5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Антична цивілізація. Тестові завдання

Про матеріал
Тестові завдання з всесвітньої історії до теми "Антична цивілізація" для 6 класу. Завдання складено за зразком сертифікаційної роботи.
Перегляд файлу

АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний

1. Укажіть складові реформ Солона (594–593 рр. до н. е.) в Афінах.

А переселення найбідніших верств населення в колонії, зрівняльний розподіл землі серед усіх громадян міста

Б роздача грошей і земельних ділянок незаможним верствам населення міста, запровадження податку на врожай

В поділ усього вільного корінного населення на чотири розряди за розміром річного доходу, скасування боргового рабства

Г виділення земельних ділянок населенню міста за межами полісу, уведення грошової плати посадовим особам

ЗНО-2014 всесвітня історія.  Основний тест. Завдання 4

2. На схемі зображено складові державного устрою           А Мікен        Б Спарти     В Македонії     Г Криту

 

3. Укажіть характерні риси розвитку Стародавньої Греції в VIII-VI ст. до н.е.

А розквіт мінойської цивілізації, створення критської морської держави, завоювання Криту ахейцями

Б формування перших державних утворень ахейських греків, виникнення писемності, розквіт мікенської цивілізації

В формування полісної системи організації суспільства, грецька колонізація узбережжя Середземного та Чорного морів

Г криза елліністичної системи функціонування суспільства, завоювання елліністичних держав Римом на заході та Парфією на сході

 

4. Вигнання з Афін осіб, підозрюваних у прагненні до тиранії, — це:

А вето                        Б люстрація             В терор                   Г остракізм

 

5. Влада представників знатних заможних родин називається:

А демократія        Б аристократія       В тиранія          Г монархія

 

6. Який цар Спарти очолив грецьке військо в битві при Фермопілах?

А Леонід                     Б Фемістокл             В  Алківіад            Г Мільтіад

 

7. Як називали рабів у Спарті?

А ілоти           Б гопліти            В періеки          Г ефори

 

8. Марафон, Фермопіли, Сала мін, Платеї – це місця вирішальних битв

А Греко-македонських війн    Б Пелопоннеської війни    В Греко-перських війн     Г Коринфської війни

 

9. Визначте ім’я правителя Афін, час правління якого називають «золотим віком афінської демократії»:

А Солон         Б Перікл            В Пісістрат             Г Клісфен

 

10. Укажіть ім’я монарха, за якого Македонія пережила піднесення та поширила свій вплив на Грецію:

А Філіпп ІІ             Б Александр         В Ісократ           Г Демосфен

 

11. Вкажіть автора поем «Іліада» і «Одісея»

А Солон       Б Гомер             В Лікург            Г Геродот

 

12. Як жителі Греції називають свою країну?

А Еллада           Б Епір           В Етолія           Г Еоліда

 

13. На якій горі, за уявленнями древніх греків, мешкали боги?

А Олімп         Б Парнас          В Санторин        Г Гімета

 

14. Яка подія поклала край існуванню Ахейської цивілізації?

А Вторгнення дорійських племен           Б Троянська війна         В Пелопоннеська війна     Г Греко-перські війни

 

15. Автором «кривавих» законів був

А Лікург            Б Клісфен           В Драконт         Г Пісістрат

 

16. Визначною спорудою Критської (Мінойської) цивілізації є:

А довгі мури              Б храм Зевса             В Кносський палац          Г статуя Афіни

 

17. Як у державі Спарта називали підкорених жителів Мессенії, що були особисто вільні, але не мали громадянських прав?

А періеки           Б гопліти             В ілоти           Г дорійці

 

18. Хто став першим дослідником легендарної Трої?

А А. Еванс               Б В. Хвойка           В Г. Шліман            Г Ж. Шампольйон

 

19. Яким чином грецькі міста-держави у VIII—VI ст. до н. е. переважно боролися з перенаселенням і нестачею землі?

А чітко встановлювався шлюбний вік і кількість дітей у сім’ї       Б колонізувалося узбережжя Середземного й Чорного морів

В здійснювалися захоплення й перерозподіл земель сусідніх народів   

Г відбувалося освоєння гірських пасовищ, осушення боліт

 

20. Формування суспільства й держави у формі полісів, освоєння греками островів Егейського моря, узбережних територій Середземного та Чорного морів — це характерні риси розвитку Стародавньої Греції в період:

А XI—IX ст. до н. е.            Б VIII—VI ст. до н. е.           В V—IV ст. до н. е.              Г III—I ст. до н. е.

 

21. Афінський поліс був розташований на півострові:

А Фессалія               Б Лаконіка                   В Арголіда                   Г Аттика

 

22. Який правитель Афінської держави в 594 р. здійснив реформи, поділивши всіх її громадян за майновою ознакою на чотири групи?

А Солон              Б Полікрат               В Клісфен                  Г Пісістрат

 

23. Який перський цар у 480 р. до н. е. здійснив похід на Грецію з метою її підкорення?

А Кір ІІ              Б Ксеркс                 В Дарій І             Г Камбіз ІІ

 

24. Яка битва стала вирішальною у встановленні македонського панування над Грецією?

А під Платеями           Б під Херонеєю           В під Гавгамелами           Г на річці Гранік

 

25. Як називалася війна між Спартою та Афінами за панування у Греції?

А Троянська                   Б Пелопоннеська              В Пунічна              Г Східна

 

26. Перикл був стратегом Афінупродовж:

А 5 років                       Б 10 років             В 15 років                    Г 20 років

 

27. Який легендарний законодавець Спарти заклав основи її суспільного та державного ладу?

А Солон                              Б Драконт            В Гомер               Г Лікург

 

28. Перський цар, за якого почався другий похід на грецькі міста-держави, що завершився поразками персів при Саламіні і Платеях, — це:

А  Кір ІІ                       Б Дарій І                  В Ксеркс І                  Г Дарій  ІІІ

 

29. Одноосібний правитель у грецькому місті-державі, який приходив до влади, як правило, за допомогою насильства, — це:

А архонт                          Б стратег             В тиран                     Г басилевс

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари)

30. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 агора                                 А народ

2 архонт                               Б народні збори

3 демос                                 В вища державна посада

4 еклесія                               Г ринкова площа

                                             Д театр

 

31. Установіть відповідність між битвами греко-перської війни та їх наслідками.

1 Фермопільська                                        А втрата Персією домінування на морі

2 Марафонська                                           Б вторгнення персів у центральну Грецію, захоплення Афін

3 Саламінська                                            В втрата перською армією статусу непереможної

4 при Платеях                                            Г початок війни між греками та персами

                                                                    Д вигнання персів із континентальної Греції

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності

32. Установіть хронологічну послідовність подій.

А виникнення Мінойської цивілізації             Б вторгнення дорійських племен у Грецію

В розквіт Мікенської цивілізації                     Г падіння Трої

 

33. Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А Греко-перські війни                  Б Беотійська війна           В Коринфська війна                     Г Пелопоннеська війна

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

34. Які із зазначених діячів Стародавньої Греції були видатними реформаторами?

1 Леонід            2 Пісістрат          3 Фемістокл            4 Солон            5 Лікург          6 Клісфен           7 Гомер

doc
Додано
22 серпня 2019
Переглядів
1175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку