19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок "Написання складних прикметників разом і через дефіс"

Про матеріал

У к р а ї н с ь к а м о в а

6 к л а с

Тема. Написання складних прикметників разом і через дефіс

Мета: повторити і поглибити знання учнів про способи творення прикметників, зокрема про складання основ; сприяти зміцненню навичок правопису складних прикметників разом і через дефіс та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати складні прикметники з вивченою орфограмою, знаходити й виправляти помилки у правописі складних прикметників; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; виховувати почуття любові до рідної мови, культури.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (урок формування практичних умінь і навичок).

Засоби навчання: підручник, таблиця «Написання складних прикметників разом і через дефіс», дидактичний матеріал (тести, тексти вправ), проектор.

Перегляд файлу

У к р а ї н с ь к а    м о в а

                                               6    к л а с

Тема.   Написання складних прикметників разом і через дефіс

Мета:  повторити і поглибити знання учнів про способи творення прикметників, зокрема про складання основ; сприяти зміцненню навичок правопису складних прикметників разом і через дефіс та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати складні прикметники з вивченою орфограмою, знаходити й виправляти помилки у правописі складних прикметників; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; виховувати почуття любові до рідної мови, культури.

Тип уроку:   урок засвоєння нових знань   (урок формування практичних умінь і навичок).

Засоби навчання:   підручник, таблиця «Написання складних прикметників разом і через дефіс», дидактичний матеріал (тести,  тексти вправ), проектор.

                             П е р е б і г    у р о к у

I.   Організаційний етап

II.   Повторення вивченого матеріалу з тем «Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення. Звертання. Вставні слова».  Підручник, §1-3,с. 13-20.

1.  Вислів про мову (говорить кожен учень).

2.  Бліц-опитування

 • Що називається словосполученням?
 • Як визначити у словосполученні головне і залежне слова?
 • Що називається реченням?
 • Назвіть граматичну основу речення.
 • Які є речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням та будовою?
 • Які речення називаються односкладними?
 • Які члени речення називаються однорідними?
 • Яка роль у мовленні звертань?
 • Для чого в мовленні вживаються вставні слова?
 • Пряма мова – це … .
 • Що називається діалогом?
 • Які розділові знаки ставлять в кінці речень? 

3.  Диктант «Перевір себе»

     В Україні вірили, що лелека приносить щастя оселі, біля якої він збудував гніздо. Господаря такої оселі шанували в селі. Якщо лелече гніздо поруйнують, у родині могла статися біда. Тому гнізда лелек оберігали. Лелека має чимало народних назв. У різних місцевостях його називають чорногузом, бусолом, веселиком. Бережіть лелек!

III.   Перевірка домашнього завдання: § 32-33, вправа 401.

Написання не з прикметниками. –Н- і –нн- у прикметниках.

                           Лінгвістичний практикум

 1. Словниковий диктант

   Невгамовний, незабутній; небідний, невисокий; недоречний, недозрілий; не веселий, а сумний; довкола ліс не густий.

 1. До поданих слів доберіть синоніми без не.

Нечистий (брудний), недорогий (дешевий), недалекий (близький), неважкий(легкий), неголосний (тихий), неглибокий (мілкий), неговіркий (мовчазний), непростий (складний).

 1. Тести

Вибрати правильні варіанти відповідей.

1. У прикметників частка не пишеться окремо, якщо:

    а) без частки не слово не вживається;

    б) є протиставлення;

    в) прикметник виступає в ролі присудка;

    г) слово можна замінити синонімом без частки не.

2. У якому реченні частка не з прикметником пишеться разом?

    а) Щастя Грицькове було не/велике.

    б) Аж тепер тільки почув він своє горе, і не/щаслива пригода                  

        стала ясно перед очима.

    в) Коли ніч стемніла, долина наповнилась не/значними голо-

         сами.

    г) На уроках я став не/уважний.

3. У якому слові частка не входить до складу префікса недо- ?

    а) недоступний;                          б) недобросовісний;

    в) недотепний;                            г) недомовний.

4. Назвати слово, в якому частка не входить до складу кореня:

    а) нещадний;                               б) неуспішний;

    в) нетутешній;                              г) нечемний.

5. З’ясувати, в якому слові частка не виконує роль префікса:

    а) нещасний;                                   б) неясний;

    в) нетямний;                                    в) нетривкий.

6. Визначити, в якому ряді слів прикметники з часткою не пи -         

    шуться окремо:

    а) не/полярний, не/постійний, не/правдивий;

    б) не/порядний, не/озорий, не/однаковий;

    в) не/старий, а молодий; не/радий, а сумний; вітер не/по -

мірний;

     г) не/правильний, не/обхідний, не/міцний.

Відповіді: 1 б, в; 2 б, в; 3 г; 4 а; 5 б; 6 в.

 1. Гра «Я – редактор»

Виправте помилки (де потрібно), поясніть свій вибір.

   Полотнянний, дений, розумний, стараний, осінній, туманий, лимоний, страшений, лебединий, склянний, піщаний, дерев’я-

 нний.

IV.   Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності

 • *   ? – Не згоден? – Обгрунтуй!»    

      Деревообробний, історико-культурний, вищезгаданий, трохи вище зазначений – усі прикметники написані правильно.

                                              Б е с і д а

 • Яким способом утворені ці прикметники?
 • Чи можете ви пояснити, чому вони пишуться по-різному?
 • Чи важливо вам це знати? Чому?

Складні прикметники часто вживаються в нашому мовленні. Щоб писати їх грамотно, треба добре засвоїти правила, які будете вивчати на уроці.

V.    Сприйняття й усвідомлення учнями мовного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу

 

 

                  Спостереження над мовним матеріалом

 • Проаналізуйте сполуки слів, з яких утворені прикметники,

за зв’язками : підрядний (поєднання головного і залежного слів) і сурядний (поєднання незалежних слів). Зробіть висновки про правопис складних прикметників.

               З р а з о к. Ніжний дзвін (підрядний) – пишеться разом. Кислий і солодкий(сурядний) – пишеться через дефіс.

 1.  Гостре лезо – гостролезий.
 2.  Два кольори – двоколірний, двокольоровий.
 3. Чотири грані – чотиригранний.
 4. Будувати трактор – тракторобудівний.
 5. Вище зазначити – вищезазначений.
 6. Білий і синій – біло-синій.
 7. Мова і література – мовно-літературний.

                   Робота зі спроектованою таблицею

                Аналітичне читання. Вивчіть зміст таблиці «Написання складних прикметників разом і через дефіс», читаючи з позначками «V», «+», «?», «Х». Яку орфограму треба запам’ятати?

                      

                   Разом

              Через дефіс                   

1) утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий (лісостеп);

2) утворені від сполучення іменника з прикметником: народнопоетичний(народна поезія);

3) першою частиною є числівник, написаний літерами: семиразовий, дев’ятиповерховий.

1) утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: генерал-губернаторський (генерал-губернатор);

2) утворені від двох, не підпорядкованих одне одному прикметників: мовно-літературний (мовний і літературний);

3) першою частиною є військово-

воєнно-: військово-морський, воєнно-патріотичний;

4) означають відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: темно-зелений, блакитно-синій;

5) означають назви проміжних сторін світу: південно-східний;

6) першою частиною є числівник, написаний цифрами: 7-разовий, 9-поверховий. 

 

                                          

          Робота з підручником

1.  Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 176.

2.  Вправа 402 (усно). Зверніть увагу на написання складних прикметників разом та через дефіс.

3.  Вправа 403. Поясніть написання складних прикметників разом або через дефіс.

   VI.    Узагальнення і систематизація знань                            

 • Орфографічний практикум

            -    Запишіть правильно слова.

      Світло/червоний, дво/мовний, північно/західний, навчально/виховний, червоно/гарячий, кисло/солодкий, біло/корий, військово/спортивний, десяти/поверховий, дерево/обробний,        

5-разовий.

 • Творче конструювання

            -       Утворити від кожної пари слів складні прикметники. Пояснити їх написання.                                                                

        Чорний і білий, легкі крила, Західна Європа, чотири години, карі очі, чорна земля, сім струн, північ і захід, сільське господарство.

 • Дослідження – відновлення

            -      Відновити складні прикметники, що означають проміжні  сторони світу, а також інші географічні назви. Пояснити їх правопис.

          Південь, схід; південь, захід; Східна Україна; північ, захід; Середня Азія; Західна Україна; північ, схід; Біле море.

 • Навчальне редагування

            -      Прочитати подані прикметники. З’ясувати суть допущених орфографічних помилок. Записати зредаговані слова.

           Українопольський, суспільнокорисний, гірко-кислосолодкий, синюваточервоний, сліпо-глухонімий, хитро-мудрий, каро-окий,       

індивідуальнобригадний,   транс-атлантичний.

 • Складання опорного конспекту

           (Учитель формулює правила і називає приклади, учні записують лише приклади).

                                 Разом пишуться:

 • Прикметники, утворені від іменників, що пишуться разом. Елетропиловий (бо електропила),паровозний (бо паровоз).
 • Складні прикметники з другою дієслівною частиною.

Волелюбний, машинобудівний, зернозбиральний.

     Але: контрольно-вимірювальний, вантажно-розвантажуваль-       

     ний. (Разом подумаємо: чому?) 

 • Складні прикметники, в яких першою частиною є прислівники.

Важкохворий, вищезгаданий, загальнодержавний.

                              Але пишемо окремо:

       а) якщо прислівники мають при собі пояснювальне слово:

           трохи вище зазначений;

        б) якщо прислівники зберігають при собі логічний наголос і не    

зливаються в одне слово з прикметником:

абсолютно сухий, послідовно миролюбний, суспільно корисний,

різко окреслений.

 • Складні прикметники (з двох або більше частин), в яких основне смислове навантаження передається останнім, а попередні лише уточнюють його зміст:

вузькодіалектне (мовне явище), давньоверхньонімецька (мова).

                                         Також:

глухонімий, сліпоглухонімий.

 • Складні прикметники, першою частиною яких є числівники, написані літерами: стодвадцятип’ятирічний;

але: 125-річний.

Через дефіс пишуться:

 • Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс:

віце-президентський (від віце-президент), генерал-губернаторський (від генерал-губернатор).

 • Складні прикметники, перша частина яких закінчується на –ико (-іко): історико-культурний, політико-економічний.
 • З першою частиною воєнно-, військово-: військово-морський, воєнно-економічний.

Але: військовополонений, військовозобов’язаний.

 • Складні назви проміжних сторін світу: південно-західний, північно-східний.

   VI.   Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

           Вправа «Незакінчене речення»

           - Складні прикметники…

 • пишуться через дефіс…
 • пишуться разом…
 • завжди пишуться разом…

    VII.   Домашнє завдання.

 • Обов’язкове: вивчити теоретичний матеріал підручника про написання складних прикметників разом і через дефіс, виконати вправу.
 • За бажанням: написати міні-твір на тему «Є щось святе в словах «мій рідний край» (Л. Забашта), використовуючи складні прикметники.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кропивницька Любов Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
10580
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку