10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Використання web-технологій як ресурсної основи методичної роботи у навчальному закладі

Про матеріал
Матеріали роботи містять узагальнен-ня з питань інноваційної організації методичної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. У напрацюванні висвітлено основні аспекти діяльності методиста із впровадження сучасних цифрових засобів розробки віртуальних середовищ, використання онлайн-інструментів діагностики потреб та запитів усіх учасників освітнього процесу, розкрито форми методичної роботи, що спрямовані на підвищення рівня компетентності педагогів та сприяють їх залученню до самоосвіти. Зміст розробки рекомендовано методистам для оволодіння основами створення веб-ресурсів та методологією їх використання у педагогічній діяльності.
Перегляд файлу

Дорошенко Галина методист

Назва роботи:

Використання як pecypcH0i основи MeT0LIkHH0i роботи у

навчальному зањлад1

MaTepia-TH робо ти MicMT% узагальнення з питань органПазакладах (про   ocBiM. внсвћ.лено ocH0BHi аспекти           методиста i3

впровад;кення сучасних цифрових 3 ac06iB розробки RipryubHk[x середовищ,

викорисгання оњлайн4нструменО  потреб га запиТв ycix учасннкЈв  процесу, розкрнто форми методичнот роботи, що спрямоваю на шдвищення ртвня компетентносп педагопв га сприяють ж залученню цо самоосыги.

3MicT розробки рекомецдовано методистам для основами створення Be6-pecypciB та  iX викорисгання у

дмльносп.

зхпст

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

РозДйП.                                                        сайту MeT0LIkHH0ic.TIY)k6H..                             ...13

1.                                                                                                                                                                                  створеннясайту. . . . . . 1 6

2.                                                                                                                                                                                  ОсобливосТ структуруванняменюсайту.   17

РозДй Ш. — актуальна форма визначення потреб та запипв усж учасниюв навчально-виховного процесу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....20

РозДй IV. методичного супроводу . . . . . . . . . . . . . . . „

1. Використання II--nepHer-pecypciB для забезпечення комунжацп. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...23 2. Дистанјйне консультування, ст.лкуванняу peuicmН1Й ШЛOЩИН1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

РозДй V. з учювськоюмолодщо........ — 28

. . . . 3 1

Список викор истаних (нформац ђйних Джера. .. . . . ..зз

ВСТУП

Сьогодення багатогранней надзвичайно браку€ часу на апробування того, що шлану€ться до Запити

ниюшнього сустльства сутт€во вщрвняються ви тих, що 1снували всього лиш юлька роюв тому.

у цьому адаптувати упровадження

сучасних жноващй до тих умов, що сњлалися, зважаючи на заздалепдь продуманий юнцевий результат, скоординувати дж.льюсть кожного учасника освтњого процесу — основне завдання, над реалващ€ю якого пращо€ методична служба закладу.

що перед методистом поста€ питань, k0TPi потребують яке було б спрямоване на якосТ ocBiTH в

завданням MeT0LIkHH0i служби у наш час € прогнозувати певю процеси з метою зд1йснення ж аналву.

Методист повинен спрямовувати власну на формування компетентносТ педагога, а — i якосТ ocBim.

завданьварто використовувати pi3H0MaHiTHi форми на даний час неактуальною стала проблема адже у жигтя всього так стржмко тому велику увагу зосереджувати на стимулюванкй педагога до caMoocBim, YMiHHi aHui3YBam, синтезувати служби повинна перебувати у посТйному

осучаснення, ма€ бути спрямована на       компетентного педагога, що здатен легко в ocBiTHb0MY      Одк-й€ю i3 складових цього процесу €     сайТв з MeT0LIkHH0i роботи  методичних ka6iHeIiB), що да€ M0kTIHBicTb без  та часових затрат 3Д1йснити тагностику певного спрямування, а також забезпечу€ вчасне 06MiH думками, консультування та й популяризащю джльносп.

          Постановка проблеми.                   вимоги до якост4 трудових pecypciB

потребують переважно          до fx високого як          прац1вниюв системи так i     навчальних 3aUuiB xepiBHIIkiB zax:n4iB освки

пращоють у складних с                                  умовах р озум1Еоть не

3MiH: у тому ynp,aB.1iHc-bk0i јяльност_ проблеми управлжня ЗП(ПТ)О полягае в

с творени, впроващкеню та розвитку комп' ютерно-оркюованого освттнього середовища на ocH0Bi систем, мережџ pecypciB i тдготовка кер1вних i ЗП(ПТ)О до

комплексна перебудова

процесу , тдвищеи.я Пого якосл{ та е $ekIIIBHocIi.

сприяе  навчального зактаду та створення

освттмх середовищ_

Результативною е методична робота тој: коли вона спроектована на

ycix  процесу й базуеться на креативност. Тому

кожному, хт прагне бутн cnpaB7kHiM методистом, тим, кому дарована M0kTuBicTb тркнутися сво1ми майбутньогог варто не покидати прагнення наиперше до власного самовдосконалення_

ocBlTHi як запорука методично; служби

1.1. Ше: цифрових

форм i 3Micry навчального процесу, впровадження комп'ютерних

навчання та тестування, що нада€ проблеми ocBiTH на вищому p1BH1 з урахуванням свпових вимог.

€ одним i3 3ac06iB розвитку процесу навчання, зворотний зв'язок

k0TPi зумовњли  iX

застосування у рвних галузях людсько1 джльносп, насамперед у тих, яю

€ MexaHi3M використання IkTдають M0kTIHBicTb сутт€во

прискорити передавання знаны накопиченого жигт€вого досвщу людства не п.льки мд поколжня до поколжня, а й вы одю€1 людини до 1нш01, сприяють пщвищенню якосп осмти, дозволяють зд1йснювати щдивщуальний, оптимальний для кожного   форм, 3ac06iB, методик навчання, тобто мокливосТ впровад;кення абсолютно нових          викладання

1 навчання.

Забезпечити устшну IkT може глобальна комп'ютерна мережа 1нтернет, адже вона мае мокливосТ збирання та

кожному користувачевж

активний втлив на процес навчання i виховання,

схему передавання знань i методи навчання. Разом з мм,

упровацження1КТ у систему ocBiTH не вплива€ на ocBiTHi а й уводить до процесу ocBim HOBi. Вони  i3 застосуванням комп'ютер1в 1 телекомунжащй, спещального устаткування, програмних та апаратних 3ac06iB, систем обробки  Вони  також 3i створенням нових 3ac06iB навчання i збереження знань, до яких належать й apxiBH, та

Розглядаючи елементи навчання, слщ наголосити, що в освт важливою умовою устшно1 жтеграцп

використаню технолопй.

повинен вносиш в навчальний процес HOBi методи

Мозок учня, налаштований на отримання знань у розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на

Вже давно доведено: що кожен учень освою€ HOBi знання. викладачам важко було знайти до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж i оњлайнових 3ac06iB, заклади ocBiM отримали M0kTIHBicTb подавати нову  таким чином, щоб задовольнити запиТв кожного уня.

 навчнгн кожну днпжу за короткий  часу освоювати, перетворювати 1 викорисговуваги в практичюй джльносп обсяги  Дуже важливо процес навчання так, щоб учень активно, з I_jkaBicno i захотленням пращовала на бачњла плоди cB0€i          i могла iX 01_јнити. Допомогти  у виршјенк-п цього непростого завдання може поеднання традищйних метощв навчання та сучасних

1.2. методично: служби

використанняцифрових   в ocBiTi виникають у зв'язку з         не          бази iX використання, а й методологй розробки цифрових   для ocBim, що примушу€ педагога на практищ оркнтуватися лише на власний досвщ 1 вмжня  шукати шляхи ефективного застосування саме це спонука€ активно пращовати методичну службу, адже €

потреба у                                                                     у великому           H0B0i

                   3acTocyBaHHi комп'ютерних                  на уроках.

       1стотно                    i характер                                       методиста.

з теми методист отримати за pi3HHMH каналами: пщручник, 40Bi4k0Ba .TIiIeparypa, тощо. Та на е значно pecypciB, можна використати д.ля роботи. З одного боку це полегшу€ методиста, з ж — робить ii значно

                                              1нтернет-ресурси MicMTb          pi3HomaH0B0i,

часом                                                                                Bepcii €, як правњло,

к-йким не Тому на сучасну методичну службу ляга€ велика у cm-ne3i та практичному осмтюх жноващй.

Одним i3 вакливих аспектв € використання II--nepHer-pecypciB у MeT0LIkHH0i служби, що допомага€ впровадженню у практичну нетипових форм MeT0LIkHH0i роботи, використанню елеменТв сучасних осмтюх технолопй чи досягнень сучасних педагопчних наук. Однак робота методиста мае бути креативною, вибудуваною на останк-йх досягненнях сучасних Таким чином, методична робота повинна вибудовуватися на традищйних та  методах. Серед метојв у методичк-йй p060Ti якраз € активне використання

мокливостей II--nepHer-MepeN.

Саме це забезпечу€ креативкйсть MeT0LIkHH0i  робить ii рвношлановою, цжавою, оптимальною та спрямованою на запити усж  навчально-виховного процесу. Таким чином можна означиш  вакливих завдань,  яких забезпечуватиме використання у методичк-йй p060Ti:

 науково-методичний супровщ навчально-виховного процесу;

 методичне та консультування

 јагностуванняпотреб та запиТв ycix учасникјв процесу;  забезпечення через форум;

 оргаюзащя самоосмти педагопв, учюв;  популяризащя власно1 джльносп.

Створення    служби, як правило, уособлю€ться у методичного ka6iHery.

Саме це дозволяе науково-методичний

процесу оперативно , без зайвих часових затрат через вчасне консультування. Сайт розкрива€ мокливосТ педагогами. За допомогою pi3H0MaHiTI--Mx

отриму€ методичну допомогу в зручний для нього час. потреб та запиТв ycix

процесу сприя€ правњльному вибору форм та метојв роботи, що спрњятнмуть розв 'язанню проблем у завдань навчально-внховного процесу. 0kpiM того, варто створиш форум, адже це забезпечить безпосередн€ ст.лкування на теми, що 1јкавлять Y]HiB, 6aTbkiB та й загалом ycix, хто не байдужий до kocri ocBim.

           Вакливою складовою                          компетентносТ                     €,

звичайно , caMoocBira. Методист, навиками використання сучасњх  повинен створиш такий просТр, яким 3YMiB би зајкавити педагога, а й сприяв би його caMoocBiTi.

        Варто не забувати про                                                           та

MeT0LIkHH0i, роботи, адже саме це сприятиме 06MiHY а також формуватиме думку громадськосТ про n•icTb ocBiTHix послуг.

1.3. Модель використання цифрових

для педагога

опитувань, на сайтах забезпечу€ не п.льки швцдку д1ю на педагога, але мимовом застав.ля€ його навчитись працювати з веб-ресурсами.

При створенкй веб-простору для методист

повинен бути в першу чергу психологом, тобто й запропонувати на сайТ так, щоб за1_јкавити педагога у нового .

лаким чином, методист сприятиме тому, що педагог вимушений буде удосконалювати а й i3 використання цифрових

Зважаючи на вищезазначене, можна створити певну модель використання

для


 Використання

                      форм MeT0LIkHH0i роботи i3

     цифрових    

використанням цифрових

у p060Ti:

 майстер-њласи i3 впровадження цифрових технолопй;

само-

 упорядкування     корисних Ппернет-

остти педагопв:

ресурс1в;

педагога:

                                                  проведення                                    ППД щодо

       сайту

методично: служби:

консультування, ст.лкування ,

використання цифрових

                                                                                                   дж.льност1                               та


                                                  популяризащя                         педагопв

MeT0LIkHH0i служби.

Така модель використання цифрових  для педагога сприятиме формуванню YMiHb педагога користуватися послугами поштових сервер1в, використовувати мртуалью диски Google, Yandex, Ukr.net, а також удосконалюватиме навики самим персональним комп'ютером й програмним забезпеченням, що да€ доступ до веб-джерел.

        Результати                                  використання цифрових

методичк-йй p060Ti забезпечить веб-ресурсами,         пристроями.

            Однак вибудовувати методичну роботу                       враховуючи yci

особливосТ а саме: потреба опанувати нове, алгоритм з цифровими

6a30Bi потреби знання цифрових

коли yci перспективно зањладу буде результативною, сприятиме педагопв 1 тому пщвищуватиме яюсть навчально-виховного процесу.

сайту методично7 служби закладу

У CBiTi, де щоденно удосконалюються  мокливосТ, реальним

ста€ те, що ще не так давно здавалося неможливим. Хто б подумати, що

BiLIcraI--[b                                 людьми 3irpyTb

сгй.лкувагися з тим, кого                                                                                         Hixro й не

здогадувався, що будь-яку можна буде митт€во почерпнути i3

Ппернету ... Однакце уже те, без чого не обходиться людей.

Тому не забаганкою, а потребою€ на          створення саНв ocBiTHix установ. Надзвичайно актуальною €    сайту          служби або

так званого         саме BiH ма€ виконувати фуню_јю

висвћ.лення Me10LII-HH0i                                                                                                              з

учасниками освтњого процесу, зањладами та установами системи осв1ти,

органами влади Украй-ш, органами  самоврядування,

неурядовими оргаюзащями та громадсьюстю з освпюх питань.

 3Mic10BHe наповнення сайту повинна  методична

служба зањладу, а воно мае бути оперативне та об'€ктивне, то на методиста

методичну роботу зањладу;

 ознайомлення з нормативно-правовими актами, науковометодичними, практичними матер1а.лами з  роботи;

запровадження проекпв, програм, акщй, конкурс1в;

роботи,

жноващйно1, моюторингово1 та мжнародно1 джльносп у систем

осмти;  презентування досягнень системи осмти мста в щ.лому та учасниюв освтњого процесу зокрема;  формування враження про n•icTb ocBiTHix послуг;  оперативне ознайомлення громадськосп з рвними аспектами та напрямами джльносп;  створення умов для жгерактивно1 вза€модп учасниюв освтњого

             процесу,                                       MeT0LIkHH0i служби, громадських

та за1јкавлених oci6 на ocH0Bi використання можливостей

1нтернет;  вияв.лення 1 пщтримку перспективних жноващйних осмтюх педагопчних проекпв та 11--пщатив,

pi3HHx форм навчання засобами сайту (форум, чат, Be6iHap, тощо);  стимулювання творчо1 активносп та самореалвацп учасниюв навчально-виховного процесу.

Таким чином, сайт методичного ka6iHery виконуватиме фуню_јй, що удосконалюють процес основних роботи, оптюйзу€ процес робить його зручним д.ля

кожного учасника.

2.1. визначення параметр1в створення сайту

Сучасний розвиток

звернутиувагуна розвитоквласних pecypciB € сайт. Зараз сайт € вже

Однак не завжди у штатному посаду пращвника, що вщповщатиме за техючю параметри створення та дж.льносп сайту, пращоватиме над удосконаленням техючних мокливостей до запиТв чи потреб

1сну€ багато систем, допомагають у створенкй веб-ресурсу. Та для методичного сайту повинна застосовуватись така система, яка б надавала

I_mrpoki мокливосТ. Одк-й€ю i3 таких систем управлжня сайтом € CMS Wordpress. Чому саме Wordpress? Якщо переглянутн cBiT0BY статистику, то можна побачити, що половини сайТв (а саме 61 ki заре€стровак-й в створек-й саме з допомогою I_j€f системи.

двох iI-m_IHx систем Wordpress мае легкий

адмюстрагивно1 панел1, що дае змогу легко змжювати налаштування.

Wordpress нада€ широкий pi3H0MaHiTHHx (додаток, що розширю€ мокливосТ). За домогою таких шлайк-йв можна pi3H0MaHiTHi форуми, 3Bop0THi зв ' язки, опитування, форми для складовою сайту € жтерактивний зв'язок з мережами. Цей дозволя€ поширювати сайту за його залучати респонденТв до iX перегляду. В структуру  вводиш raki методи, щоб було  з користувачами в реальному час1.

Меню за k•pmepiTIkI  на два: горизонтальне, що MicMTb  для швицкого доступу та вертикальне - детальна робота

MeT0LIkHH0i служби закладу.

2.2. структурування меню сайту

Зважаючи на те, що сайт мае бути привабливим  повинен за1јкавлювати дизайном, BiH ще мае бути добре структурованим у

«Головна» (меню сайту).

Для зручносТ можна створиш мртуальний календар, годинник, статистику вщвщувань.  забезпечить панель пошуку за запитом. Важливим i зручним для користування € посњлання та банери на веб-ресурси, Be6-cropiI--[kkI тощо.

Загальна про заклад, його може бути

«Планування» можна p03MicumI перспективний,

що допомагатиме у проблематик методичних

[Хнього проведення та часових рамках.

Marepia.TIH, «Методична робота», узагальнюватимуть

про структуру MeT0LIkHH0i роботи, й 3MicT0Be наповнення, атестащю та курсову пщготовку педагопчних пращвниюв, дж.льюсть методично1 ради, вцдавничу дж.льюсть.

Для того, щоб уся була охотлена, варто забезпечити створення  «Загальна середня ocBira» (загальна  з

актуальних питань, науково-методичю, практичю матер1али, конспекти занять щодо фуню_јонування ocBiTHix галузей),

(загальна  з актуальних питань

осв1ти, науково-методичю, практичю матер1али, конспекти занять для

('Робота з обдарованою

                                                                                щодо                   роботи з

k0HkypciB, rypHipiB,    д.ля ознайомлював 3i зразками творчих p06iT про

науково-методичю, практичю матер1али, конспекти, нормативю документи, методичк-й заходи та конкурси для

 списки джерел        у пер1одичних виданнях.

        Актуальним д.ля                                                     «Поради батькам», де

можна                                                                       особливосТ

BikY, надавати    до навчання, жњлюзивного навчання тощо .

          конкурси» -                                              актуальна

нормативно-правова база обласних, Micbyux k0HkypciB д.ля педагопчних пращвниюв, а також результативюсть учасп в них.

У

наприњлац, «Фотогалерея» та популяризащю рвномаютних заход1в та под1й, а також дають моклимсть мльного завантаження вщвщувачами сайту.

Для зворотного зв'язку вакливим € облаштування «Форуму», що

обговорення певних

наповнення сайту, за своћ1

характером можна розпод1.лити на три категорп:

        Статичн1, ще  свсю ax=ya.1bHicIb проигом великсге промтжку часу (до статичних матертатв належить про методичну установу: нормативно-правова база тощо) ar-rya.1bHicTb яких протягом обмеженого часу, у зв'жзлу з чим вени повинн1 nepic41v-HH0 оновлюватись (де динам{чних матер1ал1в можна Bi4He сти ггланування роботи це нтру поради, методичнот служби та

        Потком, втрачаютљ актуальнютъ свого зм1сту протягом коротлого промтжку часу (до потокових матер1амв варо вџнестм в  «Головна», «Форум», '(Актуально», «Анонси»)

Щодо дизайнових особливостей сайту  методичного ka6iHery: варто передбачити повну назву закладу, логотип чи емблему: що узагальнювала б симво л\чно роботи. Колъорова гама повинна буш одних Bi2[11HkiB, сприятливих для сприйняття, ni не створювали б напруги та не викликали б ломи: зеленого, б лакигного: тощо

1_Прифт варто 11i46HpaTu близький до друкованого, оптимального для чипння розм1ру

Практичним для користувача буде створення .qiB0i     де меню основних    та верхньој ще     iHL.11 за призначенням Ц1.лтсн1 воздтли

РозДй III.

процесу

3.1. засади

Умгння переДбачати це насаипереД умгння озирнутися на пройДений ииях, оаянути його, побачити в ньомуДжереш сьогоднгшнгхуспгхгв недолгкгв.

В. О. СУХОМ1ИНСЬКИЙ

3MiHH в crpyk•rypi i 3MicIi cY]acH0i ocBiTH потребують пошуку до моделювання  системи кадрами, яка б, фунтуючись на наукових засадах, в       посТйного оновлення i розвитку, сприяла пщвищенню р1вня загально дидактично1, методично1, технолопчно1 1 забезпечувала розвиток творчого потенщалу педагопчних колектимв.

У цьому потреб та запиТв ycix результаТвма€вибудовуватисяусяметодична робота. основними методиста мають бути розвитку викладача, вивчення запиТв та

iHki0BaL.liIIHH,x програм, перспективних формування банку методик, го серед основних напрюпв дтагностичних дослщжень можна визначити таю:

-                        аналв якосп навчання у заклах,

-                        р1вень знань, умжь 1 навичок учк-пв•,

-                        створення умов д.ля формування здоров'язбережувальних компетентностей учюв;

-                        ефективкйсть

-                        забезпечення неперервною

-                        психолопчний супровщ навчально-виховного процесу; - BHxoBH0i роботи та piBeHb вихованосТ - роботи з обдарованою молоддю.

У методичк-йй p060Ti оптимальним € запровадження јагностики. Саме така форма роботи заощаджу€ час тих, хто тих, потреби вивчаються, а також створю€ умови гнучкого проходження опитування (у зручний для респондента час).

Використовуючи веб-ресурс Google Forms, без зайвих зусњль можна швидко створиш форму опитувальника. Для створення таких форм мати свою поштову скриньку у Google. 0kpiM того, програма передбача€ автономний режим форматах.

форми для опитувань можна як на власному Be6-pecypci

(сайТ, так i надсњлати посклання на форму через електронну пошту.

потреб та запиТв ycix  навчально-

виховного процесу здатна забезпечити вчасне вияв.лення проблем у p060Ti допомага€ означиш напрями роботи MeT0LIkHH0i служби, оптюпзувати зд1йснення науково-методичного супроводу, а також лягае в основу корекщйних заход1в.

РозДй IL

методичного супроводу

4.1. Використання IHTepHeT-pecypciB для забезпечення просторово:

комунжацт

Кожна icropwIHa епоха, залежно базових якостей i

погляд1В людства, законом1рно вносить сво1 корективи щодо просторово1

Останк-йм часом так охопњла , що кожен i3 нас й не як почав звертати увагу на у живому

cIIi.TIkYBaHHi, бо CBiT, мабуть, розвива€ться набагато швцдше, людина може 3MiI--MTkI у c06i чесноти, правњла, ki унормовували б потреби особистосТ зокрема.

в мережах Ппернету так заполонњли нас, що з думкою про те, що ми ще не збагнули культури

ведення                  а тим                                на                   Але якщо людство

спромоглося створити то, мабуть, лаки навчитися скеровувати iX у тому, яке б сприяло його ж подальшому p03BHTk0Bi. I якщо сучасник нада€ перевагу то чому б не прислухатися до його потреб i не створити коло щодо фахового зросту.

Отож метою методичного супроводу € забезпечення й доступу i до

ocBiTH впродовж усього жипя, шлощини д.ля ст.лкування у BCix, хто мае у цьому потребу.

0cH0BHi завдання, можна за допомогою IHTepHer-pecypciB, перш за все спроектовак-й на забезпечення оптимальних умов д.ля фахового, загальнокультурного , морального , естетичного розвитку й

самовдосконалення осо бистосТ; залучення до масових проектв, дискус1й; виявлення жгелектаульно1 активносп й самоспйносп щодо


формування здатностей до вибору напрямку щодо самовизначеносТ й подальшому жигт1.

Досконало продумана  i повнота вза€модй BCix cyTI--:icI--Mx компоненпв щодо вир1шення завдань сприя€ вдосконаленню самого необмеженого  ст.лкування, а також akMBi3Y€ BHyrpiI_IIHi потенщйю мокливосп кожного учасника мртуального простору в й зокрема. При цьому координатору оптимально по€днати прийоми й засоби, застосовувати методи, яю даватимуть найкращ1 результати.

Однак у такому BHPi pi3H01uaH0B0i варто навчитися MeT0LIkCT0Bi правњльно          uaIIT0BaH0i

до умов 011MMubH0i й 3arpe6YBaH0i на той час, rak0i, що MicMTb iI--[H0BuiIIHicTb, але й не заперечу€ щоб процес навчання був безперервним, й сприятливим. Використання II--nepeHT-pecypciB може для основних потреб:

*         власне самовдосконалення  майстерносТ пращвника

MeT0LIkHH0i служби;  забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного

процесу (вчасне консулътування,

*         популяризащю та впровадження жноващйних педагопчних методик;  стимулювання зростання компетентносп педагопв.

         Вакливим € фактор                                               тому варто надавати

перевагу                                                                        облашгувати

банери, ki забезпечували б легкий iI-m_IHx установ.

4.2.

консультування, стлкування у реалстичтй площит

0c0611Wicno застосування комплексу дистанщйних форм роботи € те, що вони «виходять» у 1нтернет-просТр i pi3HHx за ступенем потреб науково-методичних покрокових Використання лаких  порад,  не просто полегшу€

пращо педагогащодо пщготовкий проведення уроюв, позакласних заход1в, вийльня€ час д.ля доборуцжавих i Me10L!iB, а й допомага€ на kicH0 вищий piBeHb свою фахову компетентк-йсть, ocB0iTH та зробити

власним надбанням      методики, якнайповк-йше  Ti методолойчк-й    що безперервно впроваджуються в ocBiTHb0MY простор1.

Структура  дистанјйного навчально-методичного забезпечення на сайТ:

      Нормативний комплекс забезпечу€  й консультування

щодо врегулювання навчально-виховного процесу в загальноосмтюх навчальних зањладах, М1стить перелж основних нормативних докуменТв. такого типу на сайТ да€ оперативно про або доповнення у докуменТ. Тому у

головного меню «План роботи», можна отримати дистанщйну консультащю щодо нормативно-правових докуменпв.

комшлексу обдарованими

      Загальнометодичний комплекс передбачений для отримання безпосередньо  на методичк-й проблеми, що виникають у навчально-виховному процес1, тому д.ля них створено роздпли

«Методичк-й консультацй» та «Видавнича

      Методичний комплекс MicMTb педагогами, iX подано в «Майстер-њлас» , а також в

ньому зосереджено увагу на передовому педагопчному досвщ1, про

досягнення  пода€ться  у «Передовий педагопчний досвщ».

основна його встановлення ознак,

служби, а

Воно ма€

методичне консультування повинне забезпечувати потребу щодо вибору правњльних навчання, форм та метојв iX впровадження.

0kpiM того, зазначена вище робота ма€ передбачати задоволення

потреб  що стимулю€ зростання iXHb0i й вщповщно вшлива€ на якбсть ocBiTHix послуг.

       Це може бути                                                        бази зањлајв,

методичк-й                                 щодо проведення ДПА, впровадження нових

Державних стандарТв, а також методичк-й поради, адресно педагогам певного фаху.

          найкраще може бутн                             через

створення форуму. Це дозволить обговорити питання ocBiTH, а також дасть поставити запитання конкретному5.1.                            конкурси, Гнтернет-голосування, флеш-моби форми роботи методично: служби

         У нашому про1ресивному й                                                важко уявити

ствпращо з педагогом, молоддю без залучення потужних мокливостей pecypciB          використання яких сприя€ формуванню   мо     cY]acH0i осо бистосТ, 036po€H0i пошуку, одержання й використання

Застосування мокливостей Ппернету в правњльно-корисному              сприя€

розвиток  сфери                                                           ii

активюсть та зацжавлеюсть жгелектуальною, культурною джльюстю, стимулю€ мотиващю до тзнання свпу, шанування нащонального, формування точки зору, умжня презентувати CB0i зјбносТ й мокливосп.

Вагому роль процесу в науково-методично1 культури педагога.

Серед 1_јкавих  форм, 0kPiM тих, що забезпечують

й консультування, створених методичною службою, можуть

бути pi3H0MaHiTHi  конкурси, турюри.

1_Џкавою формою  осучаснення мокливостей, створення умов для реалвацп осмтюх завдань, популяризацп власно1 джльносп е та проведення Ппернет-голосувань.

Практика що така робота дозволя€ користувачам бути учасниками у найкращих. Статистика кЈ.лькосТ сайту демонстру€ значне зростання його популярносп.

0kpiM того, Ппернет-голосування сприяло створенню або

3Mic10B0MY оновленню сайТв навчальних  Micm. Берути участь у k0Hkypci, кожен навчальний зањлад намагався бути конкурентоспроможним.

Ппе.лектуальний,          рух    входить у стњль жигтя людини.      галузь — то руппйна скла BCix то варто   пропагувати pi3H0MaHiTHi флеш-моби. Вони мають досить добрий     вшлив, а також практичну

значуп_псть.

висновки

3MiHH в спричинњли перетворення в ycix ocBiTHix системах, зокрема в ucreMi kepiBHHkiB

                                                                    ocBim.                                 ocBiTH

akTyui3YBua проблеми          компетентносТ kepiBHHkiB   , iXHb0i      Навчання об'€ктивно стае безперервним, icromo      i характер самого процесу.

Ефективне    роботи навчального закладу як системи    з метою удосконалення          компетентносТ та          ефективносТ        процесу на

сучасному розвитку      набува€ завдяки активному використанню Be6-pecypciB в         ocBiTH.

        Глобальна комп' ютерна мережа Ппернет                                 мокливосТ

тобто ”навчання впродовж усього жигтя”, що стало ключовою ще€ю розвигку сучасно1 системи осмти в усьому свт,

повсякденного  iHn_IHx установ в

Украй--й та за й межами.

У зв'язку з цим особливе значення мае компетентносТ педагога,

знань, а в розвитку здатностей знаходити та впроваджувати у практичну дж.льюсть, оперативно реагувати на жноващйний досвщ, а також проектувати, створювати, експериментально апробовувати     YMiTH iX   розповсюджувати.

          Yci способи                             забезпечення                  та саморозвитку

педагога можливо реа.Тзувати за допомогою i структурованих вебресурс1в.

Застосування простору в i безпосередньо в

педагога стало загальною He06xiLIHicno. OcBiTHi веб-ресурси можуть 1 повиню стати д.ля педагопчно1 громацськосп одним з проритетжх 3ac06iB i вони € ефективним елементом системи ocBiTH, адже HOBi вшливають на BCi компоненти ocBim: 3MiCT, методи та форми навчання, дозволяють виршјувати сњладю та актуалью завдання педагогу для

забезпечу€ дистанјйне та задоволення iX

ocBiTH потребують пошуку

                                                                           системи                       роботи з

кадрами, яка б, фунтуючись на наукових засадах, функа_јонувала в посТйного оновлення i розвитку, сприяла пщвищенню р1вня загально дидактично1, методично1, технолопчно1 1 забезпечувала розвиток творчого потенщалу педагопчних колектимв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бесчасний В. М. Розвиток як позитивний

чинник вшливу на яюсть управ.лжня мтчизняною осмтою.

[Електронний ресурс] /BikTop Бесчасний //Державне удосконалення i розвиток. — 2009. — .Ng 4. — Режим доступу до журналу: http:  . Загол. з екрану.

2. Биков В. Ю. ВШкркпа ocBiIa i вцкркпе навча.льне середовище В.ю.

Биков i практика системами. — 2008. ЛФ2.-С.116 123.

        З. Бирка М.Ф. Розвиток                              компетентносТ вињладача

навчального

зањладу: автореф. дис. на здобупя наук. ступеня кан. пед. наук : спец.

13.00.04  i методика  ocBim» / Бирка MapiaH — К., 2010. — 19с.

4. Гуралюк А.Г. Управ.лжня зањладами ocBim i3 застосуванням ком'€ютерних автореф. дис. на здобупя наук. ступеня кан. пед. наук : спец. 13.00.06 i методика

— К., 2008. — 22с. навчально-виховним процесом у загальноосмтньомунавчальному зањлад1 : дис... канд. пед.

наук: спец. 13.00.01 «Загальна п — К.,

2002.

6.

фед. Г.Л. Губара (голова) [та iH.]. — Житомир : вид. О. О. евенок, 2017.

388 с. -с. 175 - 179.

7 Лунячек В_Е_ Управлння загальноосвћнћг навчальним закладом з використанням комп'ютерних технолопй : дис_ кандидата пед_ наук:

        спец. 13 00 01 «Загальна педагопка та          педагогжи_ — К 2002

305 арка с_200-201

8.                                                  Морзе Н_В_ Впровадження навчально-виховний процес

В. Морзе_ — К. : Арт Еконохй, 2011. — 168 с

9.                                                  В. Управ-гпння розвигком системи праЦ1БНИК1Б ocBiTII : наук_-метод

В. В. огййник. - К. : ЦИТО, 2002.- 186 с.

10_Сергеева ЛМ 1нформатизац1я про фесТно-техючно\ осв{ти як технолопчна основа е ктивного управлжня профес1йно-техмчного навчального закладу Л. М Сергеева / технолог“ та методики навчання у методолойя, теорвц, досвд проблеми_ - Вип_ 29. — К , - 2012, с_ 260-265

1 1 _Федорчук 1_П_ Ком:ютерна TexHika п перспективи 13 впровадження в процес навчання Л_П_ Федорчук CyncHi та методики навчання у наук. пр. рецкол. : I.A. Зязюн (голова) та iH. Кијв2000_ — С 450

pdf
Додано
22 березня 2019
Переглядів
217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку