Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Використання тестів різного рівня складності на уроках інформатики

Про матеріал
Використання тестів різного рівня складності на уроках інформатики буде корисним для вчителів
Перегляд файлу

 

Використання різнорівневих тестових завдань для педагогічної діагностики до теми «Табличний процесор»

 

 

 

 

 

 

Зміст

Анотація

Вступ

Розділ 1.Тестові завдання: їх зміст, форма і структура

1.1.Завдання з однією правильною відповіддю:

1.2. Завдання з кількома правильними відповідями:

1.3.Завдання на встановлення відповідності ( логічні пари ).

1.4. Завдання на встановлення правильної логічної  послідовності.

Розділ 2. Розробка тестових завдань різного рівня складності з теми: «Опрацювання табличних даних»

2.1 Завдання з однією правильною відповіддю

2.2 Завдання з кількома привильними відповідями

2.3 Завдання на встановлення відповідності ( логічні пари ).

2.4 Завдання на встановлення правильної логічної  послідовності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

В сучасній професійній освіті застосовуються різноманітні методики, технології, форми організації навчальної діяльності та контролю знань. Серед них достойне місце займають традиційні, інноваційні, пасивні, активні та інтерактивні методики.

Розвиток творчої особистості здійснюють при різноманітності використання цих методик, у різному їх співвідношенні в залежності від наповненості навчальним матеріалом, кваліфікацією викладача, підготовленості учнів та можливих варіантів їх співпраці.

Особливого значення, у зв'язку з переходом в Україні на зовнішнє незалежне оцінювання, набувають прийоми тестового контролю знань та вмінь учнів.

Тест (від англійського test- «випробування»«перевірка»)- стандартизовані, короткі, обмежені в часі випробування, призначені для встановлення кількісних і якісних індивідуальних відмінностей.

Одне з міркувань, покладених в основу створення тестів - мати інструмент швидкого і щодо точного оцінювання великих контингентів учнів.

Тестування в педагогіці виконує три основні взаємопов'язані функції: діагностичну, навчальну і виховну.

Тести можуть використовуватись як на проміжному етапі навчання, так і при узагальнені і підведенні підсумків вивчення певної теми, розділу, або як у випадку з зовнішнім незалежним оцінюванням, як підсумковий іспит.

 

 

 

 

 

 

Вступ

Дана робота – це посібник практичних, тестових різнорівневих завдань з інформатики для учнів7-8 класів.

 Мета цієї роботи - використання комп’ютерних продуктів для індивідуальної роботи й самопідготовки пізнавальної діяльності учнів, удосконалення, закріплення й практичне застосування набутих знань.

За допомогою цих засобів контролю, учитель може за короткий час не тільки визначити рівень навчальних досягнень учнів, а й встановити способи їх корегування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1.Тестові завдання: їх зміст, форма і структура

Педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень і структуру підготовки екзаменованих. Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу валідність (тест справді вимірює те, для чого його призначено) і надійність (наскільки точно тест вимірює досліджуване явище) тесту.

За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести навчальні й контрольні. Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. Їх головна мета – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці. З огляду на це перевіряти такі тести можуть самі учні. Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, здобуті й вироблені школярами в межах одного або кількох тематичних блоків.

1.1.Завдання з однією правильною відповіддю:

Завдання такого формату складається з умови (запитання, незакінченого твердження) та чотирьох варіантів вибору, один з яких правильний, а решта – дистрактори (правдоподібні неправильні відповіді), функція яких – збити з пантелику учасників тестування, які не впевнені у відповіді.  Завдання з однією правильною відповіддю чи не найпоширеніші в практиці тестування, що пояснюється зручністю їх форми для автоматизації контролю навчальних досягнень. Для учнів вони прийнятні принаймні тим, що, як вважають, знайти правильну відповідь серед неправильних легше, ніж самому таку відповідь сформулювати. До того ж, якщо завдання має 4 варіанти відповіді, з яких лише один є правильним, згідно зі статистикою, цю відповідь можна вгадати з імовірністю 25%.

Успішне виконання кожного такого завдання дає учасникові тестування 1 бал, неправильний вибір приносить 0 балів.

1.2. Завдання з кількома правильними відповідями:

За зовнішнім виглядом ці завдання схожі на попередній тип, але передбачають вибір декількох правильних відповідей із запропонованих. У цьому типі тестів кожен варіант відповіді повинен бути або абсолютно правильним, або абсолютно неправильним, для того, щоб уникнути неоднозначності. Завдання з кількома правильними відповідями має умову ( запитання або незакінчене твердження) та перелік варіантів вибору. За виконання таких завдань дається, як правило, один бал за кожну правильну відповідь у завданні.

1.3.Завдання на встановлення відповідності ( логічні пари ).

 Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) складається зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами (або цифрами), до кожного з яких потрібно дібрати один варіант відповіді. За виконання цих завдань виставляли від нуля до чотирьох балів: жодної правильної відповіді – 0 балів,  одна правильна відповідь – 1 бал, дві – 2 бали, три – 3 бали, усі чотири – 4 бали.

1.4. Завдання на встановленняправильноїлогічноїпослідовності.

     Завдання на встановлення правильної  послідовності складається зі вступного запитання та чотирьох подій, позначених буквами.У завданні потрібно розташувати події у правильній послідовності, де перша подія відповідає цифрі «1», друга - «2» тощо.

 

Розділ 2. Розробка тестових завдань різного рівня складності з теми: «Опрацювання табличних даних»

 

2.1 Завдання з однією правильною відповіддю

1. Для розв’язання задач із даними, що можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені програми, які називаються …


А) текстові редактори

Б) графічні редактори

В) табличні процесори

Г) текстові процесори


2. Електронну таблицю, створену у програмі Microsoft Excel, називають


А) аркушем

Б) книгою

В) зошитом

Г) файлом


3. Для завершення введення даних у клітинку слід натиснути одну з клавіш зі стрілками або клавішу


А) Shift

Б) Enter

В) Ctrl

Г) Alt


4. Засоби швидкого виділення зі списку певного набору даних, які відповідають заданим критеріям називаються             


А) Форматування

Б) Сортування

В) Фільтрування

Г) Фільтри


5. Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою геометричних фігур називається


А) Таблиця

Б) Схема

В) Діаграма

Г) Графік


 

6. Програма для роботи з електронними таблицями називається


А) Excel

Б) Word

В) Access

Г) PowerPoint


7. Посилання які змінюються залежно від напрямку копіювання в електронній таблиці називаються


А) Абсолютні

Б) Відносні

В) Комбіновані

Г) Мішані


8. Щоб відрізнити абсолютне посилання від відносного , у його записі перед назвою стовпця і номером рядка ставлять символ


А) %

Б) ?

В) №

Г) $


9. Яким знаком слід розпочинати запис формули в ЕТ


А) +

Б) -

В) =

Г) *


10. Скільки клітинок містится в діапазоні А3:В6


А) 8

Б) 11

В) 9

Г) 7


11. Яким чином позначаються стовпці електронної таблиці


 


А) 1, 2, 3, 4 …          

Б) A, B, C, D … 

 В) А, Б, В, Г …      

 Г)I, II, III, IV …


12. Яким чином позначаються рядки електронної таблиці?


А)  1, 2, 3, 4 … 

Б) I, II, III, IV …   

В) А, Б, В, Г …   

Г) A, B, C, D …


2.2 Завдання з кількома привильними відповідями

1. Працівникам якої професії НЕ потрібні уроботі знання Excel?


А) Банкір

Б) Торговець

В) Водій 

Г) Бухгалтер


 

2. Посилання на клітинки електронної таблиці бувають


А) Відносні

Б) Комбіновані

В) Гібридні

Г) Абсолютні


3.  Сортувати, тобто змінювати порядок розташування в рядках чи стовпцях можна


А) За алфавітом

Б) за зростанням

В) за номером

Г) за спаданням


4. Вибиріть основні типи функцій в табличному процесорі


А) Логічні

Б) Тригонометричні

В) Матиматичні

Г) Аналітичні


5. За допомогою автозаповнення ми можемо ввести


А) будь-які числа

Б) дні тижня

В) порядкові числа

Г)текст


6. Електронна таблиця складається з


 А) рядків            

 Б) сторінок

 В) стовпців               

 Г)таблиць


7. Які дані можуть зберігатися у клітинці таблиці?


А) Всі відповіді вірні       

Б) Числові 

В) Графічні

Г)Текстові


8. Табличний процесор підтримує використання таких логічних функцій


А) SUM

Б) ИЛИ

В) MIN

Г) І


 

 

 

2.3 Завдання на встановлення відповідності ( логічні пари ).

1. Встановіть відповідність між адресами комірок та іх посиланнями


А) $A4

Б) A4

В) $A$4

Г) A$4

 

1) Абсолютні

2) Відносні

3) Рядок абсолютне стовбець відносне

4) Рядок відносне стовбець абсолютне


2. Встановіть відповідності між діапазонами комірок та їх розміром


А) A2:B4

Б) C2:C6

В) A1:C3

Г) A23:B24

1) 5

2) 4

3) 6

4) 9


3.  Встановіть відповідність між назвами програм та їх призначенням


А) Блокнот

Б)Word

В) Excel

Г) Paint

1) Текстовий процесор

2) Графічний редактор

3) Табличний процесор

4) Текстовий редактор


4. Встановити відповідність між функцією та її категорією


А)POWER

Б) AVERAGE

В) IF

1) Матиматечна

2) Статистична

3) Логічна


 

 

5. Встановіть відповідність між назвою діаграим та її зображенням


А) Гістограма

Б) Пелюсткова

В) Графік

Г) Кругова

 

1)

2)

3)

4)


6. Визначити який знак за що відповідає


А) Копіювання

Б) Виділення

В) Перенесення

1)  Білий плюс

2) Товстий чорний плюс

3) Плюс зі стрілками


2.4 Завдання на встановленняправильноїлогічноїпослідовності.

1.  Встановіть порядок запуску табличного процесора Excel

А) Всі програми

Б) Microsoft Excel

В) Пуск

Г) Microsoft Office

2. Встановіть порядок збереження документа в Excel

А) Вибрати потрібну папку

Б) Натиснути пункт меню Файл

В) Ввести імя файлу

Г) Вибрати Зберегти як..

Д) Натиснути кнопку Зберегти

 

 

 

 

3. Встановіти порядок дій для форматування даних в комірці

А)викликати Контекстне меню

Б) Встановити необхідні параметри

В) Виділити комірку

Г) Вибрати Формат клітинок

Д) натиснути Ок

4. Встановіть порядок дій які слід виконати для обєднання комірок

А) В групі іннструментів Вирівнювання натиснути

Б) Виділити комірки

В)Натиснути пунк меню Головне

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
16 січня
Переглядів
83
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку