Творчі завдання для закріплення знань та формувань вмінь і навичок з теми «Лексикологія» у 6 класі

Про матеріал

Пропоную різноманітні форми творчих завдань і вправ для закріплення знань і формувань вмінь та навичок з теми «Лексикологія» у 6 класі. Оскільки цей етап уроку передбачає таку організацію навчального процесу, яка допомагає повному усвідомленню теоретичного матеріалу, навчає учнів застосовувати теорію мови для вирішення практичних завдань, сприяє систематизації й узагальненню вивченого, забезпечує активну творчу розумову діяльність.

Перегляд файлу

Відділ освіти і науки Маневицької райдержадміністрації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Оконськ

 

 

 

 

 

 

 

 

Салон-інновацій

Творчі завдання  для закріплення знань та формувань вмінь і навичок з теми «Лексикологія» у 6 класі

 

   З досвіду роботи

                                         вчитель української мови та літератури

                      Артишук Ганни Миколаївни

 

 

 

2011 р

   Розвиток творчого потенціалу людини трактується сьогодні як основне завдання школи. Для реалізації його потрібно насамперед розглядати дитину не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту. У цьому основна суть перебудови навчально-виховного процесу. Учень - не об’єкт, а насамперед творець свого власного «Я».

    Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю , а з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійно дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.

  Крізь призму діяльності учня необхідно переосмислити саму структуру навчально-виховного процесу, перейти  до вирішення проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей кожного школяра.

  Перебудова навчально-виховного процесу передбачає певну переорієнтацію функцій вчителя. Різко зменшується питома вага його виконавчої діяльності на уроці і, відповідно, зростає функція організаційна. Це в свою чергу, вимагає глибокого оволодівання педагогічною технологією, вмінням прогнозувати в деталях творчу діяльність кожного учня. Лише за цією умови вчитель зможе повноцінно включати учня в діяльність як свого «партнера».

    Пропоную різноманітні форми творчих завдань і вправ для закріплення знань і формувань вмінь та навичок з теми «Лексикологія» у 6 класі. Оскільки цей етап уроку передбачає таку організацію навчального процесу, яка допомагає повному усвідомленню теоретичного матеріалу, навчає учнів застосовувати теорію мови для вирішення практичних завдань, сприяє систематизації й узагальненню вивченого, забезпечує активну творчу розумову діяльність.

   На уроці «Групи слів за їх походженням : власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова» практикую проводити такі завдання 

Вибіркова робота

 Прочитати текст. Виписати з нього запозичені й незапозичені слова у від­повідні колонки таблиці.

 

Запозичені

Незапозичені

 

 

             ПЕРШІ СОЮЗИ СЛОВ'ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН

На початку нашої ери слов'яни жили ще первісним ладом. Але ви зна­єте, що цей час був дуже неспокійним. Римська імперія та Європа клекота­ли у війнах. Це вимагало єдності та згуртованості слов'ян. Щоб протистояти навколишнім народам, слов'яни об'єднуються в союзи племен. Їх очолювали військові ватажки. Одним із таких слов'янських союзів був союз антів. Ан­ти мешкали в південній смузі лісостепу. Історик Йордан, що жив у VI ст., занотував таку трагічну подію. На зламі ІV-V ст. готський король Вінітарій напав на антів. Запекла битва скінчилася поразкою антів. Антського ватаж­ка Божа та його синів і начальників готи захопили в полон і розіп'яли. Але анти оправилися після цієї трагедії й надалі були активним слов'янським на­родом. Воюючи з Візантією, вони просунулися далеко на південь, заселили територію Балкан, дійшли аж до Адріатичного моря і далі (3 кн. «Нариси з історії України»).

Робота зі словником

 Користуючись словником іншомовних слів, з'ясувати походження і лек­сичне значення поданих слів.

Логіка (з гр.) — ... . Ода (з гр.) .... Дифтонг (з гр.)  Емпіричний

(з гр.) — ... . Фортуна лат.) .... Імперія (з лат.) .... Імунітет (з лат.) .... Резолюція (з лат.) — .... Бархан (тюркського походження) .... Азимут (арабського походження) — ... . Шахта (іранського походження) — ... . Ба­лахон (іранського походження) — ... . Маклер (з пол.) — ... . Експропріація франц.) — ... . Дисонанс франц.) — ... . Фетр (з франц.) — ... .

- Із двома-трьома словами іншомовного походження скласти речення, ускладнені однорідними членами речення.

- Слова іншомовного походження записати за алфавітом. Пояснити-право­пис голосних.

Лексична п'ятихвилинка

 Дібрати до слів іншомовного походження унікальний, аудієнція, стимул, дистанція, раціональний, шосе, радикальний українські відповідники.

 

Довідка: рідкісний, прийом, поштовх, відстань, розумний, брук, корін­ний.

Гра «Ланцюжок»

- Назвати по черзі слова іншомовного походження так, щоб наступне словс починалось останнім звуком попереднього слова.

Наприклад: Агент (лат. — адвокат) — тонна (франц. — одиниця маси) — агітація (лат. — приведення в рух) — арсенал (італ. — зброярня) — лагуш (італ. — озеро) — апельсин (голл. — китайське яблуко) — ноу-хау (англ. — знаю, як) —' ушу (кит. — воєнне мистецтво).

Вибірковий диктант

- Виписати власне українські слова. До виділених слів дібрати синоніми. Багаття, фарватер, гай, держава, сузір'я, боксер, баскетбол, прізвище,

передбачати, вариво, вермішель, чарівний, мрія, інтуїція, вибалок, кафе, голота, реверанс, відродження, смуга, рюкзак, зачарований, нездара, дуель, малесенький, кремезний, леді.

Матеріал для вчителя: багаття — вогнище, вогонь, огнище; чарівний — красивий, славний, чудовий, розкішний, казковий, дивний, прегарний; кре мезний - коренастий, жилавий, дебелий, широкоплечий, плечистий.

-Визначити, до яких частин мови належать власне українські слова.

На уроці « РОБОТА ІЗ ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І СЛОВНИКОМ ІНШОМОВНИХ СЛІВ» пропоную до виконання такі вправи

 

Лексична п'ятихвилинка

- Упізнати поняття за прослуханими тлумаченнями слів. Записати у зо­шит, визначаючи групу слів за їх походженням. Пояснити правопис за допомогою правил.

 

1) Панівний, переважаючий (домінантний). 2) Монархічна, здебільшого велика держава, на чолі якої стоїть імператор (імперія). 3) Службовець, який розносить ділові папери, пошту (кур'єр). 4) Раптова зміна спадкових ознак і властивостей організму (мутація). 5) Людина з великим життєвим досві­дом, яка багато бачила, зазнала у своєму житті, досвідчений, битий, навче­ний досвідом (бувалець). 6) Міцної будови тіло; повний, здоровий, огрядний, кремезний (дебелий). 7) Квіти, листя, гілки та інше, сплетені в коло, яким звичайно прикрашають голову (вінок).

Словникова робота

- Користуючись словником іншомовних слів та тлумачним словником укра­їнської мови, пояснити значення поданих слів, розставити наголоси та ви­значити джерело їх запозичення. Увести окремі слова в міні-діалог з теми «Який же чарівний і таємничий світ слів».

 

Карат, бульвар, габітус, діадема, лайнсмен, плагіат, семантика, трисель,

Творче конструювання

-Прочитати іншомовні слова й вирази, ужиті в латинському написанні.
Увести їх у прості речення, ускладнені однорідними членами, за такими
схемами:

1)УС: О й О, О й О.     '

2) I 0 , і 0, і 0 – УС… 

1)Vеnі, vidi, vici; 2) tabula rasa; 3) pro et contra; 4) nota bene; 5) pardon; 6) par exemple; 7) merci; 8) good bye; 9) happy end; 10) baby, 11) bonjour.

 

Довідка: 1) прийшов, побачив, переміг; 2) чиста дошка (чисте місце) 3) за і проти; 4) зверни увагу; 5) пробачте; 6) наприклад; 7) спасибі; 8) щасливо; 9) щасливий кінець; 10) немовля; 11) добридень.

Вибіркова робота

- Виписати з прослуханих речень запозичені й власне українські слова у де колонки. За допомогою словника іншомовних слів та тлумачного словник української мови з'ясувати значення незнайомих слів. 1) Нектони й до сьогоднішнього дня привертають увагу вчених усього світу (3 підручника). 2) Дарма, що наука на кафедрах тоді кульгала або дрімала (І. Нечуй-Левицький). 3) Ґречні кавалери хвацько підхоплювали довгі шлейфи напій і з побожною шанобливістю несли їх за ними. У другому ятері було дві щуки і три лини (М. Стельмах). 4) Ми розрішаємо гріхи Свято: буллою сією. (Т. Шевченко): 5) Несамовито загарчав гаспид (Марко Вовчок 6) Я сама не дуже експансивна, — се, здається, вдача всієї нашої родин (Леся Українка).

Довідка: 1) нектон — сукупність водяних організмів (китів, риб, головоногих молюсків), здатних до активного плавання на значні відстані у відкритих частинах водойм; 2) кульгати — бути в незадовільному стані, мат недоліки; 3) шлейф — довгий задній край жіночої сукні; ятір — риболовне знаряддя у вигляді сітки; 4) булла — папська грамота, послання; 5) гаспид — чорт, диявол; 6) експансивний — який нестримно, поривчасто, бурхливо виявляє свої почуття.  

«АКТИВНА Й ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (АРХАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОГІЗМИ»

Пошуково-вибіркова робота

-Прочитати текст. Знайти слова, які вживаються досить часто в мовленні сучасників, і ті, почути які вам не вдавалося. Записати їх у дві колонки таблиці.

 

Слова активної лексики

Слова пасивної лексики

 

 

Віддавна осінньо-зимовий сезон належав рукодільництву. На Семена, тоб­то 14 вересня, вносили до хати господарські снасті бондарі, шевці, кравці тощо. Для жінок це було на Іоанна Предтечі {6 жовтня). З цього часу в сіль­ських оселях мали з'явитися прядки, гребені, веретена та інше похідне при-чандалля.

Довгими вечорами дівчата й молодиці пряли нитки за допомогою коноворота або веретен. Потім готову пряжу змотували в клубки, з яких снували снівниці та навивали кросна (В. Скуратівський).

Коментоване письмо

- Записати текст під диктовку. Знайти історизми, архаїзми, неологізми. З'ясувати значення незрозумілих слів.

Сучасникові важко уявити складний процес рукодільництва. А у давни­ну навіть мала дитина знала всі технологічні прийоми виготовлення лляного чи конопляного полотна, адже в їхні обов'язки входило допомагати матері сукати цівки чи снувати снівниці. Навички виробничого процесу передава­лися з покоління в покоління, оскільки переважна більшість одягу, а також домашнього начиння скатертини, рядготки, ряичуни, ліжники тощо ви­готовлялися вручну в домашніх умовах .

Творче спостереження з елементами аналізу

- Прочитати уривки віршованих творів. Знайти індивідуальні неологізми і визначити їх роль у тексті.

 Он лащиться трава, ще й квіт-ласкавчик,

 Мене ж ніщо у серце не торка: Ні ліс, ні сад зелений мій кудрявчик,

Ані в луску розплавлена ріка...

(П. Тичина)

Рожевий духоцвіт м'якої  глини…

 Дівочий образ трепетно ліплю.

 Я запросив би Вас на іменини,

Якби не знав, що голову згублю.

 А так один

на весь безмежний острів

 Гуляю сам з журбою нахильці. Стримлять чуття,

 Такі до болю гострі

Забиті в серце згадки-пакільці...

(П. Тичина)

Настане день, настане час

 І розіллється знов медами

  Земля, що освятив Тарас

Своїми муками ділами,

Земля, що окропив Тарас

Громовозвукими словами.

(М. Рильський)

Лексико-синтаксична робота

- Прочитати слова. З'ясувати, до якої лексики вопи належать. За допомо­гою тлумачного словника з'ясувати їх значення. Увести слова у прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами, однорідними чле­нами речення.

Дворянин, війш, фунт, мурза, корець, сажень, гайдук, мотика, десятина, посполитий, тіун, даремщина, дідинець, купа, п'ядь.

Довідка: тіун княжий виконавець; дідинець укріплення; куна стовп, до якого прив'язували винних; даремщина примусова праця.

Лексична п'ятихвилинка

- Дописати до кожного тематичного ряду 3-4 слова.

 1.              Назви старовинної зброї: мушкет, ....
 2.              Назви старовинного одягу: ночви, ... .
 3.              Назви старовинного посуду: куманці, ....
 4.              Назви колишніх чинів: жандарм, ....
 5.              Назви старовинних одиниць виміру: десятина, ... .
 6.              Назви складових компонентів комп'ютера: принтер, ... .
 7.              Назви нових тканин: креп-паризьєн, ... .
 8.              Назви нових професій: візажист, ... .

- Скласти 2-3 речення з однорідними членами при узагальнювальному слові. Пояснити розділові знаки.

Вивчаючи тему «УЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ І НЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ РОЛІ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ» виконую такі завдання.

Пошуково-дослідницька робота (в міні-групах)

- Прочитати подані тексти. Визначити, яким стилем вони написані. Аргу­ментувати свої думки. Знайти й підкреслити застарілі слова однією лі­нією, а неологізми — хвилястою. З'ясувати, яку роль виконує пасивна лексика у різних стилях мовлення.

Текст 1

Благословенна ти в віках,

 Як сонце наше благовісне,

 Як віщий білокрилий птах,

 Печаль і радість наша, пісне,

 Що мужність будиш у серцях,

 Коли над краєм висне.

(М. Рильський «Слово про рідну матір»)

Текст 2

Поет повинен наново родитись.

Не тихо догорять, як та свіча,—

Не тільки мудрістю в піснях світитись,

А й буть свідомим свойого меча.

Хіба можлива дряглість для стратега?

Чого ж поет, коли ідуть бої,

Бере із долотонного ковчега

І образи, й епітети свої?

(П. Тичина «Весна»)

Текст З

Спроби віднайти історичну прабатьківщину слов'ян, і зокрема українців, робилися ще Нестором-Літописцем: «.„По долгим же временам се сели суть словане по Дунаеви, где ныне Угорская земля и Болгарская. От тех славян разойдетися по всей земле и прозвалася имени своими где сели, на котором месте» (А. Пономарьов «Українська етнографія»).

Текст 4

Для забезпечення принципів державної регуляторної політики щодо про­зорості дій регуляторних органів та врахування громадської думки при ухва­ленні рішень Державна податкова адміністрація запровадила на веб-сайті банер для інтерактивного спілкування. Кожен відвідувач офіційного вейб-сайту ДПА, зареєструвавшись на форумі, матиме можливість поспілкуватись в інтерактивному режимі з провідними фахівцями ДПА України на актуальні теми податкової політики (3 газ. «Урядовий кур'єр»).

Лексико-синтаксична робота

- Записати слова до відповідної колонки таблиці. Увести в речення, усклад­нені звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення. Корець, хорунжий, зріти, перст, холодильник, лікарня, піца, супермаркет,

праця, уста, прач, вия, зоміст, маршрутне таксі, телефон, корзно, кауфер.

 

Лексика активного вжитку

Лексика пасивного вжитку

Історизми

Архаїзми

 

 

 

Довідка: корець металевий або дерев'яний кухоль.чи ківш із держаком;' хорунжий особа, що носила прапор або корогву війська, прапороносець; зріти бачити; перст палець, уста губи, прач дерев'яний гла­денький валок для вибивання білизни під час прання, праник; вия шия; корзно старовинний одяг; кауфер перукар. * Розтлумачити незнайомі вам слова.

Ситуативні завдання (робота в парах)

> Побудувати діалог на одну із запропонованих тем, використовуючи при цьому неологізми:

1) Зустріч з другом (подругою) в інтеряет-кав'ярні. 2) У подарунок на день народження одна з подружок отримала від батьків найновіший комп'ютер. 3) Сучасна мода. 4) Новинки у світі мобільного зв'язку.

На уроці «ГРУПИ СЛІВ ЗА ВЖИВАННЯМ:

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ і СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА, ДІАЛЕКТИЗМИ, ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА І ТЕРМІНИ, ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА, ЖАРГОНІЗМИ» діти виконують такі творчі завдання

Творче конструювання

Прочитати подані слова, з'ясувати, якої професії вони стосуються. Ді­брати слова до кожної професії. Увести професійну лексику в діалог на

тему «Вибір квітів у магазині "Флора"».

Каліграфія — ... . Бинт — ... . Саджанець — ... –

Навчальне редагування

- Прочитати текст, знайти помилки. Виправити їх, пояснити свій вибір. Розтлумачити незнайомі слова. До якої групи щодо вживання їх можна віднести?

Це було давно, коли кури несли телят, а вівці писанки, файніші, ніж у Косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки — Марійку, Ганнусю і, Василину. Дівчата вдались дуже вродливі як три корчики кві­тучої калини.

Одного дня чоловік узяв своїх доньок у поле сапати мандибурку. Несподі­вано з лісу виїхала бричка, і стала при дорозі просто їхньої нивки. З брички зліс якийсь панок.

 •                     Добридень ґаздо! Гризешь пістну нивку?
 •                     Гризу паночку (Народна казка).

Творче редагування

-Відредагувати речення відповідно до норм сучасної літературної мови.

1) Гриць глянув на відділкового, у якого драглисте обличчя вкрилося чер­воними плямами (С. Добровольський). 2) Вересень заповідається теплий і су­хий (/. Вільде). 3) На площах тих лісоруби мчать стихії напролом. Доведуть вони так буде, крізь запон скелясту рать (В. Сосюра). 4) Важка мережа потонула у воді, тільки зверху вискакували бульки та блищав довгий рядок здорових білих дерев'яних ґалаґанів, неначе разок намиста (/. Нечуй-Левиць-кий). 5) Перед шинквасом стіл, накритий строкатим обрусом (Леся Українка). 6) У висохлій, балці тоскний плач тигитки (В. Мисик). 7) Я випити вип'ю, бо щось в мене в трунку млоїть (/. Франко). 8) Мала Люся намір тепер улітку купити по дешевій ціні зимове футерко для Володка (/. Вільде).

Довідка:обвисле, очікується, перепона, поплавець, скатерка, чайка, шлунок, шуба.

     Вибірково-розподільний диктант

- Прочитати подані слова. Визначити групу за сферою вживання. Записати до відповідної колонки таблиці.

 

 

Дзиґа, підмет, метан, телевізор, інновація, тюль, тачка, сніданок, відпо­чинок, читати, жарничка, боронування, дитсадок, прокаш, новатор, африкат, рівчак, спрощення, ґазда, авто, круто, чувак, тал мути, агроном, прикид, со­ром'язливість, пензель, пейзаж, односельці, звечора, художник, об'ємність, когут, плай, ендокардит, дослідження, плавати, сечокам'яна хвороба, стибрити.

 

На уроці «СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ДІАЛЕКТИЗМІВ, ПРОФЕСІЙНИХ СЛІВ, ТЕРМІНІВ, ПРОСТОРІЧНИХ СЛІВ І ЖАРГОНІЗМІВ» виконую такі завдання

Пошуково-дослідницька робота

- Прочитати тексти, визначити їх стиль, аргументувати свою думку. Зна­йти і виписати приклади слів, різних за сферою вживання. З'ясувати, яку стилістичну роль вони виконують у мовленні.

Текст 1

Хата загальнопоширена на території України назва житлової споруди. Поряд із цим терміном у західних районах побутували назви хижа, халупа, на Лівобережжі хатина. У південних степових районах частково загли­блене в землю житло називалося бурдей, землянка, а підвищене верхова хата, горішня хата, горішник (3 етнографічного довідника).

Текст 2

Для обробітку ґрунту українці здавна користувалися плугом, ралом і со­хою. Збирали зернові серпом та косою, а головним і найдавнішим знаряддям молотьби був ціп. У лісостеповій і степовій зонах, починаючи з XVII сторіч­чя, поряд із ним використовували молотильний которок-гарман (3 етногра­фічного довідника).

Текст З

Не було нічого кращого для Василька, як ходити по полонині весною. Гори навколо у рожевих туманах виглядають, як дівчата у свято. Синів цвітом зацвітають бриндуші, зірчасто ясніє між травами пахуча тоя. Та не­ма квітів найбажаніших для легенів, як на крисані у нього нема звіздочки! (А. Турчинська).

Текст 4

 • А за цю «мадаму» скільки б ви хотіли?
 • Вісімдесят.
 • Небагато й хочете...
 • Та ви ж подивіться: картина не корова!

 Та то так! Тільки інша дівка як на пику, так така ловка, що хоч во­ду з лиця пий, а там погляди вона й твердувата! (Остап Вишня «Ярма­рок»).

Творче спостереження з елементами аналізу

- Записати текст під диктовку. Пояснити написання слів з вивченими орфо­грамами, розстановку розділових знаків. Визначити стиль мовлення. Лек­сика яких груп за сферою вживання використовується в тексті?

В українському традиційному вбранні кінця XIX — початку XX ет. поряд із збереженням давніх місцевих ознак простежуються й пізніші нашарування, пов'язані насамперед з історичною долею різних земель України. Наприклад, одяг населення Правобережжя зазнав помітного впливу польсько-литовської, Лівобережжя російської культури. Велике значення мало й те, що через Україну йшло інтенсивне та постійне торговельне й культурне спілкування країн Заходу і Сходу. Виникнення Запорозької Січі, специфічні політичні умови, в яких опипилася Україна у ХУІ-ХУПІ ст., взаємні контакти з су­сідніми народами — усе це зумовило своєрідність формування української національної культури, і зокрема культури вбрання (А. Пономарьвв}.

Пошуково-вибіркова робота

- Прочитати речення. Знайти і виписати діалектні слова- За тлумачним словником з'ясувати їх лексичне значення.

У неділю вранці Мотря Довбишівна прибиралась до церкви. Вона при­несла з хижки зав'язані в хустці квіти та стрічки і розсипала їх по столі, принесла й поставила на лаві червоні сап'янці. Довбишівна сіла на кругло­му дзиґликові коло стола, а подруга сусідка наділа Мотрі на голову кибалку, на яку над самим лобом поклала вузеньку стрічечку з золотої парчі (За І. Нечуєм-Левицькиж).

- Прослухати прочитаний учителем текст. З'ясувати, яким стилем він напи­саний. Знайти і записати у зошит просторічні слова. З якою метою вжив їх Остап Вишня?

Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього круга, минуло криваво-багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать... Це ввечері… А вранці дика кач­ка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тільки-но починає на світ благословлятись (Остап Вишня).

 

На уроці «ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА» виконали такі завдання:

 

 

 

 

 

 

Словниково-вибіркова робота

- Записати у зошит слова, які можна використати в офіційно-діловому стилі. Обґрунтувати свою думку. За допомогою тлумачного словника з'ясувати значення виділених слів. Скласти з ними речення.

Безсмертя, дитячий, нотаріально завірений, бланк, задрімали, сивовусий, пташки, дипломатична аудієнція, акламація, авізо, авуари, злоба, стягнен­ня, комашня, платоспроможність, акт, файний, директива, папірець, скарга, нікчемний, хитромудрий, бракерат, вето, віза, гарант.

Матеріал для вчителя. Акламація — метод прийняття рішень без про­ведення попереднього голосування, на основі реакції учасників, що виража­ється вигуками, репліками, оплесками тощо.

Авізо — письмове повідомлення банку, клієнтові або іншому банкові про виконані операції.

Авуари — 1) Різні активи (гроші, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких мають бути проведені платежі. 2) Засоби банку (його каса, рахунки в інших банках, цінні папери, іцо можуть бути легко реалізовані, векселі тощо), які є на його рахунках у закордонних банках в іноземній ва­люті.

Стягнення — кара, штраф за невиконання чогось.

Акт — 1) Офіційний документ, запис, протокол. 2) Вчинок, дія. 3) Уро­чисті збори в наукових установах.

Директива — розпорядження, керівна настанова, вказівки, що даються вищими органами підлеглим.

Скарга — 1) Висловлення незадоволення, суму, нарікання на неприєм­ності, біль, горе. 2) Офіційна письмова чи усна заява про незаконні або не­правильні дії якої-небудь особи, установи.

Бракерат — виявлення браку і перевірка відповідності продукції стан­дартам або технічним умовам.

Вето — 1) Остаточна чи умовна заборона, яку може накласти вищий дер­жавний орган на рішення нижчого. 2) Позначка на закордонному паспорті, яка є дозволом на в'їзд, виїзд, проживання або проїзд через територію від­повідної держави.

Гарант — поручитель, той, хто дає гарантію.

Ти — редактор

- Відредагувати сполучення слів. Пояснити свій вибір.

Бувші учні (колишні учні); бути у командировці (бути у відрядженні); великі доходи (великі прибутки); ведучий фахівець (провідний фахівець); винести подяку (скласти подяку); виписка із протоколу (витяг із протоко­лу); вільна вакансія (вакансія); згідно інструкції (згідно з інструкцією); всезагальні збори (загальні збори); вступний взнос (вступний внесок); діючі правила (чинні правила); міри перестороги (запобіжні заходи); жила пло­ща (житлова площа); налоговий прес (податковий тиск); заключати угоду (укладати угоду).

Пояснювальний диктант

- Записати під диктовку текст, визначити його стиль, свою думку аргумен­тувати. Пояснити правопис слів з вивченими орфограмами. Постанова Президії Верховної Ради України

Про прапор України

Президія Верховної Ради України постановляє:

До прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор.

м. Київ Голова Верховної Ради України

18 вересня 1991 року Л. Кравчук

Творча робота

- Скласти діалог на тему «Телефонний дзвінок до лікарні». Яким стилем мовлення ви будете користуватися? Чому?

 

Отже, я, як вчитель словесності, навчальний процес будую не за принципом інформаційного повідомлення від суб’єкта до об’єкта в формі монологу, а в такій діяльності, яка б сприяла творчому мисленню учня. Створюю всі умови для духовного самовдосконалення, самореалізації і самоутвердження дитини. Для мене важливим є активність школяра , щоб знання, розумовий, духовний та культурний розвиток спиралися на власні зусилля. Особливу цінність для учня має шлях, який він пройде, виконуючи творче завдання, тому що оволодіває методом праці, який у майбутньому зможе застосувати . Також це допомагає дитині виробити в собі впевненість у власній цінності, у тому, що вона сама дасть собі раду і власними зусиллями зуміє подолати труднощі, які траплятимуться на її життєвому шляху. А тому підготовленні уроки з української мови, крім традиційних ефективних форм навчальної роботи характеризуються реалізацією сучасних освітніх технологій, а саме творчо-пошукової технології (робота з деформованим висловлюванням , дослідження-моделювання, конструювання, реконструювання, творчі диктанти, навчальне редагування, творче спостереження з елементами аналізу, зіставлення, порівняння, ситуативні завдання, ігрові форми тощо.)

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Калігор Надя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
7 березня 2018
Переглядів
1118
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку