Використання інтерактивних методів на заняттях з української мови

Про матеріал
Методична розробка відкритого заняття з української мови «Вітчизна, як мати, у світі – одна!» Використання інтерактивних методів на заняттях з української мови
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський електромеханічний технікум

 

 

 

 

Методична розробка

відкритого заняття з української мови

«Вітчизна, як мати, у світі – одна!»

Використання інтерактивних методів на заняттях

з української мови

 

 

Розробила викладач

української мови

та літератури

Морнєва В.В.

 

 

 

 

Маріуполь , 2016

   Методична розробка  заняття з української мови «Вітчизна, як мати у світі- одна !» - заняття з розвитку  мовлення; використання інтерактивних методів на заняттях з мови.

  Розробила викладач  української мови та літератури Морнєва В.В., кваліфікаційна категорія  «Спеціаліст І категорії». 

 

   У даній розробці викладено методику використання інтерактивних методів навчання на заняттях з української мови як один із напрямів активізації пізнавальної діяльності студентів, досвід свідчить, що інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації  навчального процесу, допомагають навчитися формувати власну думку та її висловлювати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати, вчитися будувати конструктивні від- носини в групі, прагнути діалогу, знаходити спільне роз’язання проблеми.

Для викладачів  української  мови   ВНЗ  І-ІІ рівнів  акредитації

 

Рецензенти :

Викладач кваліфікаційної категорії

«Спеціаліст вищої категорії» Маріупольського

коледжу ДВНЗ «Приазовський державний технічний

університет», голова регіонального МО

викладачів українознавчих  дисциплін                                      І.В.Пономарьова

 

Голова            циклової             комісії

філологічних  і  соціальних дисциплін                                     О.А.Верескун

Маріупольського електромеханічного

технікуму, викладач кваліфікаційної

категорії «Спеціаліст вищої    категорії»

 

 

 

 

  Розглянуто та схвалено на засіданні циклової  комісії філологічних  і соціаль-   них дисциплін                                

Протокол № _5____ від «_14____»02____  2016 р.

Голова циклової комісії філологічних та соціальних  дисциплін

 О.А. Верескун   _______________

 

План заняття

Група:                           К,Д- 15- 1\9

Спеціальність:           «Комерційна діяльність», «Діловодство»

Тема заняття:             Вітчизна ,  як мати ,  у світі -  одна !

                               

Мета заняття:

Навчальна :    формувати у студентів уміння творчо мислити, чітко  вислов-

                           лювати свою думку, слухати співрозмовника , робити виснов-

                           ки;

                           учити виділяти основне з обговорюваного матеріалу,   будува-      

                           ти чіткі, продумані висловлювання

Розвиваюча :   розвивати мислення, вміння встановлювати причинно- нас  -

                           лід­кові  звязки, збагачувати словниковий запас студентів;

                           закріпити  особливості типів мовлення;

Виховна :        виховувати в студентів почуття патріотизму, національної  гор-         

                           дості, любові до рідного краю, розуміння причетності до всіх

                           дій, які відбуваються в Україні, формувати переконаність у

                           нетлінності духовних скарбів народу, глибоку повагу до мину-

                           лого та сьогодення рідної України.

Тип  заняття:    підготовка до контрольного твору

Вид заняття:     заняття з розвитку мовлення

Методи проведення заняття:  усне й письмове опитування (індивідуальне,  

                             групове, фронтальне опитування, колективна робота, дослі-  

                              дження-відновлення).

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі:   

                             Географія: написання великої букви в географічних назвах.

                             Історія: написання великої літери в іменах історичних осо-    

                             бистостей та назвах історичних подій.

                            Література: правила написання назв літературних творів.      Забезпечувані:   ділова українська мова, культурологія, філософія

Методичне забезпечення:  опорні конспекти, схеми, роздатковий матеріал

Література:

Обов’язкова:           Заболотний О.В., Заболотний В.В. «Українська мова» ,

                                  К.: «Генеза»,   2010, 227с.

 Додаткова:

1.  Аркас М. Історія України-Русі / Вступне слово і комен. В.Сарбея. — Факс.вид. К.:     Вища школа, 1990. 456 с.

2.  Блакитні плеса України: Фотокнига / Авт. нарисів Г.Симакович; Авт.фото І Кропивницький. К.: Мистецтво, 1986. 120 с.

3.  Закон про освіту // Освіта, 1991, 25 червня.

4.   Заставний Ф.Д. Географія України (у двох томах). Львів: Світ, 1994.

5.  Культура і побут населення України. Навч. посібник/ В.Ш.Наулко, Л.Ф.Ар    тюх, В.Ф. Горленко та інші.   К.: Либідь, 1991.

 

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, вислови про Україну; карта,

                             святково прикрашений квітами кабінет; грамзапис голосів

                             птахів, український віночок, мультимедійна установка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід заняття

 1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3. Мотивація навчання.

   Заплющую очі і бачу чисте, бездонне небо. Родючі поля, застелені пшени -цею кольору сонця.  Безкрайні ріки та чисті, мов сльоза джерела. Усе – це моя Батьківщина.

   Нашій славній Україні, її працелюбному народові, споконвічним україн -ським традиціям, народним пісням і звичаям присвячуємо наше заняття.

   Нема життя без України, бо Україна – це мати, яку не вибирають, бо Україна – це доля, яка випадає раз на віку, бо Україна – це пісня, яка вічна на цій землі. Багатовікова історія українського народу, народу – великомученика, на долі якого було досить лиха…

« Всім серцем любіть Україну свою,

І вічні ми будемо з нею».

 

      4.  Актуалізація опорних знань.

      4.1    Фронтальне опитування.

 

 • Що таке твір? (Твір — це робота над висловлюванням особистої думки, яка спирається на необхідну кількість даних.)
 • Що необхідно знати, щоб правильно висловити власну думку? (Визначити стиль і тип мовлення, вміти послідовно висловлюватися відповідно до теми.)

 

4.2   Робота з опорами    (Додаток 1.  Робота над пам’яткою при написанні творів-роздумів,  роздатковий матеріал)

► Пригадайте, які стилі та типи мовлення вам відомі, їх особливості.

 

ukrainska_mova_11k-105

Викладач :

(Додаток  1- роздатковий матеріал)

Що нам необхідно зробити , щоб успішно написати твір?

 • а) усвідомити тему і підібрати матеріал до неї;
 • б) докладно продумати  і  скласти план до твору;
 • в) визначити стиль і тип мовлення;

Викладач :

 • Давайте визначимо стиль мовлення.
 • Художній ( особливість у використанні художніх засобів)
 •  Які типи  мовлення на занятті ми   використаємо ?
 • Розповідь, опис, роздум 
 • А  для твору ?
 • Твір- роздум з елементами опису.

Викладач:

 • Для роздуму обов язково наявні  :    -теза -  аргументи - висновок

         Яку тезу ми можемо висунути?

 • Як не любити свою країну, як не пишатися нею?! Хіба можна вибирати іншу!?
 • Структура твору-роздуму    (додаток 1)
 • теза є;
 • вона розташована на початку твору;
 • вона сформульована чітко;
 • у ній є конструкції, які виражають власну думку.

До прикладів, аргументів та висновку вимоги такі:

 • аргументи містяться після тези та відповіда­ють їй;
 • аргументів мінімум два (1);
 • приклади йдуть після аргументів і відповіда­ють їм;
 •  прикладів мінімум два (1): один із художньої літератури чи інших     видів мистецтва та один з історії, суспільно-політичного чи власною життя;
 •  висновок міститься після прикладів і відповідає тезі;
 •  використані спеціальні слова й вирази, які по­трібні для аргументації,  

   наведення прикладів та ви­сновку

 

 «Мозковий штурм»

- Що характерне для роздуму ?

- Що таке опис?

- Що означає слово «епіграф» ?

-   Епіграфом можуть бути слова, що належать автору , якому присвячено твір, вислови інших письменників чи поетів, учених, філософів, а також прислів’я чи інші форми народної мудрості.

 

5. Лексико- стилістична робота над твором

Викладач : 

 Епіграфом до нашого заняття   я пропоную взяти  слова   В. Симоненка

                                                     Можна все на світі вибирати , сину,

                                                           Вибрати не можна тільки Батьківщину.

 

 Як ви розумієте ці слова ?

 • Найсвятішими для кожного з нас є слова: Україна, Батьківщина. Адже Батьківщина — це не тільки Україна, а й рідна домівка і те місце, де ти народився і виріс, де минули найкращі роки твого життя.
 • Мати і земля... Земля і мати... Це роботящі руки наших прабабусь, бабусь, які в тяжкі роки підняти до життя нашу землю, вмили її гіркою сльозою, засіяли молодим життям.
 • Країну не можна міняти, не можна її вибирати так само, як і вибирати батьків. Де людина народилася там вона і повинна прожити своє життя.

Викладач:

Студенти   зачитують  ті епіграфи , які вони підібрали    (Додаток   2)

Викладач :

-  От і почнемо нашу розмову з найсвітлішого-  з любові до рідного краю:

Любов - найвище в світі почуття,

Вона не має меж- безкрая.

В любові починається життя,

Вона усе найкраще починає .

«Асоціативний кущ»

Викладач:.

Записати на чернетці асоціативні слова до слова - УКРАЇНА- Батьківщина , земля, держава, незалежність, край, символи, вільна, Дніпро, традиції, патріот, мати, верба, калина, рушник, пісня, територія, культура, герб, гімн, прапор, столиця, любити, народитися, Карпати, президент, учитись, обовязок, гори, ліси, хліб-сіль, Азовське море, любити, берегти , поважати, цінувати, пиша- тися, виборювати

Викладач:

 Спробуйте згрупувати  ці слова так, щоб вони були між собою пов’язані, щоб з кожної групи можна було скласти зв’язну розповідь.

 • Земля, держава, територія, незалежна, герб, гімн, прапор, столиця, мова , президент, край, Батьківщина;
 • Культура, символи, рушник, верба, калина, пісня, традиції, хата, легенди
 • Дніпро , гори, ліси, Карпати, поля, Азовське море, ріки, озера, газ, рівнини,

Софійський собор, Свягорська лавра

 • Обовязок, патріот, учитися, захищати, любити, поважати, берегти, примножувати, співчувати

Мистецько-дослідницька частина

 

«Робота в парах»

Викладач:

Давайте проаналізуємо першу групу слів, спробуйте ввести ці слова в речення, щоб вийшов звязний текст, наприклад :

 • Що таке Батьківщина? Для мене- це Україна- рідна земля наших дідів і прадідів. Тут ми народились і виросли, тут уперше почули рідну мову.
 • Рідний край починається для нас з батьківського порога, з маминої пісні. Коли ми думаємо про минуле України, то перед нами постають жахливі картини поневолення рідного народу.

Викладач:

   Коли хочуть сказати добре про народ, то згадують, яких великих людей дала світові наша Земля. А у нашого народу завжди були захисники, які, не шкодуючи свого життя, боролись за волю та незалежність, назвіть їх імена.  Кого з письменників ви можете назвати, хто був не­байдужий до долі нашої  країни ?   (Д/ З  група 1 , додаток  3 - усний матеріал + презентація)

Викладач: 

   Ми говоримо , що земля нам дуже дорога, том , що це земля наших батьків, а ще тому, що вона дуже родюча. У роки війни фашистські окупанти вивозили ешелонами наші чорноземи на свої землі.

           Спробуйте  підібрати  синоніми до слова  - ЗЕМЛЯ-

- Рідна , дорога, родюча , багата, щедра, квітуча, прекрасна, годувальниця

(Робота в зошиті)

Викладач :                  

ЗЕМЛЯ - поем  неозвучених,

ЗЕМЛЯ - надій нерозвіяних,

ЗЕМЛЯ - співців замучених,

ЗЕМЛЯ - творців розстріляних.                                         В. Боровий    

Як у народі кажуть : «Де рідний край , там і рай , а де чужина ,там і домовина»

Гра «Мікрофон»

(Д/З  зачитують  прислів я)    (Додаток 4)

 (Домашнє завдання – робота в групах)  (Додаток 5)

1-група

З якими ж словами тісно пов язано слово – земля - ?

 • Зі словами територія та держава.
 • Україна розташована в центрі Європи, вона є однією з найбільших країн Західної Європ, її територія більша за територію Польщі, Франції, Іспанії. Зі сходу на захід вона простяглася на 1300 км.
 • Україна має кордони з вісьмома державами : Росією, Болгарією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Туреччиною, Молдовою.
 • У 1991 році Україна стала незалежною державою, у червні 1996 року Верховна рада України прийняла Конституцію.
 • Згідно зі ст. 1. Конституції  Україна є суверенна і незалежна держава, яка має :
 • Свою столицю-  це місто Київ;
 • Президента;
 • Державні символи:
 • Гербом є жовтий тризуб на синьому тлі;
 • Прапор- прямокутне полотнище синьо- жовтого кольору ;
 • Гімн  «Ще не вмерла України»  сл. П. Чубинського, муз. М. Вербицького
 • Згідно зі ст. 10  Конституції України  державною мовою в Україні є українська мова.

Викладач :

Кожна держава має свою мову: поляки-польську, росіяни-російську, чехи- чеську . Для кожного народу його мова найрідніша, а нам найближча до серця

наша українська мова.

    270 років намагалися вороги знищити українську мову, а разом з нею і народ. Стільки знущань витримала наша мова, інша б не витримала б такого натиску, а  українська й досі живе.

( Зачитати накази про мову)  (Додаток  6)

                                                                                Бринить - співає наша мова,

                                                                         Чарує, тішить і п'янить.

                           О. Олесь

(Д/З  ) 2- група

    Українська мова за своєю мелодійністю посідає друге місце у світі після італійської . А розмовляти нею багато хто з українців не хоче, перейшов­ши на російську. А нам ще Т. Г. Шевченко заповідав : „..і чужого навчайтесь ,і свого не цурайтесь „.  У 70-80 р. 20 ст. у школах України різко звузилась сфера функціонування  української мови, більше уваги приділялось вивченню російської мови. У м. Донецьку половина населення , якого були українці, не залишилось жодної української школи.

   Про красу і багатство нашої мови можна говорити дуже багато, давайте зараз послухаємо вірш учительки з м. Ковеля, що на Волині,  Надії Григорівни Красоткіної   ( вірш „ Яка ж багата рідна мова)  (Додаток 10 )

«Мікрофон»

-    Пропоную  підібрати  синоніми до слова  -мова-

(Мелодійна, дивна, чарівна, рідна, милозвучна, лагідна, чудова, співуча, прекрасна, вічно жива, багата, щира , як душа народу)

(Робота в зошиті)

Викладач:

 Доречно буде згадати народні вислови про мову, які пам ятаєте.

Мова  , що ж воно таке ?

«Мікрофон»

Народ говорить :   „ Слово до слова - зложиться мова"

 • Розумний слова побоїться , а дурневі й батіг не допоможе.
 • Хліб-сіль їж , правду ріж.
 • Слова щирого вітання дорожчі за частування.
 • Слово не горобець , випустиш не впіймаєш.

Що ви самі можете сказати  про мову?

 • Наша мова не стоїть на місці ,вона весь час збагачується, змінюється, в ній відображуються національні особливості народу.
 • Мова тісно повязана з культурою та історією нашого народу. Рідна мова дорога нам, як саме життя, бо без мови не існує і народу.

Викладач:

Мелодійність нашої мови найкраще ми можемо почути тільки в пісні, як казав О. Довженко :

„ Українська пісня- це бездонна душа українського народу, це його слава"                 (грамзапис народної   пісні)  (Додаток)

 

 • Любов до рідного краю, до мови починається ще з колиски, з маминої пісні. В народі кажуть: „Найдорожча та пісня, з якою мати колисала "

                             Ті пісні мене найперші вчили

                             Поважати труд людський і піт.

                             Шанувать Вітчизну мою милу,

                             Бо вона одна на цілий світ.

                                                         В. Симоненко

Викладач:

   У кожного народу є свої звичаї, які вироблялись протягом століть. У народу  є таке повіря - той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми та Богом. Так давайте ж, не забувати ні народних звичаїв, ні обрядів, ні культури нашого народу. Усі народи на землі мають свою культуру, традиції, обереги, симво -ли, у нашого народу їх дуже багато всі перелічити не можливо, назвіть, які ви знаєте :

Гра «Мікрофон»

 (Домашнє завдання)

 • Це верба, калина, рушник, соняшник, хата .
 • Як кажуть в народі: „ Без верби та калини нема України"
 • Верба- це символ краси та непевності життя. Вона дуже живуча, якщо встромиш в землю гілочку , то виросте дерево. З давніх-давен в Україні

вважали вербу святим деревом, перед Великоднем у «Вербну» неділю освячували вербу в церкві, ці гілочки вважалися оберегами.

 • Калина - символ кохання, краси та щастя. Калиною уквітчують весіль­ний коровай, оселю, печуть смачні пироги, лікуються. Про неї складено багато пісень, наприклад „ Ой у лузі червона калина похилилася"- це улюблена пісня Т. Шевченка.
 • Рушники- це теж символи українського народу. «Дім без рушників-, як говорилось у народі-, що родина без дітей».
 • З рушником приходили вшановувати появу нової людини на світ, виходили в поле, прикрашали оселю.
 • Дівчина подавала рушники в знак згоди під час сватання;
 • В Україні ще й досі є така дуже гарна традиція зустрічати і проводжати гостей або рідних у далеку дорогу з хлібом - сіллю.
 • Хата, рідна батьківська хата, куди б не закинула доля людину, вона завжди повертається до рідного порога, бо з нею пов язані найсвітліші спогади в нашому житті.

 

Народні прислів я

 • „ Люди добрі, хата тепла"
 • „ Чим хата багата, тим і рада"
 • „ Дорога моя хатка , де родила мене матка".

 

*****

Хата моя, біла хата,

Рідна моя сторона,

Пахне любисток і м ята,

Мальви цвітуть край вікна.

 

 

Викладач:

     Ще довго можна говорити про народні традиції, символи нашого народу,  я пропоную вам здійснити подорож по всій Україні.

Давайте поглянемо на карту України, які кольори вам найбільше кидаються у вічі?

 • Зелений, синій, жовтий, коричневий
 • Що ж вони означають?
 • Зелений- ліси, синій- водойми, жовтий- степи, коричневий-гори.
 • Давайте дамо коротку характеристику поверхні території України?
 • Більшість поверхні України -рівнинна, але є й гори і височини.
 • Почнемо з території на , якій ми мешкаємо.

(Домашнє завдання  3 група - виступи студентів, творчі роботи, презентації)      (Додаток  8)

 • Природа України різноманітна: схід- це територія, де ми живемо, рівнинна, певажно степова, хоча є й ліси (Федорівський, Володарський, Велико-Анадольський ), але вони невеликі. Північ України- рівнинна частина, вкрита степами, тільки в Криму є гори, на цій території знахо- диться Причорноморська низовина.
 • Уздовж Чорноморського узбережжя на 150 км простягаються невисокі Кримські гори. У Криму майже не буває морозних, сніжних зим, лише на найвищий горі Роман – Кош (її висота 1545м) сніг затримується до весни. Тваринний світ Кримських гір не чисельний, але цікавий, для охорони рослинного та тваринного світу створені Ялтинський та Кара­дазький заповідники.
 • Крім Кримських гір на заході України є Карпатські гори. Це найвищі гори України. Тягнуться вони по території Закарпатської, Івано-Фран- ківської та Чернівецької областей, довжина їх приблизно 270 км, ширина - 100-110км.
 • Тут бере початок багато річок: Дністер, Стрий, Тиса, Прут. У Карпатах росте понад 2200 видів рослин . Тваринний світ дуже чисельний, але є і рідкісні звірі, які занесені в Червону книгу-це олені, бурий ведмідь, кабани, рисі і багато інших.
 • Карпати багаті на корисні копалини: газ, нафту, золото, ртуть, там є багато цілющих джерел, і тому там побудовано санаторії, турбази.
 • Близько 71 тис. великих та малих річок несуть свої води по території України. Дніпро бере свій початок майже під самою Москвою, це найбільша річка України, це третя за довжиною річка Європи. У нього впадає дуже багато річок, а саме: Припять, Рось, Десна, Тетерев. Дніпро несе свої води в Чорне море, так як і Дністер.
 • На Дніпрі біля міста Запоріжжя є острів Хортиця на, якому побудована Запорозька Січ, слава про українських козаків сягнула далеко за межі України. На Дніпрі побудовані електростанції, які забезпечують нас світлом.
 • Північний захід України - Волинське Полісся називають озерним краєм. Найбільше серед озер- це Світязь, воно в 4 рази глибше за наше Азовське море, а в озері Біле, що на Рівненщині вода така прозора, що поляки возили цю воду для того, щоб нею вмивались заможні дівчата, від цієї води шкіра ставала гладенькою і чистою.

Викладач :   

   В Україні кажуть, що земля, як мати, готова захистити своїх дітей у тяжку годину. Скажіть, будь ласка, кого ми можемо назвати патріотом своєї Вітчизни?

 • Людей, які готові в будь- яку хвилину стати на захист своєї країни.
 • Захищати її територію, ідеали, працювати на її розвиток і процвітання, шанувати традиції, мову, культуру

Викладач:

Наведіть приклад таких людей.

 

( Д\з  група 4 презентації студентів) (Додаток 9)

 • Українські письменники, які своє життя, іноді дуже коротке присвячу­вали боротьбі.
 • Це наші діди та прадіди, які віддали своє життя боротьбі за наше майбутнє, діти, що загинули під час війни прикладом для нас є наш земляк піонер- герой Толя Балабуха. Можна сказати, що ці люди дійсно любили свою Батьківщину.

Викладач:

    Зараз у нас неспокійне життя у крайні, яке ж завдання стоїть перед вами, що ви повинні зробити для своєї Батьківщини , щоб вона завжди процвітала?

Гра «Мікрофон»

 • По-перше, вчитись, щоб у майбутньому стати гарними фахівцями.
 • Допомагати дорослим та одиноким людям.
 •   Вивчати рідну мову, бо це мова нашого народу,  державна мова.
 •   Знати і зберігати  традиції, обряди, історію та культуру нашого народу.
 •   Бути свідомим громадянином України, гордим, що ти українець.
 •   Поважай і люби свій народ, свою землю, історію та культуру.

                    

                                                    Хай важка дорога,

Хай похмурі днини.

Все зроби, що зможеш ,

На користь України!

                                                  П. Грабовський

Викладач:

 Кожна людина передає свою любов до Батьківщини, як уміє, добре буде, якщо ви виконаєте хоча б часточку того, про що тільки що говорили.

Живи, Україно, живи для краси ,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси ,

Як вітер в далекому полі.

                                                О.Олесь

 Хіба можна не любити таку країнe, чи потрібно шукати кращої ??!!

  Я вірю в українську долю. І хочеться завершити заняття  словами В. Симо -ненка:

Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

 

   А зараз давайте підведемо підсумок того, про що говорили  на занятті.

Кожна група складає свій варіант плану до твору і зачитує.

6.  Підсумок  заняття  ( оцінювання)

7.  Домашнє завдання - написати твору в чорновому варіант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\USER\Рабочий стол\2012\P1270075.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\USER\Рабочий стол\2012\P1270076.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

C:\Users\Валентина\Desktop\PB090016.JPGC:\Users\Валентина\Desktop\PB090015.JPG

 

C:\Users\Валентина\Desktop\Изображение 001.jpg

C:\Users\Валентина\Desktop\PB060067.JPG

Епіграфи до твору

 

 • Свою Україну любіть. Любіть її...
 •  Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту
 • за неї Господа моліть.

Т. Шевченко

 • І оживе добра слава, слава України.

Т. Шевченко

 • Обніміться ж брати мої, молю вас, благаю!»

Т. Шевченко

 • Нема на світі України, немає другого Дніпра

Т. Шевченко

 • А в серці тільки ти, єдиний мій, коханий рідний краю!

Л. Українка

 • О краю мій, найкращий між краями,
 • Зруйнований та знищений катами.

П. Грабовський

 • Хто кохає край свій рідний для високої ідеї,
 • Я ж кохаю не для неї…

М. Вороний

 • Ще не вмерла України і слава, і воля...

                                                                                                 П. Чубинський

 • Народе мій, як добре те, що ти у мене є на світі.

                                                                                            М. Вінграновський

 • За Вкраїну мою чи то вдень,

чи вночі моє серце сповнялось клопотом.

В. Самійленко

 • Вітчизна – це не хтось і десь,
 •  Я — теж Вітчизна.

І. Світличний

 

 • Забудеш рідний край – твоє всохне коріння.

П. Тичина

 • Я єсть народ, якого
 • Правди сила ніким звойована ще не була.

П. Тичина

 • Я знаю вас, нащадки запорожців,
 •  Я вірю вам і низько б'ю чолом.
 • Дивлюсь на вас і вірою займаюсь,
 •  І б'ю поламаним крилом.

О. Олесь

 • Бринить-співає наша мова,
 •  Чарує, тішить і п'янить.

О. Олесь

 • Я знаю вас, нащадки запорожців!
 •  Я вірю вам і кланяюсь чолом.
 • Дивлюсь на вас – і вірою займаюсь,
 • І б’ю своїм поламаним крилом

О. Олесь

 • Вся історія України – це боротьба двох сил: конструктивної, що скупчує українську потугу, щоб звернути її назовні, і руїнної, що розпорошує її у взаємному самопожиранні та несе розбиття і розклад

                                                                                          О. Ольжич

 

 • Найголовніше, найяскравіше, що на все життя западає в серце патріота і що втілює в собі Батьківщину, - це люди

В.Сухомлинський

 

 

 

Додаток 4                   Прислів’я

 •   Земля — наша мати, всіх годує.
 •   Земля — трудівниця, аж парує та людям хліб годує.
 •   Земля багата — народ багатий.
 •   Земля дає все і забирає все.
 •   Земля найбагатша, вода найсильніша.
 •   Земля потребує доброї погоди, доброго насіння, доброго робітника.
 •   Земля тарілка, що покладеш, те й візьмеш.

   Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

 

 • Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові.
 • Рідна мова - не полова: її за вітром не розвієш.
 • Більше діла — менше слів.
 • Будь господарем своєму слову.
 • Мовивши слово, треба бути йому паном.
 • Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.
 • Від красних слів язик не відсохне.
 • Від солодких слів кислиці не посолодшають.
 • Від меча рана загоїться, а від лихого слова — ніколи.
 • Від теплого слова і лід розмерзається.
 • Без гетьмана військо гине.
 • Береженого Бог береже, а козака – шабля.
 • Бог не без милості, козак не без долі (щастя).
 • Гетьман знає, що в нас нічого немає.
 • Де байрак, там і козак.
 • Де два козаки, там три гетьмани.
 • Де козак, там і слава.
 • Дівчина родиться, а козак на коня садовиться.
 • До булави треба голови.

Додаток 1

Робота з опорами

► Пригадайте,  які стилі та типи мовлення вам відомі.

 

ukrainska_mova_11k-105

 

 

 

 • Структура твору-роздуму

 

 • теза є;
 • вона розташована на початку твору;
 • вона сформульована чітко;
 • у ній є конструкції, які виражають власну думку.

До прикладів, аргументів та висновку вимоги такі:

 • аргументи містяться після тези та відповіда­ють їй;
 • аргументів мінімум два (1);
 • приклади йдуть після аргументів і відповіда­ють їм;
 •  прикладів мінімум два (1): один із художньої літератури чи інших     видів мистецтва та один з історії, суспільно-політичного чи власною життя;
 •  висновок міститься після прикладів і відповідає тезі;

         

 

 

 

 

 

ukrainska_mova_11k-108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ ТВОРУ

 

Першою частиною тексту є вступна.

Її називають по-різному: вступ, зачин,теза, експозиція, преамбула.

 

Теза це ідея, думка, яку ми досліджуємо, намагаючись її зрозуміти, осмислити всебічно і повно з власної, унікальної позиції.

 

Аргумент це логічне судження , оформлене мовними засобами, яке слугує засобом обґрунтування іншого судження(тези,інколи іншого аргументу).

 

Власне висловлювання як завершений текст передбачає таку структуру:

 

ТЕЗА

АРГУМЕНТ 1

АРГУМЕНТ 2

ПРИКЛАД 1       (з літератури або мистецтва)

ПРИКЛАД 2 (з історії, суспільно політичного або власного життя)

 

ВИСНОВОК

     Можливим є також варіант структури власного висловлення,у якому приклади розташовані безпосередньо за «своїми» аргументами, тобто тими,що їх ці приклади покликані ілюструвати.

 

 

 

 

 

 

Спеціальні слова й вирази, які можн використатиу творі-роздумі

 

Теза

 Я думаю,...

Я вважаю,...

Мені здається, що...

На мою думку,...

На моє переконання,...

 

 

Аргументи

Я так вважаю, тому що ...

Чому я так думаю? Тому що ...

Аргументом на користь моєї думки мо­же бути те, що ...

До того ж ...

 

Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше,..., а по-друге,...

Моє переконання грунтується на тому, що, по-перше,..., а по-друге,...

 

Приклади

Яскравим прикладом саме такого ро­зуміння ... особисто для мене є ...

Проблема ... є дуже актуальною, тому бага­то прикладів її розв'язання дає саме життя.

Повертаючись до думки про ..., можу наве­сти такий приклад:...

 

Висновок

Отже, можна дійти висновку, що ...

Підсумовуючи, можна зазначити:...

Таким чином, можна зробити висновок, що...

Отже,бачимо, що...

На завершення свого роздуму підсумую:...

Додаток 3

«... У нас тисячолітнє є коріння. Прийшла пора згадати, хто ми є …»

    Українці мають усі підстави пишатися своєю історією. «Коріння»  нашого народу сягає в далеку давнину. Україна не раз переживала дні слави і сили, мала справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не сотні і тисячі, а мільйони її дочок і синів. Ми можемо пишатися, що наша держава ніколи не вела завойовницьких війн, не поневолювала інші народи, а лише захищала свої землі від ласих на чуже добро загарбників.

Нестор ЛітописецьНЕСТОР - ЛІТОПИСЕЦЬ

 СВЯТИЙ, ПИСЬМЕННИК

Народився в Києві.

 • Став одним з найосвіченіших людей Київської Русі.
 • Досконало володів грецькою мовою, мав здібності до мови та літератури.
 • Автор "Повісті временних літ".

 

Княгиня Ольга

 

Ольга_exposure    

    Перша княгиня - християнка.

 • Мудра правителька і дипломат.
 • Першою серед князів запровадила реформи.
 • Бабуся Володимира Великого.    

 

Святитель Володимир Великий

 

Володимир Великий

 • Запровадив християнство як державну релігію на Русі.
 • Встановив дружні стосунки із західними країнами.
 • Завершив формування територій Київської Русі.
 • Започаткував карбування власної монети.

 

 

 

ukrvolodar10

Ярослав Мудрий

 • Припинив набіги печенігів на Русь.
 • Сприяв розвиткові науки і культури.
 • Прийняв перший кодекс законів "Руська правда".
 • Зміцнив відносини із західними державами

 

 

Богдан Хмельницький

Очолив визвольний рух українського народу проти Польщі та Литви, які до нього 300 років панували на Україні

 

Шевченко

 

 

Тарас Шевченко

    Поет, художник відомий на весь світ

              Народився кріпаком, рано осиротів

 •        У 1838 році став вільним.
 • Закінчив Академію мистецтв.
 • Основоположник української

      літературної мови.

                  Автор "Кобзаря" та "Букваря".

 

 

 

main_grushevskij

Михайло   Грушевський
(1866-1934)

 

 

 

 

 •   Історик, археолог,   письмен- ник, громадсько-політичний діяч.
 •   У квітні 1918 році  обраний Президентом   УНР (Української Народної Республіки

 

 

 Додаток 5                                Були часи…

      Центром об'єднання українського народу стала Наддніпрянщина..  Саме сюди наринуло населення інших земель, саме тут почалось формування українського народу.  Багаті землі сприяли розвитку землеробства, мисливства, рибаль­ства. Розвивались ремесла, будувались нові церкви. Центром розвитку культури став Київ.

 

Так живий, шумливий Київ

Царгородом другим став.

Як про друга, як про сина

Дбав про його Ярослав.

Оточив його валами

Ровом, мурами обвів,

Укріпив його, оздоби

                        І препишний двір завів.     О. Олесь

• У  Києві   збудована  Церква святої Софії   в 1037 р. В усій Європі жодна споруда XI ст. не могла зрівнятись з Київською Софією.

   Нині  Київська Софія — всесвітньовідомий музей.

    Були часи, коли всю нашу землю загарбали й поділили між собою сусідні держави. Нестерпно стало жити українському людові в неволі. І почав він утікати в пониззя Дніпра, де були дикі степи. Утікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. На островах, що лежали посеред швидкої Дніпрової, води, вони заснували Запорозьку Січ. Це було грізне бойове укріплення. Його оперізували високі земляні вали, глибоченний рів та сторожеві вежі. З бійниць на вежах стриміли жерла гармат і самопалів.  Підступи до Січі пильно охороняли дозорці. Витривалі і дужі, кмітливі й на диво хоробрі, козаки чини- ли опір найзапеклішому ворогові.  Слава про волелюбних козаків-запорожців линула широко світом .

      Земля  наша  нам дуже дорога тому, що вона полита кров ю наших дідів і прадідів, тому що її краса та родючість завжди приваблювала завойовників. Але у нашого народу були захисники , які відстоювали її незалежність - це Богдан Хмельницький ,  Тарас Шевченко, Іван Франко , Леся Українка та багато інших відомих людей, які вболівали за долю України.

      Україна розташована в центрі Східної Європи  . Вона має спільні кордони з вісьмома державами. Площа нашої країни складає 603,7 км кв. . За цим показником вона посідає друге місце серед країн Європи після Росії.

      Наша історія нерозривно пов'язана з сучасною Європою.

     Століттями кращі дочки і сини України мріяли про незалежну країну, в основі якої свобода, гуманізм і демократія.

   22 січня 1919 року у приміщенні   Київського будинку учителя   було підпи -сано Четвертий універсал, яким    Українську Народну Республіку проголо -шено суверенною і незалежною державою.

    День 22 січня 1919 року ввійшов до української історії як велике державне свято - День Соборності України. Саме тоді на Софійській площі на багато -людному зібранні було урочисто проголошено про злуку Української Народ ної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Володимиром Вин- ниченком був підписаний Акт злуки українських земель.

  У цьому Акті проголошувалося: “Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка   Галичина, Буковина і Угорська Україна   і Наддніпрянська Велика Україна.   Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України».  Ми можемо пишатися, що наша держава ніколи не вела завойов- ницьких війн, не поневолювала інші народи, а лише захищала свої землі від ласих на чуже добро загарбників. На жаль, цілі сторіччя ворогам вдавалось панувати над Україною. Майже всі вони переконували весь світ, що несуть добро і щастя для українського народу, а насправді несли горе і смерть, грабували наші землі, убивали наших героїв.

      Земля наша нам дуже дорога тому , що вона полита кров ю наших дідів і прадідів , тому що її краса та родючість завжди приваблювала завойовників

   Століттями кращі дочки і сини України мріяли про незалежну країну, в основі якої свобода, гуманізм і демократія. І їх мрії збулися. Ми здобули незалежність і стали свідками великої події - появи України на карті світу. Тільки з 1991 року наша країна стала суверенною державою, а це означає, що вона має свої державні символи .

Із Конституції  України

 Стаття 20.

Державними символами Украни  є  Державний Прапор Украни, Державний Герб Украни  i Державний  Гімн Украни.

Державний Прапор Украни - стяг із  двох  рівновеликих горизонтальних смуг синього i жовтого кольорів.

Великий Державний Герб Украни  встановлюється з урахуванням малого Державного Герба Украни та Герба Війська Запорозького законом, що при- ймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної  Ради Украни.

Державний  Гімн Украни - національний гімн на музику М. Вербицького зi словами,   затвердженими   законом,   що   приймається   не   менш   як  двома третинами від  конституційного складу Верховної  Ради Украни. Конституция - це основний закон, за яким   живе наша держава, вона затверджена в 1991 році.

 

Живи, Україно, живи для краси,

                                      Для сили, для правди, для волі

Шуми, Украно, як рідні ліси,

Як вimep в далекому поли

О.Олесь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7   

Культура , традиції українців

 

   Ми — українці. Живемо у вільній і незалежній державі . Розмовляємо рідною державною українською мовою. А мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу.

   У кожного народу є своя мова, вона для них найрідніша найдорожча, кожен народ має право нею думати і розмовляти. Бо доки народ має мову — є і сам народ, а не стане мови, не буде й народу, тому що мова — основна ознака національності. Споконвіків наш народ мав свою культуру та традиції, які збереглися до наших днів тому, що передавалися з покоління в покоління. Крім державної символіки в Україні історично склалися народні символи - вишитий рушник, вінок, червона калина,  верба , хата та інші.

   Хлібом - сіллю на вишитому рушникові зустрічали й прово-джали гостей у далеку дорогу. Рушники - це теж символ українського народу . «Дім без рушників,- як говори лось у народі -, що родина без дітей»

http://www.primetour.ua/~uploads/fck/u70__DSC0431_thumb.jpg  Хата, рідна батьківська хата, з нею пов язані найтепліші спогади в нашому житті. Куди б не закинула доля людину, вона завжди повертається до рідного дому, бо це найсвятіше, що є в житті кожної людини. Більше третини днів року у наших предків займали свята. Під час кожного свята здійснювалися певні обряди , тобто створювався лад у всьому: у житті людини, у стосунках їх з Богом. У ніч на Івана Купала на галявині дівчата наряджали «Марену», творили опудало «Купала», потім кружляли у хороводі навколо них, пускали свої віночки на воду, стрибали і парі із судженим через багаття.

    З великою святістю ставились наші предки до хліборобських обрядів. Селяни, йдучи на оранку, одягали сорочку, в якій причащалися, щоб кращим був урожай. Тільки в гармонії з природою людина отримувала самоповагу,  спокій у душі.

    Споконвіків люди мандрували різними землями і країнами, помічали, що ось тут тече річка, а в цьому місці - високі гори, а там велике море, а якщо поглянути на карту природних зон нашої країни, то ми побачимо, що в Україні дуже різноманітна природа. Степовий край багатий на корисні копалини.

     Природа щедро наді- лила наші землі природ- ним газом, різноманітни- ми солями, природними будівельними матеріалами. Людина не може обійтись без продукції хімічної промисловості.

    Метал виплавляють із залізної руди, покладами якої багаті надра України. Залізну руду добувають поблизу Кривого Рогу і Маріуполя. У тих та інших містах (Дніпропетровськ, Запоріжжя) збудовано великі сталеварні заводи, на яких щорічно виплавляють мільйони тон чавуну і сталі. Але варити  сталь неможливо  без кам'яного вугілля.  Тому на допомогу сталеварам приходять шахтарі, які з глибин землі добувають вугілля.

 

 

 

Додаток 8

Природні багатства України

   Гори України - її краса і гордість. Карпати на заході, а на півдні — Кримські гори . Уздовж Чорноморського узбережжя від Севастополя до Феодосії на 150 км простягаються невисокі Кримські гори. У Карпатах випадає найбільша кількість опадів на Україні. Тут бере початок багато річок : Дністер Стрий, Тиса, Прут. Це най- вищі гори нашої країни, вони багаті на корисні копалини. Тут добувають газ, нафту, ртуть. У Карпатах багато цілющих  джерел, тому в пред гір ї побудовано санаторії, турбази. Усьому світові відомі курорти Трускавця, Моршина.

   Якщо мандрувати на південь від степів, то ми вийдемо на Південний берег Криму, який простягається між Чорним морем та Кримськими горами. У Криму багато дивовижних місцевих та заморських рос- лин, цьому сприяє теплий клі- мат, тут майже не буває зими .

  Блакитні плеса України... Це неосяжна широта Чорного і Азовського морів. Це стрімкі, прозорі, як кришталь, річки й потоки Карпат. З часу засну- вання Києва Дніпро став важливою транспортною магістраллю України.                  

   Волинське   полісся називають озерним краєм України. Справжня окраса цьо го куточка - знамениті Шацькі озера. Найбільше серед них- озеро Світязь. Воно в чотири рази глибше за Азовське море.

    Наше Азовське море, воно мілке і тепле. Це наймілкіше море світу. У нього впадають дві великі річки — Дон і Кубань. Вони приносять з собою багато прісної води, тому вода в Азовському морі слабо солона. У ньому раніше було багато риби. Узбережжя Азовського моря — це зона пляжів та курортів, адже вода у ньому дещо тепліша, ніж у Чорному морі. У тяжкому становищі перебуває Азовське море поблизу міста. Улов риби по всьому морю скоротився за останні 30-40 років у кілька разів

Чи   знаєте  ви,  що...

 • водою Дніпра користується більше З0 млн. чоловік. Дніпро забезпечує водою 50 великих міст, близько 10000 підприємств;
 • найдивнішою річкою України; вважається Мокра Волноваха на південному заході Донецького басейну. На своєму шляху вона кілька разів зникає або втрачає частину води, а потім з'являється знову;
 • на території України нараховується близько 73 000 водойм , і кожна з них потребує уваги з боку людини. Бо це - багатство нашої землі , всю красу яких треба зберігати і для себе  , і для майбутніх поколінь.
 • ще древні філософи трактували, що людство не має майбутнього, якщо не цінує свого минулого. Є минуле, за яке хочеться низько вклонитися предкам.  

Вклонитися за те, що "...правди сила ніким звойована ще не була".

 

Додаток 9   

Прикладом для нас є наші співвітчизники та сучасники :

 1. Є. Патон

 

paton_e_main   

 

Учений, інженер.

 • Основоположник електрич-

 ного зварювання металів.

 •  Створив   близько 80   проектів   унікальних   мостів,   серед   них -    суцільнозварний міст через Дніпро.

 

 

 

 

 

korolev                                                                            

   2. Сергій Корольов

 

 Конструктор ракетно - космічних систем.

 • Під його керівництвом створені балістичні ракети, ракети-носії, космічні кораблі "Восток" і "Восход",
 • здійснено запуски штучних супутників Землі і Сонця, вихід у відкритий космос.

 

3. Павло Попович

 

Космонавт ПоповичЛьотчик -   космонавт, генерал-майор

 українець, який двічі піднімався в космос.  Здійснив політ на кораблях "Восток" та "Союз" .

 

 

 

 

 

 

 

Бубка

 

4. Сергій Бубка

 

 Український спортсмен - легкоатлет зі стрибків з жердиною.

 • Перший майстер спорту незалежної України, чемпіон Олімпійських ігор, 9-кратний Чемпіон світу.
 • Встановив 35 світових рекордів.
 • Першим в світі під корив висоту 6 м 14 см.

 

 

 

 

 

 

5.  Брати Клички

 

 

252046510

 

Непереможні брати боксери, чемпіони світу.

 • Старшого з братів  Віталія називають "Королем нокаутів"  та  "Залізним кулаком".
 •  Молодший Володимир нагороджений орденом    "За мужність".

 

 

 

Яна Клочкова

6. Яна Клочкова

 

  Багаторазова рекордсменка України, Європи, світу.

 • 5-кратна олімпійська чемпіонка.
 • Нагороджена орденами "За заслуги" (III ст.) та княгині Ольги (І ст.).
 • За заслуги перед країною удостоєна звання Героя України.

 

 

 

7. Андрій Шевченко

 

Андрій Шевченко

 

 

                                    Футболіст київського "Динамо".

 • Тричі ставав володарем Кубка України.
 • Тричі був визнаний кращим бомбардиром.
 • У 2004 році став володарем призу "Золотий м'яч".

 

 

Живи ,Україно, живи для краси ,

Для сили , для правди , для волі!

Шуми , Україно, як рідні ліси ,

Як вітер в далекому полі.

                                                О.Олесь

 

  Хіба можна не любити таку країну , чи потрібно шукати кращої ??!!

  Я вірю в українську долю. І хочеться завершити свій твір словами

В. Симоненка:

Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.  Аркас М. Історія України-Русі / Вступне слово і комен. В.Сарбея. — Факс. вид. К.:  Вища школа, 1990. 456 с.

2.  Блакитні плеса України: Фотокнига / Авт. нарисів Г.Симакович; Авт.фото І Кропивницький. К.: Мистецтво, 1986. 120 с.

3.  Гуцули. / УРЕ, Т.З. К. 1960.

4 . Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження // Під ред. Гошака Ю.Г. К., 1987.

5.  Закон про освіту // Освіта, 1991, 25 червня.

6   Заставний Ф.Д. Географія України (у двох томах). Львів: Світ, 1994.

7.  Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. Львів: Світ, 1992.

8.  Коменськиий Я.А. Велика дидактика. М.., Педизд., 1953. Т.1, 134 с.

9.  Культура і побут населення України. Навч. посібник/ В.Ш.Наулко, Л.Ф.Ар-    тюх, В.Ф. Горленко та інші.   К.: Либідь, 1991.

10.  Лотоцький А. Княжа Україна. К.,: дит. бібліотека ж-лу «Соняшник», 1991.

11.  Олесь О. Все навколо зеленіє.: вірші, поеми, казки.   К.: Веселка, 1990, с.318

12.  Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. М.: Просвещение, 1991. 207 с.

13. Український Радянський Енциклопедичний словник, (у трьох томах) Редкол.: А.В.Кудрицький та ін. К.., Голов. ред. УРЕ, 1989.

14.  Україна в цікавих фактах. Книга рекордів України / Упор. С.К.Горкавий. К.: Мистецтво. 1992.-+

15.  Скуратівський В.Т. Берегиня: художні оповіді. К: Рад. ПИСЬМЕННИК,  1988.

16.  Супруненко В. Народний: витоки нації, вірування, звичаї та побут україн- ців. Запоріжжя: Берегиня, 1993.

17.  Шевченко Т. Кобзар. К: Т-во «Знання» України. 1992. 384 с.

18.  Чарівне веретено: нариси / Упор. А.Г. Данилюк. Львів: Каменяр, 1998

.Асоціативний кущ

 

       Прапор                         Моря                       Верба                     Рідна                     Звичаї

                              Сім я                            Столиця                     Рушник                Козацтво

                 Гори                                     Хліб                                   Калина                       Любов

             Батьківщина                    Щиро                              Конституція  

       Хата                      Культура                          Мелодійна                       

                Земля                                  Незалежна

Ліси                                                   

 

                                      Священна                                   Т. Шевченко                 Народились  

                                                                               Народ                                                              

                 Дорога                         Жито                       Квітуча                                  Дніпро                       Карпати

                     Пісня                           Батьківський                    Виросли   

     

                     Обов’язок                                         Б.Хмельницький

 

Президент                    Патріот                               Традиції       

           

                              Хліб – сіль                    Минуле

Додаток 6

Скорботний календар української мови


1. 1720 рік – російський цар Петро I заборонив друкувати книжки українською мовою.
2. 1796 рік – видано розпорядження про вилучення у населення України україн ських букварів та українських текстів із церковних книг.
3. 1775 р. – зруйновано Запорізьку Січ і закрито українські школи при полко-вих козацьких канцеляріях.
4. 1862 р. – закрито українські недільні школи, які безкоштовно організовува- ли видатні діячі української культури.
5. 1863 р. – указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою.
6. 1876 р. – указ російського царя Олександра ІІ про заборону друкування нот українських пісень.
7. 1884 р. – закрито всі українські театри.
8. 1908 р. – вся культура і освітня діяльність в Україні визнана царським уря -дом Росії шкідливою , "могущей визвать последствия, угрожающиє спокойст- вию и безопасности Российской империи".
9. 1914 р. – російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу газети і жур- нали.
10. 1938 р. – сталінський уряд видає постанову про обов?язкове вивчення російської мови, чим підтинає коріння мові українській.
11. 1983 р. – видано постанову про так зване посилене вивчення російської мови в школах і поділ класів в українських школах на дві групи, що привело до нехтування рідною мовою навіть багатьма українцями.
12. 1989 р. – видано постанову яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальнодержавну мову, чим українську мову було відсунуто на тре тій план, що позначається ще й сьогодні.
 

                                                         Яка чудова рідна мова

Рідна мова моя, поетична, пісенна,
Пелюсткова і ніжна, як спів солов’я.
Як народу душа: щира, добра, натхненна,
Ти найкраща у світі, бо рідна, моя!

 

Українські пісні ніжно мама співала,
Коли ще в сповитку були діти малі.
Українською мовою благословляла,
Як розходились ми на дороги земні.

 

Скільки в мові тепла і палкого кохання!
Туги й щастя дзвінкого, і світла душі,
Та іскристої радості і шанування,
Що, хоч просто говориш — виходять вірші!

 

То струмочком дзвенить, то сміється й співає,
То іскринками гумору враз спалахне.
Скільки слів в тобі є, лиш Господь один знає.
Мово рідна моя, ти як сонце ясне!

 

Бо слова твої серце уміють зігріти,
Приголубити, втішити можеш одна.
Мово рідна, ну як нам тебе не любити!
Ти весела і ніжна, неначе весна!

 

                                                            Н. Красоткіна

 

 

 

Додаток 10

 

Люби свою мову

 

Яка ж багата рідна мова!
Увесь чарівний світ у ній!
Вона барвиста і чудова
І кривдити її не смій!

Вона про все тобі розкаже,
Чарівних слів тебе навчить,
Усе розкриє і покаже,
Як правильно у світі жить.

В ній стільки слів, що й не збагнути!
І приказок, і порівнянь.
А мову знаючи, здобути
Ти можеш просто безліч знань!

Тож мову вчи і прислухайся
До того, як вона звучить.
І розмовляти так старайся,
Щоб всім її хотілось вчить!

Вона ж у нас така багата,
Така чарівна, як весна!
І нею можна все сказати.
І найрідніша нам вона!

 

                                                                            Н. Красоткіна

 

Зима

 Зимонька завила, зразу загула,

 Закружила, захазяйнувала,

 Завітрила, засніжила, замела,

 Землю заметілями заткала.

 Задубіла, зажурилася земля,

Змерзла зовсім, змучилась, заснула.

 Закрутила завірюха звіддаля,

 Захурделила, завіяла, задула.

Заховались зорі зазвичай,

 З-за завії, звісно, заглядали.

 Зблідли зовсім, затремтіли, знай,

Звисока зоріючи, зітхали.

 Засміялась злісно заметіль,

Заскрипіла, злобою завила.

 Замела, задула звідусіль,

Задихалася, загрозливо злетіла,

 Збудувала замки заметіль,

 Засопла, знесилено заснула.

 Засвітилась зіронька.

Звідтіль Заясніло.

 Злість зима забула.

 Засміялась зіронька згори —

 Здолана зима! Земля зраділа!

Зацвілися зіроньки з землі,

Забриніли звуки, завесніло!

Зачарована, замріяна земля

 Заспівала, знадно заквітчалась.

Затепліло, загуло здаля —

Зимонька занила, запручалась... Затепліло! Здолана зима!

 

 

Завантаження...
docx
Додано
28 жовтня 2019
Переглядів
923
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку