5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ для самостійного контролю знань з «ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ»

Про матеріал
Збірник питань та тестових завдань для самостійного контролю знань з «Основ екололгії» розроблений відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи екології» . За своєю структурою складається з трьох розділів до яких надано завдання у вигляді тестів; до кожної теми програми підібрано питання для самоперевірки та контролю знань. Для творчої та аналітичної діяльності студенти мають можливість виконати завдання з рубрики: «Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи». Збірник питань та тестових завдань розрахований на викладачів та здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями: 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з метою самостійного контролю знань з предмету під час вивчення навчального матеріалу курсу «Основ екології». Збірник питань та тестових завдань розглянутий і схвалений на засіданні методичної комісії механізації сільського господарства (протокол №3 від 10.10.2018 р.) та затверджений педагогічною радою (протокол №1 від 11.01.2019 р.)
Перегляд файлу

Notebook computer sitting on green grass on a sunny day Фото со стока - 15379668

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТЕМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №75

 

 

 

ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

ТА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

  для самостійного контролю знань

з «ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ»  

для здобувачів  вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«молодший спеціаліст»  

за спеціальностями: 208 «Агроінженерія»,

 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

 

 

 

 

Розробила:

Цикало Ніна Василівна,

викладач спецдисциплін,

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

 

 

 

 

 

2018

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ І.  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ…………… 5

ТЕМА 1. Екологія – теоретична основа раціонального

                 природокористування  ………………………………………………... 6

ТЕМА 2. Біосфера і перетворювальна діяльність людини…………………... 7

ТЕМА 3. Організація і функціонування екологічних систем…………………8

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до розділу ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ …………………………………………………………9

 

РОЗДІЛ ІІ.   ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ……………………………16

ТЕМА 1. Сучасні екологічні проблеми охорони природи

 в сільськогосподарському виробництві……………………………………….17

ТЕМА 2. Охорона атмосферного повітря……………………………………...18

ТЕМА 3. Охорона і раціональне використання водних

                  ресурсів…………………………………………………………………19

ТЕМА 4. Охорона літосфери…………………………………………………….20

ТЕМА 5. Охорона рослинного і тваринного світу……………………………21

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  до розділу  ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

ЕКОЛОГІЇ …………………………………………………………………………22

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ…………………………29

ТЕМА 1.  Агроекологія. Агроекосистеми……………………………………..30

ТЕМА 2. Довкілля і здоров’я населення…………………………………….  31

ТЕМА 3. Основи економіки природокористування……………………….. 32

ТЕМА 4. Організаційна та стратегічна система раціонального        природокористування …………………………………………………………  33

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до розділу ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ 

 АСПЕКТИ  РАЦІОНАЛЬНОГО  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ……….. 34

Теми для написання рефератів……………………………………………….. 41

Коди правильних відповідей на тестові завдання………………………….  42

Використана література……………………………………………………….....43

 

 

ВСТУП

 Сучасні екологічні проблеми всього світу, України та її регіонів тісно пов’язані між собою, тому фахівцю будь-якої спеціальності необхідно орієнтуватися як в глобальних, так і регіональних екологічних проблемах, які породжують економічні та соціальні негаразди. Це важливо, бо кожний фахівець працює в конкретному регіоні, для якого характерні певні місцеві проблеми, без   причин яких не можливо отримати ефективний позитивний результат.

Збірник питань та тестових завдань        для самостійного контролю знань з «Основ екололгії»    розроблений відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи екології» .   За своєю структурою   складається з трьох розділів до яких надано завдання у вигляді тестів; до кожної теми програми підібрано питання  для самоперевірки та контролю знань. Для творчої та аналітичної  діяльності  студенти мають можливість виконати завдання з рубрики: «Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи».

Збірник питань та тестових завдань        розрахований  на викладачів та здобувачів   вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «молодший спеціаліст»   за спеціальностями: 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з метою самостійного контролю знань з предмету під час   вивчення навчального матеріалу курсу  «Основ екології». 

Збірник питань та тестових завдань розглянутий і схвалений на засіданні методичної комісії  механізації сільського господарства  (протокол №3  від  10.10.2018 р.)   та затверджений педагогічною радою (протокол №1   від   11.01.2019 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пов’язане зображення

 

ТЕМА 1. Екологія – теоретична основа

                 раціонального природокористування

Визначення, предмет, завдання й значення екології. Екологічні закони. Історичний нарис виникнення, ставлення та розвитку екології як науки.

Сучасний стан екології, її зв’язок з іншими дисциплінами, методи дослідження та структура екології.

Екологія і сільське господарство. Агроекологія  та її основні завдання.

?Питання для самоперевірки та контролю знань

 1. Що означає термін «екологія»? Що вивчає екологія?

    2. Які підрозділи екології ви знаєте? З якими науками екологія має звязок?

    3.   Які основні завдання екології?

    4. Що є об‟єктом і предметом вивчення екології?

    5. Чому екологічні знання у наш час потрібні працівникам усіх

         галузей народного господарства?

    6. Розкрийте основні завдання агроекології?

    7. Яке значення має екологічне прогнозування змін у природі  під 

         впливом діяльності людини?

    8. Чому проблемі «суспільство – природа» сьогодні приділяється

           першочергова  увага світової науки?

    9. Чому екологію називають - наукою лідером XXI століття?

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1.Вивчення яких предметів теоретично чи практично пов’язане з

       пізнанням природи, її властивостей, особливостей? Спробуйте

      обґрунтувати міркування, що всі ваші знання тією чи іншою мірою

      стосуються вивчення навколишнього природного середовища і можуть

      сприяти   збереженню його цілісності й чистоти.

2.Довкілля нині змінюється набагато швидше, ніж у минулому. В XXI ст.

 можуть статися значні екологічні зміни і непередбачені події. Яких першочергових заходів, на вашу думку, слід ужити, щоб запобігти цьому? 

3.Загибель лісів у списку злочинів людства, за Е. Гором (1993),  посідає

перше місце. Чи погоджуєтеся Ви з такою оцінкою?

4.Проаналізуйте залежність, що існує між загальною кількістю охоронних   природних територій та духовним здоров’ям людей.

 5. Поміркуйте, якою може бути ваша особиста участь у збереженні

     біологічного різноманіття України, своєї місцевості.

  6.У чому справедливість виразу «людина - частка природи, а не її

      господар»?

 

 

 

ТЕМА 2. Біосфера і перетворювальна діяльність людини

 

Загальні властивості біосфери. Роль В.І.Вернадського у вивченні біосфери.

Склад і функціонування біосфери, глобальні процеси у біосфері.

 Ноосфера як якісно нова форма організації біосфери.

Природні ресурси біосфери та їх використання.

 

?Питання для самоперевірки та контролю знань

1. Що таке біосфера і де її межі проводять?

2. Що таке жива речовина?

3. Які властивості живої речовини?

4. Хто є засновником  вчення про біосферу?

5. Що означає термін ноосфера?

6. Які кругообіги речовин ви знаєте?

7. Яку роль має біологічний кругообіг речовин для існування біосфери?

8. Чим відрізняється біологічний кругообіг від геологічного?

9. Розкрити вплив антропогенного фактора на біосферу?

10. Що таке природні ресурси та як їх класифікують?

 

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1. Як розподіляється, запасається і трансформується енергія, що надходить  

   до    Землі?

2.  Поясніть суть кругообігу кисню, вуглецю, азоту в біосфері.

3. Розкрийте основні положення вчення про біосферу.

4. Поясніть роль живих організмів у біосфері.

5. Обґрунтуйте просторові межі біосфери.

6. Поміркуйте,якими є біосферні функції людини?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. Організація і функціонування екологічних систем

 

Популяція як форма існування виду, її основні ознаки.

Біоценоз, біогеоценоз, екосистема. Взаємодії в екологічних системах.

 Структура   біогеоценозів. Ланцюги та межі живлення.

 Продуктивність та продукція екосистеми. 

Види штучних біоценозів та їх відмінність від природних.

 

? Питання для самоперевірки та контролю знань

1. Що таке популяція?

2. Назвіть причини зміни чисельності популяцій?

3. Дайте визначення екосистеми, біоценозу, біогеоценозу та наведіть

 приклади?

4. Якими показниками характеризується  популяція?

5. Яка структура біогеоценозу?

6. Що таке сукцесія, та які типи сукцесії ви знаєте?

7. Що таке агроценози, та наведіть їх приклади?

8. Визначте відмінності між біоценозами і агробіоценозами?

9. Які ви знаєте екосистеми України?

 

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

 1. Проаналізуйте та обгрунтуйте взаємозв’язки, які відбуваються в

          біогеоценозах?

 1. Проаналізуйте   способи підвищення продуктивності агробіоценозів?

    3.Поясніть і обгрунтуйте виникнення стійкої системи трофічних

        ланцюгів у природі.

    4. Порівняйте морські та наземні екосистеми на предмет їх стійкості, біо-

        логічної продуктивності, складності.

    5. Відомо,що інтенсивність фотосинтезу залежить від сукупності певних

      абіотичних факторів.Назвіть їх. Поясніть значення взаємодії цих

      екологічних факторів. Відповідь обгрунтуйте.

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

до розділу

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

 

1. Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність

б) стійкість до змін кліматичних умов

в) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються

г) здатність активно мігрувати

 

2. Яке з наведених нижче визначень сучасної екології ви вважаєте

правильним?

а) розділ біології, що вивчає живі системи планети у їх взаємодії

б) наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері

в) комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і взаємозвязки

екосистем усіх рівнів, а також методи і шляхи збереження біосфери та

цивілізації

г) наука про сучасні методи охорони і відтворення довкілля

 

 3. Хто з вчених вперше запропонував термін «екологія»?

 а) Теслі

б) Сукачов

в) Вернадський

г) Геккель

 

4. Назвіть основні екологічні функції редуцентів:

 а) конструкція органічних речовин у ґрунті

б) перетворення органічних решток на неорганічні речовини;

 в) окислення органічних речовин

г) відтворення живої речовини у ґрунті

 

 5. Назвіть варіант правильного визначення явища сукцесії:

 а) вимирання продуцентів в екосистемі

 б) безперервна спрямована послідовність змін видового складу організмів у

конкретному місці їх існування

в) розширення екологічної ніші

г) деградація біоценозів

 

 

 

 

6. Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників:

 а) чинники екологічного ризику

б) біохімічні умови природного середовища

в) умови середовища, на які живі істоти реагують реакціями пристосування

г) техногенні умови, що впливають на функціонування екосистем.

 

7. Що таке аутекологія?

а) екологія рослинного світу

б) розділ біоекології, що вивчає взаємовідносини окремого виду з довкіллям

в) розділ екології, що вивчає процеси саморегуляції біоценозів

 г) розділ екології, що вивчає взаємовідносини людини з довкіллям

 

 8. Що ви розумієте під явищем гомеостазу?

а) найвищий рівень організації природної системи

б) стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи завдяки

саморегуляції

в) порушення рівноваги між енергією та речовиною в системі

 г) здатність живих організмів підтримувати температуру тіла незалежно від

температури навколишнього середовища

 

9. Який з наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?

а) система функціонування живих істот у літосфері

б) система розподілу енергії у біогеоценозах

в) елементарна структурна одиниця сучасної біосфери, в межах якої всі живі

істоти еволюційно поєднані між собою і неживою природою обміном

речовини, енергії та інформації

г) системи обміну в біотопі речовин та енергії

 

10. Що ви розумієте під евтрофікацією?

а) передачу енергії трофічними ланцюгами

б) здатність організмів виживати за екстремальних умов

 в) зниження екологічної якості водних обєктів внаслідок їх забруднення

органічними речовинами

г) незмінність властивостей автотрофів

 

 

 

 

 

11. Що означає поняття «екологічна піраміда»?

а) графічне зображення екологічних законів

б) графічне зображення співвідношень між продуцентами і консументами

різного рівня

в) піраміду екологічних показників

г) нагромадження решток консументів

 

12. Що слід вважати екологічними факторами?

а) фактори життєвого ризику

б) біохімічні умови довкілля

в) техногенні умови навколишнього середовища

г) комплекс умов навколишнього середовища, які впливають на

 функціонування екосистем

 

13. Виберіть із наведених варіантів правильне визначення сучасної

екології:

а) наука, що вивчає вплив зовнішніх умов на живі організми і

взаємовідносини між ними

 б) комплекс наук про Землю і життя на Землі

в) біологія Землі

г) комплексна фундаментальна наука про будову, функціонування,

взаємозв’язки складних багаторівневих систем у Природі і Суспільстві та

засоби кореляції взаємовпливу техносфери і біосфери з метою збереження

людства і життя на Землі

 

14. Чим на ваш погляд є ноосфера?

а) сферою нових відносин людини і довкілля

б) сферою інтелектуальної діяльності людини

 в) вищою стадією розвитку біосфери (сферою розуму), в якій розумна

людська діяльність стає головним чинником розвитку

г) стадією переходу до остаточного підкорення людиною природи

 

15. Біомаса в регіоні різко зменшується, коли:

 а) різко змінюється один з екологічних чинників

б) змінюються всі екологічні чинники поступово

 в) частково змінюється частина екологічних чинників

г) різко змінюється більшість екологічних чинників

 

 

 

 

16.  Демекологія вивчає:

а) екологію особин

б) екологію угрупувань

 в) екологію популяцій

 

17.  Розрізняють сукцесії:

 а) первинні

б) вторинні

в) другорядні

г) третинні

 

18.Стійкість біосфери визначається міцністю окремих її “цеглинок”:

а) популяцій

б) формацій

в) біогеоценозів

 

19.  Основу біологічного кругообігу речовин становлять процеси:

а) фотохімічного синтезу органічних речовин

б) мінералізації

в) евтрофікації

 

 20.  Бір - це угрупування:

а) берези

б) сосни

в) буку

 

21. Способи забезпечення тривалого збереження родючості земель в 

 агроекосистемах:

а) сівозміна

б) травосіяння

в) органічні і мінеральні добрива

 г) чисті пари

 

22.  Синекологія вивчає:

а) екологію особин

б) екологію угруповань

 

23.  Основними типами ландшафтів є:

а) антропогенний

б) нейтральний

в) нормальний

г) природний

д) елементарний

е) аграрний

 

24.  Біосферологія вивчає:

а) біосферу

б) біогеоценоз

с) типи рослинності

 

 

25.  Біосфера є системою:

а) відкритою

б) закритою

 в) ізольованою

 

26.  Агроекосистема є:

а) природною

 б) штучною

в) перехідною

 

27.  Прикладами біогенної речовини є:

а) пісок

б) камяне вугілля

в) торф

г) глина

 д) нафта

 

28.  В.І. Вернадський визначав такі функції живої речовини в біосфері:

а) газова

б) хімічна

в) киснева

г) відновлювальна

д) окислювальна

е) фізична

 

 

29.  Прикладами косної речовини є:

а) вода

б) нафта

в) торф

г) граніт

д) глина

 

30.  Розрізняють такі наземні екосистеми:

а) відкриті

б) напівзакриті

 в) закриті

г) відчинені

 

 

31.  Пристосування організмів до середовища називається:

 а) транспірацією

б) адаптацією

в) асоціацією

 

32.  Єдина група організмів, здатних синтезувати органічну речовину з

мінеральної є:

а) автотрофи

б) сапротрофи

в) гетеротрофи

 

33.  Неорганічним компонентом біогеоценозу є:

а) біотоп

б) біотип

в) біом

 

Дайте відповідь  «так»  чи «ні»

1. Поняття «сфера розуму»  ввів В.І. Вернадський.

2. Вікова структура популяції характеризує її здатність до розмноження.

3. Життєвість - це ознака лісового фітоценозу, що характеризує як почувають

 себе різні види, оскільки вони добре розвинуті за даних умов.

4. Біосфера - є найстійкішою природною системою на Землі.

5. Біомаса- це сукупність особин деякого виду, екологічно і генетично

однорідних.

6. Просторова структура показує територіальне розміщення рослин, тварин,

мікроорганізмів.

7. Автотрофи - це організми, які синтезують із неорганічних мінеральних

сполук органічні речовини з використанням сонячної енергії.

8. Здатність до адаптації- одна з основних властивостей життя взагалі, бо

забезпечує саму можливість його існування, можливість організму вижити і

розмножуватись.

9. Гетеротрофи- це організми, що використовують в якості джерела

харчування органічні речовини, що продукують автотрофи.

10. Автотрофи - це єдина група організмів, які здатні синтезувати органічну

речовину з мінеральної.

11. Біогеоценоз - це екосистема в межах фітоценозу

12. Трофічні звязки - полягають у тому, що особини одного виду

використовують інший вид, продукти його життєдіяльності або мертві

залишки як джерело їжі.

13. Смертність - це загибель особин у популяції.

14.Трофічна структура демонструє характер харчових взаємин між формами

біогеоценозу.

15. Вторинний приріст - маса живої речовини на одиницю площі утворена за

одиницю часу автотрофами.

16. Просторова структура показує територіальне розміщення рослин, тварин

та мікроорганізмів.

17. Стійкістю системи називається здатність її до збереження рівноваги під

час свого розвитку.

 

 

 

 

Пов’язане зображення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1. Сучасні екологічні проблеми охорони природи в сільськогосподарському виробництві

 Глобальні екологічні проблеми охорони природи, їх характеристика. Народонаселення Землі та пов’язані  з ним проблеми. Проблеми сировинних ресурсів. Енергетичні проблеми. Харчові проблеми. Шляхи та перспективи вирішення сировинних, енергетичних та харчових проблем.

Забруднення довкілля як найважливіша екологічна проблема. Класифікація забруднень природного середовища. Найпоширеніші і найнебезпечніші забруднювачі довкілля.

Основні можливі джерела забруднення природного середовища у сфері сільськогосподарського виробництва. Мінеральні добрива, пестициди, гербіциди, відходи тваринництва. Основні шляхи запобігання забрудненню довкілля в сільськогосподарському виробництві.

 

?Питання для самоперевірки та контролю знань

1. Які глобальні екологічні проблеми сьогодення ви знаєте?

2. Які причини виникнення екологічних проблем?

3. Які шляхи розвязання демографічної проблеми?

4. Які шляхи розвязання сировинної проблеми?

5. Які шляхи розвязання енергетичних проблем?

6. Що таке антропогенне забруднення довкілля?

7. Що називають забрудненням навколишнього середовища?

8. Яку шкоду довкіллю завдає антропогенне забруднення?

9.Які джерела забруднення природного середовища у сфері

      сільськогосподарського виробництва?

 

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1. Чому забруднення навколишнього природного

     середовища в сучасних умовах є глобальною  проблемою?

2. Які ви можете назвати складові сучасної екологічної кризи на Землі?

 3. Проаналізуйте шляхи розв’язання екологічних проблем в

     сільськогосподарському виробництві?

4. Обгрунтуйте і доведіть які екологічні проблеми виникають при

     вирощуванні сільськогосподарських культур?

5. Які екологічні проблеми створюють великі тваринницькі комплекси?

6.Навести докази на користь біологічних методів боротьби з шкідниками

    сільського господарства.

 

 

 ТЕМА 2. Охорона атмосферного повітря

 

 Значення атмосфери. Джерела і види забруднення атмосфери. Природне та штучне забруднення атмосфери.

Кліматичний аспект забруднення атмосфери. Екологічні проблеми, які виникають у результаті забруднення атмосферного повітря: парниковий ефект, глобальне потепління, озонові діри, кислотні дощі, смоги.

Шкідлива дія забрудненого повітря на людей, тварин, рослин.

Стан повітряного середовища в Україні.

Заходи боротьби із забрудненням атмосфери. ГДК забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів.

Правова охорона атмосфери.  Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

 

?Питання для самоперевірки та контролю знань

 1. Які функції атмосфери?

2. Які ви знаєте види забруднень атмосфери?

3. Що є джерелами забруднень атмосфери?

4. Чому випадають кислотні дощі, які їх наслідки?

5. Що спричиняє утворення озонових дір?

6. Які ви знаєте види смогів та яка шкода від них?

7. Назвіть основні заходи боротьби із забрудненням атмосферного

    повітря.

 8.Що таке газовий баланс атмосфери?

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1.Поясніть сутність парникового ефекту і проаналізуйте його екологічні

    наслідки.

2. Проаналізуйте  вплив  забруднення атмосфери на здоровя людей та стан

     довкілля.

3.Проаналізуйте і обгрунтуйте основні причини руйнування озонового шару

    в атмосфері та його наслідки.

4. В чому полягає важливість організації санітарно-захисних зон навколо

    джерел промислового забруднення

5.Поміркуйте,які кліматичні зміни можливі в результаті впливу людської

   діяльності на атмосферу

 

 

 ТЕМА 3. Охорона і раціональне використання

                  водних  ресурсів

 

Водні ресурси планети, їх запас і розподіл. Ресурси води України, області. Проблеми від зростання споживання води. Збільшення споживання води промисловістю, в сільському господарстві та для побутових потреб.

Проблеми водних ресурсів і заходи, спрямовані на поліпшення джерел води. Забруднення води, види забруднень.

Екологічний стан водойм України.

Заходи щодо зменшення ступеня забруднення води: методи очищення побутових стічних вод, використання стічних вод для зрошення, замкнені технології для водозабезпечення. Нормативні вимоги до якості води.

Правова охорона вод. Водний кодекс України.

 

?Питання для самоперевірки та контролю знань

1. Що таке водні ресурси?

2. Яке значення води?

3. Що таке річковий стік?

4. Яке значення підземних вод?

5. Яка галузь народного господарства найбільш споживає води?

6. Що таке водоємкість виробництва?

7. Що таке водоспоживання?

8. Які види забруднення води ви знаєте?

9. Що таке фізичне, хімічне, біологічне, теплове забруднення?

10. Назвати заходи по охороні водних ресурсів?

11. Які способи очищення води ви знаєте?

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1. Чому існує проблема води, якщо водні ресурси відносяться до

 невичерпних?

2. В яких регіонах України найбільш відчутний дефіцит води?

3. Чому стан малих річок викликає тривогу?

4. Яка система водопостачання є економічною?

5.Доведіть, що вода є незамінним фактором існування і розвитку життя на

   Землі.

6.Проаналізуйте вплив на мешканців водойм потрапляння в них мінеральних добрив.З чим повязане «цвітіння» води?

 

 ТЕМА 4. Охорона літосфери

 Ґрунт – основний засіб виробництва в сільському господарстві. Деградація ґрунту. Охорона ґрунтів від виснаження.

Ерозія  ґрунтів, причини виникнення, види ерозії та її наслідки. Охорона ґрунтів від ерозії, комплекс протиерозійних заходів.

Забруднення та засмічення ґрунтів. Класифікація ґрунтових забруднень. Забруднення ґрунтів, пов’язане з використанням у сільському господарстві хімічних речовин та його екологічними наслідками.

Меліорація земель та її екологічні наслідки.

Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення. 

Земельні ресурси України. Правова охорона земель. Земельний кодекс України.

Охорона і раціональне використання земельних надр. Рекультивація порушених земель. Етапи та види рекультивації.

Основи законодавства про надра. Кодекс України про надра.

 

 ?Питання для самоперевірки та контролю знань

1. Чим пояснюється сучасний стан ґрунтів?

2. Які основні джерела забруднення ґрунту ви знаєте?

3. Назвіть сучасні шляхи поліпшення ґрунтів України?

4. Що таке ерозія ґрунту та які її наслідки та види?

5. Назвіть заходи боротьби з ерозією ґрунтів.

6. Які ви знаєте екологічні наслідки меліорації?

7.  Перелічіть компоненти грунту і поясніть значення кожного з них для

      рослин

8. Які основні заходи з охорони надр ви знаєте?

  

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1.Обгрунтуйте, чому через ущільнення грунту колесами важких тракторів та комбайнів, різко знижується його родючість.

2.Проаналізуйте наслідки різних видів антропогенного впливу  на грунти

3.Обгрунтуйте біологічну основу впливу недостатнього або надлишкового   внесення добрив у грунт

4.Розкрийте значення рекультивації земель, назвіть етапи її проведення та

   види

5.На розрізі профілів грунту широколистяного і хвойного лісів видно, що

   вони різняться за кольором, структурою та вмістом гумусу.доведіть, в

   якому лісі грунт має вищу родючість.

 

 

ТЕМА 5. Охорона рослинного і тваринного світу

 

Значення рослин у житті людини. Рослинні ресурси України, області. Проблеми раціонального використання лісових ресурсів та їх охорона. Лісорослинні лікарські ресурси. Охорона природних кормових угідь і шляхи підвищення ефективності їх використання для потреб сільського господарства. Охорона рослинного світу.

Значення тварин у природі і житті людини.

Причини вимирання тварин. Рідкісні та зникаючі види фауни України. Охорона тваринного світу. Рибні ресурси України та їх охорона.

Червона книга. Заповідна справа. Природно-заповідний фонд України.

Правова охорона флори і фауни.

 

?Питання для самоперевірки та контролю знань:

1. Яку роль зелені рослини відіграють в біосферних процесах?

2. Яке значення мають тварини в природі і житті людини?

3. У чому полягає негативний атропогенний вплив на рослиний світ?

4. Які причини зменшення лісових ресурсів України та їх наслідки?

 5. Назвіть основні заходи щодо охорони рослинного світу?

 6. Назвіть основні причини вимирання окремих видів тварин?

 7. Яке призначення має Червона книга України?

 8. Що таке заповідна справа та які природоохоні обєкти ви знаєте?

 

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1. Обґрунтуйте роль громадськості у збереженні рідкісних та

зникаючих видів тварин, чому без її участі робота спеціалістів у цій

галузі буде не ефективною?

2.  Природоохоронна діяльність – це не тільки акт гуманного

ставлення до живої природи, але й сутнісна необхідність,

обов’язкова умова забезпечення здоров’я і виживання самого

людства. Так чи ні?

3.Спробуйте уявити, що в біоценозі зникли всі комахи. Як це вплине на

  навколишнє середовище? Відповідь обгрунтуйте.

4.Обміркуйте, якою може бути ваша участь у збереженні біологічного

    різноманіття України та конкретно своєї місцевості.

5.Як людина може сприяти поновленню чисельності зникаючих видів

   рослин і тварин

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

до розділу 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ

 

 1.               Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими

дли використання в України?

а) геотермальна енергетика

б) геліоенергетика

в) біо- та вітроенергетика

г) енергія припливів і відпливів

 

2. Що таке вторинні енергоресурси?

а) енергоресурси, які за значенням посідають друге місце в регіоні

б) енергія різних видів, яка виділяється побічно при здійсненні технологічних

 процесів і використанні устаткування і не є головною в технології

виробництва, але може бути ефективно використана для енергопостачання

 завдяки інноваціям

в) втрати тепла на електростанціях

г) втрати тепла у промисловості

 

3. Що таке рекультивація земель?

а) удобрення ґрунту

б) штучне відновлення родючості ґрунту та рослинного покриву після

техногенного порушення або руйнування об‟єктів природи

в) спеціальне оброблення ґрунту

г) створення заповідних зон і ділянок

 

4. Що таке «демографічний вибух»?

а) різке зростання населення у високорозвинених країнах

б) різке, неконтрольоване зростання кількості населення на планеті за

рахунок країн, що розвиваються

в) перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у

тій чи іншій країні

г) різке підвищення народжуваності

 

 

 

 

5. Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя

    півдня України?

а) від вітрової ерозії ґрунтів

б) від засолення ґрунтів

в) від осушення земель

г) від транскордонних забруднень повітря

 

6. Що таке урбанізація?

а) перетворення села на місто 

б) зростання і розвиток міст, зміна значення останніх у житті біосфери і

цивілізації

в) міграція сільського населення в міста

г) розвиток техногенної діяльності людини

 

7. Що таке парниковий ефект?

а) ефект пару в екосистемі

б) температурний показник у штучних закритих екосистемах

в) зростання температури гідросфери ґрунтового покриву

г) зростання температури атмосфери внаслідок збільшення в ній вмісту

 парникових газів

 

8. Які дощі називаються “кислими”?

а) з РН < 5,6

б) з РН 7,8-8,2

в) з РН >5,6

г) в яких міститься азотна кислота

 

9. Виберіть правильний варіант визначення біологічного

   землеробства:

а) застосування як органічних, так і мінеральних добрив

б) застосування органічних і невеликої кількості хімічних добрив

в) застосування тільки органічних добрив і незначної кількості

    пестицидів

г) підтримання родючості ґрунту винятково за рахунок органічних

добрив, без використання мінеральних і хімічних добрив та пестицидів

 

 10. До чого призвело будівництво каскаду Дніпровських

водосховищ (вкажіть найголовніше)?

а) до значного поліпшення екологічних умов і біопродуктивності

 дніпровських вод

б) до зростання економічних показників завдяки виробництву дешевої

електроенергії ГЕС і прибутків від рибництва

в) до зниження економічних результатів внаслідок діяльності ГЕС і

розвитку рибальства

г) до втрати через затоплення 700 тис. га родючих заплавних земель,

підтоплення значних площ прибережних територій, значного

погіршення екологічного стану водного середовища і, як результат, до

великих економічних втрат держави

 

11. Які з екологічних проблем мають найбільш негативне

інтернаціональне значення?

а) аварії на великих ГЕС

б) аварії на АЕС

в) кислотні дощі і парниковий ефект

г) аварії на танкерах і нафтопромислах у морі

 

12. Які енергетичні джерела справляють найменший негативний

 вплив на довкілля:

а) АЕС

б) ГЕС

в) ТЕС

г) вітрові та геліостанції

 

13. Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить:

а) зменшення енергоспоживання і розвантаження державного транспорту

б) збільшення забруднення довкілля

в) розв‟язання транспортних проблем у містах і поліпшення

   урбанізаційних ситуацій

г) поліпшення економічного стану транспортної галузі

 

14. Суттєве зменшення біорозмаїтгя на планеті призведе:

а) до деградації біосфери

б) до розквіту окремих видів й популяцій організмів

в) до стабілізації екосистем

г) до розквіту й стабілізації біосфери

 

15. Пестициди багатократно збільшують концентрацію:

а) при підвищенні дози використання

б) при порушені правил зберігання

в) пересуваючись ланцюгами живлення

 

 

16. Що є головною причиною зменшення народжуваності населення

в Україні:

а) підвищення культурного рівня свідомості жінок

б) погіршення добробуту населення

в) погіршення екологічних умов регіонів держави

г) зменшення біопродуктивності екосистем

 

17. Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки:

а) розвитку й компютеризації усіх сфер діяльності людини

б) кардинальній зміні свідомості й ставлення людей до природи

в) зменшення забруднень води і продуктів харчування

г) зменшення забруднень атмосфери

 

18. Кислотні дощі формуються:

а) у районах інтенсивного розвитку сільського господарства

б) у районах розвитку гірничодобувної промисловості, будівельних

матеріалів та машинобудування

в) у районах мегаполісів

г) у районах розвитку металургійної, хімічної та нафтопереробної

промисловості

 

19. Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є

 причиною:

а) деградації водних екосистем

б) формування локальних атмосферних газоаномалій

в) підвищення захворюваності населення та поширення пригніченого

стану фауни і флори

г) погіршення інженерно-геологічних умов

д) укріплення фундаментів будівель і споруд

 

20. Найголовнішими екологічними проблемами України є:

а) відсутність ефективних екологічних законів

б) розвиток енергетики

в) розвиток промислового виробництва й енергетики без урахування

екологічних можливостей (витривалості) регіонів

г) розвиток військово-промислового комплексу

 

 

 

21. Біосферні заповідники на території України:

а) Поліський

 б) Асканія-Нова

 в) Чорноморський

г) Канівський

 

22. Найбільший річковий стік має:

а) Бразилія

б) Україна

в) Індія

 

23. Розрізняють смог:

а) Лондонський

б) Київський

 в) Лос-Анджелеський

г) Японський

 

24. Листяні ліси поділяються на:

а) вічнозелені

б) хвоєпадні

в) листопадні

 г) змішані

 

25. Основними етапами рекультивації земель є:

а) технічна

б) хімічна

в) біологічна

 г) гідрологічна

 

 26. Хімічне забруднення включає:

а) аерозолі

б) генна інженерія

в) пестициди

г) світлове

д) шум

е) пластмаси

 

 

 

27. Охорона земель включає:

а) захист сільськогосподарських угідь

б) захист земель від ерозії

в) консервація земель

г) збереження земель

 д) меліорація

 е) деградація

є) рекультивація

 

28. Утилізація - це: 

а) ліквідація забруднень 

б) природне руйнування забруднення в середовищі 

в) повторне використання продукції шляхом переробки чи захоронення

 

29. Існує три типи очисних споруд: 

а) локальні

б) регіональні

в) масштабні

 г) загальні 

д) районні

 

30. Фізичне забруднення включає: 

а) теплове

б) пестициди

в) шумове

г) аерозолі

 

31. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів: 

а) джерела водопостачання

б) водоочисної споруди 

в) пляжу

г) рекреаційного об‟єкта

 

Дайте відповідь «так» чи «ні»

 

1.  Демпінг-це масовий вилов риби.

2 Забруднення - привнесення в середовище або виникнення в ньому нових нехарактерних для нього фізичних, інформаційних чи біологічних агентів або перевищення конкретного середнього багаторічного рівня концентрації агентів у середовищі, які нерідко призводять до негативних наслідків.

3. Аеротенки і метантенки використовуються при механічному методі очистки стічних вод.

 4. Забруднення - зняття радіоактивного шару з поверхні предметів і ґрунту.

 5. Активний мул - це сукупність забруднюючих речовин, що знаходиться у воді у зваженому стані.

  6. Підростом називають групу дерев утворену з молодого покоління лісу.

 7. Геологічна природна ерозія діє повільно і постійно.

 8. Очищення стічних вод - це нейтралізація стічних вод, випадання в осад твердих забруднювачів, хімічних, біохімічних та інших природних процесів, що призводять до видалення з водойм забруднювачів і повернення води до її первісного стану.

 9. Пестициди - це біологічні препарати захисту сільськогосподарської продукції.

10. Хімічне очищення стічних вод проводиться після їх механічного очищення.

11. Технічна рекультивація - це відновлення земель, що поєднує комплекс агротехнічних, фітомеліоративних заходів.

12. Материки отримують воду у вигляді атмосферних опадів.

13. Онкологія - це наука про провокування ракових захворювань речовинами   антропогенного походження.

14. Дефляція - це водна ерозія ґрунтів.

15. Агролісомеліорація - система лісогосподарських заходів, що посилює   ерозію агроландшафтів. 

16. Лісові ресурси - це сукупність усіх лісів певної території (країни, метерика, планети).

17. Родючість - це штучна зміна природно-територіальних компонентів з метою оптимального використання потенціалу земель.

18. Іміграція - це заселення організмів з інших областей.

19. Усі природні водойми мають здатність до самоочищення.

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "екологія картинки"

 

ТЕМА 1.  Агроекологія. Агроекосистеми

Забезпечення населення продуктами харчування. Агроекосистеми (агробіогеценози) та їх ознаки. Різновиди агробіогеоценозів.

Ресурси в агроекосистемах. Співжиття в агроекосистемах. Бур’яни, хвороби та шкідники. Фактори стабілізації агросистем. Сівозміни. Меліорація. Інтенсифікація сільського господарства.

Відходи  сільськогосподарського виробництва. Забруднення природного середовища. Стратегія сільськогосподарського  користування в ХХІ столітті. Адаптивне рослинництво та альтернативне землеробство.

  Джерела радіоактивного забруднення об’єктів довкілля і сільськогосподарського виробництва: природні джерела, джерела штучних радіонуклідів. Аварія на ЧАЕС.

Дозиметричні та радіометричні прилади.

 

 ?Питання для самоперевірки та контролю знань

1.Дайте визначення поняття «агроекосистема».

2.Назвіть основні компоненти агроекосистем.

3.Які способи використовують для забезпечення родючості грунтів

   в агросистемах?

4.Назвіть головні компоненти інтенсифікації сільського господарства.

5. Природні ресурси та їх класифікація.

6. Назвіть головні ресурси сільського господарства.

7.В чому проявляється деградація грунту?

8.Охарактеризуйте основні напрямки альтернативного

    землеробства?

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1. У кінці 19 століття відомий французький хімік Бертло припускав,

що у 2000р. не буде ні сільського господарства, ні селян, бо хімія

зробить непотрібним сільське господарство, а люди будуть

харчуватися тільки штучними продуктами. Чому цього не сталося ?

2.Поясніть,чому застосування пестицидів не вирішило проблеми

  захисту посівів від шкідників та бур’янів.

3.Поміркуйте, які існують негативні наслідки інтенсифікації сільського

   господарства?

4.Оцініть переваги та недоліки органічних та мінеральних добрив з погляду

   екології.

 

 

 

 ТЕМА 2. Довкілля і здоров’я населення

Якість природного середовища і здоров’я людей.

Захворювання пов’язані із забрудненням довкілля.

Екологічно безпечні продукти харчування. Проблеми використання генетично модифікованих продуктів харчування.  Раціональне харчування. 

Якість води і стан здоров’я людей.

Радіація і здоров’я.

 

?Питання для самоперевірки та контролю знань

1. Що таке здоровя людини і які фактори впливають на нього?

2. Назвіть основні види захворювань людини, викликані несприятливими

  факторами навколишнього середовища.

3. Які токсичні речовини з грунту можуть потрапити в організм людини?

4. Як впливає забруднення атмосферного повітря на здоровя людей?

5. Як впливає забруднення радіацією на здоровя людей?

6. Назвіть основні ознаки екологічно безпечних продуктів харчування.

7. Які хвороби може викликати споживання неякісної води?

8. Як виводяться  шкідливі речовини з організму людини?

9. Як слід харчуватися в умовах радіаційного забруднення?

 

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1. «Здоров’я людини, населення і середовища – основа сталого

розвитку суспільства» – Чи згодні ви з цим висловлюванням?

2.Проаналізуйте взаємозвязок між якістю природного середовища і

здоровям людей.

3.Поміркуйте, чому здоровя людини можна вважати одним з критеріїв

   якості навколишнього середовища?

4.Як ви розумієте адаптацію організму людини до зміни умов навколишнього

  середовища? Поясніть це на прикладах.

5.Що, за вашим розумінням, повинно включати поняття «якість життя»?

6.Поясніть біологічну дію іонізуючого випромінювання на організм людини.

7.Назвіть зовнішні фактори впливу на водну екосистему. Обгрунтуйте, чому

  людині невигідно забруднювати водойми.Повяжіть це з матеріальними

   витратами і здоровям людини.

 

 

 

ТЕМА 3. Основи економіки природокористування

 

Економіка природокористування, її основні завдання.

Природокористування, його види та принципи.

Визначення якості та обсягу забруднень природного середовища.

Контроль якості довкілля. Соціально-економічні наслідки нераціонального

природокористування.

Екологічний моніторинг і його види.

Екологізація економіки. Економічна оцінка природних ресурсів.

Збитки від забруднення довкілля.

Значення безвідходних технологій. Використання та переробка відходів. Біотехнологія.

Безвідходне споживання.

 

?Питання для самоперевірки та контролю знань

1. Що таке економіка природокористування?

2. Які основні завдання економіки природокористування?

3. Які види природокористування ви знаєте?

4. Які основні принципи раціонального природокористування?

5. Які види моніторингу ви знаєте?

6.Що таке відходи?  Які види відходів ви знаєте?

7. У чому полягають основи екологізації економіки?

8. На чому ґрунтується біотехнологія?

9.Чому біосферний моніторинг називають глобальним?

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

1. В чому полягає мета раціонального природокористування?

2 . Поясніть, чому у сучасному виробництві необхідно враховувати збитки

     від забруднення довкілля.

3. Вкажіть методи визначення якості і обсягу забруднень, проаналізуйте  їх

основні відмінності.

4.Обгрунтуйте, яким чином розробка і впровадження новітніх технологій дає змогу значно зменшити антропогенні впливи на довкілля

 5.Прокоментуйте рекомендацію екологів: для збереження виду необхідно контролювати і охороняти всю екосистему.

 6.Доведіть. у чому полягає зв'язок екології і економіки.

 7.Наведіть приклади безвідходних технологій у сільському господарстві.

 

 

 ТЕМА 4. Організаційна та стратегічна система 

                  раціонального        природокористування

 

Раціональне природокористування. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення

 довкілля.

Організація служб охорони навколишнього природного середовища.

Екологічне право. Екологічний менеджмент. Екологічний маркетинг.

 Екологічна освіта і виховання.

Роль громадськості України в охороні довкілля.

 

?Питання для самоперевірки та контролю знань

 1. Назвіть найвідоміші вам міжнародні організації, діяльність яких

спрямована на розвязання глобальних екологічних проблем.

 1. Як здійснюється державне управління охорони навколишнього

 середовища?

 1. Що таке екологічний менежмент і які його основні функції?
 2. Що таке екологічний маркетинг та його основні завдання?

     5. Назвіть основні шляхи здійснення екологічної освіти і виховання.

     6. Що таке екологічна експертиза, та які її основні завдання?

    7. Які громадські організації з охорони природи існують у вашому місті,

        регіоні?

    8. Назвіть основні функції державного екологічного менеджменту.

     9. Які міжнародні спеціалізовані, урядові та громадські організації по

         охороні навколишнього середовища ви знаєте?

! Поміркуй, проаналізуй, обгрунтуй, доведи

 1. У чому суть правової системи управління державною політикою в сфері охорони довкілля?
 2. Поясніть ваше особисте розуміння поняття «екологічна культура».
 3. На вашу думку, в чому полягає головна функція екологічного виховання?
 4. Які ви знаєте екологічні права громадян, що грунтуються на загальнолюдських, природних правах? Чи користуєтесь ви ними в повсякденному житті?

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

до розділу

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

РАЦІОНАЛЬНОГО  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

1. Що ви розумієте під сталим розвитком?

 а) розвиток цивілізації на основі технологічного прогресу й розвитку

 економіки, що супроводжується постійним нарощуванням валового

продукту

 б) розвиток, за якого відбувається постійний перерозподіл у світі між

країнами, що розвиваються, і високо індустріальними країнами мінеральних,

біологічних, трудових, земельних, водних і матеріальних ресурсів

в) розвиток, в основу якого покладено ідею «виживає мудріший і сильніший»

 г) розвиток з урахуванням господарської ємності біосфери за принципами

еколого - економічної збалансованості людської діяльності

 

 2. Після аварії на ЧАЕС найбільшу дозу радіації люди отримали від:

 а) ізотопів йоду

 б) стронцію-90 

 в) цезію-137

 

3. Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної  кризи?

а) негативні кліматичні зміни на планеті під впливом космічних сил

б) технічний прогрес і виснаження природних ресурсів

в) вирубування лісів

г) низьку екологічну культуру людини та її намагання панувати над

    природою

 

 1.          Найбільша кількість радіоактивних речовин надходить до організмів сільськогосподарських тварин з:

 а) водою

б) кормами

в) пилом при диханні

 

 

 

 

5. Що таке «екологічний паспорт?»

 а) посвідчення еколога-експерта

б) дозвіл на певні обсяги скидів і викидів об’єкту - забруднювачу довкілля

в) комплексний документ, у якому чітко викладено аспекти взаємовідносин

  (будь-якого обєкта людської діяльності) з довкіллям

 г) документ, у якому висвітлено план природоохоронної діяльності

 

 1. Визначте, які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і  враховані чинним законодавством?

а) вартість утримання територій заповідного фонду

б) вартість створення природоохоронних програм

 в) вартість руйнування, відновлення і охорони довкілля

 г) вартість утримання всіх підрозділів природоохоронної служби

 

 1.  Що, на вашу думку, є «екологічним коридором»  («зеленим коридором»)?

а) лісосмуги

 б) природно-ландшафтні смуги (ділянки, території), які зєднують

“екологічні ядра” (заповідні території) і сприяють збереженню

біорізноманіття та підтриманню природного каркасу територій

в) ділянки між екотопами;

г) ландшафти, вкриті деревами і чагарниками

 

8. Яке з наведених визначень екологічного збитку є найповнішим?

а) витрати підприємства на охорону природи

б) втрати суспільства від змін корисності навколишнього середовища у

звязку з його забрудненням і необхідністю витрат на відновлення довкілля,

компенсацію ризиків, компенсацію за погіршення здоровя людей, ресурсів

 в) збитки від зниження і втрати працездатності внаслідок погіршення

екологічних умов праці і проживання

г) втрати від екологічних катастроф

 

9. Виберіть із наведених варіантів правильне визначення екологічної

  ліцензії:

 а) право на виконання екологічної експертизи

б) право на проведення екологічного менеджменту

в) документ, який дає право на забруднення довкілля певним токсикантом на

   конкретний проміжок часу

 г) документ, що дає право на видобуток природних ресурсів з перевищенням

   чинних нормативів

 

10. Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому

 Придніпров’ї?

а) створення каскаду Дніпровських водосховищ

 б) інтенсивний розвиток металургійної, хімічної, виробничої і

нафтопереробної промисловості

 в) розвиток енергетики і транспортної мережі

г) розвиток цементної, машинобудівної та легкої промисловості

 

11. Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається

 граничнодопустимою (ГДК)?

а) за якої настає смерть людини

б) за якої починається деградація екосистеми

в) дозволена екологічним стандартом

г) максимальна концентрація забруднюючої речовини в природному

 середовищі, яка не шкодить здоровю людини

 

12. Який з наведених варіантів визначення раціонального

 природокористування ви вважаєте правильним?

а) природокористування, що дає найбільший прибуток

 б) яке передбачає відтворення природного ресурсу

 в) яке не призводить до зміни природно-ресурсного потенціалу, підтримує і

підвищує продуктивність та красу природних комплексів

 г) таке, що відповідає програмі економічного розвитку агропромислового

комплексу

 

 13. Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?

а) недосконалість законів про охорону природи \ кризовий економічний стан

держав

 б) низька екологічна культура населення, хибна державна екологічна

політика

в) надмірна індустріалізація та хімізація сільського господарства

 г) неконтрольовані урбанізаційні процеси

 

14. Виберіть правильний варіант визначення біологічного землеробства:

 а) застосування як органічних, так і мінеральних добрив

б) застосування органічних і невеликої кількості хімічних добрив

в) застосування тільки органічних добрив і незначної кількості пестицидів

г) підтримання родючості ґрунту винятково за рахунок органічних добрив,

без використання мінеральних і хімічних добрив та пестицидів

 

15. Якою має бути мета екологічної експертизи?

а) визначення екологічних збитків від забруднення довкілля

б) виявлення причин і обсягів забруднень навколишнього середовища

в) запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан довкілля

та здоровя людей, оцінка ступеня екологічної безпеки господарської

діяльності на окремих обєктах, у районах, регіонах

 г) виявлення обєктів забруднювачів навколишнього середовища

 

  16. Що таке граничнодопустимий скид (ГДС)?

а) вміст речовин у стічних водах, максимально допустимий для відведення з

установленим режимом у даному пункті водного об’єкта за одиницю часу з

метою забезпечення нормативної якості води

 б) ліміт на щомісячний скид стічних вод об’єктом - забруднювачем

 в) скид стічних вод за рік, який не перевищує встановленої норми

г) загальний обсяг стічних вод, які може скинути об’єкт- забруднювач за

місяць

 

17. Які з напрямів екополітики України відповідають стратегії

ресурсозбереження і природоохорони?

а) розвиток міжнародного співробітництва у сфері екології

б) екологізація   видів людської діяльності та розвиток екологічної культури

в) активний розвиток аграрного сектора з урахуванням екологічних вимог

г) впровадження і жорсткий контроль ефективного ресурсокористування на

підставі нових законів і нормативів

 

18. Екологічна ліцензія - це:

а) документ на дозвіл заготівлі тваринних або рослинних ресурсів

 б) документ-дозвіл на викиди конкретного забруднювача у довкілля

в) документ, що дозволяє без обмежень забруднювати довкілля

г) документ-замінник податків за користування ресурсами

 

38. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є

джерелом виділення:

 а) шуму

б) запахів

в) шкідливих речовин

 г) електромагнітних хвиль

д) іонізуючих випромінювань

 

 19. Раціональне природокористування включає:

 а) вивчення

б) охорона

в) засвоєння 

 

20. Екологічна освіта поділяється на:

а) всебічну

б) перехідну

в) формальну

г) неформальну

д) публіцистичну

 

21. Найбільш поширений спосіб знезаражування питної води:

 а) хлорування

б) іонізація

 в) коагуляція

 

 22. Діброва — це угрупування:

 а) дуба

б) бука

в) клена

 

 23. Решітки при очистці стічних вод служать для затримки:

а) піску

 б) жиру

в) великого бруду

 

24. Види екологічних пірамід:

а) енергії

б) чисел

 в) біомаси

г) продукції

д) репродукції

 

 25. Вичерпні природні ресурси бувають:

а) невідтворні

б) відносні

в) перехідні

г) відтворні

 

26. Хімічне забруднення вод відбувається:

а) органічними речовинами

б) неорганічними речовинами

в) мікроорганізмами

 

27. До невідтворних природних ресурсів відносять:

а) нафта

б) прісна вода

в) чисте повітря

г) глина

д) залізо

 

 28. Промислове виробництво вимагає три етапи:

 а) освоєння природних ресурсів

 б) переробка ресурсів

в) накопичення відході

г) будівництво

д) реутилізація

 

 29. Повторне використання відходів для виробництва корисної

продукції отримало назву:

а) рекуперація

 б) рециклінг

в) реєстрація

 г) дампінг

 

30. Причини виникнення проблеми прісної води:

а) засушливість клімату

б) збільшення потреб у воді

в) скорочення водності річок

г) аридизація суходолу

д) забруднення води

 

Дайте відповідь «так» чи «ні»

 1.     Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів

здійснюється на підставі клопотання.

2. Ліміти на видобування корисних копалин затверджуються Кабінетом

 Міністрів України.

3. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється

 уповноваженими органами Верховної ради.

 1.     Порядок проведення моніторингу земель встановлюється Кабінетом

  Міністрів України.

 5. Плату за забруднення довкілля проводять в безспірному порядку.

6. Порядок встановлення розмірів стягнення платежів за забруднення довкілля поширюється на всі об’єкти, що здійснюють на території України свою діяльність.

7. Основним завданням Державної екологічної інспекції є здійснення державного контролю у галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів.

 8. Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється у плановому порядку встановлюються місцевими органами влади.

 9. Діяльність усіх органів з експлуатації та охорони вод на Україні регулюється водним законодавством.

 10. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється місцевими радами народних депутатів.

11. Головне завдання раціонального використання водних ресурсів - це їх комплексне використання і охорона від забруднення засмічення, вичерпання. 12. Кризові явища є наслідком порушення біологічного кругообігу.

13. Кадастр - систематизоване зведення даних про об’єкт чи явище.

14.Ліміти на видобування корисних копалин затверджуютьсяДержкомгеологією.

15. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів - це офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів.

 16. Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, встановлює орган, який його видає.

17. Для ведення особистого селянського господарства громадянам України надається 5,0 га земель.

18. Безвідходною технологією називають такий спосіб виробництва продукції при якому найбільш раціонально і комплексно використовується сировина і енергія.

Теми для написання рефератів

1. Нинішня екологічна ситуація України та причини її формування.

2. Екологічні наслідки катастрофи ЧАЕС: проблеми і способи їх

вирішення.

3.  Охорона та раціональне використання лісу як однієї з найважливіших складових біосфери.

4.  Охорона та ефективне використання земельних ресурсів.

5. Зрошувальні меліорації в лісостепу та степу України, їхні еколого -економічні наслідки.

6.  Економічні проблеми регіону та стан його навколишнього природного середовища.

7. Екологічні проблеми Українських Карпат.

8. Малі річки України: проблеми і способи їх вирішення.

9. Екологічні проблеми Дніпра.

10.Економічний розвиток та зростаючий дефіцит мінерально- сировинних ресурсів.

11. Природні ресурси біосфери та їх використання.

12. Охорона і раціональне використання земельних надр. 

13. Земельні ресурси України та їх  правова охорона .

14. Агроекосистеми (агробіогеценози) та їх ознаки. Різновиди агробіогеоценозів. 

15. Ґрунт – основний засіб виробництва а сільському господарстві

16. Джерела забруднення природного середовища у сфері

   сільськогосподарського виробництва. 

17.Забруднення ґрунтів, пов’язане з використанням у сільському господарстві хімічних речовин та його екологічні  наслідки.

18.Проблеми використання генетично модифікованих продуктів харчування.

19. Значення безвідходних технологій. Використання та переробка відходів сыльськогосподарського виробництва. 

20. Якість природного середовища і здоров’я людей. Захворювання пов’язані із забрудненням довкілля. 

 

Коди правильних відповідей на тестові завдання

      Номер 

     питання

Розділ І

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

Номер      питання

Розділ І

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

1

В

В

Г

26

так

так

так

2

В

Б

В

27

так

так

ні

3

Г

Б

Г

28

так

так

так

4

Б

Б

Б

29

так

ні

так

5

Б

А

В

30

ні

ні

так

6

В

Б

В

31

так

так

так

7

Б

Г

Б

32

так

так

так

8

Б

А

Б

33

В

так

так

9

В

Г

В

34

А.В

ні

так

10

В

Г

Б

35

В

ні

так

11

В

Б.В.Г

Г

36

Б

так

ні

12

Г

Г

В

37

Б

ні

так

13

Г

Б

В

38

А.В

так

А.В.Г.Д

14

В

А

Г

39

Б

так

А.Б

15

Г

В

В

40

А.Г

Б.В

В.Г

16

ні

В

Б

41

А

А

А

17

так

Б

А

42

А

А.В

А

18

так

Г

А.Б.Г

43

Б

А.В

АВ

19

так

В

Б

44

Б.В.Д

А.В

А.Б.В.Г

20

ні

В

так

45

А.Б.В.Г.Д

А.В.Е

А.Г

21

так

ні

ні

46

А.Г.Д

А.Б.В.Г.Є

А.Б

22

так

так

ні

47

А.В

В

А.Д

23

так

ні

так

48

Б

А.Б.Д

А.Б.В

24

так

ні

так

49

А

А.В

А

25

так

ні

так

50

А

А

Б.В.Д

 

 

Використана література

1. Аніщенко В.О. Основи екології: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2008. - 148 с.

2. Батлук В.А. Основи екології: Підручник. - К.: Знання, 2007. -519 с.

 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. - К.: Либідь, 2000. - 336 с.

4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум: Навч. посібник. - К.: Лібра, 2004. - 376 с.

5. Бойчук Ю.Д., Сологиенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч посібник. - Суми: Університетська книга, 2005. - 302 с.

 6. Борисюк Б.В., Фещенко В.П., Трафімова Г.В., Котюк П.А., Костенко О.М. Екологія: Навч. посібник. - Житомир: ДАУ, 2003. - 174 с.

7. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища.- К.: Знання, 2002 р. - 214 с.

8. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посібник- К.: Каравела, 2006. - 368 с

9. Запольський А.К., СалюкА.І. Основи екології: Підручник. -К.: Вища шк., 2004. - 382 с.

10. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навч посібник. - Суми: Університетська книга, 2003. -416 с.

11. Клименко М.О., Головко Е.А. Екологія: Навч. посібник. - Житомир: ДАУ, 2003. - 174с.

 12. Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000.240 с.

13. Малимон С.С. Основи екології:навч.посібник.-Рівне:РДАК,2008.-238 с.

14. Надточий П.П., Мислива Т.М., Морозов В.В. та ін. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: Навч. посібник. - Житомир: ДАУ, 2007. - 420 с.

15. Писаренко В.М,Писаренко П.В.,та ін. Агроекологія: Теорія та практикум. - Полтава: ІнтерГрафіка, 2003. -318 с.

 16. Сафранов ТА. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. - Львів: Новий Світ-2000, 2004. - 248 с.

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Атмажова Наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 жовтня 2019
Переглядів
3185
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку