24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Творче есе з детальним описом проекту "Математика в моїй майбутній професії"

Про матеріал
Творче есе з детальним описом проекту "Математика в моїй майбутній професії"
Перегляд файлу

'Узорные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:
        Гулова Ганна Вікторівна

 

Візитка проекту

 «Математика в моїй майбутній професії»

 

«Якщо ви хочете брати участь у
великому житті, то наповніть
свою голову математикою, поки

є до того можливість. 

Вона надасть вам потім величезну
допомогу в усій вашій роботі»


М. І. Калінін
 

 

Автор проекту:
        Гулова Ганна Вікторівна

 

Предмет:
        Математика

 

Клас:   10

 

Тривалість впровадження проекту:

          Від 2-х місяців


Тема:
          Математика в моїй майбутній професії


Коротка анотація проекту:

 • Розвинути мотивацію учнів до вивчення математики .
 • Переконати учнів, що знання, отримані на уроках математики, використовуються практично скрізь, як на робочому місці, так і в побуті.
 • Запитання , направляючі проект

 

Основоположне  питання:

         Як використовувати математичні навички у своїй професійній діяльності і повсякденному житті?


Проблемне питання ( є актуальним для вчителя ):
         Чи можна мотивувати учнів до вивчення математики ?


 Навчальні питання:
            Завдання, які вирішуються при роботі конкретних спеціалістів .

            Завдання, які вирішуються у повсякденному житті.

 

Дидактичні цілі (Очікувані результати навчання):
          Після завершення проекту учні зможуть: наочно побачити як досліджуваний ними предмет ( а зокрема математика) стати в нагоді в освоєнні професії і в повсякденному житті. А також як здобуті знання вплинуть на їхні професійні навички.
 

Опис методів оцінювання
Оцінка може проводитися вчителем, іншими учнями або самим учнем .
Роботу можна вважати виконаною, якщо на виході ми отримаємо презентацію, яка буде змістовною і відповідною вимогам проектної діяльності.

 

Необхідні початкові знання, вміння, навички:
Концептуальні знання і навички, необхідні учням, щоб почати виконання цього проекту. А також знання вже набуті при вивченні математики.

Навчальні заходи:
Чіткий опис навчального циклу - обсяг і послідовність навчальних завдань і опис деталей виконання учнями планування свого навчання.


Технології – обладнання:
Програми обробки зображень, текстові редактори, програми електронної пошти, мультимедійні системи.

 

І. Етап стратегічного планування

 

Вступ

Наша сучасність все більше потребує, так званої, «нової школи»,  яка б створила умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу.

Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

 • забезпечити високий інструментальний рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;
 • розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;
 • залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;
 • формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;
 • формувати в учнів цілісну картину світу;
 • грамотно працювати з інформацією і т. д.

На превеликий жаль, навчально-виховний процес у сучасній загальноосвітній школі спрямований здебільшого на формування інтелекту як такого, що становить визначену суму знань. Це не сприяє саморозвитку особистості, особистісному становленню індивіда. Навчально-виховний процес здійснюється без конкретного адресата, не враховуються зміни, що відбуваються у розвитку сучасного школяра.

 Сьогодні всім відомий є факт, що учень нашої країни є більш освіченим, ніж його американський одноліток, але практично не готовий до життя у мінливому світі.

Тому вчителям під час навчального процесу потрібно формувати в учнів цю готовність до життя і вміння використати свої знання та освіченість в житті.

Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О. Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці.

Таку думку не раз висловлював В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Визначення суті проектування як педагогічного явища є досить складним, бо надзвичайно складними і цінними є система проектування і сам педагогічний процес.

До можливості подолання даної проблеми хочу наблизитись я у своєму проекті, який зможе (у випадку успішного впровадження) допомогти учням краще зрозуміти можливість використання набутих знань.

Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:

 • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 • використовувати багато джерел інформації;
 • самостійно збирати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;
 • приймати рішення;
 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
 • створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій);
 • підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б інших;
 • представляти створене перед аудиторією;
 • оцінювати себе та інших.

Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти).

Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі.

 

Мета, завдання та цілі

Мета :

 • дослідити роль математики в професійної діяльності людини;
 • допомогти учням зрозуміти, що знання і вміння набуті при вивченні предмету знадобляться їм у повсякденному житті.

Завдання:

 1. Провести соціологічне опитування «Ким бути ?»
 2. Вивчити літературу по темі дослідження.
 3. Показати зв'язок математики з різними професіями .

 

 

 

ІІ. Етап моделювання

План проведення проекту

 1. Підготовчий етап:
                1.Постановка основоположного питання
                2.Визначення цілей роботи над проектом
                3.Формулювання проблемних питань (мозковий штурм )

              4. Провести соціологічне опитування «Ким бути ?»
              5.Формулювання груп для проведення досліджень
                      * Розподіл ролей учасників груп
                      * Розподіл обсягу виконання роботи для кожного учасника.
              6.Знайомство з критеріями оцінювання .
              7.Рекомендації вчителя для кожної групи індивідуально.

 1. Практичний етап
                1.Спільне планування проекту
                2.Аналіз наявної інформації.
                3.Визначення потреб в інформації.
                4.Консультування і спостереження за діяльністю учнів
                         * Спільне обговорення в групах результатів проекту
                         * Огляд зібраного учасниками матеріалу для проекту .
                6.Работа учнів з пошуку матеріалів до проекту , обробка інформації
                         * Підготовка методичного матеріалу для виконання практичної роботи
                7.Попередня оцінка проекту.
 2. Контрольний етап
                1.Презентація проекту.
                2.Аналіз результатів виконання проекту.
                3.Оцінка діяльності учнів (Критерії оцінювання презентації)
                4.Самооцінка просування кожного учасника проекту (рефлексія)

 
 
 

 

 

 

 

 

ІІІ. Організація роботи над проектом у співпраці з учнями

 1. Для початку проведемо опитування, з метою виявлення схильностей і побажань учнів.

 

 1. Виділимо сфери діяльності та професії , в яких пріоритетні математичні знання, наприклад:

 

 

 • Економіка -
  господарська діяльність
  (виробництво , розподіл, обмін і споживання товарів).

 

 •  Бухгалтерія - упорядкована
  система збору , реєстрації та прослідковування інформації в
  грошовому вираженні. 

 

 

 • Будівництво - це вид людської діяльності, спрямований на створення будівель , інженерних споруд ( мостів, доріг , аеродромів) , а також супутніх їм об'єктів ( інженерних мереж , малих архітектурних форм , гаражів і т. д.)
  Професії: монтажник , архітектор , муляр , лицювальник , столяр,  тесляр і т. д.

 

 •  Юриспруденція – це комплексна наука, що вивчає сутнісні  властивості держави і права; сукупність правових знань ;
  практична діяльність юристів і система їх підготовки.
   Професії: адвокат , прокурор , суддя , судовий пристав і т. д.

 

 

 •  Медицина - галузь наукової практичної діяльності , основою якої є
  пізнання процесу , що відбуваються в організмі здорової і хворої людини , з метою збереження і зміцнення його здоров'я , а
  також розробки методів розпізнання , попередження і лікування хвороб.
   Потреби:
  - розрахунок  дезінфікуючих розчинів , калорійність ;
  - кількість продуктів меню і т.д. 

 

 • Географія - єдиний комплекс наук , вивчають географічну оболонку Землі і акцент на виявленні просторово-часових закономірностей.

 

 

 • Кулінарія

 

 • Перукарське мистецтво

 

 

 • Та ін.

 

 1. Розподіл учнів на групи відповідно до такого критерію:

 

І –  ті, майбутня професія яких, прямо пов’язана з математикою;

 

ІІ – ті, зв'язок професій яких з математикою на перший погляд не помітний;

 

ІІІ – ті, які можуть висловлювати такі думки як : «я не буду вчити математику, бо мені її не треба буде» або «математика зовсім не використовується в моїй майбутній професії»

 

 1. Робота учнів над власними проектами(під контролем та деяким керівництвом вчителя).

 

 1. Представлення і оцінка проектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Етап оцінювання

Важливою, на мою думку, особливістю даного проекту буде методика оцінювання проектної діяльності учнів, адже планується окрім кінцевої оцінки роботи кожного учня зокрема при представленні власного проекту, під час його проведення буде проводитись поточне оцінювання.

Суть якого полягатиме в оцінці розв’язання учнями завдання і набуття вмінь, передбачених навчальним планом, але дані завдання (які будуть спеціально розроблені вчителем) матимуть прямий зв'язок з конкретною професією чи наявним практичним застосуванням у повсякденному житті.

Важливим елементом також буде рефлексія, з допомогою результатів якої вчитель зможе зробити висновок про можливість подальшого використання даної проектної діяльності, а також удосконалення з метою одержання ще кращих.

 

doc
Додано
12 квітня 2019
Переглядів
918
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку