.

5. Тест-аналогія

Спрямований на виявлення в учнів умінь визна­чати відношення між поняттями або встановлю­вати зв'язки між явищами і поняттями.

Відкриті завдання – це завдання, які не мають варіантів відповіді. Такі завдання потребують більше часу для перевірки, але дають змогу перевірити вміння коротко висловлювати свою думку, побачити хід роздумів дитини.

Дієвість цих завдань значною мірою залежить від правильного формулювання та чіткого розу­міння вчителем того, що він хоче отримати у результаті.

Види відкритих тестових завдань

1. Тестові завдання з пропусками

Переважно спрямовані на перевірку міцності оволодіння обов'язковим матеріалом і розумін­ня змісту вивченого на рівні відтворення, тобто мається на увазі формулювання означень, теорем, правил, виконання стандартних завдань тощо.

2. Тестові завдання на доповнення

3. Завдання з короткою відповіддю

4. Завдання з розгорнутою відповіддю

Таке завдання перевіряє, як учні засвоїли про­грамовий матеріал. Учень мусить побудувати письмове висловлювання, що передбачає обґрун­товане доведення своїх міркувань.

Потрібно не просто пригадати вивчене, щоб вибрати правильну відповідь, а також зв'язати між собою факти та принципи, забезпечити логічність викладу й обґрунтувати добір цих фактів. Таке завдання несе інформацію мислення й такі якості учня, як критичне мислення, здат­ність інтерпретувати ідеї, відрізняти факти від суджень, робити обґрунтовані висновки тощо.

Слід зазначити, що будь-який із типів тесто­вих завдань може містити ілюстровану части­ну у вигляді фотографій, малюнків, схем, графіків чи діаграм. Такі завдання дають змогу перевірити вміння читати та розуміти графічні об'єкти.

Та на сьогоднішній день перевірка тестів вчителем, підведення підсумків (підрахунок балів та переведення тестового балу в оцінку) займає багато часу.

1.3. Комп’ютерні тести

Важливо шукати інші підходи до проведення та перевірки тестових завдань на будь-яких етапах уроку. І відповідь на це запитання є – комп’ютерні тести, які мають велику перевагу перед звичайними, адже тестові програми дозволяють швидко оцінювати результат роботи, точно визначити теми, у яких є прогалини в знаннях.

Використання комп'ютерного тесту дозволяє швидко перевірити ступінь засвоєння матеріалу у всіх учнів, що неможливо, наприклад, при усному чи письмовому опитуванні.

При комп'ютерному тестуванні учень бачить свій результат відразу після виконання завдання, а не по закінченні якого-небудь часу, коли для нього оцінка втрачає свою актуальність.

Виставляння оцінки завжди об'єктивне й не залежить від особистих відносин учителя й учня.

Під час тестування з'являється можливість вести індивідуальну й диференційовану роботу з учнями.

Тестування за допомогою комп’ютерів можна проводити за допомогою різноманітних програм, що дозволяють працювати з тестами. Зокрема, PowerPoint, ADTester, MyTest, Testmaker, Test-W2 та багато інших.

Комп'ютерне тестування дозволяє здійснити зворотний зв'язок у процесі навчання, проаналізувати результати кожного учня окремо й діяльність класу в цілому. Але стикаємось із такою проблемою – потрібна відповідна кількість комп’ютерів у кабінеті математики, що не є можливим у деяких школах.

Вище описаний тип тестової технології – так званий, класичний.

1.4. Онлайн тести

До другого типу тестових технологій відносяться онлайн тести. Для цього можна використати різні тестові платформи  та ресурси. На яких можна користуватся вже створеними тестами, або ж створювати самостійно. Необхідною умовою проведення таких тестів є наявність комп'ютерів, підключених до мережі Інтернету в класі.

Майстер-Тест – це безкоштовний інтернет сервіс, що дозволяє створювати тести. Ви можете створювати як онлайн тести, так і скачати і проходити тест без підключення до інтернету. І для цього Вам не потрібно встановлювати на комп'ютер додаткові програми. Потрібно тільки зареєструватись.

Крім цього варто звернути увагу і на такі засоби тестування як:

OpenTest – http://www.opentest.ru/;

Тесторіум – http://www.testorium.net/;

Tests Online – http://tests-online.ru/;

Мини тесты – http://www.minitests.ru/;

Вебанкета – http://webanketa.com/ru;

RuPoll- http://www.rupoll.com/;

Poll Service http://pollservice.ru/;

Та не кожному вчителю математики доступна така розкіш на уроці.

 

ІІ. Технологія перевірки знань учнів Plickers

Що ж робити, якщо вчитель хоче використовувати інноваційну тестову технологію, а відповідних умов у нього не має?

І тут, у нагоді може стати проста у використанні технологія перевірки знань учнів Plickers. ЇЇ можна віднести до третьої групи – "напів-онлайн" тестів. Вчитель вдома працює в інтернеті, а на уроці використовує смартфон, або планшет та картки з QR кодами. Але все по порядку.

2.1. Що може робити програма?

Plickers – це додаток на Google Play, що дозволяє миттєво оцінити відповіді всього класу і спростити збір статистики за допомогою лише одного мобільного телефону, тобто вчитель зможе працювати в класах з різними фінансовими можливостями сімей. Крім того, використання Plickers додає елемент гри в хід уроку.

Plickers будує діаграми відповідей і дозволяє відразу дізнатися, яка частина класу зрозуміла досліджуваний матеріал, а кому потрібна додаткова допомога. 

По-перше, додаток можна використовувати для отримання миттєвої реакції. Запитайте учнів «Вам усе зрозуміло?», і вони піднімуть у відповідь картки, що говорять «так» або «ні». Додаток миттєво відображає статистику класу, і, виходячи з цього, ми зможете ви або рушити далі чи зупинитися на незрозумілою темі. Погодьтеся, краще виявити, що учні не розуміють нічого відразу, а не на іспиті.

По-друге, з допомогою Plickers можна проводити невеликі оглядові тести в кінці теми. Для цього треба внести у додаток список класу і список питань. Учні піднімають свої картки одночасно, а ваш планшет видає вам інформацію про те, як впорався кожен з них. Це дає можливість дізнатися про прогрес всього класу, а не кількох його представників, як буває, коли фронтальне опитування ведеться усно.

 

 

 

2.2. Як працює Plickers?

Програма працює за дуже простою технологією. Основу складають мобільний додаток, сайт і роздруковані картки з QR-кодами. Кожній дитині видається по одній картці.

Сама картка квадратна і має чотири сторони. Кожній стороні відповідає свій варіант відповіді (A, B, C, D), який вказаний на картці. Вчитель задає питання, дитина вибирає правильний варіант відповіді і піднімає картку відповідною стороною догори. Вчитель за допомогою мобільного додатку сканує відповіді дітей в режимі реального часу (для зчитування використовується технологія доповненої реальності). Результати зберігаються до бази даних і доступні як безпосередньо в мобільному додатку, так і на сайті для миттєвого або відстроченого аналізу.

2.3. Що потрібно для роботи з Plickers?

* один мобільний телефон у вчителя під управлінням iOS або Android з встановленим додатком Plickers;

* набір карток з QR-кодами (про них буде йти мова трохи нижче);

* проектор (або ноутбук) з відкритим сайтом Plickers в режимі Live View. Проектор в цілому необов'язковий (адже вчитель все одно отримає результат на свій ґаджет), але дуже корисний, особливо для створення «вау-ефекту».

2.4. Що ж це таке картки з QR-кодами?

Картки являють собою прості роздруковані папірці. Ідеально – на картоні, в цьому випадку вони прослужать довше.

Макети карток доступні для скачування на офіційному сайті. Є 5 різних наборів. У будь-якому наборі кожна картка унікальна і має свій власний порядковий номер. Це дозволяє, наприклад, видати картку конкретного учня і відстежувати при необхідності його успіхи, зробивши опитування персоніфікованим. Якщо ж ви не хочете знати результати конкретного учня, картки можна роздавати випадковим чином.

Ось доступні на сайті набори:

Standard (стандартний): на один аркуш А4 влазить 2 картки, всього — 40 різних карток. Для 99% шкіл цього вистачить, так як кількість учнів явно менше 40.

Expanded (розширений): те ж саме, що і вище, тільки карток 63.

Large Font (великі шрифти): варіанти відповідей A, B, C, D на картках написані значно більшим шрифтом. Це підходить, наприклад, для маленьких дітей, яким складно читати дрібні літери. Але в той же час це зробить більш легкої можливість підглянути відповідь сусіда.

Large Cards (великі картки): те ж, що і стандартний набір, але самі картки розміром і на один аркуш поміщається рівно 1 картка. Всього їх тут 40.

Large Cards Expanded (великі картки, розширений набір): Large Cards плюс Expanded – 63 великі картки розміру А4.

2.5. Інтерфейс веб-додатку Plickers

 • Щоб почати користуватися Plickers, необхідно насамперед безкоштовно зареєструватися на сайті https://www.plickers.com/.
 • Скачуємо з головної сторінки однойменний додаток для свого планшета / смартфона. (Для ґаджета під керуванням iOS з AppStore, під керуванням Android – з Google Play). Встановлюємо Plickers на планшет, або смартфон.
 • На своїй сторінці у Plickers (офіційний сайт) у вкладці Library (Бібліотека) створюємо папки, у папках – запитання.

Question (питання) ключова одиниця системи. Кожне питання містить:

* текст. До нього можна додати картинку. Сам текст не повинен бути дуже довгим, щоб вміщуватися на екран комп'ютера при великому шрифті.

* тип відповіді (варіанти відповіді і/або система «істинно/хибно»)

* відповіді (їх може бути не більше чотирьох). Правильна відповідь позначається галочкою.

Folder (папка) угрупування питань з певної теми або ознаки. Наприклад, «Правильні многокутники» або «Лінійні рівняння». Дозволяє простіше орієнтуватися в питаннях. Можна створювати папки всередині папок. Якщо передбачається менша кількість відповідей, то праворуч від літери відповіді натиснути хрестик, щоб видалити зайвий варіант відповіді.

Натискаємо Зберегти (Save).

 • Далі знову працюємо на своїй сторінці – створюємо класи, у класах записуємо учнів.

Class (клас) і Queue (черга). Після того, як самі запитання підготовлені, з них потрібно створити чергу для певного класу. Одне питання може використовуватися скільки завгодно разів в будь-якому класі.

Щоб створити клас, натискаємо на меню «Classes» вгорі і на сторінці, що відкриється, натискаємо на кнопку «Add new Class».

Найпростіший спосіб — називати класи за їх реальному назвою: 9а, 9б, 10а тощо. Якщо у вас є поділ на групи, для кожної групи має сенс створити окремий клас: 9а-1, 9а-2 і так далі.

 • Після того, як класи створені, повертаємося в бібліотеку (посилання Library) і додаємо питання в чергу до потрібного класу. Для цього в інтерфейсі питання (кнопка Expand в правому нижньому кутку питання) натискаємо кнопку «Add to Queue» та у меню, що з’явилося, обираємо відповідний клас.

Черга — це послідовність запитань, які ви хочете задати вказаному класу на найближчому уроці. Після того, як питання задано, воно зникає з черги. Зрозуміло, на наступний урок можна додати знову в чергу, якщо це необхідно.

 • Отже, що у нас є на даний момент:

1. Ми створили папки та питання до них.

2. Ми створили класи, яким ми хочемо задати питання.

3. Ми додали питання в черзі відповідних класів.

* Це підготовчі кроки. Вони займуть у перший раз деякий час, але надалі потрібно буде тільки оновлювати базу питань і складати чергу. З досвідом це буде займати максимум кілька хвилин перед уроком.

Таким чином, роботу на сайті завершено.

2.6. Процес опитування. Робота із планшетом

Для опитування бажано мати проектор (телевізор в якості екрана) з підключеним до нього комп'ютером або ноутбуком.

На комп'ютері відкриваємо сайт Plickers, заходимо під своїм логіком та паролем і натискаємо на посилання зверху «Live view». Це спеціальний режим показу питань, яким можна управляти з мобільного телефону або планшета.

У мобільному телефоні чи планшеті відкриваємо додаток Plickers. На стартовому екрані обираємо клас:

Після цього буде показана черга питань, яку ми поставили раніше. Зверніть увагу: запитання можна створювати безпосередньо з програми, натиснувши на цьому екрані кнопку Create. Також, якщо ви раптом забули додати яке-небудь запитання до черги, з додатка доступна бібліотека, що містить всі раніше створені запитання.

Натискаємо на перше питання. Ось тут вперше відбувається «магія»: як тільки ви вибрали питання на вашому мобільному телефоні, воно автоматично відображається на проекторі через режим LiveView. Тобто вам не потрібно перебувати біля комп'ютера і перемикати що-небудь – все управління ведеться з телефону.

Діти читають запитання і піднімають картки з варіантами відповіді. Натискаємо кнопку Scan внизу екрану (або кнопку у вигляді фотоапарату вгорі) і потрапляємо в режим сканування відповідей.

У цьому режимі достатньо просто навести телефон (планшет) на учнів – додаток автоматично розпізнає QR-коди всіх учнів відразу. При цьому можна не боятися «зчитати» один код декілька разів – Plickers врахує лише одну, яка була останньою, відповідь. Тому, до речі, учень спокійно може поміняти свою думку «на ходу» – все це враховано розробниками програми.

У додатку відразу ж показується базова статистика розподілу відповідей. В нижньому правому кутку є кнопка для очищення статистики. Кнопка-галочка по центру внизу завершує дане запитання і повертає вчителя в чергу питань. Далі – повторюємо операцію для інших питань.

На цьому, власне, основна інструкція і закінчується.

Отже, послідовність дій коротко є такою:

1. Створюємо питання.

2. Створюємо класи.

3. Додаємо питання в черзі класів.

4. Відкриваємо на комп'ютері сайт Plickers на вкладці Live View.

5. Виводимо через проектор.

6. Роздаємо дітям картки.

7. Відкриваємо мобільний додаток Plickers.

8. Вибираємо клас.

9. Вибираємо питання.

10. Скануємо відповіді.

11. Повторюємо пп. 9-10 з іншими питаннями з черги даного класу.

12. Аналізуємо результати статистики.

2.7. Як можна використовувати Plickers?

1. Фронтальне опитування в кінці уроку.

Мета — зрозуміти, що діти засвоїли за урок, а що ні.

2. Фронтальне опитування на початку уроку з попереднього уроку і/або уроків.

Мета — зрозуміти, що учні засвоїли, а що потрібно повторити.

3. Перевірка домашнього завдання.

Мета — з'ясувати, чи виконали учні домашнє завдання, або повністю чи частково виконали його.

4. Проведення тестів / перевірочних робіт.

При правильній підготовці перевірочні роботи можна проводити у форматі Plickers. Результати будуть доступні відразу, без необхідності перевірки та/або наявності смартфонів / комп'ютерів у дітей.

5. Конкурс між командами.

6. Проведення підсумків уроку, рефлексії.

7. Аналіз роботи вчителя в динаміці.

Результати можна і потрібно показувати адміністрації, яка може контролювати процес засвоєння знань учнями. Plickers дозволяють реалізувати безперервний моніторинг знань дітей, який забирає не більше кількох хвилин від уроку.

 

2.8. Висновок

Найголовніше в цьому всьому – почати. Використання Plickers на уроці дозволяє вчителю спростити собі життя і поліпшити зворотний зв'язок між собою і класом. Для дітей дана програма – свого роду розвага, що дозволяє трохи відволіктися від традиційних уроків і в ігровій формі відповідати на питання.

Крім того, використання додаткової функції «Live View» дозволяє виводити запитання на монітор і показати учням класу результати опитування.

Найголовніше, що Plickers – це дуже проста технологія, яка не вимагає практично нічого, і яку кожен вчитель може почати застосовувати хоч завтра. Тож давайте не будемо зволікати і розпочнемо уже зараз!

ІІІ. Приклади тестових завдань

для використання у програмі Plickers

 

3.1. Математика 5 клас

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

1. Яке із запропонованих чисел є наступним для числа 57?

А

Б

В

Г

55

56

59

60

2. Скільки натуральних чисел міститься між числами 100 і 110?

А

Б

В

Г

10

11

9

8

3. Укажіть число, на одиницю більше, ніж сто тисяч.

А

Б

В

Г

101

1001

10001

100001

Порівняння натуральних чисел

1. У якій з наведених пар чисел замість * слід поставити знак >?

А

Б

В

Г

707*777

305*345

620*602

124*160

2. Яке з наведених чисел можна поставити замість х, щоб нерівність x+8<14 була правильною?

А

Б

В

Г

10

8

2

14

3. Яку цифру треба поставити замість *, щоб нерівність 15*<1*5 була правильною?

А

Б

В

Г

7

3

5

4

4. Яка з наведених нерівностей неправильна?

А

Б

В

Г

2987>2897

12155<12160

3500>3499

16179<16110

Розподільна властивість множення

1. Вибравши зручний порядок дій, знайдіть найбільший з наведених добутків.

А

Б

В

Г

8 243 125

243 110 10

25 8 243 5

2 5 5 243 20

2. Скориставшись властивостями множення, визначте (не виконуючи письмових обчислень), яка з наведених нерівностей неправильна.

А

Б

В

Г

5 127 20 > 4 126 25

50 102 > 2 101 5 5

4 6 9 5 5 > 54 50

2 2 5 47 5 < 5 46 20

3. Після спрощення якого з наведених виразів дістанемо 560а?

А

Б

В

Г

5 5 4 а 7 8

2 7 2 а 4 5

23 а 2 2 5

а 56 4 5

4. При якому значенні х правильна рівність 25 х 40 = 2000?

А

Б

В

Г

1

5

2

0

Рівняння

1. Знайдіть невідомий доданок х+283 = 145+355.

А

Б

В

Г

783

217

683

117

2. Яке з чисел є коренем рівняння х - (300 - 148) = 358?

А

Б

В

Г

216

316

510

658

3. Розв'яжіть рівняння 453 - х = 200 - 53.

А

Б

В

Г

206

306

253

600

4. Знайдіть суму коренів рівнянь (х - 20) - 35 = 65 і 45 - (15 - у) = 40.

А

Б

В

Г

130

100

140

90

Промінь. Пряма. Площина

1. Скільки прямих можна провести через дві точки?

А

Б

В

Г

5

7

1

безліч

2. На скільки частин ділять пряму дві точки, що їй належать?

А

Б

В

Г

2

3

4

5

3. Частиною прямої може бути відрізок або ...

А

Б

В

Г

пряма

промінь

трикутник

коло

4. Скільки прямих можна провести через одну точку?

А

Б

В

Г

1

2

3

безліч

Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

1. Визначте вид кута:

 • 34о

А

Б

В

Г

гострий

тупий

прямий

розгорнутий

 • 127 о

А

Б

В

Г

гострий

тупий

прямий

розгорнутий

 • 90 о

А

Б

В

Г

гострий

тупий

прямий

розгорнутий

2. Визначте вид кута, який

 

 • удвічі більший від 45о

А

Б

В

Г

гострий

тупий

прямий

розгорнутий

 • утричі більший за 60

А

Б

В

Г

гострий

тупий

прямий

розгорнутий

 • удвічі менший за 160

А

Б

В

Г

гострий

тупий

прямий

розгорнутий

Рівні фігури

1. Яке з наведених тверджень правильне?

А

Б

В

Г

У прямокутнику протилежні сторони рівні

У квадрата всі кути прямі

У прямокутнику всі сторони рівні

У прямокутнику всі кути рівні

2. За якою формулою обчислюють периметр прямокутника зі сторонами k i l.

А

Б

В

Г

P=2k+l

P=k+2l

P=2kl

P=2(k+l)

3. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого 64 см.

А

Б

В

Г

8

16

12

32

4. Чому можуть дорівнювати сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 18 см?

А

Б

В

Г

11см і 7 см

6 см і 2 см

7 см і 3 см

1 см і 8 см

 

3.2. Математика 6 клас

Ознаки подільності на 9 і 3

Визначте, чи є правильним твердження

А

Б

так

ні

1. Число 23458 ділиться на 2.

2. Число 405405 ділиться на 10.

3. Число 90355 ділиться на 5.

4. Число 30610 ділиться на 2 і на 5.

5. Число 76285 не ділиться ні на 2, ні на 5.

6. Число 70470 ділиться на 2, на 5 і на 10.

Подільність натуральних чисел

1. Яку цифру треба написати замість *, щоб число 1* було дільником числа 169?

А

Б

В

Г

1

2

3

4

2. На яке з наведених чисел ділиться число 215?

А

Б

В

Г

2

3

5

9

3. Найбільший спільний дільник якої з пар чисел дорівнює одному з цих чисел?

А

Б

В

Г

12 і 15

21 і 110

16 і 154

37 і 111

Скорочення дробів

1. Який із наведених дробів після скорочення дорівнює 3/4?

А

Б

В

Г

9/16

12/16

8/12

15/24

2. Запишіть у вигляді звичайного і скоротіть дріб 0,12.

А

Б

В

Г

12/10=6/5

12/100=3/4

12/100=3/25

12/10=2/5

Поділ числа у даному відношенні

1. Поділіть число 27 на частини, пропорційні числам 2 і 7.

А

Б

В

Г

12 і 15

13 і 14

6 і 21

9 і 18

2. У саду ростуть яблуні і груші. Кількість яблунь відноситься до кількості груш як 5:3. Скільки в саду дерев, якщо кількість груш дорівнює 15?

А

Б

В

Г

40

32

24

64

Відсоткові розрахунки

1. Ціна деякого товару зросла зі 110 грн до 165 грн. На скільки відсотків підвищилась ціна товару?

А

Б

В

Г

55%

60%

50%

35%

2. Товар спочатку коштував 80 грн, а потім його ціна зменшилась на 20%. Якою стала ціна на товар?

А

Б

В

Г

78 грн

64 грн

60 грн

48 грн

Випадкові, вірогідні та неможливі події

1. Із коробки з шоколадними цукерками та карамельками витягнули карамельку. Якою є ця подія?

А

Б

В

Г

випадкова

вірогідна

неможлива

визначити неможливо

2. Яка з наведених подій, що можуть відбутися внаслідок випадання грального кубика, є випадковою?

А

Б

В

Г

випало 10 очок

випало 5 очок

не випало жодного очка

випало число очок більше за 1, але менше від 6

Цілі числа. Раціональні числа

Визначте, чи є правильним твердження.

А

Б

Ні

Так

1. Числа -20 і 20 є протилежними.

2. У кожного числа є безліч протилежних.

3. Число 0 протилежне самому собі.

4. Якщо число а додатне, то протилежне йому - від'ємне.

5. На координатній прямій протилежні числа розташовані по один бік від початку відліку.

6. Якщо m = - (-7), то т = 7.

 

 

Ділення раціональних чисел

1. Яка з наведених рівностей є неправильною?

А

Б

В

Г

-20:1=-20

-10:(-0,5)=-20

50:(-2,5)=-20

0:(-20)=0

2. Чому дорівнює частка чисел -5,4 і 0,18?

А

Б

В

Г

-3

3

-30

-300

Рівняння

1. Розв'яжіть рівняння 6х - 5 = х.

А

Б

В

Г

-5

-1

1

5

2. Яке рівняння дістанемо, якщо обидві частини рівняння 1/2(х - 4) = 2х + 3 помножимо на 2?

А

Б

В

Г

х - 4 = 2х + 3

х - 4 = 4х + 6

1/4(х - 4) = 4х+6

х - 4 = 4х + 3

3. Для озеленення мікрорайону привезли саджанці клена і липи, причому кленів привезли втричі більше, ніж лип. Скільки привезли кленів і скільки лип, якщо всього привезли 48 саджанців?

Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено кількість саджанців липи?

А

Б

В

Г

3х-х=48

(х+3)+х=48

(х+3)+3=48

3х+х=48

3.3. Алгебра 7 клас

Лінійні рівняння з однією змінною

1. Яке з рівнянь не має розв'язків?

А

Б

В

Г

5х=5

0х=5

х+1=х+1

х+1=х-1

2. Розв'яжіть рівняння

 • 5х+7=3х-9

А

Б

В

Г

-2

-18

-8

16

 • х-2(х-3)=х

А

Б

В

Г

0

3

2

-3

 • 3х-3=2-2х

А

Б

В

Г

0

5

-1

1

 

Вирази із степенями

1. Скільки нулів потрібно поставити, щоб рівність була вірною?

 • 1 м = 10* см

А

Б

В

Г

1

2

3

жодного

 • 1 км = 10* м

А

Б

В

Г

жодного

2

1

3

 • 1 км2 = 10* м2

А

Б

В

Г

4

2

3

5

 • 1 м3 = 10* см3

А

Б

В

Г

5

4

3

1

3. Знайдіть показник степеня

 • 1 т = 10х кг

А

Б

В

Г

1

2

3

4

 • 1 ц = 10х кг

А

Б

В

Г

4

3

2

1

 • 1 т = 10х г

А

Б

В

Г

3

6

9

12

Одночлени. Стандартний вигляд одночлена

1. Який із одночленів записаний у стандартному вигляді?

А

Б

В

Г

2хуху

-2,3х

1,5уху

-6х9у

2. Який із виразів є одночленом?

А

Б

В

Г

х+у2

3х-у

-2ху

6х:4у

3. У якому із виразів допущено помилку

А

Б

В

Г

a2b2=(a+b)2

(ab)2=a2b2

a3a5=a8

b4:b=b3

Формули скороченого множення

1. Яка із формул називається

 • квадрат суми двох виразів
 • квадрат різниці двох виразів
 • різниця квадратів двох виразів

А

Б

В

Г

(a-b)2=a2-2ab+

+b2

a3+b3=(a+b)(a2-

-ab+b2)

a2-b2=(a-b)(a+b)

(a+b)2=a2+2ab+

+b2

 

3.4. Геометрія 7 клас

Відрізок. Вимірювання відрізків

1. На відрізку АВ обрано точки С і D. Визначте довжину відрізка CD, якщо АВ = 15 см, АС = 3 см, BD = 4 см.

А

Б

В

Г

14 см 

8 см 

6 см 

4 см 

2. На відрізку АВ завдовжки 40 см обрано точку Р. Знайдіть відстань між серединами відрізків АР і РВ.

А

Б

В

Г

10 см 

20 см 

15 см 

25 см 

Суміжні і вертикальні кути

1. Який із кутів є суміжним з кутом 30о?

А

Б

В

Г

50 о

70 о

150 о

170 о

2. Серед запропонованих пар кутів оберіть суміжні.

А

Б

В

Г

20о і 140 о

130 о і 40 о

15 о і 105 о

25 о і 155 о

3. Вертикальні кути ...

А

Б

В

Г

різні

рівні

перпендикулярні

паралельні

4. Сума суміжних кутів дорівнює ...

А

Б

В

Г

160 о

170 о

180 о

200 о

Сума кутів трикутника

1. Сума кутів будь-якого трикутника дорівнює ...

А

Б

В

Г

60 о

100 о

120 о

180 о

2. Чому дорівнює кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі 35 о?

А

Б

В

Г

30 о

110 о

125 о

100 о

3. Чому дорівнює кут при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут при його вершині 40о?

А

Б

В

Г

30 о

70 о

65 о

60 о

 

Прямокутний трикутник

1. Як називається прямокутний трикутник, у якого гострі кути рівні?

А

Б

В

Г

рівносторонній

різносторонній

рівнобедрений

рівний

2. Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника?

А

Б

В

Г

100 о

180 о

90 о

120 о

3. Чому дорівнює гострий кут прямокутного трикутника, якщо катет, що лежить проти нього, дорівнює половині гіпотенузи?

А

Б

В

Г

45 о

50 о

40 о

30 о

 

3.5. Алгебра 8 клас

Стандартний вигляд числа

1) Яке з наведених чисел записане у стандартному вигляді?

А

Б

В

Г

67∙102

0,3∙10-4

1,2∙105

5∙0,12

2) Укажіть порядок числа 7,8∙107

А

Б

В

Г

7,8

7

8

6

3) Число а збільшили на порядок. У скільки разів збільшилось число а?

А

Б

В

Г

У 2 рази

У 100 разів

У 10 разів

Не зміниться

4) Виконайте ділення .

А

Б

В

Г

4∙102

0,4∙102

4∙10-2

4∙10-12

Раціональні вирази. Раціональні дроби

1) Який із запропонованих виразів є дробовим?

А

Б

В

Г

2) Знайдіть значення виразу , якщо х=3,2.

А

Б

В

Г

3,2

0,2

6,2

9,3

3) Укажіть вираз, областю допустимих значень якого є усі числа, крім 2 та -2.

А

Б

В

Г

4) Оберіть вираз, областю допустимих значень якого є усі дійсні числа.

А

Б

В

Г

   Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

Яка з наведених відповідей правильна ?

1)

А

Б

В

Г

2)

А

Б

В

Г

3)

А

Б

В

Г

4)

А

Б

В

Г

 

 

 

Розв’язування раціональних рівнянь

1) Визначте чи рівносильні рівняння

та

А

Б

так

ні

та

А

Б

так

ні

та

А

Б

так

ні

2) Розв’яжіть рівняння

А

Б

В

Г

2

5

2,5

-4

А

Б

В

Г

4, -4

-4

4

8

Властивості арифметичного квадратного кореня

1) Знайдіть значення виразу

А

Б

В

Г

0,18

1,8

0,018

0,36

2) Обчисліть

А

Б

В

Г

16

4

0,16

0,04

3) Подайте у вигляді частки вираз

А

Б

В

Г

Формули коренів квадратного рівняння

1) Яка з наведених формул є формулою для обчислення дискримінанта квадратного рівняння ?

А

Б

В

Г

2) Які з наведених формул є формулами коренів квадратного рівняння?

А

Б

В

Г

3) Розв’яжіть рівняння .

А

Б

В

Г

-2; 0,4

-4; 0,8

2; -0,4

Розв’язків немає

4) Знайдіть корені рівняння .

А

Б

В

Г

-1; 4

-2; 3

-4; 6

Розв’язків немає

 

3.6. Геометрія 8 клас

Сума кутів чотирикутника

1. Якими геометричними фігурами є сторони чотирикутника?

А

Б

В

Г

Прямими

Променями

Відрізками

Точками

2. Як називають сторони чотирикутника, які мають спільну точку?

А

Б

В

Г

Сусідні

Протилежні

Дружні

Рівні

3. Як називають відрізок, який сполучає протилежні вершини чотирикутника?

А

Б

В

Г

Діаметр

Динамометр

Діагональ

Діапазон

4. Як називають кути чотирикутника, які не є сусідніми?

А

Б

В

Г

Супротивні

Дальні

Протилежні

Ворожі

Ознаки паралелограма

Закінчіть речення

1. Якщо периметр паралелограма дорівнює 54 см, а одна із його сторін удвічі менша від іншої, то менша сторона дорівнює...

А

Б

В

Г

27

18

9

6

2. Якщо у паралелограмі АВСD  кут А = 70 о, то кут С = ...

А

Б

В

Г

130 о

70 о

120 о

140 о

3. Якщо у паралелограмі АВСD А+С=180о, то В = ...

А

Б

В

Г

80 о

120 о

90 о

110 о

4. Якщо О - точка перетину діагоналей паралелограма АВСД, АС = 12 см, ВО = 4 см, то АО = ..., ВД = ...

А

Б

В

Г

4 см і 6 см

6 см і 4 см

6 см і 8 см

12 см і 4 см

5. Якщо бісектриса гострого кута паралелограма ділить сторону на відрізки 5 см і 8 см, починаючи від вершини гострого кута, то периметр паралелограма дорівнює ...

А

Б

В

Г

13 см 

26 см 

32 см 

42 см 

Прямокутник та його властивості

1. У паралелограмі АВСД А = 90 о, ВД = 10 см. Знайдіть довжину АС.

А

Б

В

Г

5 см 

20 см 

10 см 

Визначити неможливо

2. У паралелограмі АВСD АС=ВD=12 см DАС=60 о. Знайдіть довжину АD.

А

Б

В

Г

12 см 

6 см 

24 см 

Визначити неможливо

3. О - точка перетину діагоналей прямокутника АВСD, АОВ = 40 о. Знайдіть ОАD.

А

Б

В

Г

20 о

70 о

140 о

90 о

Квадрат та його властивості

1. Периметр якого з наведених чотирикутників у 4 рази більший, ніж його сторона?

А

Б

В

Г

Прямокутника

Паралелограма

Ромба

Будь-якого

2. Діагоналі якого з наведених чотирикутників взаємно перпендикулярні?

А

Б

В

Г

Будь-якого

Прямокутника

Паралелограма

Квадрата

3. У якого з наведених чотирикутників усі кути прямі?

А

Б

В

Г

Прямокутника

Ромба

Будь-якого

Паралелограма

4. У якого з наведених чотирикутників рівні тільки протилежні сторони?

А

Б

В

Г

Паралелограма

Ромба

Квадрата

Будь-якого

5. Більша діагональ ромба дорівнює 16 см. Чому дорівнює відстань від вершини гострого кута до меншої діагоналі?

А

Б

В

Г

8 см 

4 см 

16 см 

6 см 

 

 

 

Середня лінія трикутника та її властивості

1. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 10 см, а бічна сторона - 8 см. Чому дорівнює довжина відрізка, який сполучає середини основи й бічної сторони?

А

Б

В

Г

5 см 

16 см 

4 см 

10 см 

2. У квадраті з діагоналлю 7 см послідовно сполучили відрізками середини сторін. Знайдіть периметр утвореного чотирикутника.

А

Б

В

Г

28 см 

7 см 

12 см 

14 см 

3. Середня лінія рівностороннього трикутника дорівнює 4 см. Знайдіть сторони цього трикутника.

А

Б

В

Г

2 см 

8 см 

12 см 

1 см 

Середня лінія трапеції та її властивості

1. Бічні сторони трапеції дорівнюють 6 см і 4 см, а основи - 3 см і 9 см. Чому дорівнює середня лінія трапеції?

А

Б

В

Г

5 см 

6 см 

3 см 

7,5 см 

2. Сторони трапеції дорівнюють 6 см, 8 см, 6 см, 10 см. Чому дорівнює середня лінія трапеції?

А

Б

В

Г

7 см 

8 см 

6 см 

9 см 

3. Бічні сторони трапеції дорівнюють 5 см, а середня лінія - 6 см. Обчисліть периметр трапеції.

А

Б

В

Г

22 см 

16 см 

13 см 

18 см 

 

 

 

Перпендикуляр і похила, їх властивості

Заповніть пропуски в тексті, якщо АВ - перпендикуляр до прямої т, АС і АD - похилі до цієї прямої.

1. Відрізки ВС і ВD називають ...

А

Б

В

Г

Похилі

Проекції

Перпендикуляри

Сторони

2. Якщо AC = AD i CD = 10 см, то BC = ... см, BD = ... см.

А

Б

В

Г

10 см і 5 см

5 см і 5 см

10 см і 10 см

4 см і 6 см

3. Якщо AC > AD, то DC ... BD.

А

Б

В

Г

>

<

=

Неможливо визначити

4. Якщо BC < BD, то AC ... AD.

А

Б

В

Г

>

<

=

Неможливо визначити

5. Якщо AB = 6 см, АС = 10 см, то ВС = ... см.

А

Б

В

Г

5 см 

8 см 

4 см 

14 см 

6. Якщо AD = 26 см, BD = 24 см, то АВ = ... см.

А

Б

В

Г

15 см 

50 см 

10 см 

12 см 

 

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

У прямокутному трикутнику MNK N = 90 о, M = 32 о, MK = 10. Яку із сторін трикутника потрібно підставити замість крапок, щоб утворилась правильна рівність:

1) ... = 10sin32o; 2) ... = 10cos58o;

3) ... = 10cos32o; 4) ... = 10sin58o.

А

Б

В

Г

MN

NK

MK

Неможливо визначити

Площа трикутника

1. Площа паралелограма дорівнює площі квадрата, периметр якого 24 см, а одна зі сторін паралелограма дорівнює 9 см. Знайдіть висоту паралелограма, проведену до цієї сторони.

А

Б

В

Г

3 см 

4 см 

6 см 

8 см 

2. Площа паралелограма дорівнює 12 см2. Знайдіть периметр цього паралелограма, якщо його висоти дорівнюють 2 см і 3 см.

А

Б

В

Г

20 см 

22 см 

10 см 

24 см 

Площа трапеції

1. Якщо основи трапеції дорівнюють m i n, а висота - p, то площу трапеції обчислюють так:

А

Б

В

Г

2. Якщо середня лінія трапеції дорівнює с, а висота - d, то площу трапеції обчислюють так:

А

Б

В

Г

c+d

c-d

cd

c:d

3. Якщо основи трапеції дорівнюють 6 см і 8 см, а висота - 5 см, то площа трапеції дорівнює ...

А

Б

В

Г

35 см2

24 см2

70 см2

48 см2

4. Якщо середня лінія трапеції дорівнює 8 см, а висота - 4 см, то площа трапеції дорівнює ...

А

Б

В

Г

12 см2

4 см2

32 см2

2 см2

5. Якщо площа трапеції дорівнює 40 см2, а висота - 5 см, то середня лінія трапеції дорівнює ...

А

Б

В

Г

45 см 

35 см 

8 см 

16 см 

6. Якщо площа трапеції дорівнює 21 см2, а сума основ - 7 см, то висота трапеції дорівнює ...

А

Б

В

Г

6 см 

3 см 

28 см 

14 см 

 

3.7. Алгебра 9 клас

Основні властивості числових нерівностей

1. Відомо, що m < n. Якому з наведених чисел може дорівнювати різниця m - n?

А

Б

В

Г

3

0

-3

0,3

2. Запишіть вислів "а не більше b" за допомогою нерівності.

А

Б

В

Г

a<b

ab

a>b

ab

Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною

1. Яка з наведених нерівностей рівносильна нерівності -2x<6?

А

Б

В

Г

x<-3

x>-3

x>-12

x>3

2. Який проміжок є множиною розвязків нерівності 1-4х>5?

А

Б

В

Г

(1; +∞)

(-∞; -1)

(1; +∞)

(-∞; 1)

3. Розв'яжіть нерівність 4(х+6)>3-3x.

А

Б

В

Г

x<3

x<-3

x>-3

x>-7

 

 

4. При яких значеннях а нерівності >10 i x<10a рівносильні?

А

Б

В

Г

a<0

a>0

a0

За будь-яких

Квадратні нерівності

1. Яке з наведених чисел не належить множині розв'язків нерівності х2+6х+8<=0?

А

Б

В

Г

-1,5

-2

-3,99

2. Розв'яжіть нерівність x2-5x-50>0.

А

Б

В

Г

(-∞;-5) (10; ∞)

(-5;10)

(-10;5)

(-∞;-10) (5; ∞)

3. Скільки цілих розв'язків має нерівність x2-49/9<0?

А

Б

В

Г

Безліч

Сім

П'ять

Жодного

Формула п-го члена арифметичної прогресії

1. Яка з наведених послідовностей є арифметичною прогресією?

А

Б

В

Г

-2; 1; 5; 10 ...

7; 0; -7; -14 ...

5; 10; 20; 40 ...

11; 13; 15;18 ...

2. Знайдіть п'ятий член арифметичної прогресії, якщо а3=-20, а4=-17.

А

Б

В

Г

-23

-10

-14

-21

3. Знайдіть сотий член арифметичної прогресії, якщо а99=18,1, а101=16,2.

А

Б

В

Г

17,15

34,2

1,9

17,5

4. Відомо, що послідовність {an} - спадна арифметична прогресія. Якою з наведених може бути різниця цієї прогресії?

А

Б

В

Г

0,5

0

5

-200

 

Геометрична прогресія, її властивості

1. Яка з наведених послідовностей є геометричною прогресією?

А

Б

В

Г

3,,9,, 27,

-1, 2, -4, 8, -16, 32

-5, -10, -15, -20, -25, -30

3, 0, 0, 0, 0, 0

2. Чому дорівнює знаменник геометричної прогресії {bn}, якщо b5=28, b6 = = -4?

А

Б

В

Г

1/7

7

-7

-1/7

3. Послідовність -27, 9, b3 є геометричною прогресією. Чому дорівнює b3?

А

Б

В

Г

3

-3

1/3

-1/3

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

1. Знайдіть ймовірність того, що в результаті підкидання грального кубика випаде число очок, кратне 3.

А

Б

В

Г

1/3

3

1/6

1/2

2. У скриньці лежать 20 кульок, причому 10 із них білі, 8 - чорні, решта - сині. Знайдіть ймовірність дістати:

 • або білу, або чорну кульку

А

Б

В

Г

1/7

9/10

8/10

3/10

 • ні білу, ні чорну кульку

А

Б

В

Г

8/10

7/10

1/10

9/10

 • або білу, або чорну, або синю кульку

А

Б

В

Г

1/7

7/10

1

1/10

 

3.8. Геометрія 9 клас

 

Відстань між двома точками з заданими координатами

1) Знайдіть довжину відрізка РК, якщо

А

Б

В

Г

8

10

6

12

2) Знайдіть довжину діаметра кола, якщо його кінцями є точки і

А

Б

В

Г

-3

3

5

7

3) Знайдіть довжини діагоналей паралелограма ABCD, якщо

А

Б

В

Г

і

4 і

і

і

4) Знайдіть площу квадрата, стороною якого є відрізок АВ, якщо

А

Б

В

Г

30,5

61

122

49

5) Знайдіть довжину медіани АМ трикутника АВС, якщо

А

Б

В

Г

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Блажко М.А. Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів з української мови:основні поняття і терміни/ Вісник. Львів. УН-ТУ /Серія філол. 2010. Вип.50. С.174-179.

2. Майоров А.Н. Теорія і практика створення тестів. – М., “Інтелект центр”, 2001.

3. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з математики

4. https://www.plickers.com/.

5. 2. Таровик О. І. Хмарні технології у навчально-виховному процесі. Методичний посібник [електронний ресурс:https://goo.gl/fq2PHA] 

6. Ресурси для вчителів математики [електронний ресурс:  http://timso.koippo.kr.ua/skripka/resursy-dlya-vchyteliv-matematyky-3/] 

7.  Скрипка Г. В. Використання хмарних технологій в практиці вчителя математики [електронний ресурс:https://drive.google.com/file/d/0BwpgUg-h-WRjcXdsUDI1NExQSXM/edit ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

І. Використання тестів на уроках математики

1.1. Педагогічне тестування

1.2. Класифікація тестів

1.3. Комп’ютерні тести

1.4. Онлайн тести

ІІ. Технологія перевірки знань учнів Plickers

2.1. Що може робити програма?

2.2. Як працює Plickers?

2.3. Що потрібно для роботи з Plickers?

2.4. Що ж це таке картки з QR-кодами?

2.5. Інтерфейс веб-додатку Plickers

2.6. Процес опитування. Робота із планшетом

2.7. Як можна використовувати Plickers?

2.8. Висновок

ІІІ. Приклади тестових завдань для використання у програмі Plickers

3.1. Математика 5 клас

3.2. Математика 6 клас

3.3. Алгебра 7 клас

3.4. Геометрія 7 клас

3.5. Алгебра 8 клас

3.6. Геометрія 8 клас

3.7. Алгебра 9 клас

3.8. Геометрія 9 клас

Список використаних джерел

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
2729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку