Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літератури

Про матеріал
Посібник презентує найцікавіші форми і методи організації та проведення сучасного освітнього процесу.
Перегляд файлу

Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради

Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Юліана Головінського

 

 

 

Гришко Г. Г.

Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літератури

 

Методичні матеріали на допомогу вчителям-філологам

 

 

 

 

2021

 Гришко Г. Г.  Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літератури.

Методичні матеріали на допомогу вчителям-філологам  2021р., 40 ст.

Посібник  презентує  найцікавіші   форми  і  методи  організації  та  проведення  сучасного  освітнього  процесу, які  сприяють  розвитку   і  формуванню  основних  компетентностей  здобувачів  освіти. Методичну розробку можна  використовувати  для  підготовки  уроків  з  використанням інтерактивних  методик і технологій навчання.

Автор: Гришко Галина Григорівна – учитель української мови та літератури  Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського, спеціаліст вищої категорії.

Рецензенти : Онищак  І.М., директор Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ю.Головінського, учитель  української  мови  та літератури, спеціаліст  вищої категорії

Задурська  Г.Р., учитель української мови та літератури Великоглібовицького  ЗЗСО І –ІІІ ст. ім. Ю. Головінського, спеціаліст  вищої  категорії, «старший учитель»  Відповідальна за випуск та  методичну роботу:  

Микитів К. С. – спеціаліст І категорії відділу освіти. Схвалено та рекомендовано для практичного використання методичною радою відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради ( протокол від 23.02.2021р. № 1)   Комп’ютерний набір : Гришко Г.Г.

                                              Зміст

 

Передмова……………………………………………..4-5ст

Застосування  інноваційних технологій на уроках української мови та літератури……………………………………………..6-17ст

Плани-конспекти уроків  із  застосуванням  інноваційних   технологій…………………………………………..18-35ст 

Творчі спринти………………………………………36-37ст

Післяслово………………………………………………38ст

Список використаних джерел………………………39-40ст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

     Моделювання  процесу  навчання  в  сучасній  школі   є  ефективною  формою  технологічного  підходу  до  уроку  української  мови  та  літератури.  На  сьогодні  надзвичайно актуальним  є    застосування інноваційних  технологій,  які   зорієнтовані  не  лише  на  поповнення  знань здобувачів  освіти   з  української  мови  та  літератури,  а  й  на   розвиток  умінь  творчого,  самостійного  вирішення завдань  практичного  характеру,  посилення  інтелектуальної  спроможності,  пізнавальної  активності  школярів. 

     Саме  застосування  інноваційних  технологій  навчання  на  уроках  створює  умови для  кращого  засвоєння  нового  матеріалу  та  активізації  пізнавальної  діяльності  учнів,  . Доцільно   обирати  методи,  прийоми,  форми  діяльності,  які  можуть  застосовуватися  на  уроці ( прийом  незакінчених  речень, есе,  інтерв’ю,створення  асоціативних  рядів, формування  запитань  до  автора, рефлексійні  запитання, метод «  Прес»,  мозковий  штурм,  акваріум, мозаїка, кубування).

     Використання    інноваційних технологій  на  уроках  української  мови  та  літератури – засіб  для  досягнення  такої  атмосфери  на уроці,  яка  сприяє  співпраці  вчителя  та учня, порозумінню  й  доброзичливості,  дає  можливість  дійсно  реалізувати  особистісно орієнтоване  навчання.

    Тому  сучасний  урок вимагає  від  учителя  пошуку  нових  методів  подання  інформації.  Застосування    інновацій  якраз  допомагає  підняти  шкільний  урок  на  якісно  новий  сучасний  рівень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування  інноваційних  технологій  на  уроках  української  мови  та літератури

 

   Сучасний  учитель  повинен  іти в ногу з  часом, розуміючи, що  зі  змінами  в  суспільстві  змінюються  і  вимоги до  викладання  предмета,  у  тому  числі  української  мови  та  літератури. « Урок – це  дзеркало   загальної  і  педагогічної  культури  вчителя,  мірило  його  інтелектуального  багатства,  показник  його  кругозору  та  ерудиції», - так  стверджував В.Сухомлинський. Як же  зробити  урок  цікавим,  ефективним  та  результативним? 

Насамперед необхідно  освітній  процес  будувати  за  принципом  діалогу, щоб  кожен  здобувач освіти  почувався  дослідником, який  самостійно  здобуває  знання. (джерело №8)

    Ідеалом  сучасного  навчання  є  особистість не з  енциклопедично розвиненою  пам’яттю, а  з гнучким    розумом, з  швидкою  реакцією  на  все  нове, з повноцінними, розвинутими  потребами, з  добрими  орієнтувальними  навичками  й творчими  здібностями.

     У  зв’язку  з  цим  зростає  потреба у  застосуванні особистісно  зорієнтованих  інноваційних  педагогічних  технологій.

    На  відміну  від  звичайних  уроків, метою  яких є  оволодіння  знаннями, уміннями  та  навичками, уроки  із застосуванням  інноваційних технологій  найбільш  повно  враховують  інтереси, нахили, здібності  кожного  здобувача  освіти. На таких  уроках  поєднується досвід   традиційних  уроків – сприймання  нового  матеріалу, засвоєння, осмислення,  узагальнення, -  але  у  незвичайних  формах.

    Під  час  вивчення  української  мови  та літератури слід  активніше  використовувати  сучасні  технології: ігрові,  мультимедійні, проектні, інтерактивні види  і  форми роботи, які  стимулюють  творчу  активність  школярів.

    Педагоги  єдині  в думці, що  гра  ефективно  підвищує  мотивацію.

    Василь  Сухомлинський  стверджував, що  « гра – це  іскра,  яка  запалює  вогник  допитливості  та  зацікавленості».  Навіть  пасивний  учень  швидко  залучається  до гри. Серед  видів  ігор  можна  виділити  учнів,  сприяє  закріпленню  навчального  матеріалу, розвиває  умів  нових  умовах. Гра -  мандрівка , котра сприяє осмисленню  та  закріпленню  нового  матеріалу, сюжетно – рольові  ігри,  в  яких  дії  інсценуються  й  учні  грають  певні  ролі. Ігри – змагання, що  включають  усі  види  дидактичних  ігор. Ігри  на  уроці  виконують  пізнавальну, комунікативну, розвивальну функції, а  також створюють  сприятливу  психологічну   атмосферу.  Гра   розвиває  важливі  соціальні  навички  та  вміння,  здатність   до  кооперації,   вчить  бачити   ситуацію  очима  інших  та  дозволяє  одержати  досвід,    цінний  для    майбутнього   життя.

    Ефективність  навчання   рідної  мови  значною  мірою  залежить  від  чіткої  та  грунтовної  організації освітнього  процес, від  уміння   враховувати  психофізіологічні  особливості  школярів.  Використання  гри  під  час  навчання  сприяє  мимовільному   запам’ятовуванню   мовного  матеріалу  й  формуванню  міцних  навичок   усного  мовлення. . Існують  й   інші   функції,   що  реалізуються  у  проведенні  гри -  навчати  мови,  виховувати  засобами  мови,  викликати  та  підтримувати  інтерес  здобувачів  освіти  до  вивчення  мови,  розвивати  пам’ять,  мислення  та  уяву  в дітей  у  процесі   оволодіння  ними  мовою. 

    Гра  є  інструментом  викладання,  який  активізує  розумову  діяльність здобувачів,  дозволяє  зробити  освітній  процес  привабливим  і  цікавим.

    Беручи  до  уваги  мету   уроку – гри,  усю  його  сукупність  можна  поділити  на  три  групи:  навчальну,   покликану перевірити  рівень    компетентності здобувачів  освіти, розвивальну, що  сприяє  творчому  мисленню,  підвищує  інтерес  до  вивчення  мови,  загострює  сприйняття  навчального  матеріалу, творчу, що  створює  умови для  розширення  та  реалізації  креативного потенціалу учнів.

     Викладаючи   українську  мову   та  літературу,   слід  ставити  перед  собою  мету  зробити  урок  не  лише  пізнавальним,  інформативним,  але  й  цікавим,    у  роботі   використовувати  такі  форми та  методи  навчання,  які  збуджують  пізнавальний  інтерес  і  стимулюють  самостійне  мислення  здобувачів  освіти.   

    Учитель,  як  суб’єкт  процесу  навчання, вводить  ігровий  момент  в  систему  навчання  за  допомогою  творчого  завдання, яке  використовується  в  освітньому  процесі  для  формування  і  розвитку  інтелектуальних  умінь  учнів.  Завдання  повинні  передусім  мотивувати  розумову  діяльність  учнів,  пов’язану  з  аналізом,  узагальненням,  уявою,  прогнозуванням,  пошуком  і прийняттям  рішення, плануванням  і  реалізацією  своїх  дій  та  їх  оцінкою.

     Творчі  завдання  викликають  емоційні  переживання  учнів,  націлюють на  самостійний  вибір  шляхів, способів  і засобів  вирішення. Для  цілеспрямованого  формування  і  розвитку  інтелектуальних  умінь  потрібна  певна  система  ігрових  завдань,  яка  припускає  поступове  їх  ускладнення. Кожне  нове  завдання  активізує  уміння,  набуте   раніше,  і  формує  нове, яке  належить  більш високому  рівню. За  допомогою  ігор учитель  залучає  учнів до  творчості,  керує  інтелектуальною  діяльністю  школярів.

     У  процесі   гри  в  здобувачів  освіти   виробляється  звичка  зосереджуватися,  самостійно  думати, розвивати  увагу. Захопившись  грою, діти  не помічають,  що  навчаються, до  активної  діяльності  залучаються  найпасивніші  учні. Коли  вчитель  використовує  на  уроці  елементи  гри,  то  в  класі  створюється  доброзичлива  атмосфера, бадьорий  настрій,  бажання  вчитися. Під  час  гри  в  учня   виникає   мотив, суть  якого  полягає  в тому, щоб  успішно  виконати  взяту   на  себе  роль. Отже,  система  дій  у  грі  виступає  як  мета  пізнання  і  стає  безпосереднім  змістом  свідомості  школяра.

    Якщо  спочатку  учень  цікавиться  лише  грою,  то  дуже  швидко  його  вже  цікавитиме  пов’язаний  з нею  матеріал, у  нього  виникне  потреба  вивчити,  зрозуміти,  запам’ятати  цей  матеріал, тобто  він  почне  готуватися  до  участі  в  грі. Гра  дає  змогу  легко  привернути  увагу  й  тривалий  час  підтримувати  в  здобувачів освіти  інтерес  до  тих  важливих  і  складних  предметів,  властивостей  і  явищ,  на  яких  у  звичайних  умовах  зосередити  увагу  не  завжди  вдається.

    На  ігрових  уроках  діти  спостерігають,  порівнюють,  класифікують  предмети за  певними   ознаками,  виконують  аналіз  і  синтез, роблять  узагальнення , висловлюють  свою  думку  у зв’язній  і  зрозумілій  формі ,використовуючи   термінологію.  Ось  декілька   прикладів   ігрових  форм – « Ти -  редактор», « Спіймай  помилку», « Мовна  дуель», «Гронування», « Мозаїка», «Найрозумніший», «Хто  швидше», лінгвістичні  загадки,  мовні  конкурси, та інші.

    Ігрові  завдання   можна  використовувати  на  різних  етапах  уроку, тому що    вони  дають  можливість    активізувати  увагу  учнів,   відпрацювати  засвоєні  знання, і  зняти  напруження,   підвищити   продуктивність роботи.

Використання  рольових  ігор  на  уроках  української  літератури

    На  кожному  уроці  повинен  бути   елемент  несподіванки.  Особливо популярними  є  рольові  ігри : « Авторське крісло», « Суд над персонажем». Застосовую  такі  ігри   при  вивченні  творів: «Кайдашева  сім’я», «Хіба  ревуть воли, як  ясла  повні?».Розігрування  ситуацій  за  ролями  імітує  реальність,  призначення  ролей  учасникам  і  надання  їм можливості діяти,  наче  насправді. Кожна  особа  в  рольовій грі    має  чітко  знати  зміст  її ролі  та  мету  такої  гри  взагалі.

    Мета  рольових  ігор -  визначити  ставлення  до  конкретної  життєвої  ситуації, набути  досвіду  шляхом  гри,  допомогти  навчитися  через  досвід  та  почуття. Завдання  такого  типу  стимулюють творчу  активність  здобувачів  освітнього  процесу.

 Слід  пам’ятати  слова  В.Сухомлинського : «Дитина  має  справжнє  емоційне   та  інтелектуальне  життя  тільки  тоді,  коли  вона  живе  в  світі  ігор, казки, музики,  фантазії  і  творчості. Без  цього вона  не  краща  за  зів’ялу  квітку».

Мультимедійні  технології

    Безперервний   потік  нової  інформації,  застосування  комп’ютерних  технологій  практично  в  усіх  галузях  життя  суспільства  впливають  на  формування  дитини і на  сприйняття  нею  навколишнього  світу. Тому  сучасний  урок  вимагає  від  учителя творчого  пошуку, нових  методів  подання  інформації. Використання  мультимедійних  технологій  якраз  і  допомагає  підняти  урок на  якісно  новий рівень, сприяє  розвитку  дослідницьких, аналітичних, творчих  здібностей. Новітні  інформаційні  технології,  електронні  засоби  навчального  призначення  дають  можливість  підвищити  ефективність   освітнього  процесу.   Уроки  з використанням  комп’ютера, проектора  стають  більш  наочними  і  цікавими, а  також  дозволяють змінити  саму  технологію надання  освітніх  послуг.  Електронні  засоби  навчального  призначення  забезпечують  активізацію діяльності  вчителя та  учнів  на  уроці, сприяють  здійсненню  диференціації  та  індивідуалізації  навчання, розвитку  обдарованості, формуванню  знань,  посилюють  міжпредметні  зв?язки. Все  це дає  можливість  покращити  якість  знань.

   Мультимедійний  урок  дає  можливість  комбінувати  на  одному  занятті  велику  кількість  цікавих  завдань, залучаючи учнів  до  активної  роботи. Завдяки  мультимедійному  супроводу  вчитель  може  збагатити  урок  додатковим  матеріалом, що  неможливо під  час  роботи  із  звичайною  шкільною  дошкою.

      Із  поширенням  комп’ютерних  технологій  активно змінилися  форми  навчання. Особливо   імпонують  мультимедіа  нестандартні   уроки. Це  семінари,  урок – екскурсія, урок – конференція, урок -  презентація. Наприклад  з учнями  10 класу  мною була  проведена онлайн – конференція «Стежками  Івана  Керницького».

    Завдяки   мультимедійним  технологіям    на  уроках  літератури  можна використовувти  електронні    підручники,  прослуховувати виразне  читання  творів, працювати  з  уривками  фільмів, демонструвати  власні медіапроекти,    творчі  презентації, опрацьовувати  онлайн -  тести . Отже,  мультимедіа   урізноманітнює  форми  роботи.  Дуже  важливо  організувати освітній  процес  так, щоб  здобувач освіти  мав  можливість  активно, зацікавлено  працювати  на  уроці,  бачити  плоди  своєї  праці,  оцінити  їх. Під  час  перегляду  презентації  чи  відеоролика   діти  можуть  занотовувати  основні  факти,  складати  тези  чи  план,  а  це  розвиває  загальнонавчальні  вміння  і  навички. Але слід  памятати, що  не  можна   допускати  перенасичення   інформацією, бо дитина  не  матиме  часу для  її опрацювання.

    Як  бачимо,  досвід  роботи  з  мультимедіа  показує,  що  такі   уроки  найефективніші в  освітньому  процесі. Застосування  електронних  засобів  навчання   сприяє  кращому  засвоєнню  навчального  матеріалу,    розвитку  образного  мислення,  творчої  уяви,  зв’язного  мовлення. 

Проєктна  технологія 

    Проєктне  навчання  дедалі  більше  набирає  обертів,  оскільки  є  дуже   ефективним  і  актуальним  підходом  до  викладання  та навчання. Численні  дослідження  педагогів  вказують  на  те,  що  після  його  впровадження  в  здобувачів  освіти   покращується  мотивація  до  навчання  та  підвищується  рівень  досягнень.   Робота  над  проєктом  -  практика  особистісно   зорієнтованого  навчання  в  процесі  конкретної    праці  учня  на  основі  його  вільного   вибору,  з  урахуванням  його  інтересів.    У свідомості  школяра  це  має  такий  вигляд : «  Все, що  я пізнаю,   я  знаю,  для  чого  це  мені   треба  і  де  я можу  ці  знання  застосувати».  Для  педагога -  прагнення  знайти  розумний  баланс  між  академічними  і прагматичними  знаннями,  уміннями  та  навичками. Проєктна  діяльність  допомагає  усвідомити  відповідальність  кожного  за  спільну  справу,  підвищити  рівень  особистої   участі,  якомога  ефективніше   виконати  роботу  та  представити  її  результат. Також  проєктне  навчання   дає  можливість  вчителям  побачити   учнів  у новому  світлі,  допомагати  їм  розвивати  вроджені  здібності  в  новий  спосіб,  що  не  вдається  часом  у   традиційній  системі  уроку. Таке    навчання  відбувається  природним  шляхом,  ненав’язливо,  адже   ціль  -    не  вивчити,  а  виконати  завдання,  отримати  результат,  що  дійсно  мотивує дітей.

      Проєктна  технологія є  інтерактивним  видом діяльності,  що  синтезує  в  собі  елементи  ігрової,  пізнавальної, ціннісно -  орієнтаційної, навчальної,  комунікативної  та  головне -  творчої  діяльності.

   Завдання   проєктної  технологіїї  полягає   у  пізнанні  об’єктів  навколишньої  реальності,  вивченні  способів  розв’язання  проблем, оволодінні  навичками  роботи  з  джерелами  інформації, у  вмінні  ставити  перед  собою  мету,  планувати  та  коригувати  діяльність,  приймати  рішення,  y вмінні  конструювати,  моделювати,  проектувати.

Типи проєктів

дослідницько – пошукові ,

творчі,

інформаційні,

ігрові

ДОСЛІДНИЦЬКО –ПОШУКОВІ   ПРОЄКТИ

Діяльність  учнів  спрямована  на  розв’язання  проблеми,  результат  якої  заздалегідь  не  відомий.

    Для  цих  проєктів  важливими є мета,  структура, соціальний  напрям, актуальність. Вони  дають  змогу  активізувати  та  розвивати  розумові  й   мовленнєві  здібності  школярів,  їхнє  мислення,  пам'ять, привчають  до  уважності, спостережливості,  відповідальності.

ТВОРЧІ    ПРОЄКТИ

    Такі  проєкти  не  мають  чіткої  структури  спільної  діяльності  учасників. Головне  завдання  проєкту  полягає  в  тому, щоб   навчити  школярів  грамотно,  логічно, творчо  висловлювати  свої  думки, використовуючи  засоби  художньої  виразності. Результатом  творчого  проєкту  може бути  створення   і  презентація   колективного   колажу, відеофільу, сценарію літературного  свята, ілюстративного  матеріалу, створення  казок, есе, віршів, статей тощо.

    Отже,  зміст  проєктів   виходить  за  межі  вивчення  української  мови  та  літератури  і  поєднує  їх з  іншими  науками, спирається  на  загальнолюдські  цінності.

 ІНФОРМАЦІЙНІ   ПРОЄКТИ

    Такі  проєкти   спрямовані  на  збір  інформації  про  який – небудь  об’єкт, явище.  Передбачено  ознайомлення  учасників  з  цією  інформацією, її  аналіз  та  узагальнення  фактів.

ІГРОВІ  ПРОЄКТИ 

    Розробка  і  реалізація  такого  проєкту  найбільш  складна. Це  такі  проєкти, в  яких  учасники  беруть  на  себе  певні  ролі, обумовлені  характером  та  змістом  проєкту. Це можуть бути як  літературні  персонажі, так  і  реальні  існуючі  особистості, імітуються  їх  соціальні  або  ділові  взаємини. У даних  проєктах  ступінь  творчості  учнів високий,  але  домінуючим  видом  залишається гра.  Результат  ігрового  проєкту  :

-літературні  ігри

-реклама  книжки

-літературно – театральні  вистави

-ігрова  імітація соціальних  і ділових  стосунків.

    Найбільш  доцільним  та  ефективним     метод  проектів    є  на  уроках  літератури  та  в  позакласній  роботі.  Результатом  такого  проєкту  можуть  бути  твори  різних  літературних  жанрів:  казка, оповідання,  вірш,  стаття,  альманах, виставка,  фольклорне  свято, екскурсія.

    Підготовка   проєкту   з  мови   орієнтує  більше  не на  пошукову,  а на   творчу  діяльність. У  мовному  проєкті  можуть  міститися  правила,  визначення  з  обраної  теми,  схеми, вправи  на  повторення,  творчі  завдання, кросворди,  акровірші. Можна  практикувати  як  індивідуальні,  так  і  групові  проєкти.

     Під  час  самостійної  роботи  над  проєктом  не  придушується  ініціатива  дітей,  створюється  ситуація  успіху.  Призначаються  консультації.  Переглядаються  чернетки,  даються  рекомендації.  Увесь  опрацьований, оформлений  матеріал учні  представляють  під  час  захисту  проєктів.

   Однак  не  можна  стверджувати, що  проєктна  робота  допоможе  вирішенню  всіх  проблем  навчання.  Адже  в  роботі  з  даним  методом  існують і  труднощі  - на  підготовку  витрачається  багато  часу, значні  моральні  та  інтелектуальні  зусилля.

    Метод  проєктів  активізує  інтелектуальну  й  емоційну складову  особистості  здобувача, впливає  на  розвиток  таких  рис  характеру, як  цілеспрямованість,  наполегливість,  відповідальність,  комунікативність, креативність .

Конспект   уроку з української мови у 10 класі

Тема  уроку: «Лайливість – це хвороба  чи  ознака  сучасності?»

Мета :

навчальна : ознайомити  учнів  з  причинами   виникнення  нецензурної  лексики, вдосконалювати  культуру  мовлення, правильно  писати  слова,  визначати і  виправляти  помилки  в  тексті.

розвивальна : розвивати  вміння  чітко і  обгрунтовано  висловлювати  власні  думки, вміння  виступати  перед  аудиторією, працювати  в  групах.

виховна : сприяти формуванню  культури  мовлення, громадянської  відповідальності.

Тип  уроку : проєкт – дослідження

Обладнання : мультимедійна  дошка, словники, картки  із  завданнями, візитні  картки команд, кольоровий  конверт із  фразеологізмами, таблиці.

Епіграф  уроку :

Якби  ти  знав, які  глибокі  чинить  рани

Одне  сердите, згірднеє  слівце,

Як  чисті  душі  кривить  і  поганить,

І  труїть  на  весь  вік, - якби  ти знав  оце!

Іван  Франко

Хід  уроку

1. Організація  класу  до  уроку

Cтворення  емоційного  настрою

Посміхніться  самі  до себе, до  мене,

Подаруйте  усмішку  один  одному,

Тим паче, що  усмішка -  це  головна умова  успіху.

 

2.  Оголошення  теми  і  мети

Мотивація  навчальної  діяльності

Слово  вчителя

    Дорогі  діти, я вітаю  вас  на  уроці. Сподіваюся, що  він для  вас  буде  цікавим, незвичайним. Тож  починаймо!

    Нецензурну  лексику  сьогодні  можна  почути  будь-де. Навіть  представниці  прекрасної  половини  людства  полюбляють  перчене  слівце. Про  підлітків годі  вже  й  говорити. Для  них  лайка – це  спосіб  самоствердитися, і  почуватися  дорослими. Наші  учні  спробують  дослідити  і  довести, чи  лайливість  - це  хвороба, чи  ознака  сучасності?  На  уроці  в  нас  присутні  учасники  імпровізованого  товариства « НЛО», що  означає « Ні  лайкам і  образам». Вони  протягом  уроку будуть  вести  власні  спостереження,  досліджувати цю тему серед  учнів. Наприкінці уроку  оприлюднять  свої  висновки.

    Очікування  від  уроку :

обговорення  проблеми  лихослів’я, формування  власних  поглядів та  шляхи  подолання  цієї проблеми. Учням  роздаються міні -  таблиці для  заповнення, які за 10 хв. до  завершення  уроку  мають передати  дослідникам.

3. Актуалізація  опорних  знань

   Фразеологічна  розминка       

Додаток 1

     Учні, які  бажають  взяти участь у  розминці  по черзі  виймають з конверта  картку з  фразеологізмом  та  пояснюють  його.

Вправа  з  ключем                

Додаток 2

    На  мультимедійній  дошці  записані  пронумеровані    слова. Якщо  підкреслити 2 букву  в  кожному  слові,   то  можна  прочитати  останнє  слово   у  виразі  Лоуренса  Дж.Пітера :           « Щоб  уникати  помилок, треба  набиратися  досвіду; щоб  набиратися  досвіду,  треба  робити   п о м и л к и ».

Метод  «ЗНАТИ»

      Знання  завжди  були  і  будуть   запорукою  впевненості  й  успішності  людини. Із   знань  орфограм  та  правил, за  якими  пишуться  слова  починається шлях  до  орфографічної  майстерності.  Зі  знання  суті  нецензурних  слів  починається  шлях  до  очищення  власного  мовлення.

Прийом  « Місткий  кошик»

   Учні  отримують  аркуші  паперу з  намальованим  кошиком,  на  якому  пропонується  написати  терміни  пов’язані  з темою. Головне, щоб  кошик  був  заповнений  вщент. Через  певний  час  учитель  зупиняє  гру  і  просить одного  з учасників  зачитати  слова,  інші  викреслюють  назви, які  повторюються  в записах. Переможцем є  той  у кого  більше  записано  термінів.

Виступ  лінгвістів, які  підготували  повідомлення про  нецензурну  лексику.               

Додаток 3

Метод  «БАЧИТИ І  РОЗУМІТИ»

    Як би  чудово  ви  не  знали  правила,  та  спостережливість,  уважність  вкупі  з  розумінням  причин,  умов  певних  явищ  дадуть  прекрасний  результат  і  наблизять  вас  до  орфографічної  майстерності.

Тестові  завдання

Апостроф  треба  писати  в  усіх  словах  рядка

А  ін..єкція,П..єр, цвях

Б роз..яснити, в..юн, дзв..якнути

В дит..ясла, м..язи, комп..ютер

Г р..юкзак, п..ять,об..єднати.

Укажіть  рядок , у  якому  всі  слова  писатимуться  з мяким  знаком

А л..отчик,дон..ка, урал..с..кий

Б пят..,крад..кома,зілл..я

В жмен..чин, люл..ка, кіл..ка

Г кул..ка,смієт..ся, мен..ший

У  якому  рядку  в  усіх  словах  треба  вставити  букву  е

А д..р..во, д..р..ктор, чов..н,

Б п..кти,пів..нь, кр..ш..ти,

В кл..котіти, з..мля,ст..повий

Г ож..л..диця, сон..чко, к..парис

Виступ  істориків            

Додаток 4

Метод  «ЗАСТОСОВУЙ  СВОЇ  ЗНАННЯ»

   Учитель  називає  слова, учні  записують  у зошиті  аналогічні  слова  з  тими  ж  орфограмами,  пояснюють  їх  написання.

Диктант - аналог

Мавпячий,  будьте, вокзал, просьба,  шелест, пір’я, ллється, різьбяр, м’ята, обурення, кипарис, духмяний.

 

Метод  «ПОМИЛИВСЯ?  ВИПРАВЛЯЙ!»

    Мало  побачити  неправильне  слово, потрібно  застосувати  знання і  вміння,  щоб  визначити  слово  з  помилкою  і  застосувати  правило, щоб  написати   його правильно.

Гра  « Ти  редактор»           

Додаток 5

   Уявіть  ситуацію : до  вас,  редактора  журналу, прийшов  молодий  недосвідчений  кореспондент  і  приніс  статтю. Робота  цікава, ви  готові  її  друкувати,  але  ж  помилки… Знайдіть  слова  з  помилками,  виправте  їх, поясніть  кореспондентові, як  треба  писати  ці  слова.

4. Підбиття  підсумків  уроку

А) презентація  таблиць,

Б) оцінювання  учнів.

Рефлексія  

    На  початку  уроку учні  визначали  цілі   цього заняття, тому  вчитель  пропонує  повернутися до  цих  цілей і  подумати  над  тим ,  що  вдалося  досягти повністю  чи  частково,  що  не  вдалося.

Вільний  мікрофон     

5. Домашнє  завдання 

   Написати  висловлювання  « Заговори,  щоб  я  тебе  побачив».

Таблиця

ЛАЙЛИВІСТЬ

     Хвороба                                                      Ознака   сучасності

 

 

Додаток 1

Завдання для фразеологічної розминки

Пику дерти, пускати патьоки, до гарячого ще приском сипнути, зуби скалити, вдарити лихом об землю, роззявити рота, гострити зуби, дати на горіхи, без царя в голові, мати плечі за собою, чесати язика, горобцям дулі давати, всипати перцю, покласти зуби на полицю, витрішки продавати.

Додаток 2

Ключ

Розгром(2), тип(4), типовість(7), смертний(3), справдитися(1), скинуть(6), плести(5).

Додаток 3

Російське слово «материться» походить від слова «мать», оскільки саме воно найчастіше фігурує в лайці цього народу. В українців саме вживання лайки називається «батькуванням», бо ж у них надто сильним є культ пошанування жінки-матері, аби використовувати її ймення в лайці. Саме слово «лайка» прозоро вказує на ставлення наших далеких  пращурів до цього явища – людина, що вживає нецензурщину, уподібнюється до дзявкотливого собаки. А така характеристика цього явища, як «лаятися по-чорному» пов’язана з уживанням під час побудови конструкцій слова «чорт» і похідних від нього – саме це слово для давніх українців було найстрашнішою лайкою.

Додаток 4

Вважається, що брудна лайка заполонила нашу мову саме після революції, коли істотно впав загальний культурний і освітній рівень. Популяризації нецензурної лексики сприяють і деякі мовознавці, які говорять про язичницьке походження російського мата, пов’язують його з культом богині родючості Мокоші, яка в слов’янському пантеоні відповідала за нижню частину світобудови. Фактично всі вчені створили міф про духовний, позитивний зміст лайливих слів, які так легко сьогодні вимовляють народи всього світу.

    До речі, існує ще кілька версій походження лайки. Перша: російський мат – це продукт монголо-татарської навали 1240р. Друга версія пов’язана з виникненням нецензурної лексики 980р. і хрещенням Русі. І третя версія вказує на східне коріння лайки : вона з’явилася на зорі зародження ісламу наприкінці VIIст. на території сучасної річки Урал – там,  де проживали багаточисленні башкирські народи.

Додаток 5 ( текст з помилками)

    Якщо мову вважати пятою стіхією, що оболонкою обтягує світ, то матюки відіграют роль фрионів, унаслідок дії яких утворюються озонні отвори. І колонноподібна аура навколо ундівідуума ніби проїдаєтся гусіню слів-паразитів. Оскверненні вуста відмикаються, впускаючи всиредину, в сирцевину, в душу чьорну енергію, пісчану миртвизну. Душевне омиртвіня прискорюєтся чериз ликсичну підміну, звукову. Виявилос, що матюком можна означити світ і схарактиризувати його.

(П. Мовчан)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект уроку з української мови у 7 класі

Тема уроку:  Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу .Лексика. Фонетика. Словотвір. Морфологія.

Мета :

навчальна : закріпити  лінгвістичні  уміння школярів, виробляти  навички  правильного  написання  слів.

розвивальна :  розвивати  мислення, творчі  здібності, привчати  учнів бути уважними при  написанні орфограм

виховна : сприяти  формуванню любові до  рідної  мови, прагнення  підносити  рівень  компетентності  в  царині  мови.

Тип уроку : урок – інтелектуальна гра « Лінгвіст  2020».

Епіграф  уроку:

« Гра – це  іскра,  яка  запалює  вогник допитливості  та  зацікавленості.»

В. Сухомлинський

Обладнання :  ілюстративні  матеріали, роздавальні  картки, таблиці, кольорові  пелюстки.

Хід уроку

Організаційний  момент.

   Створення  позитивного  настрою за  допомогою  кольорів

Діти   обирають кольорові пелюстки  умовної  квітки і коментують, який у них настрій на початку  уроку.

  Слово  вчителя

   Давно  відомо, що  навчання – це праця,  і  його  не  можна  перетворювати  на  гру. Та  все ж  погоджуюся з думкою,  що  для  дитини  гра  -  це  найсерйозніша  справа. Саме  під  час гри  відбувається  розумовий  розвиток наших  дітей.

   « Гра -  це  величезне  світле  вікно,  через  яке  в  духовний  світ  дитини  вливається  живлющий  потік  уявлень, понять  про  навколишній  світ», - стверджував В. Сухомлинський.

Виконання  завдань  може  бути  індивідуальним, парним, груповим. Учень, який за  підсумками гри   набере  найбільшу  кількість  балів, вважається переможцем  - Лінгвістом -2020.

1 завдання

ДЖУНГЛІ ОРФОГРАФІЧНИХ  ПОМИЛОК

Правильно записати  слова

Пів\ ясеня, пів\Києва, світло\зелений, сто\річний, військово\морський, чорно\окий, хто\зна\чим, будь\хто, жовто\  гарячий, аби\чим, двох\тисячний, старан..ий, казна\ з\чим.

2 завдання  

ЛЕКСИЧНІ  СТЕЖИНИ

Відредагуйте  речення

Музей  закривається  в  вісімнадцять  годин. Він  робив  на  посаді  директора біля 10 років. Цю  книжку  дала  мені  Наталка,  вона  мені дуже  сподобалась. Його  відношення  до неї  змінилося. 

Добрати  до  іншомовних слів  власне  українські  відповідники

Толерантність, процент, апатія, регрес, дефект, вакантний.

3 завдання

ФОНЕТИЧНІ  ВУЛКАНИ

Які букви  завжди  позначають 2 звуки?

Як   утворюються  голосні   звуки?

Знайти  зайве  слово, порахувавши букви  і звуки.

Мрія,  щастя, ячмінь, Запоріжжя.

 4 завдання

ВОДОСПАДИ  СЛОВОТВОРУ

Від  поданих  слів  утворити якнайбільше  нових  слів з різними  способами  і  записати.

Земля,  квіти,  весна, Україна

Від  іменників  утворити  присвійні  прикметники і  правильно  їх записати.

Ольга, мати, донька, вовк, соловей.

5 завдання

СТРІМКІ  СКЕЛІ  МОРФОЛОГІЇ

Добрати  антоніми  до  прикметників і  утворити  від  них  ступені  порівняння

Широкий. Дешевий. Низький. Вузький.

Визначити  рід  наведених  іменників,  утворивши  з  ними  словосполучення.

Мадам,  кенгуру, Тбілісі, таксі, ООН.

6 завдання

ВЕРШИНА  ТВОРЧОСТІ

Скласти і  записати висловлювання (5 -7р.), використавши  відоме  прислів’я «Шабля  ранить тіло,  а  слово – душу».

Рефлексія

За допомогою смайлика визначити  ступінь  задоволення уроком і  своєю  роботою  на  ньому.

Домашнє  завдання

Повторити  вивчені  орфограми.

Написати твір-мініатюру на тему: «Роль мови у сучасному світі». 

 

Конспект уроку з української літератури у 9 класі

Тема уроку : Християнський аспект у творі Г. Квітки –               Основ’яненка  « Маруся ». Оцінка поведінки персонажів з морально-етичного погляду.

Мета :

навчальна :  продовжити роботу над повістю, дати характеристику персонажів повісті, розкрити релігійний аспект у творі, розкрити красу мови твору, ліризм і драматизм зображених подій.

розвивальна: розвивати вміння, аналізувати зміст твору, розвивати логічне мислення.

виховна: виховувати високі почуття любові до людей, природи, бажання допомогти ближньому. Плекати доброту, милосердя.

Тип уроку : урок-рольова гра з елементами інтерактивних технологій.

Обладнання : підручник, текст твору, Божі Заповіді, презентація, анкети для учнів.

Хід уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Створення  емоційного  настрою.

Долонька  бажань ( Запропонувати  учням  обвести  свою  долоньку. Потім  на  кожному  пальці написати  побажання  сусіду  по парті  й  обмінятися  долоньками.)

 1.  Оголошення теми і мети заняття.

Учні класу поділяються до відповідно обраних ролей, виконують певні функції.

Секретарі : ведуть облік активності учнів на уроці, визначають найкращого декламатора, читача.

Біографи : створюють творчий портрет письменника.

Літературознавці : аналізують текст твору, визначають зачин, кінцівку, композицію, добирають цитати до характеристики персонажів.

Історики :  готують повідомлення про історичні події, характеризують історію написання твору.

Декламатори : складають стислу розповідь за сюжетом твору, добирають матеріал для вибіркового читання, інсценують уривки творів, читають в особах.

Художники : створюють ілюстрації до змісту твору, малюють портрети героїв.

3. Повідомлення про творчість Г. Квітки-Основ’яненка, зокрема про твір « Маруся ».

4. Зачитується початок твору « Маруся » (вибірково)

5. Стислий переказ фрагментів повісті « Маруся ».

6. Прийом театральної педагогіки : інсценівка уривку повісті.

Проблемні запитання

 1. Чи вірите в кохання з першого погляду?
 2. Що таке любов?
 3. Яка любов освячується релігією?

Метод  « Гронування»  до  слова  любов.

7. Характеристика персонажів твору. Зачитування характеристик.

8. Слово вчителя

Герої твору – люди прості, щирі й набожні. Автор симпатизує їм і вважає релігійність, смиренність перед Богом – найголовнішим достоїнством своїх персонажів. Релігійний аспект в творі значний. Йому і присвятимо увагу на сьогоднішньому уроці.

9. Робота в групах

(учні відповідають на серію запитань, які допомагають розкрити їхнє ставлення до героїв)

І група :

 1. Одна з християнських цінностей – повага до старших. Хто з персонажів твору має цю рису і як її виявляє?

 

 1. У повісті часто трапляється слово «гріх». Що ви розумієте під цим поняттям. Наведіть приклади з тексту?

 

 1. Найкраще виховуються діти на прикладі життя своїх батьків. Чи можна так сказати про виховання Марусі?

ІІ група :

 1. Який зміст поняття «духовність». Наскільки духовними є головні герої повісті?

 

 1. Усі персонажі повісті – люди набожні. Чи можна сказати, що вони жили по-християнськи?

 

6. Згідно з народною мораллю праця – найвища чеснота, найголовніша засада життя людини. Як це відображено у творі?

10. Пояснити значення народних прислів’їв ( записаних на дошці)

Навести приклади з життя персонажів на підтвердження  цих висловів :

      Бережи одяг занову, а честь змолоду.

      Ледача  та  дитина, котрої  батько  не  навчив.

      Роби так, щоб батькові – матері не було соромно за тебе.

11. Що таке честь, чому її потрібно берегти змолоду?

     ( відповіді учнів)

12. Слово вчителя.

      Основою народної педагогіки була і лишається родина.

Асоціативне мислення. Що таке родина?

Подумайте і, за бажанням, по черзі запишіть на дошці правила з неписаного морального кодексу українців, яких дотримувалися батьки, виховуючи Марусю.

      ( учні записують на дошці)

      А тепер звернімо увагу на Божі Заповіді. ( мультимедійна  дошка). Скільки Божих Заповідей ви знаєте? Яких заповідей дотримується головна героїня?

13. Підсумок уроку.

      Учні заповнюють анонімні анкети, у яких одне запитання :

 • Чи живу я за християнськими заповідями?

В анкеті діти відповідають «так» чи «ні» на кожну заповідь.

Рефлексія. Коментарі учнів про урок.

14. Домашнє завдання.

      Написати твір-мініатюру ( на вибір)

Яку ви склали б таблицю моральних цінностей людства?

Які риси властиві високодуховній людині?

 

ТВОРЧІ  СПРИНТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 5-7 КЛАСАХ

Вправа « До нас прийшла зима »

Ковзани, санки, сніжинка, холодно, зима, сніг,  шубка, Різдво, свято, Новий  рік, сніговик, біло-біло, ялинка.

 

 1. Розташуй  слова  в  алфавітному  порядку.
 2. Склади  текст,  використовуючи  слова.
 3. Знайди  частини  мови.
 4. Придумай  заголовок  створеному  тексту.

 

Вправа « Розкажи  зимову  історію»

Запропонувати  учням  уявити  себе  справжніми  чарівниками  та  казкарями  і  вигадати цікаву  зимову  історію. А щоб  їм  було  простіше  це  зробити, пропонується хто  буде  героями  цієї  історії. Наприклад, Хуртовина, Вітер, Сніг, Дерево, Зайчик, Білочка.

Творчий  диктант  «Мама»

Продовжити  речення й закінчити  текст.

 

Мама… Заплющ  очі  та  прислухайся. І ти  почуєш  мамин  голос, такий  рідний….

Навіть  коли  станеш  дорослим, завжди  пам’ятатимеш  мамин  голос,….

Мама… Ти, маленький, іще  не  вмів  говорити,  а  вона  розуміла  тебе  без  слів.

Мама  вчила  тебе  говорити, ходити,….

Мама  прочитала  тобі  першу  книжку, вперше….

Від  неї  ти  дізнався….

Мама…Це  така найрідніша  людина  на  світі, яка…..

 

   Творча  робота «Майстри  слова»

 

Написати  міні-усмішку, яка  складалася б  тільки  з  дієслів. Тема: « Мій  день», « Моя  оцінка»

 

Наприклад:

Смачна  картопля

Скопала, посадила, пополола, обгортала, викопала, раділа. Зібрала,  сховала, дістала, начистила, зварила, обідаю, смакую.

 

 

 

 

 

 

 

 

Післяслово

    Діяльність  педагога-словесника – це  безмежне  поле,  яке  потребує  виснажливої,  але  творчої  праці. Щодня  -  пошук,  щодня – несподіванки,  щодня – відкриття .  Нетрадиційні  форми   проведення  уроків  дають  можливість  не  тільки  підняти  інтерес до досліджуваного  предмета,  а  й  розвивати  їх  творчу  самостійність.  Навчати   роботи  з  різними  джерелами  знань.,  зняти з  душі  дитини  почуття  страху, навіяти  впевненість  у  своїх  силах, налаштувати  на  успіх,  виявити  здібність  до  творчості.

« Працювати  легко, коли  працювати  цікаво ; вчитися  легко, коли  вчитися  цікаво», - це  формула успіху  співпраці   педагога  та  здобувача  в  освітньому  процесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Список  використаних  джерел:

 

 1. Богосвятська А.І. Відчувати, думати , діяти! Методична  скринька  прийомів рефлексії.- Львів : академія гармонізації  особистості, 2019. – 48 ст.
 2. Богосвятська А.-М. Як  зробити  смачний, ароматний, кольоровий  урок. Методичний  посібник. – Львів : Академія  гармонізація  особистості, 2019. 76 ст.
 3. Жданова Н., Жеміоніс І.,Кузьменчук І.. – К:  Шк. Світ, 2009. – 128 ст.
 4. Основи  нових  інформаційних  технологій навчання  2 Посібник для  вчителів /за ред. Ю.І.Машбіца. – К: 2 ТЗМН, 1997.
 5. Пастушенко Н. Нетрадиційне  навчання  і  викладання   української  літератури. К: ж. «Дивослово»  1998 рік.
 6. Пентилюк М.І., Караман С.О. Методика  навчання  рідної  мови  в  середніх  навчальних  закладах /за ред. М.І. Пентилюк. К: Ленвіт,2000. – 264 ст.
 7. Пометун О. Інтерактивні   технології   навчання : теорія  і практика / О.  Пометун, Л.І. Пироженко  ., - К: В – во А.С.К. 2002  - 136 ст.
 8. Пометун О. Сучасний  урок  інтерактивних  технологій  навчання., наук. -  метод.  Посібник / О. Пометун., Л.І.  Пироженко., - К: В – во А.С.К.,  2004 – 192 ст.
 9. Шарко С. Д. Сучасний  урок : технологічний  аспект /Посібник  для  вчителів  і  студентів. – К: СПД, 2005. – 157 ст.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бородіна Ганна Романівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
22 березня 2021
Переглядів
25343
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку