10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Уроки - зустрічі курсу "Моя щаслива планета"

Про матеріал
В цій роботі розкрито багато актуальних на сьогодні питань, які допоможуть вчителям початкових класів викладати "Уроки для стійкого розвитку".
Перегляд файлу

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………3

Розділ 1. Тема, мета, і основні завдання курсу……………………….7

Розділ 2. Основна частина. Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» ………………………10

Розділ 3. Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета» …………………………………………………………………22

Висновки…………………………………………………………………75

Додатки. …………………………………………………………………77

Словник використаних термінів……………………………………….82

Список використаної літератури………………………………………83

Рецензія спеціаліста. …………………………………………………...84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

            Людство дедалі більш усвідомлює необхідність перетворення свого життя на безпечне здорове й радісне. Нагальною проблемою XXI століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не здатні подолати загрозу екологічної катастрофи, що нависла над людством. Потрібна нова філософія, нова політика, нові моральні імперативи – зобов’язання кожної людини і людства в цілому. Загалом ідеться про таку систему цінностей. Складову культурного світобачення, яка залежала б від таких факторів, як економічні сплески чи занепади, зміна політичної влади тощо, у якій би захисті збереження природи вважались такою ж святістю як і саме життя.

             Саме на таких засадах сформувалось поняття стійкий або сталий розвиток. Уперше поняття сталого розвитку було сформульовано у Доповіді Міжнародної комісії з питань екології та розвитку ООН. Поняття сталого розвитку трактувалось в цьому документі достатньо просто і конкретно: такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити свої власні потреби. Необхідно зазначити, що поняття  «сталий розвиток» не збігається з економічно стабільним розвитком, і не є тотожним екологічно безпечному (екорозвитку). Мова не йде тільки про забезпечення прогресу економіки та ресурси для неї або тільки про збереження природи. Поняття сталого розвитку виражає досить просту ідею: необхідно досягнути гармонії між людьми і між і суспільством і природою.

Визначальні чинники сталого розвитку:

 1. В екологічній сфері. Визначення меж. В яких має розвиватись цивілізація. Охорона й раціональне використання ресурсів, зокрема прісної води, морів, океанів, а також землі. Повітряного басейну; збереження біологічного

 

різноманіття; боротьба з винищенням лісів; видалення відходів. Збереження

екосистем для підтримання життя як невідємної складової сталого розвитку людського потенціалу.

 1. В економічній сфері. Повне перетворення ринкової системи. Переоцінка економічною теорією ролі екологічного фактору в економічному розвитку, визначення нових пріоритетів. Відмова від тупикових сучасних моделей економічного розвитку та споживання. Поступове скорочення негативного впливу на природу техногенного типу економіки. Перехід на позицію «людина як ціль економічного зростання, а не його засіб».
 2. У соціальній сфері. Розвиток демократії,  дотримання прав людини, вирішення питання бідності, етнічних та демографічних проблем; подолання негативного впливу глобальних екологічних проблем на людський розвиток. Застосування показника якості життя як сукупності критеріїв сталого розвитку, серед яких, зокрема, тривалість життя, стан здоров’я людини;
 3. відповідність стану навколишнього середовища нормативам; рівень доходів, зайнятості, знань і освітніх навиків населення; реалізація прав людини тощо.

Для забезпечення сталого розвитку – чи не найважливішого завдання, що будь-коли стояло перед людством, - особливі надії  покладаються на освіту. Це питання постійно обговорюється на ріні глав держав і урядів, у рамках міжнародних і міжурядових, неурядових і  організацій протягом останнього

десятиріччя. Проте найбільш чітко про необхідність міжнародних угод і дій в царині освіти було заявлено на всесвітньому саміті зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 1992 р.). У прийнятій на форумі заяві наголошувалось:

«Освіта для сталого розвитку має заохочувати формування у людей почуття особистої і колективної відповідальності, а отже, і зміни в поведінці, якщо вони необхідні»

Основні засади світової стратегії сталого розвитку освіти:

 • освіта здійснюється протягом всього життя людини та є невід’ємною частиною процесу загальної освіти;
 • вона не повинна обмежуватись системою формальної  освіти;
 • у межах формальної освіти на всіх рівнях бажано поступово досягти міждисциплінарності;
 • виховувати свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв’язку і взаємозалежності людини і природи. Усвідомленні необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього  середовища;
 • забезпечити поширення знань, умінь і навичок для прийняття рішень.

Ідучи в ногу зі світовим співтовариством, Україна задекларувала свою орієнтацію на стратегію сталого розвитку. Очевидно, що розвиток освіти для сталого розвитку потребує нових педагогічних моделей, нової педагогічної культури та мислення, нового педагогічного змісту.

Слід зауважити, що від початку цей напрям в освіті розвивається як такий, основним завданням якого є формування в учнів моделей поведінки, звичок, стилю життя, що відповідають потребам сталого розвитку людства. Це освіта не ПРО сталий розвиток, а ДЛЯ сталого розвитку. Тож учні мають не тільки ЗНАТИ, наприклад, про необхідність економити папір для збереження дерев і можливість його вторинної переробки, а й ДОПИСУВАТИ до кінця свої зошити та ВІДНОСИТИ паперові відходи до пунктів прийому макулатури.

            Таким чином, поняття сталий розвиток можна розуміти як стратегію     

виживання і безперервного прогресу цивілізації і країни в умовах збереження навколишнього середовища.

Запропоновані орієнтовані уроки-зустрічі побудовані на принципах «Освіти для

стійкого розвитку в дії та основі життєвих навичок і розраховані на допомогу

вчителям початкових класів у викладанні курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета».

 

 

Розділ 1. Тема, мета, і основні завдання курсу

«Уроків для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» у 3-4 класах

 1.        Провідна ідея курсу полягає у реалізації в навчально-виховному процесі основних принципів стійкого розвитку-досягнення  у звичках, поведінці та стилі повсякденного життя учнів, змін, спрямованих на раціональне ставлення до використання ресурсів планети, їх свідоме заощадження.
 2.        Мета курсу полягає у формуванні в учнів сталих екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя. Ця мета досягається шляхом реалізації завдань:
 • Актуалізувати та сформувати знання й уявлення учнів про стійкий розвиток та шляхи його досягнення, про причетність кожного до  проблем ресурсозбереження, навколишнього середовища і долі планети;
 • Формувати  в учнів емоційно-ціннісне ставлення до проблем розвитку людської цивілізації як до особистісно важливих, а також здатності й бажання свідомо діяти для збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку суспільства.

       Методологічні засади курсу ґрунтуються на поєднанні діяльнісного,

особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів у поєднані з

ідеями педагогіки «емпауермент», а саме:

 • Зміст навчання розроблено відповідно до актуальних і доступних для розуміння школярів початкової школи проблем ресурсозбереження і стабільної життєдіяльності;
 • Навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах полісубєктної  взаємодії   постійного зворотного зв’язку ;
 • Найважливішою складовою навчання є самостимулювання і суспільно значущих цілей власної діяльності та їх реалізації, надання учням свободи вибору форм і способів цієї діяльності;
 • Навчально-пізнавальну діяльність учнів зосереджено на особистому ставленні і рішеннях учня щодо власного стилю життя і поведінки, які змінюються у контексті планетарних потреб людства;
 • У побудові курсу передбачено системність та циклічну повторюваність у реалізації змісту, як у межах кожної теми, так і програми в цілому;
 • Як на уроках, так і у позаурочний час передбачається системна організація активної пошуково-дослідницької діяльності школярів;
 • Характерною особливістю змісту є міждисциплінарність, пов’язана із глобальністю і всебічністю стійкого розвитку як явища.

МЕТА курсу – сприяти забезпеченню стійкого розвитку особистості учня, його родини, країни та всього людства через зміну власної поведінки та способу життя.

1.3. Завданнями курсу є створення умов для:

 • Засвоєння учнями знань про стійкий розвиток та шляхи його досягнення для свідомого вибору способу власного життя;
 • Усвідомлення учнями необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища та життя суспільства.
 • Організація дій учнів і вироблення моделей поведінки, що відповідають потребам стійкого розвитку;
 • Формування у них ставлення до проблем стійкого розвитку як особистісного важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, а також бажання діяти у цьому напрямі.

           Зміст курсу сприяє розвитку у молодших школярів ключових 

          компентентностей:

 • Громадянської, зокрема здатності критично мислити, брати участь в обговоренні, аргументувати думку,приймати рішення та виявляти громадську позицію у ситуаціях, пов’язаних із питаннями стійкого розвитку, використовувати моделі поведінки, які задовольняють спільні інтереси особистості та громадян;
 • Соціальної – здатності активно слухати інших, ефективно спілкуватись і співпрацювати зокрема в парі та малій групі, відповідати за результати спільної діяльності;
 • Уміння вчителя – здатності міркувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, самостійно шукати інформацію з різних джерел, проводити нескладні самостійні дослідження щодо використання ресурсів та  їх збереження сім’ї, громаді, місті, селі, регіоні, країні в цілому, набувати   досвід самоорганізації, навчальної рефлексії;
 • загальнокультурної  - здатності застосовувати методи самовиховання, зорієнтовані на систему індивідуальних і загальнолюдських цінностей, для розроблення і реалізації моделей екологічно доцільної та ресурсозберігаючої поведінки.

Розділ 2. Основна частина

Методичні рекомендації  щодо викладання уроків для стійкого розвитку

«Моя щаслива планета»

Курс «Моя щаслива планета» призначений для реалізації варіативної складової навчального плану. Заняття доцільно проводити протягом навчального року раз на два тижні.

Курс має сталу структуру: вступна частина ( 2 уроки), тематичні блоки (по 4 зустрічі у кожному); заключна частина (урок і свято).

Зміст курсу охоплює такі тематичні блоки:

               3 клас

 • Вода (скорочення витрат води, зменшення її забруднення);
 • Сміття (скорочення відходів. їх вторинне використання);
 • Енергія (раціональне споживання енергії)

 

 

 

4 клас

 • Стосунки (гармонізація стосунків з оточуючими);
 • Рослини (піклування про рослини);
 • Покупки (зменшення кількості непотрібних покупок)

           На  початку проводять два вступні уроки, на яких учні ознайомлюються з метою і завданнями курсу. основними поняттями та способами роботи. А також створюють групи і визначають лідерів тем.

 Робота над кожним із тематичних блоків курсу розгортається на чотирьох зустрічах і здійснюється відповідними методами.

Перша зустріч – мотиваційно-організаційна. Її завдання – введення учнів в тему. Формування у них стійкої мотивації до навчання. Для цього використовують різні способи і прийоми мотивування, насамперед спеціальну форму навчального дослідження учнів – кількісний і якісний аудит.

Друга зустріч –практична. На цьому уроці, працюючи у групах, учні    ознайомлюються зі шляхами розвідання  поставленої на першому уроці проблеми, обирають  дії щодо власного способу життя, які реалізуються у позаурочний час.

Третя зустріч – також практична і проходить у формі екскурсії. У процесі ознайомлення зі станом проблеми у довкіллі учні роблять висновки щодо правильності обраних дій. Збагачують чуттєве й логічне пізнання дійсності та власний соціальний досвід.

Четверта зустріч – підсумкова за темою. Відбувається у формі підсумкової  рефлексії учнів та навчального проекту. учні об’єднуються у групи для виготовлення творчого продукту з метою ознайомлення громадськості з результатами своєї діяльності, популяризації екологічно свідомих звичок і стилю життя.

            Курс закінчується заключною темою «Новий стиль мого життя», у межах якої проводиться узагальнюючий  урок «Мої плани та обіцянки»  і свято «День діяльності у грі, складають обіцянку, демонструють батькам, учням інших класів та представникам громади свої досягнення.

Курс «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» передбачає системне використання таких інтерактивних методів навчання, як робота учнів у малих групах і парах, уявний мікрофон, обговорення у загальному ключі, мозковий штурм та ін. Основними  формами  організації навчання є урок, екскурсія, дослідницька позакласна робота, навчальний проект, свято.

         Особливими компонентами курсу «Моя щаслива планета» є дії для стійкого розвитку, аудити, екскурсії і навчальні проекти.

Відповідно до педагогіки емпауерменту в межах кожної теми учням пропонується обрати та виконати дії для стійкого розвитку. Вони є провідними

чинниками формування екологічно доцільної поведінки та стилю життя. Виконання цих дій сприяє розвитку в учнів ставлення до проблеми стійкого розвитку, як до особистісно важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, сприяє їх здатності і бажанню діяти у цьому напрямі:

Пропоновані в курсі дії виконуються вдома, у школі та навколишньому середовищі для:

 • Розумного споживання енергії та води;
 • Зменшення марних витрат сировини;
 • Зменшення кількості відходів;
 • Збільшення частини екологічних продуктів у покупках;
 • Покращення стосунків між людьми;
 • Створення морального і психологічного клімату в колективі;
 • Зміцнення власного здоровя.

Дітям надається свобода у виборі дій; учитель спрямовує школярів на вибір посильних дій, але не наполягає на своїй позиції.

2.1. Організація роботи над аудитами

Аудит – це своєрідне дослідження особистого стилю життя дитини та її родини, ще аналізування набутого досвіду за допомогою запитань. Аудит є способом входження в тему, ініціювання дискусії, учнівського обговорення.

           Розрізняють якісний і  кількісний аудити. Якісний аудит передбачає низку важливих запитань, які стосуються однієї проблеми. Вони передбачають відповіді «так», або «ні». У процесі кількісного аудиту учень обирає одне з чисел від 1 до 5, оцінюючи свій рівень виконання певних дій.

           Це допомагає школярам переосмислити свої повсякденні звички шляхом математичних підрахунків

           Показники вимірювань обговорюються членами команди або малої групи. Одержані висновки дозволяють усвідомити свій вплив на навколишнє середовище.

           Під час проведення аудиту варто звернути увагу дітей на чесність їхніх відповідей, оскільки результати аудитів одного учня не порівнюється з результатами інших і не оцінюється у шкільних балах. Аудит проводиться після кожної зустрічі. (додаток 2).

2.2. Організація і проведення екскурсії

          Під час проведення екскурсії робота з матеріалом тематичних блоків здійснюється у безпосередньому спілкуванні школярів з об’єктами  довкілля. Основним методом навчально-пізнавальної діяльності учнів на екскурсії виступає спостереження за об’єктами  і явищами навколишнього світу, а також за взаємозв’язками і залежностями між ними.

        Методика організації та проведення екскурсії здійснюються  з урахуванням особливостей конкретного середовища та об’єкта , який досліджується.

        У процесі підготовки до екскурсії учитель має здійснити такі крони:

 • Визначити її мету;
 • Розробити і вивчити маршрут (він має бути безпечним для здоровя учнів);
 • Скласти перелік завдань, внести їх до  бланку спостереження (блокнота,опитувальника, маршрутного листа тощо);
 • Провести інструктаж учнів (ознайомити із завданнями, повторити правила безпеки поведінки);
 • Домовитися з учнями про певну форму звіту (виставка малюнків, фотовиставка, газета, слайдові презентація тощо);
 • Дібрати необхідне спорядження і обладнання;
 • Внести відповідні записи до класного журналу.

          Під час екскурсії учні спостерігають за об’єктами, зясовують відповідні на зазначені у бланку запитання та коротко занотовують дані:

           Допоміжним під час дослідження певного об’єкта можуть бути такі запитання:

 • Як використовується певний об’єкт? Як він виконує свої функції?
 • Що на цей об’єкт впливає добре, а що – погано?
 • Як змінити негативний вплив?
 • Що можна змінити, аби покращити об’єкт?
 • Яке минуле у об’єкта? Звідки він походить?
 • Як цей об’єкт змінювався з часом? Як би зміг змінитися у майбутньому?
 • Чим наш об’єкт схожий чи відрізняється від інших?

Презентація результатів спостереження відбувається наступної зустрічі, а також під час проведення свята «День Землі».

2.3. Організація роботи над навчальними проектами.

       Навчальний проект організовується з метою залучення учнів до перетворювальної діяльності, яка передбачає формування проблеми й мети, планування змісту, з’ясування засобів і способів, одержання продукту діяльності. Робота над навчальним проектом у межах курсу сприяє формуванню в школярів ціннісного ставлення до природних ресурсів, набуттю досвіду самостійності у вирішенні життєвих проблем. Вона забезпечує зв'язок  між уроками для стійкого розвитку і предметами інваріативної частини.

       У процесі роботи над навчальним проектом створюються умови для узагальнення учнями одержаних фактів, поєднання їх із власним життєвим досвідом і на цій основі – висування власних ідей, щодо можливих шляхів розв’язання проблеми пов’язаної з популяризацією екологічно доцільного стилю життя.

        Ця форма організації навчально-пізнавальної діяльності володіє значним освітнім потенціалом. В учнів формується уміння організувати себе та свою

діяльність, що відображається у цілеспрямованості, обґрунтованій мотивації, плануванні діяльності, самостійності у прийнятті рішень, відповідальності за справу та критичності в оцінці результату.

       Участь школярів у навчальному проекті буде усвідомленою та продуктивною, якщо у процесі роботи вони знайдуть відповіді на такі запитання:

 1. Чому це важливо особисто для мене? (мотивація діяльності).
 2. Навіщо я буду працювати над проектом (мета діяльності).
 3. Що я зможу зробити, щоб реалізувати  ідею проекту? (Завдання діяльності).
 4. Як я буду це робити? (Способи діяльності).
 5. Що мені буде потрібно для роботи? (Засоби діяльності).
 6. Що я отримаю у результаті? (Результат діяльності).

          Планування змісту та ходу навчального проекту здійснюється за такими етапами:

 1. Етап. Організація проекту (висувається мета, конкректизуються завдання).
 2. Етап. Планування проекту (визначаються шляхи розв’язання проблеми, формуються творчі  групи, визначається продукт діяльності  і форма, його презентації).
 3. Етап. Реалізація проекту (узагальнюються одержані на попередніх зустрічах матеріали, виконується робота згідно із складеним планом, оформлюється результат.).
 4. Етап. Підсумок проекту (презентація результатів роботи, рефлексія).

          Цей курс запрошує учнів побачити майбутнє таким, якого вони прагнуть. Цей образ спонукає їх до дії з наближення цього майбутнього. Учні діють не через страх перед наслідками екологічних проблем, а через бажання жити в кращому світі.

Бажання діяти далі на користь довкілля виникає на основі інформації про значення попередніх дій та їх наочних результатів.

В процесі такого навчання роль вчителя змінюється. Він виступає організатором дій учнів. Він надихає учнів, підбадьорює і скеровує їхні зусилля. Процес навчання відбувається  майже цілком самостійно. Учні самі  обирають спосіб діяльності, виконують обрані дії, обговорюють їх, приймаючи самостійні рішення. Вчитель лише створює умови для безпечного і ефективного протікання процесу навчання.

         Його завданням є також розвиток в учнів критичного мислення. Постановка перед учнями питань спонукає їх до  пошуку відповіді – здобування знань. Маючи знання, отриманні самостійно, вони більш готові до нових викликів і наступних дій.

Вчитель має вміти слухати учня, чути його і не оцінювати його особисті зміни. Все, що робить вчитель – це запрошення. Важливим є також демонстрація вчителем моделей поведінки, орієнтованої на  розвиток.

Таким чином підхід цього курсу, заснований на педагогіці empowerment (підсилення можливості діяти) може бути представлений такою схемою                             

Рис.1 модель навчання в педагогіці «emnayepment»

Додаток 3.                    

                                          «Наскрізне навчання»

Характерною особливістю реалізації курсу є інтеграція змісту тематичних блоків із змістом предметів інваріативної частини навчального плану.

Клас

Тема курсу

Тема предмету інваріантивної частини

3

Вода

Без води немає життя («Я і Україна. Природознавство»)

Вода має бути чистою («Я і Україна. Природознавство»)

3

Сміття

Охорона грунтів  («Я і Україна. Природознавство»)

Господарча діяльність людей («Я і Україна.   Громадянська освіта»)

3

Енергія

Сонячне світло і тепло. («Я і Україна. Природознавство»).

Безпека вдома («Основи здоровя»)

Електрика в побуті («Основи здоровя )

4

Стосунки

Людське «Я» («Я і Україна. Громадянська освіта»).

Доброчинність («Я і Україна. Громадянська освіта).

Людина серед людей («Я і Україна. Громадянська освіта»)

4

Рослини

Охорона природи в Україні («Я і Україна. Природознавство»).

Рослинництво в рідному краї («Я і Україна. Природознавство»).

4

Покупки

Безпека в побуті («Основи здоровя»).

 

2.4. Особливості діяльності вчителя

Діяльність вчителя й учня на уроках курсу має свої особливості. Передусім вона базується на інтенсивний та взаємоприйнятій співпраці.

          Потенціал змісту курсу щодо розвитку навчально-пізнавальної самостійності молодших школярів забезпечується виконанням учителем особливих функцій, а саме:

 • ентузіаста (долучає учнів до діяльності, підвищує їхню мотивацію, підтримує, заохочує, спрямовує до реалізації поставленої мети);
 • пораднина (допомагає учням знайти оптимальний напрям діяльності відповідно до інших психологічних, соціальних, пізнавальних потреб);
 • носія інформація (володіє знаннями та вміннями  в кількох галузях, надає індивідуальні та групові консультації);
 • Керівника (організовує діяльність учнів, створює для неї відповідні умови, забезпечує необхідними ресурсами, підтримує контакт з батьками);
 • координатора (допомагає учням виконувати роботу відповідно за плановому, сприяє налагодженню контактів між усіма учасниками екокоманди, підтримує зворотній зв'язок );
 • експерта (аналізує процес і результати виконаного).

          Найважливішим для педагога є передбачення цілісного процесу діяльності учнів, прогнозування її результатів. Тому спочатку вчителеві самому варто знайти відповіді на низку запитань, а саме:

 1. Для чого організовується діяльність?
 2. Які дії мають бути опановані учнями?
 3. Як буде використовуватись одержаний досвід?
 4. Чи зрозумілою для учнів буде висунута проблема? Чи буде вона доступною для вирішення? Чи зацікавить дітей?
 5. Яких методичних та організаційних вимог дотримуватись для реалізації задуму?
 6. Якою міро кожен із членів  й екогрупи зможе реалізувати себе в обраній темі?
 7. Які знання й уміння потрібні учням для роботи? Якими новими уміннями і навичками вони оволодіють у процесі діяльності?
 8. Що необхідно підготувати до початку кожного заняття?
 9. Яким чином залучити до спільної праці батьків та інших членів громади? Коли педагог висуває перед учнями проблему, то має донести до їхньої свідомості по-перше, важливість розв’язання завдань уроків для стійкого розвитку в конкретній ситуації, по-друге допомогти усвідомити власну зацікавленість та виявити готовність  брати участь у спільній роботі. Цьому сприяє створення позитивно налаштованої, емоційно забарвленої атмосфери, що стимулюватиме дітей до активної взаємодії. Учитель дає зрозуміти, що відповідний результат можна одержати за умов оперативності, узгодженості дій, цілеспрямованості, активності, дослідницького підходу до діяльності.

2.5. Портфоліо як засіб фіксації досягнень учнів

          Фіксація досягнень учнів налаштовується не на  репродуковану учнем інформацію, а на створений ним самостійний продукт, що  має суб’єктну і суспільну значущість. Таким чином зумовлюється пріоритетність самоконтролю і само оцінювання учнями результатів власної діяльності.

Одним із ефективних з засобів фіксації учнем своїх досягненях виступає порт- фоліо. Це колекція робіт, яка демонструє зусилля кожного учня, його прогрес і досягнення в освоєнні дій.

         Доцільність створення порт фоліо зумовлюється властивістю відображати динаміку розвитку особистості учня по відношенню до виявлених результатів; його ставлення до змісту діяльності; результати самореалізації. Індивідуальні можливості, здатності й інтереси; рівень рефлексії і само оцінювання учням власних дій. Таким чином, у процесі створення порт фоліо стимулюється суб’єктна активність молодшого школяра.

Портфоліо укладається довільно. Це може бути звичайна папка - скорозшивач, у яку складаються матеріали, одержані у процесі опрацювання тематичного блоку (інформаційні тексти, результати аудитів, матеріали екскурсій, навчальних проектів, малюнки, фото тощо).

        Важливо, щоб зміст папки відобразив успіхи у діяльності учнів.

        До структури порт фоліо. Зокрема можуть входити такі розділи «Мій портрет (самопрезентація)»; «Скарбничка (інформація)»; «Творчий доробок (робочі матеріали)»; «Досягнення (матеріали які підтверджують успіхи учнів) тощо.

         Вчителю слід пам’ятати  також, що на перший план висувається не естетичність і зовнішня привабливість, а їхня практична цінність для учня.

         Уроки курсу побудовані за методикою інтерактивного навчання. На них учнів навчають умінню будувати власне життя місцевої громади із урахуванням потреб сталого розвитку суспільства. Діти отримують практичні навички відповідального ставлення до ресурсів, зокрема води, енергії, а також власного здоровя, людських стосунків.

Особливості

Ι. Зустріч – мотиваційно-організаційна

Ι Ι і Ι Ι Ι зустрічі – практичні

Ι V. Зустріч – підсумкова

Заняття-зустріч

 

Вступна частина

 

Основна

частина

 

Підсумкове заняття

Розділ 3. Система уроків-зустрічей за інноваційною програмою у 3 класі

Уроки-зустрічі у 3 класі

Тема: Що робить нашу Землю щасливою.

Мета: познайомити учнів і продемонструвати підручник «Моя щаслива планета»;  формувати поняття природних ресурсів на планеті Земля, створити дружню атмосферу для відпрацювання навичок роботи в парі. Формувати в учнів уміння аналізувати та робити висновки. Викликати інтерес до розумного використання природних багатств. Виховувати почуття любові до рідної землі, відповідальне ставлення до збереження довкілля.

Обладнання: ілюстрації; фотографії краєвидів природи; макет мікрофона, підручник, зошит; аркуші паперу (А-4).

Хід уроку.

Ι . Організаційний момент.

      Учитель

                         Доброго ранку, сонечко ясне!

                         Доброго ранку, земле прекрасна!

                         Доброго ранку, дерева квітучі!

                         Доброго ранку, квіти пахучі!

                         Доброго ранку, птахи голо сливі

                         Доброго ранку, діти щасливі!

Ι Ι . Вступне слово вчителя.

                         Всією душею, всім своїм серденьком

                         Люблю тебе, рідний край, земелько рідненька.

                          І вас люблю, гори, ліси та гайочки,

                          І вас, ріки повноводні, маленькі струмочки.

                          Бо в тих ріках і струмочках – в чистий тій водиці

                          Бачу тебе, рідний краю, дорога землице!

                          Ти мене годуєш, як свою дитину,

                          Тому люблю тебе, земле, рідну Україну!

 • Немає мабуть в світі людини, яка б не любила свою рідну землю, свій рідний край. Ми дійсно любимо її родючу землю, води Чорного моря, зелені верховини гір, широкі степи, дрімучі ліси, тихі озера та швидкоплинні ріки.
 • Помилуйтеся красою природи, що зображена на репродукціях, фотографіях.
 • Людина приходить у світі і отримує усе це безкоштовно, всі ці  багатства, неоціненні дари: землю, води, багатства надр, гори і ліси, квіти і щедрі плоди землі, що годують нас.
 • Ми сьогодні познайомимося з новим курсом – предметом «Моя щаслива планета», на якому ми будемо практично вчитися заощаджувати природні ресурси, раціонально їх використовувати. Ми шукатимемо відповіді на питання:
 1. Чому на тілі Землі з’явилися страшні рани і шрами?
 2. навіщо Земля намагалася привернути увагу людей до своїх проблем?
 3. з якою метою екологи почали захищати Землю?

Ι Ι Ι. Робота над новим матеріалом.

1. Повідомлення теми уроку.

      -    Чи можете ви дати відповідь на це питання

   «Що робить нашу Землю   щасливою?»

2. Знайомство   з підручником с.7.

3. Практична робота.  Робота в парах.

     -   Разом з сусідом по парті поміркуйте, які природні ресурси потрібні

         людині  для задоволення життєвих потреб? Складіть невеличкий перелік

         таких  потреб.

 • Як людина забезпечує ці потреби?
 • Які можливості для їх задоволення дарує тобі наша планета Земля?
 • Які, на твою думку, потреби є у Землі? (Відповіді дітей0).

Висновок: напевно ви зрозуміли, що людині для щасливого життя потрібні синє   небо, чисте повітря, різноманіття рослин,  кришталеві джерела і річки – щаслива і задоволена планета.

 • Уявіть, як виглядає щаслива планета Земля і намалюйте її.
 1. Руханка «Гусениця»
 2. Презентація малюнків.

IV. Робота з підручником.

 • Прочитайте текст та склади 2-3 запитання до нього, починаючи зі слів: «Чому?» « ? »,  «Навіщо ?», «З якою метою?», «Якими були наслідки?», «Що буде якщо…?». (с.7-8).
 1. Практична робота. Робота в парах
 • Разом із сусідом по парті оберіть і відмітьте знаком «М» ті дії людей, що роблять планету щасливою. Порівняйте свої відповіді з відповідями товариша по парті. (с. 9). Таблиця.
 • Намалюйте малюнок «Як виглядає щаслива планета?» (вивішую малюнки на дошці).
 1. Підсумок уроку.
 • Закінчіть ці рішення:
 • Щоб повернути обличчю планети посмішку,  я хочу «..
 • Для цього я можу «…
 • Які почуття ви відчували під час роботи?
 • Які враження у вас виникли?
 1. Домашнє завдання.

      -   Запишіть у зошит продовження речень із попереднього завдання. Поділіться з батьками одержаного на уроці інформацією, покажіть малюнки.

Тема: До доброї справи долучаємось разом.

Мета: розробити правила роботи в групі; виявити очікування. Формувати в учнів уміння аналізувати та робити висновки; вчити планувати власну діяльність. Сприяти формуванню навичок ощадливого використання води, паперу та енергії у побуті.

Обладнання: підручник, аркуші паперу, зошити, ручка.

Хід уроку.

I. Організація класу.

                        Мені зірка відкрила секрет

                        І на вушко шепнула здаля –

                        Є на світі багато планет,

                        Та найкраща планета – Земля.

II. Актуалізація опорних знань.            

                       Один, два, три, чотири, п’ять,

                        Разом будемо працювати.

                        Про ресурси пильно дбати,

                        І Землі допомагати!

       -  Що ви очікуєте від цього уроку?

       -  Перш, ніж почнемо спільно працювати, ми  ознайомимося з правилами

          роботи   в малих групах.

III. Повідомлення теми і мети уроку.

       -  Сьогодні ми будемо працювати в малих групах.

1. Скласти правила роботи в групі.

       -   Яких би правил ви хотіли дотримуватись під час роботи в групах, щоб

          наша робота була продуктивною? (Правила записуємо на дошці).

2. Робота в групах.

Обєднання  учнів 3-4 групи (Небо, Земля, Вода).

 • Прочитаємо рекомендації на с. 11, як працювати в групі. Чи збігаються вони з вашими?

3.Робота з підручником (с.11) Учні читають правила на с. 12.

4.Обговорення в групах пропозиції, які діти висловлювали у домашньому завданні, аби повернути посмішку обличчю планети.

     -    Почитайте зі слів:

                      Щоб повернути обличчю планети

                      посмішку, наша група хоче …

                      Для цього ми разом можемо …

 (Читають з дошки).

IV. Робота над новим матеріалом.

      Починаючи допомагати планеті, ми разом дослідимо власні повсякденні звички. Ми зараз будемо відповідати на запитання опитувальника. Ви навчитеся виконувати дослідження власного способу життя – аудити.

1. Практична робота з підручником ( с. 12-13).

      -   Працюючи самостійно, відповідайте на запитання чесно і не витрачайте     

     багато часу на роздуми. Ваші відповіді не оцінюються і не порівнюються з

     відповідями інших учнів. (Записи діти роблять  у зошиті).

 1. Фізкульхвилинка.
 2. Обговорення результатів аудиту.
 • Що було для вас цікавим у цій роботі?
 • Що було новим для вас?
 • Як вам працювалося?
 • Що здалося найбільш важливим?

V. Домашнє завдання.

- Подумайте, з ким разом із улюблених героїв книжок, мультиків чи ігор ти міг би допомагати планеті. Намалюй цього героя.

ТЕМА 3. Важливість води для людини

Зустріч перша.

Тема:. Чом варто берегти воду.

Мета: познайомити учнів з героями підручника:

Тарасиком, Галиною та Домовичком. Уточнювати й розширювати знання дітей про важливість води для людини і всього живого, що вода – це найбільше багатство Землі. Розвивати мовлення і мислення учнів. Виховувати бережливе ставлення до води, ощадливого її використання.

Обладнання: підручник, олівець, і малюнки учнів.

Епіграф: (на дошці).

                 Крапелька води – дивовижний скарб,

                 Крапелька води – таїна…

                                                                                 А. Литвин.

 

Хід зустрічі.

I. Організаційний момент.

    Учитель.

                 Сьогодні у нас незвичайний урок

                  Він зустріччю буде з гостями.

                  Тарасик й Галинка і ось цей Домовичок

                  Прийшли, щоб зустрітися з вами.

                  Цікаві завдання вони принесли

                  Щоб ви долучились до доброї справи.

 • Ці герої хочуть подружитися з вашими героями, яких ви вдома намалювали. (на дошці вивішуємо малюнки учнів).

II. Робота над новим матеріалом.

 1. Відгадування загадки .

                                   Відома здавна рідина,

                                   усяк її вживає.

                                   Буває хмаркою вона,

                                   сніжинкою буває,

                                   бува  як скло, крихка, тверда,

                                   звичайна «Підкажіть»  (Вода).

 1. Бесіда. Вода – це джерело життя.
 • Де зустрічається вода в природі?
 • Чи можуть жити без води люди, рослини, тварини?. Скільки днів людина може прожити без води?
 • Як і для чого люди використовують воду?
 • Отже, вода  потрібна всьому живому на землі.
 1. Робота з підручником ( с. 15-16).
 • Прочитайте текст і подумайте, про що розповість дітям Домовичок.    

     (Самостійне читання тексту).

 • Як ви думаєте , що ж  розповість Домовичок  дітям?.
 • А зараз ми ознайомимося з розповіддю Домовичка і обговоримо, чи справдились ваші передбачення.
 1. Вчитель читає текст «Вода – джерело життя» на с. 16-17). Інформація про проблему забруднення  і надмірного використовування води.
 2. Бесіда з елементами розповіді. Робота з підручником ( с. 18)
 • Чи достатньо на Землі  прісної  води?
 • Послухавши розповідь Домовичка, Тарасик і Галинка вирішили досліджувати, що вони знають про воду, і склали таблицю. Скористаємося нею.
 • Визнач. Що знаєш про воду ти. Відмітьте знаком (v) твердження, з якими ви погоджуєтесь.
 • Поясніть свій вибір.
 1. Робота над аудитом.
 • Порівняй свою відповідь з відповіддю однокласників.

(Фізкультхвилинка)

 1. Обговорення ситуацій, представлених на малюнках (с. 18).
 • Доведіть на прикладах із власного життя, що вода важлива для людини.
 • Підкажіть дітям, як у подібних випадках можна розумно використати воду.
 1. Складання народних висловів ( с. 19).
 • Поєднайте частини народних висловів і поясніть їх значення.

● Не бруднити криниці, бо схочеш водиці.

● Де кінчається вода, там не буде  й життя.

● Не знаємо, яка цінна вода, доки зникне вона.

III. Підсумок зустрічі.

 • Які враження і почуття у вас на кінець зустрічі?
 • Як же ви будете діяти, щоб заощаджувати воду?

IV. Домашнє завдання.

 • Поділіться удома з батьками, одержаною на уроці інформацією. Спробуйте разом дослідити, чи багато води витрачає ваша родина.
 • Проведіть кількісний аудит (дослідження) і одержані результати запишіть у таблицю на с. 19. Записи робіть у зошит.

Зустріч друга.

Тема: Як планеті залишитися блакитною.

Мета: продовжувати формувати знання учнів про воду як основу життя та її цінність, про те, що може зробити людина, аби сприяти збереженню води на Землі; виховувати в учнів бережливе ставлення до води та раціональне її використання.

Обладнання: підручник, зошит; хмаринки і краплинки.

Хід зустрічі.

I. Організаційний момент.

    Учитель.

 • Діти чи всі готові до уроку? Молодці!
 • Діти, якими ви хочете бути протягом уроку?

У – уважними

Р – розумними

О – організованими

К – кмітливими.

II. Ознайомлення із завданнями уроку-зустрічі.

                               Не просто слухати, а чути.

                               Не просто дивитись, а бачити.

                               Не просто відповідати, а міркувати.

                               Дружно й плідно працювати.

 • Сьогодні у нас знову незвичайна зустріч. Про що йтиметься на уроці, вам допоможе загадка.

III. Основна частина уроку.

                                Що таке – пливе і ллється,

                                Часом на камінь дереться.

                                Як немає – все всихає,

                                 Звір і птаха помирає.          (Вода).

 • Так, ми знову говоритимемо  про воду.
 1. «Мозковий штурм».
 • Що ви можете розповісти про воду?
 • Якою є її роль? Як її заощаджувати?

Дидактична гра «Мікрофон».

(Учень висловлює свою думку з проблеми в імпровізований мікрофон).

Чи провели ви домашній аудит?

 1. Робота з підручником (с. 20).
 • Уявіть ситуацію. Твій знайомий готується мити машину зі шланги на подвірї дому.
 • Що у цій ситуації можна йому запропонувати, щоб сприяти збереженню води?
 • Відміть знаком (v) свій вибір. Порівняй свої відповіді з відповідями однокласників.
 1. Очікування.

Кожен учень бере краплинку, підходить до хмаринки (намальованої на аркуші), говорить, що він очікує від зустрічі і приклеює краплину на хмаринку.

 1. Робота в екогрупах.
 • Зустрівшись  із Домивочком, Галинка  й Тарасик розповіли йому про результати досліджень і свої висновки.
 • Обєднайтесь в екогрупи : «Краплинка», «Дощик», «Хмаринка» й розкажіть один одному про свої результати, відповідаючи на свої запитання.
 1. Де використовується вода у вашому домашньому господарстві?
 2. Скільки води витрачає твоя родина за добу? Як ти вважаєш, яка частина цих витрат твоя?
 3. Як ти міг би скоротити ці витрати?.

     5. Вправа «Правила роботи в групі».

     1). Бути позитивним.

     2). Говорити коротко.

     3). Один говорить – усі слухають.

     4). Бути доброзичливим.

     5). Кожна думка має автора.

     -  Домовичок зрадів, що його нові знайомі поставились до проблеми води

        серйозно.

     -  Чи змінили ви свої звички й стали справжніми господарями планети? Чи

        ощадливо ви витрачаєте її фантастичні скарби?

     -   Домовичок  закликає  вас діяти а планом (с. 21).

     -  Кожна група обирає одну із запропонованих Домовичком дій.

        Ви знайомитесь з її змістом і розкажете про неї учням інших груп.

I. група обирає дію «Вода для зубної щітки».

II. група – «Тоненька цівка».

III. група – «Миска для миття посуду».

IV. група – «Ощадливий душ».

 • Ви готуєте відповіді на питання:

● Чому діяти?

● Як діяти?

● Що потрібно?

● Скільки часу знадобиться?

● Що одержуєш?

    Кожна група отримує правила роботи в групі.

 1. Розподілити доручення в групі (спікер групи, посередник, секретар, доповідач).
 2. Уважно ознайомитися із зав данями.
 3. Розподілити виконання завдань у групі між учасниками.
 4. Працювати тихо, швидко, організовано.

-  Розкажіть про ваші власні дії  щодо збереження водних ресурсів.

6. Презентація груп.

7. Руханка. «Якщо хочеш бути здоровим».

IV. Заключна частина.

 1. Підбиття підсумків.
 • Які ж дії будуть ефективними для економії води? Чи була ваша робота корисною?
 • І щоб у цьому переконатися ви розв’яжете вдома задачу на с. 27 і результати запишете в зошити. Це буде ваш домашній аудит (дослідження)
 • Чи справдились ваші очікування?
 • Які поради ви дасте рідним і знайомим для раціонального використання води? Як вам працювалось в групах?
 1. Зворотній зв'язок.
 • Продовжити фразу «Щоб нашу планету залишити блакитною я буду…
 • Удома складіть індивідуальний план дій з теми у зошиті та розпочніть його виконувати.

Зустріч третя.

Тема: Екскурсія. Ідемо  до водойми, до річки Інгулець.

Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів про воду, водойми та їхнє значення для людини. Розширити і поглибити чуттєве пізнання проблеми. Виховувати в дітей бережливе ставлення до води, раціональне її використання. Формувати в учнів розуміння того, що збереження й охорона водойм своєї місцевості – запорука  збереження й охорони вод на Землі; що стан водойм залежить від діяльності людей. Вчити дітей милуватися красою водойм та на цій основі виховувати естетичні почуття.

Обладнання: чистий посуд для набирання води з водойми, зошит, олівець.

Хід екскурсії.

I. Організаційний момент.

          «Вода!  У тебе нема ані запаху, ані смаку, тебе неможливо описати, тобою насолоджуємося, не відаючи, що ти таке. Не кажи, що ти необхідна для життя, ти – сама життя. Ти – найбільше багатство у світі, але й найвибагливіше, ти – найчистіша у лоні Землі.»

Антуан де Сент-Екзюпері.

 • Як ви розумієте цей вислів? (Роздуми дітей).

II. Оголошення теми і мети екскурсії.

III. Підготовча робота.

       «Актуалізація опорних знань.

       Метод «Мікрофон».

 • Яке водоймище розташоване у нашій місцевості?
 • Це штучне чи природне водоймище?
 • Які рослини  ростуть біля річки?
 • Які тварини живуть у цій річці?
 1. Асоціативний кущ

Р І Ч К А    → природне угрупування

                    → водяний потік

                    → вологолюбиві рослини

                    → прісна водойма

                    → домівка для тварин

                    → місце відпочинку  для людей

                                                                    

                                радість                       сміття

3. Стисла розповідь учителя про річку Інгулець. Звідки пішла назва річки.

    (Додаток 5.)

4.  Проведення інструктажу з ТБ під час екскурсії.

IV. Обєднання учнів класу в групи.

        I група «Екологи».

            Завдання

1) Визначити забруднення води у річці.

2) Дослідити ознаки забруднення берега водоймища.

3) Запропонувати шляхи поліпшення екологічного стану водоймища.

       II група «Дослідники»

            Завдання

1) Де знаходиться водойма.

2) Як вона об лаштована.

3) Хто і як нею користується.

4) Що знаходиться біля водойми.

       III. група «Народознавці»

             Завдання

Пригадати народні звичаї, обряди, прислів’я, загадки пов’язані з водою.

V. Проведення екскурсії на місці.

IV. Підбиття підсумків.

 1. Оформлення групами альбомів, зошитів спостережень та досліджень під час екскурсії, добирання малюнків, творів, оповідань, прислів’їв і т.д.
 2. Виступ груп. Презентація виконаних досліджень.
 3. Реолексія.
 • Яке значення мають водоймища?
 • Чому вода має бути чистою?
 • Чому на Землі зменшується кількості  чистої води?

● Організм людини складається на 2/3 із води.

● Дорослій людині потрібно споживати 2,5 л води в день.

● Людина не може прожити без води більше ніж 8 діб.

● За все життя людина споживає 50-60 т води.

● Вода необхідна тваринам і рослинам.

Висновок.  Вода необхідна на Землі для життя

4. Заповнення таблиці «Що забруднює водоймище» ( у зошит).

 

 

 

                                                                

 

            забруднюють воду       

 

                                                                 

 

 

5. Шляхи розв’язання проблеми ( на думку дітей)

● висаджувати рослини на берегах водоймищ;

● прибирати сміття;

● розчищати водоймище біля берегів;

● будувати очисні споруди тощо.

 - Чому важливо піклуватися про екологію Інгульця?

-   На  наступній зустрічі ви представите свої доробки у портфоліо.

Зустріч четверта

Навчальний проект «Вода – дорогоцінний дар планети»

Тема: Як залучити до дій інших.

Мета: формувати в учнів екологічну компетентність; розвивати самостійність, творчі здібності; залучити кожного учня до активного пізнавального творчого процесу, представити свою працю у вигляді презентації, взаємодіяти з іншими учасниками проекту; виховувати почуття взаємодопомоги один одному, та бережливе ставлення до водних ресурсів.

Проблема проекту.

             Які зявились  нові думки та ідеї щодо збереження води? Що плануємо зробити для цього у майбутньому? Як оформити лист до дитячого  журналу «Пізнайко»? Як залучити до дій інших?.

Обладнання: посібник, зошит, олівець.

Хід зустрічі.

I. Організаційний момент. Створення позитивного настрою на уроці.

    Учитель.                           Усміхнися всім навколо:

                                               Небу, сонцю,квітам, людям.

                                               І тоді обов’язково

                                               День тобі веселим буде.

 • Усміхніться одне одному і починаймо працювати. Для цього згадаємо закони зустрічі.
 1. Не викрикувати.
 2. Вести себе спокійно.
 3. Бути терплячими.
 4. Дати можливість висловити думку своїм однокласникам.
 5. Поважати один одного.

II. Повідомлення теми і завдань уроку.

 1. робота з підручником (с. 29).
 • Прочитайте самостійно текст і подумайте, про що ви можете розповісти Домовичку.

III. Робота над темою уроку.

     1. Робота в групах.

     - А зараз ми об’єднаємось в групи.

Які головні чинники здоровя людини? (сонце, повітря, вода). (Учні по черзі називають ці слова і об’єднуються в групи).

I група – Сонце,  II – Повітря,  III – Вода.

     - Кожна група бере з собою підручник ( с. 30).

   - Розкажіть один одному, які зміни відбулися у вашому способі життя та

      поведінці.

Доповідач потім розповість, які питання обговорювались під час роботи, які цікаві моменти траплялися, які зміни відбулися у поведінці членів групи.

 1. Фізкультхвилинка.
 2.  Обговорення всім класом. Мозковий штурм.
 • Чи зявилися у вас нові думки, ідеї під час презентації результатів роботи в групі? Які саме?
 • Що було найбільш складним під час  роботи вдома?
 • Як ви долали труднощі?

III. Основна частина уроку.

 1. Сьогодні у нас незвичайний урок.

У світ досліджень, фантазій ми зробимо крок.

Це час міркувань, наполегливий час.

Цікаві завдання чекають на нас.

 • Ви багато чого навчились, працюючи за темою. Сьогодні ми повинні порадитися і зробити власний проект «Вода – дорогоцінний дар планети». Його результати має бути реальний продукт.
 • Це наприклад може бути лист до  дитячого  журналу із закликом дітей України дбайливо ставитись до води.
 • У листі можна повідомити: чому  справа збереження води є важливою; що було цікавим під час роботи за цією темою; що корисне для інших було зроблено.
 • Ви також можете виготовити  невеличкі листівки чи плакати, які  нагадували б  усім про цінність води і закликали до її збереження. Такі листівки і плакати можна розмістити в школі та вдома.
 • Під час роботи над проектом скористайтеся поданим планом на с. 31.

2. Обєднання та робота в групах ( с. 31).

    (На дошці питання)

 • Обговорюючи проблему знайдіть відповіді на ці запитання.
 • Як ви розумієте вислів: «Закрутити міцніше кран, щоб не витік океан»?
 • Чому це важливо особисто для мене?
 • Навіщо я буду працювати над проектом?
 • Що я зможу зробити, щоб реалізувати ідею проекту?
 • Як  я буду це робити?
 • Що мені буде потрібно для роботи?
 • Що я отримаю у результаті?
 • Як залучити до дій інших?

IV. Заключна частина.

 • Тепер потрібно тільки втілити ваші задуми і підготувати презентацію результатів вашої роботи.

V. Підсумок зустрічі. Рефлексія.

- Які з’явились нові думки та ідеї щодо збереження води? Що нового ви дізналися? Які зміни сталися у вашому способі життя та поведінці?

Зворотній зв'язок.

 • Закінчіть речення: «щоб залучити до дій інших  я зроблю…» 

    - Чи покращало це якість вашого життя? (Читаю вірш)

                      Ти, друже, воду бережи,

                      Бо без води не зможеш ти.

                      Вода ж потрібна як людині,

                      Так і тварині, і рослині.

                      Вода – це скарб!

                      Вода – це  ти!

                      Тому її ти бережи!

 

ТЕМА 4. Сміття як проблема людства

Зустріч перша.

Тема: Чиста планета чи великий  смітник.

Мета: формувати вміння учнів працювати з підручником; розвивати пізнавальний інтерес і пізнавальну актуальність; учити логічно мислити; фіксувати результати спостережень за  засміченість села; виховувати бережливе ставлення до природи, та раціонального використовування побутових відходів (папір, пластик, скло, метал).

Обладнання: підручник, зошит.

Хід уроку.

I. Організаційний момент.

    Привітання:

                         Продзвенів уже дзвінок,

                         Всім пора нам на урок.

                         Станьте, дітки, всі рівненько.

                         Посміхніться всі гарненько.

II. Мотивація навчальної діяльності.

 • Сьогодні ми підіб’ємо підсумки по вашому навчальному проекту, який розробили в екогрупах і вдома разом з батьками. У вас була можливість впорядкувати свої роботи та підготуватися до захисту (презентації)

III. Презентація проектів.

      Діти розповідають про свою роботу, ознайомлюють із фотовиставкою і збірками-листами, що склали разом із батьками. (Додаток0.

IV. Повідомлення теми і мети уроку.

 • Ми починаємо розглядати тему 4 «сміття як проблема людства»
 • Які ви вважаєте. Чи дійсно сміття на нашій планеті – це є проблемою людства?
 • Чому? Як з цим боротися? Чи турбує вас ця проблема?

V. Вивчення нового матеріалу.

      -  Сьогодні у нас перша зустріч з нашими героями, які допоможуть нам

           у  вирішенні цієї проблеми.

1. Робота з підручником (с. 33).

       -  Прочитайте текст «Чиста планета чи великий смітник».

       -  Поясніть, чому знову засмутився наш Домовичок?

       -  Давайте ознайомимося з розповіддю Домовичка.

       -  Ви знайдіть слова про необхідність скорочення відходів і випишіть

          у зошит.

       -  Як ви тепер вважаєте, чи справді сміття – це хвороба планети? Наведіть

           приклади із власного життя, які підтверджують ваші думки. Які існують

           шляхи боротьби із сміттям?

2. Фізкультхвилинка.

3. Робота з таблицею ( с. 35).

    Вчитель. Послухавши розповідь Домовичка, Тарасик і Галинка вирішили дослідити, що вони знають про засмічення, й склали таблицю.

 • Скористайтеся нею – визначте, що ви знаєте про цю проблему. Відмітьте знаком (v)  твердження, з яким ти погоджуємося.
 • Порівняйте свої відповіді з відповідями сусіда по парті. Самооцінювання.

4. Робота по малюнку на с. 36 ю. Дослідження Так і Ні.

      -   «Відсортуйте» відходи.

      -   Поясніть, для чого це потрібно робити?

VI. Закріплення та усвідомлення знань.

 • Які побутові відходи можна використати повторно і як саме?

( с. 36 мал. 2).

 • Вдома разом з батьками продовжіть  дослідження і з’ясуйте, чи багато сміття викидає ваша родина. Складіть таблицю, користуючись інструкцією на с. 37.

V. Підсумок уроку.

     -  Які враження у вас виникли під час уроку?

     -  Які почуття?

     -  Які думки?

     -  Яким чином проблема засмічення пов’язана із  майбутнім людства

         й усього живого на планеті?

     -  Що вам здалося найбільш важливим і цікавим?

     - Вдома поділіться одержаною інформацією; поясніть як провести домашнє

        дослідження що використання паперових і пластикових упаковок,

        як фіксувати результати аудиту.

Зустріч друга.

Тема: Як зменшити кількість сміття.

Мета: формувати вміння практично розв’язати проблему попереднього уроку, ознайомити із шляхами розв’язання цієї проблеми; розвивати вміння працювати в групах та обирати дії щодо власного способу життя; виховувати увагу, спостережливість, уміння ухвалювати правильні дії та рішення.

Обладнання: підручник, зошит, аркуші паперу.

Хід зустрічі.

I. Організаційний момент.

    Учитель. Усміхнімось одне одному для досягнення згуртованості, для  позитивного настрою на роботу.

II. Мотивація навчальної діяльності.

 • Зараз ми послухаємо, які у вас вийшли результати досліджень (аудиту), який ви провели вдома з батьками. (Діти зачитують свої результати досліджень).

III.   Актуалізація опорних знань.

 1.  -  Зараз ми пограємо в гру «Ланцюжок ідей». На аркушах паперу запишіть ідеї щодо того, як продовжити службу старих речей, для чого їх ще можна використати.

-   Переможе той, у кого знайдеться більше пропозицій.

 1. Зустріч із Домовичком.
 2. Робота з підручником у парі ( с. 38).
 • Зустрівшись з Домовичком Галинка і  Тарасик розповіли йому про результати досліджень і свої висновки.
 • Розкажіть один одному про свої результати, відповідаючи  на питання.

● Які товари купують  у вашій родині протягом тижня у пластикових

    і паперових упаковках?

● Де і як витрачається папір і скільки його викидають протягом тижня

      у вашій родині?

● Чи використовуються повторно упаковки в домашньому господарстві

     та як саме?

 • Підрахуйте результати для всієї групи й представте їх класу.

Фізкультхвилинка.

 1. Робота в групах  «Старим речам – нове життя»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 • Домовичок пропонує вам змінити свої звички й стати справжніми господарями Землі. Якщо хоча б одна з них стане вашою, це зробить планету щасливішою.
 • Працюючи в групі, оберіть одну із запропонованих Домовичком дій, прочитайте її зміст і розкажіть про неї учням інших груп (с.39).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IСонце

II – Місяць

III – Повітря

IV – Земля

V – Вода.

 • Обираємо дії

          (На пелюстках квітки написані дії). Додаток 4.

Кожна група працює за планом:

 1. Чому діяти?
 2. Як діяти?
 3. Що потрібно?
 4. Скільки часу знадобиться?
 5. Що одержуєш? (с.39-46).

IV. Підсумок уроку.

      Промовлення за схемою:

                               На уроці я …                      - Яка нова інформація вас вразила?

                                        

                               Дізнався …                        - Що хочеться зробити негайно?

                                        

                               Зрозумів …                       - Про що розповісти своїм рідним,

                                                                            знайомим?

                               Я змінив                            - Як вам працювалось у групі?

                           своє ставлення …               

                                        

                            Щоб зменшити

                         кількість сміття я …

- Оберіть вдома дій, які тобі цікаво виконувати. Почни їх виконувати.

Зустріч третя

Тема.  Ескурсія. Шукаємо шлях до чистої вулиці.

Мета: формувати екологічну культуру учнів шляхом пошукової діяльності; розвивати навички ведення дослідницької роботи (спостереження, ведення записів, уміння робити висновки, передбачення). Учити оцінювати поведінку і вчинки свої та оточуючих.

          Виховувати почуття відповідальності за стан довкілля.

Обладнання: записнички, посібник, олівець, дослідження.

Хід екскурсії

I. Організаційний  момент.

II. Оголошення теми і мети екскурсії.

III. Підготовча робота. Метод «Мікрофон».

 • На якій вулиці ти живеш?
 • Чи багато у нашому селищі вулиць?
 • Чи можете ви сказати, що вулиці нашого села чисті, затишні  і зелені?
 1. Стисла розповідь учителя по  головну вулицю селища.
 2. Проведення інструктажу з ТБ під час екскурсії

IV. Повідомлення основних завдань екскурсії.

      - Під час екскурсії ви повинні дослідити:

● Чи є сміття на вулиці.

● Чи достатньо урн для сміття.

● Чи є контейнери  для сміття біля будинків.

● Чи передбачить сортування відходів на харчові, металеві, пластикові, скляні.

● Чи розвішані на деревах годівнички для  птахів.

● Чи можливе вторинне використання сміття,  яке ви побачили.

    -  Всі свої дослідження ви записуйте у записнички, зошити.

V. Проведення екскурсії.

VI. Підведення підсумків.

 1. оформлення зошитів-спостережень та досліджень під час екскурсії (фото, малюнки).
 2. Висновки.
 • Як можна зменшити кількість сміття на вулицях?
 • Який висновок ви зробите, щодо проблеми засмічення довкілля?
 • Як у нашій школі організована ця робота?

VII. Підсумки екскурсії.

 • Як ця вулиця змінилася з часом?
 • Як би вона змінилася у майбутньому?
 • Оберіть форму звіту за результатами ваших досліджень під час екскурсії (виставка малюнків чи фотовиставка, газета).
 • Підготуйте звіт і презентуйте результати дослідження учнями інших класів.

Зустріч четверта

Тема. Запрошуємо всіх до лав рятівників планети від сміття.

Мета: формувати систему знань про  проблеми засмічення довкілля; розвивати вміння  фіксувати результати своїх спостережень; та  презентувати їх результати; виховувати бажання залучати всіх до скорочення відходів у побуті, їх повторного використання.

Обладнання: підручник, матеріали своїх досліджень, зошит, олівець.

Хід зустрічі.

I. Організаційний момент. Створення позитивного настрою.

Учитель. -  Візьміться всі за руки і посміхніться один одному. Ваш хороший, веселий настрій буде вам допомагати на уроці.

II. Повідомлення теми і  завдань зустрічі.

 1. Робота з підручником (с. 47).
 • Прочитайте текст і подумайте, про що ти  зможеш розповісти Домовичку?
 • А що ж ви навчилися робити зі старих речей?

     (Квіти із пластикових пляшок, ляльки, скриньки і т .д)

III. Робота над темою уроку.

 1. Об’єднання в групи.

      -  Зараз обєднаємося в групи і ви розкажете про  свої результати щодо

         зменшення кількості сміття.

 1. Обговорення усім класом.
 • Чи зявились у вас нові думки, ідеї під час презентації результатів роботи в групі? Які саме?
 • Які труднощі траплялися під час роботи вдома?
 • Як ви їх долали?

Фізкультхвилинка.

IV. Робота над створенням проекту «Врятуймо  планету від сміття».

       (Як працювати над проектом)

 1. Робота в групах. (Формуються творчі групи)
 • Обговоріть у групах, яка мета цього проекту?
 • Які завдання стоять  перед вами?
 • За даним планом на с. 48 ви визначте шляхи розвідання цієї проблеми. Визначте продукт діяльності та форму його презентації.
 • Розподіліть обов’язки між учасниками проекту.
 1. Представлення лідером результатів роботи.

V. підведення підсумків зустрічі (3 хв.).

      -   Що нового ви дізналися, працюючи за темою «Сміття як проблема

          людства»?

 • Що було для вас важливим?
 • Про що ви б хотіли дізнатися більше?
 • Що було для вас складним у роботі вдома та в класі? Як ви долали ці складності?
 • Які зміни відбулися у вашому способі життя та поведінці?
 • Чи покращило це якість вашого життя?

Тема 5. Раціональне споживання енергії

Зустріч перша

Тема. Скільки енергії потрібно для життя.

Мета: Познайомити учнів з джерелами енергії; формувати усвідомлення про необхідність збереження теплової та електричної енергії у побуті;  виховувати економне ставлення до витрат енергії

Обладнання: посібник, аркуш (А-4), олівці.

Хід зустрічі.

I. Організація класу

                         В школі справу хоч яку

                         Починаєш по дзвінку

                         Тож хвилини не втрачаємо

                         Все нове запам’ятаємо

II. Повідомлення теми і завдань уроку.

 • Сьогодні ми будемо говорити про енергію.
 • Чи достатньо в нас енергії на землі? Скільки її потрібно для життя?

III. Робота над новим матеріалом.

1. Робота з посібником ( с. 51).

 • Прочитайте текст і скажіть, яких помилок припустився Тарасик і Галинка.
 • Чому обурився Домовичок?
 • Поміркуйте, яким чином енергія потрапляє до наших осель?

2. Читання й обговорення тексту «Економити енергію – це розумно».

 • А зараз ми ознайомимося з фактами, наведеними в розповіді Домовичка, які свідчать про те, що енергія важлива для людини і що слід змінити своє ставлення до її витрат.
 • Чи варта проблема збереження енергії вашої уваги?
 1. Обговорення.
 • чи достатньо на Землі природних джерел енергії?
 • Яка енергія використовується людьми у побуті?
 • Чи існують проблеми із енергопостачанням у  нашій місцевості? Як саме?
 • Чи задовольняє вашу родину, учнів якість теплопостачання вдома, у  школі?
 • Чи відомо вам, якими є  наслідки виробництва енергії на електростанціях? Як воно впливає на довкілля?
 1. Робота учнів за формами само оцінювання. Так – Ні.
 • Розгляньте таблицю на с. 54.
 • Послухавши розповідь Домовичка, Тарасик і Галинка вирішили дослідити, що їм відомо про енергію і склали таблицю.
 • Скористайтеся нею і визначте, що визнаєте про цей ресурс планети.

Фізкультхвилинка.

 1. Об’єднання в групи.
 • Обговоріть у кожній групі важливість електроенергії для життя  людини і необхідність  її  економного споживання, використовуючи малюнки у посібнику ( с. 54-55), а також на прикладах з власного життя.
 • Намалюйте прилади, які працюють завдяки споживанню енергії.
 1. Представлення доповідачами кожної групи результатів обговорення, супроводжуючи малюнки.

IV. Підведення підсумків зустрічі.

 • Яким чином проблема збереження енергії пов’язана із майбутнім людства і всього живого на планеті.
 • Як вам працювалося в групах?
 • Що здалося найбільш важливим і цікавим ?

V. Домашнє завдання.

     -   Поділіться удома одержаною на уроці інформацією і продовжіть

         дослідження разом з батьками. Зясуйте, скільки електроенергії

         використовує ваша родина.

     -  Складіть у зошиті таблицю (с. 55) і скористайтеся цією інструкцією

         проведіть домашній аудит.

Зустріч друга

Тема. Як стати ощадливим користувачем енергії.

Мета: узагальнити знання дітей про  шляхи і заходи щодо збереження енергії; мотивувати учнів на свідомий  вибір життєвого стилю і зміни поведінки у раціональному використанні електроенергії в побуті.

Обладнання: посібник, олівець

Хід зустрічі.

I. Організація класу.

    Девіз уроку:  Всім потрібно в житті знати

                            Що енергія – неоцінений скарб

                            Про енергію людям треба дбати

                            Бо як вона зникне – буде нам не жарт

II. Повідомлення теми і завдань зустрічі.

      - Сьогодні ми поговоримо про те, як стати ощадливим користувачем енергії.

III. Вивчення нового матеріалу.

 1. Робота  з ілюстраціями в підручнику на с. 56.
 • Уважно розгляньте серію малюнків і обговоріть  і обговоріть у пара про вчинки дітей.
 • Які дії ви схвалюєте, а які – ні. Чому?
 1. Перевірка домашнього завдання. Об’єднання в групи.
 • Чи провели ви вимірювання за домашнім аудитом?
 • Які були складності і як ви їх подолали?
 • Розкажіть один одному про свої результати за запитаннями у підручнику.
 • Чи велика частина витрат належить тобі?
 • Як ти міг би їх скоротити.
 1. Читання вчителем вірша «Дурило».

                                      Кажуть люди, правда чи неправда,

                                      Різні відбувалися дива

                                      У селі чи в місті ( я не знаю)

                                      Проживала панночка одна.

 

                                      Пані ту, Енергією звали,

                                      Доброю і щедрою була.

                                      Всіх вона і скрізь обігрівала,

                                      Світла, енергетику давала,

                                      А взамін нічого не брала.

 

                                      Та зявився парубок – Дурило?

                                      Він так звався, діти, не спроста,

                                      Що думки на волю відпуска.

 

                                     Той Дурило палить світло.

                                     Вдень горить,  горить воно й вночі,

                                     А Дурило спить, йому не видно,

                                     Що Енергія вмирає, хоч кричи!

     4. Слово вчителя. Правило ощадливого користування енергією.

5. Фізкультхвилинка.

6. Представлення запропонованих у підручнику заходів для зміни звичок

    (план дій). (с. 57)

 • У кожній групі лідер розподіляє завдання серед її членів і група готується представити ці дії ( за планом)

                                                              План

 1. Чому діяти?
 2. Як діяти?
 3. Що потрібно?
 4. Скільки часу знадобиться?
 5. Що одержуєш?

6. Презентація робіт.

IV. Підсумки уроку.

 • Які думки і почуття  у вас виникли під час роботи над цією темою?
 • Що вам хочеться зробити негайно?
 • Про що ви розповісте своїм рідним і знайомим про цей урок?
 • Як вам працювалось в групі?
 • Чого ви навчились як майбутній лідер теми?

V. Домашнє завдання.

     -   Складіть вдома індивідуальний план дій з теми у зошит та розпочніть його

          виконання.

Зустріч третя

Тема. Як використовується енергія у нашій школі. Екскурсія по школі.

Мета: розширити і поглибити чуттєве  пізнання проблеми щодо використання енергії та природних енергоресурсів; вчити узагальнювати, формувати та оприлюднювати результати  спостережень. Виховувати бережливе та економне використання енергії.

Обладнання: посібник, зошит, олівець.

Хід екскурсії.

I. Організація класу.

II. Повідомлення теми і завдань зустрічі.

 • Сьогодні у нас незвичайна зустріч. Ми проведемо екскурсію по нашій школі і зясуємо, чи зберігається енергія у вашому другому домі – школі.
 1. Складання маршруту екскурсії. Зачитує план вчитель.
  1. Комп’ютерний клас;
  2. Кабінет фізики;
  3. Шкільна майстерня;
  4. Шкільна їдальня;
  5. Актова зала;
  6. Шкільне подвір’я.
 2. Інструктаж з техніки безпеки (підпис дітей у журналі проведення екскурсій).
 3. Вступна бесіда про цілі і завдання екскурсії.
 • Прочитаємо у підручнику на с. 63 які завдання перед нами стоять. Що треба дослідити?
 • Оберіть у цих завдань те, яке б ти хотів би виконувати під час екскурсії.

III. Основна частина. Екскурсія.

 • Всі свої результати досліджень занотовуйте у зошит.

IV. Узагальнююча робота.

      -  Обєднайтесь у малі групи і підготуйте звіт про результати досліджень під    

          час екскурсії.

V. Домашнє завдання.

     -  Занесіть свої доробки у ваше порт фоліо і презентуйте результати дослідів

          учням інших класів, батькам.

Зустріч четверта

Тема. Приєднуйся до дбайливих господарів.

Мета: розширити і поглибити логічне пізнання проблеми, соціального досвіду популяризації ідей; узагальнити  і формувати результати діяльності виховувати бережливе ставлення до електроенергії та раціональне її використання.

Обладнання: посібник, зошит, олівець.

Хід зустрічі

I. Організація класу.

II. Повідомлення теми та завдань уроку.

III. Робота над темою зустрічі.

 1. Вступне слово вчителя про завдання уроку.
 2. робота з підручником (с. 64).
 3. Об’єднання в малі групи.
 • Обговоріть у групі про свої здобутки під час виконання обраних дій. (Метод інтерв’ю)
 • Чи зявилися у вас нові думки, ідеї під час презентації результатів роботи в групі? Які саме?
 • Що було складним у роботі вдома? Як ви долали ці труднощі? (Доповідачі кожної команди представляють доробки з теми, вміщені у порт фоліо).

Фізкультхвилинка.

 1. Робота над проектом.
 • Працюючи в групах ви повинні розробити проект «Стань чемпіоном по збереженню енергії». Ви можете скористатися планом на с 66.
 • А хто такий чемпіон?
 • Ви повинні обов’язково визначити, яким буде продукт, для кого він призначатиметься і як має використовуватися.
 • Чого ви очікуєте від його застосування?
 • Розподіліть обов’язково обов’язки між учасниками проекту.
 1. Представлення лідером результати обговорення.
 2. Підсумки зустрічі.
 • Що нового ви дізнались, працюючи за темою «раціональне споживання енергії»?
 • Що було для вас важливим?
 • Про що ви б хотіли дізнатися більше?
 • Чи зявились у вас нові думки, ідеї під час презентації своїх результатів команді? Які саме?
 • Які зміни відбулися у вашому способі життя та поведінці?
 • Чи покращило це якість вашого життя? Як саме?

IV. Домашнє завдання.

 • Прочитайте текст на с. 66-67 «Економимо енергію – зберігаємо ресурси нашої планети», доповніть його прикладами збереження енергії з власного досвіду.
 • На наступній зустрічі презентувати своє портфоліо.

Тема 6. Новий стиль мого життя.

Тема. Мої плани і обіцянки.

Мета: дати уявлення учнями про важливість вироблення екологічно доцільного  

           способу життя і вчити визначати і висловлювати власну позицію щодо 

           дбайливого ставлення до природних ресурсів,  сам оцінювання діяльності 

           і перспективне планування подальших дій; виховувати бажання вносити

           власний внесок у справу збереження ресурсів планети.

Обладнання: посібник, аркуш А4, олівці, ручка. Для гри фішки(ґудзики,

           кришечки тощо) кубик ( з паперу). Учнівські порт фоліо.

Хід уроку.

I. Організація класу.

II. Повідомлення теми і завдань уроку.

 1. Ознайомлення з правилами екологічної гри.
 2. Об’єднання в групи.
 • Кожна група розташовується колом.
 • Під час гри кожна коментує сюжети малюнків. Граючий, який обирає правильну відповідь, рухається вперед, або навпаки, змушений повернутися.

III. Робота над темою уроку.

 1. Робота з підручником (с.71)
 • Кожна група ознайомиться із зверненням мешканців планети Земля.
 • Підкресліть олівцем слова в тексті, які відображають основну думку.
 • Обговоріть у групах, які життєві уроки ви здобули під час роботи за курсом «Моя щаслива  планета», які з них свідчать про любов до планети, співчування і її захист.
 • Представте свої доробки, вміщені у порт фоліо.
 1. Представлення доробок.
 2. Складання обіцянки.
 • Вирішіть, які корисні для себе й планети справи ти можеш робити далі?
 • Це і буде твоя власна обіцянка.
 1. Фізкультхвилинка.
 2. Запис обіцянки (с. 70).

- Напишіть обіцянку на аркуші паперу. Її можна гарно, естетично оформити, і оприлюднити.

IV. Підсумок уроку.

 • Яких результатів ви набули, працюючи за  темами курсу для 3 класу?
 • Чи  задоволені ви цими результатами?
 • Які зміни відбулись у ваших повсякденних звичках?
 • Що у вашому житті змінилося на краще?
 • Давайте разом порадіємо з нашими героями нашим змінам, що відбулися у вашому стилі життя, незважаючи на те, значні вони чи маленькі.
 • На слідкуючій зустрічі ми проведемо свято «День Землі».

 

 

 

 

 

Свято «День Землі»

Мета. Узагальнити набутий учнями досвід; закріплювати вміння презентувати свої досягнення; виховувати в учнів любов, людяність, доброту, почуття патріотизму, викликати почуття відповідальності за майбутнє нашої планети, нашої Землі.

Обладнання: учнівські малюнки на тему «Моя щаслива планета Земля»; стенд  

          із фотографіями.

Хід уроку

I. Вступне слово вчителя.

         - Дорогі друзі!!! Запрошуємо вас до участі в екологічному заході

          «День  Землі».

 • Давайте спробуємо зазирнути в її обличчя, побачити як вона співає,

     радіє, почути, як плаче,  як стогне від болю, якого їй завдають люди.

 • Ви вже багато чого вмієте робити для того, щоб наша планета була щасливою.
 • Кожного ранку ми відкриваємо двері нашого дому в новий день. По один бік дверей залишається наш маленький домашній світ, родина, дитинство: а по другий – це світ величезний, імя якому – Земля

II. Літературно-музична частина.

Учень 1. Здраствуй моя рідна земля! Якою прекрасною і величною ти є … Земля – рідна і близька;

Учень 2. – Дорога і українська.

Учень 3 – Батьківська і улюблена

Учень 4 – Велика  і родюча

Учень 5 – Багата і тепла

Учень 6 – Щедра і пахуча

Учень 7 – Прекрасна і квітуча

Учень 8 – Неозора наша, неосяжна

Учень 9 -  Добра і плодюча

Учень 10 – Свята і зелена

Учень 11 – Життєдайна й урожайна

Учень 12 – Запашна й миролюбна

Учень 13 – Приваблива найкраща годувальниця, земля предків.

III. Звучить пісня «Свята моя земля» Т.Повалій.

Вчитель. Земля – наш спільний дім, який ми повинні оберігати і про який 

                повинні піклуватися. Давайте, дорогі друзі, пройдемося стежками рідної землі, переглянемо ще раз її скарби, щедро даровані матінкою-природою.

Учень 1. На всій планеті у цей день весняний

                Святкується щорічний День Землі.

                 І недаремно квітень буйнотравий

                До усього дня прикрашує її.

Учень 2. Земля від ніжності п’янкої

                До сонця квіткою всміхнулась.

                А землю Сонячно цілує,

                Голубить ніжно промінцями,

                Тепло і ніжність їй дарує.

                Земля всміхається квітками.

Учень 3. Уся природа оживає –

                Весна, весна летить над світом.

                І ніжно землю пригортає.

                Земля сміється первоцвітом.

Учитель. Природа – це казка, яку необхідно читати серцем щоденно і з любов’ю. придивляйтеся до неї, прислухайтеся до її звуків, вдихайте аромат її пахощів, і вона вам обов’язково відкриє чарівний і дивовижний казковий світ, подарує надзвичайну і радісну красу. Адже краса природи безмежна. Вона має здатність робити людину світлою і доброю, співчутливою і турботливою, вміє надихати людину любов’ю. Серце людини від краси стає добрішим.

Учень 4. Он повзе мурашка,

                 Ось хлюпоче річка,

                 Не зривай ромашку,

                 Не топчи травичку,

                 В зелені діброва,

                 В китицях ліщина.

                 Глянь, яка чудова

                 Наша Україна.

                 Журавлі над лугом

                 Крилять рівним клином

                 Будь природі другом,

                 Будь природі сином!

Учень 5   Наша батьківщина – ненька Україна.

                 Адреса її – Європа  Земля.

                 Для Джона ж і Мері – Америка мила

                 Це їх Батьківщина. Планета ж – одна.

Вчитель. Навчимося жити у злагоді з навколишнім світом, адже усі ми, мешканці планети, - брати й сестри і дуже потрібні одне одному. Пам’ятайте, що людина – частина природи.

Ведучий 1. XXI століття. Яким воно буде для нас жителів планети Земля? Це залежить від нас з вами. Як ми будемо заощаджувати та раціонально використовувати природні ресурси, щоб вистачило їх і на наступні покоління.

Ведучий 2. Настав час керуватись у всіх своїх вчинках правилами екологічного гуманізму. Основна його ідея – ми з вами – лише частка природи, Космосу, законами і правилами ми повинні керуватись у повсякденному житті. Не  владарювати над природою, співпрацювати з нею, бути не царем природи, а її невідємною частиною.

Вчитель. – Як же відзначити День землі?

               «В ранці встав, привів себе в порядок,

                 приведи в порядок свою планету».

Ведучий 1. По-перше, необхідно очистити Землю від сміття, що накопичилось

                     за зиму.

                     По-друге, можна посадити дерева, їх стає все менше і менше.

                     Адже   це легені Землі. Справа нехитра, але корисна!

                     По-третє, прибери біля своєї річки.

                     По-четверте, не сміти. Тобі також тут жити.

Сценка.

Ведучий 2. Зустрічаються дві планети. Одна іншу запитує

 • Як у тебе справи?
 • Ох, погано, люди завелися!
 • Не переживай, це швидко пройде.

Вчитель.

 • Так навіщо ж потрібно це свято – День Землі?

(Щоб і ми жили довго, і Землі проблем робили менше).

Учень 6. Усі однаково ми плачем, сміємося,

                Усім потрібен кисень і вода.

                Поляк, іспанець, українець – зберемося!

                І збережемо  планету – бо вона одна!

Учень 7. То ж бережіть планету, діти,

                Її озон, річки, сади, ліси…

                Щоб проліском з онуками радіти

                І випити джерельної води!

Учитель: Щоб зберегти нашу планету Земля придатною для життя, міжнародна спільнота розпочала плідне спів робітництва в економічній галузі в 50-60-х роках минулого століття. Протягом останніх років під егідою ООН створено десятки організацій, пов’язаних з охороною навколишнього середовища.

Ведучий 1. Вода – найважливіша на Землі речовина. Життя без неї неможливе. В Україні головними постачальниками  прісної води є такі річки: Дніпро, Дунай. Дністер, Південний Буг,  Тиса, Прут та інші. Україна багата і на невеличкі річки, яких нараховується 63 тисячі. Збереження і оздоровлення цих річок – одна найгостріша проблема нашої держави.

Ведучий 2. Сила води велика. Отже, вода – це диво, це життя, здоровя,   

                 життєдайна сила. Вона «жива», але й «мертвою» буває не тільки в

                 казках.

                 «Не жива» вода – це брудна вода.

Вікторина

Клас об’єднується в три групи. (Земля, повітря, вода). По черзі відповідають

питання.

 1. Якої води більше на Землі солоної чи прісної?
 2. Скільки днів може людина жити без води?
 3. Що  найбільше  засмічує наші річки?
 4. Назвіть прислів’я про воду.
 • Не плюй у криницю, пригодиться води напиться.
 • Щоб води напитись, треба нахилитись.
 • Сильна вода греблю рве.
 • Вода в решеті не встоїться.
 • Вода – великий санітар.

5. Загадайте загадки одна групі іншій.

● Не кінь,  а біжить

    Не ліс, шумить.   (Річка)

● Стоїть корито води налито  (Ставок)

● Коли немає – чекають

    А коли прийду – тікають  (Дощ)

6.  - У яку бочку неможна налити води? (У повну).

     -  Де не можна просвердлити дірку?    ( У воді).

     -   Як же ви заощаджуєте, зберігаєте воду?

         (На основі своїх аудитів, спостережень, досліджень на екскурсії учні

          кожної групи презентують).

 • Які ж правила для себе й інших ви виробили?

Учень 1. приєднуйтесь до нас. Разом ми зробимо ще більше!

I екогрупа «Вода».

 1. Ми станемо  «водними детективами – пильнуватимемо всі

     протікання та забруднення криниць, колонок і кранів.

 1. Не залишатимемо без потреби відкритими крани;
 2. Раціонально використовуватимемо воду під час чищення зубів, миття посуду, та приймання душу.

II екогрупа «Земля».

Всі: - Ми будемо економити ресурси

 1. Бережливо, економно використовувати папір.
 2. Збирати мукала туру.
 3. Переробляти відходи на корисні речі (Демонструють їх). «Старим речам нове життя».

III екогрупа «Повітря».

Всі: - Ми зберігатимемо енергію (вдома, в школі і повсюди)

 1. Вимикатимемо світло, яке горить без потреби.
 2. Слідкувати, щоб були виключені електрообладнання, які не використовуються.
 3. Залучати до збереження енергії батьків, друзів, знайомих.

Учень. І як би не склалось, де б ми не  бували –

             У мандрах, в далекім краю.

             Та серцем синівським щоб щоб не забували

              Про неньку – Вітчизну свою!

              У праці красива, у пісні натхненна.

              І люд роботящий у селах, містах

              Хай Богом ранима і благословенна

              Пребуде Земля українська в віках!

Учитель. Люди! Чим стане наша Земля завтра – повторною красою чи прекрасною потворою? Все залежить від нас з вами, аби залишилась вона прекрасною планетою – Земля!

                Це свято обєднало нас, адже всі ми не байдужі за майбутнє нашої Землі.  На цьому святі ми намагалися привернути вашу увагу до важливих справ, які допоможуть нам зберегти ресурси і дбати про навколишнє середовище.

                Тож живімо і працюймо так, щоб робити добро один одному, добро нашій планеті – колисці розуму.

VI. Нагородження учнів малих груп, батьків, які виявили себе у певних напрямках діяльності.

 VII. Учень «Прости нас, Земле, нас – людей століття

                      Яке надбало стільки лиходій,

                      Що вистачить на кілька поколінь.

                      Внаслідок людської перемоги

                      Над усім живим, що просить допомоги.

                      Прости нам, Земле, спалені ліси,

                      Прости грунти збіднілі й неродючі

                      І атом той, що вирвався на волю

                      Перевернув людську нелегку долю.

                      Прости нас, Земле, все-таки, прости

                      Бо голова всьому живому – ти.

                      Можливо, розум людства не засне –

                      І він проснеться і тебе спасе.

Ведучий. Дякуємо всім за увагу і сподіваємося, що наша сьогоднішня зустріч нікого не залишила байдужим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Висновки.

            Курс запрошує учнів побачити майбутнє таким, якого вони прагнуть. Цей образ  спонукає їх до дії з наближенням цього майбутнього. Учні діють не через страх перед наслідками екологічних проблем, а  через бажання жити в кращому світі. «Уроки стійкого розвитку» з великим навантаженням сприймаються учнями та їх батьками. Адже такі уроки потрібні сьогодні, як ніколи.

            Діти зрозуміли, що саме від кожного з них,  від їхніх стосунків з природою з іншими  людьми залежить майбутнє наступних поколінь, планети в цілому. У процесі роботи над темами у дітей формується почуття особистої відповідальності за наше майбутнє під гаслом: «Задоволняючи свої потреби, я не буду шкодити собі, тим, хто живе поруч і нашим предкам, таким чином зроблю Планету щасливою.

             Уже після перших двох зустрічей я зробила висновки: наші діти бажають жити в  кращому світі, вони хочуть знати, як потрібно діяти, і що саме змінити в своєму житті. Вони впевнились в тому, що саме вони несуть відповідальність за світ, в якому живуть. На цих уроках-зустрічах діти роблять для себе все нові  й нові відкриття.

             Цей курс потребує і від дітей і від вчителя постійного пошуку, надихає на дію, підтримує бажання працювати, адже, він корисний для дітей та для майбутнього.

            Дітям створюються умови для підвищення впевненості та відповідальності за результати навчання. У них виникає почуття задоволення від групової та індивідуальної роботи та їх результатів, психологічного комфорту в процесі навчання. Головне завдання вчителя у цій педагогічній моделі – сприяти самонавчанню учнів: підбадьорювати і скеровувати учнів у їхніх зусиллях.

            На уроках-зустрічах систематична постановка учнями і вчителем запитань: запитання у навчанні переважають над відповідями. А це сьогодні дуже необхідно. Оскільки постановка перед учнями питань спонукає їх до пошуку відповіді – здобування знань. Маючи знання. Отриманні самостійно, вони більш готові до нових викликів і чергових дій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1.

Структура курсу

 

Ι. Вступна частина ( 2 уроки)

Ι Ι. Тематичні блоки

 

                                    3 клас                                                           4 клас

               - Вода                                                                  - Стосунки

               - Сміття               4 4 роки                                - Рослини              4 уроки

     - Енергія                                                            - Покупки

 


 


Додаток 2.

Проведення аудит


 


Аудит «Сміття»                                                                 Аудит «Вода»

Зважуй протягом тижня                                             Проведи вимірювання обєму

пакети зі сміттям, що викидає                                    води, використаної твоєю

в сміттєві баки чи на смітники                                   родиною за тиждень.

твоя сімя. Підсумуй результати                                Якщо ви відповідаєте за

всіх зважувань. Якщо ви                                             груповий аудит -

відповідаєте за груповий аудит –                               додайте результати всіх

додайте результати всіх                                               членів екокоманд.

членів команд. Запиши                                                Запиши отриманий

отриманий результат                                                    результат у відповідну

у відповідну форму на                                                  форму на сторінці

сторінці відповідного                                                   відповідного (групового

(групового або персонального)                                  або персонального)

кількісного аудиту.                                                       кількісного аудиту

Аудит «Енергія»

Підрахуй споживання енергії у твоєму помешкані. Скільки енергії споживають прилади й машини в будинку або квартирі, визнач потужність усіх використовуваних лампочок і час, який вони використовуються. Якщо ви відповідаєте за груповий аудит – додайте результати всіх членів екокоманд. Запиши отриманий результат у відповідну форму на сторінці відповідного кількісного аудиту.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.

Модель навчання в педагогіці «Емпауермент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.

Дії екокоманд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5.

             Інгулець (Малий Інгул) — річка на півдні України, права притока Дніпра. Сточище 13,7 тис. км². Судноплавна протягом 109 км. Використовується для водопостачання Кривого Рогу, зрошення. Регулюється Карачунівським та Іскровським водосховищами. З'єднаний каналом Дніпро—Інгулець (район Кременчука) для водозабезпечення Кривбаса.

Бере початок на Придніпровський височині біля селища Цибулеве на Кіровоградщині. Тече через Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську області. Нижче селища Тарасівка Інгулець утворює лиман завширшки до 1 км і впадає у Дніпро декількома рукавами, в 40 км від Херсону.

Інгулець - брат Інгула.

           Якось із Криму разом з чумаками в наші степові краї забрів сванець, по-теперішньому - грузин. Що він тут шукав, ніхто цього не знає. Але від чумаків, кажуть, не відставав.

          Ось він час від часу й проїжджав у Крим і з Криму повз безіменну степову річку з мальовничими скелями на берегах. Вона нагадувала йому рідну річку в далекій Сванетії - Інгур. От і став сванець називати й Інгуром. А потім вже чумаки переінакшили незрозуміле слово на свій лад, і стала безіменна річка Інгулом.

          А Інгулець - це брат Інгула, - так вирішили чумаки, адже обидві річки течуть в один бік і майже поруч. То чому б їм і не носити схожі назви?

Словник використаних термінів

1. Аудит – це своєрідне дослідження особистого стилю життя дитини та її родини; це аналізування  набутого досвіду за допомогою запитань.

2. Якісний аудит – передбачає низку важливих запитань, які стосуються однієї проблеми. Він передбачає відповіді «Так» або «Ні».

3. Кількісний аудит – учень обирає одне з чисел від 1 до 5, оцінюючи свій рівень виконання певних дій.

4. Поняття «Емпауермент» (надання внутрішньої сили) одночасно об’єднує в собі певну філософію і розуміння людської особистості, водночаc практику, яку педагог може використовувати для роботи з учнями (групою учнів), цілим класом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1. Пометун О.І./ Освіта для стійкого розвитку: інтеграція у навчальний план школи//практика управління закладом. – 2009. – №9.

2. Пометун О.І./ Реалізація базових принципів освіти для стійкого розвитку на пострадянському просторі (на прикладі України)//Надихаємо надії. Інформаційний бюлетень. – 2008. - №1 (1).

3. Пометун О.І.,Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д. Моя щаслива планета: Уроки для стійкого розвитку: навч. посібник з курсу за вибором для учнів 3-4 класів, - К:Видавничий дім «Освіта», 2011.

4. Пометун О.І., Онопрієнко О.В., Цимбалару  А.Д/ Навчальна програма курсу за вибором для 3-4 класів. Загальноосвітніх закладів «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета». 2011.

5. В гармонії з природою: Збірник еколого-натуралістичних заходів, шкільних свят/Хмельницький обл. інститут удосконалення вчителів – Хмельницький 1999.

6. Колонькова О./ Особливості екологічно доцільного самовиховання підлітків. Освітні коментарі. – 2011 №7-8-9.

7. Карамушка В.І. Вступ до практики стійкого розвитку. Навчальний посібник. УМОАПН України. – К.-Львів: Край, 2009.

8. Красоткіна Н.Г. Українське довкілля//. Розкажіть онуку. – 2008. - №5.

9. Янчук І. Проблема формування екологічного світогляду учнів//. Завуч. – 2003. - № 34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку «Моя щаслива планета» в рамках освіти для сталого розвитку для 3-4 класів вчителя початкових класів Широківської школи №2 Аненко Людмили Григорівни.

             У цій розробці даються методичні рекомендації щодо викладання «Уроків для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» для 3-4 класів де широко розкривається саме поняття «стійкого розвитку» та поняття педагогіки «емпауерменту».

            У роботі чітко й зрозуміло розписана організація роботи над аудитами, навчальними проектами та проведенням екскурсій. Весь матеріал викладено в логічній послідовності. В основній частині розкрито багато актуальних на сьогодні питань, які допоможуть вчителям-початківцям викладати «Уроки для стійкого розвитку» та озброювати учнів усіма необхідними вміннями, щоб діяти для СР – формувати в них способи встановлення гармонійної взаємодії між собою, іншими і світом. Це є шлях міркувати і діяти.

            Вдало розроблена система уроків-зустрічей  курсу за вибором «Моя щаслива  планета» для 3 класу, яка допоможе урізноманітнити і збагатити власну педагогічну діяльність, використовувати різні методи і процедури, що сприяють залученю пізнавальних ресурсів особистості кожної дитини у діалог, співпрацю.

            У практичній реалізації цих зустрічей бажано забезпечувати знання учнів, які не нагромаджуються, а формують бажані моделі поведінки учнів, адекватність  стійкому розвитку.

            Методична розробка Аненко Л.Г. розрахована на вчителів початкових класів і може бути використана в їх роботі.

            Робота вивчена та рекомендована до використання науково-методичною радою Широківської школи №2.

Рецензент: голова науково-методичної ради Демчишина А.І.

Директор: Широківської школи №2 Тимофеєва В.О.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гаренских Светлана
  Дуже цікавий та корисний матеріал.Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Аненко Людмила
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
1968
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку