.Урок . Відміни іменників та їх групи

Про матеріал

Закріпити теоретичні відомості про відміни та групи іменників, удосконалювати вміння й навички визначати відміни та групи іменників, правильно вико­ристовувати іменники в мовленні; повторити орфогра­му «Велика буква і лапки у власних назвах»;

Перегляд файлу

Урок № 36.

Тема. Відміни іменників та їх групи

Мета: закріпити теоретичні відомості про відміни та групи іменників, удосконалювати вміння й навички визначати відміни та групи іменників, правильно вико­ристовувати іменники в мовленні; повторити орфогра­му «Велика буква і лапки у власних назвах»; розвива­ти логічне мислення, самостійність суджень; вихову­вати почуття любові до рідного краю.

Цілі: після уроку учні зможуть: складати алгоритм визначення відмін та груп іменників, пояснювати, за якими ознаками іменники поділяються на відміни та групи, визначати відміни та групи іменників, виконува­ти морфологічний розбір іменника.

Методи, прийоми і форми роботи: бесіда, складання алгоритмів (робота в малих групах), усна зв'язна розповідь, метод вправ, прийом морфологіч­ного аналізу.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і нави­чок.

Обладнання: роздруки текстів вправ, картки самооцінювання.

                                                                                 Епіграф: Ой, чи так красно в якій країні,

                                                                                                  Як тут, на нашій рідній Волині!

                                                                                                                                  Леся Українка

                                                                         ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання.

       1). Учитель з'ясовує, які труднощі були під час вико­нання домашнього завдання, вибірково переглядає кілька робіт.

       2). Словниковий диктант із взаємоперевіркою. Записати слова і визначити рід іменників.

Вулиця 24 Серпня, Майдан Незалежності, Рівненсь­ка українська гімназія, кінотеатр «Україна», Молодіж­ний парк, Острозька академія, Пересопницьке Єван­геліє, волинські ліси, Біле озеро, Дермань, Горинь.

      3). Прочитати епіграф до уроку, записати в зошит і виконати морфологічний аналіз двох іменників (на вибір).

 

II. Повідомлення теми і завдань уроку. Цілевизначення.

Учитель. Сьогодні ми працюватимемо далі над те­мою «Відміни іменників та їх групи». Чого ви хочете навчитися на уроці? Сформулюйте його цілі.

                 (Шестикласники під керівництвом учителя визна­чають цілі заняття)

 

ІІІ. Перевірка вивченого (теоретичних відомо­стей і первинного засвоєння умінь та навичок).

 Робота у групах.

Учитель пропонує шестикласникам визначитися, яке із трьох завдань вони хотіли б виконати, і об'єд­нує учнів у групи.

Завдання для 1- групи. Скласти алгоритм визна­чення відміни іменника.                         

Словникова робота

З'ясувати за тлумачним словником лексичне зна­чення слова алгоритм. Яке воно за походженням? Назвати  орфограму в ньому.

Завдання для 2-ї групи. Скласти алгоритм визна­чення групи іменника (крім іменників II відміни на -р).

Завдання для 3-ї групи. Побудувати схему «Групи іменників II відміни з основою на -р».

Учні виконують завдання 5—7 хвилин, учитель у разі потреби консультує шестикласників. Потім школярі презентують результати своєї роботи, а керівники груп оцінюють їх.

Орієнтовні відповіді.

1-а група. Щоб визначити відміну іменника, потрібно:

1) поставити слово у початкову форму;

2)  визначити рід. закінчення:

якщо ж., ч. чи спільний рід на -а, -я, то це І відміна (пісня, Микола, лівша);

якщо ч. рід на ГД -о; с рід на -о, -є, -я, то це II відміна (син, батько, щастя);

якщо ж. рід на {..} + ім. мати, то це III відміна (радість, честь);

якщо с рід на -а, -я, при відмінюванні є суфікси -ат-, -ят-, -єн-, то це IV відміна (лоша, ім'я).

2-а група. Щоб визначити групу іменника, потрібно:

1)  поставити слово у початкову форму;

2)  визначити відміну іменника:

якщо III чи IV відміна, то групи не визначаємо; якщо І чи II відміна, то з'ясувати, на який приго­лосний закінчується основа:

на твердий — тверда група (дорога, шлях); на м'який — м'яка група (зоря, життя); на шиплячий — мішана група (межа, ключ);

3)  якщо це іменник с. роду на -є, то м'яка група (поле).

3-я група. Групи іменників II відміни з основою на -р. Тверда:                                                

  односкладові іменники (сир, мур);

— іменники, у яких при відмінюванні наголос падає на основу (директор — директора, інженер — інжене­ра):

— слова (!) звір, комар, снігур, муляр, столяр. М'яка:

  іменники на -ир, -ар, -яр, у яких при відміню­ванні наголос переміщується (богатир — богатиря, кобзар — кобзаря);

— слова (!) ігор, якір.

Мішана: іменники на -яр (з наголосом на я), що оз-начають назви людей за професією чи заняттям (шко­ляр, скляр).

 

  1. Робота над закріпленням знань, умінь, на­вичок.

 Тренувальні вправи.

Учні перевіряють виконання кожної вправи і на­брану кількість балів заносять у картку самооцінювання.

 1. Прочитайте. Доведіть, що це текст. Визначте ос­новну думку.

    Чи бачили ви, як із гомінливого джерельця починається річка? Чи чули, як пташина пробуджує своїм співом сонце? Чи доводилося вам купальської ночі шукати дивоцвіт папороті у прадавньому лісі?

      Пригорніться серцем до рідної землі — і вам відкриються незвідані таємниці.

      Колись нападали на наш край монголи. Захопив якось хан у полон струнку, як берізка, ніжну, як квітка, красуню. І стала та дівчина берізкою, а з-під її кореня забило джерельце. Кажуть, що з того джерела і починається річка Горинь.

Підкресліть іменники, надпишіть їх відміни і групи (І варіант — у перших двох абзацах, II варіант — в останньому)

Виконання вправи перевіряється колективно. За кожну помилку знімається 0,5 бала.                                                     

 

2. «Четвертий зайвий». Запишіть, вилучаючи «зайве» слово.

1.  Весна, квітка, листоноша, життя.

2.  Повість, вечір, любов, тінь.

3.  Сонце, озеро, батько, лінь.

4.  Ім'я, лоша, кошенятко, плем'я.

5.  Сани, метро, шосе, дорога.

6.  Край, земля, верба, поле.

Самоперевірка. Самоаналіз помилок. За кожну пра­вильну відповідь 0,5 бала.

 

3. Вправа з «ключем». Розподіліть слова на чотири колонки (за відмінами). Іменники, які не належать до жодної з відмін, не записуйте.

Сім'я, ім'я, сонце, весна, Черкаси, радість, коліща, осінь, та­лант, обнова, ворота, ніжність, острів, кошеня, яблуня, аква­рель.

Ключ. Підкресліть першу букву у словах перших трьох коло­нок — прочитаєте закінчення прислів'я «Кожному мила...».

            Виконання вправи перевіряється колективно. За кожну помилку знімається 0,5 бала.

 

 

 

  1. Рефлексія. Підбиття підсумків уроку.

Що ми робили на уроці?

Як працювали?

Чи задоволені ви результатами своєї роботи?

Чи досягли поставлених цілей?

За якими ознаками іменники поділяються на відміни і групи?

Для чого потрібно вміти визначати відміни та групи іменників?

 

VI.  Оцінювання.

Учитель пропонує шестикласникам заповнити  картки самооцінювання і підсумувати набрані бали.

І. Я вмію визначати       2. «Четвертий        3. Вправа з        Сума балів відміни та                                                    

відміни та                           зайвий»            «ключем»            (самооцінка)

групи іменників             (1-3 бали)           (1-3 бали)

(1-6 балів)_______________________{__________________________

                                 Виставляючи оцінки в журнал, учитель враховує самооцінку, активність учнів на уроці та оцінки кері­вників груп.

VII.  Домашнє завдання. На вибір:

а) уявіть, що в школу  приїхали ваші ровесники з іншої області. Вони збираються на екскурсію. Які істо­ричні місця ви запропонували б відвідати? Розповідь запишіть. Підкресліть усі іменники, визначте відміни та групи їх;

б)  вправа 263.

doc
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
479
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку