Виступ "Систематизація і актуалізація знань на уроках української мови шляхом використання міжпредметних зв’язків"

Про матеріал
Виступ на тему "Систематизація і актуалізація знань на уроках української мови шляхом використання міжпредметних зв’язків"
Перегляд файлу

Систематизація і актуалізація знань на уроках української мови шляхом використання міжпредметних звязків.

  Освіта й виховання сучасної молодої людини, її гармонійний розвиток вимагають органічного поєднання комплексу знань, умінь і навичок, які набуваються в процесі засвоєння шкільних предметів. Реформа освіти в Україні передбачає оволодіння учнями глибокими й міцними знаннями основ наук, засвоєння провідних ідей навчальних дисциплін, вироблення комунікативних умінь і навичок гармонійно розвиненої особистості, громадянина і патріота нашої держави. Ось чому міжпредметні і внутріпредметні зв'язки у навчальному процесі набувають особливої ваги.                                                                                    Аналізуючи шкільний курс української мови можемо дійти висновку, що в ньому закладені значні можливості для реалізації зв'язків з усіма навчальними дисциплінами.                 Кожний розділ шкільного курсу української мови містить певний міжпредметний матеріал, що сприяє поглибленому розумінню мовних явищ, розширенню світогляду учнів, формуванню в них умінь застосовувати суміжні знання з інших предметів.                               Міжпредметні зв'язки є важливим засобом, який допоможе розкрити учням роль рідної мови в опануванні основ наук (математики, фізики, літератури, історії тощо), зрозуміти функціонування її в різних галузях людських знань.                                                                      Міжпредметні зв'язки формують в учнів світогляд, пізнавальні інтереси, розширюють їх кругозір, сприяють глибокому засвоєнню знань, виробленню мовленнєвих умінь і навичок. Отже, потрібна система роботи з міжпредметних зв'язків під час навчання української мови.                                                                                                                                             Міжпредметні зв'язки - це цільові і змістові збіги, що існують між навчальними предметами. Вони відображають у змісті навчальних дисциплін ті діалектичні зв'язки, які об'єктивно діють у природі та суспільстві й пізнаються сучасними науками. Міжпредметні зв'язки виступають як дидактична умова, що сприяє піднесенню рівня науковості й доступності навчання мови, активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості знань, умінь і навичок. Реалізація міжпредметних зв'язків дає змогу економно і водночас інтенсивно використовувати час на уроках.                                                                                                  Мова, відображаючи всі сторони людської діяльності, виражає у формі мовлення зміст усіх навчальних предметів і вимагає встановлення двобічного зв'язку, що й передбачено шкільною програмою. Зв'язки української мови з іншими предметами мають велике значення.                                                                                                                                                           Для успішної реалізації міжпредметних зв'язків під час навчання української мови необхідно:                                                                                                                                                                                      1) використовувати методи, які найкраще сприяють оволодінню учнями знань;                            2) формувати вміння і навички практично використовувати мовне багатство у будь-якій ситуації, у повсякденному житті;                                                                                                                              3) формувати інтелектуальні вміння і навички учнів, розширювати їхню ерудицію;              4) розширювати науковий світогляд школярів, формувати філософське розуміння суті мови як засобу спілкування, пізнання і мислення.                                                                                    Зв'язки української мови з іншими предметами можуть мати таку структуру:              За контактами з іншими предметами - генетичні (зіставні), функціональні                                                       За змістом - фактичні, понятійні, теоретичні                                                                               За метою використання - для доповнення і поглиблення знань про мову; для порівняння споріднених чи відмінних явищ; для розширення ерудиції, введення нового                                                  За часом, формами реалізації на уроці (розповідь, бесіда, самостійні завдання, міжпредметні уроки); у домашній роботі (завдання міжпредметного характеру); у позакласній роботі (міжпредметні гуртки, факультативи, олімпіади, комплексні екскурсії)              Міжпредметні зв'язки конкретизують роботу вчителя, пронизують усі види і форми його діяльності. Вони є органічною частиною всього навчального процесу і забезпечують системність у засвоєнні знань, формуванні мовленнєвих умінь і навичок.                               Визначаючи зв'язки української мови з іншими предметами, треба мати на увазі насамперед ті з них, які допомагають з'ясувати походження та існування різних мовних явищ і фактів, глибше розкрити їх суть та особливості. Такі зв'язки називають генетичними, або зіставними.                                                                                                                                                          Українська мова генетично пов'язана з історією, зокрема з історією України й українського народу, історією культури, з історією будь-якої галузі людських знань. Використання таких зв'язків допомагає з'ясувати походження лексики, фразеології, графіки, багатьох слів, особливості творення слів, варіанти словоформ і словосполучень тощо.                             Важливим є встановлення генетичного зв'язку української мови з іншими галузями людських знань уже на першому (вступному) уроці в 5 класі, коли з'ясовується значення мови як найважливішого засобу спілкування, ролі мови в житті кожної людини. Саме на цьому уроці діти повинні засвоїти, що мова - продукт народу, засіб формування і вираження думок, засіб спілкування (з'ясовують поняття мова і мовлення). Вона зберігає всі духовні надбання етносу, розвивається і збагачується завдяки його розвитку, через що є його скарбницею.                                                                                                                                                          Різновидом генетичного є зіставний зв'язок, який виражається в зіставленні ті порівнянні фактів і явищ української мови з іншими мовами. Зіставлення споріднених і порівняння відмінних мовних явищ у кількох мовах, і насамперед тих трьох (чотирьох), що вивчаються в школах України (рідної, державної та іноземної) допомагають глибше осмислити закони розвитку мови. При зіставленні однакових понять або явищ можна поставити такі запитання:                                                                                                                                       1. Що спільного й відмінного в графіці української і румунської мов?                                           2. Які звуки вимовляються однаково в українській, румунській, російській, англійській (французькій) мовах?                                                                                                                                             3. Чим схожі і чим різняться рід, число, відмінок в українській,румунській, російській та англійській мовах?                                                                                                                                                           4. Чому українська, російська, білоруська, польська, болгарська мови близькі, споріднені?                                                                                                                                                                        Зіставний зв'язок з іншими мовами можна використовувати під час вивчення різних розділів української мови: лексики, фонетики, словотвору, морфології, синтаксису.  Різновидом зіставного зв'язку є зв'язок української мови з уроками художньої культури (співів). Він допомагає учням якісно засвоїти фонетико-інтонаційну, емоційно-експресивну сторони мови, розвивати фонематичний слух, глибше опанувати орфоепічні норми.                             Українська мова контактує з усіма іншими предметами. Ці зв'язки розкривають функції мовних засобів у різних стилях, їх називають функціональними. Найтісніший функціональний зв'язок встановлюється з літературою, оскільки вона органічно пов'язана з мовою. Основою такого зв'язку є вивчення художнього стилю та його ознак, використання зразків цього стилю на уроках української мови, спостереження над мовою художніх творів па уроках літератури.                                                                                                                              Навчальна програма з української мови спрямовує на активне здійснення функціональних міжпредметних зв'язків, оскільки особливості наукового стилю найкраще розкривати на текстах з підручників математики, історії, фізики, географії тощо.  Використання газетних матеріалів дає змогу глибше ознайомлювати учнів з публіцистичним та офіційно-діловим стилями.                                                                                                                 Найповніші зв'язки змістового характеру української мови встановлюються з іншими мовами, що вивчаються, збігаються об'єкти вивчення цих предметів, а часткові - з літературою, співами, історією, географією та ін. Так, зіставлення і порівняння подібних фактів двох чи трьох мов (голосні і приголосні звуки; корінь, префікс, суфікс; чоловічий, жіночий, середній рід; словосполучення тощо) сприяють формуванню лінгвістичних понять (наприклад, звук, морфема, категорія роду, словосполучення).                                                        Навчання української мови неможливе без використання таких змістових зв'язків. Це забезпечує системний підхід до вивчення мови і диктується шкільними програмами.               Мета міжпредметних зв'язків під час вивчення української мови залежить від змісту й обсягу міжпредметного матеріалу, ступеня спорідненості навчальних дисциплін чи функціонування мовних одиниць. Найчастіше ці зв'язки використовуються для поповнення й поглиблення знань про мову, вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок; порівняння і зіставлення споріднених або відмінних мовних фактів, явищ; для розширення ерудиції учнів, уведення нових відомостей про мову чи інші галузі людських знань.                                          Завжди  ставлю за мету використати міжпредметний матеріал для глибшого усвідомлення й засвоєння мовознавчих термінів. З'ясування кожного терміна, яким користуємося при вивченні мови, буде повнішим і цікавішим для учнів, якщо докладно розкрити історію виникнення його.                                                                                                                Терміни, як правило, відображають ті чи інші уявлення про значення, форми або функції понять, які вони називають. За характером змісту, що передає слово-термін, можна судити про час та умови його появи в українській мові. Шкільні підручники, природно, цього матеріалу не включають. Але вчитель може звернутися до нього і під час з'ясування мовознавчих понять, і на уроках лексикології в 5-6 класах, зокрема при вивченні професійних та запозичених слів.                                                                                                                              Лексико-стилістична робота на уроках української мови часто вимагає використання міжпредметного матеріалу.                                                                                                                                                          Завдання можуть бути різні:                                                                                                                               1) з тексту підручника фізики, математики, історії виписати п'ять-десять слів професійної лексики, з'ясувати їх значення;                                                                                                                 2) розподілити слова в галузі певної науки на власне українські і запозичені ;                             3) з'ясувати значення слів (омонімів, синонімів, неологізмів);                                                                       4) у тексті (уривку) художнього твору виділити загальновживані слова.                            Зв'язки української мови з іншими предметами здійснюються насамперед на уроках. Найчастіше міжпредметні зв'язки встановлюються під час вивчення нового матеріалу, зокрема при з'ясуванні теоретичних питань у формі розповіді або невеличких коментарів у ході бесіди; виконанні вправ лексичного, етимологічного, стилістичного характеру або самостійних завдань з розвитку зв'язного мовлення; складанні невеликих доповідей учнів на теми мовознавчого, історико-літературного та громадсько-політичного характеру.                                          Застосування міжпредметних зв'язків на уроках української мови сприяє інтегрованому навчанню, яке реалізується у формі інтегрованих уроків. Серед інтегрованих форм навчання особливе місце займає поєднання мови з природознавством, історією, географією, математикою.                                                                                                                               Застосовуючи інтегроване навчання, необхідно чітко визначити його зміст, місце в системі уроків та форми реалізації. Найбільше уваги, на думку дослідників, слід приділяти створенню умов для Інтегрованого навчання в процесі формування мовленнєвих умінь і навичок.                                                                                                                                                          Найефективніше інтегроване навчання в роботі з розвитку зв'язного мовлення. Адже словесна творчість дитини поступово переростає в творчість спілкування. Ураховуючи, що зміст роботи з розвитку мовлення відображає різні за тематикою аспекти ("У світі природи", "У світі культури", "Рідний край", "Серед людей", "У світі науки" тощо), інтегроване навчання дозволяє формувати інтелектуально розвинену, духовно багату мовну особистість. Відтак інтегроване навчання має великі розвивальні можливості.                                                                       Використання міжпредметних зв'язків на уроках української мови у вигляді дидактичного матеріалу практично має безмежні можливості. Вправи, побудовані на прикладах текстів різного змісту і стилю, викликають великий інтерес в учнів, активізують їхню увагу, пробуджують емоції, вносять в урок елементи новизни й цікавості. Саме це сприяє поглибленню знань учнів, розширює їхній світогляд, розвиває ерудицію і мовленнєву культуру.

 

 

 

Українська   мова  і  література

  1. Зробіть  синтаксичний  розбір речень, накресліть до них  схеми.  Випишіть дієслова  дійсного і наказового  способів,  визначте їхні значення і граматичні ознаки. Поясніть вживання в дієсловах наказового способу м'якого знака.

Я хочу жити просто, без прикрас,

 Без тих гучних банкетів і лахміття,

Яке мені здається просто сміттям,

Що полонило нерозумних нас.

Хай будуть книги й друзі при столі,

Хай будуть пісня й мила вишиванка,

Хай людські болі, радощі й жалі

Заходять в хату з ранку і до ранку!

(Любов Забашта)

  1. Спишіть,  знайдіть у тексті  займенники. Вкажіть, з якими  частинами  мови вони співвідносні і до яких розрядів належать. Поясніть особливості відмінювання кожного із займенників. Запишіть фонетичною транскрипцією перше речення, поясніть правопис виділених слів.

Летіть, летіть нестримні журавлі,

Через усі держави і кордони,

Несіть привіт від рідної землі,

Усім, хто в неї вірить безборонно.

Усім, хто зміг у серці зберегти

 І землю ту, і мову ту єдину.

Хто крізь усі негоди і світи в собі проніс любов до України.

(А. Матвійчук)

 

  1. Визначте часові форми кожного з дієслів. Вкажіть у строфі антоніми і

синоніми. До якої групи слів слід віднести слово глас? Що треба змінити в

наведеній строфі для того, щоб забезпечити точність рими 1-го і 3-го рядків?

Зробіть синтаксичний  розбір речення.

Не вмре поезія, не згине творчість духа,

Поки живе земля, поки на ній живуть;

Поки природи глас людина серцем слухає,

Клопоти крамарські її ще не заб'ють.  (Олена Пчілка )

 

 

 

  1. Зробіть  синтаксичний  розбір речень, накресліть до них  схеми.  Випишіть дієслова  дійсного і наказового  способів,  визначте їхні значення і граматичні ознаки. Поясніть вживання в дієсловах наказового способу м'якого знака.

Я хочу жити просто, без прикрас,

 Без тих гучних банкетів і лахміття,

Яке мені здається просто сміттям,

Що полонило нерозумних нас.

Хай будуть книги й друзі при столі,

Хай будуть пісня й мила вишиванка,

Хай людські болі, радощі й жалі

Заходять в хату з ранку і до ранку!

(Любов Забашта)

 

 

  1. Перепишіть.  Поставте пропущені  розділові  знаки і  поясніть  їх уживання.

Знайдіть речення із сурядністю і підрядністю. Дайте їх функціонально-стилістичну

і експресивно - емоційну характеристику.

Де живуть  наші батьки й матері там  живуть  і вітри які нас обдували  в  дитинстві.  Оті  перші вітри що пестили  нас на маминих руках  і ми  відкриті їм захлиналися  від того незвичайного  потоку безмежжя краси  й неосяжності. Здригалися  мружили  очі починали входити в світ який звемо життям.

Живуть  там  довкола  маминої  і  батькової  хати  вітри  і птахи і сонце і земля і рід твій і твої перші кроки.

Більшість  людей це носить в серці повік. І якщо є  щось  святе на землі  то  це перш  за все  мама і батько.

(О. Сизоненко)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова і література рідного краю

  1. Поставте пропущені  розділові  знаки і  поясніть  їх уживання.

Знайдіть речення із сурядністю і підрядністю. Дайте їх функціонально-стилістичну

і експресивно - емоційну характеристику.

 З сивих лісів Цецина долітає ласкавий легіт. Дарка підставляє під його крильця-віяльця своє розпалене збуджене обличчя і чує як разом з цими свіжими холодними поцілунками вливається і спокій у серце.

 Ще, ще вітрику-дударику! Так добре від твого дотику! Сонце після гарячого полудня зсунулося на край неба і тепер гріє але не пече. Івонко пропонує дорогу через горб навпростець. Чи добре буде? Бо горб стрімкий. «Хай», - погоджується Дарка. Їй власне подобаються  різні небезпеки і перешкоди.

Ірина Вільде

 

  1. Випишіть предикативні центри, визначте типи підметів і присудків,  вкажіть, чим вони виражені.

Я виріс на твоїх долонях,

Себе на думці я ловлю:

Твоя журба мені на скроні

Кидає іній без жалю.

 

Тобі вклоняюся без втоми,

Як жито жну чи в’яжу сніп.

Яке то щастя жити вдома,

Тобі співаючи пісні.

Василь Васкан

 

  1. Спишіть. Знайдіть у тесті однорідні члени речення. Визначте, якими членами речення вони є. Зробіть висновок про стильову приналежність тексту. Дайте йому заголовок.

У сиву давнину, коли ще не було ані зими, ані снігу, квіти цвіли круглий рік. У полях і садах, у лісах і горах – всюди майоріли вони, вкриваючи землю всіма барвами нашого дивосвіту.

Червоніли маки і троянди, біліли ромашки, айстри й хризантеми, голубіли фіалки, синьо проблискували крізь яру зелень волошки…

Якось із півночі насунула велика світла хмара, і на землю посипався білий сніг.

Василь Мельник


Українська  мова і  румунська

 

1. Перекладіть текст українською мовою.  Порівняйте складні речення в обох мовах, вкажіть на спільне і відмінне в їх структурі та засобах поєднання складових частин. Виконайте синтаксичний розбір першого речення, накресліть схему.

   Limba e o fiintã vie, mereu în dezvoltare si ea trebuie sã fie mereu sensibilã la toate înnoirile economice, sociale, culturale ale vietii (Gr.Vieru).

Limba-i tezaurul cel mai sfânt pe care-l mostenesc copií de la pãrinti, depozitul cel mai sacru care meritã a fi pãstrat cu sfintenie …

(V. Alecsandri).

Lui poate limba sã nu-i placã, dar mie orice limbã-mi place (V.Teleucã).

Alãturãm observarea cum cã limba, alegerea si cursivitatea expresiei în expunerea vorbitã sau scrisã e un element esential, ba chiar un criteriu al culturii

(M.Eminescu).

2..  Перекладіть речення українською мовою. Відшукайте складні речення, зіставте їх з такими ж реченнями в румунській мові. Зробіть висновок щодо вживання розділових знаків між складовими частинами складних речень в обох мовах.

   Uneori apele tac, ca sic and ar fi impietrit(E.Barbu). 2. Cum e bradul aratos, asa-I badea de frumos(Folclor). 3. Am mers tot asa de repede, cum a mers si el. 4. Damele radeau, de lesenau…(V.Alecsandri). 5. Prind a suna clopotele, parca ar boci vremurile trecute(M.Sadoveanu).

 

3. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть службові частини мови,

зіставте їх в обох мовах, схарактеризуйте їх за схемою повного граматичного

розбору. Визначте стиль тексту.

Biserica Nasterea Domnului din Betleem este unul dintre cele mai importante locuri crestine de inchinare. Aceasta biserica a fost ridicata pe locul peaterii in care s-a nascut Mantuitorul Hristos. Biserica Nasterii Domnului din Tara Sfinta se afla in partea de rasarit a orasului Betleem, la opt kilometric de orasul Ierusalim.

 

 

 

 

 

 

4 . Перекладіть на українську мову. Підкресліть багатозначні слова, поясніть всі їх значення.

Sonor, africatã, accentuat, clar, precis, limpede, expresiv, lungire,

prelungire, suierãtor, suflante, subilante, pronuntare, rostire, articulare, aton, neaccentuat, inexpresiv, neclar, imprecis, muiere, atenuare.

 

 

5. Перекладіть  речення  українською  мовою, використовуючи синонімічні сполучники причини бо, тому що, оскільки, через те що, завдяки тому що та ін.

1. Firul tau se rupe des, caci ganduri te framanta(G.Cosbuc). 2. Si amandoi batranii acestea erau albi ca iarna si posomorati ca vremea cea rea, din pricina ca nu aveau copii (I.Creanga). 3. Si atunci fiindca vom fi departe, vom uita unul de altul (Din ziare).


 


Українська мова та історія

 

1. Спишіть текст. Випишіть з тексту прямі і непрямі додатки разом із словами, від

яких вони залежать. Визначте типи речень, накресліть схеми складних речень.

Перше речення запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть пунктограми.

Слов'яни здавна жили по Дністру і по Бугу, по Росі й по Дніпру, по Десні і по Прип'яті аж до Карпат і Вісли. І ніхто не відає, коли вони сіли на цій землі і звідкіля прийшли, бо світ великий, і завжди хтось звідкілясь приходив.

І сіяли вони, як і зараз, пшеницю, просо, жито, а ще — коноплі й льон. Садили часник, цибулю, і ріпу, і капусту. У степу і на лісових галявинах випасали табуни коней, отари овець, гурти скоту, а в ріках ловили рибу. У лісах, дуплах старезних дерев водилося багато бджіл, — і хто не боявся опухнути від їхніх укусів, той завжди мав мед.

Щоб захиститися взимку від стужі, влітку — від негоди, а вночі — від хижого звіра, будували собі з дерева та глини чималі хати, або хижі, і вкривали їх соломою чи очеретом, а для тварин ставили повіті.

(В.Малик)

 

2. Вкажіть, до якого стилю і типу мовлення належить наведений текст. Доберіть до нього заголовок. З'ясуйте, яку роль у ньому виконують прикметники, виконайте їх морфологічний розбір. Поясніть пунктограми в тексті.

Запорізька Січ відіграла величезну прогресивну роль в історії українського народу. Козацтво — збройні сили народу — взяло на себе одну з основних державних функцій — захист рідної землі. До пав козацтва вступали найсміливіші, наймужніші люди — адже на них чекали військові походи і битви. Тривала повсякчасна боротьба проти напасників. І їхні швидкоплавні чайки успішно змагалися з турецькими галерами.

Багатогранним було духовне життя запоріжців. На території Запоріжжя існували загальноосвітні і співочі школи. Серед запоріжців були такі, що здобули освіту в Києво - Могилянській академії і навіть у західноєвропейських університетах. Багато дум та історичних пісень про запоріжців склав народ, який уславив вікопомні звитяжні діла лицарів козацької республіки.

(О. Апанович)

 

 

 

 

 

 

3. Запишіть числівники словами. Поясніть особливості вимови, написання,відмінювання наявних тут числівників. Зробіть їх морфологічний розбір. Поясніть вживання великої букви. З'ясуйте, до якого стилю належить уривок,доведіть це.

У кінці XVI — на початку XVII століття значного розвитку набуло друкарство. Острозька друкарня за 32 роки (1580-1612 р.р.) видала 18 книг, Львівська за цей же час — 13 книг, Києво-Печерська за 13 років — 40 книг. Серед цих видань були й великі книги по 1000- 1500 сторінок.

Києво - Могилянська академія за часів Мазепи (кінець XVII— початок XVIII століття ) досягла найбільшого розквіту. Вона - налічувала щорічно до 2000 студентів. Після короткого занепаду, спричиненого московськими репресіями, число студентів зменшилося до 160, але в роках 1715 - 1717 академія знов ожила і в середньому нараховувала 1000 студентів.

(За М. Семчишиним)

 

4. Напишіть під диктовку. Випишіть: а) підмет і присудок; б ) слова, пов'язані сурядним зв'язком; в) слова, пов'язані підрядним зв'язком. Вкажіть типи підрядного зв'язку. Поясніть значення слів археологія і літописець. Доберіть синоніми до слів заснований, легендарний, поселення, власний.

і Київське віче.

Особливу вагу в житті слов'ян мали ради громади, які називалися віче. Право прийти туди і висловитись мали всі вільні громадяни.

Якщо князь приймав важливе рішення, то мав одержати на нього згоду віча. Віче могло прогнати князя, запросити на його місце іншого, більш гідного. Історики підрахували, що у Кш&і таким способом громада поміняла чотирнадцять князів.

Подекуди князі захоплювали владу силоміць, але рано чи пізно шукали підтримки віча, намагались завоювати прихильність громади. Без цього жоден не міг утриматися на престолі.

Віче підтримувало князів мудрих, далекоглядних і справедливих. Така була тодішня форма народовладдя.

(За М.Слабошпицьким )

 

 

 

 

 

 


Українська мова і математика та фізика

  1. Словниковий диктант. Поясніть лексичне значення слів. Люди якої професії найчастіше їх вживають? Поставте наголос, поясніть правопис.

Аксіома, геометрія, математика, бісектриса, рівнобедрений трикутник, тетраедр, вектор, медіана, периметр, паралелограм, трапеція, хорда, симетрія, абсциса, перпендикуляр, інтервал, паралельність, стереометрія, координати, піраміда, многогранник, циліндр, сфера, еліпс, тригонометрія, півплощина, логарифм, вертикальність, суміжність, теорема Фалеса, проекція, катет, мінута, синус, косинус, арктангенс, арккотангенс, діагональ, арифметика, прогресія, діаметр, множення.

 

  1. . Словниковий диктант.

Визначте, з якої мови запозичено слова. З'ясуйте їх лексичне значення. Поставте наголос. Складіть шість речень, ввівши в них подані іншомовні слова (на вибір). Зробіть синтаксичний розбір цих речень.

Аналіз, атмосфера, атом, горизонт, графік, диск, електрика, епідіаскоп, магніт, термометр, акумулятор, вентилятор, градус, дистиляція, екватор, конденсація, мінус, плюс, радіація, секунда, температура, шкала, клапан, колба, компас, лінза, ракета, штатив, блок, контейнер, лазер, ліфт, прожектор, батерея, бінокль, дережабль, екран, ізолятор, лупа, фільтр, флюгер, шлюз.

 

3. Словниковий диктант.

Поясніть правопис слів. Вкажіть спосіб їх творення. Розберіть слова за будовою.

           Антипротон, антиречовина, антитіло, античастинка, надзорі, надпровідність, надструм, надтиск, надгалактика, негнучкість, непрозорість, непровідність, підоболонка, підстанція, регенератор, рекомбінація, реконструкція, ультразвук, ультрафільтр, ультрамікрон, амперметр, вольтметр, рентгенолог, кулонметр, мілікюрі.

4. Вибірковий диктант.

Випишіть запозичені слова. Вкажіть слова іншомовного походження,

які стали загальновживаними; слова іншомовного походження, які ще не набули

значного поширення. Поясніть їх правопис.

У центрі Каракумів кілька років безвідмовно працює перша у світі наземна СЕС (сонячна електростанція). Потужність її зовсім невелика — усього півкіловата. Та вона дає змогу підняти за день із двадцятиметрової глибини понад двадцять кубометрів солоної води. Уявляєте собі, як діє ця станція? Сонячне проміння вловлюється дзеркалами - концентраторами, у фокусі яких розташована фотобатарея, що генерує струм. Ним живиться двигун водопідйомника. Дзеркала разом із фотобатареєю, подібно до головки соняшника, автоматично стежать за небесним світилом, знаходять його після проходження хмар, а вранці з першими сонячними променями повертаються на схід.

Піднята з глибин солона вода надходить у сонячний опріснювач — забетоно­вані лотки, покриті похило розташованим склом. Проміння крізь скло нагріває воду, яка випаровується і, конденсуючись на ньому, стікає в приймач. Одержану дистильовану воду змішують із розсолом. Ось таким способом забезпечують питвом дві тисячі знаменитих каракумських овець.

5. Спишіть текст. Зробіть морфологічний розбір службових частин мови. Зробіть синтаксичний розбір речень другого абзацу. Зробіть фонетичний аналіз виділених слів.

Чи жив Піфагор?

При імені Піфагора будь-хто, очевидно, перш за все, представляє собі його знамениту теорему, згідно з якою сума квадратів катетів прямокутного трикутника дорівнює квадрату гіпотенузи. Чи відкрив Піфагор щось інше, крім цієї теореми, — знає небагато, однак про належність теореми, саме Піфагорові, знають усі.

Та ось що найбільш дивне — ми навіть не можемо з усією упевненістю сказати, чи жив насправді на світі Піфагор. Про нього розповідають стільки небилиць, що тільки наївна людина згодиться прийняти їх усіх на віру...

Ми знаємо лише, що в VI столітті до н.е. в Давній Греції існувала велика філософсько - математична школа, послідовників якої називали піфагорійцями...

( За М. Кованцовим )

 

 


Українська мова і біологія

1. Прочитайте, випишіть слова професіоналізми. Скажіть, з діяльністю людей якої професії вони тут пов'язані. Назвіть усі повнозначні частини мови, вкажіть на їх синтаксичну роль.

Око людини подібне до фотографічного апарата. У фотоапараті світлові промені потрапляють у об'єктив і заломлюються.

Віддаляючи або наближаючи об'єктив до світлочутливої плівки, дістають на ній чітке зображення. В оці роль об'єктива виконує кришталик. Він нерухомий, але може міняти свою кривизну — і тому на сітчастій оболонці виходить чітке зображення і близьких і далеких предметів.

Очі й вуха в різних тварин мають неоднакову будову. Щоб оцінити зір і слух різних тварин, треба порівняти їх зі своїми власними.

(В. Сабунаєв)

2. Вкажіть слова, утворені суфіксальним способом. Визначте значення суфіксів. Яку роль у тексті відіграють сполучники? Розберіть синтаксично останнє речення. Вкажіть у тексті ряди однорідних членів речення.

Конвалія — багаторічна рослина. Вона має два, часом три великих листки, що виростають з повзучого підземного кореневища. Щороку кореневище утворює біля основи стебла невелику бруньку. За літо брунька поволі перетворюється на довгий підземний паросток. А навесні кінець паростка починає викидати зелені листочки. Але стебло з квітками з'явиться ще не скоро. Мине два - три роки, і біля стебла утвориться велика брунька. З неї проростає гнучка стеблина і вкривається білими квітами. Майже чотири роки росте, розвивається конвалія, поки на ній зацвітуть запашні дзвіночки.

3. Пояснювальний диктант.

До якого стилю і типу мовлення належить текст? Зробіть синтаксичний

розбір ускладнених речень. .

Ліси, парки, зелені насадження, забезпечуючи атмосферу киснем, знижуючи концентрацію вуглекислоти в повітрі виконують водоохоронні, лікувальні та естетичні функції. Гектар лісу виділяє в атмосферу щорічно три тонни кисню. Виділяючи леткі речовини — фотонциди, рослини пригнічують або знищують шкідливі мікроорганізми. Зелені насадження відфільтровуюсь з повітря радіоактивні елементи.

 

 

 

 

4. Спишіть. У кожному з речень тексту вкажіть " відоме " слово (частину мови,яка відібрала інформацію з попереднього речення) та "нове", тобто нові івідомості, які цим реченням додано. До якого типу мовлення ви віднесли б уривок? Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Піхта.

За зовнішнім виглядом піхта нагадує ялину. Як і в ялини, в неї густа крона. Обриси крони нагадують конус. Через конусоподібну форму крони піхту легко сплутати з ялиною.

Відмінності між піхтою і ялиною можна помітити, роздивляючись дерево зблизька. Уважний погляд помітить, що глиця в піхти не така, як у ялини. Якщо ялинові голки загострені, то глиця піхти плоска з заокругленою голівкою. На нижній стороні піхтової голки видно дві білуваті смужки. Такі смуги — це восковий наліт. Він береже гопки й гілля від заливання водою під час дощів.

(В. Петров )


Українська мова і музика

1. Вибірково - розподільний диктант.

Випишіть у три стовпчики якісні, відносні і присвійні прикметники. Поясніть, за якими ознаками ви їх розрізняєте. Утворіть ступені порівняння від якісних прикметників. Поясніть правопис.

У вік музичного модернізму, задушливого смогу біт-, хіт-, поп-, рок-музики, що заполонив душі широких мас, особливо молоді, наша пісня повинна стати своєрідним оазисом духовності для тих, хто здатний відчувати красу рідної мови, вслухатись у соловейкову мелодію... Українська пісня не тільки спроможна лікувати тих, хто опинився в незавидному становищі безбатьченка. Вона з давніх-давен здатна єднати людей у любові один до одного, у любові до батьківщини. Свого часу Шіллер писав: "Де співають, там лишайся жити. Лихі люди не співають пісень..."

(А. Авдіевський)

2. Спишіть текст. Поясніть написання виділених слів. До іменників доберіть спільнокореневі прикметники. Зробіть їх морфологічний розбір та синтаксичний розбір першого речення.                                                                                                                              Український народ упродовж свого існування завжди був неперевершеним творцем

чарівної пісні, яка вирізняється своєрідністю, неповторністю на тлі світової

музичної культури. Це найдорожчий скарб народу, неоціненна частка його

поетичної душі. В ній зберігається історія і характер, обдарованість і краса

людська, в ній, немов у своєрідному комп'ютері,запрограмований морально-етичний

код і духовна велич української нації. (А. Авдіевський)

 

3. Словниковий диктант.

Користуючись "Словником іншомовних слів" вкажіть, з якої мови запозичені

слова, поясніть правопис. Складіть 5 -б речень з даними словами (на вибір).

Вкажіть частини мови у цих реченнях. Поясніть лексичне значення іншомовних

слів і поставте наголос.

Акорд, піано, форте, литаври, адажіо, арія, віолончель, імпровізатор, кантата, квартет, консерваторія, алегро, джаз, соната, аріозо, симфонія, каватина, вокалізм, гетерофонія, гелекон, діапазон, дивертисмент, інтермедія, клавесин, лейтмотив, ноктюрн, ноктюр, ораторія, поліфонія, рондо, речитатив, сюїта, скерцо, увертюра, фуга, балет, оперета, лібретто, антракт, опус.

 

 

 

4. Спишіть. Підкресліть головні члени речення. Охарактеризуйте будову і морфо­

логічне їх вираження. Поставте розділові знаки і сформулюйте правила

пунктуації, якими ви користуєтесь при цьому. Вставте пропущені букви і

поясніть написання.

 

Д...тинство і ран..я юніст... Миколи Віталійовича Лисенка пройшли серед сіл…с…кої пр...роди Полтавщини. Рано познайомився з народною піснею оцінив і полюбив її на все жит...я. З п'яти років виявив надзвичайні музичні здібності і почав систематично займатися музикою. Ран...я творчіст... композитора тісно пов'язана з українським фол...клором. Найбільш відомий його твір це опера "Тарас Бульба". Його д...тячі оп...ри "Коза-дереза" "Зима і весна" Пан Коцький" побудовані на мотивах народних казок пісень і танців. Крім оп...рних творів М.В. Лисенко оказав неоціниму заслугу і в художніх обробках народних пісень. Він автор романсів та дуетів на тексти І.Франка М.Старицького А. Міцкевича, Л.Українки Є. Гребінки. М.В. Лисенко вважаєт...ся основоположником української класичної музики.

5. Попереджувальний диктант.

Пояснити орфограми та пунктограми. Підкресліть однорідні члени речення.

Вкажіть, якими членами речення вони виступають. Та якими частинами мови

виражені. Зробіть синтаксичний розбір II речення, накресліть до нього схему.

Зробіть морфологічний розбір всіх наявних службових частин мови.

За своїм мелодійним і гармонійним змістом наспів "Вальсу - фантазії" М.І. Глінки близький до невимовно прекрасних ліричних тем, які були ніжно викохані в меланхолійних мріях і скорботах Шуберта, мріях і жалобах чутливого і вишуканого Шумана, і в подальшій еволюції успадкованих і емоційно загострених Чайковським ї Григом... Мелодика "Вальсу-фантазії" має тісний зв'язок з милим романтичним минулим: вона намічала затишну стежинку на шляху, по якому ще потрібно було пройти музиці такого жанру...


Українська мова і образотворче мистецтво

 

1. Спишіть. Виконайте синтаксичний розбір речень. Знайдіть слова - терміни, поясніть їх значення. Випишіть антоніми. Поставте наголос над виділеними словами.

Живописець і графік спочатку намічають основні маси, зокрема розміщення темних і світлих мас, а також різних за кольором частин картини. Наприклад, світла постать на темному фоні або темна на світлому. Скульптор у думці й на малюнку накреслює основні маси і рухи майбутньої картини.

 

2. Схарактеризуйте засоби зв'язку частин складних речень. Накресліть схеми цих речень. Поясніть орфограми у виділених словах.

Особливе місце в народному мистецтві посідають своєрідні розписи Катерини Білокур, яка створювала написані олією чудові картини. В них відчувається велике розуміння природи. Ці картини дуже безпосередні. Фарби її вражають свіжістю й силою кольору, композиція відзначається декоративністю.

Ті роботи здаються шматками якихось прекрасних гобеленів або дорогоцінних тканин: природа, рослини на них розкриваються як своєрідна алегорія. Так, на одному полотні ми бачимо великий сонях, над яким виростають витончені стебла пшениці. Проти них художниця розмістила цілий каскад квітів. Тут ніби розкривається думка про значущість праці людини й вирощеного нею хліба, а розкішна рамка для нього — симфонія квітів.

Живопис Катерини Білокур — дивовижна й прекрасна сторінка українського народного мистецтва.

 

3. Виписати з тексту дієслова, визначити їх граматичні категорії. Поясніть

значення виділених слів.

Чи чув ти слово "графіка "? Це, мабуть, один з найпоширеніших видів мистецтва.

Графіка тебе оточує скрізь. Це ілюстрації в книгах, газетах, журналах, плакати, різноманітні промислові етикетки, дипломи, грамоти, поштові марки.

Графічне зображення можна виконати різними матеріалами; олівцем, тушшю, спеціально приготовленою вуглиною, акварельними і гуашевими фарбами. Характерними особливостями його є штрих, лінія, контраст чорного і білого, але гравюра може також бути кольоровою і навіть різнокольоровою, наприклад, ілюстрація до книжки.

Один з видів графіки — гравюра. Художник наносить зображення, вирізаючи його на дерев'яній дошці, металевій пластині або лінолеумі. Відбиток з них називається гравюрою і естампом.

 

 

4. Вибірковий диктант. Виписати з тексту сполучники, схарактеризуйте їх.

Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Кожний з живописних жанрів має свої особливості і вимагає особливого обдаровання художника. Відомо, що один з найскладніших жанрів — портретний. У портреті художник не тільки передає схожість (без чого не буде портрета), а й розкриває суть людини, її внутрішній світ, думки і почуття. Для цього художник-портретист використовує всі засоби живописного вирішення. Він створює образ за допомогою і точного малюнка, і композиції, і найтонших колірних відношень, і фактури, і колірного та тонального контрасту. Для створення контрасту художник використовує фон, наприклад, природу, або робить фон нейтральним, різко протиставляючи йому постать або обличчя людини.

5. У поданому тексті числівники записати словами. Провідміняйте виділені числівники. Поясніть вживання великої букви.

Ісаак Ілліч Левітан народився 18(30) серпня 1860 року в містечку Кибарти колишньої Ковенської губернії. На початку 70-х років сім'я його переїздить до Москви, але невдовзі помирають батько й мати. Левітан залишився з братом і двома сестрами. Почалася боротьба за життя. П'ятнадцятирічний Левітан учився тоді в Московському училищі живопису, ліплення і архітектури. "Говорили про його велике обдаровання і про його великі злидні", — читаємо ми у спогадах. Бідувати довелося багато років, перш ніж прийшло визнання.


Українська мова і фізичне виховання

 

1. Пояснювальний диктант.

Виконайте повний морфологічний розбір вигуків. Виділіть з тексту

словосполучення, утворені способом узгодження, керування та прилягання.

Установіть синтаксичні відношення в них ( означальні, об'єктні, обставинні).

У спорті лік часу ведеться не тільки на хвилини і секунди, а й на десяті

частки секунди. Мить часто вирішує долю рекорду. Так, стометрову доріжку треба

пробігти за лічені секунди. А це не так просто.

Вам, мабуть, доводилось бачити, як легкоатлети починають біг на короткі дистанції — на 60, 100, 200 і 400 м.

За командою "На старт!" бігуни стають на одне коліно, опираючись руками об землю. За командою "Увага!"вони трохи піднімаються, продовжуючи впиратися руками в землю. І після команди "Марш!" або пострілу зі стартового пістолета починають біг.

2. Спишіть текст. Поясніть вживання великої букви. Знайдіть слова іншомов­ного походження, поясніть їх значення, правопис, джерело запозичення. Вставте пропущені букви, поясніть орфограми. Останнє речення запишіть фонетичною транскрипцією.

Перші відомі нам Олімпійс.кі ігри відбулися в 776 році до н.е. Атлет — п...р...можець Олімпійс.ких ігор у Греції — користувався великими поч...стями. Його ім'я, ім'я його бат...ка і назву міста, де він народився, тричі в...голошували оповісники. На честь п...р...можця поети складали оди, а співці їх виконували. Кращі скул...птори Греції створювали статуї п...р...можцю Олімпійс.ких ігор.

Перші сучасні Олімпійс.кі ігри відбулися в Афінах у 1896 році. Олімпійс.ка хартія — це головні принципи, правила і положення ігор. Її на пропозицію засновника Олімпіад сучасності П'єра де Кубертена затвердив Міжнародний спортивний конгрес 1894 року в Парижі.

3. Визначте у наведеному тексті типи простих речень за будовою. Підкресліть предикативні центри. Визначте типи головних членів, схарактеризуйте засоби їх вираження. Зробіть фонетичний розбір виділених слів. Поясніть вживання великої букви. Визначте стиль тексту.

Олімпійські символи.

Олімпійський вогонь — символ миру і дружби між народами. За місяць до початку Олімпіади — 80 у знаменитому місті Стародавньої Еллади — Олімпії — його запалила грецька актриса театру "Арма Теспідес" Марія Москоліу.

Олімпійський прапор — це білосніжне полотнище, в центрі якого переплетено п'ять кілець — символ єднання п'яти континентів (голубе — Європа, чорне — Африка, жовте — Азія, зелене — Австралія, червоне — Америка). Міжнародний Олімпійський комітет затвердив його в 1913 році.

4. Словниковий диктант.

Поясніть джерела запозичення слів, їхнє лексичне значення і правопис. Складіть 5 - 6 речень з даними словами (на вибір). Назвіть у них частини мови. Вкажіть засіб творення всіх слів.

Біатлон, гімнаст, ватерполіст, лижник, бігун, борець, плавець, воротар, гонщик, гребець, захисник, нокаут, тандем, метальник, скорохід, спартакіада, цукахара, аксель, марафонський біг, отлер, регбі, мотоболіст, баскетболістка, волейболістка, велосипедист, гандбол, фігуристка, важкоатлет, лучник, рапірист, яхтсменка, юніор, фехтувальник, спринтер, тенісист, велотрек, стадіон, фінал, дискобол, каное, регата, арбітр, голкіпер.

5. Спишіть вірш. Поясніть орфограми, розставте потрібні розділові знаки і пояс­ніть їх. Випишіть займенники, визначте їх розряд, роль у реченні, їх відмінок. Знайдіть прості ускладнені речення, зробіть їх синтаксичний розбір.

Футбол в тумані/ де гравець як мім —

То може найдивніша з пантомім.

 Із ким він грає і куди він б'є?

Літає м'яч невпізнаний об'єкт.

/ ледь помітні постаті вугласті

 Пірнають вгору як плавці без ластів.

 В туман кричать незримі глядачі

Повсюду всім ввижаються м'ячі.

 Свистить суддя. А власне в чому справа?

 В тумані гра то гра уже без правил.

 В туман - траву стрибає воротар —

Ловити м'яч котрий не пролітав.

 Оце подача! — вигуки в юрбі. —   Забив прекрасно. Шкода що собі.

Л. Костенко.

 

 

 

docx
Додано
9 березня
Переглядів
173
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку