11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Урок «Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його

Про матеріал

Розкрити поняття «збалансований розвиток», розглянути найважливіші балан­си у сфері природокористування та шляхи досягнення пропорцій між природоресурсним потенціалом і особливостями його використання; розвивати вміння висловлювати свою думку, формувати вміння і навички роботи з роздатковим матеріалом; формувати еколо­гічну культуру.

Перегляд файлу

Урок №__________   Дата________  Екологія 11 клас

Тема:Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання.

Мета:розкрити поняття «збалансований розвиток», розглянути найважливіші балан­си у сфері природокористування та шляхи досягнення пропорцій між природоресурсним потенціалом і особливостями його використання; розвивати вміння висловлювати свою думку, формувати вміння і навички роботи з роздатковим матеріалом; формувати еколо­гічну культуру.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи навчання: інтерактивні, пояснювально-ілюстративні — бесіда, розповідь; репродуктивні, частково пошукові, проблемні, творчі.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 Бесіда

 1. Які ознаки притаманні живій природі?

(Ріст, розмноження, обмін речовин і енергії, подразливість, рух, спадковість, мінливість, розвиток, саморегуляція.)

 1. Пригадайте, що таке розвиток.

(Розвиток — це специфічний процес зміни, результатом яко­го є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного.)

 1. Що таке саморегуляція? Чи характерна вона для природ­ної системи?

(Саморегуляція природної системи — властивість природної системи до відновлення внутрішніх параметрів і структур після яких-небудь природних або антропогенних змін.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Розповідь учителя

Природні процеси на Землі здатні до саморегуляції, і це до­зволяє природі самовідновлюватися. "Утім, агресивна та нераціо­нальна людська діяльність може порушити баланс природних про­цесів, спричинити необоротні зміни в екосистемах. Прослухайте текст «Острів Пасхи»:

«Острів Пасхи розташований у Тихому океані на відстані близько 3200 км на захід від Південної Америки. Першими поселен­цями, які прибули на острів приблизно 15 століть тому, були полі­незійці. Острів мав напівпосушливий клімат, який пом'якшувався зеленим лісом, що затримував і зберігав вологу. Жителі острова (7 тис. осіб) вирощували зернові культури, розводили курей, ло­вили рибу та мешкали в невеликих селах. Місцеве населення ост­рова Пасхи залишило спадщину — масивні восьмиметрові статуї з обсидіану (вулканічного скла). Вважається, що по всьому острову їх розставили за допомогою дерев'яних колод. Коли європейські переселенці досягли острова Пасхи в XVII ст., ці кам'яні статуї, відомі як моаї, залишились єдиними свідками колись досить роз­виненої цивілізації, яка була знищена усього кілька десятиліть до цього. Крах цього суспільства був спричинений виснаженням об­меженої ресурсної бази острова. Оскільки чисельність населення острова Пасхи зростала, його жителі почали рубати ліси, щоб мати більше землі для сільського господарства. Дерева використовували для опалення, спорудження будинків і човнів, а також у релігій­них цілях (транспортування статуй моаї). Настав момент, коли на острові зникло останнє дерево. Більше не можна було будувати ри­боловні човни, і відповідно люди відчули нестачу їжі. Знищення лісів призвело до ерозії ґрунтів, що ще більше обмежило запаси їжі. Поступово люди почали переселятися до печер. Згодом стали виникати збройні конфлікти, відновилося рабство. Щоб вижити, деякі люди навіть стали людожерами».

Це приклад екосистеми, повністю ізольованої від решти світу, острівне суспільство було зруйноване через те, що чисельність на­селення перевищила наявні ресурси, тобто був порушений баланс між населенням і природними ресурсами. Чи можливі такі процеси на сучасному етапі?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Категорія «збалансований розвиток», її еволюція

 Розповідь учителя

Збалансований розвиток — це розвиток, який дає змогу на довгостроковій основі забезпечити стабільне економічне зростання, що не призводить до деградаційних змін у навколишньому природ­ному середовищі; вихід на рівень стійкого розвитку розрахований на задоволення потреб як сучасного, так і майбутніх поколінь.

Збалансований (сталий) розвиток означає використання ре­сурсів у такий спосіб, який дозволяє їм повністю відновитись, нада­ючи прийдешнім поколінням доступ до тих самих ресурсів, якими користуємося ми. По суті, це означає передачу нащадкам нашого світу в тому самому стані, в якому ми його успадкували.

0 Завдання для учнів

Сформулюйте своє визначення терміну «збалансований розви­ток», використовуючи і обговорюючи наступні твердження:

 • Загальна кількість виловленої риби не повинна перевищу­вати можливості відновлення природних рибних запасів.
 • Кількість води, добутої з підземних горизонтів, не повинна перевищувати обсяги їх живлення.
 • Ерозія ґрунту не повинна перевищувати природну швид­кість утворення нового ґрунту.
 • Кількість зрубаних дерев не повинна перевищувати кіль­кість посаджених.
 • Викиди вуглецю в атмосферу не повинні перевищувати здатність природи переробити атмосферний вуглекислий газ.
 • Рослинні й тваринні види не повинні знищуватися швид­ше, ніж з'являються нові.

Учні мають дійти висновку, що сталим, або збалансованим, розвитком називається таке господарювання, за якого умови для існування та діяльності наступних поколінь залишаються непогір- шеними. Для збалансованого розвитку придатні лише безвідходні технологічні системи, які є самоокупними і не потребують зовніш­нього фінансування.

2. Найважливіші баланси у сфері природокористування.

 Завдання для учнів

 1. Наведіть приклади балансів у сфері природокористування

(Будівництво доріг, будівель має супроводжуватися відповід­ним зростанням зелених насаджень — щоб не погіршувати стан довкілля. Зростання виробництва зерна не повинно супроводжува­тися виснаженням чи іншим погіршенням якості ґрунту.)

 1. Гра «Яблуко — модель Землі»

Мета: показати обмеженість природних ресурсів.

 Вказівки вчителя

Уявіть, що яблуко — це Земля. Поділіть яблуко на чотири частини. Три чверті яблука — це води Світового океану, відкла­діть їх.

Одна чверть — це суходіл. Розріжте її навпіл. Одна полови­на — території, малопридатні для життя людей: полярні області, пустелі, болота, високі та скелясті гори. Відкладіть і цю половину.

1/8 частина — територія, на якій живуть люди (вони не обов'язково вирощують продукти харчування).

Розріжте 1/8 частину яблука ще на 4 частини. З частини — скелясті, або вологі, холодні, не придатні для сільського госпо­дарства землі, де розташувалися міста, села, заводи, автостоянки тощо, тому там не вирощують продукти харчування.

Що ж залишилося? 1/32. Обережно зніміть шкіру з частини яблука. Вона символізує тоненький шар на поверхні земної кори, який дає усьому людству їжу. Він забезпечує обмежену кількість продуктів харчування, і ми повинні раціонально його використо­вувати.

3.Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання.

 Технологія «Крісло автора»

 Методична скринька!

Технологія «Крісло автора» несе в собі реалізацію підвищення самооцінки учнів. Вона виконується в такий спосіб: учитель поступається місцем педагога в класі на користь учня, який виголошує доповідь (реферат, замітку та ін.). Учень, перебуваючи на місці педагога, відчуває себе достойним високої посади. Це підвищує не тільки самооцінку, а й бажання покращувати свої знання.

Приблизний зміст повідомлення учня

Пропорційність означає погодженість у використанні при­родних ресурсів як за територією, так і за галузями народного господарства, виключення порушень природних взаємозв'язків у навколишньому природному середовищі.

Поєднання природних умов і ресурсів формує природно- ресурсний потенціал. Природно-ресурсний потенціал це міра по­тенційної можливості будь-якої природної системи (або території) задовольняти різні потреби суспільства. Тобто це сукупність при­родних ресурсів і природних умов у певних географічних межах, які забезпечують задоволення економічних, екологічних, соціаль­них, культурно-оздоровчих та естетичних потреб суспільства. Час­тиною природно-ресурсного потенціалу є так званий екологічний потенціал території здатність природного середовища відтворю­вати певний рівень якості помешкання протягом досить тривалого часу.

Отже, природні ресурси та частина природи Землі й най­ближчого космосу, що може включатися в господарську діяльність за певних технічних і соціально-економічних можливостей суспіль­ства за умови збереження середовища життя людей. Це теоретич­но гранична кількість природних ресурсів, яку може використати людство без порушення умов існування і розвитку людини як біо­логічного виду та соціального організму. Вони визначаються рівнем екологічної рівноваги біосфери та її складових. Перехід за межі використання природно-ресурсного потенціалу в цьому розумінні відповідає стану екологічної кризи. Природно-ресурсний потен­ціал полягає у здатності природних систем без шкоди для себе, а отже, і людей, надавати людству продукцію або виконувати корис­ну для суспільства роботу. Він має певну величину, розміри й осо­бливості. Найголовніша особливість безперервність випливає з безперервності території, що є субстратом, носієм усіх природних об'єктів та явищ, а також одночасно і специфічним ресурсом. Влас­не, це забезпечує можливість господарського освоєння практично усієї території. За абсолютної безперервності можна говорити лише про зміну потужності природно-ресурсного потенціалу від однієї території до іншої.

Природно-ресурсний потенціал будь-якої території визначає рівень її потенційної можливості задовольняти різні потреби сус­пільства. Тобто це здатність природних систем без шкоди для себе, а отже, і людей, надавати суспільству продукцію або виконувати корисну для нього роботу.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

 Завдання для учнів

1. Екологічна задача

Сьогодні придатних для сільського господарства родючих земель на планеті залишилось 2,5 млрд га. За останнє сторіччя через ерозію ґрунтів у світі було виведено з обороту 23 % родю­чих земель. Визначте, за який час людство втратить придатні для використання землі, якщо не змінить стратегію і тактику природокористування .

2. Метод «Прес»

Обговоріть та поясніть відому англійську приказку в контек­сті збалансованого (сталого) розвитку: «Шукав цвях загубив че­ревик; шукав черевик загубив коня; шукав коня і сам зник; шукали наїзника програли битву; програли битву втратили королівство; і все через загублений цвях».

3. Екологічна вправа «Вжиття заходів»

Восени або навесні ви помітили, як сільськогосподарські пра­цівники спалюють стерню біля лісу чи луків. Що ви зробите?

Зупинюся та поясню їм, що спалювання стерні негативно впливає на ґрунт та може спричинити пожежу в сусідньому лісі або на луках, яка знищить усе живе, що там є, і таким чином порушить природний баланс.

 Зателефоную до міліції або пожежної бригади.

 Зателефоную до міської (районної) адміністрації.

 Обурюся їхнім безпечним ставленням, але нічого не зроблю.

 Зроблю щось інше (поясніть).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

 Питання до учнів

1.Чого я навчився на уроці?

2.Що було найцікавішим і чому?

3.Які я виконував завдання в який спосіб?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати відповідний параграф підручника(13) або конспект.

2. Написати п'ятихвилинне есе на тему: «Що ми охороняємо природу чи власне життя?»

 

 

docx
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
22 липня 2018
Переглядів
1001
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку