29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Громадянське виховання на уроках української мови і літератури з використанням інтерактивних технологій

Про матеріал

Методичний посібник містить фрагменти уроків з досвіду роботи вчителя. Запропоноване авторське бачення та підходи до реалізації громадянського виховання через впровадження різних видів роботи на уроках української мови і літератури.

Завдання до вправ передбачають формування активної життєвої позиції в учнів, уміння соціалізуватися в суспільстві, бути активним громадянином України.

Подані фрагменти уроків української мови з теми «Односкладні речення» у 8 класі і літератури у 5 класі на основі нововведеного твору «Зірка Мензатюк. Таємниця козацької шаблі».

Перегляд файлу

 

 


Департамент  освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

КВНЗ  «Дніпровська академія неперервної освіти»

                           Відділ освіти Томаківської  райдержадміністрації

Глухівський  навчально – виховний комплекс загальноосвітня школа I- II ступенів – дошкільний навчальний заклад

 

 

 

Громадянське  виховання  на  уроках  української  мови  і  літератури

з використанням інтерактивних технологій

 

 

 

 

 

Методичний посібник

 

 

 

 

 

                                                                    Буртняк Світлана Григорівна

                                                        вчитель української мови і літератури                                     

                                                                   старший вчитель

 

 

 

 

 

                                                                        2018

 

Анотація

Автор:  С.Г. Буртняк – вчитель української  мови і літератури

Глухівського НВК  Томаківського відділу освіти.

 

 

 

 

 

Методичний  посібник  містить фрагменти уроків  з досвіду роботи вчителя. Запропоноване авторське бачення та підходи до реалізації громадянського виховання через впровадження різних видів роботи на уроках української мови  і літератури.

Завдання до вправ передбачають формування активної життєвої позиції в учнів, уміння соціалізуватися в суспільстві, бути активним громадянином України.

Подані  фрагменти уроків  української мови  з  теми «Односкладні речення» у 8 класі і літератури у 5 класі на основі нововведеного твору «Зірка Мензатюк. Таємниця козацької шаблі».

Методичний посібник рекомендовано вчителям української мови і літератури загальноосвітніх шкіл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

1. Вступ....................................................4

2. Дослідження теми в сучасній дидактиці............................6

3. Практичний розділ:

    3.1. Завдання  з української мови у 8 класі на тему “Односкладні речення”:

        3.1.1. Урок 1. Доброта – це краса людської душі.....................14

        3.1.2. Урок 2. Пізнай свій край    і ти побачиш шлях у житті............17

        3.1.3. Урок 3. Віртуальна  екскурсія до картинної галереї...............20

        3.1.4. Урок 4.Урок – дослідження з використанням структури особистісно зорієнтованого уроку              23

    3.2. Завдання з української літератури в 5 класі. «Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі»

3.2.1. Урок1. Ми  - продовжувачі роду козацького роду................27

3.2.2. Урок 2. «Зустріч на Січі».................................29

4. Використані джерела.........................................34

 


Вступ

Сьогодні, як ніколи, гостро стоїть завдання осмислення й пізнання буття, створення нової філософії освіти, відкритої до таємниць життя людини, її прагнень, життєвого потенціалу. На цій підставі має формуватися нова педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної особистості, яка може реалізуватися в суспільстві.

 "Метою повної загальної середньої  освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатної до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії в природі, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності,"- наголошено у Проекті Закону України "Про освіту".[4]

Основне завдання вчителя – підключити учня до активної та самостійної діяльності, допомогти дитині пізнати себе, повірити у власні сили, навчити учня жити й працювати у колективі, зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, вміти брати на себе відповідальність, розв’язувати проблеми і знаходити спосіб їх вирішувати, формувати ціннісне ставлення до людини, людської гідності, до суспільства, до праці.

Як зазначила Міністр освіти Л.Гриневич, компетентності - це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей, які визначають здатність особистості успішно вирішувати життєві проблеми, спроможність у подальшому навчатися та провадити професійну діяльність. [6 ] За її словами, основним компонентом є новий зміст, який покликаний формувати в особистості необхідні для успішної самореалізації у суспільстві навички, так звані компетентності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • уміння читати і розуміти прочитане;
 •  уміння висловлювати думку усно і письмово;
 • критично мислити;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • виявляти ініціативу;
 • творити;
 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 • уміння конструктивно керувати емоціями;
 • застосовувати емоційний інтелект;
 • здатність співпрацювати в команді. 

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що важливим завданням для мене є формування іншого образу учителя, який  би надавав  кожній дитині можливість її особистого розвитку, підтримував би бажання навчатися,  формував нову систему ціннісних орієнтирів і моделей поведінки підростаючого покоління. Таким чином тема: «Громадянське виховання на уроках української мови і літератури з використанням інтерактивних технологій» є актуальною в наш час.

Мета моєї роботи показати на уроках української мови при вивченні теми «Односкладні речення» у 8 класі і літератури у 5 класі на основі нововведеного твору «Зірка Мензатюк. Таємниця козацької шаблі»  елементи завдань з громадянського виховання, а саме: формування соціальної та громадянської компетентностей.

Впроваджую новітні технології, які допомагають зробити урок цікавим, діючим, створюю атмосферу довіри, відкритості, доброзичливості та співтворчості у спілкуванні; звертаю увагу на емоційну сферу дитини в навчальному процесі, спрямовую увагу до почуттів; учні вчаться слухати партнера, мають можливість для обміну думками. Внаслідок цього діти можуть бачити свою значущість і свій внесок у проведенні уроку чи у розв’язанні проблеми.

Визнання компетентнісного підходу провідним у навчанні передбачає формування не лише предметних, а й ключових компетентностей, зміщення акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат. [ 12, с.2 ]

Знання мають бути інструментом у розв’язанні життєвих проблем, засобом розвитку, соціалізації учнів, успішного професійного ставлення та облаштування особистого життя.

 Мета та завдання роботи:

 • залучити учнів до активної та самостійної діяльності, перетворити їх на суб’єктів цієї діяльності;
 • допомогти учням зрозуміти сенс людського життя, визначити своє місце в ньому;
 • формувати навички використання засвоєних знань у повсякденному житті, для професійного та громадського життя;
 • пробуджувати в учнів толерантне ставлення до цінностей свого народу та народів, які проживають на території нашої держави;
 • виховувати національно свідомого громадянина, який усвідомлює необхідність виявляти активну життєву позицію і прагнути самореалізації;
 • вміти працювати в групі, досягати співрозуміння та налагоджувати співпрацю;
 • усвідомити власний вибір майбутнього життя;
 • усвідомити важливість вияву ініціативу та відповідального ставлення в суспільному житті; важливість самостійно приймати рішення;
 • вивчати історію рідного краю та його героїчне минуле; формувати громадянські якості: патріотизм, людяність, працьовитість; виховувати почуття відповідальності за збереження і продовження традицій та звичаїв рідного краю.

Тому, працюючи над темою, я намагалася будувати уроки так, щоб досягти поставленої мети.

 

Дослідження теми в сучасній дидактиці.

Проблема компетентності привертала увагу багатьох дослідників. В основі терміну «компетентність» є вихідна основа «compete», що означає «знати», «досягати», «вміти», «відповідати». Ці визначення, на погляд Бахтєєвої С.С., висловлюють сутність соціальної компетентності у загальному вигляді:

- «знати» - знання, необхідні для здійснення соціальних технологій; цінності, які скеровують використання знань та вмінь;

- «вміти» - означає не лише способи реалізації знань, а й вміння особистості вільного та свідомого самовизначення як у внутрішньому духовному досвіді, так і у зовнішній соціальній дійсності;

- «досягати» - вміння здійснювати поставлені цілі в рамках закону, моралі, культури;

- «відповідати» - діяльність та поведінка особистості відповідають вимогам, які висувають до особистості держава, соціум, родина, фах тощо. Така відповідальність проявляється у вмінні особистості здійснювати свої обов’язки, права, повноваження на відповідному соціальному та культурному рівнях        [1; с.18].

Ученими досліджувалась модель соціальної компетенції(В.Сльот, Х.Спанярд); структура та зміст соціальної зрілості ( О.Михайлов, В.Радул); професійна та комунікативна компетентності (І.Бех, С.Демченко,М.Елькін); соціально – психологічна компетентність (Л.Лєпіхова);структура соціальної компетентності (В.Маслєннікова).

     Теоретичні дослідження засвідчили: на даний час не існує єдиної усталеної думки щодо поняття «соціальна компетентність», адже у зміст та структуру терміна різні автори вкладають своє трактування та складові. Крім того, не існує чіткого розмежування між семантично близькими категоріями «соціальна компетентність» і «соціальна зрілість». При чому на природу соціальної компетентності немає усталеного погляду, адже серед дослідників існують певні протиріччя: одні вважають, що компетентність має фізіологічне походження, інші – що компетентність має соціальний характер та формується під впливом соціуму. З  історичної точки зору, моделі виховання були різними у різні історичні епохи, як, до речі, й соціальні умови та норми.

Отже, на основі вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок: сутністю соціальної компетентності є знання, цінності, вміння, діяльність та поведінка особистості, які висувають держава, соціум, родина, фах. Це означає не лише способи реалізації знань, а й вміння особистості вільного та свідомого самовизначення як у внутрішньому духовному досвіді, так і в зовнішній соціальній дійсності.

Спираючись  на нещодавно ухвалену концепцію «Нової української школи» та рекомендацій Ради Європи у сфері освіти для демократичного громадянства і прав людини, реформування української школи закладає докорінно нові підходи до освітнього процесу. Проект нового Державного стандарту освіти пропонує 10 ключових компетентностей. Одна з наскрізних – «громадянська компетентність», розвиток якої готує  до «ефективної та конструктивної участі у громадському житті» та у демократичних процесах, «в сім’ї, на роботі», до успішної взаємодії з іншими, солідарності та рівності на основі поваги до прав людини, мирного співіснування та поціновування соціокультурного різноманіття».

У державній Концепції громадянського виховання сказано, що визначальною рисою  людини має бути громадянськість. Громадянськість – це готовність людини реалізувати свої права та обов’язки, поважати права і свободи інших громадян, розуміти відповідальність перед суспільством і державою за свої вчинки. Очевидно, що таке розуміння  дозволяє визначити її як психологічну рису, характеристику особистості.  Громадянська компетентність дослідниками відноситься до ключових. Відтак і громадянську компетентність учня ми будемо розуміти як сукупність освітніх елементів, що складається з сукупності знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов'язок і відповідальність перед співвітчизниками, батьківщиною і державою.

 Ми беремо за основу висновок О. Пометун, що складовими структури громадянської компетентності школяра є три компоненти: ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації, переживання і т. п.), діяльнісний (уміння і навички) і процесуальний або особистісно-творчий (стосується сфери самореалізації). Кожен з компонентів може бути представлений як інтегрована якість особистості.[11,с.67]

«Суть нової української школи полягає в тому, щоб перейти від школи, де дітей напихають знаннями, до школи компетентностей XXI століття, школи для життя. Тобто така школа має складися не лише зі знань, а вміння ці знання застосовувати у практичних ситуаціях, для особистісного, професійного розвитку, а також цінності, які допомагають орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. Це вимагає нового змісту освіти, нових методик викладання вчителів, нового освітнього середовища», – сказала Лілія Гриневич.

Тому у процесі вивчення української мови і літератури розвиток соціальної та громадянської компетентностей може відбуватися через навчання на трьох рівнях: засвоєння знань «навчання про», «навчання для розвитку розуміння та ставлень», а також «навчання через досвід»[13, с.10]

Навчання «про» включає:

 • українську мову як державну мову українського народу; українську літературу як складову національної культури;
 • суспільний устрій, права та обов’язки громадянина, державні символи і цінності;
 • культурні й духовні цінності українського та інших народів.

Навчання для розвитку розуміння і особистого ставлення:

 • осмислення своєї ролі у суспільстві, формування ціннісного ставлення до людини, людської гідності, до суспільства, до праці; повага до законів, правових норм;
 • вміння ефективно вибудовувати комунікацію, аргументовано і грамотно висловлювати власну думку;толерантно ставитися до здобутків різних народів, людей різних рас, культур, поглядів;
 • самовизначення молодої людини, вироблення в неї активної життєвої позиції на основі гуманістичних цінностей та ідеалів, прагнення до самостійного пошуку, духовного самовдосконалення;

Навчання «через» практичний досвід:

 • засвоєння української мови, спілкування нею;
 • трактування змісту понять у вивченні різних розділів шкільного курсу;
 • використання текстів, різноманітних вправ, завдань, словникових диктантів, творів, переказів;
 • критичне оцінювання навчальної інформації, активне навчання у взаємодії – в обговоренні, дискусіях, на основі роботи в пара, групах;
 • наведення прикладів з художніх творів, де герої проявляють активну громадянську позицію, використання досвіду читацької діяльності для розв’язання життєвих проблем;
 • діалогічної взаємодії з текстом: уміти сприймати, аналізувати й інтерпретувати художній твір;
 • робота з різними видами інформації, здійснення пошуково – дослідницької діяльності; вміння критично оцінювати тексти соціально – політичного змісту; розрізнення маніпулятивних технологій і протистояння їм.

  Нестандартні підходи у викладанні української мови і літератури здійсню через проведення нестандартних уроків: урок – лекція, урок – гра, урок – подорож, урок – екскурсія, урок – діалог, урок пошуку істини. Використовую інтерактивні технології: «Прес», «Мозкова атака», «Займи позицію», «Кейс – стаді» (створення проблемної ситуації на основі фактів із реального життя», «Сторітеллінг», «Сенкан», «Коло ідей», «Редакційний кошик», «Точка зору», «Ігровий майданчик», проектні та фреймові. Застосовую розвивальні завдання – гештальти, які допомагають у соціалізації учнів, адже насамперед ці завдання спрямовані на вирішення відповідних важливих життєвих проблем, ситуацій, справ, а саме:

 • як стати сильною особистістю;
 • як взяти відповідальність за життя у свої руки, а не перекладати на довколишніх;
 • як звільнитися від неприємних почуттів, душевної гіркоти, що залишилася після розмови зі співбесідником;
 • як вдосконалювати свій внутрішній світ.

Такі завдання «Вислови побажання», «Спробуй відчути», «Чи хотів би ти..», «Спробуй відчути», «Пейзаж моїх вчинків», «Як ти можеш допомогти». « Слова у вишиваних сорочках» удосконалюють використання засобів української мови для досягнення мети спілкування, взаємодії особистості з соціумом.[10, с.5].

У процесі виконання різних видів роботи: написанні диктантів, творів, переказів, аудіюванні художніх та наукових текстів, читанні текстів мовчки та вголос – звертаю увагу, на розкриття питань культурних надбань нації та людства, актуальні суспільні проблеми, на послідовне й системне вивчення слів – символів, у яких закарбовано культурний досвід минулих поколінь нашого народу. Використовую для написання учнями словникові диктанти «5- хвилинки» на певну тематику: « Я – українець», «Я – патріот», «Мої права», «Мої обов’язки», « Цінності мого краю», «Мої захоплення», «Мої риси вдачі» .   Учні виконують не тільки мовні завдання, але й усвідомлюють важливість прав людини у повсякденному житті.

Інтерактивну технологію «Мікрофон», «Незакінчене речення» використовую  найчастіше на етапі мотивації навчальної діяльності, коли намагаюся зосередити увагу школярів на осмисленому сприйнятті матеріалу. Учні мають висловити власну думку про те, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати), виходячи з теми, повірити, що тобі усе під силу, налаштуватися на успіх.

 • Зумієш скласти власне висловлювання на певну тему;
 • Зрозумієш, що вдосконалюватися ніколи не пізно.
 • У такий же спосіб проводиться  й підсумковий етап уроку.
 • Що нового ви дізналися сьогодні?
 • Чи досягли поставленої мети уроку?
 • Де можемо використати вивчений матеріал?
 • Який вид роботи вас зацікавив, а який викликав труднощі?
 • Що корисного ви для себе взяли з цього уроку?
 • Чи може людина творити своє щастя?  Що для цього потрібно?
 • Я відчув, що …знаю, вмію, можу;
 • Треба працювати над…
 • Застосую ці знання, де…
 • На уроці я дізнавсь про…

При виконанні вправ «Людина у громаді», використовую евристичну бесіду:

 • Яку соціальну роль я  виконую вдома, в школі?
 • Чи успішна ви людина? Чи успішний ви учень?
 • Яку освіту ви хочете здобути – середню чи вищу?
 • Чого прагнете досягти в житті?
 • Чи зрозуміли ви для чого прийшли у цей світ? Які ваші найважливіші цінності в житті?

При виконанні таких вправ діти усвідомлюють почуття власної значущості, гідності, поваги до таких цінностей, як права людини, свобода, рівність, солідарність.

Використовую бесіду-мотиватор, створюється ситуація успіху. Пропоную

завдання: уявіть, що ви історики і хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів чи невідомих поки що осіб чи групу людей? Розгляньте  книжкову виставку,  репродукції картин, плакати визначних осіб і скажіть:

 • Якими рисами повинна бути наділена людина – патріот?
 • Які ми є в наш час?  Чи справді ми вибираємо тих ідеалів для себе? Чи може нам потрібно повернути голову  до наших наставників з минулого і брати приклад?
 • То ж запрошую до розмови, прошу відверто висловлювати власні думки.

Використовуючи метод «Дослідницька робота в групах», залучаю учнів працювати зі статтями Основного  Закону України – Конституцією , а саме з розділом  II  «Права , свободи  та обов’язки  людини і громадянина» , де гарантовано права громадян. Учні критично сприймають інформацію, самостійно її досліджують, аргументовано висловлюють свої думки, адже розуміють, що любов до своєї  Батьківщини виявляється в умілому користуванні  українською  мовою: у дотриманні норм усної та писемної форм, а також у загальній культурі – дотримання етичних і комунікативних норм.

У формуванні  соціальної та громадянської компетентності акцентую увагу на краєзнавчому матеріалі, де учень виявляє себе в повазі до національної історії, культури, мови, відчуття власної гідності, шанування прав людини та свободи, повагу до закону. На уроках використовую різні методи і прийоми: повідомлення, художню розповідь, виразне читання, «оживлення» подій та словесний опис картини, інтерв’ю з автором.[8, с.5]. 

Будуючи уроки літератури, я намагаюся формувати в учнів читацькі, естетичні, особистісні компетентності. На першому етапі формування цих компететностей  готую школярів до сприйняття художнього твору, а для досягнення цієї мети застосовую різноманітні прийоми, види та форми навчальної діяльності.

 • Мотивація навчальної діяльності.
 • Розповідь про письменника та його творчість ( разом з дослідженнями учнів).
 • Залучення творів інших видів мистецтва, пов’язаних з літературним твором, що вивчається.
 • Виразне читання фрагментів твору, що вивчається, або творів, пов’язаних з ним за тематикою, для створення загальної атмосфери емоційного входження в тексти.
 • Зачитування вчителем початку твору, або цікавих, захопливих уривків.

 

І одним із шляхів будування навчання, щоб процес пізнання був цікавим  для учнів, є впровадження у мою практику  інтерактивних методів, які створюють таку атмосферу на уроці, яка сприяє співпраці, надає можливість якнайповніше реалізувати особистісно зорієнтоване навчання. Для організації цілеспрямованої  розумової діяльності намагаюся з учнями  ретельно аналізувати вивчений матеріал.   Це сприяє формулюванню проблемних завдань (духовний пошук, кохання, дружба, стосунки в родині, стосунки між героями того чи іншого твору), вирішення яких допомагає творчо засвоїти необхідні знання і формувати соціальну та громадянську компетентності.

 

 

 

 

Практичний розділ.           

Урок 1. Доброта – це краса людської душі.

Тема: Односкладні  прості  речення з головним  членом  у формі присудка.  Односкладне речення як частина складного речення.

Мета: на прикладах матеріалу допомогти зрозуміти сенс людського життя, визначити своє місце в ньому; ознайомити учнів із статтями Основного Закону України; поглиблювати  знання  учнів про права і обов’язки громадян; сприяти вихованню таких рис: людяності, великодушності, любові до людей, бачити добро у повсякденному житті; виховувати морально – етичні норми життя, любов до Батьківщини, повагу до співвітчизників на засадах єдності, територіальної цінності держави, патріотичні почуття, повагу до Конституції України.

Завдання:

 • Створення позитивного настрою.  Робота з епіграфом уроку.

Результат пошуку зображень за запитом "доброта українською мовою"     Пов’язане зображення

 • Дорогі діти, дуже рада вас бачити сьогодні, щаслива, що ми зустрілися. Давайте разом створимо «Квітку добра». Соняшник – квітка сонця, краса українських полів, символ сонячної енергії, життя, здоров’я та процвітання. Він символізує родючість, єдність, сонячне світло та квітучість. Соняшник знайшов своє місце під сонцем. Так і ми повертаємо голівки до знань, до книги. То ж виберіть пелюстки, напишіть побажання і прикріпіть на дошці. ( Звучить пісня «Квітка – душа» у виконанні Ніни Матвієнко).
 • Бесіда Поміркуйте.
 • Які думки, почуття навіяла пісня?
 • Якою має бути людина, аби з нею було приємно спілкуватися?
 • Чи є багато таких людей серед ваших знайомих? 
 • А щоб ви про себе сказали?
 • Що означає бути особистістю в суспільстві?
 •                 Творче завдання. Проаналізуйте прочитаний вірш і складіть зв’язний текст, вживаючи такі дієслова – присудки: розглянемо, звернемо увагу, вдумаємось, зіставимо, зауважимо, зробимо висновок.

Запам’ятай, моя дитино, з юних літ

На все життя, щоб знала, як прожити.

Людина для добра приходить в світ

Й покликана завжди добро творити.

Нелегко це, хто щоб не говорив,

Й не кожному зробити це вдається.

Бо в світі стільки смертних є гріхів,

Що доброта не завжди йде до серця.

Та ти людини і тому учись

Добро творити, людям співчувати.

До цього світу пильно придивись,

Злим помислам навчися лад давати.

Йди з добротою – це собі затям,

Із ласкою, прихильністю, привітно.

Й не розлучайся з добрим почуттям,

Хай доброта в душі суцвіттям квітне.

 •        Дослідницька робота в групах. В статтях Основного  Закону України – Конституції  у розділі  II  «Права , свободи  та обов’язки  людини і громадянина»   гарантовано права громадян. Кожна група опрацює положення та складе  тези  у вигляді односкладних речень. 

1 група.  Ст. 24.

 1. Маємо  рівні конституційні права і свободи та рівні перед законом.
 2.     Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

2 група. Ст..27

 1.     Маємо право на життя.
 2.     Маємо  право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

3 група. Ст.52

 1.     Рівні діти у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
 2.     Піклування держави над дітьми – сиротами та дітьми, позбавлених батьківських прав.
 • «Вузлик на пам’ять». Колективне складання словничка «Я – громадянин»:  особистість, суспільство, свобода, погляди, переконання, інформація, безпека, товариство, територіальна цілісність, конфіденційність, освіта, стипендія, пільги, обов’язки.
 • «Лексична хвилинка». З’ясування незрозумілих слів: 

- конфеденційність - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність;

- пільги - повне або часткове звільнення від дотримання встановлених законом загальних правил.

 •        «Скарбничка досвіду». З давніх -  давен гарні стосунки між людьми, милосердя, взаємопідтримка були основними в житті. Про це говорить народна мудрість: «Хто людям добра бажає, той і собі має», «Перший крок до добра – не чини зла», «Робиш добро – не кайся, чиниш зло – зла й сподівайся». Ми повинні розуміти, що будь – які  наші діяння безслідно не зникають – добро відгукнеться добром, а на зло є своя відповідь.
 •  Як ви розумієте зміст прислів’їв?
 • Чому саме цей вид усної народної творчості ми називаємо досвідом?
 •   «Міні – твір». Виберіть одне  прислів’я - це узагальнено – особове речення і напишіть міні – твір, як ви його розумієте.

 

 

Урок 2. Пізнай свій край – і ти побачиш шлях у житті.

Тема: Означено – особові та неозначено  – особові речення. Добір для постерів – мотиваторів актуальних девізів (цитат), виражених означено – особовими  реченнями.

Мета: усвідомлення  важливості вияву ініціативи та відповідального ставлення в суспільному житті, розуміння й шанування досвіду й цінностей власного народу, розвивати культуру усного і писемного мовлення; - виховувати національно – свідомого громадянина, який усвідомлює необхідність виявляти активну життєву позицію та прагнути самореалізації.

Завдання:

 •   «Словесний настрій». Опишіть словами ваш настрій.
 • Вислови побажання здоров’я, успіху, радості своїм однокласникам.
 • «Поміркуй».
 • Як ви розумієте вислів «Життєва позиція»?
 • Від кого чи від чого залежить прагнення  до самореалізації?
 • У чому виявляється «позиція – рух»  людини?

Пов’язане зображення

Життєва позиція людини – це її цілісне ставлення до навколишнього світу, що виявляється в його думках і вчинках:  формується людина з позитивним відношенням до життя, здатна конструктивно увійти в доросле життя, усвідомлюючи потребу в подальшому розвиткові,  людина, впевнена в собі, незалежна, здатна допомогти іншим.

 •   Робота з епіграфом: « Якщо хочеш бути на Землі людиною, постійно дотримуйся основних правил стосунків зі  світом».
 •   Бесіда.   – Чи згодні ви з такою думкою?  Чи існують взагалі такі  «правила  стосунків»?
 • Хто їх складав? – Які заповіти з минулого ви знаєте?
 •   «Пошук фактів».  Диференційоване завдання. ( Група « А» працюють з літературним твором, а  група «Б» – з оригіналом тексту заповіту).
 •   Робота з текстом – уривком «Княжа Україна.  Ярослав Мудрий».

Вас я , діти , покидаю, йду я в ліпшу сторону,

Але, діти, пам’ятайте  Мою заповідь одну:

Не сваріться, жийте в згоді: тільки мир збере усе,

А незгода, наче вітер, Все по полю рознесе.

Як не будете всі разом Йти до спільної мети,

Ви, державу зруйнувавши, Подастеся у світи.

Ви розгубите ту землю, Що придбали вам батьки,

І тинятиметесь всюди, як вигнанці й жебраки».

 • Робота з історичними джерелами.  Із  настанови  Ярослава  Мудрого своїм синам).

Осе я одходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов, бо ви єсте брати від одного отця та одної матері. І якщо ви будете в любові межи собою, той Бог буде в вас, і покорить він нам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали трудом великим. Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно…

 • Який заповіт залишив князь Ярослав Мудрий своїм дітям?
 • Чи сучасним є заповіт Ярослава Мудрого нині? Чим саме?
 • «Вузлик на пам’ять». Скласти словничок із ключових слів: пам’ятайте, заповідь, не сваріться,згода, мир, збере, мета, держава, земля, батьки, жебраки»  ( з’ясовують орфограми).
 • Творча робота. Звернімося до уривка «Ярослав Мудрий» і складемо декілька мотиваторів, ще  раз зверніть увагу на будову означено – особових речень, а дома ви їх оформите, скористаєтеся підказкою Інтернета.

Результат пошуку зображень за запитом "картинки про мир в украине"( Пам’ятайте  заповідь;  живіть у згоді та мирі; йдіть до спільної мети разом; бережіть свою землю).

Пов’язане зображення            

 • Творче спостереження  з елементами  аналізу. Дослідити будову

речення, визначити спосіб, час, особу й число дієслів, ужитих у реченнях.

Ой біжи, біжи , досадо, не вертай до хати,

Не пущу тебе колиску синові гойдати.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,

Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

 • З якого вірша взятий уривок?  (В.Симоненко «Лебеді материнства»)
 • В чому полягає символічність образу лебедів?
 • Як ви проявляєте турботу до своїх батьків;
 • Інтерв’ю  за запитаннями.  Дати письмові відповіді.
 • Яких традицій ви дотримуєтеся у сім’ї?
 • До кого ви частіше звертаєтеся за порадою?
 • Чи часто ви збираєтеся разом?
 • Що успадкували від своєї родини ви?
 • Чи хотіли б ви, щоб наша батьківщина була схожою на вашу родину?
 • Складіть певні правила для себе « Моя родина». 

Приклади учнів:

 1.  Шаную і поважаю своїх батьків, родичів.
 2. Допомагаю бабусі і дідусеві, слухаю їхні поради.
 3. Умію дотримуватися свого слова та обіцянки.
 4. Робитиму добрі справи.
 5. Обмінюємося враженнями і новинами  кожного дня.
 6. Поважаємо досвід старших.

 

Урок 3.  Віртуальна  екскурсія до картинної галереї

Тема: Узагальнено – особові речення.

Мета: за допомогою мовленнєво – комунікативного матеріалу підвести учнів до осмислення краси й багатства рідної мови; використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях; - вчити створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття; - виховувати почуття національної самосвідомості,  прагнення бути всебічно розвиненою особистістю, сприяти розвитку зацікавленості  до мистецької спадщини  та до усної народної творчості.

Завдання:

 • Робота за епіграфом:  Щасливим є той, хто може розгледіти красу у звичайнісіньких речах, там , де інші нічого не бачать! Все – прекрасне, досить лише вміти придивитися. (Каміль Пісарро). (Запис у зошитах)
 • Бесіда – міркування.
 • Чи задумувались ви, яку роль відіграють пісні або музика в нашому житті?
 • Які ще твори мистецтва впливають на людину?
 • Які картини ви запам’ятали з уроків літератури в попередніх класах, чи з уроків мистецтва, чи, можливо, ви самі виявили зацікавленість і преглядали картини в інших книжках?
 • «Ні мистецтво, ні мудрість не можуть бути досягнуті, якщо їм не вчитися». (запис у зошитах)
 • Чи погоджуєтеся ви з цим висловом? Чи маєте іншу точку зору?
 • Чи можна віднести мистецтво до духовного розвитку людини?
 • Екскурсія до картинної галереї.  Розповіді учнів.
 •  Сьогодні ви завітали до нас, щоб на прикладах шедеврів мистецтва познайомитися з репродукціями картин. Завдання буде таким: по закінченні екскурсії ми запишемо невеликі тексти по кожній картині, виконаємо ряд завдань, підберемо  постери – мотиватори до цих картин і прислів’я чи приказки. То ж ласкаво просимо до зали.

1 екскурсовод. Уважно розгляньте репродукцію картини Т.Г.Шевченка «Селянська родина».

Результат пошуку зображень за запитом "картини художників про читання для 8 класу"

 • Який постер – мотиватор ви підібрали і які прислівя можете використати?

C:\Users\Burtniak\Desktop\ппппа.gif

Практична робота №1. Записати речення і прислів’я на вибір. Зробити синтаксичний розбір речень, вказати частини мови.

 1. Батько присів біля хати трошки відпочити після важкої праці на пана. Мати не може натішитися своїм маленьким синочком. Він робить свої перші кроки.
 2. Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько.'
 3. Шануй батька та бога – буде тобі скрізь дорога.

2 екскурсовод.  Михайло Нестеров прославився написанням багатьох  картин, але картина 1907 року «Наташа на садовій лаві» особлива для автора. Він створив  портрет своєї   доньки.

 • Який постер – мотиватор ви підібрали і які прислівя можете використати?

Описание картины Михаила Нестерова «Наташа на садовой скамейке»

 

Практична робота  №2. Записати речення, розставити розділові знаки. Пояснити. Підкреслити граматичну основу речення. Назвати словосполучення, вказати вид.

 1. Поруч з дівчинкою лежать літні квіти, які вона  збирала, а потім присіла відпочити після літньої прогулянки. Зацікавилась книгою і в той же час прислухається до звуків природи.
 2. Будеш з книгою дружити – буде легше в світі жити.
 3. Будеш книги читати – будеш все знати.
 • Творча робота.  Скласти міні – твори на одне прислів’я.
 • «Сходинка зростання».  Скласти власне  висловлювання до картин.

Результат пошуку зображень за запитом "картини художників про читання для 8 класу"        Результат пошуку зображень за запитом "картини українських художників"

 • Чи сподобалось  вам розглядати картини?
 • Що  найбільше зацікавило вас?
 • Щоб ви зображали на картинах,  якби були справжніми художниками?
 • Які узагальнено – особові речення підібрали б до картин?

Урок 4.  Урок – дослідження з використанням структури особистісно зорієнтованого уроку

Тема: Безособові речення.

Мета: сприяти становленню учня як громадянина, здатного соціалізуватися в суспільстві, вміти вирішувати реальні проблеми власного життя, створювати самостійно умови для життєвого успіху.

Завдання:

 • Обговорення мотиваторів – цитат.
 • Як ви розумієте кожен вислів?
 • Яка головна думка обєднує зміст цитат?

Результат пошуку зображень за запитом "цитати про успіх"                  Результат пошуку зображень за запитом "цитати про успіх"

 • Евристична бесіда: – Чи успішна ви людина? Чи успішний ви учень?
 • Яку освіту ви хочете здобути – середню чи вищу?
 • Чого прагнете досягти в житті?
 • Чи зрозуміли ви для чого прийшли у цей світ?
 • Які ваші найважливіші цінності в житті?

 

 

Цінності    

любов

дружба

толерантність

самоповага                                      

відповідальність  

 • Асоціативне гроно

 

 

Успіх

отримати освіту                                           

здобути професію

реалізувати  себе в суспільстві

стати успішним

мати гарну родину 

 

 • Робота в дослідницьких групах. Повторимо правила роботи в групах.

1. Уважно прочитайте завдання.

2. Визначте, хто говоритеме першим.

3. Почерзі висловіть свої думки.

4. Дійдіть спільного висновку. 

 

Інструкція з інформацією про перебіг дослідження:

 1. Прочитати текст, довести стильову належність його.
 2. Знайти односкладні безособові речення.
 3. Уважно перечитайте всі безособові речення, запишіть їх.
 4. З’ясувати ситуації, за яких ці речення використовуються, а також – що вони виражають, відтворюють.
 5. Висновки записати навпроти кожного речення.
 6. Зверніться до вчителя, якщо виникають проблеми.
 7. Узагальнити висновки і записати.
 8. Озвучити результати дослідження.
 • «Пізнавальний  інтерес».  Метод «Я так думаю».  Аналіз текстів офіційно – ділового, наукового і художнього стилів.

 Текс 1. Освіта відіграє в житті дитини дуже важливу роль. Завдяки їй формується характер, погляд на життя, суспільні інтереси й власні принципи. Розвиток дитини забезпечується здійсненням її права на освіту. Тож, навчаючись, маленька особистість має не тільки певні права, передбачені законодавством та моральними принципами, але й обов’язки.

Оволодівати  знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень. Дотримуватися  вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку. Бережливо  ставитись до державного, громадського і особистого майна. Дотримуватися  законодавства, моральних, етичних норм.

Брати  посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

 • Чи завжди ви виконуєте свої обов’язки?
 • Що керує вами у вирішенні проблем? До кого звертаєтеся за допомогою?
 • Чи однакові за значенням слова « відповідальність» та «обов’язок»?
 • «Словничок».  Відповідальність - це свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей.

Обов’язок – це те, чого треба беззастережно дотримуватися, що слід

безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління.

Текст 2.  Що означає вивчити мову? Відомо, що можна якісно завчити правила і навіть свідомо застосовувати багато граматичних правил, проте не бути здатним вільно, легко, влучно, доцільно, досконало й оперативно користуватися цими знаннями за різних комунікативних ситуацій та цілей поза навчальним середовищем, тобто не досягти  грамотності. Це  не просто її розуміти і знати, це здатність мобілізовувати набуті мовні знання для розв’язання певних комунікативних завдань за різних контекстів, ситуацій, сфер навчальної,  наукової та професійної діяльності.

 • Як ви розумієте «мобілізувати мовні знання»?
 • Чому у повсякденному житті люди не спілкуються рідною мовою, а переходять на російську мову? Це незнання своєї мови, малий словниковий запас, чи соромно, чи не модно? Аргументуйте свою думку.

Текст 3. Часто доводилося мені з дідусем ходити в ліс шукати лікарські трави. Ось і цього разу встали ми дуже рано. На небі ще блідо мерехтіли зірки. Гостро віяло ранковою прохолодою. До лісу було далеченько. Коли дібралися туди, перші промені сонця вже лагідно лоскотали мені лице своїм теплом. Приємно було від того на серці, й воно промінилося радістю. І ноги не боліли, і втоми в тілі не було...
Дідусь сів на пахучі трави, розв'язав полотняну торбину зі сніданком. Приємно запахло…

 • Чи вмієте ви, сучасне покоління, спілкуватися з бабусею та дідусем, з людьми похилого віку?
 • Чи приведе неповага до старшого покоління, незнанні традицій до вимирання нації? Чому? Аргументуйте свою думку.
 • «Коло думок». ( Спонукання до пошуку альтернативних рішень)
 • Зясуйте, що ж потрібно для досягнення успіху? Давайте разом складемо певні вимоги до себе з використанням безособових речень. Запишіть. В олімпійців є формула успіху. Кожний елемент цієї формули важливий.

Успіх =  Візія + Запал + Дія

Візія  – це кінцева мета, яку ми хотіли досягти.

Запал – це мотивація, яку треба підтримувати.

Дія – це кроки, які треба зробити, щоб дійти до своєї мети.

 • Повірити у свої сили.
 • Щодня оцінювати свої результати.
 • Не боятися помилок, вчасно їх виправляти.
 • Вітати себе з перемогою.
 • Переконатися у необхідності вчитися все життя.
 • Гра «Звіт».  Психологи радять, що час від часу потрібно підбивати підсумки певного періоду життя. Спробуйте узагальнити «плюси» і «мінуси» вашого навчання у школі. Скористайтеся початком речень.

Опрацьовано              Втрачено

Прочитано                  Забуто

Зроблено                     Зламано

Створено                     Розірвано

Розв’язано                   Загублено

Заповнити таблицю « Починаю з себе»

 Критерії

       Завжди

           Рідко

   Ніколи

Я доводжу почату справу до кінця

 

 

 

Я звертаю увагу на свою поведінку в повсякденному житті

 

 

 

Я беру на себе відповідальність..

 

 

 

• Бесіда

 • Чи змінилися ваші цінності за період навчання з 1 по 8 клас?
 • Що ви ставите на перше місце? На які риси свого характеру почали звертати більше уваги?
 • Які висновки для себе ви зробили з матеріалів сьогоднішнього уроку?
 • Чи використаєте їх у своєму житті для досягнення успіху?
 • Технологія  «Незакінчене речення»
 • Після цього уроку я зрозуміла, що..
 • Мені потрібно більше працювати над…
 • Від сьогодні я буду дотримуватися…
 • Оцінювання
 • Найбільший мій успіх – це…  Я зрозуміла заради чого я навчаюся, бо…

 

Уроки  української  літератури  5  клас

Урок 1. : Ми – продовжувачі роду козацького.

Тема: Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

Мета: вміння працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю; самостійного пошуку інформації; орієнтувати на розуміння, що почуття відповідальності за свою діяльність та її результати дає змогу адекватно й об’єктивно оцінювати себе як частинку суспільства, як соціального діяча та громадянина; виховувати шанобливе ставлення до наших предків – козаків.

 • З’ясування епіграфа уроку.          

« Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю – і ти побачиш свій шлях у житті», - говорив Григорій Сковорода.

 • Колективне виконання пісні «Ой на горі та женці жнуть».

- Чи здогадалися ви про кого йтиме мова на уроці?

- Про кого згадується в пісні?

 • Проблемне запитання.  Передбачення.

- Як ви думаєте, про що піде мова в повісті «Таємниця козацької шаблі»? Розкажіть свою версію.

- Давайте розшифруємо назву.

Таємниця - те, що приховується від інших, відоме не всім; секрет.

Те, що не підлягає розголошенню.

Відомості, знання про щось, способи досягнення чого-небудь, невідомі іншим.

Козацький - належний козакові, козакам.

Шабля -  холодна зброя з зігнутим сталевим лезом і гострим кінцем.

 • Робота в рольових групах. Працюючи в групах, не забувайте про правила співпраці,які є в підручнику. У нас буде три групи: «Історики», «Літературознавці», « Художники».

Представлення груп:

«Історики». Завдання: розповісти про гетьманів Дорошенка та Сагайдачного, їх озброєння.

Проект: випустити сторінку « Славетні імена».

Практикум: скласти асоціативний кущ  «Козаки», «Шабля».

«Літературознавці». Завдання: знайти в тексті «видіння про козаків», розкрити їх роль у повісті.

Проект: випустити другу сторінку « Влучне слово» .

Практикум: підібрати прислів’я та приказки  про козаків.

«Художники».  Завдання: зробити аналіз картин видатних художників, які присвятили свої роботи запорозьким козакам.

Проект:  випустити сторінку « Мистецька спадщина».

Практикум: скласти сенкан «Козаки»

Захист проекту. Обмін  зібраною інформацією.

 • Асоціативний кущ  до слів «Козаки»,  « Шабля».

 Козаки – сміливі, відважні, вимогливі до себе та інших, винахідливі, мають почуття гумору, лицарі, непереможні.

Шабля – зброя, захист, перемога, відвага, смерть.                    

 • Що для козаків значить щабля?
 • Чому саме шабля є символом у творі?
 • Історична довідка.

Шабля – різновид холодної зброї. Вона має клинок ( довжиною більше 100 см) , хрестовину (гарду) та руків’я. Клинок шаблі викривлений, з лезом на вигнутому боці та обухом на увігнутому, має вістря та хвостову частину для кріплення руків’я. Козацькі шаблі були доволі тонкі та легкі, ручку мали оздоблену, піхви прикрашені різьбою. Отримати шаблю справжній січовик міг лише двома шляхами – у спадок від батька чи діда або здобути в бою.

 • Бесіда – спостереження. Охарактеризуйте погляд козаків?  Чи доречний  тут вислів «Вся правда в очах», « По очах читають думки людини», «Очі – дзеркало людини».
 •  Аргументуйте свою думку, посилаючись на власний досвід.
 • Сенкан.    

Козаки.

Сміливі, хоробрі.

Захищають, здобувають, перемагають.

Вели війну з турками і  татарами.

Захисники.

 

Урок 2.  Урок - зустріч на Січі

Тема: Значення історичного минулого для сучасної людини. Створення ілюстрацій / буктрейлера /буклета до твору.

Мета: продовжити вивчати історію рідного краю та його героїчне минуле; формувати громадянські якості: патріотизм, громадянську  позицію, людяність, працьовитість; виховувати почуття відповідальності за збереження і продовження традицій та звичаїв рідного краю.

Усвідомлення: культурна спадщина -  сукупність  успадкованих  людством  від
попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, які треба зберігати та охороняти; кожен має право на пересування людей, на свободу та безпеку.

Завдання:

«Зустріч».  Слово вчителя. Дніпропетровщина відома як край козацьких Січей. Наприкінці XV ст. за порогами Дніпра, перший із яких - Кодацький - розташований у районі сучасного міста Дніпра, почали селитися козаки. З восьми Запорозьких Січей, п'ять були розташовані на Нікопольщині: Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Підпільна (Нова Січ). Сьогодні ми завітаємо до Запорозької Січі, де більше дізнаємося про славетне минуле, про мужніх козаків. Працюватимемо в групах, але незвичайних - це будуть курені, в яких буде свій отаман чи гетьман. Ми продовжимо роботу над повістю «Таємниця козацької шаблі».

Представлення  куренів.

1).  «Запорозька Січ». Засновник Запорозької Січі на острові Хортиця кошовий отаман Дмитро Байда-Вишневецький. Виявив себе непересічною натурою, головними рисами якої були лицарство і молодецтво. Водночас особиста хоробрість князя, його авантюристична натура припали до душі козакам, вони ладні були йти з ним і проти татар, і проти кого іншого, якщо б він їх покликав

2). « Чортомлицька Січ». Всенародне визнання і гучна слава Чортомлицької Січі поширились в часи отаманства Івана Сірка. Найголовнішою  метою кожного його походу було  врятування бранців із полону, визволення невільників, що конали в тяжкому рабстві у султанській Туреччині та Кримському ханстві. Великий талант полководця, особиста хоробрість, мужність і відвага поєднувалися в ньому з безмежною відданістю народній справі.

3) Томаківська Січ - укріплення запорозьких козаків на острові Томаківці на Дніпрі поблизу сучасного селища Червоногригорівка та міста Марганця. Виникнення Християнської козацької республіки, яка завоювала авторитет в Європі завдяки переможним походам на Крим і Туреччину, і повстання козаків на чолі з Криштофом  Косинским відбувалося на території цієї Січі.

 • Бесіда – узагальнення. ( Випереджальні завдання з допомогою вчителя. Учні аналізують свої знання з прочитаного твору за підготовленими вдома запитаннями). Кожен курінь задає свої питання.

1 курінь  - Розкажіть, що стало відомо на початку повісті про Наталку?

- Яку цікаву інформацію отримала родина Руснаків? (Вибіркове читання)

- Що сталося з дівчинкою, коли вона збирала квіти?

- З ким познайомилась героїня?

- Що запропонував Антипко? Чому?

2 курінь - Чи виникла у вас підозра щодо «елегантного і модного хлопця»? Аргументуйте свою думку.

- Чи довірилися ви б першій зустрічній людині?

- Який сон приснився Наталці? Чи вплине він на подальший розвиток подій?

- Яка пригода сталася у Тараканівському форту?

- Яку роль у складній ситуації відіграла Машка? Чому?

- Які видіння побачила дівчина в Берестечку? Зачитайте. ( Вибіркове читання)

3 курінь - З якими новими друзями познайомилась Наталка? З якої причини вона їм повірила?

- Хто такі пластуни?

- Чому Наталка постійно бачила видіння з минулого? Про що це свідчить?

- Поясніть прислівя «Лицарська смерть козакові дорожча»?

- Яку підлість зробив Антипко на дорозі сімї Руснаків? (Вибіркове читання)

 • «Мікрофон».

- Чим сподобалась робота в куренях? Що відчули? 

- Які почуття охопили вас?

- Які риси козацької вдачі ви візьмете для себе?

 • Слово вчителя.
 • Які перешкоди подолала Наталка, щоб врятувати козацьку шаблю?
 • - Над чим ви замислилися?
 • Які поради дали б Наталці, а які -  Антипкові?
 • Яким досвідом збагатилася дівчинка? Чи знадобиться він в подальшому житті?
 • Які  конституційні права людини порушив Антипко і його оточення?
 • Чому в наш час багато уваги приділяється збереженню чи оновленню, реставрації  історичних пам’яток?

( Зв’язок з місцевим матеріалом, оновлення пам’ятника Невідомому солдату).

 • «Поетична  хвилинка». Прочитайте в парах уважно вірш. Які почуття висловлює автор? Чому ви так думаєте? Скажіть, кому він адресований?

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

 Щоб на нашу країну-державу

 Злий не позарився враг.

 Будь мужній і будь достойний

 Ти слави своїх батьків,

  Відважний вкраїнський воїне,

  Нащадку славних козаків!

 • Чи можемо ми забувати: хто ми? чиї діти? чого прагнемо?
 • Редакція  журналу  « Барвінок».

- Уявімо, що редакція журналу «Барвінок» запропонувала вам представити книгу Зірки Мензатюк «Таємниця козацької шаблі» для дітей початкових класів. Як би ви це зробили?

-  Ви вдома складали сценарій до кінофільма усно, але, в наш час прогресивних технологій, можна створити буктрейлери – сучасна форма реклами книги;

це короткий відеоролик за мотивами книги, кліп по книзі. Основне його завдання - яскраво і образно розповісти про книгу, зацікавити, заінтригувати читача, спонукати до читання. Як це зробити?  Я дам вам настанови, а ви на уроках інформатики з учителем спробуєте зробити.

 1. Вибір книги для реклами.
 2. Створення сценарію до буктрейлера (продумати сюжет і написати текст), щоб читачеві неодмінно захотілося дізнатися, що ж буде далі. А дізнатися це можна, лише прочитавши книгу. Відеоролик не повинен бути довгим, не більше 3 хвилин, так як це оптимальний час, щоб утримати увагу глядача - потенційного читача.
 3. Наступний етап роботи - необхідно підібрати картинки, відсканувати ілюстрації з книги, зняти своє відео або ж знайти відео з тематики в Інтернеті.
 4. Записати озвучений текст, якщо це передбачено за сценарієм. Для запису і редагування звуку можна використовувати програму Sound  Forge.
 5. Для роботи з відео потрібно вибрати програму. Для початківців можна використовувати програму Windows Movie Maker. Ця програма є на всіх ПК, так як входить в пакет Microsoft Windows.
 6. Заключний етап - відеомонтаж. Вирізати / склеїти кілька фрагментів відео, додати звукову доріжку, змінити розмір відео, накласти ефекти, переходи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела:

1. Бахтеева С.С. Формирование социальной компетентности в процессе обучения иностранному языку в ВУЗе экономического профиля. – Дис….канд. пед. наук – Казань, 2001. – 174с.

2. Заболотний О.В. Українська  мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. Закл. / О.В.Заболотний, В.В. Заболотний. – Київ: Генеза, 2016. – 224с.

3. Заборна М . Контроль навчальних досягнень з української мови. 8 клас. /- Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 160с.

4. Закон України  «Про освіту». Сайт  Освіта.ua.

5. Зірка Захаріївна  Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Видавництво Старого Лева, 2006, 2015.

6. Інтернет – джерела // Сайт /Освіта — новини України та світу - Укрінформ.

7. Конституція України для школярів. Київ, вид – во «Право», 1998.8. 8. Криворотенко О.Г, Сергієнко А.А. Література Дніпропетровщини 5-6 класи. Курс за вибором.- Дніпропетровськ, 2015.

9. Наволокова Н.П. -автор – укладач– Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Х.: Вид група «Основа», 2009. – 176 с. – ( Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

10. Навчальна  програма з української мови для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017  № 804.

11. Піскорська Л.І, Любчич Т.М. Калейдоскоп гештальтів: розвивальні завдання – гештальти з української мови та літератури. 5-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 44с.

12. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентностей підходу в українській освіті// компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. –К.: К.І.С.,2004.- с.66-72.

 13. Рафальська М, Боярчук О.,Герасим Н . Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів.5-9кл. Посібник для вчителя /. – Київ, 2017.- 136с.

14. Сергієнко А.А . Групові форми навчання як стимул ініціативності й розвитку читацьких інтересів старшокласників//  Дивослово. -2008 - № 3, с.7.

15. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод.посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. за ред. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К.,2004. – 192с.

16.  Фасоля А. Особистісно  зорієнтоване навчання: мета, зміст, технологія уроку. – Дивослово , 2006.

17. А.Фасоля.  Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння, навички. Сайт «ОЗОН», Статті. Теорія ОЗОН. 28.07.2012.

18. Яковлева А.М. Сучасний тлумачний словник української мови. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.- 672с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
23 липня 2018
Переглядів
1962
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку