Тестові завдання з предмета "Основи галузевої економіки і підприємництва"

Про матеріал
Тестові завдання з предмета "Основи галузевої економіки і підприємництва". Потрібно вказати одну правильну відповідь. 60 питань.
Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

  «Василівський професійний ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання з предмету

 «Основи галузевої економіки і підприємництва»

 

 

 

 

 

       

                         

 

                                             Підготувала  викладач

Вайло Людмила Валентинівна

 

 

 

 

 

 

м. Василівка

2021

 

Вкажіть одну правильну відповідь:

 

1. Економіка – це

а) це процес створення матеріальних життєвих благ та послуг

б) наука про основи господарювання

в) наука про ринкові взаємозв’язки

г) все те, за допомогою чого людина діє на предмети праці

 

2. Що таке робоча сила

а) сукупність фізичних та розумових здібностей людини

б) праця як витрата енергії у фізіологічному змісті

в) найскладніший у своєму використанні економічний ресурс

г) сукупність фізичних здібностей людини

 

3. Суспільно корисна діяльність громадян працездатного віку, яка приносить їм дохід:

а) праця

б) зайнятість населення

в) суспільне відтворення

 

 

4. Що таке предмети праці

а) гроші

б) річ або комплекс речей

в) те, на що спрямовна діяльність людини

г) немає правильної відповіді

 

5. Що таке засоби праці

а) за допомогою чого людина діє на предмети праці 

б) гроші

в) предмет праці

г) всі відповіді вірні

 

6. Що таке виробництво

а)  виробнично-технічні відносини

б) технологічні відносини

в) це процес створення матеріальних життєвих благ та послуг

г) суспільна форма виробництва

 

7. З яких фаз складається суспільне виробництво

а) обміну, споживання 

б) виробництво, розподіл, обмін, споживання

в) матеріальних життєвих благ та послуг

г) не має правильної відповіді

 

 

8. Галузь економіки - це

а) відокремлена частина промислового капіталу

б) капітал, який приносить його власнику торговий прибуток;

в) це процес створення матеріальних життєвих благ та послуг

г) сукупність підприємств, які мають спільністю готової продукції, технологій задовольняючих потреб

 

9. Відповідно до розподілу і перерозподілу виробничих благ виділяють дві сфери

а) виробничу і невиробничу

б) виробничу і економічну

в) фінансову і матеріальну

 

10. Що таке економічні потреби

а) усі речі, що нас оточують

б)   споживання товарів і послуг

в) блага людини

г) це ідеальний внутрішній мотив людини, що спонукує її до економічної діяльності з метою забезпечення власного добробуту й  добробуту членів своєї родини.

 

11. Потреби, які виступають у формі реального платоспроможного попиту це

а) абсалютні економічні потреби 

б) реальні економічні потреби 

в) фактичні економічні потреби 

 

12. Що таке соціальні потреби

а) потреби в житі

б) потреби в одержанні освіти, медичних послуг, соціальному страхуванні, вихованні дітей

в) потреби людини у відвідуванні кіно, театру, розвитку особистості

 

13. Економічна система

а) забезпечення ефективного розміщення ресурсів та економічної свободи

б) являє собою конкретну систему установ та координаційний механізм, які використовуються при вирішенні проблеми ефективного розподілу ресурсів

в) спосіб управління економікою країни та відповідніустанови, що його здійснюють

г) являє собою схему, яка дозволяє фірмі отримувати гроші за рахунок діяльності інших фірм

 

14. Типи економічних систем

а) командно-адміністративна та керована державою

б) ринкова та змішана

в) всі відповіді вірні

 

15. Власність – це:

а) форма присвоєння матеріальних благ, яка склалася на певному етапі розвитку суспільства, що виражає систему економічних відносин з приводу володіння, розпорядження і користування майном

б) економічні блага, до яких одні люди ставляться як до своїх, а інші – як до чужих

в) відносини між людьми з приводу об’єктів власності, завдяки яким конкретні люди ставляться до конкретних благ як до своїх або як до чужих

г) ставлення людини до речі

 

16. До основних типів власності належать

а) колективна та приватна

б) державна та корпоративна

в) приватна та державна

г) суспільна та приватна

 

17. Економіка, в якій товарно-грошові відносини є пануючими, називається:

а) натуральною економікою

б) ринковою економікою

в) командною економікою

г) бартерною економікою

 

18. Суб’єкти ринкового господарства

а) домашнє господарство, підприємство (фірма), банк, держава

б) підприємство

в) виробник

г) банки, компанії

 

19. Об’єкти ринкового господарства

а) домашнє господарство, підприємство (фірма), банк, держава

б) товари і послуги виробництва (праця, земля, засоби виробництва, природні ресурси), капітал, гроші, цінні папери, державні пільги та субсидії, соціальні сплати і преференції

в) фінансово-кредитні та біржові операції

г) иробництво певних матеріальних благ

 

20. Як формулюється закон попиту

а) що вища ціна на товар, то більший попит

б) що менша ціна на товар, то менший попит

в) величина попиту перебуває у зворотній залежності від ціни

г) величина попиту перебуває в прямій залежності від ціни

 

21. В ринковій економіці що виробляти вирішує

а) держава

б) виробники

в) споживачі

г) ринок

 

22. Попит – це

а) уподобання споживачів (смаки й мода)

б) очікування покупців щодо зміни цін

в) це бажання й можливість виробника запропонувати до продажу товар за певними цінами.

г) бажання і можливість споживача купити певну кількість певного товару за  наявними цінами

 

23. Пропозиція – це

а) очікування покупців щодо зміни цін

б) бажання й можливість виробника запропонувати до продажу товар за певними цінами

в) зміна рівня цін

г) бажання і можливість споживача купити певну кількість певного товару за наявними цінами

 

24. Нерівноважний стан ринку праці, коли пропозиція праці перевищує попит

а) застійне виробництво

б) безробіття

в) зайнятість населення

г) жодна відповідь невірна

 

25. Ринкова рівновага – це

а) обсяг попиту і пропозиції за рівноважної ціни

б) стан ринку, за якого попит на товар відповідає його пропозиції і жоден суб’єкт господарювання не зацікавлений у зміні цього стану.

в) ціна, за якої величина попиту дорівнює величині пропозиції і яка не виявляє тенденцій до зростання або зниження

г) відповіді а, в

 

26. Грошовий вираз вартості товару – це

а) ціна товару

б) собівартість товару

в) націнка товару 

г) жодна відповідь невірна

 

27. Конкуренція – це

а) економічне суперництво виробників та споживачів за кращі умови реалізації власних інтересів 

б) відносини між людьми, що виявляються через обмін, організований за законами товарного виробництва і обігу

в) люди або сім’ї, що мають у власності ресурси та спрямовують отримані від їхнього використання гроші на задоволення власних потреб

г) жодна відповідь невірна

 

 

28. Ціна, за якою реалізуються товари населенню для їх власного користування, – це ціна

а) закупівельна

б) роздрібна

в) рівноважна

г) оптова

 

29. Ринкова інфраструктура – це

а) сукупність установ, які обслуговують ринок

б) сукупність усіх видів ринків

в) сукупність ринкових установ: бірж, банків, інвестиційних фондів, страхових компаній, дочірніх товариств, служб зайнятості

г) жодна відповідь невірна

 

 

30. Вибери правильне визначення поняття «підприємництво»:

а) наймана праця робітника

б) ініціативна, самостійна діяльність фізичних або юридичних осіб, спрямована на отримання доходу, прибутку

в) діяльність на користь іншим людям; 

г) будь – яка господарська діяльність.

 

31. Виробниче підприємництво – це

а) діяльність, пов’язана з наданням посередницьких послуг у товарно-грошових операціях

б) діяльність, пов’язана з виробництвом товарів, з операціями та угодами купівлі-продажу товарів і послуг

в) діяльність, пов’язана безпосередньо з виробництвом продукції, товарів, послуг, робіт, інформації

г) жодна відповідь невірна

 

32. Ділова людина, що займається власною підприємницькою справою з метою отримання прибутку або забезпечує іншу вигоду – це

а) фінансист

б) директор

в) власник

г) підприємець

 

33. До заняття підприємницькою діяльністю не допускаються

а) військовослужбовці

б) особи, які не мають стартового капіталу

в) особи, які не мають спеціальної освіти

г) усі відповіді вірні

 

34. Банкрутство – це

а) спосіб припинення діяльності підприємства без створення на його основі підприємства-правонаступника

б) система заходів, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища підприємства-боржника з метою запобігання ліквідації

в) визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування процедур ліквідації або санації

г) усі відповіді вірні

 

35. Реєстрацію підприємницької діяльності здійснюють

а) виконавчі органи місцевої влади

б) Верховна рада України

в) Конституційний суд України

г) Міністерство фінансів України

 

36. Виробнича програма підприємства – це

а) розрахунок максимально можливого обсягу випуску продукції

б) система завдань з виробництва і доставки споживачам продукції в розгорнутій номенклатурі і асортименті, відповідної якості і в певні терміни

в) обчислення планового обсягу випуску продукції, що поставляється на зовнішній ринок

г) встановлення термінів виробництва окремих видів продукції

 

37. Типи акціонерних товариств

а) складні та прості

б) приватні та публічні

в) закриті та приватні

г) прості та приватні

 

38. Найпростіша форма договірного об'єднання підприємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації господарської діяльності, не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників членів – це

а) корпорація

б) концерн

в) асоціація

г) консорціум

 

39. Підприємства, які засновані на приватній власності фізичної особи та її особистої праці, це –

а) приватні

б) акціонерні

в) індивідуальні

г) сімейні

 

40. Види підприємств, які ведуть свою діяльність на основі приватної власності, називаються

а) колективні

б) приватні

в) сімейні

г) комунальні

 

41. Підприємства, які засновані на власності відповідної територіальної громади, називаються

а) колективні

б) приватні

в) сімейні

г) комунальні

 

42. Бізнес-план – це письмовий документ

а) який регламентує діяльність фірми

б) який регламентує відносини між засновниками фірми

в) у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації

г) усі відповіді вірні

 

43. Бізнес-план може мати такі складові:

а) початок

б) пропозиції

в) резюме 

г) додатки.

 

44. Бізнес-план складають у випадку:

а) створення підприємства

б) ліквідації підприємства

 в) створенні нового виробництва

 г) усі відповіді правильні

 

45. Бізнес-план розроблений на 3-5 років є

а) короткостроковий

б) середньостроковий

в) довгостроковий

 

46. Статутом підприємства називається:

а) правовий акт, що регулює господарську діяльність підприємства, його взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання; 

б) розклад робочого дня на підприємстві;

в) внески засновників підприємства у грошовій та майновій формі;

г) виборний орган управління підприємством.

 

 

47. Реальна заробiтна плата це:

а) нарахована працівникові заробітна плата протягом певного періоду;

б) отримана працiвником заробiтна плата за вирахуванням прибуткового податку;

в) отримана працiвником сума коштiв за роботу протягом певного перiоду;

г) кiлькiсть товарiв та послуг, що можна придбати на отриману заробітну плату.

 

48. Додаткова оплата праці встановлюється за:

а) тарифною ставкою;

  б) відрядними розцінками;

  в) кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства;

  г) трудові успіхи, винахідливість та особливі умови праці.

 

49. Який елемент не входить до тарифної системи оплати працi: 


а) тарифна сiтка;

б) розмiри премiальних виплат;

в) схеми посадових окладiв i тарифно-квалiфiкацiйнi характеристики;

г) тарифнi ставки.


 

50. До основної заробiтної плати робiтника належить:


а) матерiальна допомога;

б) сума вiдпускних;

в) вiдрядний заробiток;

г) допомога на дiтей багатодiтним сiм’ям.


 

51. Оплата працi за посадовими окладами є рiзновидом:

а) вiдрядно-прогресивної системи оплати працi;

 б) вiдрядно-премiальної системи оплати працi;

в) акордної системи оплати працi;

г) погодинно-премiальної системи оплати працi.

 

52. Тарифна ставка визначає:

а) абсолютний розмiр заробiтку за одиницю часу;

б) розряд, що характеризує квалiфiкацiйний рiвень робiтника;

в) коефiцiєнт, що визначає спiввiдношення в оплатi працi робiтникiв рiзних розрядiв;

г) розряд виконуваних робiт.

 

53. Погодинна форма оплати працi передбачає залежнiсть заробiтку працiвника від:

а) тривалостi вiдпрацьованого часу та встановленої тарифної ставки;

б) тривалостi вiдпрацьованого часу та iнтенсивностi працi робiтника;

в) тривалостi вiдпрацьованого ним часу та кiлькостi виробленої продукції;

г) тривалостi вiдпрацьованого ним часу та рiвня квалiфiкацiї робiтника.

 

    54. Які основні функції заробітної плати:


     а) стимулююча і регулююча;

     б) відтворювальна і регулююча;

     в) соціальна, стимулююча і регулююча;

     г) відтворювальна, стимулююча, регулююча і соціальна.


 

55. Що є прибутком від реалізації продукції ?

а) грошові надходження від реалізації продукції;

б) грошове вираження вартості товару;

в) різниця між вартістю реалізованої продукції та її повною

собівартістю;

г) валовий дохід.

 

56. Рівень рентабельності продукції визначається:

а) відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої

продукції;

б) процентним відношенням прибутку від реалізації продукції до

повної собівартості;

в) відношенням чистого доходу до середньої вартості майна

підприємства;

г) відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів і

матеріальних оборотних засобів.

 

57. Основною умовою одержання підприємством прибутку є...

а) перевищення грошової виручки над витратами;

б) забезпечення господарської діяльності виробничих підрозділів;

в) будівництво елементів соціальної інфраструктури;

г) утримання соціальних закладів.

 

58. Первинними доходами, отриманими від власності, можна визнати:

 а) заробітну плату, прибуток, ренту і процент;

б) прибуток і процент;

в) прибуток, процент і ренту;

г) ренту і процент.

 

     59. Маркетинг насамперед вивчає:

     а) виробництво пропонованих до збуту виробів;

     б) загальний рівень цін в умовах інфляції;

     в)  можливості забезпечення потреб окремих груп споживачів;

     г) кон'юнктуру ринку продуктів харчування та інших товарів;

 

60. Маркетингові дослідження – це: 

а) дослідження ринку товарів;

б) систематичний збір, обробка та аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих   

маркетингових рішень;

в) періодичний збір, обробка та аналіз даних для управління маркетингом;

г) збір первинної та вторинної інформації


 


 

doc
Додано
14 березня 2023
Переглядів
1926
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку