11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Урок "Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника"

Про матеріал

Цей матеріал може бути використаний педагогами при підготовці до уроку математики в 4 класі або при підговці до відкритого уроку. Цікаві завдання цього уроку можуть бути використані й батьками при тренуванні своїх дітей з математики

Перегляд файлусторонн трикутннка

             Мета: Закрћтлувати                                           застосовувати сполучний i

переставний закони додавання для зручних обчисяењ та виконувати додавання мднтмання багатоцифрових чиеед письмово; вправляти у 903B'A3YBaHHi задач. Розвивати лобчне

та конкрстнс мислсння, пам!ять,  напнчкн,

Вихввувати патрттичнЈ печутгя у IJkQ.wpiB

Обладнання:  умовна карта Укра\ни,

ордевй, маршрутма карта, математичк{ «Ланцюжки», карткм для

—тн в парах,  карткн, снгналый карткн

«CBiT*op», табдщя «Коротка умова

уроку

1.0ргаиПаФ класу fIp0X3BeHiB уже

Починаеться урок.

BiH незт«наЙ i        — До нас        затталщ

I10BepHiMocb до гостей, дружно скажем: «Добрий день!»

- Стайте, будь ласка. урок математики проведу у вас я. Звати

мене Галина Ми:хаУм1вна.

Н. Повтомлення теми i мети уроку

Ведьмишановна д;твора,

Сьогошб незвичайна гра

«Математичкий марафои» ка тему

«Додавання к\льк-ох нв знвхемення довжини стервни трикутника»

Запрошуе BCix

                 марафон — один i3           легкоатлетичного           на 42

км 195 м. А наш мфафон математичний — це не б{г, а швидкий темп роботи ма дистатцй, Яка тршатиме 40 м, Його мм зд1ћЯймо кордонами йашо{ краТнн,

умовну карту Ук—а)

 Штурмуючи фортецз 53 завдатшми на кордонах, ми повторимо переставний i сполучний закони додаванм kiJ!bk0.x вмкння розв' кзувати

Взявши штурмом фортецю  Тднћтатпт на прапор i нагороджувалиея за медалями та ордекими. Ми також будемо прапор, а за осъ Taki      (показую).

Хто 3ф0бить найбћльшу медалей, в kiffiXi уроку отримае орден

(показую)

Ну щож, на СТФТ! Увага! Час!

Штурмуемо першу фортещо

Контроль,  i закршлення знань

1. Перев}ркв домашнього завданвя

                   (ВА5криваю та5тичку, де нап•исано         - Перетряюча)

- Зошити вткриваемо,

Домашнс завдання

а) Назв{тъ результати значењ вираз{в на дн Ь У2ЭЭ7 ($98, 2ЭЭ, $80) — Молодеш. (Даю медаль)

б) Зач:паће Адпов{дь до зацач{ КЗЗб

(Маса «Ниви» - 2100 кг; «Волги» - 1360 кг; «Таврй» - 660 кг)

 Гарно. (ДаюмеДать)

                   Осъ мн i взялн штурмом фртецю i  на                    прапор

Укрв}ни,

 Штурму€мо 2 фортещо.

                                                     - Катграфтна)

 Урок ми без зутмкжи

З калпрафГчА01' хВйлшГкИ,

2. хвнлннка

- Зашшпть катрафтно дату нашого уроку.

                              (Д}ту записують                             яж:топскХ4

Юаснаробота

ПрикрЬтюо ва OOtUt$i картку, 0е 4 рази написана Дата уроку)

         Порахуйте. ckiJTbkT poiB записано число       ? (Мрази)

ми будемо писати це число Але кожного ряду наПИШУТЬ рвиу• кЬтькЧеть цьоГо числа,

 1 ряду на штака-й.

2 ряду —у 2 рази

Уч•й З рят — у 2 рази

-        будь ласка, скЈльки ра“в записачи ви число? (6 разЈв)

-        CkiJIbkYIpa3iB затмсали ви число? (8ра.зјв)

-        А у скЬзьки записано? (2 рази)

(Даю медалј). на фортетЈ ми можемо виняти прапор. Перехошмо до штурму наступно{ фортецй.

(ВЈДкриваю З - Обчислювальна)

З. Устий рахуяок

Наступний тур —

Непроеткх обчкелеиь штурм.

— ми

Первху€мв в YMi

ОСЬ Тж.

Хто в тм k0Hkypci мастак.

(ВгДв,риваю но дошШ «љанцюжки»)

- А чи знаете ви, екйЪКй живе елок? Д?зкаетесь, КОЛА подуете УСКО

           - Яют             крип у лелею*?

- Дуже гарно епроияись 53

(Даю медай. Приртпюю прапорецъ. ВТриват 4 - Вфшована)

4. Математичний диктаит

 Дтщ математики дуже точна        i  розвз язавши диктат, ви отрима€те         ДН виконуйге усно, а в рядок зтптсуйге Ti:tbki-t раультат.

-в НАВИТ) малята,

CkiJibkH буде до 200 додати 600?

Ще 400 донйте

Й швидко ruugiTb. Суму         на 100 Та й на 2.

BciM вдатся?

Значитъ, у вас св{тла голова.

Те, що отримали помножге на 10 на двое рш».шть,

А того, що в нас вийшло ЧотнвадцяТЬ »iNiMiTb.

А те(кр оте число, що маемо

           Нв               мнежюжи рвзклцв€мв,

До одногв з ви 7 додте

I -— откжу прочитайте

(Пеевфяюг Хпто порт•ував гравгшьно — опргшпв чисЛо 1 L Връчаю медалг),

- I тут ми зтбули перемогу,

- МолоД 4 класе

Хвминкв— вае,

Гра «Так чи т?»

— СЬОГОДК\

- На

- Зараз урок датематки?

- Тпсдень складаељся з 7    ?

- ранку насга€ а тепер продовжу€мо працювати,

                                                    (ВЁДкриваю            5 Узагальнююча)

lVr Узвпдьврвня знвнь

                Нумо «штурмувати» книжку. Вйкрийте на                      54.

МЗ-39. будь ласка, усно.

(Слухаю €ibno€ibi Дгтей. Даю медаль за правильну в[ДповК4ь)

-       ям математичт закони ви використовували час розв'язування щх приклатв? (Переставиий та сполучиий закоии Додаваиня)

-       Яку власпв{сть дн додавання д{стаемо з щ•тх закон{в? (Праидо.• У сумп kinbkox Доданкђв можна переставляти Доданки брати Ух у Дужки будь-лхим чином)

-       Ура! Перемога!

-       (Прикргњтюю п—юрець. В\Окриеао 6 - ПЬкадальна}

У, Новвй матер)и

- Сьогощн на урощ будемо вчитися внонувати додоаж--:я юлькох доданюв письмово.

Зфаз ви на хвилюку станете вчигелями i пчуевшкге, чи

ВИкОАшО ДОДшаМАй у ХдЗ41 ,

             Прдовтмо дача штурм                ПЬнавальна

Виконавши завдашшт же написано на аркушахт ми закр\птго тему уроку з змпммо штмд нашо\ карги,

(Пршртатю на дошку аркуш, де надруковано приклад i учень бјя

Дошкирз€'язуе мекерм, аЕшта € Пгс,тя ФОГО з'еДнуо дт частини)

           -1 кид             фортецею зобули

(Прикрјплюю прапоречь)

Тепер нстт чс тдпочшжу Прведемо фзкультхвилшжу.

будь ласка,

(Вмикаю фономпис)

Два

Два притопн — 1,2

На R0TiM на п'ятку — (2 рази) Руки EJIiB0, руки вправо. Ми тащоем гопачок.

Раз присђ:и, два присти,

Настр{й гчнищ

Покрутились, покругились(2 рази) тихењКО »ei уе[ткеь.

1, Робота над задачею

-                 Ось i роиючося *встушнй тур. (ВЪкрнваю 7 - Задачна). Це задачнтЈ\ штурм.

Щоб задач{ «штурщјвати» Треба, 3BiCk0, MipkYHTB,

        е               серсд нас,

А хто саме скаже чт

-                 Сьогодт з вами розв"емо задачу ртки Погляньте на карту Укра\ш• вона Hi6u вшита нитками рзчок, мось з вас ск(тљки  територй (Так На ntwmntwlr ншттуетьт 73000 рток, З“ТЈТЬНС Досжина ЯкиХ сњтадае 248000 )

-                 А з ypokiB «Я i Украйи.» ви зкиете ищеь про BiTIBBWi?

(ВјДповјДј д»пей)

Яки р{чка €  в y•aiffi? (2-Tffinpo. Це за Довжиною рЈчка в европО

— Яка НаЙП0•ВНОВОШЙШа? (ДУНЕЙ)

Також вел•жими  ТНвдеютй Буг та (Показую на карт) piLIkH утворюшгь       мережу УкраТни,

-                  будь ласка, на бажакуть туащовати caMocTihH0 викласти червоний )фужечок. Хто бате пращовати за допомогою короткок умовиз яку я дам на картц( поклајть жовтий колф. зелений  т; хто ттрвшое з моею допомоою, короткою умовою i схемою.

(ШвиДкороэОаю фаям листочки, де записат коротка умова, коротка умова i схема)

(Aintte мааряДами i Допомагдю пгц.м, у кого на парт виктадений зелений кружечек)

(Перш: З

-                 Молотј.

Твквж т задачу мета буле розв'язвти. додавши в стовтнж З числа До довжжж Птдењюго Бугу 806 км додавши 556 км знайшли 6 довжинуДн{стра, а на

839 Км Дтетра,

- Яппђ же НЕТУПШ*Й м*онський тур?

 д Геометрична)

Це — штурме

            VL Геометричиий

Роботи

*                        У на вас пфтах лежать листют, на яких накреслено трикутник, потлештй на тр;жутшнки. Порахуйге, cxi5tb16t ясього TptW5TtHriB

Мрткено на

(Дгпш пращоють. Прикргпдюю на ДошШ пдакат, на якому зобраэюено токуй самиз7 троупнзж з короткоюумовою задачЈ)

А

—12 ем 6 мм

АВ— Эсм 9 мм

*                        Так ск{дьки трш«утшжбв ви нарахувыи? (13)

*                        Молот

(Даю медаль

*                        уважно на дотку. Давайте    ще таку задачу

(показую умну)

*                        Що таке нервюр? це сума Эоелшнн ycfx стор[н)

*                        Перупктр нам тдомий% також         довжина     i другот сторони.

Чи можемо дати в{дповђъ на зтмтаю-тяь Чому .доршюое трегя cTq)0Ha? (но

А чи можемо ми (Так)

чому дотвню€ довжина рок cmopik разом знаючи веримегр  ми вирахуемо, чому 3 сторона, Розв"язуемо,

(Хторозв 'язуе 6in дотКи, отрите медаль)

VII.

Мфафон ще трива€

Тур наступний настае

          Штурм              i навичштй

У -Ло*чна)

Мае назву BiH догВ1ний,

-                                  тал штурмуемо фортедю Лоу}чна. Я вам задачкуз а ви Meni

-                                  ciM  з них потухли,   залишилось? (ДвЈ, ир

ПОТУХЛИ. iHtui заорюти)                 

-                                  Пара коней 40 км. СкЁљки kiJropaerpiB npMir kiHb? (40 кн)

-                                  Сорок пэят i      п'ят — ск1льки буде? (80 п 'mn)

Край берега на одн{й ноз{ стояли 4 чапл{, а поряд 6 лебед{в стояли на 2 ногах.      всього у      (20 Hic')

Доо eidaoeidae раешьНо операмуеаемеДать)

 Цю фортешо взяли гарними зншшями: Молодт; (Прикргтюю прапорець)

УЛУ, П)деумок уроку

-                                  Настуннм штурм вцновцаяынМ. Як ви ввњкагге, чвму? (ВјДкриваю    -Тдс:рмкова)

-                                  Яку фортецю ми штурмуемо?

-                                  HaU1i шамовт ТОСТ хочуть почути; що мВ мочалй, ШО

ПОВТОРИЛИ, заткали, шо усно зробњти?

Дћаей За гарну

- Молодт ви малягат

         Та треба                додому даватд,

Ж. Домашже завданни

-                   Знову подивимосъ на

Хто прщовав самосттог вибирав червоний додому ЊЗ46$ ЊЗ47,

Хто праттвав, вибравши жовтий k0JIip, додому Уд 347.

               ну, а            що ВИКОНтОТЬ ЗОДт*НЯ N2346,

А теперэ буф ласка, порахуйге свот меда,ћ Ми штурмували 10 фортеф, е серед нас дт за марафонський (тобто швццкий) штурм 10 фортець офимачи lO медачей немаез а 9 — немае.з а 8 — е.. Молодц( ви нагороджуетесь орденами.

(Даю Дгтям нагороди)

-                   i уроку ктець,

Хто пращовав — молодеще.

pdf
До підручника
Математика 4 клас (Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.)
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
780
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку