2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок позакласного читання

Про матеріал
Ця робота включає в себе наступність між початковою і середньою ланкою навчання, та складається з трьох блоків: І блок – виділення головного; ІІ блок – аналіз художніх творів; ІІІ блок – бібліотечно - бібліографічні вміння. А у кожному блоці визначено перелік компетентностей, якими повинні оволодіти учні закінчуючи 4 клас:
Перегляд файлу

1

 

Розвиток читацьких компетенцій: реалії і перспективи

Сучасне інформаційне суспільство рухається шляхом творчого критичного мислення людини. Творча, критична людина може успішно адаптуватися в суспільстві, протистояти негативним обставинам, знаходити позитивні виходи зі складних життєвих ситуацій, вона здатна до самореалізації своїх можливостей.

У наш час місце книги в житті дитини змінюється, оскільки першочергове місце займають інформаційні технології, телебачення. Але нам добре відомо, що знання, фантазія, логіка думки міркувань, любов до рідної мови, уміння логічно й образно розмірковувати виховується лише читанням. Саме у молодших школярів потрібно сформувати читацькі інтереси, закласти міцний фундамент етичної культури особистості. Щоб душа дитини відгукнулася на художній твір, задзвеніла чарівною музикою треба, як зазначав В.О.Сухомлинський,  «..зуміти торкнутися її струн».

Тема, над якою я працюю «Розвиток читацьких компетенцій: реалії і перспективи» продиктована самим життям та завданням молодшої школи: навчити учнів читати, критично мислити, висловлювати і відстоювати власну думку, отримувати почуття задоволення від своєї праці, мати активну життєву позицію - бути всебічно компетентною особистістю.

Досвід 20 років роботи у молодших класах поступово привів мене до розуміння того, що клас на уроці, тим більше поза уроками, не є однорідною безликою масою з єдиною думкою, однаковим світосприйняттям. Клас – це тимчасовий колектив особистостей, неповторних індивідуальностей.

Як працювати з кожною індивідуальністю? Учитель для учня має бути містком між мікросоціумом сім’ї та суспільним макросоціумом. Міцність цього містка – у доброті і мудрості вчителя, вмінні дати кожному учню початки освіти, виявити і як повніше розкрити його здібності і таланти. 

В початкових класах діти бажають бути лідерами, прагнуть добре вчитися, наслідувати в усьому вчителя. Тому я прагну своїм прикладом виховувати високу любов та інтереси до уроків читання, до уроків позакласного читання, позакласних заходів, літературних свят. До цієї роботи залучаю і батьківський актив. Це  лекції, виступи на батьківських зборах: «Як привчити дитину працювати з книгою», «Як запалити вогник інтересу до читання», «Як зацікавити дитину відвідуванням бібліотеки», «Домашня бібліотека»; проведення свят «Тато, мама, я – читацька сім’я». Розробляю і використовую пам’ятки для читачів, проводжу анкетування батьків на тему «Коло читацьких вподобань дитини».

У своїй педагогічній діяльності використовую досвід роботи таких видатних педагогів таких як:  В.П.Тименко, О.Пометун, Т.І.Волковська, В.О.Сухомлинський. Результати діяльності цих видатних педагогів стимулювали мене до впровадження у свою практику елементів педагогічних технологій: критичного мислення, проектної технології, технології створення ситуації успіху, інтерактивних технологій, які використовую повсякчасно на уроках класного та позакласного читання.

Опрацювавши програмовий матеріал з літератури для учнів 5-х класів та програмові вимоги для учнів 4-х класів, я спланувала перелік обов’язкових вмінь, якими  повинні оволодіти  учні 4-х класів, з урахуванням наступності у навчанні.

Ця робота включає в себе наступність між початковою і середньою ланкою  навчання, та складається з трьох блоків: І блок – виділення головного; ІІ блок – аналіз художніх творів; ІІІ блок – бібліотечно - бібліографічні вміння.

А у кожному  блоці визначено перелік компетентностей, якими повинні оволодіти учні закінчуючи 4 клас:

І. Мислительні вміння, як компонент читацьких умінь.

1. Аналіз. 2. Порівняння. 3. Узагальнення. 4.Доведення. 5.  Прогнозування і моделювання.

ІІ. Вміння читати й критично аналізувати художній твір.

ІІІ. Бібліотечно-бібліографічні вміння та навички.

Навчити школяра критичного читання – це найважливіша складова формування і розвитку компетентного учня. Дитина повинна вміти швидко, вдумливо читати та критично оцінювати прочитаний текст, книгу. Для цього я використовую схему глибинного аналізу тексту. Що дозволяє мені мобілізувати попередні знання, визначати мету для               формування  навичок.

Протягом уроків навчання критичного читання я намагаюся більш глибинно досліджувати джерела інформації, розвивати в учнів готовність і вміння міркувати над прочитаним. Прагну стимулювати активність дітей.

Володіючи навичками аналітичного читання, учні будуть спроможні протистояти нав’язливості думок інших членів суспільства. Вони не боятимуться висловлювати свої думки щодо достовірності інформації.

В результаті роботи за даною технологією я бачу значні покращення результативності роботи над текстом, зацікавленість читанням, розуміння прочитаного, створення власних суджень, переконань, створення власних творів. Учні читають, аналізують, вчаться дискутувати, доводити власну думку, висловлювати свої погляди на прочитане, значно розширились в учнів читацькі інтереси, учні 3-4-х класів приймають участь у самостійному складанні власних творів, віршів, казок, оповідань; зростає уміння естетичного оформлення дитячих робіт, тобто, формуються естетичні смаки. Досвід показує, що дана метода дає можливість покращити пам'ять, увагу, мислення учнів. «Жити - значить мати проблеми, - а розв’язувати їх – значить зростати інтелектуально» – це гасло моєї роботи.

Сьогодення вимагає від мене, як учителя початкових класів, сучасного підходу до навчально-виховного процесу. Тільки за умови здійснення індивідуального підходу можна досягти успіху. Впровадження нових освітніх технологій навчання - це передумова розвитку активної пізнавальної діяльності учнів. Однією із таких інновацій вважаю проектну діяльність.

Метод проектів є інноваційною педагогічною методикою. Він дозволяє найповніше враховувати індивідуальні особливості кожного учня, заснований на особистісних характеристиках, які розкривають інтелектуальний, моральний та фізичний розвиток дитини. Метод проектів дозволяє вирішити проблему підвищення мотивації, створити позитивну атмосферу навчання, навчивши дітей застосовувати свої знання на практиці з метою розв’язання життєвих та особистісних проблем.

Разом з моїми вихованцями ми організовували такі проекти: складання письмових пам’яток, складання творів-описів, інсценування художніх творів, літературні ранки, випуск газети. Уроки з використанням елементів проектних технологій проходять в дружній, теплій, радісній атмосфері. Учні отримують велике задоволення від роботи.

Інтерактивне навчання на уроках читання здійснюю шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вмінню дискутувати. Найбільш ефективними стали:

 •       при фронтальній формі роботи (мікрофон, «мозковий штурм», ажурна пилка, «незакінчене речення»);
 •       при кооперативній формі( робота в парах «Обличчя до обличчя», «Один – удвох – усі разом», робота в малих групах, акваріум);
 •       інтелектуальні ігри: «Рольова гра »; «Драматизація»; «Спрощене судове слухання»;
 •       технології навчання дискусії: метод «Прес», «Обери позицію».

Дитина щодня перебуває у певному інформаційному середовищі. Одним із джерел отримання інформації є текст.

Вміння працювати з текстовою інформацією означає:

 •       сприймати певний обсяг інформації(слухаючи, читаючи);
 •       розуміти її(усвідомлювати основні ключові поняття);
 •       встановлювати причинно-наслідкові зв’язки (використовувати певні знання і досвід для пояснення явищ, фактів, подій, тощо);
 •       порівнювати відоме з невідомим;
 •       оцінювати засвоєну інформацію;
 •       ефективно і успішно формувати власний інформаційний продукт (казку, вірш, оповідання тощо).

Урок позакласного читання – необхідна умова виховання читацьких інтересів. Це уроки – подорожі, усні журнали, уроки екскурсії, уроки зустрічі. На уроках позакласного читання я проводжу літературні конкурси, літературні ігри, вікторини, групові та індивідуальні усні виступи учнів про прочитане.

За темою уроку позакласного читання учні створюють власні невеличкі літературні проекти, казки, оповідання, вірші. Результатом такої роботи є створення мною теки дитячих робіт по темах «Усна народна творчість», «Осінь золота», «Відомі українські письменники» та інші.

Різноманітність форм позакласної роботи з дитячою книгою, раціональний підбір методів їх проведення, тісний зв'язок з життям сприяють розвитку в учнів інтересів до творів мистецтва, до літературної , усної народної творчості, розвитку читацьких компетенцій.


Додаток

 

Запропонований цикл уроків класного і позакласного читання, об’єднані спільною метою: створити творчий процес, вводячи в нього елементи творчого мислення, елементи проектної технології, створити ситуацію успіху, використовуючи елементи гри та театрального дійства.

Такі уроки дають можливість залучити учнів до читання, розвивають схильність до вигадки, фантазування, до творчого самовиявлення. Пробуючи свої сили у літературній творчості (прозі, поезії), дитина оволодіває уміннями «вжитися» в образ, співпереживати, формується потреба глибоко, емоційно сприймати художній твір, що допомагає виявити, сконцентрувати, узагальнити, активізувати розумові здібності учнів.

 

Урок позакласного читання, 4 клас

Тема уроку. Сухомлинський - дітям.

Мета:

 • розширити знання учнів про творчість В.О.Сухомлинського; активізувати читацьку пильність дітей;
 • удосконалювати вміння орієнтуватись в книжках за допомогою анотації;
 • працювати над розвитком мислення і мовлення учнів; давати характеристику дійовим особам твору;
 • виховувати через образне слово почуття доброти, любові й поваги до рідних, своїх друзів.

Методично – дидактичне забезпечення: виставка творів В.О.Сухомлинського, твори учнів.

Тип уроку. Урок -діафільм.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Щоб урок пройшов не марно, треба сісти рівно, гарно. Не гаймо часу, поспішаймо, Урок скоріш розпочинаймо !

II. Оголошення теми уроку

Розгадування кросворду.

З якого це твору ? Розгадування кросворду.

1) Полиці, Господар, Могутній богатир, Вогненна книга. (“Спляча книга”)

2) Учитель, Віталик, Петрик, вогнегривий кінь. ("Кінь утік")

3) Учителька Катерина Іванівна , учні, голубе небо, Валя. ( "Я хочу сказати своє слово ")

4) Старий майстер, Хлопчик , відбиток ніжки, старий чоловік, слід. ("Який слід повинна залишити людина на землі")

5) Юрко, домашнє завдання, батько, гвинтик. ("Гвинтик")

6) Про яку школу йдеться у творі " Що таке Школа під Голубим небом?"   (Павлиську )

7) Горобчик, Горобчиха, Максим, котик, квітка. ( "Сергійкова квітка")

- Складіть усі виділені букви і прочитайте прізвище автора усіх цих творів. (Сухомлинський )

Сьогодні на уроці мова піде про чудову, геніальну, талановиту людину:

Асоціативний кущ

заслужений вчитель України;

 

відомий письменник     В.О.Сухомлинський     писав для вчителів, батьків

 

для дітей писав казки, оповідання.

Отже, тема уроку :

Василь Олександрович Сухомлинський дітям ( 1918 р.- 1970 рр.)

 

III. Робота з виставкою книг.

- Зіставте виставку книг з темою уроку. Що ви помітили ?

- Назвіть книги В.О.Сухомлинського ?

- Які твори ви читали ?

- Як ми називаємо книжки , до яких увійшли різні твори? ( Книжки-збірка)

- А звідки ми довідуємося, про що розповідає книжка?

- Що таке анотація?

Анотація - це стисла характеристика книжки.

- Де її можна знайти? ( На звороті титульної сторінки).

У дитячих книгах анотація подається на другій сторінці після титульної.

Проведено презентацію збірки "Чиста криниця"

- Назва книги

- Автор. Художник. Видавництво.

Найбільше сподобався розділ " Етюди рідної землі ". В ньому розповідається про красу українських земель. Автор пише оповідання на основі власних спостережень. Ці матеріали дуже корисні і їх я використовую на уроках природознавства.

Вчитель : Василь Олександрович залишив згадку, неоціненний скарб майбутнім поколінням - це літературна спадщина .

З творами Василя Сухолинського ви знайомились і в 2, 3, 4 класах. До сьогоднішнього уроку ви готували твори Сухомлинського, а я зараз перевірю як ви виконали завдання. ( Клас поділений на три групи кожна група отримала своє завдання ).Урок пройде у вигляді діафільму.

Кадр № 1. Моє слово про Сухомлинського.

Група № 1.

Народився Олександр Васильович Сухомлинський в селі Василівка на Кіровоградщині в незалежній сім"ї. У сім"ї крім Василя, було ще 3 дітей -Іван, Сергій і Меланія. Змалку батьки виховували в дітей любов до книги. У діда була бібліотека і, помираючи він віддав свої книги Василеві. Батько змайстрував хлопчику красиву скриньку, де він зберігав найціннішу літературу: твори Франка, Гоголя, Л.Українки.

Група № 2.

Ріс хлопчик жвавим і допитливим . Змалку любив малювати. Але зошити, фарби і пензлі можна було придбати тільки за лікарські рослини. Та бажання малювати було таке сильне, що хлопець цілими днями пропадав у лісі. За склянку насіння акації одержав два зошити, а за фарбами ходив пішки аж у Кременчук ( 35 км ). У навчанні був старанним і здібним, мав чудову пам’ять. Любив і розумів жарти, був хорошим товаришем. Понад 35 років працював Василь Олександрович директором Павлиської школи. Для дітей написав 1500 художніх мініатюр - казок, оповідань, легенд, притч.

Група № 3.

Для дітей дошкільного і шкільного віку Сухомлинський заснував знамениту " Школу радості " під блакитним небом . Багато часу проводив не тільки у класі, а й поза його стінами. Вчив спостерігати , відчувати красу свого краю, намагався не тільки дати своїм вихованцям знання, а й зростити їх хорошими людьми , добрими і чутливими , чесними й сміливими , працьовитими.

Перейдемо до розгляду творів Сухомлинського.

Кадр № 2. Сухомлинський - дітям .

Група № 1.

Ведучий : Із запропонованих ми вибрали тему " Життя птахів і звірів у зимовий період", адже зараз пора року - зима . Ми опрацювали оповідання "Як білочка дятла врятувала" (с. 18 ) та твір "Як зайчик грівся проти місяця" (с. 17 ) ( збірка "Школа під голубим небом ).

До першого оповідання ми створили діафільм, який пропонуємо переглянути. (Показ діафільму , 1 учень озвучує ).

Твір "Як зайчик грівся проти сонця" читають в особах.

( група № 2 задає питання )

- До чого спонукає нас автор цими творами ?

Група № 3.

Як ви дбаєте про пернатих друзів взимку ?

Друга група .

Ведучий : Ми готували твори на тему "Стосунки між однолітками".

Це "Суниці для Наталі" (с.82 )

"Як Сергійко навчився жаліти" (с.77 )

Ілюстрації до твору "Суниці для Наталі" (вибіркове читання, зачитати епізод, який підходе до малюнку).

- Як на це зреагувала однокласниця ?

- Як би ви поступили на місці Андрійка ? Яким був Андрійко ?

- Читання в особах "Як Сергійко навчився жаліти".

Запитання груп :

- Чому вирішив хлопчик вранці пожаліти дівчинку ?

- Як би ви поступили з дівчинкою, дізнавшись, що вона хвора, сліпа ? (Вибачились за свою поведінку і дізналися чи не потрібна якась допомога).

Третя група :

Ведучий : Ми прочитали оповідання "Дуб під вікном" і "Камінь" (с.86-87

збірка "Чиста криниця")

Переказ твору "Камінь" за ілюстрацією.

- Чому так сумно стало в лузі ?

- Як слід ставитись до природи ?

- Чим дорогий був дуб для лісника ? ( Розповідь за ілюстрацією ).

Вчитель: Дідусь вважав, що якщо викорчують дуб, то підріжеться родинне коріння, а це і є символом покоління.

А з цим оповіданням перегукується оповідання "Стара - стара вишня".

Вчитель: Чого вчать ці твори ?

Питання команд.

Група № 1.

Скажіть будь ласка, як ви себе поводите на природі?

 Група № 2.

Хто з вас посадив в житті дерево, яке саме, і коли?

Кадр № 3. Життя театр, а ми актори.

Потрібно підготувати і розіграти виставу, того твору, який найбільше сподобався.

Група № 1

Інсценівка оповідання "Сьома дочка" ( с.85 ) Питання до груп ( запитують діти )

- Хто справжня донька і хто дійсно скучав за матусею ?

Група № 2.

Інсценівка оповідання "Невдячність" ( с.90-91 ) " Чиста криниця". Питання до груп.

- Як би ви себе вели у гостях ?

- Як поступив дід Матвій ?

Група № 3.

Інсценівка оповідання "Святковий обід" ( с.96-97 ) " Чиста криниця". Питання до груп.

- Як потрібно ставитись до людей похилого віку ?

- Як ви допомагаєте своїм дідусям і бабусям ? ( с.52 "Краплини творчості дати 2 вірші про бабусю і дідуся).

Кадр № 4. Продовжити оповідання за поданим початком ...

Група № 1

"Ледача подушка" с. 92 (Чиста криниця) Група № 2

"Нові штани" с. 94 (Чиста криниця) Група № З

"Як хлопці поїли мед" с. 95 (Чиста криниця)

Учні самостійно продумують продовження оповідань, зачитують, а інші читають правильний варіант.

IV. Доповнення та уточнення читацького досвіду дітей учителем.

Готуючись до уроку позакласного читання я натрапила на прекрасний твір В.О.Сухомлинського " Красиві слова і красиве діло ".

1. Читання твору учителем (с. 156 збірка "Позакласне читання")

2. Мозкова атака.

- Коли відбувається подія описана в оповіданні ?

- Назвіть героїв.

- Що сталося літнього дня в полі з цими хлопчиками ?

- Хто це сховався в хатині від дощу ?

- Як повели себе три товариші по відношенню до свого хлопчика ?

- Які слова виражають головну думку твору ?

Висновок . Дійсно , красиві діла говорять самі за себе, вони не потребують слів. Про них не треба говорити , їх треба вміти робити.

- Чого вчать нас твори В.О.Сухомлинського ?

3. Читання учнями висловів

Людина народжується - стверджував великий педагог, - щоб лишити по собі вічний слід.

Він залишив назавжди Слід після себе у світі. Слід той не можуть змести Сиві і славні століття.

Кадр № 5  " Чи гостре твоє око ?" Прислів'я Скільки слів у кожному рядку?

Група № 1.

Хто / бабусю / має / той / потіху / знає / 6 слів.

Група № 2.

Гам і бабусині / руки / де / онуки 5 слів. Група № 3.

Закреслити всі букви "О"

ОЗУОМІВ СОКРИВОДИТОИ - ОУМОЇЙ ВОИБАОЧИТИОСЯ.

Кадр № 6 Ми художники На малюнках зобразити головну думку твору (виставка дитячих робіт)

V. Підсумок уроку.

Перш за все кожна людина повинна мати самоконтроль і самооцінку своїх вчинків.

- Без добрих справ немає доброго імені .

- Добрі справи красять людину.

- Слово ранить, слово лікує.

Дбайте про природу рідну і вона назавжди стане вашим другом.

Не забувайте про наших пернатих друзів , братів і сестер менших звірів , дбайте , оберігайте, допомагайте , адже вони цього потребують.

Невичерпна скарбниця творів Сухомлинського. Читайте, вивчайте.

Добро твориться просто

Добро твориться просто - ні за так.

Так , як цвіте і опадає мак,

Як хмарка в'ється і сміється пташка,

 Як трудиться мурашка - горонашка.

Кадр № 7 Птах щастя

На уроках трудового навчання виготовили птаха (робота з папером ), так давайте подаруємо всім присутнім і побажаємо щастя . Діти, дякую за урок .


Урок позакласного читання, 4 клас

 

Тема уроку. Леся Українка дітям.

Мета: Продовжувати ознайомлювати учнів із творчістю Лесі

Українки. Розвивати зв'язне мовлення, самостійність пошуку творів. Удосконалювати техніку читання. Виховувати любов до природи рідної землі, виховання пошани до творчості Л. Українки.

Методично – дидактичне забезпечення: виставка творів Лесі Українки, портрет поетеси, карта України, усний журнал, кросворд, книжечки-саморобки.

Тип уроку: Усний журнал.

ХІД УРОКУ

І. Організація учнів до роботи.

 II. Оголошення теми уроку.

- Що ви читали до сьогоднішнього уроку? (Ми читали твори Л. Українки).

- От і добре.

Ми сьогодні з вами поведемо мову

Про чудову жінку всім людям відому.

Оце перед вами, у квітах барвінку,

Наша поетеса Леся Українка.

Народилась Леся в Новоград-Волинську

Над усе вона любила землю українську.

- Сьогодні у нас надзвичайний урок - це буде усний журнал.

- Із чого складається будь-який журнал? (Із сторінок).

Та і в нашому журналі будуть сторінки, але присвячені одній людині - Лесі Українці.

III. Робота по темі уроку.

Епіграфом до нашого уроку я взяла такі слова:

Як умру на світі запалає

покинутий вогонь моїх пісень

І стримуваний пломінь засіяє

Вночі запалений, горітиме удень.

- Відкриємо першу сторінку нашого журналу. Як вона називається? (Моє слово про поетесу).

Є на Житомирщині стародавнє місто Новоград-Волинський. А в ньому затишний будиночок на мальовничому березі річки Случі. Багато років тому тут народилася дівчинка, що згодом стала відомою на весь світ поетесою Лесею Українкою.

- Чому саме Українкою?

1-й учень:    

Ти себе Українкою звала,

 І чи краще знайти ім'я

Тій, що радістю в муках сіяла,

Як Вітчизна велика твоя!

Леся Українка - це її літературний псевдонім, тобто Леся з України. А насправді - Лариса Петрівна Косач, яка народилася 1829 році тому в місті Новоград-Волинському. Батько її був юристом, а мати - українською письменницею, яка писала під псевдонімом Олена Пчілка.

2-й учень: У сім'ї Лесі було 6 дітей. Леся в 4 роки добре читала. Мати добирала дітям книги українською мовою. Для цього сама перекладала з російської та польської. Мати хотіла, щоб діти знали і любили рідну мову.

3-й учень: Леся була привітною і дотепливою дівчинкою чутливою до краси, жвавою і веселою. Добре знала грецьку, латинську мови, мала здібності до музики, грала на фортепіано, гарно малювала.

4-й учень: Леся з сільською дітворою бігла в поле, гралася з нивами. Вона любила слухати і співати українські пісні, які тривожили її серце все життя.

5-й учень: Тяжка хвороба Лесі нестала на заваді її літературного і творчого життя. В 9 років написала вірша "Надія", який присвятила своїй тітці.

Вчитель:  В 13 років почала друкувати вірші в журналі. Одним із перших її творів, який було надруковано, був вірш "конвалія" (вчитель його читає).

Л. Українка хоч була ще зовсім малою, але вже ось так у вірші висловлювала свою любов до природи.

Перегорнемо другу сторінку нашого журналу. Подивіться як вона називається? "Поетичний театр Лесі Українки".

В цьому театрі виставлені книги, в яких вміщені твори Л. Українки. Подивіться уважно ці книги. Ми знаємо що Л. Українка писала твори різних жанрів: це лірика, сатира, поеми, драми, казки.

Ось подивіться на цю збірку "Вибрані твори", в ній містяться твори різних жанрів.

- Хто з вас, діти, представив на виставку такі збірки?

- Які твори ви читали із цих збірок?

- Хто знайомий із книгою "Лелія"?

- Хто її автор?

- Хто проілюстрував її?

- А хто з вас уже з нею знайомий? (коротенько розкажіть, план).

Вчитель: Казка "Лелія була написана в 1891 р. Л. Українка з великим співчуттям змальовує дівчат-робітниць із майстерні штучних квітів, "що серед бруду і неладу, в душній хатині" поблідли і змарніли від нудної, довгогодинної, виснажливої роботи. Письменниця розуміє, що єдиний вихід з важкого безробітного життя - боротьба.

У початкових класах ми знайомимося тільки з деякими творами Л. Українки .В старших класах ви будете детальніше знайомить, а тому починайте вже зараз. У бібліотеці є безліч збірок Л. Українки. Беріть, знайомтесь, вивчайте і на уроці розповідайте.

Третя сторінка нашого журналу "В дитячому крузі".

Під таким циклом надруковані вірші Лесі Українки. Кому присвячені вірші: "На зеленому горбочку", "Мамо іде вже зима", "Вишеньки", "Тішся, дитино, поки ще маленька"? (Дітям)

- До сьогоднішнього уроку ви підготували книжки - саморобки. Ваше завдання зараз таке: представити вірш, який найбільше сподобався, малюнок (відповіді дітей).

- Молодці, ви добре виконали це завдання.

Четверта сторінка журналу. Сторінка "Відпочинь".

1. Фізкультхвилинка. За віршем Л. Українки "Вишеньки"

Поблискують черешеньки в листі зелененькім,

Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

Дівчаточко й хлопчаточко під деревцем скачуть,

Простягають рученята та мало не плачуть.

Рабі б вишню з'їсти, та високо лізти,

Ой раді б зірвати, та годі дістати!

"Ой вишеньки-черешеньки, червонії, спілі,

Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі!"

"Ой, того ми так високо виросли на гіллі, -

Якби зросли низесенько, чи то ж би доспіли?"

П'ята сторінка "Лесине слово".

Любила Леся свій рідний край, землю. З великим почуттям любові говорить про красу природи українських земель. Весняні квіти милували око Лесі в радості і горі. Вона любила плести з них вінки у травневі дні - з кульбаби, конюшини, барвінку. І сьогодні ми зупинимось на віршах Лесі про весну. Давайте послухаємо вірші: "Талого снігу платочки синенькі...", "Сніг з морозом поморозив...", "Перемога", "Сосна", "Знов весна".

Шоста сторінка нашого журналу "Читання віршів напам'ять" "Красо України, Подолля", "Як дитиною бувало", "Хотіла б я піснею стати", "Місяць ясненький", "Стояла я і слухала весну", "Давня весна", "Пам'яті Лесі Українки".

Сьома сторінка - остання "Кросворд"

А зараз ми перевіримо, які ви були уважні, коли знайомились з творами Л. Українки.

- З якого твору ці слова?

"Та недовго навтішалась конвалія біла -

І їй рука чоловіча віку вкоротила..." ("Конвалія")

- Про що цей вірш?

"Ой не зеленого шума" співала вічно смутная сосна..." ("Про сосну") "Поблискують черешеньки в листі зелененькім Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким" ("Вишеньки")

- З якої казки?

"У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить..." ("Лілея").

- Як називається вірш, який поетеса написала в 9 років ("Надія"). Могутньою піснею лунає поетичне слово Лесі Українки "Хотіла б я піснею

стати...". Мрія Лесі збулася. Адже минуло багато років з дня народження Лесі Українки, а ми й зараз читаємо, знайомимось і будемо читати її твори.

ІV. Домашнє завдання.

До наступного уроку позакласного читання я пропоную підібрати вірші, загадки, прислів'я, приказки, а також виготовити книжки-саморобки про осінь.

V. Підсумок уроку.

- Чи сподобався урок? Чим? Які вірші Лесі Українки ви запам'ятали?

- Що головне ви помітили у цих віршах?

Ніби підсумовуючи все те, що описувала поетеса у своїх віршах, я прошу вас: бережіть природу!

Бережіть природу, любі діти,

Я до цього все життя вас закликаю.

Хто байдуже ставиться до неї,

Той у грудях серденька немає.

А якщо його немає в грудях,

До природи він байдужий буде,

Пам'ятаймо це і я, і ти,

Маймо в серці зерна доброти.

Ці зернятка будуть проростати

Спів почуєте душі своєї.

Про природу станете ви дбати,

Вірним другом будете для неї.

- Чи зрозуміли ви моє прохання?

- В чому воно полягає?

Дякую вам, діти, за співпрацю на уроці.


Інтегрований урок читання та української мови з елементами критичного мислення,   4 клас

 

Тема: Антон Лотоцький «Малий Тарас чумакує». Т.Г. Шевченко «Садок вишневий коло хати…» Частини мови (повторення)

Мета: -  ознайомити учнів із твором Антона Лотоцького про Т.Г. Шевченка;

 • актуалізувати знання учнів про творчість Т.Г. Шевченка;
 • розвивати увагу, мислення, пам'ять, вміння самостійно робити висновки, формувати вміння самостійно працювати над творами Т.Г. Шевченка;
 •  узагальнювати основні граматичні поняття;
 • виховувати повагу до Т.Г. Шевченка.

Навчально-методичне забезпечення: портрет Т.Г. Шевченка, картки, умовно графічна наочність.

Тип уроку: інтегрований урок читання та української мови з елементами критичного мислення.

Методи і прийоми: «Асоціативний кущ», «Передбачення», «Взаємні запитання», «Сенкан».

Форми: групова форма роботи.

Хід уроку

І. Організація класу.

Продзвенів уже дзвінок.

Всіх покликав на урок.

Тож за парти всі сідаймо.

Працювати починаймо.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Та щоб добре працювати,

Слід себе налаштувати

На сьогоднішній урок.

Психологічне налаштування на урок.

- Сьогодні у мене все добре. Спить зимове сонечко за хмарами. Спить зимовий ліс. Спить уся природа. Я – частинка живої природи. Буду її оберігати і плекати.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.      «Мозковий штурм». 

Мозковий штурм починаємо, все що знаємо пригадуємо. 

 •          Що ви знаєте про Т.Г. Шевченка?
 1.      Асоціативний кущ.

Павутинку сплетемо,

Потрібне слово доберемо.

 •          Що ви знаєте про Т.Г. Шевченка?

 

 

 

 

Моринці

Поет    Художник

Життя       Батько

Україна     Шевченко   Батьківщині

Сирота          Кирилівка

Письменник  Кріпак  Смерть  Мати

 

 

ІІІ. Оголошення теми уроку.

Сьогодні ми будемо читати  оповідання А. Лотоцького «Малий Тарас чумакує». За допомогою  ключових слів вам потрібно передбачити, про який період життя поета ми будемо читати на уроці.

Ключові слова: мачуха, старенький дідусь, батько, чумакувати, Тарас, степ.

Робота в групах. Обговорення своїх передбачень.

ІV. Усвідомлення нового матеріалу.

 1.      Словникова робота.

Гра «Стріляйте влучно»

Стріхи – нижній край солом’яної покрівлі, який звисає над стіною.

Димарі – труба для відведення диму з печі житлового приміщення.

Церковні бані – опуклий дах, що має форму півкулі, купола.

Чумакувати – бути в тривалих від’їздах, довгий час подорожувати з чим-небудь.

Діти-пасинки – не рідні діти одного з подружжя, які доводяться рідними іншому.

Паша – трава на пасовищі, що є кормом для худоби.

Тирса – трав’яниста степова рослина родини злакових.

Ясир – полонені.

Віз – засіб пересування на чотирьох колесах із кінською тягою.

 1.      Читання тексту з передбаченням.
  1. Читання першої частини
 •          Про що буде йти мова в першій частині?
 •          Що, на вашу думку, буде далі?
  1.  Читання другої частини
 •          Чи підтвердилися ваші передбачення?
 •          Як розвиватимуться події далі?
  1. Читання третьої частини
 •          Чи такими були ваші передбачення?
 1.      Метод «Взаємні питання».

Робота в групах

Перша частина

 • Коли відбуваються події описані в оповіданні?
 • Чому в хаті Шевченка було невесело?

Друга частина

 •          Як Тарас сприйняв новину про чумакування батька?
 •          Що згадав Тарасик?

Третя частина

 •          Які питання виникли у хлопчика?
 •          Які картини малювала уява Тараса?
 1.      Читання за особами.
 2.      Сенкан.
 •          Зараз складемо сенкан. Це невеликий вірш, який складається з п’яти строф. Він синтезує інформацію і факти у стисле висловлення, що описує і віддзеркалює тему.

1-й рядок – тема (іменник)

Тарас Шевченко

2-й рядок – опис (прикметник)

Відомий, талановитий.

3-й рядок – дія (дієслово), пов’язана з темою

Писав, малював, складав.

4-й рядок – ставлення, почуття з приводу обговорюваного

Вчить, любить Батьківщину свій народ.

5-й рядок – синонім

Поет.

Фізкультурна хвилинка

V.  Робота над новим матеріалом.

- На уроках читання ми знайомимось із творчістю Т.Г. Шевченка.

- Згадайте який вірш ви вчили напам’ять?(«Садок вишневий коло хати…»)

1. Письмо з пам’яті(робота в групах)

І група – записати з пам’яті перший куплет.

ІІ група – записати з пам’яті другий куплет.

ІІІ група – записати з пам’яті третій куплет.

2.  Вибіркова робота (робота в групах)

І група – виписати іменники з першого куплета.

ІІ група – виписати іменники з другого куплета.

ІІІ група – виписати іменники з третього куплета.

 1.      Вибіркова робота (робота в групах)
 •          Записати у 2 стовпчики слова:

Прикметники

Дієслова

 

 

 

 

І група – перший куплет.

ІІ група – другий куплет.

ІІІ група – третій куплет.

 1.      Переписування з граматичним завданням.
 •          Переписати другий куплет, визначити головні члени речення.

VІ. Підсумок уроку.

Нехай вогник Кобзаря завжди горить у ваших серцях,  посилаючи проміні любові до природи, людини, рідного слова, і палає гнівом до несправедливості.

VІ. Домашнє завдання.

Вивчити напам'ять вірш Т.Г. Шевченка (за вибором)


Урок читання з елементами інтерактивного навчання,4 клас

 

Тема уроку. «Який слід повинна залишити людина на землі?»

Мета: збагачувати уявлення школярів про людяність, високе ім'я людини; сприяти осмисленню філософського поняття «слід людини на землі»; спонукати до висловлювань про те, з чого починається людина; формувати навички інтонаційного читання, роботи над мовою твору; розвивати критичне мислення; виховувати любов до праці, бажання працювати.

Науково-методичне забезпечення: загадки, прислів'я, словникові слова, мікрофон, предмети гри, фломастери, чисті аркуші паперу, капелюхи, фішки, таблиця складів, таблиця передбачень, музичний запис, магнітофон.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організація учнівського колективу

Психологічний настрій (гра в колі)

Усміхнімось всім довкола:

Небу, сонцю, квітам, людям.

І тоді обов'язково

День для нас привітним буде.

— Добрий день, мої любі діт! Кожен день ви даруєте мені свої знання, свої міркування, свої посмішки, ласку, тепло, добро, щирі почуття. Сьогодні я вирішила зробити вам подарунок. Я дарую вам свій урок. Що ви від нього отримаєте, скажете наприкінці уроку.

Я бажаю вам успіху!

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Вступне слово вчителя

— Сьогоднішній наш урок пройде в незвичайній формі. Я запрошую вас переглянути телевізійні новини. А ви, діти, будете не тільки глядачами, а й учасниками програми.

Чи уявляєте ви своє життя без телевізора? Давно він став невід'ємною частиною нашого життя. У кожного з нас є улюблені телепередачі. Давайте назвемо їх та їхніх телеведучих. (Відповіді дітей.)

2. Загадки про телевізор

— Ось послухайте кілька загадок про телевізор (див. додаток 1).

3. Розчитування

Гра «Біг сходами»

— Щоб опанувати професію телеведучого, слід багато читати, щоб все знати.

Вважаю, що розпочинали вони ось із таких сходів. Чим швидше читали, тим більше знали. (Читання складів із «Таблиці складів».)

4. Дидактична гра «Риси характеру»

— Які риси характеру притаманні телеведучим?

(Читання слів — вибірково.)

5. Технологія «Мозковий штурм»

— Що ти встиг зробити доброго протягом минулого тижня? (Посадили де­рева біля школи...)

6. Реклама «Ніщо не додає так мудрості, як книга»

Виставка художньої літератури, рекомендованої для читання учням.

7. «Асоціативний кущ» до слова слід

Висновок. Телеведучий, журналіст повинен завжди скрізь встигати. Як ка­жуть, йти по свіжих слідах.

— Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово слід?

 

 

СЛІД

Слід ступні    Слід тварини

Бруд   Пам'ять

 

8. Логопедична хвилинка

— Телеведучі повинні чітко, виразно вимовляти звуки, спокійно вес­ти розмову.

Давайте вимовимо всі звуки в цьому слові.

[с], [л’], [і], [д]

III. Повідомлення теми і мети уроку

— А тепер — увага! Вас вітає «Телевізійна служба новин». У студії працює з вами Людмила Колотило. Головна тема сьогоднішнього випуску «Який слід повинна залишити людина на землі». Наприкінці нашої передачі зробимо висновки.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Проблемний виклад

— На початку нашої програми запрошуємо наших глядачів узяти участь в інтерактивному опитуванні.

 •                 Якщо ви впевнені, що слід людини повинен бути добрим, поставте букву а.
 •                 Якщо, на вашу думку, слід повинен залишитися будь-який, поставте букву б.
 •                 Якщо ви не впевнені, вам потрібна допомога, ставте букву в.

— Повторне опитування відбудеться наприкінці виступу.

2. Первинне ознайомлення з текстом

— Наш спеціальний кореспондент Головко Анна підготувала матеріали для «Телевізійної служби новин».

Які почуття він у вас викликає поговоримо пізніше. (Читання оповідання за таблицею передбачень.)

3. Словникова робота

— Я, Анна Головко, спочатку ознайомлю вас зі словами, які буду вживати у своєму мовленні. Ось вони: осторонь, з докором, здвигають, випестував, закам'янілий, батьківський.

 

Таблиця передбачень

Що, на вашу думку, станеться далі?

Які докази для цього маєте?

Що сталося насправді?

 

 

 

 

— Отже, проаналізуємо, які почуття виникли після почутої інформації? (Висловитись допоможе наша інтерактивна таблиця.)

— Дякуємо Анні Головко! (Діти плещуть у долоні.)

4. Фізкультхвилинка

— Далі у нашій програмі — рубрика «Гість студії».

Сьогодні завітав до нас майстер спорту з футболу Крамар Микола, який хоче поділитися з вами своїм секретом успіху на футбольному полі.

(Рухатися в колі під музичний супровід.)

— Дякуємо Миколі Крамарю!

V. Осмислення й узагальнення знань учнів

1. Читання тексту учнями

— Повернемося до матеріалів, які запропонувала нам кореспондент Анна Головко, та спробуємо дата відповіді на питання «Про кого ви дізналися з поданого матеріалу?» (Діти перечитують текст пошепки, визначають головних героїв оповідання.)

2. Інтерактивна технологія «Прес-конференція»

Робота над текстом

— Кореспондент Харківського телебачення Бєляєв Андрій хоче поставити вам кілька запитань для своєї передачі.

— Чим був задоволений старший майстер?

— Що йому не сподобалося у вчинку хлопчика?

— Як змінилося життя хлопчика через багато років?

— Що на старості років згадав старий чоловік?

— Чи усвідомив чоловік суть життя?

— Дякуємо Андрію Бєляєву!

3. Вибіркове читання. Робота в групах

— Шановні глядачі та гості студії, до нашої головної проблеми «Який слід повинна залишити після себе людина на землі?» долучається програма «Служба розшуку». Якщо ви маєте, що сказати з цього питання, відразу телефонуйте.

Діти записують рядки з тексту. Доповідає старший в групі. (Яка група швидше знайде потрібну інформацію ?)

4. Інтерактивна технологія

— Нашими фактами зацікавився Губченко Ілля, ведучий телепередачі «Кримінал». Він просить допомогти йому визначитись, чи засуджувати цього старого чоловіка за його зовсім непомітний слід у житті, чи ні.

Допоможуть це нам зробити два ка­пелюхи: світлий — захист, темний — осуд. (Діти кладуть фішки у відповідні капелюхи. В якому капелюсі фішок більше, та думка й переможе.)

Фішки рахує Губченко Ілля.

5. Робота в групах

Спецрепортаж «За лаштунками» Ягової Катерини

— Зараз у нас з'явилася нагода переглянути, як готується матеріал до  випуску.

 (Редакторські групи готують матеріал до випуску.)

Завдання: як би ви змінили текст чи продовжили його? (Доповідає стар­ший у групі.)

Висновок. Отже, тільки праця залишає слід на землі, людське серце завжди має бути відкритим для благородності, щирості, добра. Таким повинне бути серце кожного із нас. Прислухайтесь, як воно б'ється. Воно відлунює: «Пам'ятай, що ти — людина! Людина народжується на світі, щоб залишити слід вічний».

IV. Підсумок уроку

— Наш випуск завершується. Як і обіцяли, проведемо повторне інтер­активне опитування. Нагадуємо варіанти відповідей.

Аркуші збираються для підрахування. Результати фіксуються у таблиці та порівнюються.

 

І опитування

II опитування

 

 

 

 

 

— А зараз — увага! Заплющіть, будь ласка, очі. Розплющіть.

На сьогодні наш випуск завершено. Бажаю вам успіхів і тільки гарних новин!

Ось ми і знову знаходимося у нашій класній кімнаті. Цікаво дізнатися, чи сподобався вам мій подарунок

Робота з прислів'ями (див. додаток2)

— Яке з цих прислів'їв розкриває тему нашого уроку?

VII. Домашнє завдання (диференційоване)

 •                  Виразно читати текст.
 •                  Переказувати.
 •                  Дібрати прислів'я до тексту.
 •                  Обдумати, який слід у житті можете залишити ви.

 

Додаток 1

Загадки

 • В ящику — вікно,

У вікні — кіно. (Телевізор)

 • Йдіть дивитися кіно!

Що за дім, що за дім,

Що дверей немає в нім?

А коли нема дверей,

Звідки стільки в нім людей?

Виглядають у вікно:

- Йдіть дивитися кіно! (Телевізор)

Додаток 2

Прислів'я

 •    Вчорашнього дня шукав, а що робити, не знав.
 •    Що посієш те й пожнеш.
 •    Риба у воді, а людина — в труді.
 •    Пішов вовчими стежками.

Інтегрований урок позакласного читання з елементами проектної технології, 3 клас

 

Тема уроку. Краса, що потребує захисту

Мета: поглибити й узагальнити знання дітей про квіти взагалі та про квіти-обереги зокрема; продовжити вивчення звичаїв українців; знайти цікаві відомості про квіти-символи, обереги; розвивати монологічне і діалогічне мов­лення, творче мислення, уяву учнів, шанобливе ставлення до всього жи­вого, повагу до символів України.

Обладнання: емблеми у кожного учня, ілюстрації квітів, буклет квітково­го багатства, малюнки дітей, таблиця порад, таблиця квітів-символів.

Навчальні предмети: образотворче мистецтво; читання; курс «Я і Україна».

Тип проекту: колективний, інтегрований.

Вид проекту: інформаційно-пошуковий.

Обґрунтування доцільності теми проекту:

— показати значущість краси рідної природи;

— формувати у дітей дбайливе ставлення до природи засобами віршів, легенд, загадок, тестів.

Форма захисту: урок-презентація.

Кінцевий продукт: таблиця «Квіти-символи», таблиця «Поради».

Консультанти: батьки, бібліотекар школи.

Очікувані результати: розвиток умінь учнів працювати в групах, збирати, обробляти, аналізувати інформацію та ефективно її використовувати під час підготовки та створення презентації; виступати перед аудиторією; стисло формулювати свою думку; ілюструвати предмети дослідження та робити висновки.

Ключове питання: «Що станеться, якщо знищити всі квіти на Землі?»

Визначення теми і завдань проекту

У чому полягає задум проекту?

Для чого це потрібно?

1. Дізнатися якомога більше про квіти нашої країни.

2. Зібрати інформацію про квіти-обереги

1. Щоб зберегти пам'ять про квіти-обереги.

2. Виховувати повагу та любов до природи-матінки

Підготовча робота: добирання матері­алів про квіти, їх символічне значен­ня Україні (учні працюють із батьками, бібліотекарем).

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

Ми всі любимо природу:

Турбуємось про чисту воду,

Дерева, квіти доглядаємо,

Гілочок ми не ламаємо,

Про пташок ми завжди дбаємо.

II. Повідомлення теми і мети уроку

III. Основний зміст роботи

— Послухайте казочку і відгадайте, про кого вона.

Далеко-далеко був великий березовий гай. У глибині гаю, на просторій галяви­ні стояв красивий палац ніжно-зеленого кольору. Зали палацу були прикрашені різними квітами. Кімнати палацу були переповнені приємним запахом верби, конвалії, первоцвіту. Жила в цьому палаці струнка, тендітна, сором'язлива дівчинка. Одяг на ній був легкий як павутинка, прикрашений ніжними квітами. Очі у неї були блакитні, завжди ясні та веселі. Хода її була величава, рухи — спокійні, плавні. У руках завжди мала чарівну мережану хустину.

Дівчина любила приносити всім радість. Щороку, в належний час, вона вирушала в мандрівку, щоб відвідати всіх своїх знайомих, друзів. Набравши повний кошик квітів, узявши чарівну хустинку, дівчина вирушала в дорогу.

Звільняла від льоду ріки, поля — від снігу. Махнувши хустинкою — вона одягла дерева в ніжно-зелений одяг, дарувала землі квіти підсніжників, рясту. Верби прикрашала пухнастими котиками. Між кущів розкидала біленькі пахучі конвалії. Сади наповню­вала чистою ніжністю та пахощами.

На кого гляне красуня — той прокидається від сну, сповнюється радістю та коханням.

Легко ступає дівчина по землі, несе всім щастя та радість, наповнює все красою. Збагачує все ніжними кольорами.

Від щастя та радості все ожило, заспівало. Запарувала земля від лагід­ного теплого дотику. Розквітла, вкрила Землю різними квітками.

Що за чарівниця, неначе цариця. Наказ свій послала, щоб краса встала?

(Відповіді дітей.)

— Так, звичайно, це Весна!

Вона приходить з ласкою

Та із своєю казкою.

Як тільки струсить рукавом,

Синіють проліски кругом.

Прийшла Весна-красна з гостинцями. У кошику принесла квіти та лис­точки. Ними прикрасила все навколо: ліси, луги, квітники. Принесла Весна і для нас квіти, але, щоб їх отримати, необхідно продемонструвати, як же ви впорались зі своїм завданням — більше дізнатися про квіти-символи.

— А чи замислювалися ви, чому з давніх-давен поруч із людиною є квіти?

— Що відомо людині про представників квіткового братства?

А про них варто знати більше.

Адже у квітки жива душа,

Така, як твоя і моя.

Я жити хочу, й хочеш та.

І квітка хоче рости і цвісти.

Не топчімо, не зриваймо квіток,

Цих природи синів і дочок.

— Здавна в народі багато рослин стали символами. Жодне свято не обхо­диться без квітів. Щодня квіти є поруч із людиною: у полі, біля хати, на підвіконні у хаті, на квітнику

Пригадайте, де ще можна зустріти квіти? (На вишиванках, рушниках, на одязі, на малюнках, на посуді; навіть на виробах із тіста господині робили квіточки.)

— Діти, існує дуже багато легенд про різні квіти.

Ось зацвіли у лісі проліски! Як їх багато! Наче краплини упали на землю і засиніли на галявинах. Квітування таке буйне, що, здається, хтось укрив землю велетенським біло-блакитним простирадлом.

Я найперша зацвітаю

Синім цвітом серед гаю.

Відгадайте, що за квітка,

Бо мене не стане влітку. (Пролісок)

Весна величний гімн співає —

Перша квітка зацвітає,

Зимовий сніг вона пробила —

Така тендітна, ніжна, біла.

Щоб радість всім подарувати

І весну красну привітати,

Підсніжником цю квітку звуть,

Її давно всі в лісі ждуть.

— Існує легенда про першу квітку весни.

Колись давно у світі тривала довга зима. Сніг товстою ковдрою вкривав землю. Дуже холодно було людям. Вони з нетерпінням чекали, коли настане весна. Щоб зігріти людей надією на кращі часи, кілька сніжинок перетворились на тендітні та ласкаві квіти — підсніжники, які відтоді стали провісниками тепла, символом спо­дівань на краще майбутнє — квітами надії.

— І справді, квіти схожі на застиглу сніжинку, що не долетіла до землі.

— Чому підсніжники зацвітають найпершими? (Вони не бояться снігу і мо­розу.) їх ще називають Снігурчиними слізьми. (Починаємо заповнювати таблицю квітів-символів. Підсніжник — символ сподівань, символ надії.)

Ось Весна війнула вже крилом,

Пташки співають голосно.

А на узліссі, за селом

З'явились перші проліски.

— Синьоокий пролісок — не тільки ніжна та красива квітка, він ще має лікувальні властивості. Товчені листки пролісків використовують для лікування виразок та поранень. А болгарські вчені виготовили препарат «Нівалет», до складу якого входить екстракт проліска. Він лікує невро­зи серця, істерії, неврастенії.

А ще нам варто знати, що проліски — це квіти весни, їх кількість щороку зменшується. Може статися, що ця квітка зникне зовсім.

Що потрібно пам'ятати? (Неможна рвати квіти цілими оберемками, ви­ривати їх із корінням.)

Вони занесені до Червоної книги. А червоний колір — це немов сигнал «SOS», тобто прохання про допомогу.

Вслід за пролісками зацвітає барвінок.

Барвінок стелиться низенько,

Не клякне в приземку стебло.

Чи не тому в барвінка, ненько,

І взимку листя зелененьке,

Що від землі бере тепло?

— Цією квіткою дівчата прикрашали свої віночки. Життя квітів починається з барвінку. Барвінок - квітка ніжна, але смілива і нетерпляча. Ще не зійде сніг, а вже крізь сніго-льодову скоринку пнеться тремтливий вічнозелений листочок барвінку. Барвінок передає свою красу окрасі дівчини. Відвар із квітів дівчата використовують для вмивання обличчя, щоб шкіра була м'якою, оксамитово-ніжною.

Барвінкова краса здавна є гарною оздобою на весіллях. Вона символізує тривалий і міцний шлюб, якому під силу всі перепони і негоди на довгому життєвому шляху. Ця рослина оберігає від нечистих сил та чаклування. Його вішали над дверима і вікнами, щоб злі духи не проникали в дім.

(Заповнюємо таблицю: барвінок сим­вол життя.)

Ховрах забрів у колоски,

Поглянув на волошку

І в тихім подиві застиг —

Така вона хороша.

Її ще називають волошка, васильок, сердечна трава, польова троянда... Існує така легенда.

Якось хлопець Васильок косив у полі жито. Саме тоді там бавились русал­ки. Одній дуже до сподобався Васильок. Зачарувала вона хлопця — пішов він за русалкою. Вона його не  хотіла відпускати. Ось і вирішила обернути Василька на гарну польову квітку, що синім кольором нагадувала синь води. Відтоді щороку літньої пори, коли зацвітають сині волошки, в житах бавляться русалки, плетуть із цих гарних квіток віночки і прикрашають ними свої голівки.

(Заповнюємо таблицю: волошка — символ людської відданості.)

— Цілющі властивості рослини містяться в її квітках. У народній медицині з навару пелюсток роблять примочки при хворобах очей.

Цвіте травневою порою,

її знайдеш в затінку лісовому.

На стебельці, як намистинки в ряд,

Квіти духмяні висять. Хто я? (Конвалія)

У давнину під час цвітіння конвалії в лісах проводились народні гулян­ня. Навколо вогнища дівчата та хлопці танцювали з букетами конвалій у руках. Пізніше кидали їх у вогонь, як жертву весні. Кажуть, ніби квітка конвалії виростає там, де плакала дівчина, не дочекавшись козака з походу.

Її називають ще квіткою хворого серця. Відвар використовують як примочку для очей. Конвалія — квітка з сильним характером, пригнічує всіх сусідів у вазі. Спробуйте, наприклад, помістити разом із нею букет бузку, то помітите, як швидко він зів'яне. «Товаришує» конвалія тільки з незабудкою.

(Заповнюємо таблицю: конвалія — символ сильного характеру та кохання.)

На стеблинці волохатій

Шість пелюсток лілуватих.

Гарна квітка — навіть в сні

Усміхається весні. (Сон-трава)

Існує легенда про мисливця, який побачив, як ведмідь лизав корінь сон-трави, після чого солодко заснув. Мисливець і собі спробував — і заснув. (Але застерігають не повторювати дослід мисливця, адже рослина містить отруйні речовини.)

Від мого віконця

До самого сонця

Стеле мальва стежку,

Квіткову мережку.

А кольори цих квіток, мов зітканий різнобарвний килим: червоні, блідо-рожеві, жовтуваті, білі. Люди, які ідуть мимохідь, завжди усміхаються, дивлячись на ці квіти. Ці квіти саджала ще моя бабуся, а бабуся казала, що їх саджала ще її бабуся. Вони завжди милували око і були оберегом оселі.

(Заповнюємо таблицю: мальва оберіг оселі.)

Цвітуть троянди повсякчас...

Хоч гілочки й колючі.

Та квітки гарні, як атлас,

Пахучі-препахучі.

Мабуть, жодній квітці не присвяче­но стільки легенд, поем, віршів, пі­сень, як троянді.

В одній легенді розповідається, що коли з піни біля берегів Кіпру ви­никла прекрасна богиня Афродіта, земля дуже розсердилася і вирішила створити щось не менш прекрасне. І створила троянду.

Інша легенда твердить, що білі троянди виросли на місці крапель бо­жественного нектару, який випав на землю з Олімпу. Квіти троянди стали улюбленими у богині кохання і краси. Якось вона необережно проколола собі палець шипами троянди, і кілька крапель крові забарвили квітки у яскраво-червоний колір.

(Заповнюємо таблицю: троянда (ружа) символ молодості й краси.)

Я чула, ромашка небесам

Читала вірші. Боже, що за диво!

І білих пелюсток туга коса

Мені приємно щоку холодила.

На стрункій високій ніжці, у білосніжній хустині стоїть Ромашка і всміхається жовтуватим оком.

Вона не тільки гарна квітка, а ще й лікарська рослина. Відвар з її квіточок використовують при простудних захворюваннях, кашлі, при зубному болю, при шлункових хворобах, полощуть горло, миють волосся.

Існує легенда, що назва цієї квітки походить від імені Роман, який був дуже добрим та ніжним.

(Заповнюємо таблицю: ромашка — символ доброти та ніжності.)

IV. Закріплення вивченого

1. Про квіти можна говорити й говорити, адже їх дуже багато. Але ми зробимо паузу на зупинці «Пам'ятай!»

1) Не зривай, не топчи квіток.

2) Не рви квіти цілими оберемками.

3) Не рви квіти з корінням.

4) Доглядай, саджай квіти.

5) Оберігай природу і піклуйся про неї.

2. Гра-тестування

— Яка квітка вважається царицею квітів? (Троянда)

— Яку квітку вважають оберегом оселі? (Мальву)

— Які квіти ніколи не гинуть від морозу та холоду? (Барвінок)

— Які квіти є бур'янами у полі? (Волошки)

— Яку квітку не вплітають у вінок дівчата? (Мак символ смутку.)

V. Підсумок уроку

— Про що ми говорили на сьогоднішньому уроці? (Про квіти, про квіти-символи)

Зверніть увагу на створену нами таблиці символів та порад.

Послухайте звертання квітів до вас.

Ми завжди були б щасливі,

І пахучі, і красиві,

Якби в полі, в лісі, в лузі,

Бачили б нас тільки друзі.

Та якби б нас не топтали,

Без потреби не зривали,

А на клумбах, вдома, в школі,

Висівали нас доволі,

Доглядали, поливали,

Ми б красу їм дарували!

 

Діти відповідають:

 

...Квіти, квіти солодкі й п'янкі!

Радість, щастя вони нам дарують.

А пелюсточки ніжні, духмяні такі —

Хай красу цю всі люди відчують!

 

Если я сорву цветок,

Если ты сорвешь цветок,

Если все: и я, и ты,

Если мы сорвем цветы —

Опустеют все поляны

И не будет красоты.

 

Не зривайте квіти, діти,

Дайте їм на радість квітнуть,

Хай лісочок прикрашають,

З сонцем, вітром розмовляють.

Незабаром ми поговоримо про квіти-барометри, квіти-годинники, кімнатні квіти.

Ось і добіг кінця наш урок. Спасибі, любі діти, ви дуже гарно підготувалися!


Урок розвитку критичного мислення, 2 клас

 

Тема уроку. Образи української природи в поезії Т.Г.Шевченка. Т.Шевченко «Зоре моя вечірняя ...» «Зацвіла у лузі червона калина …» Підсумок за темою.

Мета:

 •         ознайомити учнів із  віршами Т.Г.Шевченка  «Зоре моя вечірняя ...»
 •         «Зацвіла у лузі червона калина …»;
 •         вчити виразно читати вірші;
 •         збагачувати словниковий запас учнів;
 •         розвивати навички критичного мислення, вміння висловлювати свою думку, порівнювати, уявляти;
 •         виховувати повагу до земляків, до краю де народився, дбайливе ставлення до природи рідного краю.

Навчально – методичне забезпечення уроку: малюнки із зображенням української природи, портрет Т.Г. Шевченка, український рушник.

Тип уроку: розвиток критичного мислення. Підсумок за темою.

Хід уроку

І. Організація класу.

Продзвенів уже дзвінок.

Всіх покликав на урок.

Тож за парти всі сідаймо.

Працювати починаймо.

Девіз уроку. Міркуємо – швидко.

Відповідаємо – точно.

Читаємо вправно – виразно.

Мотивація навчальної діяльності.

Та щоб добре працювати,

Слід себе налаштувати

На сьогоднішній урок.

Психологічне налаштування на урок.

- Сьогодні у мене все добре. Спить зимове сонечко за хмарами. Спить зимовий ліс. Спить уся природа. Я – частинка живої природи. Буду її оберігати і плекати.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.      Гра «Криголам».

Зараз в коло дружно станемо,

В «Криголама» ми пограємо.

Ім’я письменника назвіть,

Потрібне слово доберіть.

 1.      Перевірка домашнього завдання
 •          Яка у нас є традиція давня?
 •          Приходити в клас із домашнім завданням!
 1.      Асоціативний кущ.

Асоціативний кущ складемо, найкращі слова доберемо.

Поет     Художник

Кобзар      Пастух

Земляк   Шевченко   Козачок

Сирота      Наймит

 

Земля

Рослини   Весна

Сонце   Природа   Тварини

Ранок    Ніч

Людина  День

 

 •          Давайте доберемо такі слова, які допоможуть нам усвідомити, що таке природа.
 1.      Повідомлення теми уроку.

Тему уроку ми прочитаємо

І вивчати її починаємо.

Т.Г. Шевченко «Зоре моя вечірняя ...» «Зацвіла у лузі червона калина…» Підсумок за темою.

 1.      Фізкультхвилинка

Австралійський дощ.

Під звуки музичного звукоряду  ДО, РЕ, МІ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СІ, розпочинається нова частина уроку.

ІV. Засвоєння змісту віршів.

 1.      Читання вчителем вірша  «Зоре моя вечірняя ...».
 2.      Читання «ланцюжком».
 3.      Виразне читання учителем.
 4.      Вибіркове читання.
 •          До кого звертається поет?
 •          Що він хоче зробити?
 •          Про що хоче поговорити поет?
 1.      Самостійне читання учнями вірша «Зацвіла у лузі червона калина…»
 2.      Виразне читання вірша
 3.      Прийом «Голосування ногами»
 •         Калина зацвіла у лузі.
 •         Калина була зелена.
 •         Навкруги стало гарно.
 •         Пташечка засумувала.
 •         Пташечка  почала щебетати.

V.  Рефлексія

1. Передбачення

- Прогляньте ілюстрації і скажіть, що вас найбільше вразило.

2. Тестування

 1) Перед смертю батько сказав про Тараса:

 А) «Тяжко – важко в світі жити сироті без роду»

 Б) «…З господарства синові нічого не треба: з нього вийде не

абищо»

 2) Слова «поговоримо тихенько», «сонечко сідає», «веселочка воду позичає» належать до твору:

А) «Вранці»

Б) «Світає»

В) «Зоре  моя вечірняя»

3) Яке слово пропущено?

«Любо – любо стало,

Пташечка зраділа

І …»

А) Заспівала;

Б) Полетіла;

В) Защебетала.

4) У вірші «Вранці» поет згадує таких птахів:

А) Синицю, дятла, ластівку;

Б) Жайворонок, зозуля, соловей;

В) Сороку, ворону, сову.

3. Сенкан

 Поет.

 Відомий, український.

 Малював, писав, наймитував.

 Поет любив рідну Україну.

 Письменник.

4. «Діаграма Ейлера-Венна»

 

 

 •           

 

 

 •          Що спільного і що відмінного у поезії Т.Г. Шевченка?

Аналіз прочитаного твору за розділом.

5. Розвиток творчої фантазі.

 •          Які б малюнки ви намалювали до творів Т.Г. Шевченка?
 •          Якими б фарбами передали красу природи у творах?

VІ. Підсумок уроку.

 •          Що нового ви дізналися на уроці?

Розсипанка

Завдання: скласти із розсипанки строфу вірша.

Защебетав

Зраділа

Сонцю

Защебетала

Чорну

Жайворонок

Мов

Летячи

Стоять

Землю

І

Сторожа

Пташечка

Собі

Угору

Розбудила

 •          Про кого ці слова:  «Я довго не міг заснути; події минулого дня не давали мені спати. Я все думав про залізні стовпи…» (Про Т.Г. Шевченка)

Оцінки учнів.

VІ. Домашнє завдання.

Вивчити напам’ять вірш «Зацвіла у лузі червона калина … »

Намалювати малюнок до улюбленого вірша Т.Г. Шевченка.


Використання даних позакласних заходів сприяє вихованню в учнів і батьків інтересу до книги, умінню орієнтуватися у читацькому просторі, дає можливість розвивати і удосконалювати читацький світогляд учнів.

 

Позакласний захід, 4 клас.

Конкурс. «Мама, тато і я – читацька сім’я»

Мета:

 • розвивати й удосконалювати читацький світогляд учнів завдяки досвіду, накопиченому на уроках читання;
 • формувати в учнів уміння повно і творчо, емоційно робити висновки і висловлювати судження про прочитане;
 • виховувати любов до книги у сім’ї.

 

Хід конкурсу

Ведучий

Свято книги! – зазвучало

В нашій школі як сигнал.

І умить вся школа стала,

Як один читальний зал.

Всі читають урочисто –

І великі, і малі.

Скільки учнів є у школі,

Скільки в школі читачів.

Учитель. Вітаю вас, мої читачі, книголюби та казкознавці!  Саме так мені хочеться сьогодні вас називати, адже тут зібрались учні та батьки, які нерозлучні із книгою. Вони багато знають і сьогодні це доведуть.

І. Конкурс «Знайомство»

Кожна сім’я розповідає про себе, про те, які книжки полюбляє читати. Максимальна оцінка – 5 балів.

ІІ. Конкурс «Ланцюжок прислів’їв та приказок»

Ведучий. Книга – найкращій друг і порадник на всі випадки життя.  Вдячні люди склали про книгу багато прислів’їв та приказок.

Кожна сім’я називає прислів’я або приказку про книгу. Переможницею вважається та, яка знає більше прислів’їв та приказок.

ІІІ. Конкурс «Казкознавців»

Ведучий. А тепер ми перевіримо, як ви знаєте казки і чи можна назвати вас казкознавцями. Цей конкурс проходить у вигляді бліцтурніру.  Треба якнайшвидше дати відповідь на запитання (за кожну правильну відповідь - 1бал).

 1.      На столі розкинута

Книжка весела:

Хитрий лис Микита

В мандри йде на села.

 

 1.      Сидить півник на печі,

Їсть смачні калачі.

Тут лисичка прибігає,

Мерщій півника хапає,

Біжить котик рятувати,

В лисички півника забирати.

 

 1.      Вигнав дід козу із хати,

Та й пішла вона блукати.

В зайця хатку відбирати…

 

 1.      Знайшов півник колосок,

Змолов борошна мішок.

Спік негайно у печі

Пиріжки та калачі.

 

 1.      Що втекло від баби з дідом,

Не сиділо на вікні,

А зустрілось з зайченятком

 Й ну співати йому пісні?

 

 1.      Де проживали звірята взимку: мишка, жабка, зайчик…?
 2.      Так бігав він 99разів, а сотим разом як упав посеред ниви – підвестись не може, так набігався – натомився сердешний…

8. – Доброго здоров’ячка! Пустіть переночувати!

– Ой, … у нас хатка маленька, ніде тобі лягти!

– Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую… («Лисичка сестричка»)

 1.      …Приносить чоловік панові гілочку й каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й покинув гілочку, а на думці собі: «Цю одуриш!»
 2.      Про що говорить червона шапочка, кошик з пиріжками і маслом? («Червона шапочка» Ш.Перро)

 IV. Конкурс знавців творів В.О.Сухомлинського

Ведучий. На уроках виховних годинах ви ознайомились з творами В.О.Сухомлинського – найвідомішого вітчизняного педагога та письменника.  В.О.Сухомлинський написав майже 1500 мініатюрних казок. Він дуже любив дітей і створив для них багато цікавих розповідей, в яких провідною є тема добра, бо він сам був доброю людиною і хотів, щоб ви, діти, виросли добрими, чутливими, працьовитими, любили своїх рідних, свою домівку й нашу велику прекрасну Батьківщину. Зараз ми проведемо конкурс на краще знання творів В.О.Сухомлинського (кожна правильна відповідь – 1бал).

 •          Сім’ї називають твір і передають коротко зміст.

 V. Конкурс «Поетичний»

Інсценізація віршів батьками й дітьми.

VІ. Конкурс «Презентація улюбленої книги»

Ведучий. У кожного з вас є книга, яку ви дуже любите і яку перечитували не 1 раз. Ваше завдання – розповісти про неї так, щоб й іншим захотілося її прочитати (максимальна оцінка – 5 балів).

VІІ. Конкурс «Заключний»

Ведучий. Цей конкурс визначить як часто ви відвідуєте бібліотеку.

 •          Інформація бібліотекаря (переможець отримує – 5 балів).

Ведучий. Ми провили цей конкурс для того, аби, по-перше, визначити, що читають ваші друзі, батьки, які книги їм подобаються, а по-друге, якщо ви не читали названих на нашому святі книг, то негайно ліквідуйте прогалини у своїй читацькій освіті! Йдіть до бібліотек, магазинів запитуйте у друзів і знайомих – і читайте, читайте, читайте!

Адже той хто багато читає, той усе знає!

 •          Підбиття підсумків.
 •          Нагородження переможців.

 


Позакласний захід. Бібліотечний урок, 4 клас.

 

«Книга – вмістилище розуму. Правила поведінки з книгою»

Мета уроку: Дати учням загальні відомості про книгу, як історичну пам'ятку людства. Ознайомити з правилами користування з книгою. Виховувати у дітей повагу і любов до книги, зацікавити їх у читанні. Виховувати у дітей почуття особистої відповідальності за книгу.

Оформлення: Плакати: "Книга - джерело знань".

Дружба з книгою - це свято.

Не було б його у нас, ми б не знали б

так багато про новий і давній час".

Книги - морська глибина,

Хто в них пірне аж до дна.

Той хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить.

І. Франко

Прислів'я: "Хто багато читає, той про все знає".

"Хто з книжкою дружить, той ні коли не тужить".

Хід уроку.

Вчитель

I. Спробуйте уявити наше життя без книги. Сьогодні, певно ми почали по-новому розуміти, що книга - це безцінне багатство, скарб.

Отже, ставитися до неї належить з особливою увагою, любов'ю, бережливістю. Книга - це велике диво, створене людиною. Ще не вміючи читати, ви розглядали малюнки до казок, слухали цікаві історії, які вам чигали ваші мами чи бабусі. Щодня ви маєте справу з книгою в школі і вдома.

Книга допомагає вам дізнатися про таємницю Всесвіту, побувати на далеких планетах. Із книг ми дізнаємося, як вирощують хліб, як варять сталь, будують міста та електростанції. Адже книги допомагають людині пізнати навколишній світ, дізнатися про давно минулі часи.

"Книжка, можливо, найбільш складне і велике чудо з усіх чудес, створених людством на шляху його до щастя й могутності майбутнього" - писав російський письменник М. Горький.

Погляньте на свої підручники. Бачите, які вони охайні, гарні. Це книжки за якими ви навчаєтесь цілий рік. Потім ними користуватимуться інші учні. Підручники ви одержали безкоштовно, так само берете книжки в шкільній та інших бібліотеках безкоштовно. Тому книги потрібно берегти.

Як же зберегти книгу, скарб думки і мудрості, як подовжити її життя, щоб вона довше служила людям, як зробити зустріч з книгою радісною і бажаною? Вчитися цього маємо змалечку вдома і в школі.

II. Книжки - як люди: народжуються, живуть, старіють. Як і люди, можуть хворіти. А захворівши потребують лікування. Для хворих людей є поліклініки, лікарні,  санаторії.  Для  хворих  книжок  теж  є  спеціальні  лікарні  тільки називаються вони по - іншому: палітурними і реставраційними майстернями. У них лікують хворі книжки. Однак усі лікарі знають: будь-яку хворобу легше попередити, ніж вилікувати. І радять берегти здоров'я. Зокрема, позбутися поганих звичок.

Давайте і ми запам'ятаємо правила поведінки з книгою.

1. Обгорни книгу в папір - не бруднитиметься обкладинка.

2. Не читай книгу під час їжі - можеш забруднити її

3. Не клади в книгу олівці, ручки та інші товсті предмети - від цього рветься палітурка.

4. Не загинай ріжків на сторінках книги - ріжки відриваються псується книга - зроби для книги закладку.

5. Не рви сторінок, не малюй і не пиши нічого в книзі. Не роби в ній ніяких поміток.

6. Не перегинай книгу - від цього вириваються сторінки.

7. Не читай книг на сонці.

Книжки бояться бруду, вологості і сонячних променів - псується папір. Ще книжки бояться пилу і комах-точильників. Найбільше книжки люблять дбайливе ставлення. Дуже люблять чистоту.

Послухайте і скажіть, як Мар'яна та Гриша Скворцов ставилися до книг?

Книжка скаржилась Мар'яні:

Я у тебе не в пошані.

Звідкіля це на мені

плями сині та масні?

Подивися, от сторінка:

намальована хатинка,

під хатинкою - маля,

І написано: " Це я".

А за дві сторінки далі -

різні звірі небувалі:

сині, жовті та рябі,

Що й не снилося тобі.

Люди кажуть: - Ой, чия ти?!

як тебе тепер читати?

Скільки ми читали книг,

а не бачили таких!

 

У Скворцова Гриші

Книги найбрудніші,

 Всі вони патлаті,

 Порвані, горбаті.

 Ну немає в них лиця,

 Без початку, без кінця.

 Палітурки, як ганчірки.

Ті книжки ридають гірко.

Бився Гриша з хлопчаками

Він розмахував руками і книжками.

Дав Мишку по голові -

Замість книжки стало дві.

Обдертий, некрасивий,

Задачник буркотливий

Прошамкать ледве зміг:

"Дівчатка і хлоп'ятка

Калічать книг багато -

Куди нам утікати від Гриші і від них?"

Класти книжки треба тільки на чисті столи і парти. Перегортаючи прочитану сторінку, звикайте тримати її за верхній край. І ніколи не слиньте пальці.

Запам'ятайте ще одну пораду. Книжки повинні стояти на полиці не дуже тісно, але й не дуже вільно, - злегка торкаючись одна одної. Тоді їм буде добре. Послухайте вірш про книги, які стоять на полицях нашої бібліотеки.

Книги.

Книги, книги на полицях,

завжди тихо поміж них.

Та яку ти не розгорнеш –

то й легенди в кожній з них.

То в одній синіє море,

в іншій криється тайга.

А ось в тій - Північний полюс,

де морози і пурга ...

Все, що серце і що розум

вік творили не один,

повизбирувало людство

в книги - перли із перлин.

ІІІ. Якщо читати товсту книгу, зручно користуватись закладками. Найпростіша закладка - смужка цупкого паперу такої довжини, щоб верхній кінець закладки трохи виступив над сторінками книжки. Кольорова шовкова стрічечка, безумовно, прикрасить книжку. Така стрічечка називається лясе.

Чому хворіють люди? З різних причин. Хвороб на жаль багато. Бувають заразні хвороби. Бувають хвороби від старості. А бувають і нещасні випадки. Так само і у книжок... Уявіть собі, у книжок теж бувають "заразні" хвороби - плісень і комахи - паразити. Бувають хвороби від недогляду робітників друкарні: невірно підібрали текст, або не прошили якісь аркуші. "Від старості" ( тобто від часу) всі книжки неминуче псуються навіть при найправильнішому, найакуратнішому житті, жовтіє і стає ламким папір, псуються обкладинки. А неправильне життя (пил, вологість, яскраві сонячні промені) дуже швидко старить книжку...

Від не правильного поводження навіть нова книжка може за два - три тижні розвалитися на шматки: якщо її перегинати, закладати що попало, загинати сторінки. Та й "нещасні випадки" не можна забувати: перша-ліпша книжка може постраждати від вогню і води, від падінь та інших "травм". Але від чого б тільки не захворіла книжка, її негайно треба лікувати. Жодна хвороба у книжок сама собою не минає. Навіть "легка недуга" якщо на неї своєчасно не звернути уваги неодмінно перетвориться у серйозну "хворобу", котра вимагає особливих заходів. Тому, як тільки помітили в книжці щось неладне, одразу надайте їй допомогу чим швидше ви допоможете книжці, тим краще.

Бідні книги, на шматки

Вас порвали хлопчаки.

Я пошлю вас до лікарні –

Лікарі там дуже гарні.

Там вас, бідних, пожаліють

І почистять, і зашиють,

І підклеять вас на славу.

І одягнуть в оправу.

 

Вийшли книги із лікарні,

Сторінки їх стали гарні,

На нові оправи вміло

Ярлики їм наліпили,

Понесли в просторі зали

І полиці їм вказали.

 

IV. А зараз послухаємо загадки про книги.

1 .Не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита, не поле а засіяне.

2.Що мовчить, а розуму вчить?

3.Язика немає, а розуму навчає.

4.Дуже я потрібна всім –

І дорослим, і малим.

Всіх я розуму учу,

А сама завжди мовчу.

5.Бачить - не бачить,

Чути - не чує,

Мовчки говорить,

Дуже мудрує.

Часом захоче –

Правди навчає,

Іноді бреше,

Всіх звеселяє.

Хто ж то така ?

У світі щаслива,

Мудра, правдива і

Жартівлива?

Прислів'я про книги.

1. Книга вчить, як на світі жити.

2. Читання - ось краще навчання.

3. Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

4. Хто багато читає - той багато знає.

Діти, які правила поводження з книгою ви запам'ятали? На закінчення нашого уроку послухайте вірш:

В мене є книжок багато –

І новенькі, і старі.

Як піду до школи з татом,

Всі книжки віддам сестрі,

Хай вона сама читає

Про лисичку й журавля,

Хай вона тепер узнає

Як багато знаю я...

У нашій школі продовжується акція "Подаруй книгу бібліотеці". Вдома у вас є книги, які ви перечитали раніше. Ви можете подарувати ці книги нашій шкільній бібліотеці.

Вчитель:  Йдуть до мене читачі

Зблизька і здалека

Жду їх радісно завжди:

Я ж бібліотекар.

 

 

Список використаної література

 1. Н.О.Додусенко, І.В.Нетужлива. Проектна діяльність в початковій школі. – Харків.,-Основа.,2010
 2. І.М.Досяк. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1-4 класи. –Харків.,-Основа.,2007
 3. Н.В.Вукіна, Н.П.Дементієвська. Критичне мислення: як цьому навчитися.–Харків.,-Основа.,2007
 4. Башинська Т. Проектна діяльність //Початкова школа, №6-7, 2003
 5. Жубрид С. Цікаві завдання до уроків читання// Початкова школа, №1, 2004
 6. Логачевська С.Критичне мислення і диференціація на уроках читання// Початкова школа, №7, 2004
 7. Пєхота О.М. Освітні технології. –К.; А.С.К.,2001
 8. Савченко О. Етапи опрацювання художніх творів на уроках читання// Початкова школа, №9, 2005
 9. Сосняк Н. Формування в молодших школярів навичок роботи з текстовою інформацією// Початкова школа, №7, 2007
 10.                    Савченко О.  Методика читання у початкових класах: Посібник для вчителя. – К., Освіта, 2007

 

 

doc
Додано
1 березня 2019
Переглядів
817
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку