10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Брейн-рінг на тему «Я і Закон»

Про матеріал
Мета: розширити знання учнів із права, зацікавити предметом «Основи правових знань», прищеплювати інтерес до знань і ви¬конання законів Конституції України, основ трудового законо¬давства, кримінального, цивільного, адміністративного права; звернути увагу на необхідність знань законів, без яких не може жити людина в суспільстві; розвивати мислення, пам'ять, увагу; виховувати відповідальність за виконання законів, дисципліну праці, постійно підвищувати рівень знань із правознавства.
Перегляд файлу

 

Брейн-рінг

на тему «Я і Закон»

Тема. Його величність — Закон.

Мета: розширити знання учнів із права, зацікавити предметом «Основи правових знань», прищеплювати інтерес до знань і ви­конання законів Конституції України, основ трудового законо­давства, кримінального, цивільного, адміністративного права; звернути увагу на необхідність знань законів, без яких не може жити людина в суспільстві; розвивати мислення, пам'ять, увагу; виховувати відповідальність за виконання законів, дисципліну праці, постійно підвищувати рівень знань із правознавства.

Обладнання: плакат «Закон — це нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або народу, який регулює суспільні відносини і має найвищу юридичну силу. Основним законом у країні є Конституція України»; виставка книг законодавчих кодексів, Конституція України; кросворди; магнітофон (музикальний супровід, пісні); пісні у, виконанні учнів; сценки із правових проблем «Конкретна ситуація»; бюлетень із права.

Знання права заслуговує найвищої шани.

Ульпіан

Хід брейн-рингу

Вступне слово вчителя:

— Дорогі друзі! Ми з вами живемо у незалежній державі, ім'я якій - Україна. Дванадцять остан­ніх років — то роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї історії і долі. Століття українці йшли до своєї самостійності.

Конституція України була прийнята і затвердже­на 28 червня 1996 року. Це Основний Закон України, який утверджує суверенітет власної держави.

Сьогодні ми проводимо правовий «Брейн-ринг «Його Величність — Закон», епіграфом до якого є слова Ульпіана (грецького філософа): «Знання права заслуговує найвищої шани».

Ведучі:

 1. Его Величество Закон

 У нас в лицее царил.

 Сегодня к нам на ираздник он

 Друзей всех пригласил.

 

 1. Его Величество Закон

 Всем тем, кто право уважает,

 Передает законний трон,

 К себе на праздник приглашая!

 (Музична пауза.)

Слово вчителя. Знайомтесь: в історії українського права визначено сім етапів розвитку:

I етап — «Звичаєве» право.

II етап — Російська Правда Ярослава Мудрого.

 1.       етап — Магдебурзьке право.
 2.       етап — «Литовські Статути».

V етап — Запорізька Січ.

VI етап — Березневі статті Богдана Хмельницького.

VII етап — Конституції України, проголошення незалежності України.

Ведучі:

1. Итак, древние люди законов не знали,
Силой проблемьі свои разрешали.
Око за око — кровавнй закон —
«Обьічное» право древних времен.

2. История права в У крайнє начинается с устньїх правових норм — «обьгчного» права. Зто разрешенньїе государством и обязательньїе для населення древние обьічаи.

«Обычай — второй закон» — гласит украинская по-словица.

1. Новий зтап украинского права — Русская Правда — закон Ярослава. С тех, кто закони тогда нарушал, Денежний штраф Ярослав Мудрий брал.

2. В 1016 году свод законов князя Ярослава Мудрого — Русская Правда — закрепил норми «обичного права», ограничил феодальное своеволие, но в то же время увековечил феодальное неравенство.

1. Следующий шаг — Магдебургское право — На Украине господствует здраво.

«В городе каждом — отдеуіьннй закон!» — Зто девиз феодальних времен.

2. Магдебургское право возникло в немецком городе Магдебург. Зто феодальное городское право, по которому города освобождались от управлення и суда феодалов. В Украине зтим правом пользовались такие города, как Львов, Житомир, Хуст, Киев. Жители городов становились свободннми людьми.

1. Войньї, неволя, вторженье Литви,
«Статут Литовский» законом ввели.
И украинцн привикнуть должнн
Жить по законам чужой сторони.

«Литовские статути» — классические кодекси того периода, правовие сборники феодального права.

2. Весть о республике демократической
Летит со скоростью фантастической.
Сечь Запорожская, Сечь казаков —
Живи традиции прошлих веков!

1. Казаки своего правового документа не создали, но известно, что судопроизводство на Сечи полностью основивалось на «обнчном праве». А в 1710 году била написана первая Конституция Украйни, автор кото-рой — Пилип Орлик.

2. Мартовские Статьи Богдана Хмельницкого — важ-нейший правовой документ, определивший автономное, * политическое и правовое положение Украиньї в составе России.

Слово вчителя. У 1918 році Українська Центральна Рада затвердила Конституцію Української Народної Республіки, Михайло Грушевський був обраний пре­зидентом України. Конституції України оновлювалися і затверджувалися у 1925, 1937, 1978 роках. Великий державний правовий шлях відображено в Конституції України 1996 року.

23 грудня 2003 року Верховна Рада України внесла зміни до Конституції 1996 року.

Ведучий:

...лет, как Указ подписали.

В августе независимой Украйна стала. Под гнет ни России, ни Польши Не попадет Украйна уж больше. (Музична пауза «Вольная воля»...)

Слово вчителя. Ми зробили короткий огляд з історії українського права. Потрібно згадати й історію прав людини. Закони у сфері прав людини написані крива­вою боротьбою за справедливість, людську гідність.

Ведучі:

 1. Члени ООН зібралися в 1945 році в Сан-Фран­циско і вирішили розробити* основні положення щодо людських прав. Комісія із прав людини на чолі з Елеонор Рузвельт підготувала проект положень, які б захищали кожну людину світу. Загальна деклара­ція прав людини прийнята Генеральною Асамблеєю 10.12.1948 року. Стаття № 1. Усі люди народжують­ся вільними і рівними у своїй гідності і правах.

А 20 листопада 1989 року була прийнята Конвен­ція ООН про права дитини. Дитина до 18 років — рів­ноправний учасник суспільного життя.

Конкурс «Брейн-ринг»

Слово вчителя. Сьогодні у конкурсі беруть участь правознавці груп бухгалтерів і трактористів. Знання команд оцінюватиме компетентне журі у складі: (називаються прізвища учнів).

Методичні рекомендації:

 1. Клас розподіляється на команди.
 2. Учасники однієї команди задають питання іншій команді.
 3. Запитання мають бути короткими, чіткими.
 4. Відповіді на запитання лаконічні.
 5. За кожну правильну відповідь — один бал.
 6. Перед початком гри капітани команд беруть участь у жеребкуванні для визначення порядку відповідей на питання.

Слово вчителя. Сьогодні поведемо розмову про де­ржаву, Конституцію, право, галузі права — цивільне, кримінальне, трудове. Розпочинаємо Брейн-ринг «Його Величність — Закон». (Додаток 1)

 

І конкурс

«Особисті (громадянські) права дитини за Кон­венцією чи Конституцією України».

Особисті права. Право на:

 -  життя;

 •            набуття громадянства;
 •            повагу до батьків;
 •            висловлювання своїх поглядів і думок з усіх пи­тань;
 •            свободу думки, совісті, релігії;
 •            недоторканість житла;
 •            особисте, сімейне життя;
 •            таємницю кореспонденцій;
 •            честь, гідність; зміну громадянства; невтручання в особисте життя.

Соціальні права. Право на:

 •            користування соціальними благами;
 •            охорону здоров'я;
 •            відповідні умови життя;
 •            працю, відпочинок;
 •            підприємницьку діяльність;
 •            страйк для захисту соціальних прав;
 •            достатній життєвий рівень;
 •            житло.

Культурні права. Право на:

 •            освіту;
 •            користування культурними цінностями;
 •            інформацію;
 •            знання своїх прав;
 •            свободу об'єднань і товариств у мирних цілях;
 •            проведення зборів, мітингів;
 •                                                                                                                                          свободу творчості ( Додаток 2) . 

 

II конкурс

Право на працю.

Слово вчителя, У Конституції України проголоше­но право людини і громадянина на працю. Стаття 43 говорить: «Кожен має право на працю, яку він вільно обирає, а держава створює умови для повного здійс­нення цього права. Норми трудового права містяться у кодексі законів «Про працю».

Запитання першій команді.

 1. Із якого віку допускається прийом на роботу не­повнолітніх осіб? (З 16 років — за згодою бать­ків; з 14 років — на легких роботах, якщо не заважає навчанню, не шкодить здоров'ю, є згода батьків і медичний огляд.)

Який термін відпустки для випускників ліцею? (1 місяць влітку.)

3. Які умови звільнення з роботи неповнолітніх? (Згода комісії у справах неповнолітніх при ви­конкомі.)

Запитання другій команді.

Усі особи до 18 років приймаються на роботу після медичного огляду.

 1. До якого віку обов'язковим є щорічний медичний огляд? (До досягнення 21 року.)
 2. Який максимальний робочий час на тиждень для дорослих? (40 годин на тиждень.)
 3. До 15 років забороняється тривала робота по під­німанню і переміщенню вантажів. Скільки годин може тривати така робота? (Діти не повинні пра­цювати довше третини робочого часу.)

Запитання третій команді.

 1. Яку ви знаєте скорочену тривалість робочого часу для неповнолітніх? (Від 16 до 18 років — 36 го­дин на тиждень; від 14 до 16 років — 24 години на тиждень.)
 2. В яких випадках забороняється залучати неповноліт­ніх до роботи? (Вночі, у святкові, вихідні дні; при шкідливих умовах праці, на підземних роботах.)
 3. Ви влаштувалися на роботу. Через який час ви можете взяти відпустку на першому році роботи? (Через шість місяців безперервної роботи повна відпустка, а неповнолітнім — раніше шести мі­сяців безперервної роботи).

 

III конкурс

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Запитання першій команді.

 1. Із якого віку підлягають кримінальній відпові­дальності неповнолітні? (З 16 років.)

Який максимальний термін позбавлення волі? (15 років — для дорослих, а для неповнолітніх — 10 років.)

3. Які застосовуються заходи виховного характеру до неповнолітніх за злочини, не пов'язані з великою суспільною небезпекою? (Віддають на поруки батькам, педколективам, трудовим колективам.)

Запитання другій команді.

 1. Хто не підлягає кримінальній відповідальності? (Хто не порушує закон.)
 2. Який мінімальний термін позбавлення волі за кримінальні злочини? (Три місяці.)
 3. За які злочини підлягають кримінальній відповідальності неповнолітні від 14 до 16 років? (За вбивство, зґвалтування, грабіж, розбій, злісне хуліганство, умисне знищення державного майна. Термін не більше 10 років.)

Запитання третій команді.

 1. Які заклади виховного характеру створені для неповнолітніх за порушення законів? (Спецшколи, спецучилища, колонії.)
 2. Чи передбачена кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення? (Так.)

Чи можливе довічне ув'язнення за особливо важ­кі злочини скоєні неповнолітніми? (Ні, не більше 10 років.)(Додаток 3)

 

IV конкурс

«Розвідка боєм».

Задають по чотири питання команда команді. Від­повідь одним словом.

Запитання першій команді.

 1. Документ, що засвідчує особу. (Паспорт.)
 2. Рішення, яке виноситься судом присяжних. (Вердикт.)
 3. Нормативно-правовий документ законодавчої влади. (Закон.)
 4. 3 якого віку юнаки призиваються на строкову службу? (З 18 років.)

Запитання другій команді.

 1. Акт, виданий Президентом. (Указ.)
 2. Вік отримання паспорта. (16 років.)
 1. У якому місяці, році відбулися останні вибори Президента України? (31 жовтня 2004 року.)
 2. Який термін позбавлення волі за ухилення від строкової служби? (До 3-х років.)

Запитання третій команді.

 1. Як називається дострокове звільнення від кримінальної відповідальності? (Амністія.)
 2. Дата проголошення акту про незалежність України. (24.08. 1991 року.)
 3. Мінімальний вік кандидата у Президенти. (35 років.)
 4. Який граничний вік призову на дійсну військову службу? (27 років.)

 

V конкурс

Конкурс болільників.

(Команди розгадують кросворди.)

Запитання болільникам першої команди.

 1.               Який орган здійснює нагляд за дотриманням законодавства в Україні? (Прокуратура.)
 1. Скільки років триває загальна служба в армії? (Півтора роки.)
 2. Як називається Основний Закон України? (Конституція)
 3. Хто автор першої Конституції України? (Пилип Орлик, 1710 рік.)

Запитання болільникам другої команди.

 1. На скільки строків може обиратися Президент за Конституцією України? (На два строки.)
 2. Який строк повноважень місцевих Рад? (Чотири роки.)
 1. Хто обирає районних суддів? (Обласна рада.)
 1. Як називається держава, у якій забезпечено верховенство закону та система прав і свобод громадян? (Правова держава.)

Запитання болільникам третьої команди.

 1. Із якого віку можна вступати в політичні партії? (З 18 років.)
 2. Із якого віку можна бути обраним до Верховної Ради? (З 25 років.)
 3. Яке право регулює майнові і немайнові відносини? (Цивільне право.)
 4. Політична незалежність, самостійність держави. Як це можна сказати одним словом? (Суверенітет)(Додаток 4)

 

VI конкурс

Розгадування кросвордів.

Кросворд для першої команди.

 1. Документ, що засвідчує особу. (Паспорт.)
 2. Влада народу. (Демократія.)
 3. Акт, виданий Президентом. (Указ.)
 4. Усна або письмова угода між власником та робітником. (Договір.)

Кросворд для другої команди.

1. Статус міста Києва в Україні. (Столиця.)

 1. Рішення, яке виноситься судом присяжних (Вердикт.)
 2. Який документ є підставою для розірвання трудового договору? (Заява.)
 3. Форма захисту працюючими своїх економічних та соціальних прав. (Страйк.)

Кросворд для третьої команди.

 1. Волевиявлення народу. Форма безпосередньої демократії. (Вибори.)
 2. Звільнення від кримінальної відповідальності. (Амністія.)
 3. Перевірка виконання функцій чи обов'язків. (Контроль.)
 4. Яке право регулює майнові і немайнові відносини? (Цивільне.)

 

VII конкурс

 Вирішення ситуативних завдань.

Перша ситуація «Тарас Бульба».

Гоголівський герой Тарас Бульба в пориві гніву звертається до свого сина - зрадника Андрія зі словами: «Я тебе породив, я тебе і вб'ю».

Запитання:

 Чи мав право батько вбивати сина за козацьких часів? А відповідно до сучасних законів? Підтвердіть свої міркування статтею Конституції України. (Зачитати ст. 27.)

Друга ситуація «Із казки «Царівна-жаба».

Світлиця. Сидить Іван-царевич. Забігає дівчина і кричить: «Навіщо ти, Іване-царевичу, спалив мою жаб'ячу шкіру?.. Шукай мене тепер в Тридев'ятому царстві, у Кощія Безсмертного».

Запитання:

 Яке право порушив Іван-царевич?

(Право на особисте життя, на таємницю, ст. Конституції 32.)

 

VIII конкурс

Конкурс капітанів. Розв'язування ситуації «Батько поза шлюбом».

Оксана в 15 років завагітніла. Вона стверджує, що її однокласник Віктор — батько дитини. Віктору 16 років, він відмовляється утримувати дитину й одружуватися з Оксаною.

Запитання:

— Чи повинен Віктор, на вашу думку, утримувати дитину?

 

Повинно бути три відповіді на це запитання.

 1. Як можна встановити батьківство для дитини, адже якщо Віктор — батько дитини, він має зобов'язання перед нею. (Батьківство можна встановити через суд за заявою одного з бать­ків, а також самої дитини після 18 років із про­веденням медичного тесту.)
 2. Що означає тест на визначення батька? (Чоловік здає кров до лабораторії, але кров не завжди точно показує батьківство. Тому вже сьогодні використовується тест на ДНК. Достовірність тесту — 99,9%. Він усуває всі непорозуміння між батьками дитини.)
 3. Якщо підтвердиться, що Віктор — батько дити­ни, то які його правові зобов'язання? (Він буде виплачувати допомогу дитині до досягнення нею 18 років. Не має значення, був він підлітком під час народження дитини чи ні.)

 

IX. Підведення підсумків. Нагороди.(Додаток 5).

 

X. Домашнє завдання на вибір:

а) скласти алгоритм уроку, проведеного у класі;

б) знайти приклади порушення законів у текстах художньої літератури;

в) вивчити матеріал за підручником; скласти тези до теми.

(Додаток 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
600
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку