Завдання з фізики 9 клас на базі Google Form.

Про матеріал

Використання Google Form для створення контрольних робіт у вигляді тестів. Google Form можна використовувати і в інших предметах, а також як в електронному виді так і в друкованому.

Перегляд файлу

 

  Магнітне поле

 

Електронна адреса *

Начало формыПрізвище, ім’я, клас *

1. Що є джерелами магнітного поля?

2. Ким була створена перша теорія магнітних явищ?

3. Які магніти називаються тимчасовими?

4. З яких речовин виготовлені магніти альніко?

5. Як називають температуру, за якої зникають магнітні властивості речовини?

6. Які технології використовують для виробництва магнітів?

7. Магнітна стрілка – важливий винахід в історії людства. Ким вона була винайдена?

8. Що взято за напрямок ліній магнітного поля?

9. Де знаходиться північний магнітний полюс Землі?

10. Що таке магнітна вісь Землі?

11. Магнітні полюси Землі змінюються: періодично вони міняються місцями. Як називається така зміна полюсів?

Конец формы

 

 Світлові явища

Електронна адреса *

 

Начало формыПрізвище, ім’я, клас *

1. Кут між відбитим і падаючим променями дорівнює 70° .Чому дорівнює кут відбивання?

 •                               125°
 •                               50°
 •                               35°
 •                               55°
 •                               30°

2. Область простору, до якої енергія від джерела не надходить?

 •                               Пучок
 •                               Півтінь
 •                               Затемнення
 •                               Промінь
 •                               Тінь

3. Як відбиваються промені, що падають паралельним пучком на дзеркальну поверхню?

 •                               Паралельним пучком
 •                               Перпендикулярно до поверхні
 •                               Розсіяним пучком
 •                               Не відбиваються
 •                               Паралельно поверхні

4. Промінь падає на поверхню під кутом 30° . Знайдіть кут заломлення, якщо кут між падаючим та заломленим променями 160° .

 •                               70°
 •                               10°
 •                               60°
 •                               40°
 •                               110°

5. Світло переходить із повітря в деяке середовище. Знайдіть абсолютний показник заломлення, якщо швидкість поширення світла в середовищі 2•108 м/с.

 •                               2
 •                               1,5
 •                               0,5
 •                               1,3
 •                               2,5

6. Порівняйте кут падіння з кутом заломлення при переході променя до середовища з більшою оптичною густиною.

 •                               Кут падіння більше
 •                               Кути рівні
 •                               Кут заломлення більше
 •                               Заломлення не спостерігається
 •                               Правильної відповіді немає

7. Знайдіть фокусну відстань лінзи з оптичною силою 5 дптр.

 •                               25 см
 •                               20 см
 •                               5 м
 •                               2 м
 •                               50 см

8. Яке зображення дає збиральна лінза, коли предмет розташований за подвійним фокусом?

 •                               Дійсне, зменшене, перевернуте.
 •                               Дійсне, збільшене, перевернуте.
 •                               Уявне, збільшене, пряме.
 •                               Уявне, зменшене, перевернуте.
 •                               Дійсне, зменшене, пряме.

9. Предмет, що був на відстані 20 см від плоского дзеркала, перемістили на 10 см ближче до дзеркала. Виберіть правильне твердження.

 •                               Відстань від зображення до предмета стала 20 см
 •                               Відстань від зображення до дзеркала стала 20 см
 •                               Зображення предмета знаходиться на поверхні дзеркала
 •                               Відстань від предмета до зображення зменшилася на 10 см

10. Оптична сила нормального ока змінюється від 58,6 до 70,6 дптр. Визначте у скільки разів змінюється фокусна відстань ока.

 •                               збільшується у 2 рази
 •                               зменшується у 2 рази
 •                               зменшується у 1,2 рази
 •                               збільшується у 1,2 рази

Конец формы

 

 

 КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Електронна адреса *

 

Начало формыПрізвище, ім’я , клас *

1. Чому дорівнює період коливань?

 •                               Кількості коливань за 1 с
 •                               Часу одного повного коливання
 •                               Кількості коливань до затухання
 •                               Найбільшому відхиленню від положення рівноваги

2. Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо збільшити масу коливального тіла?

 •                               Збільшиться
 •                               Не зміниться
 •                               Зменшиться
 •                               Дорівнюватиме нулю

3. Амплітудою коливань називають ...

 •                               час одного коливання
 •                               кількість коливань за 1 с
 •                               частоту коливань
 •                               найбільше відхилення від положення рівноваги

4. Яку фізичну величину вимірюють у герцах?

 •                               Період
 •                               Частоту
 •                               Амплітуду
 •                               Індуктивність

5. Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо збільшити його довжину?

 •                               Збільшиться
 •                               Не зміниться
 •                               Зменшиться
 •                               Буде дорівнювати нулю

6. Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією ...

 •                               зовнішніх сил
 •                               внутрішніх сил
 •                               сили тертя
 •                               сили пружності

7. Під час резонансу ...

 •                               співпадає амплітуда власних і вимушених коливань
 •                               різко зростає частота коливань
 •                               коливання затухають
 •                               співпадає частота власних і вимушених коливань

8. Як називаються хвилі, у яких коливання частинок відбуваються у перпендикулярній площині до напрямку поширення хвиль?

 •                               Поперечні
 •                               Поздовжні
 •                               Власні
 •                               Когерентні

9. Як називається переміщення хвилі за один період коливань?

 •                               Зміщення
 •                               Амплітуда
 •                               Довжина хвилі
 •                               Частота

10. Яка частота струму у електричній мережі?

 •                               16 Гц
 •                               20 Гц
 •                               50 Гц
 •                               20000 Гц

11. Коливання у яких сила струму чи напруга змінюються за законом синуса називають ...

 •                               синусоїдальними
 •                               затухаючими
 •                               гармонічними
 •                               власними

12. Електромагнітні хвилі є ...

 •                               поздовжніми
 •                               поперечними
 •                               затухаючими
 •                               вихровими

Конец формы

 

  МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Як називається рух, за якого траєкторія руху тіла повторюється через однакові проміжки часу?

 •                               поступальний
 •                               рівномірний
 •                               вільне падіння
 •                               механічні коливання

2. Хлопчик, який гойдається на гойдалці, проходить положення рівноваги 30 разів за хвилину. Якою є частота коливань?

 •                               30 Гц
 •                               2 Гц
 •                               0,5 Гц
 •                               0,25 Гц

3. Під час вільних коливань кулька на нитці проходить шлях від лівого крайнього положення до положення рівноваги за 0,2 с. Яким є період коливань кульки?

 •                               0,2 с
 •                               0,4 с
 •                               0,8 с
 •                               1,6 с

4. Якою приблизно є швидкість поширення звукових хвиль у повітрі?

 •                               30 м/с
 •                               300 м/с
 •                               3000 м/с
 •                               30000 м/с

5. Якою приблизно є найвища частота звуку, чутного для людини?

 •                               200000 Гц
 •                               20000 Гц
 •                               2000 Гц
 •                               200 Гц

6. Тягарець, що коливається на пружині, здійснив 16 коливань за 4 с. Яким є період коливань тягарця?

 •                               0,25 с
 •                               4 с
 •                               16 с
 •                               64 с

7. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання вздовж осі Ох. Залежність координати цієї точки від часу має вигляд х = 0,15sin 10πt. Усі величини задані в СІ. Якою є частота коливань?

 •                               20 Гц
 •                               10 Гц
 •                               5 Гц
 •                               0,5 Гц

8. Важкий тягарець, підвішений на легкій невагомій нитці завдовжки 3,6 м, розгойдують періодичними слабкими поштовхами. Знайдіть період коливань.

 •                               1,2 с
 •                               2,4 с
 •                               3,8 с
 •                               6,4 с

9. Тягарець масою 200 г здійснює коливання на пружині із жорсткістю 720 Н/м. Амплітуда коливань дорівнює 5 см, Якою є максимальна кінетична енергія тягарця?

 •                               0,9 Дж
 •                               1,2 Дж
 •                               2,4 Дж
 •                               3,6 Дж

10. Від кинутого якоря поверхнею озера побігла хвиля з частотою 2 Гц. Швидкість хвилі 1 м/с. Чому дорівнює довжина хвилі?

 •                               0,5 м
 •                               1 м
 •                               1,5 м
 •                               2 м

11. Два маятники, довжини яких відрізняються на 11 см, у тому самому місці Землі за якийсь час здійснюють коливання. Один маятник — 30 коливань, другий - 36. Знайдіть довжину кожного з маятників.

 •                               72 см і 61 см
 •                               51 см і 40 см
 •                               42 см і 31 см
 •                               36 см і 25 см

Конец формы

 

 Атом і атомне ядро.

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Ваше прізвище, ім’я, клас *

1. Вкажіть частинки, які належать до нуклонів:

 •                               електрон
 •                               протон
 •                               йон
 •                               нейтрон
 •                               ізотоп

2. У дослідах Е. Резерфорда з розсіювання альфа-частинок фольгою виявилось, що відсоток альфа-частинок, розсіяних на великі кути, був дуже незначним. Про що свідчить цей експериментальний факт?

 •                               позитивний заряд рівномірно розподілений по атому
 •                               позитивно заряджені розсіюючі центри фольги мають дуже малі розміри і між ними багато вільного простору
 •                               сили взаємодії між альфа-частинками і атомами фольги невеликі

3. Поясніть, чому ядро є стабільним, якщо протони в ядрі відштовхуються?

 •                               сили відштовхування надто малі
 •                               гравітаційні сили компенсують сили відштовхування
 •                               протони утримуються електронами
 •                               усі частинки в ядрі утримуються ядерними силами, які переважають кулонівські сили відштовхування між протонами

4. Яка частинка не має заряду?

 •                               протон
 •                               нейтрон
 •                               електрон
 •                               ядро
 •                               йон

5. Яка з названих частинок має негативний заряд?

 •                               протон
 •                               електрон
 •                               молекула
 •                               атом

6. У ядрі атома Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Яка кількість електронів у нейтральному атомі Аргону?

 •                               4
 •                               18
 •                               22
 •                               40
 •                               18 або 22

7. У ядрі атома хімічного елемента 8 протонів і 9 нейтронів. Назвіть даний хімічний елемент.

 •                               Оксиген
 •                               Флюор
 •                               Хлор
 •                               Гафній
 •                               Гідроген

8. У різних ізотопів одного й того ж самого хімічного елемента…

 •                               однакова кількість нейтронів у ядрах
 •                               однакова кількість протонів у ядрах
 •                               однакова кількість нуклонів у ядрах
 •                               однакова кількість електронів у ядрах
 •                               однакові масові числа ядер

9. У нейтральному атомі завжди однакова кількість …

 •                               протонів і нейтронів
 •                               нуклонів і електронів
 •                               протонів і електронів
 •                               нейтронів і електронів
 •                               протонів і нейтронів

10. Ядерна (сильна) взаємодія може відбуватися…

 •                               тільки між двома протонами, на відстані співрозмірній з розміром ядра атома
 •                               між протонами та нейтронами, на відстані співрозмірній з розміром ядра атома
 •                               тільки між двома нейтронами, на відстані більшій за розміри ядра атома
 •                               між будь-якими нуклонами, на будь-якій відстані

11. Вкажіть прізвище вченого, який відкрив нейтрон.

 •                               Ернест Резерфорд
 •                               Джеймс Чердвік
 •                               Джон Томсон
 •                               Філіп Ленард
 •                               Галілео Галілей

12. Взаємодії між нуклонами мають назву:

 •                               електромагнітні
 •                               електричні
 •                               магнітні
 •                               сильні
 •                               слабкі

Конец формы

 


 Атомне ядро. Ядерна енергетика

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім"я, клас *

1. В ядрі атома Берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів в атомі Берилію?

 •                               1 електрон;
 •                               4 електрони;
 •                               5 електронів;
 •                               9 електронів.

2. В ядрі хімічного елементу 33 протони і 43 нейтрони. Визначіть цей елемент.

 •                               Технецій;
 •                               Арсен;
 •                               Уран;
 •                               Аурум.

3. Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атома Полонію (Ро-84-210)?

 •                               84 протони і 84 нейтрони;
 •                               84 протони і 210 нейтронів;
 •                               210 протонів і 84 нейтрони;
 •                               84 протони і 126 нейтронів.

4. Після дослідів з α-частинками Е. Резерфорд:

 •                               запропонував нейтронно- протонну модель атомного ядра;
 •                               пояснив явище радіоактивності;
 •                               пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції;
 •                               запропонував ядерну модель будови атома.

5. β-частинки – це:

 •                               ядра Гелію;
 •                               швидкі електрони;
 •                               повільні нейтрони;
 •                               частинки електромагнітного випромінювання.

6. При α- розпаді ядра атома деякого елементу отримують ядро атома елементу, який в періодичній таблиці розміщений від вихідного елементу:

 •                               на дві клітинки лівіше;
 •                               на дві клітинки правіше;
 •                               на одну клітинку правіше;
 •                               на одну клітинку лівіше.

7. При β- розпаді ядра атома деякого елементу отримують ядро атома елементу, який в періодичній таблиці розміщений від вихідного елементу:

 •                               на дві клітинки лівіше;
 •                               на дві клітинки правіше;
 •                               на одну клітинку правіше;
 •                               на одну клітинку лівіше.

8. Визначіть активність радіонуклідного зразка, якщо кожну годину в ньому розпадається 7,2∙1010 ядер. Активність зразка вважати сталою.

9. Під час природного радіоактивного розпаду Нептунія-237 із його ядра випромінюється α-частинка. В ядро якого елементу перетворюється при цьому ядро атома Нептунія-237? Запишіть рівняння реакції.

10. Під час природного радіоактивного розпаду Плюмбума-210 із його ядра випромінюється β - частинка. В ядро якого елементу перетворюється при цьому ядро атома Плюмбума-210? Запишіть рівняння реакції.

Конец формы

 

  ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Візок масою 4 кг, що рухається зі швидкістю 3 м/с, зчіпляється з нерухомим візком масою 2 кг. Якою є швидкість візків після їхнього зчеплення?

 •                               1 м/с
 •                               1,5 м/с
 •                               2 м/с
 •                               3 м/с

2. Снаряд масою 40 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, влучає в нерухому платформу з піском і застрягає в піску. З якою швидкістю стала рухатися платформа?

 •                               1,6 м/с
 •                               20 м/с
 •                               200 м/с
 •                               400 м/с

3. Рух кульки масою 500 г описується рівнянням x = 0,5 — 4t + 2t2. Визначте імпульс кульки через 3 с після початку відліку часу.

 •                               4 кг•м/с
 •                               8 кг•м/с
 •                               12 кг•м/с
 •                               16 кг•м/с

4. Недеформовану пружину жорсткістю 30 Н/м розтягли на 0,04 м. Чому дорівнює потенціальна енергія розтягнутої пружини?

 •                               12 Дж
 •                               1,2 Дж
 •                               0,6 Дж
 •                               0,024 Дж

5. Щоб розтягти пружину на 5 см, треба виконати роботу, яка дорівнює 0,25 Дж. Яку силу треба прикласти, щоб розтягти недеформовану пружину на 10 см?

 •                               5 Н
 •                               10 Н
 •                               20 Н
 •                               30 Н

6. Ковзаняр масою 70 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кидає в горизонтальному напрямку камінь масою 3 кг зі швидкістю 8 м/с відносно Землі. На яку відстань відкотиться при цьому ковзаняр, якщо коефіцієнт тертя ковзанів об лід 0,02?

 •                               11 см
 •                               29 см
 •                               67 см
 •                               95 см

7. Схилом гори завдовжки 500 м скотилися з висоти 10 м санчата масою 60 кг. Визначте середню силу опору в хоці скочування санчат, якщо біля підніжжя гори вони мали швидкість 8 м/с. Початкова швидкість санчат дорівнювала нулю.

 •                               8 Н
 •                               20 Н
 •                               32 Н
 •                               64 Н

8. Куля масою 10 г, що летіла зі швидкістю 800 м/с, пробила дошку завтовшки 8 см. Після цього швидкість кулі зменшилася до 400 м/с. Знайдіть середню cилу опору, що діяла на кулю.

 •                               12 кН
 •                               20 кН
 •                               30 кН
 •                               62 кН

9. Невелике тіло зісковзує з вершини півсфери радіусом 30 см. На якій висоті тіло зірветься з поверхні півсфери й полетить униз? Тертя не враховувати.

 •                               30 см
 •                               26 см
 •                               20 см
 •                               12 см

10. Людина і візок рухаються одне назустріч одному, причому маса людини у 2 рази більша, ніж маса візка. Швидкість людини 2 м/с, а візка 1м/с. Людина заскакує на візок і залишається на ньому. Якою стала швидкість людини разом із візком? Відповідь наведіть у метрах на секунду.

Конец формы

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Очеретяна Ольга Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
19 липня 2018
Переглядів
2475
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку