9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Економічна теорія. Методична розробка семінарського заняття по темі "Економічна теорія: предмет і метод"

Про матеріал
Методична розробка містить кілька складових частин:  алгоритми знань і вмінь студентів з даної теми;  питання, які виносяться на обговорення, що дає можливість студентам підготуватися до відповіді, виписати тези;  завдання включають різні типи завдань і задач, які можуть бути виконанні за вибором індивідуально, в парах або всією групою, вони допомагають закріпити знання, розвити вміння вирішувати завдання, здійснити самоперевірку рівня засвоєння матеріалу;  тестові та контрольні завдання виконуються індивідуально, при цьому четвертий рівень тестів вимагає від студентів інтеграції знань інших економічних дисциплін та життєвого досвіду студента.
Перегляд файлу

Модуль 1.

Тема 1.1. Предмет і метод економічної теорії

 

Мета: Поглиблення, деталізація, поширення знань отриманих під час  лекції та самостійної роботи, розвиток пошукової пізнавальної  активності і самостійності студентів. Навчитися  визначати об’єкти та суб’єкти економічних досліджень, характеризувати історичний  розвиток економічної науки, обґрунтовувати значення вивчення економічної теорії.

 

Студенти

розпізнають:

 • предмет економічної теорії як науки;
 • види діяльності і наводять приклади.

 

спостерігають і характеризують:

 •  історичний розвиток економічної теорії;
 • функції економічної теорії;
 • об’єкт і предмет вивчення економічної теорії

 

встановлюють, розраховують, обґрунтовують:

 • поняття економічної теорії як науки

 

аналізують і роблять висновки:

 • про залежність економічного стану родини від наявності економічної освіти у її членів;
 • про економічний спосіб мислення та його застосування.

Рекомендована література: Л-1.С. 4-22, Л-2.С.12-19, Л-3.С.18-49,  Л-4.С.4-14,  Л-5.С.9-31, Л-6.С.6-21, Л.7.С.5-13, Л-8.С.5-6 , Л-9.С. 3-17, Л-10.С.7-22, Л-12.С.11-35, Л-14.С.10-26

Домашнє завдання:

                           Поміркувати над питанням:

Чому людина, з одного боку, є метою економіки, а з іншого – її рушійною силою!

 

    І. Заслухати і обговорити фіксовані виступи

 

 •                   Зародження економічної думки.
 •                   Фізіократи.
 •                   Меркантилізм.
 •                   Класична школа.
 •                   Марксистко-ленінський етап.
 •                   Розвиток економічної думки в Україні.
 •                   Сучасні економічні теорії.

ІІ. Питання для обговорення

 

 1. Для чого треба вивчати економічну теорію.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розкрити головні особливості окремих напрямів і шкіл в економічній теорії.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Обґрунтувати необхідність вивчення економічних законів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

       ІІІ. Індивідуальні завдання

 

 1. Розглянути наведенні економічні поняття: продавець, ринок зерна, менеджер, маркетолог, ціна, платник податків, економічне зростання, безробіття, безробітний, підприємство, держава, економіка країни, банкрутство, заробітна плата, банкір, виробник, кредит, витрати підприємця.
  Розділити ці поняття на дві групи і заповнити таблицю:

 

Об’єкт економічного дослідження

Суб’єкт економічного дослідження

 

 

 

 

 

 

 1. Вписати номер визначення кожного терміна:

 

Термін

Визначення

 

Дедукція

 

 1. Попередньо сформульована неперевірена теорія.
 2. Хід міркувань від узагальнень до фактів.
 3. Частина економічної теорії, що досліджує національну економіку як ціле
 4. Спрощене відображення економічної системи або її окремих елементів
 5. Хід міркування від фактів до узагальнень.
 6. Частина економічної теорії, що вивчає окремі елементи національної економіки.
 7. Спеціалізація робітників на виготовлення певних видів продукції або виконанні окремих операцій.
 8. Пізнання зв’язків в економіці, виведення законів і теорій.
 9. Ціннісні міркування людей стосовно того, якою має бути національна економіка або який конкретний політичний захід треба рекомендувати для вирішення тієї чи іншої економічної проблеми.
 10. Наукові уявлення про національну економіку, тобто дослідження її фактичного стану і намагання спрогнозувати її динаміку.
 11. Сукупність домогосподарств, підприємств, відповідних державних інституцій і установ, інфраструктури та різних активів у межах певного середовища й державної території.
 12. Сталий причинно-наслідковий зв’язок між економічними явищами.
 13. Уявлення про те, що джерелом багатства нації є землеробство.
 14. відокремлення випадкових, швидкоплинних чи другорядних ознак від усталених і типових.
 15. Уявлення про те, що джерелом багатства нації є золото і срібло, які вона отримує на зовнішньому ринку від реалізації надлишку продуктів.
 16. Поєднання окремих економічних одиниць або даних в одну або кілька.
 17. Зміна, значення якої отримують унаслідок розв’язування моделі.
 18. Зміна, котра є заздалегідь заданою для певної моделі.
 19. Підхід, згідно з яким люди оптимально використовують усю наявну інформацію, у тому числі інформацію про поточні й майбутні заходи політики, для передбачення майбутнього.
 20. Підхід, згідно з яким люди формують свої прогнози щодо певної  економічної змінної на підставі її поведінки у недалекому минулому.

 

Індукція

 

 

Екзогенна змінна

 

 

Гіпотеза

 

 

Економічна модель

 

 

Ендогенна зона

 

 

Економічний аналіз

 

 

Нормативна економічна наука

 

 

Позитивна економічна наука

 

 

Макроекономіка

 

 

Мікроекономіка

 

 

Поділ праці

 

 

Національна економіка

 

 

Раціональні сподівання

 

 

Меркантилізм

 

 

Адаптивні сподівання

 

 

Фізіократи

 

 

Економічний закон

 

 

Наукове абстрагування

 

 

Агрегування

 

    ІV.  Тестові завдання

 

(правильну відповідь позначити  +)

 

I рівень

 

1.   Економічна наука досліджує:

       а)  як організована робота окремого підприємства;

б) як організовані виробництво, обмін, розподіл та споживання;

в) як організована робота сімейного господарства;

г) як організовано виробничий процес у масштабах країни.

 

2. Обмін - це економічний процес, що передбачає:

а)  зміну роботи; 
б) заміну старих станків на нові;

в)  купівлю товарів на ринку за
    гроші;
г) зміну виду діяльності

         підприємства.

 

3. До засобів (методів) економічного дослідження не відносять:

        а) узагальнення;
     б) абстрагуваня;

в)  класифікацію;

г) економічне мислення.

 

II рівень

 

1. Розподіл в економічному розумінні - це:

а) спосіб поєднання ресурсів - землі, праці, капіталу - та їх узгодженого, цілеспрямованого використання;

б) формування доходів: підприємця чи робітника, службовця чи власника земельної ділянки, банкіра чи держави;

в) відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до

     споживачів;
г)  використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та

      послуги.

2. Приватне підрприємство"Альфа"реалізувало на ринку 200 кг слив і 400 кг яблук. Це є прикладом:

а)   виробництва;
б)  розподілу;

в)   обміну;

г)  споживання.

3. Економічна інформованість є ознакою:

а) демократизації суспільного життя;

б) високого загальноосвітнього рівня більшості населення країни;

в) високого професійного рівня економічного керівництва країни;
г)  ступеня розвитку продуктивних сил країни.

 

 

III рівень

 

1. До соціально-економічних відносин належать:

а)   обмін, виробництво, споживання.

б) споживання, розподіл, обмін, ринок.

в) обмін, споживання, 

     підприємництво.
г)  розподіл, обмін, споживання.

2. Якщо розглядати ринкову економіку під кутом зору руху виробничих ресурсів, товарів і доходів, то її дійовими особами виступають:

а)    домашні господарства і

     підприємства;
б) власники певних виробничих

     ресурсів;

в) банки, страхові компанії, товарні та фондові біржі, підприємства роздрібної та оптової торгівлі;

г) найманий працівник як власник зарплати, підприємець як власник    прибутку, акціонер як власник дивіденду на акцію, Міністерство фінансів як збирач державних податків.

3. Поль Самуельсон вважав, що:

а)    економічна теорія є наукою про створення і використання матеріальних

     благ;
б) економіка вивчає процес виробництва матеріальних благ;

в) економічна теорія є наукою про використання людьми обмежених виробничих ресурсів для створення різних товарів з метою споживання;

г)  економічна теорія є наукою про сучасні ринкові відносини і механізм їх

      дії.

IV рівень

 

 1. Практична функція економічної теорії полягає в тому, щоб:
  а)   забезпечити суспільству можливість для здійснення економічних

           передбачень;
      б) отриманні теоретичні знання реалізувати на практиці 

     господарювання як на рівні держави, так і на рівні окремого
     підприємства;
в)  допомагати підприємцям розробляти моделі економічної поведінки

     споживачів;
г)  окремі індивіди мали можливість підвищити свій рівень життя.

 1. У чому полягає відмінність позитивної економіки від нормативної економіки:
  а)   позитивна економіка вивчає позитивні результати економічної

           діяльності, а нормативна економіка вивчає вплив прийняття

           нормативних актів на економіку країни;
     б)   на відміну від нормативної економіки позитивна економіка не вивчає

           незаконні види діяльності;
     в)   позитивна економіка вивчає  «те, що є»; нормативна економіка

           досліджує «те, що повинно бути»;

     г)   нормативна економіка – це розділ макроекономіки, а позитивна

            економіка – це розділ мікроекономіки.

 1.          До зовнішніх змінних , що можуть суттєво вплинути на  внутрішньо економічну ситуацію в країні не належатимуть:
  а)   природно - кліматичні умови;
  б) обсяги промислового виробництва;
  в)  світові ціни на енергоносії;
  г)  дії уряду щодо захисту вітчизняного виробника.

 

 

V. Контрольні питання

 

(Дати відповідь «так» чи « ні»)

 

 1. _____Закони й теорії економічної науки – це змістовні твердження, виведення з фактів.
 2. _____ Економічна наука користується такими самими методами пізнання, що й природничі науки.
 3. _____ Основоположником школи фізіократів був Франсуа Кене.
 4. _____ Концепція «невидимої руки» Сміта описує, як приватна фірма «залазить» у кишеню споживача.
 5. _____ Прихильники вчення К. Маркса вважають конкурентну ринкову економіку втіленням нестабільності, хаосу і несправедливості.
 6. _____ У 1936 р. вийшла книга Дж. М. Кейнса «Дослідження про природу і причини багатства народів»
 7. _____ М.І. Туган - Барановський  набув світового визначення завдяки дослідженню ринку й економічних коливань та розробці концепції економічної конь’юктури.

                                                         Оцінка: ______________

1

 

doc
Додано
20 березня
Переглядів
117
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку