13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Урок на тему: "Модернізація українського суспільства в другій половині ХІХ століття"

Про матеріал

Розробка уроку являє собою тематичне оцінювання з використанням різних типів тестових завдань. Кілька варіантів тестової роботи дозволять у повній мірі здійснити оцінювання набутих учнями знань з теми.

Перегляд файлу

9-й клас                                                                                                                                       Історія України               

Автор:

Вчитель історії

Великодимерського

навчально-виховного об’єднання

Гук Юлія Миколаївна

 

Тема розробки уроку: «Модернізація українського суспільства в другій половині ХІХ століття».                   

Мета:

 • Перевірити набуті знання з теми;
 • розвивати в учнів історичне і логічне мислення.

Тип уроку: перевірки знань.

 

І варіант

Опис : https://zno.yandex.ua/media/zno-uk/ukraine-history/1/20/task_1_zno_2015_ukr_hist_20.png1.Карикатура на Селянську реформу 1861 р. акцентує увагу на її:

А) причині;      Б) результаті;        В) процесі;      Г) меті.

2. Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.? 

А) кваліфікована робоча сила;  Б) значні природні ресурси;    В) розгалужена транспортна інфраструктура;     Г) утворення монополістичних об’єднань.

3. Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена:   А) стрімкою монополізацією основних галузей промисловості;    Б) розгортанням широкого будівництва залізниць і портів;      В) залученням на українські землі іноземних колоністів;    Г) аграрним перенаселенням українських земель.

4. У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії розвитку: промисловий переворот — індустріалізація — монополізація. Реформи 60 — 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли:       А) початку промислового перевороту;      Б) завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації;   В) завершенню індустріалізації та початку монополізації;      Г) завершенню монополізації.

5. Укажіть рік упровадження міського самоврядування в Російській імперії: А) 1861 р.;  Б) 1864 р.; В) 1870 р.; Г) 1874 р.

6. Що прискорило процес руйнування традиційних галузей господарства західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.?    А) масова трудова еміграція селянства;   Б) націоналізація промислових підприємств;

В) малоземелля українських селян;        Г) будівництво мережі залізниць.

7. Судовою реформою Олександра ІІ запроваджувались:   А) формальна рівність всіх перед законом, становий суд, участь у судових засіданнях присяжних засідателів;  Б) формальна рівність всіх перед законом, публічний суд, участь присяжних засідателів у судових засіданнях;    В) залежний від державної адміністрації становий суд, відкриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів;     Г) залежний від державної адміністрації становий суд, участь присяжних засідателів у судових засіданнях.

8. Виборні органи місцевого самоврядування, що створювалися у Наддніпрянській Україні після 1864 р., називали:        А) управами;          Б) земствами;             В) гмінами;            Г) радами.

9. Визначте основне джерело отримання надприбутків іноземними капіталістами на українських землях:

А) запровадження найсучасніших технологій у виробничий процес;     Б) максимальне зацікавлення працівників в результатах своєї роботи;      В) ухиляння від сплати всієї частини податків до державного бюджету;     Г) жорстка експлуатація дешевої робочої сили.

10. Позначте назву галузі промисловості, в якій українська буржуазія утримувала провідні позиції:

А) вугільна;         Б) металургія;            В) машинобудівна;              Г) цукрова.

11. Кочубеї, Симиренки, Харитоненки, Терещенки – це:     А) представники української олігархії, сім’ї, які вирізнялись потягом до меценатської діяльності;    Б) представники української буржуазії, які контролювали левову долю зернового експорту;       

В) сім’ї, представники яких становили основну групу науковців з фізико-математичного напрямку;

Г) представники української політичної еліти, які користувалися значним авторитетом в робітників і селянства.

12. Назвіть товариство, яке в 1899 р. заснував відомий галицький діяч Є.Олесницький, щоб навчити селян сучасних методів господарювання, яке в 1913 р. налічувало вже понад 32 тис. членів:

А) «Сільський господар»;    Б) «Маслосоюз»;    В) «Дністер»;           Г) «Союз кредитної кооперації».

13. Емігранти з західноукраїнських земель наприкінці ХІХ ст.. в пошуках кращої долі вирушали:

А) на Далекий Схід та в Середню Азію;          Б) в країни Близького Сході і Північну Африку;

В) в країни Північної і Південної Америки;     Г) в країни Центральної та Південної Азії.

14. У другій половині ХІХ ст. на західноукраїнських землях розвивалися в основному:  А) вугледобувна, нафтово-озокеритна та машинобудівна галузь промисловості;  Б) нафтово-озокеритна, лісопильна та борошномельна галузі промисловості;   В) вугледобувна, лісопильна та машинобудівна галузі промисловості;    Г) нафтово-озокеритна, лісопильна та вугледобувна галузі промисловості.

15. Визначте характерні риси розвитку економіки західноукраїнських земель ( три правильні відповіді):  А) домінування в економіці краю іноземного капіталу;   Б) дотримання австрійською владою робітничого законодавства, що сприяло захисту робочого населення; В) економічний бум в розвиткові сільського господарства, який пов'язаний з підготовкою країн Європи до війни і створенням продовольчих запасів;  Г) посилення аграрного перенаселення, що призвело до масової міграції українського населення;   Д) використання австрійською владою українських земель як аграрного придатку і ринку збуту власних товарів;  Е) основну частину продукції давали легка і харчова галузі, які успішно конкурували з австрійськими виробниками;   Є) наявність рівних і вільних умов для всіх жителів краю в процесі створення нових фабрик і заводів.

16. Визначте особливості промислового розвитку Наддніпрянської України (три правильні відповіді):   А) високий рівень концентрації виробництва і утворення монополій;    Б) домінування аграрної складової в структурі народного господарства;     В) найнижчі темпи розвитку по Російські імперії;    Г) економічна спеціалізація районів;     Д) нерівномірний розвиток регіонів;     Е) високий рівень вітчизняних капіталовкладень;     Є) відсутність української буржуазії.

17. Встановіть відповідність між термінами і їх визначеннями:


А) біржа;

Б) земство;

В) монополія;

Г) урбанізація.

 

 

 

 

1. суспільний прошарок людей розумової праці, що мають знання у різних галузях науки і культури або живуть за рахунок власного таланту;

2. загальностановий виборний орган місцевого самоврядування з розпорядчими і виконавчими повноваження і функціями;

3. процес зосередження населення, економічного і культурного життя у містах;

4. об’єднання підприємств для виробництва і збуту продукції певного виду, заради обмеження конкуренції і отримання високих прибутків;

5. постійно діючий ринок, де торгують цінними паперами, нерухомістю, великими партіями товарів.


18. Розташуйте події у хронологічній послідовності:     А) поява Австро-Угорської дуалістичної анархії;          

Б) поява першого на українських землях кооперативного підприємства;            В) проведення Селянської реформи в Наддніпрянській Україні;                Г) запуск у Києві першого у Російській імперії електричного трамваю.

 

ІІ варіант

1.Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях:

Опис : https://zno.yandex.ua/media/zno-uk/ukraine-history/1/24/task_1_zno_2015_ukr_hist_24.pngА) монополізації виробництва;      Б) промислового перевороту;

В) трудової еміграції;        Г) кооперативного руху.

2. Перша залізниця у Наддніпрянській Україні з'єднала міста:   А) Катеринослав та Кременчук;     Б) Харків та Полтаву;    В) Одесу та Балту;       Г) Київ та Чернігів.

3. Що гальмувало в Наддніпрянській Україні розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861 р.?   А) переселення іноземних колоністів;  

Б) виплата селянами викупних платежів;   В) створення військових поселень;   

Г) виокремлення селянських наділів з общини.

4. Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли:   А) завершенню промислового перевороту;   Б) скасуванню заборон щодо української мови;     В) відкриттю українських кафедр в університетах;   Г) зрівнянню в правах усіх верств суспільства.

5. Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався:

А) засиллям іноземного капіталу;     Б) поглибленням господарської спеціалізації регіонів;

В) скороченням поміщицького землеволодіння;    Г) збереженням селянської общини.

6. Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було:   А) покращення соціально-економічного становища українського селянства;   Б) створення великих колективних сільськогосподарських підприємств;  В) формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку;

Г) сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

7. За селянською реформою 1861 р. селяни:   А) отримали право відмовитися від наділу й переселитися у місто; 

Б) звільнялися від сплати всіх податків, рекрутського обов’язку;   В) отримали земельний наділ за викуп;

Г) отримали право вільного виходу з общини з наділами землі.

8. Які питання належали до компетенції земських установ, створених в ході земської реформи 1864 р. у Російській імперії?    А) утримання лікувальних закладів, сприяння розвиткові народної освіти;    Б) контроль за дотриманням сівозміни, переділ селянської землі в общині;    В) організація та проведення виборів до міських дум і Державної Думи;

Г) здійснення рекрутських наборів до армії, підтримання правопорядку.

9. Військова реформа Олександра ІІ запроваджувала:   А) рекрутські набори серед всіх верств населення на військову службу терміном 6-7 років;    Б) рекрутські набори серед селян на військову службу терміном 25 років;

В) загальну військову повинність усіх громадян з 20-річного віку та дійсну військову службу терміном 6-7 років;

Г) загальну військову повинність селян та дійсну військову службу терміном 6-7 років.

10. Найбільш поширеними серед українців Галичини і Буковини були:

А) кредитні кооперативи;       Б) споживчі кооперативи;   В) страхові кооперативи;           Г) гаражні кооперативи.

11. Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. було:    А) формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку;     Б) створення великих колективних сільськогосподарських підприємств;   В)покращення соціально-економічного становища українського селянства;

Г) сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

12. Яке явище було характерним для соціально-економічної ситуації в західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.?       А) прискорений промисловий розвиток;      Б) відсутність великих поміщицьких земельних маєтків;     

В) розвиток потужного цукробурякового виробництва;    Г) еміграція селян до Канади, США, Бразилії тощо.

13. Визначте подію, що спонукала російський уряд до ліквідації кріпацтва: А) прийняття конституції, що гарантувала рівність прав всім мешканцям держави;Б) масове освоєння Донецького басейну; В) завершення промислового перевороту;  Г) поразка у Кримській війні.

14. Визначте рік перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію – Австро-Угорщину:

А) 1848 р.;         Б) 1867 р.;         В) 1883 р.;        Г) 1897 р.

15. Укажіть зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України, що відбулися під впливом реформ 1860­—1870­-х рр. у Російській імперії (три правильні відповіді):   А) завершення промислового перевороту;   Б) витіснення іноземного капіталу національним;    В) формування ринку вільнонайманої праці;   Г) подолання селянського малоземелля та безземелля;   Д) зникнення дворянства як соціального стану;    Е) розгортання трудової еміграції до США та Канади;

Є) широке долучення селян до підприємницької діяльності та торгівлі.

16. Виберіть серед наведених тверджень ті, що розкривають наслідки реформ 60-70-х рр.. р Російській імперії для соціально-економічного життя населення України ( 3 правильних відповіді).        А) забезпечили провідну роль поміщицьких господарств у виробництві сільськогосподарської продукції та торгівлі нею;         Б) стимулювали розгортання ринкових відносин;          В) прискорили формування ринку вільної робочої сили;        Г) прискорили процес урбанізації на землях Наддніпрянської України;  

Д) активізували переведення селян на місячну та урочну систему;

Е) забезпечили соціальну рівність селян;   Є) послабили економічний розвиток земель Наддніпрянської України.

17. Встановіть відповідність між термінами і поняттями:


А) меценат;

Б) куркуль;

В) пролетарій;

Г) демограф.

 

 

 

 

 

1. представник нижчого, біднішого соціального класу суспільства, який не має власності і для якого основним джерелом засобів для життя є продаж власної робочої сили;

2. науковець, що вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку;

3. особа, яка здійснює добровільну безкорисливу діяльність, що виражається у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги;

4. заможний селянин, що користується найманою працею, а також зайнятий у сфері перепродажу виробів сільськогосподарського виробництва, лихварства, посередництва;

5. особа, що допомагає суддям у їх професійній діяльності і забезпечує безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.


18. Розташуйте події у хронологічній послідовності:    А) будівництво першої в Україні залізниці;    Б) створення Крайових сеймів в Австрійській імперії;     В) проведення Кримської війни;     Г) започаткування українського банку «Дністер».

 

ІІІ варіант

Опис : https://zno.yandex.ua/media/zno-uk/ukraine-history/12/23/task_1_zno_2008_histukr_23.png1.На карті заштриховано районну спеціалізацію наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.:  А) товарного садівництва;

Б) товарного бурякового виробництва;   В) товарного виноробства;

Г) товарного зернового виробництва.

2. Яке питання належало до компетенції земських установ, створених у ході реформи 1864 р. в Російській імперії?   А) утримання лікувальних закладів, сприяння розвиткові народної освіти;   Б) контроль за дотриманням сівозміни, переділ селянської землі в общині;   В) організація та проведення виборів до міських дум і Державної думи;   Г) здійснення рекрутських наборів до армії, підтримання правопорядку.

3. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України наприкінці XIX — на початку XX ст. сприяла:  А) початку промислового перевороту;   Б) утворенню монополістичних об'єднань;  В) подоланню залежності від іноземного капіталу;

Г) націоналізації великих підприємств.

4. Укажіть причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України наприкінці XIX ст.: А) демографічний вибух і збереження великого землеволодіння; Б) соціальне розшарування селянства та зростання чисельності робітників; В) скасування панщини та міграція селянства із західноукраїнських земель;  Г) поразка першої Російської революції та проведення Столипінської реформи.

5. Чому уряд Російської імперії не запровадив земську реформу 1864 р. в губерніях Правобережної України?   А) уряд остерігався перетворення земств на осередки сіоністського руху, оскільки регіоном проходила «смуга осілості» євреїв, серед яких були поширені ідеї сіонізму;   Б) уряд остерігався перетворення земств на «п’яту колону» в разі війни, оскільки регіон межував з Австро-Угорщиною, із якою вкрай загострилися відносини;   В) ряд остерігався перетворення земств на центри «мазепинського духу», оскільки в регіоні спостерігалося піднесення українського національно-визвольного руху;   Г) ряд остерігався перетворення земств на інструмент посилення польського впливу, оскільки в регіоні поляки-землевласники мали міцні позиції.

6. Особливість економічного розвитку Наддніпрянської України в 60—90-х рр. ХІХ ст. визначалася: А) початком процесу індустріалізації;    Б) витісненням іноземного капіталу національним;      В) скороченням обсягів промислового виробництва;   Г) домінуванням державного сектору в промисловості.

7. Укажіть рік проведення реформи, основним змістом якої було впровадження відкритого судочинства за участю сторін, покладання прийняття ухвали на присяжних засідателів, надання обвинуваченим права захисту через адвокатів:     А) 1851 р.;                   Б) 1861 р.;                   В) 1864 р.;                   Г) 1871 р.

8. Укажіть наслідок промислового перевороту у Наддніпрянській Україні:     А) розвиток фабрично-заводського виробництва;   Б) збільшення кількості робітників серед населення України;     В) українські землі стали індустріально-аграрним регіоном;    Г) повне витіснення кустарного виробництва індустріальним.

9. Укажіть наслідок селянської реформи 1861 р. у Наддніпрянській Україні:   А) активізація товарно-грошових відносин на селі;    Б) збільшення розмірів наділів землі у приватну власність селян;    В) Росія стала індустріальною країною;

Г) на українських землях фермерське господарство стало домінуючим.

10. Яке поняття  виникло під час проведення реформ 60–70-х років XIX ст. у Російській імперії?

А) подимне;          Б) суд присяжних;          В) панщина;           Г) фільварок.

11. Конфігурація (взаємне розміщення) залізниць в Наддніпрянській Україні в кінці ХІХ ст. визначалася:  А) економічними потребами;  Б) соціальними потребами;      В) воєнно-стратегічними потребами;               Г) потребами пасажирських перевезень.

12. У другій половині ХІХ ст. в Наддніпрянській Україні провідними галузями економіки були:   А) вугледобувна,металургійна, цукрова;           Б) хімічна, металургійна , цукрова;      В) хімічна, текстильна, цукрова;                         Г) хімічна, вугледобувна, цукрова.

13. Визначте особливість розвитку кооперативного руху на західноукраїнських землях:   А) відсутність опору і протидії з боку влади;      Б) масова підтримка і участь українського населення;    В) відсутність українського кооперативного руху на Закарпатті;  Г) стримуючі заклики з боку священиків греко-католицької церкви.

14. Київський цукрозаводчик-мільйонер, визначний благодійник. Жоден значний просвітницький і доброчинний проект у Києві не обходився без його грошової допомоги:       А) М.Терещенко;              Б) Г.Галаган;             В) П.Куліш;                  Г) М.Левитський.

15. Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині XIX ст. (три правильні відповіді):  А) потужний розвиток цукробурякового виробництва; Б) формування Південного та Правобережного нафтових районів;    В) завершення промислового перевороту;    Г) дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві;  Д) бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей;       Е) створення розгалуженої системи залізниць;

Є) домінування темпів розвитку текстильної промисловості та машинобудування над темпами розвитку сировинних галузей.

16. Укажіть події, що сталися у соціальному розвитку Наддніпрянської України в 60-70-х рр. XIX ст.( 3 правильних відповіді):   А) ліквідація кріпосного права;     Б) скасування великого поміщицького землеволодіння; В) введення місцевого (земського) самоврядування;     Г) введення загальної військової повинності чоловіків після 20 років;     Д) введення безкоштовної середньої освіти в гімназіях;         Е) введення загального виборчого права;      Є) запровадження станового закритого суду.

17. Встановіть відповідність між термінами і їх визначеннями:


А) кооперація;

Б) демократизація;

В) монополізація;

Г) урбанізація.

 

1. ситуація в економіці, коли один або кілька великих виробників або продавців володіють на ринку переважною перевагою у виробництві та збуті певного асортименту товарів;

2. процес зосередження населення, економічного і культурного життя у містах;

3. система заходів та законів, направлених на впровадження елементів народовладдя в країні;

4. наука, яка вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку;

5. підприємство, створене на основі об’єднання власності осіб для підприємницької діяльності.


18. Установіть послідовність здійснення російських реформ 1860 – 1870-х років:    А) упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування;   Б) уведення нової системи комплектування армії на основі загальної військової повинності замість рекрутських наборів;     В) упровадження місцевого (земського) самоврядування в лівобережних і південних губерніях Наддніпрянської України;    Г) скасування кріпосного права на Наддніпрянській Україні.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Тітова Олена Григорівна
  Доречна збалансована добірка матеріалу,що і перевіряє і підказує якщо учень вивчав матеріал
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
3007
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку