15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Урок на тему: "Сім'я і шлюб"

Про матеріал
Розробка уроку з Основ правознавства для 9 класу на тему: «Сім'я і шлюб» (IV РОЗДІЛ. ЗАКОНИ В ЖИТТІ ТВОЄЇ СІМ’Ї §19. Сім’я та шлюб 19.1. Що таке сім’я 19.2. Що таке шлюб 19.3. Як укласти шлюб)
Перегляд файлу

Урок №­­­__________                  Дата_________________________

 

Тема: «Сім'я і шлюб»

Мета: навчити учнів основам сімейного права; розвивати уміння роботи з текстом Сімейного кодексу; підвести учнів до розуміння важливості знання та дотримання норм сімейно­го права; виховувати повагу до людей старшого покоління.

Обладнання матеріали: Конституція України, Сімейний кодекс України; бланк заяви про ре­єстрацію шлюбу.

Базові поняття й терміни: сім'я, шлюб, шлюбний вік, заручини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація  опорних  знань  і  мотивація  навчальної діяльності

Учитель пропонує учням методом «Мікрофон» вико­нати вправу «Я маю намір у майбутньому...». Учні на власний розсуд за­вершують назву вправи, надають стислу відповідь:

а) створити сім'ю, тому що;

б) залишитися незаміжньою (неодруженим), тому що...

III. Вивчення нового матеріалу

1.  Що таке сім'я та шлюб

Сім'я — первинний та основний осередок суспільства, в якому реалізуєть­ся дітородна, виховна та інші функції суспільного життя. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, що визначені у сімейному за­конодавстві.

Також назвати сім'єю можна подружжя й тоді, коли дружина чи чо­ловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина теж належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усинов­лення (удочеріння), досягнення шлюбного віку. Проте сім'я створюється і особою, яка народила дитину, незалежно від цього віку.

Шлюб — це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державно­му органі реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виник­нення у них прав та обов'язків подружжя. Звичайно, законодав­ство захищає майнові інтереси й тих осіб, які живуть без реє­страції шлюбу, але перевага все ж надається зареєстрованим.

 Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чо­ловіка прав і обов'язків подружжя.

2.  Порядок укладення шлюбу

Закон установлює шлюбний вік для жінок — 17 років, а для чолові­ків — 18 років. Іноді бувають ситуації, коли закон допускає укладення шлюбу до настання шлюбного віку. Якщо тобі вже виповнилося 14 ро­ків, суд за твоєю заявою може надати тобі дозвіл на укладення шлюбу. Однак суд братиме до уваги не палке кохання, а те, чи відповідатиме укладення шлюбу твоїм інтересам. Особа, молодша за 14 років, не може одружитися.

У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення (батьки й діти, у тому числі всиновлені). Також у шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і се­стра (повнорідними є брати й сестри, які мають спільних батьків; неповно-рідними є брати й сестри, які мають спільну матір або спільного батька). Те саме стосується двоюрідних братів та сестер, рідних тітки, дядька та пле­мінника, племінниці.

За рішенням суду може бути надано право на шлюб між рідною дити­ною всиновлювача та всиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були всиновлені.

Особи, які бажають одружитися, мають подати заяву в державний ор­ган реєстрації актів громадянського стану (РАГС) за місцем проживання однієї з осіб, що вступає в шлюб, або за місцем проживання батьків. Від цього часу ці особи вважаються зарученими.

Проте заручини не створюють обов'язку вступити в шлюб. Особа, що відмовилась від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затра­ти, які були нею понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля.

У разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв'язку з майбутнім шлюбом, договір дарування за вимогою дарувальника може бути розірваний судом. У разі розірвання договору особа зобов'язана по­вернути річ, яка була їй подарована, а якщо вона не збереглася — відшко­дувати її вартість.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, повинні повідомити одна одній про стан свого здоров'я.

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу (іноді керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку).

Шлюб реєструється у день подання заяви у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого.


Щодо місця реєстрації шлюбу, то шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану. За заявою нарече­них реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем подання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до державного органу реє­страції актів цивільного стану. За заявою наречених реєстрація шлюбу в урочистій обстановці може бути проведена в іншому місці (наприклад, у літаку, на повітряній кулі).

Під час реєстрації шлюбу прізвища наречених можуть бути змінені, а можуть залишитися незмінними. Наречена, наречений також мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатись. Складання більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

Якщо прізвище на момент реєстрації шлюбу вже є подвійним, то він (вона) має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

3.  Права та обов'язки подружжя

Після укладення шлюбу у подружжя з'являються відносно одне одного певні права та обов'язки, їх регулює Сімейний кодекс України. їх поділя­ють на особисті (немайнові) і майнові.

До особистих прав подружжя слід віднести:

 • Право на материнство (дружина має право народити дитину).
 • Право на батьківство (відмова жінки народити дитину може бути причиною розірвання шлюбу).
 • Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності (ма­ють рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок і уподобань).
 • Право дружини та чоловіка па фізичний та духовний розвиток (мають рівне право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та від­починку).
 • Право дружини та чоловіка на зміну прізвища (мають право при реєстрації шлюбу зберегти дошлюбні прізвища, змінити на прізви­ще іншого або приєднати до свого прізвища прізвище другого з по­дружжя).
 • Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків, (мають право роз­поділити обов'язки в сім'ї).
 • Право дружини та чоловіка на особисту свободу і на припинення відносин (мають право на вибір місця свого проживання, мають пра­во припинити шлюбні відносини).
 • Право на спільне вирішення питань у житті сім'ї (мають однакові права щодо вирішення сімейний проблем)

Майнові права, що виникають у подружжя щодо одне одного після укладення шлюбу, являють собою права щодо майна, яке наживається у шлюбі: право непрацездатного чоловіка (жінки) на аліменти; права, що виникають у зв'язку з укладеними у подружжі майновими договорами (дарування, позики, купівля-продажу), та ін. При цьому слід розрізняти майно, що належить особисто чоловікові або дружині (одяг, взуття, посуд та ін.), і майно, що належить за правом спільної власності. Подружжя має рівні права володіння, користування спільним майном і розпоряджається ним за спільною згодою.

На подружжі лежить обов'язок турбуватися про сім'ю. Це означає, що дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сі­мейних відносин між собою та іншими членами родини на почуттях взаєм­ної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. Чоловік зобов'язаний утвер­джувати в сім'ї повагу до матері, а дружина зобов'язана утверджувати в сім'ї повагу до батька.

Шлюб створює для подружжя й особливий особистий обов'язок — не вступати в інші шлюбні правовідносини під час дії раніше укладеного шлюбу. Особа вправі перебувати одночасно у багатьох цивільних, трудо­вих, адміністративних й інших правовідносинах, але не можна перебувати в кількох шлюбних правовідносинах.


IV. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів

Запитання для повторення й обговорення

 1. У чому полягає відмінність між повнорідними і неповнорідними братами та сестрами?
 2. На яких підставах створюється сім'я?
 3. Що таке шлюб і хто має право його укладати?
 4. Які особи вважаються зарученими?
 5. Де реєструються шлюби?

Робота з документом

Учитель пропонує учням вивчити питання про припинення шлюбу та визнання його недійсним. Учні працюють, розподілившись на дві групи.

 • група І опрацьовує ст. 38—48 СКУ (Недійсність шлюбу);
 • група II опрацьовує ст. 104—120 СКУ (Припинення шлюбу).

Після опрацювання і обговорення у групах учні дають відповіді на за­питання:

 1. Який шлюб може бути визнаний недійсним?
 2. Унаслідок чого припиняється шлюб?
 1. В яких випадках позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений?
 2. На які випадки це обмеження не поширюється? Наведіть при­клад.

 

VI. Підсумки уроку

Учні підбивають підсумки уроку, застосовуючи метод «Прес».

 

VIІ. Домашнє завдання

1. Учитель пропонує, користуючись Сімейним кодексом України, роз­глянути і визначити шляхи розв'язання таких ситуацій:

 Іван та Наталка мають намір укласти шлюб. Між ними виникла суперечка, в якій узяли участь батьки. Наталка бажає залишити своє дівоче прізвище, Іван наполягає, щоб Наталка після укладення шлюбу взяла його прізвище, а батьки дівчини пропонують компро­місний варіант — з'єднати прізвища. Яке рішення, на вашу думку, відповідає закону?

 Після декількох років сумісного проживання подружжя вирішили розірвати шлюб. За цей час у них народилися двоє дітей — хлопчик (2,5 року) і дівчинка (1,5 року). Подружжя має квартиру (вона на­лежала дружині ще до вступу у шлюб), дачу (отриману чоловіком рік тому у спадок), автомобіль (дарований на весілля). Крім того, у дружини є коштовності, частина яких була дарована їй на день народження, а частина придбана подружжям за роки спільного про­живання, а також велика бібліотека, яку чоловік і дружина разом збирали. Яким чином потрібно діяти подружжю і які питання їм доведеться вирішувати?

2. Напишіть твір-есе на одну із запропонованих тем:

 • Для чого люди створюють сім'ї?
 • Міцна сім'я — основа громади, суспільства.
 • Традиції та цінності моєї сім'ї.

1

 

docx
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Ратушняк С.П.)
Додано
26 вересня 2020
Переглядів
332
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку