9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Економічна теорія. Методична розробка семінарського заняття по темі "Економічні потреби та виробничі можливості суспільства"

Про матеріал
Методична розробка містить кілька складових частин:  алгоритми знань і вмінь студентів з даної теми;  питання, які виносяться на обговорення, що дає можливість студентам підготуватися до відповіді, виписати тези;  завдання включають різні типи завдань і задач, які можуть бути виконанні за вибором індивідуально, в парах або всією групою, вони допомагають закріпити знання, розвити вміння вирішувати завдання, здійснити самоперевірку рівня засвоєння матеріалу;  тестові та контрольні завдання виконуються індивідуально, при цьому четвертий рівень тестів вимагає від студентів інтеграції знань інших економічних дисциплін та життєвого досвіду студента.
Перегляд файлу

Тема 1.2. Економічні потреби і виробничі

можливості суспільства

 

Мета: Поглиблення, деталізація, поширення знань отриманих під час  лекції та самостійної роботи, розвиток пошукової пізнавальної  активності і самостійності студентів. Навчитися класифікувати потреби людини і визначати здатність речей задовольняти потреби.

 

Студенти

розпізнають:

 • поняття «потреби», «блага», «ресурси», «виробництво», «соціально-економічна ефективність»
 • класифікацію потреб

спостерігають і характеризують:

 •  потреби членів родини ;
 • види потреб, їх безмежність та зростання;
 • вибір, який здійснювала родина за останній час

встановлюють, розраховують, обґрунтовують:

 • здатність речей задовольняти потреби

аналізують і роблять висновки:

 • про потреби, поділяючи їх на розумні і нерозумні, поточні та перспективні, особисті та колективні

Рекомендована література: Л-2. ст.12-13, Л-3. ст.50-60,  Л-4. ст.32-45,  Л-5. ст.22-31,  Л-7. ст.  14-16,  Л-8. ст.  15-17,   Л-10. ст.23-29,  Л-11. ст.33-45,   Л-13. ст.9-17,  Л-14. ст.27-59

 

Домашнє завдання:

                              Розробити структуру та ієрархію потреб

                               Л-10 ст. 39-40

 

 

 

І. Питання для обговорення

 1.                   Як співвідносяться поняття „нужда” і „потреба”?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.                   У чому полягає основна економічна суперечність?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.                   Пояснити, чи справедливе таке твердження:

«Кількість товарів та послуг, яку може купити родина, залежить виключно від рівня її доходів»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ІІ. Індивідуальні завдання

1.  Проаналізувати дані таблиці:

Таблиця 1.

Структура сукупних витрат українських сімей з різними доходами у 2005 р.

 

 

Домогосподарства з середніми доходами на 1 члена сім’ї на місяць

Всього витрат за місяць в розрахунку на дане господарство,

%

з них витрати на

харчування

одяг і взуття

житлово-комунальні послуги

послуги освіти і медицини

Послуги транспорту і зв’язку

До 30 гривень

100

74,9

1,4

9,9

3,4

-

60-90 гривень

100

77,4

3,5

8,0

1,1

2,1

120-150 гривень

100

69,5

4,5

7,9

2,1

2,7

210-240 гривень

100

65,6

4,8

7,3

2,8

3,1

Понад 300 гривень

100

58,3

5,3

5,6

3,6

3,3

 

Дати відповідь на питання:

А)  Чому витрати на харчування в родинах з меншим доходом більші, ніж в родинах з більшим доходом?

Б)  Порівняти частку витрат на послуги освіти і охорони здоров’я в родинах з доходом на кожного  члена сім’ї. Чи свідчать ці дані про те, що в родинах з меншими доходами потреби в освіті менші або  що члени  таких родин мають краще здоров’я? Пояснити свою думку.

 

2. Побудувати стовпчикову діаграму частки витрат на харчування сімейних господарств з різним рівнем доходу.

      3.Виконати завдання

Друзі вирішили пожартувати над своєю одногрупницею Світланою і подарували їй на день народження 10 її улюблених булок з маком, які вона зазвичай  купує в буфеті технікуму. Світлана, дівчина з гумором, з’їла п’ять булок і заявила друзям, що отримала задоволення на 100 балів, а решту булок розділила з друзями. Сумарна оцінка задоволення Світлани наведена в таблиці:

Кількість спожитих булок

Сумарне задоволення від споживання(бали)

0

0

1

30

2

55

3

75

4

90

5

100

 

            1.Розрахувати граничну корисність (задоволення від споживання додаткової одиниці блага), використовуючи формулу:

, де

 • TU  – загальна корисність ( в балах)
 • MU  – гранична корисність ( в балах);
 • G     – кількість булок ( в штуках);
 • n      – порядковий номер спожитих булок.

Кількість булок G (шт)

Загальна корисність TU

(бали)

Гранична корисність MU

(бали) 

0

0

 

1

30

 

2

55

 

3

75

 

4

90

 

5

100

 

 

         2. Побудувати  на графіку лінію граничної корисності  (задоволення від споживання Світланою кожної наступної  булки).

Гранична корисність MU

 

 

 

 

                                 

    0                      Кількість булок (штук)

Дати відповідь на питання.

2.1. Яку залежність між кількістю булок і оцінкою задоволення від споживання кожної наступної булки ілюструє цей  графік (пряму, зворотну)?_______________________

2.2.  Яку граничну корисність отримала Світлана від споживання:
першої булки _________
четвертої булки________

2.3.  Сформулюйте на підставі табличного аналізу і графічного аналізу закон спадної граничної корисності.

2.4.Чому, на Ваш погляд, Світлана не захотіла з’їсти шосту булку?

 

                 3. Побудувати  на графіку лінію загальної корисності Світлани (лінію її оцінки задоволення від споживання всіх булок)

 

Загальна корисність TU

 

 

 

 

                                 

    0                      Кількість булок (штук)

Дати відповідь на питання.

3.1. Як змінюється загальна корисність від споживання кожної наступної булки?

3.2. Який зв’язок існує між оцінкою Світланою загальної корисності і споживанням булок (прямий, зворотний)

3.3. Чи може загальна корисність від споживання наступної одиниці блага зменшитись? Наведіть приклад.

 

           4. Зробіть загальний висновок, доповнивши наступне твердження:

  Із збільшенням кількості споживаних одиниць блага загальна

корисність ________________, а гранична корисність ______________”.

 

    ІІІ.  Тестові завдання

(правильну відповідь позначити  +)

I рівень

 

1. Потреба відображає:

а)   здатність та бажання людей платити за

     будь  - що;
б)  раціональну поведінку споживачів на 

      ринку;

в)  ступінь забезпеченості споживачів необхідними економічними

     благами;
г)  необхідність у певних речах, бажання володіти ними.

2. Економічні блага - це: 

а)   блага, які є обмеженими у порівнянні з потребами; 
б)  блага, які вироблені завдяки витратам праці;

в)   блага, які ми з вами споживаємо;

г)  блага, які мають корисність особисто для нас.

3. Товари виробничого призначення належать до:

а)   потреб;

б)  виробничих потреб;

в)   споживчих

      благ;
г)  граничних

      благ.

 

 

II рівень

 

1. До комерційних послуг належать: 

а) послуги кінотеатру, бібліотеки, відеосалону, театру, музею;

      б)  послуги, які надають перукарні, хімчистки, організації водо - та

            газопостачання  тощо;

в) послуги страхових компаній, товарних, фондових та валютних бірж;

г)  послуги аерофлоту, залізничного та місцевого громадського транспорту,

      зв'язку   тощо.

2. Потреби людей:

а) обмежені наявними ресурсами; 
б)  безмежні;

в) обмежені біологічними можливостями людського

     організму;
г)  обмежені рівнем розвитку науково-технічного

     прогресу.

3. Потреба в мобільному телефоні належить до:

  а)  першочергових;
      б)  базових;

 в)  нематеріальних;

г)   породжених розвитком цивілізації.

 

 

Ill рівень

1. На графіку крива загальної корисності:
а) піднімається ліворуч вгору;

     б)  піднімається праворуч вгору;    

     в)  спускається ліворуч вниз;

     г)  пересувається зліва направо.

2. Оцінка споживчого блага з точки зору маржиналістів:

а) залежить від його якості, здатності задовольнити нагальні потреби

    споживача.
б)  залежить від запасу або кількості товару, призначеного для споживання.

в)  прямо пропорційна його кількості та обернено пропорційна його

     ціні.
г)  припускає, що споживач завжди поводитиме себе раціонально.

3. Ситуація безмежності потреб:

а) є характерною лише для населення високорозвинених країн

      світу.
     б)  теоретично можлива, але практично недосяжна.

в) породжена розвитком людської

     цивілізації.
г)  породжена обмеженістю природних

     ресурсів.

IV рівень

 1. Якщо товар А є більш нагальною потребою для споживача ніж товар Б, то:

      а) граничне споживче благо кожної одиниці товару А буде завжди

         більшим, ніж кожної одиниці товару Б;

     б)  граничне споживче благо товару Б буде зменшуватись зі зростанням

           кількості споживчих товарів, а товару А – зростатиме;

       в)  граничне споживче благо першої одиниці товару А буде більшим, ніж товару Б;

       г)  їх граничні споживчі блага порівняти неможливо.

 1. Правило граничного споживчого блага діє в економіці:
  а) найбільш розвинутих країн світу, так званого «золотого мільярду»;
  б)  де звичайним явищем є насичення ринку споживчими благами;
  в)  де на ринку існує достатня кількість товарів і в той же час зростають ціни на
       всі економічні блага;
  г)  де звичайним явищем є дефіцит споживчих благ і на поведінку споживача
       суттєво впливає постійне підвищення цін. 
 2. Вибрати правильне твердження:
  а) граничне споживче благо зростає зі зростанням кількості спожитих
      товарів;
  б)  загальне споживче благо на відміну від граничного зменшується від кожної
       додатково спожитої одиниці товару;
  в)  загальне споживче благо зростатиме лише за умови зменшення граничного
        споживчого блага;
  г)   граничне споживче благо тим більше, чим менший запас товару у людини і 
       нагальною  є потреба в цьому товарі.

Оцінка: ______________

1

 

doc
Додано
20 березня
Переглядів
74
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку