Тренінг як елемент навчання учнів

Про матеріал
У МАТЕРІАНІ НАВЕДЕНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТА ЛОГІЧНО-КРЕАТИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою та із тренером.
Перегляд файлу

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТА ЛОГІЧНО-КРЕАТИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВЯ

Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою та із тренером.

Урок-тренінг – основна форма реалізації технології ООЖН (освіта на основі життєвих навичок  при викладанні “Основ здоров’я”).

ООЖН – це ефективна педагогічна технологія , спрямована на формування здорової і просоціальної особистості. Вона розвиває соціально-психологічні компетентності учнів (їх знання, уміння, навички). Це сприяє формуванню своєрідного «поведінкового імунітету» до ризикової поведінки і до ВІЛ – інфікування.

ООЖН – це синтез найуспішнішого педагогічного досвіду і досягнень психологічної науки. Її відмінність від традиційних методів виховання в тому, що формування особистої системи цінностей відбувається не шляхом моралізаторства, а завдяки добровільному прийняттю через усвідомлення їх реальної користі. Перевага надається інтерактивним, а не інформативним формам навчання. Широко застосовуються тренінги, або елементи тренінгів.

Школа – це життєвий простір дитини, в якому вона знаходиться близько 70% свого часу, тому саме школа повинна давати знання і вміння організувати життя, діагностувати берегти та поліпшувати здоров’я дитини. Інформаційно-просвітницький підхід виявився неефективним.

На сьогодні альтернативним є компетентнісний підхід, який базується на основі формування та розвитку життєвих навичок.

Основні завдання школи на шляху до здоров'я :

 •                  Формувати в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до життя і здоров’я – за схемою «знання»-«уміння»-«ставлення»-«життєві навички».
 •                  Проведення уроків-тренінгів – обов’язкова умова реалізації навчання на основі розвитку життєвих навичок.
 •                  Використання елементів інноваційних технологій навчання при проведенні практичних занять.
 •                  З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів та накопичення різних видів робіт рекомендувати учням створити портфоліо.
 •                  Формувати здоровий спосіб життя, навичок вільного орієнтування у природному, техногенному, побутовому, соціальному середовищі та вміння надавати собі та оточуючим першу медичну допомогу.
 •                  Формування емоційно-вольової компетентності (навички самоконтролю, управління стресами і конфліктами).
 •                  Залучати до співпраці батьків і громадськість щодо проблем йододефіциту, туберкульозу, СНІДу, попередження наркотичної залежності, асоціальної поведінки молоді та інших через практичні заняття, проведені у формах конференцій, зустрічей, акцій, «Круглих столів» тощо.
 •                  Проведення позакласних заходів, які сприяють пропаганді здорового способу життя.
 •                  Впровадження в практику навчання підручників Воронцової, як найбільш адаптованих до викладання предмету в школі.
 •                  Моніторинг результатів навчання.
 •                  Індивідуальна самостійна робота учнів за схемою орієнтовної основи дій (учень-текст, учень-завдання).
 •                  Робота в парах (обговорення і корекція).
 •                  Робота в групах (вироблення точки зору, змістовне поповнення узгодження думок, наявність спільної мети).
 •                  Колективна робота (групування думок, вироблення спільної думки, формування висновків).
 •                  Урок-тренінг - основна форма реалізації технології ООЖН.

Урок-тренінг - це одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення досвіду . 

Тренінг – це

 •             Нові підходи:

 співпраця;

 відкритість;

 активність;

 відповідальність.

 •             Нові знання:

 інтенсивне засвоєння;

 уточнення;

позитивні цінності,;

зміна ірраціональних переконань і оновлення психологічних установок.

 •             Позитивні цінності, ставлення, ідеали.
 •             Нові уміння і навички:

 ефективної комунікації;

 самоконтролю;

 роботи в команді;

 прийняття рішень. 

Позитивні можливості уроку-тренінгу:

 •              Створює доброзичливе емоційне налаштування у групі.
 •              Укріплює культурну ідентичність, допомагає подоланню язикового бар’єру.
 •              Дає можливість дитині виражати свої почуття у соціально прийнятній формі.
 •              Розвиває почуття внутрішнього контролю.
 •              Сприяє творчому самовираженню, розвитку уяви, практичних навичок образотворчої діяльності.
 •              Знижує негативні емоційні стани та їх прояви.

Джерелом тренінгу є педагогіка співробітництва і розвивального навчання. В її основу покладено ідеї радянського психолога Виготського, які він сформував у 20-ті роки ХХ століття.

Вони зводяться до наступного:

1. Соціальне оточення дитини є основним джерелом її розвитку.

2. Навчання відбувається шляхом наслідування.

3. Важливо не те, що дитина вміє робити тут і тепер, а те, що вона сьогодні може виконати за допомогою дорослого або у співпраці з іншими, а завтра - вже самостійно (це і є зоною її найближчого розвитку).

4. Навчання і виховання здійснюються у процесі колективної діяльності.

5. Зміст навчання повинен мати превентивний характер з урахуванням зони найближчого розвитку дитини.

6. Для ефективного впливу необхідно використовувати методи, що базуються на активній участі і співпраці учнів між собою і з учителем.

Структура тренінгу

Тренінг має певну структуру (додаток 1).

Вступна частина тренінгу передбачає вирішення таких завдань:

 •             оцінка рівня засвоєння матеріалу попереднього тренінгу (отримання зворотного зв’язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування (що найбільше запам’яталося чи сподобалося на минулому тренінгу) або перевірки домашнього завдання;
 •             актуалізація теми поточного тренінгу і виявлення очікувань;
 •             створення доброзичливої і продуктивної атмосфери (цей етап називають загальним терміном «знайомство». Він проходить у формі самопрезентації  чи презентації учасників тренінгу;
 •             підтримання демократичної дисципліни у формі прийняття, уточнення або повторення правил групи. 

На цьому етапі використовую такі інтерактивні вправи:

 •               «так-ні»  (наприклад: даю учням якусь підказку, а потім пропоную відгадати про що йтиме мова на уроці. Учні ставлять запитання, які вимагають відповіді «так» чи «ні». Починаючи урок, маю наметі налаштувати учнів на вивчення тієї чи іншої теми, тому звертаюся до життєвого досвіду учнів, до знань набутих на попередніх уроках.  Якщо учнями знайдена відповідь, то вчитель оголошує тему уроку). Цей прийом вчить пов'язувати розрізнені факти, систематизувати наявну інформацію, сприяти зміцненню здобутих знань.
 •               Асоціації. Побудова асоціативного куща. Цей метод полягає в тому, що за короткий проміжок часу учні пригадають та сформулюють засвоєні раніше знання з теми, запропоновані учителем. Дані відповіді у формі коротких тез записуються на дошці навколо розглянутого поняття чи явища. Результатом  є схема-опора.
 •               «Ланцюжок». Застосування цього методу дає змогу учням взяти участь у переданні своїх знань однокласникам, уяснити загальну картину понять і фактів, що їм необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні питання й підвищує інтерес до навчання.

Основна частина тренінгу – кілька тематичних завдань у поєднанні з вправами на зняття м’язового і психологічного напруження.

В основній частині тренінгу іноді виділяють теоретичний і практичний блоки. Проте цей поділ є досить умовним. Адже знання (як уміння та навички) на тренінгу здобуваються у процесі виконання практичних завдань (міні-лекції, у формі бесіди, презентації, взаємонавчання, робота в групах). В основній частині уроку-тренінгу використовую різні види групової роботи:

урок – конкурс – вид ігрового методу, що розкриває великі можливості для використання роботи  з групами. Кожна група прагне зробити кращий зразок одного і того ж завдання;

«акваріум» − групи читають запропонований текст або розглядають наочні посібники впродовж 3−5 хвилин. Потім групи по черзі сідають в центр класу і вирішують запропоноване завдання або ситуацію. Діяльність кожної групи обговорюється. Потім одна з груп сідає в центр класу. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню. Ця група отримує лист із одним питанням і дає свою відповідь. Всі інші слухають та не втручаються в хід обговорення. Після цього група займає свої місця, а вчитель ставить запитання до класу:

- Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?

- Чи була ця думка достатньо аргументована?

- На таку бесіду відводиться 2 – 3 хвилини. Після чого місце в «акваріумі» займає інша група, яка обговорює інше питання.

 «Мозкова атака» може застосовуватися під час опрацювання теоретичної частини навчального матеріалу. Завдання − спонукати учнів до колективного дослідження. Думки учнів та висунуті ними ідеї записую на дошці, уточнюю й доповнюю висунуті ідеї, разом з учнями систематизую інформацію. Цей метод застосовую під час опрацювання теоретичної частини матеріалу.

Заключна частина тренінгу охоплює:

 •              підведення підсумків;
 •              отримання зворотного зв’язку за тематикою поточного тренінгу;
 •              релаксацію і процедури завершення тренінгу.

Зміст тренінгу

Форма проведення тренінгу має суттєве значення, однак головним є його зміст.

Щоб реально вплинути на свідомість і поведінку учнів, зміст тренінгу повинен:

 •              бути ретельно спроектованим;
 •              максимально наближеним до потреб і проблем учасників;
 •              враховувати рівень їх актуального розвитку і завдання найближчого розвитку;
 •              орієнтуватися на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є основою позитивної поведінки.

Проведення уроків у формі тренінгу дає можливість застосовувати різноманітні методи і прийоми дає змогу організовувати і проводити навчальний процес; створюючи комфортні умови для співпраці вчителя і учнів, виявляти майстерність, розвивати вміння та навички спілкування тощо.

 


 

1

 

docx
До підручника
Основи здоров`я 9 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
18 травня 2019
Переглядів
705
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку