11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Виступ на тему "Порівняльний аналіз програм з української мови (5-9 класи)для загальноосвітніх закладів з російською мовою навчання".

Про матеріал

У даній роботі подається порівняльний аналіз програм з української мови(5-9 класи)для загальноосвітніх закладів з російською мовою навчання.

Перегляд файлу

Порівняльний аналіз  програм з української мови 

(5-9 класи)для загальноосвітніх закладів  з російською мовою навчання

 

Володіння українською мовою має особливе значення для соціалізації громадян України всіх національностей, успішної  їх інтеграції в українське суспільство, тому вивчення державної мови обов’язкове.

Навчання української мови як державної в 5-8 класах здійснюватиметься за розвантаженими (із змінами) навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html):

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (укладачі: Н. Бондаренко,  С.

Караман,   А. Ярмолюк, В. Кононенко, О. Савченко).

Основна мета вивчення української мови у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин – допомогти учням опанувати граматику (морфологію і синтаксис) з використанням принципів особистісно зорієнтованої моделі навчання, навчити їх висловлювати думки, грамотно писати і любити українське слово, сприяти розвиткові комунікативних навичок школярів. У процесі навчання української мови учителю необхідно застосовувати знання та вміння учнів, набуті на уроках рідної мови. Відповідно структура таких уроків повинна бути добре продумана, не містити зайвого й вузько обмеженого у використанні навчального матеріалу, крім того, передбачати максимальну активність учителя: застосування сучасної методики викладання, реалізація нових здобутків лінгвістичної науки, а також належний науковий рівень викладу теоретичного матеріалу, який слід вдало поєднувати з його доступністю.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства www.mon.gov.ua та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області http://ippobuk.cv.ua/ .

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Оновлення навчальних програм відбувається відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 № 462). 

Безпосередньо громадське обговорення на платформі EdEra та робота з оновлення програм виконується на виконання наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р. 

У змісті навчальних програм основної школи послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень «Нової української школи» (2016) 

У проектах пояснювальних записок розкривається загальна мета шкільної освіти, стисло розкрито сутність компетентнісного підходу і роль кожного предмету у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи. 

Запропонований «Новою українською школою» структурний компонент «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» укладено з урахуванням компетентнісного підходу (на основі рубрики «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів»). 

У результаті поетапної роботи, а також опрацювання та врахування пропозицій та зауважень, надісланих у процесі обговорення навчальної програми на платформу EdEra, внесено такі зміни: 

1.               Наскрізно впроваджено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи», згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим 2011 р. 

2.               Розроблено новий формат пояснювальної записки до програми, де визначено ієрархію цілей навчання, зазначено мету базової середньої освіти, уточнено предметну мету. 

3.               Відповідно до поставлених цілей навчання української мови і стратегій модернізації освіти в Україні конкретизовано завдання навчального предмета. 

4.               Спрощено формулювання тем мовної і мовленнєвої змістових ліній, зокрема мовленнєвознавчих понять. 

5.               Вилучено рубрики «Внутрішньопредметні зв’язки», «Міжпредметні зв’язки», «Культура мовлення» з метою уникнення дублювань. 

6.               У переліку очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів виділено знаннєвий, діяльнісний і ціннісний складники. 

7.               Унесено зміни до структури програми: мовну та мовленнєву змістові лінії синхронізовано: у мовленнєвій подано усні та письмові види роботи з використанням паралельно виучуваного на аспектних уроках теоретичного матеріалу. 

8.               Творчим роботам надано виразно практичного спрямування. 

9.               Крім обов’язкових видів творчих робіт, до програми включено рекомендовані, право вибору яких надано вчителю, чим підкреслено важливість його ролі в організації освітнього процесу. Серед рекомендованих видів робіт учитель може обрати ті, які вважає найбільш корисними, до того ж він може змінювати теми висловлень у відповідності до інтересів і потреб кожного класу. У такий спосіб утверджено свободу професійної діяльності педагога, створено умови для підвищення його професійної майстерності. 

10.           З метою розвантаження програми вилучено деякі види творчих робіт (відгук про відповідь товариша в 5 класі, повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі в 6 класі, переказ тексту наукового стилю та відповідь на уроці в науковому стилі в 5 класі, вибірковий переказ тексту наукового стилю в 6, 9 класах). 

11.           Додано        як      обов’язковий       такий          сучасний     вид    роботи, як      есе

(розмірковування в довільній формі). 

12.           Осучаснено перелік запропонованих до вивчення ділових паперів (вилучено автобіографію, протокол, витяг із протоколу; розписку в 7 класі замінено на звіт про виконану роботу, план роботи перенесено з 6-ого у 8 клас). 

13.           У мовній змістовій лінії перерозподілено навчальні години на повторення вивченого в попередніх класах (указано перед окремими розділами). 

14.           Змінено послідовність тем мовної змістової лінії в 5 класі для оптимізації їх відповідно до вікових особливостей учнів. 

15.           Замінено в 5 класі тему «Частини мови» на «Текст. Речення. Слово» в розділі «Повторення вивченого в початкових класах». 

16.           З програми 5 класу вилучено теми «Види речень за метою висловлення та інтонацією» (як вивчені в початковій школі), «Стилі мовлення». 

17.           Перенесено тему «Правопис слів іншомовного походження» з 5 до 6 класу, розвантажено тему «Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків» у 5 класі з метою оптимізації та уникнення повторів. 

18.           Зазначений у навчальній програмі розподіл годин між розділами вирішено вважати орієнтовним. У разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 5 КЛАС

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

 

ПРОГРАМА(2005  р.)

 

НОВА ПРОГРАМА

1.

          105 год., 3 год. на тиждень;  резервний час – 3 год.)

 

 

 

122 год., 3, 5 год. на тиждень; резервний час – 7 год

2.

           Мовленнєва змістова лінія

(31 год.)

 

 

Мовленнєва змістова лінія

 (34 год.)

 

3.

                Мовна змістова лінія

(71 год.)

1.     Вступ (1 год.)

2.     Повторення вивченого в початкових класах (5 год.)

3.     Відомості з синтаксису і пунктуації (11 год.)

4.     Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (23 год.)

5.     Лексикологія.     Фразеологія         (13 год.)

6.     Будова      слова.         Словотвір.

Орфографія (16 год.)

7.     Повторення вивченого в кінці року (2 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовна змістова лінія (81 год.)

1.      Вступ (1 год.)

2.      Повторення        вивченого   в

початкових класах(5 год.)

3.      Відомості з синтаксису і пунктуації. Елементи стилістики (11 год.)

4.      Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (27 год.)

5.      Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики ( 15 год.)

6.      Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи

стилістики (18 год.)

7.      Повторення та узагальнення вивченого в п’ятому класі(4 год.)

 

 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 6 КЛАС

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

 

ПРОГРАМА(2005 р.)

НОВА ПРОГРАМА

1.

          105 год., 3 год. на тиждень; резервний час – 3 год.)

 

 

122 год., 3, 5 год. на тиждень; резервний час – 4 год

2.

           Мовленнєва змістова лінія

(24 год.)

 

Мовленнєва змістова лінія

 (25 год.)

 

3.

                Мовна змістова лінія

(78 год.)

1.     Вступ (1 год.)

2.     Повторення  та узагальнення вивченого (2 год.)

3.     Морфологія. Орфографія.  Іменник (19 год.)

4.     Прикметник (13 год.)

5.     Числівник(12 год.)

6.     Займенник (9 год.)

7.     Дієслово(20 год.)

8.     Повторення в кінці року(2 год.)

 

 

Мовна змістова лінія (93 год.)

1.        Вступ (1 год.)

2.        Повторення та узагальнення вивченого в п’ятому класі (3год.)

3.        Морфологія.      Орфографія.

Елементи стилістики. Іменник (

21год.)

4.        Прикметник (14 год.)

5.        Числівник(16 год.)

6.        Займенник (10 год.)

7.        Дієслово(25 год.)

8.        Повторення та узагальнення вивченого в 6 класі(3 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 7 КЛАС

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

 

ПРОГРАМА( 2005 р.)

НОВА ПРОГРАМА

1.

          (70 год., 2 год. на тиждень; резервний час – 3 год.)

 

(87 год., 2, 5 год. на тиждень; резервний час – 5 год.)

 

2.

           Мовленнєва змістова лінія

(19 год.)

 

Мовленнєва змістова лінія

 (22 год.)

 

3.

                Мовна змістова лінія

(51 год.)

1.  Вступ (1 год.)

2.  Повторення                    та     узагальнення вивченого 

(2 год.)

3.     Морфологія. Орфографія.  Дієприкметник. (12 год.)

4.     Дієприслівник (5 год.)

5.     Прислівник(12 год.) 6. Службові частини мови.

Прийменник (5 год.)

7.     Сполучник (4 год.)

8.     Частка(4 год.)

9.     Вигук(1 год.)

10. Узагальнення і систематизація вивченого з морфології та

орфографії (2 год.)

 

 

Мовна змістова лінія (60 год.)

1.     Вступ (1 год.)

2.     Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі 

(2 год.)

3.     Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики.

Дієприкметник (14 год.)

4.     Дієприслівник (6 год.)

5.     Прислівник(18 год.)

6.     Службові частини      мови.

Прийменник (6год.)

7.     Сполучник ( 4 год.)

8.     Частка(5 год.)

9.     Вигук(1 год.)

10. Узагальнення і систематизація вивченого з морфології та орфографії (3 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 8 КЛАС

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

 

ПРОГРАМА(2005  р.)

НОВА ПРОГРАМА

1.

          70 год., 2 год. на тиждень;  резервний час – 2 год.)

 

 

70 год., 2 год. на тиждень; резервний час – 2 год

2.

           Мовленнєва змістова лінія

(16 год.)

 

Мовленнєва змістова лінія

 (16 год.)

 

3.

                Мовна змістова лінія

(52 год.)

1.     Вступ (1 год.)

2.     Повторення  та узагальнення вивченого (2 год.)

3.     Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення (4 год.)

4.     Просте речення. Двоскладні речення. Головні і другорядні члени речення (8 годин)

5.     Односкладні речення (6 год.)

6.     Неповні речення (2 год.)

7.     Речення з однорідними членами (5 год.)

8.     Речення із звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями)

(6 год.)

9.     Речення з відокремленими членами  (10 год.)

10. Пряма і непряма мова. Діалог (7 год.)

11. Повторення в кінці року (1 год.)

 

Мовна змістова лінія (52 год.)

1.      Вступ (1 год.)

2.      Повторення вивченого в 7-му класі (2 год.)

3.      Синтаксис.         Пунктуація.

Елементи стилістики  (4 год.)

4.      Просте речення. Двоскладні речення. Головні і другорядні члени речення (10 годин)

5.      Односкладні речення (6 год.)

6.      Неповні речення (2 год.)

7.      Речення з однорідними членами

(6 год.)

8.      Речення із звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями)

(5 год.)

9.      Речення з відокремленими членами  (11 год.)

10.  Пряма і непряма мова (3 год.)

11.  Повторення та узагальнення вивченого  у восьмому класі (2 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 9 КЛАС

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

 

ПРОГРАМА(2005  р.)

НОВА ПРОГРАМА

1.

          70 год., 2 год. на тиждень;  резервний час – 3 год.)

 

70 год., 2 год. на тиждень; резервний час – 2 год

 

2.

           Мовленнєва змістова лінія

(20 год.)

 

Мовленнєва змістова лінія

 (20 год.)

 

3.

                Мовна змістова лінія

(47 год.)

1.     Вступ (1 год.)

2.     Повторення  та узагальнення вивченого (1 год.)

3.     Синтаксис. Пунктуація. Складне речення. Складносурядне речення. (6 год.)

4.     Складнопідрядне речення(12 год.)

5.     Безсполучникове складне речення(6 год.)

6.     Складне речення з різними видами зв’язку(6 год.)

7.     Лінгвістика тексту(5 год.)

8.     Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах(10 год.)

 

 

Мовна змістова лінія

(48 год.)

1.     Вступ (1 год.)

2.     Повторення та узагальнення вивченого у восьмому класі(2 год.)

3.     Синтаксис.          Пунктуація.

Елементи стилістики.  Складне речення. Складносурядне

речення. (5 год.)

4.     Складнопідрядне         речення(16 год.)

5.     Безсполучникове складне речення(6 год.)

6.     Складне речення з різними видами зв’язку(4 год.)

7.     Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах(14 год.)

 

 

 

 

У програмі подано орієнтовний розподіл навчального часу. Учителеві надається право в разі потреби вносити до нього необхідні корективи (скорочення кількості спеціальних уроків розвитку мовлення при цьому небажане).  Резервний час учитель використовує на свій розсуд.

 

 

 

 

pdf
Додано
22 липня 2018
Переглядів
1269
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку