24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок "Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника"

Про матеріал

Цей матеріал може бути використаний педагогами при підготовці до уроку математики в 4 класі або при підговці до відкритого уроку. Цікаві завдання цього уроку можуть бути використані й батьками при тренуванні своїх дітей з математики

Перегляд файлусторонн трикутннка

             Мета: Закрћтлувати                                           застосовувати сполучний i

переставний закони додавання для зручних обчисяењ та виконувати додавання мднтмання багатоцифрових чиеед письмово; вправляти у 903B'A3YBaHHi задач. Розвивати лобчне

та конкрстнс мислсння, пам!ять,  напнчкн,

Вихввувати патрттичнЈ печутгя у IJkQ.wpiB

Обладнання:  умовна карта Укра\ни,

ордевй, маршрутма карта, математичк{ «Ланцюжки», карткм для

—тн в парах,  карткн, снгналый карткн

«CBiT*op», табдщя «Коротка умова

уроку

1.0ргаиПаФ класу fIp0X3BeHiB уже

Починаеться урок.

BiH незт«наЙ i        — До нас        затталщ

I10BepHiMocb до гостей, дружно скажем: «Добрий день!»

- Стайте, будь ласка. урок математики проведу у вас я. Звати

мене Галина Ми:хаУм1вна.

Н. Повтомлення теми i мети уроку

Ведьмишановна д;твора,

Сьогошб незвичайна гра

«Математичкий марафои» ка тему

«Додавання к\льк-ох нв знвхемення довжини стервни трикутника»

Запрошуе BCix

                 марафон — один i3           легкоатлетичного           на 42

км 195 м. А наш мфафон математичний — це не б{г, а швидкий темп роботи ма дистатцй, Яка тршатиме 40 м, Його мм зд1ћЯймо кордонами йашо{ краТнн,

умовну карту Ук—а)

 Штурмуючи фортецз 53 завдатшми на кордонах, ми повторимо переставний i сполучний закони додаванм kiJ!bk0.x вмкння розв' кзувати

Взявши штурмом фортецю  Тднћтатпт на прапор i нагороджувалиея за медалями та ордекими. Ми також будемо прапор, а за осъ Taki      (показую).

Хто 3ф0бить найбћльшу медалей, в kiffiXi уроку отримае орден

(показую)

Ну щож, на СТФТ! Увага! Час!

Штурмуемо першу фортещо

Контроль,  i закршлення знань

1. Перев}ркв домашнього завданвя

                   (ВА5криваю та5тичку, де нап•исано         - Перетряюча)

- Зошити вткриваемо,

Домашнс завдання

а) Назв{тъ результати значењ вираз{в на дн Ь У2ЭЭ7 ($98, 2ЭЭ, $80) — Молодеш. (Даю медаль)

б) Зач:паће Адпов{дь до зацач{ КЗЗб

(Маса «Ниви» - 2100 кг; «Волги» - 1360 кг; «Таврй» - 660 кг)

 Гарно. (ДаюмеДать)

                   Осъ мн i взялн штурмом фртецю i  на                    прапор

Укрв}ни,

 Штурму€мо 2 фортещо.

                                                     - Катграфтна)

 Урок ми без зутмкжи

З калпрафГчА01' хВйлшГкИ,

2. хвнлннка

- Зашшпть катрафтно дату нашого уроку.

                              (Д}ту записують                             яж:топскХ4

Юаснаробота

ПрикрЬтюо ва OOtUt$i картку, 0е 4 рази написана Дата уроку)

         Порахуйте. ckiJTbkT poiB записано число       ? (Мрази)

ми будемо писати це число Але кожного ряду наПИШУТЬ рвиу• кЬтькЧеть цьоГо числа,

 1 ряду на штака-й.

2 ряду —у 2 рази

Уч•й З рят — у 2 рази

-        будь ласка, скЈльки ра“в записачи ви число? (6 разЈв)

-        CkiJIbkYIpa3iB затмсали ви число? (8ра.зјв)

-        А у скЬзьки записано? (2 рази)

(Даю медалј). на фортетЈ ми можемо виняти прапор. Перехошмо до штурму наступно{ фортецй.

(ВЈДкриваю З - Обчислювальна)

З. Устий рахуяок

Наступний тур —

Непроеткх обчкелеиь штурм.

— ми

Первху€мв в YMi

ОСЬ Тж.

Хто в тм k0Hkypci мастак.

(ВгДв,риваю но дошШ «љанцюжки»)

- А чи знаете ви, екйЪКй живе елок? Д?зкаетесь, КОЛА подуете УСКО

           - Яют             крип у лелею*?

- Дуже гарно епроияись 53

(Даю медай. Приртпюю прапорецъ. ВТриват 4 - Вфшована)

4. Математичний диктаит

 Дтщ математики дуже точна        i  розвз язавши диктат, ви отрима€те         ДН виконуйге усно, а в рядок зтптсуйге Ti:tbki-t раультат.

-в НАВИТ) малята,

CkiJibkH буде до 200 додати 600?

Ще 400 донйте

Й швидко ruugiTb. Суму         на 100 Та й на 2.

BciM вдатся?

Значитъ, у вас св{тла голова.

Те, що отримали помножге на 10 на двое рш».шть,

А того, що в нас вийшло ЧотнвадцяТЬ »iNiMiTb.

А те(кр оте число, що маемо

           Нв               мнежюжи рвзклцв€мв,

До одногв з ви 7 додте

I -— откжу прочитайте

(Пеевфяюг Хпто порт•ував гравгшьно — опргшпв чисЛо 1 L Връчаю медалг),

- I тут ми зтбули перемогу,

- МолоД 4 класе

Хвминкв— вае,

Гра «Так чи т?»

— СЬОГОДК\

- На

- Зараз урок датематки?

- Тпсдень складаељся з 7    ?

- ранку насга€ а тепер продовжу€мо працювати,

                                                    (ВЁДкриваю            5 Узагальнююча)

lVr Узвпдьврвня знвнь

                Нумо «штурмувати» книжку. Вйкрийте на                      54.

МЗ-39. будь ласка, усно.

(Слухаю €ibno€ibi Дгтей. Даю медаль за правильну в[ДповК4ь)

-       ям математичт закони ви використовували час розв'язування щх приклатв? (Переставиий та сполучиий закоии Додаваиня)

-       Яку власпв{сть дн додавання д{стаемо з щ•тх закон{в? (Праидо.• У сумп kinbkox Доданкђв можна переставляти Доданки брати Ух у Дужки будь-лхим чином)

-       Ура! Перемога!

-       (Прикргњтюю п—юрець. В\Окриеао 6 - ПЬкадальна}

У, Новвй матер)и

- Сьогощн на урощ будемо вчитися внонувати додоаж--:я юлькох доданюв письмово.

Зфаз ви на хвилюку станете вчигелями i пчуевшкге, чи

ВИкОАшО ДОДшаМАй у ХдЗ41 ,

             Прдовтмо дача штурм                ПЬнавальна

Виконавши завдашшт же написано на аркушахт ми закр\птго тему уроку з змпммо штмд нашо\ карги,

(Пршртатю на дошку аркуш, де надруковано приклад i учень бјя

Дошкирз€'язуе мекерм, аЕшта € Пгс,тя ФОГО з'еДнуо дт частини)

           -1 кид             фортецею зобули

(Прикрјплюю прапоречь)

Тепер нстт чс тдпочшжу Прведемо фзкультхвилшжу.

будь ласка,

(Вмикаю фономпис)

Два

Два притопн — 1,2

На R0TiM на п'ятку — (2 рази) Руки EJIiB0, руки вправо. Ми тащоем гопачок.

Раз присђ:и, два присти,

Настр{й гчнищ

Покрутились, покругились(2 рази) тихењКО »ei уе[ткеь.

1, Робота над задачею

-                 Ось i роиючося *встушнй тур. (ВЪкрнваю 7 - Задачна). Це задачнтЈ\ штурм.

Щоб задач{ «штурщјвати» Треба, 3BiCk0, MipkYHTB,

        е               серсд нас,

А хто саме скаже чт

-                 Сьогодт з вами розв"емо задачу ртки Погляньте на карту Укра\ш• вона Hi6u вшита нитками рзчок, мось з вас ск(тљки  територй (Так На ntwmntwlr ншттуетьт 73000 рток, З“ТЈТЬНС Досжина ЯкиХ сњтадае 248000 )

-                 А з ypokiB «Я i Украйи.» ви зкиете ищеь про BiTIBBWi?

(ВјДповјДј д»пей)

Яки р{чка €  в y•aiffi? (2-Tffinpo. Це за Довжиною рЈчка в европО

— Яка НаЙП0•ВНОВОШЙШа? (ДУНЕЙ)

Також вел•жими  ТНвдеютй Буг та (Показую на карт) piLIkH утворюшгь       мережу УкраТни,

-                  будь ласка, на бажакуть туащовати caMocTihH0 викласти червоний )фужечок. Хто бате пращовати за допомогою короткок умовиз яку я дам на картц( поклајть жовтий колф. зелений  т; хто ттрвшое з моею допомоою, короткою умовою i схемою.

(ШвиДкороэОаю фаям листочки, де записат коротка умова, коротка умова i схема)

(Aintte мааряДами i Допомагдю пгц.м, у кого на парт виктадений зелений кружечек)

(Перш: З

-                 Молотј.

Твквж т задачу мета буле розв'язвти. додавши в стовтнж З числа До довжжж Птдењюго Бугу 806 км додавши 556 км знайшли 6 довжинуДн{стра, а на

839 Км Дтетра,

- Яппђ же НЕТУПШ*Й м*онський тур?

 д Геометрична)

Це — штурме

            VL Геометричиий

Роботи

*                        У на вас пфтах лежать листют, на яких накреслено трикутник, потлештй на тр;жутшнки. Порахуйге, cxi5tb16t ясього TptW5TtHriB

Мрткено на

(Дгпш пращоють. Прикргпдюю на ДошШ пдакат, на якому зобраэюено токуй самиз7 троупнзж з короткоюумовою задачЈ)

А

—12 ем 6 мм

АВ— Эсм 9 мм

*                        Так ск{дьки трш«утшжбв ви нарахувыи? (13)

*                        Молот

(Даю медаль

*                        уважно на дотку. Давайте    ще таку задачу

(показую умну)

*                        Що таке нервюр? це сума Эоелшнн ycfx стор[н)

*                        Перупктр нам тдомий% також         довжина     i другот сторони.

Чи можемо дати в{дповђъ на зтмтаю-тяь Чому .доршюое трегя cTq)0Ha? (но

А чи можемо ми (Так)

чому дотвню€ довжина рок cmopik разом знаючи веримегр  ми вирахуемо, чому 3 сторона, Розв"язуемо,

(Хторозв 'язуе 6in дотКи, отрите медаль)

VII.

Мфафон ще трива€

Тур наступний настае

          Штурм              i навичштй

У -Ло*чна)

Мае назву BiH догВ1ний,

-                                  тал штурмуемо фортедю Лоу}чна. Я вам задачкуз а ви Meni

-                                  ciM  з них потухли,   залишилось? (ДвЈ, ир

ПОТУХЛИ. iHtui заорюти)                 

-                                  Пара коней 40 км. СкЁљки kiJropaerpiB npMir kiHb? (40 кн)

-                                  Сорок пэят i      п'ят — ск1льки буде? (80 п 'mn)

Край берега на одн{й ноз{ стояли 4 чапл{, а поряд 6 лебед{в стояли на 2 ногах.      всього у      (20 Hic')

Доо eidaoeidae раешьНо операмуеаемеДать)

 Цю фортешо взяли гарними зншшями: Молодт; (Прикргтюю прапорець)

УЛУ, П)деумок уроку

-                                  Настуннм штурм вцновцаяынМ. Як ви ввњкагге, чвму? (ВјДкриваю    -Тдс:рмкова)

-                                  Яку фортецю ми штурмуемо?

-                                  HaU1i шамовт ТОСТ хочуть почути; що мВ мочалй, ШО

ПОВТОРИЛИ, заткали, шо усно зробњти?

Дћаей За гарну

- Молодт ви малягат

         Та треба                додому даватд,

Ж. Домашже завданни

-                   Знову подивимосъ на

Хто прщовав самосттог вибирав червоний додому ЊЗ46$ ЊЗ47,

Хто праттвав, вибравши жовтий k0JIip, додому Уд 347.

               ну, а            що ВИКОНтОТЬ ЗОДт*НЯ N2346,

А теперэ буф ласка, порахуйге свот меда,ћ Ми штурмували 10 фортеф, е серед нас дт за марафонський (тобто швццкий) штурм 10 фортець офимачи lO медачей немаез а 9 — немае.з а 8 — е.. Молодц( ви нагороджуетесь орденами.

(Даю Дгтям нагороди)

-                   i уроку ктець,

Хто пращовав — молодеще.

pdf
До підручника
Математика 4 клас (Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.)
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1138
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку