ХІМІЧНІ ДИКТАНТИ для учнів 9–11-х класів

Про матеріал
Хімічні диктанти активізують знання учнів з теми. Систематичне використання даної форми опитування розвиває пам'ять - учні системно запам'ятовують основні поняття, терміни, закони.
Перегляд файлу

ХІМІЧНІ ДИКТАНТИ

для учнів 9–11-х класів

 

 

Ярмоленко Т.П.,

вчитель хімії Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5

 

 

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

Тема: Основні класи неорганічних сполук

1. Як називають розподіл будь-яких об’єктів за спільними ознаками з утворенням певної системи класів? (Класифікація)

2. Що є предметом вивчення хімії? (Речовини)

3. Яка кількість речовин відома на сьогоднішній день? (20 мільйонів)

4. На які групи поділяють усі речовини? (Прості й складні)

5. Як умовно класифікують прості речовини? (Метали й неметали)

6. Як поділяють складні речовини? (Органічні та неорганічні)

7.Як називають речовини, що складаються з двох елементів, один з яких – Оксиген?(Оксиди)

8. Як називають сполуки, що містять Оксиген та Гідроген разом з третім елементом?(Гідроксиди)

9. Як називають речовини, що складаються з атомів металів та однієї та кількох гідроксогруп? (Основи)

10. Як називають речовини, що складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку? (Кислоти)

11. Як називають речовини, що складаються з атомів металів та кислотного залишку?(Солі)

12. Запишіть формулу, за якою можна визначити кількість речовини, якщо відомо її масу?  = m/ М)

 

Тема: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

1. Від якої характеристики перебувають у періодичній залежності властивості елементів та утворених ними простих і складних речовин? (Від заряду ядра їх атомів)

2. З яких частинок складається атом? (Ядро та електрони)

3. З яких частинок складається ядро атома? (Протони та нейтрони)

4. Чому дорівнює заряд електрона? (– 1)

5. Чому дорівнює заряд протона? (+1)

6. Чому дорівнює заряд нейтрона? (0)

7.Чому дорівнює загальна кількість електронів в атомі елемента? (Порядковому номеру)

8. Чому дорівнює загальна кількість протонів в атомі елемента? (Порядковому номеру)

9. Чому дорівнює загальна сума протонів та нейтронів в атомі елемента? (Відносній атомній масі)

10. Чому в періодичній системі відповідає число електронних шарів (енергетичних рівнів) у атомі? (Номеру періоду)

11. Чому дорівнює число валентних електронів для елементів головних підгруп періодичної системи? (Номеру групи)

12. Як змінюються властивості елементів та їх сполук зі збільшенням заряду ядер їх атомів? (Періодично)

 

Тема: Хімічний зв’язок

1. Як називають взаємодію атомів, яка обумовлює стійкість молекули або кристала як цілого? (Хімічний зв’язок)

2. Як називають частинки, в які перетворюються атоми внаслідок втрати або приєднання електронів? (Йони)

3. Як називають зв’язок, який утворюється внаслідок взаємодії негативно і позитивно заряджених йонів? (Йонний)

4. Як називають зв’язок, який утворюється внаслідок усуспільнення електронів?(Ковалентний)

5. Який зв’язок утворюється між атомами неметалічних елементів одного виду?(Ковалентний неполярний)

6. Який зв’язок утворюється між атомами неметалічних елементів різних видів?(Ковалентний полярний)

7.Як називають полярні молекули? (Диполь)

8.Чи завжди полярний ковалентний зв’язок зумовлює утворення диполя? (Ні)

9. Який зв’язок у сполуках NaCl, LiF, CaBr2, CsF? (Йонний)

10. Який зв’язок у сполуках H2, N2, O2, Cl2? (Ковалентний неполярний)

11. Який зв’язок у сполуках HCl, CO2, H2O, SO3, CH4? (Ковалентний полярний)

12. Чи є молекула води диполем? (Так)

 

Розчини

Тема: Поняття про дисперсні системи

1. Як називають суміш, у якій одна речовина сильно подрібнена і рівномірно розподілена в іншій речовині? (Дисперсна система)

2. Чи часто зустрічаються в природі дисперсні системи? (Так)

3. Як називають дисперсні системи, якщо дисперсійне середовище газувате?

4. Як називають дисперсні системи, в яких частинки твердої речовини розподілені у воді? (Суспензії)

5. Як називають дисперсні системи, в яких краплини рідкої речовини розподілені у воді? (Емульсії)

6. Як називають дисперсні системи, в яких деспаргована речовина подрібнена до молекул або йонів? (Істинні розчини)

7.До якої дисперсної системи належить молоко? (Емульсії)

8. До якої дисперсної системи належить змулена у воді дуже подрібнена крейда?(Суспензії)

9. До якої дисперсної системи належить розчин білка курячого яйця у воді?

(Колоїдні розчини)

10. До якої дисперсної системи належить розчин цукру або солі у воді?

(Істинні розчини)

11. Які дисперсні системи є найстійкішими? (Істинні розчини)

12. Для добування деяких лаків готують дисперсну систему з барвника та ацетону. Що є при цьому дисперсійним середовищем? (Ацетон)

 

Тема: Поняття про колоїдні розчини

1. Які дисперсні системи посідають проміжне місце між суспензіями й емульсіями та істинними розчинами за розмірами частинок? (Колоїдні розчини)

2. Чи можна виявити частинки в колоїдних розчинах за допомогою ультрамікроскопа?(Так)

3. Яка наука вивчає колоїдні системи? (Колоїдна хімія)

4. Що спостерігається, коли в темному приміщенні пропускати крізь колоїдний розчин вузький пучок світла? (Світіння)

5. Як називають явище розсіювання світла колоїдними частинками? (Ефект Тіндаля)

6. Як називається процес злипання частинок колоїду і випадання в осад?

7.Як називають речовини, що викликають коагуляцію колоїдів? (Коагулянти)

8.Назвіть продукти харчування, які є колоїдами. (Молоко, какао, яйця, майонез, желе, холодець)

9. Назвіть фізіологічні рідини, які є колоїдними розчинами. (Кров, лімфа)

10. Назвіть колоїдні системи, які використовують у побуті. (Мийні засоби, клей, зубна паста, аерозолі)

11. В чому виявляється негативне значення утворення аерозолів у техніці?

(Забруднюється атмосфера)

12. В чому небезпека аерозолів з  борошна, цукрового або вугільного пилу, порошкуватих металів? (Вони спричинюють вибухи)

 

Тема: Поняття про істинні розчини

1. Чи існують у природі хімічні сполуки в індивідуальному стані? (Ні)

2. У якому агрегатному стані можуть існувати розчини? (Твердому, рідкому, газоподібному)

3. Які розчини є найпоширенішими? (Водні розчини)

4. Із застосуванням яких речовин пов’язане використання неводних розчинів?

(Полімерів, барвників, лаків)

5. Що є характерною ознакою розчинів? (Їх однорідність)

6. Як називають компонент розчину, який перебуває в тому ж агрегатному стані, що й розчин? (Розчинник)

7.Скільки компонентів може містити розчин? (Два і більше)

8.Яким процесом (хімічним чи фізичним) є самочинний розподіл частинок однієї речовини між частинками іншої речовини внаслідок дифузії? (Фізичним)

9. Про наявність яких процесів під час розчинення свідчать теплові явища, що його супроводжують? (Хімічних)

10. Як називають процес хімічної взаємодії розчинюваної речовини з водою?

11. Як називають гідрати, що можуть утримувати воду у твердому стані?

12. Що містить розчин крім розчинника та розчинюваної речовини? (Продукти їх взаємодії)

 

Тема: Розчинність речовин у воді

1. Як називають здатність речовин переходити в розчин? (Розчинність)

2. Від чого залежить розчинність речовин? (Від природи речовин)

3. Як називають розчин, у якому дана речовина ще може розчинятися? (Ненасичений)

4. Як називають розчин, у якому певна речовина за певної температури більше не розчиняється? (Насичений)

5. Від якого фактору залежить розчинність речовин крім їх природи? (Від температури)

6. Як змінюється розчинність твердих речовин з підвищенням температури?

7. Як змінюється розчинність газів зі зниженням температури? (Зростає)

8.Вміст речовини в якому розчині є кількісною характеристикою розчинності?

(В насиченому)

9. В яких одиницях виражають розчинність? (г/л)

10. Як називають розчин, в якому розчиненої речовини мало? (Розбавленим)

11. Як називають розчин, в якому розчиненої речовини багато? (Концентрованим)

12. Чи завжди насичений розчин є концентрованим? (Ні)

 

Тема: Вода – полярний розчинник

1. Назвіть найпоширенішу в природі складну речовину. (Вода)

2. Яка частина поверхні Землі покрита водою? (3/4)

3. Що утворюють скупчення дрібних краплин води або кристаликів льоду в атмосфері?(Хмари)

4. Які зв’язки утворені в молекулі води? (Ковалентні полярні)

5. Яку кристалічну гратку утворює вода? (Молекулярну)

6. Як називають систему з двох зарядів, однакових за величиною і протилежних за знаком? (Диполь)

7.Як називають хімічний зв’язок, який виникає через атом Гідрогену, що опинився між двома сильно електронегативними атомами? (Водневий)

8.Який зв’язок міцніший: водневий чи ковалентний? (Ковалентний)

9. Завдяки чому температури плавлення і кипіння води порівняно високі?

(Водневому зв’язку)

10. Чим обумовлені процеси розчинення? (Водневим зв’язком)

11. Яку форму мають молекули води? (Кутову)

12. Завдяки яким процесам регулюється клімат на Землі? (Випаровування і конденсація води)

 

Тема: Кількісний склад розчину

1. Як називають фізичну величину, яка визначає кількісний склад розчину?

2. Як називають фізичну величину, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину? (Масова частка розчиненої речовини)

3. Як позначають масову частку розчиненої речовини? (W)

4. Чому масова частка є безрозмірною величиною? (Бо є відношенням однотипних величин)

5. У яких одиницях виражають масову частку? (У частках одиниці або у відсотках)

6. Як називають фізичну величину, що дорівнює відношенню кількості розчиненої речовини до об’єму розчину? (Молярна концентрація)

7.Як позначають молярну концентрацію розчину? (С)

8. У яких одиницях виражають молярну концентрацію? (моль/л)

9. Запишіть скорочену форму запису одиниці молярної концентрації. (М)

10. Запишіть формулу, за якою визначають молярну концентрацію розчину. (С = ν(р.р.)/V(р-ну))

11. Запишіть формулу, за якою визначають масову частку розчиненої речовини в розчині. (W(р.р.) = m(р.р.)/m(р-ну))

12. Які дані необхідні для приготування розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини? (Маса розчиненої речовини і маса розчинника)

 

Тема: Електролітична дисоціація

1. Як називають речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм? (Електроліти)

2. Як називають речовини, водні розчини або розплави яких не проводять електричний струм? (Неелектроліти)

3. До якої з цих груп речовин відносять солі, кислоти, луги? (Електроліти)

4. До якої з цих груп речовин відносять цукор, спирт, ацетон, гліцерин, глюкозу?(Неелектроліти)

5. Що відбувається з електролітами під час розчинення їх у воді або розплавлення?(Розпад на йони)

6. Напишіть прізвище вченого, який вперше запропонував поділ речовин на електроліти та неелектроліти. (Майкл Фарадей)

7.Як називають процес розщеплення електролітів на йони у водному розчині (або в розплаві)? (Електролітична дисоціація)

8.Речовини з якими зв’язками можуть бути електролітами? (Йонний і сильно полярний ковалентний)

9. Як називають електрично заряджені частинки речовини, що утворилися з атомів або атомних груп внаслідок втрати або приєднання електронів? (Йони)

10. Які частинки відіграють провідну роль у вивільненні йонів з кристалів у водних розчинах? (Диполі води)

11. У якому стані перебувають окремі вивільнені йони у водних розчинах?

(У гідратованому стані)

12. Якими мають бути молекули розчинника, щоб можна було очікувати розщеплення молекул або кристалів розчиненої речовини з утворенням вільних йонів? (Полярними)

 

Тема: Дисоціація електролітів у водних розчинах

1. Назвіть прізвище вченого, який уперше пояснив дисоціацію електролітів у водних розчинах. (Шведський учений Сванте Арреніус)

2. У якому році цей вчений оголосив теорію електролітичної дисоціації? (1887 рік)

3. Які йони завжди утворюються під час дисоціації кислот? +)

4. Які йони завжди утворюються під час дисоціації лугів? (ОН-)

5. Як називають негативно заряджені йони? (Аніони)

6. Як називають позитивно заряджені йони? (Катіони)

7.Які катіони утворюються при дисоціації солей? (Катіони металів)

8.Як називають продукти повного заміщення атомів Гідрогену кислоти на йони металічних елементів? (Середні солі)

9. Як називають продукти неповного заміщення атомів Гідрогену кислоти на йони металічних елементів? (Кислі солі)

10. Як називають продукти неповного заміщення гідроксильних груп основи на кислотний залишок? (Основні солі)

11. Як називають відношення числа частинок електроліту, що розщепилися на йони, до загального числа частинок розчиненої речовини? (Ступінь електролітичної дисоціації)

12. Як називають електроліти, які практично повністю дисоціюють на йони?

(Сильні електроліти)

 

Тема: Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння

(з використанням таблиці розчинності)

1. Як називають взаємодію йонів у розчині? (Йонна реакція)

2. За яких умов йони взаємодіють між собою? (При утворенні осаду, газу чи слабкого електроліту)

3. Як називають хімічне рівняння, в якому формули розчинних сильних електролітів записані у вигляді тих йонів, на які вони дисоціюють у водному розчині, а формули слабких електролітів залишені без змін? (Повне йонне рівняння)

4. Що показує скорочене йонне рівняння? (Які йони взаємодіють під час реакції)

5. Які йони обов’язково утворюються під час дисоціації кислот? +)

6. Які йони обов’язково утворюються під час дисоціації лугів? (ОН-)

7.Яка умова сприяє необоротності реакції між лугами та  кислотами? (Утворення слабкого електроліту води)

8. Яка умова сприяє необоротності реакції між карбонатами та сильними кислотами?(Утворення газу(СО2) і слабкого електроліту води)

9. Як називають електроліти, які практично повністю дисоціюють на йони?

(Сильні електроліти)

10. Яка умова сприяє необоротності реакції між сульфатами і солями барію?

(Утворення осаду BaSO4)

11. Яка умова сприяє необоротності реакції між хлоридами та аргентум нітратом?(Утворення осаду AgCl)

12. Яка умова сприяє необоротності реакції між лугами та розчинними солями Купруму (ІІ)? (Утворення осаду Cu(OH)2)

 

Хімічні реакції

Тема: Класифікація хімічних реакцій

1. Як називають речовини, що вступають у хімічну реакцію (вихідні речовини)?(Реагенти)

2. Як називають речовини, що утворюються в результаті хімічної реакції (кінцеві речовини)? (Продукти реакції)

3. До якого типу відносять хімічні реакції, в результаті яких із двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина? (Сполучення)

4. До якого типу відносять хімічні реакції, в результаті яких із однієї речовини утворюються дві чи більше  нових речовин? (Розкладу)

5. Як називають хімічні реакції між простою і складною речовинами, під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини? (Заміщення)

6. До якого типу належать хімічні реакції, під час яких дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами, утворюючи дві нові складні речовини?(Обміну)

7.Як називають реакції, що відбуваються з виділенням теплоти? (Екзотермічні)

8. Як називають реакції, що відбуваються за наявності каталізатора? (Каталітичні)

9. Як називають реакції, що відбуваються зі зміною ступеня окиснення?  (Окисно-відновні)

10. Як називають реакції, що відбуваються в двох протилежних напрямах і до кінця не доходять? (Оборотні)

11. Як називають реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти? (Ендотермічні)

12. Як називають реакції, що відбуваються в одному напрямі та йдуть до кінця?(Необоротні)

 

Тема: Окисно-відновні реакції

1. Як називають умовний заряд атома в речовині, який виник би на атомі за умови, що спільні електронні пари повністю змістилися б до більш електронегативного елемента?(Ступінь окиснення)

2. Як називають реакції, що відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин? (Окисно-відновні)

3. Як називають процес приєднання електронів атомом елемента? (Відновлення)

4. Як називають процес віддавання електронів атомом елемента? (Окиснення)

5. Як називають речовини, в яких атоми або йони під час хімічних реакцій здатні віддавати електрони? (Відновники)

6. Як називають речовини, в яких атоми або йони під час хімічних реакцій здатні приєднувати електрони? (Окисники)

7.Який процес відбувається з окисником під час хімічної реакції? (Відновлення)

8. Який процес відбувається з відновником під час хімічної реакції? (Окиснення)

9. Що більше: загальне число електронів, які віддає відновник чи загальне число електронів, які приєднує окисник? (Однаково)

10. Назвіть приклади окисно-відновних реакцій, які самочинно відбуваються у природних біологічних системах. (Фотосинтез, дихання)

11. Яка окисно-відновна реакція найпоширеніша в побуті? (Горіння)

12. До якого типу відносять реакції, за допомогою яких добувають метали? (Окисно-відновних)

 

Тема: Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння

1. Що необхідно для руйнування хімічних зв’язків? (Енергія)

2. Чи зберігається число атомів під час хімічних реакцій? (Так)

3. Назвіть ознаки горіння магнію. (Виділення тепла і світла)

4. До якого типу належить реакція горіння магнію за ознакою: виділення або вбирання енергії? (Екзотермічні реакції)

5. Яка умова необхідна для того, щоб відбулася реакція розкладу малахіту?

6. До якого типу належить реакція розкладу малахіту за ознакою: виділення або вбирання енергії? (Ендотермічні реакції)

7.Як називають певний запас енергії, що має кожна речовина? (Внутрішня енергія)

8.Як називається теплота, що вивільняється або вбирається під час хімічних реакцій?(Тепловий ефект хімічної реакції)

9. Як позначають тепловий ефект хімічної реакції? (ΔН)

10. Який знак теплового ефекту хімічної реакції в екзотермічних реакціях?

11. Назвіть розділ хімії, що вивчає теплові явища, що супроводжують хімічні реакції.(Термохімія)

12. Як називають хімічні рівняння, в яких зазначено тепловий ефект? (Термохімічні)

 

Тема: Швидкість хімічних реакцій

1. Який розділ хімії вивчає поняття «швидкість хімічної реакції»? (Хімічна кінетика)

2. Запишіть одиницю швидкості хімічної реакції. (Моль/л × с)

3. Запишіть формулу, за якою визначають швидкість хімічної реакції. (υ = ΔС/Δt)

4. Який знак ставиться у виразі швидкості хімічної реакції, якщо вона визначається за концентрацією вихідних речовин? («мінус»)

5-9. Назвіть чинники, що впливають на швидкість перебігу хімічної реакції

(5. Природа реагуючих речовин, 6. Ступінь подрібнення, 7.Концентрація,

8.Температура, 9. Каталізатор)

10. Як зміниться швидкість хімічної реакції, якщо збільшити ступінь подрібнення реагентів? (Збільшиться)

11. Як зміниться швидкість хімічної реакції з підвищенням концентрації реагентів?(Збільшиться)

12. Як зміниться швидкість переважної більшості хімічних реакцій з нагрівання?

(Збільшиться)

 

Тема: Каталіз

1. Як називають речовини, що прискорюють хімічну реакцію, а самі залишаються у незмінній кількості? (Каталізатори)

2. Як називають процес прискорення швидкості реакції під впливом каталізатора?(Каталіз)

3. Як називають реакції, на швидкість яких каталізатор не впливає? (Некаталітичні)

4. Чи бере участь каталізатор у хімічній реакції, швидкість якої збільшує? (Так)

5. У чому полягає дія каталізатора? (В утворенні проміжної сполуки)

6. Як називають речовини, які сповільнюють хімічні реакції? (Інгібітори)

7. Як називають явище припинення дії каталізатора? (Отруєння каталізатора)

8.У чому причина такого явища? (Утворення міцної проміжної сполуки)

9. Чи існує універсальний каталізатор, який прискорює всі реакції? (Ні)

10. Як називають біологічні каталізатори, що збільшують швидкість природних біохімічних процесів? (Ферменти)

11-12. Якими речовинами можуть «отруїтися» біологічні каталізатори?

(11. Алкоголь, 12. Нікотин)

 

Тема: Хімічна рівновага

1. У яких напрямках можуть відбуватися хімічні реакції? (Прямому і зворотному)

2. Запишіть символ, який означає оборотність. (↔)

3. Як називають реакції, які не можуть відбуватися у зворотному напрямі?

4. Як називають реакцію, під час якої з вихідних речовин утворюються продукти реакції? (Пряма реакція)

5. Як називають реакцію, під час якої вихідні речовини служать продуктами реакції?(Зворотна реакція)

6. Як називають реакції, що відбуваються у протилежних напрямах? (Оборотні)

7.Як називають стан реагуючої системи, коли концентрації реагентів та продуктів реакції залишаються незмінними? (Хімічна рівновага)

8.Чи припиняються пряма і зворотна реакції в стані хімічної рівноваги? (Ні)

9. Швидкість якої реакції (прямої чи зворотної) більша у стані хімічної рівноваги?(Однакові)

10-12. Які чинники впливають на стан хімічної рівноваги?(10. Концентрація,

11. Температура, 12. Тиск (для газів))

 

Найважливіші органічні сполуки

Тема: Що таке органічні сполуки

1. Назвіть основний елемент органічних сполук. (Карбон)

2. Яких сполук навколо нас більше: органічних чи неорганічних? (Органічних)

3. Яка здатність Карбону забезпечує велику різноманітність органічних речовин?(Послідовно сполучатись між собою)

4. Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках. (ІV)

5. Який тип хімічного зв’язку переважає в органічних речовинах? (Ковалентний)

6. У яких речовин (органічних чи неорганічних) багатший якісний склад?(Неорганічних)

7.Який вид кристалічних граток мають більшість органічних сполук? (Молекулярні)

8.Які речовини утворюються внаслідок згоряння органічних сполук? (Вуглекислий газ і вода)

9. Чи розчиняються більшість органічних сполук у воді? (Ні)

10. З якою швидкістю зазвичай реагують між собою органічні речовини?

11. Чи здатні органічні та неорганічні сполуки взаємно перетворюватись? (Так)

12. Наведіть приклади органічних сполук. (Цукор, спирт, целюлоза, крохмаль)

 

Тема: Метан

1. Запишіть формулу найпростішої органічної сполуки. (СН4)

2. Як вона називається? (Метан)

3. Запишіть структурну формулу метану:

    (            Н

                  l      

          Н – С – Н

                  l

                 Н)

4. Яку форму має молекула метану? (Форму тетраедра)

5. В якому агрегатному стані перебуває метан за нормальних умов? (Газ)

6. Чи розчинний метан у воді? (Майже не розчиняється)

7.Які речовини утворюються внаслідок повного окиснення метану? (Вуглекислий газ і вода)

8. Які речовини утворюються внаслідок термічного розкладу метану? (Вуглець і водень)

9. За якої умови відбувається реакція хлорування метану? (Освітлення)

10. Реакції якого типу є характерними для метану? (Заміщення)

11. Яким є метан щодо хімічної активності? (Доволі інертна сполука)

12. В якості чого використовують метан у побуті та багатьох промислових процесах?(Як паливо)

 

Тема: Гомологи метану

1. Зв’язком якого типу сполучаються між собою атоми Карбону? (Ковалентний)

2. Як називають сполуки, які складаються лише з Карбону та Гідрогену? (Вуглеводні)

3. Як називають вуглеводні, в яких валентності атомів Карбону повністю використані на зв’язки з атомами Гідрогену? (Насичені)

4. За допомогою якого суфікса утворюються назви насичених вуглеводнів? (–ан)

5. Який запах мають сполуки складу С5 – С17? («Бензиновий»)

6. Що є основним природним джерелом насичених вуглеводнів? (Нафта)

7.Назвіть іншу назву насичених вуглеводнів, яка пояснюється їх хімічною стійкістю, відносною інертністю? (Парафіни)

8.Як називають речовини, які різні за складом, але подібні за будовою і властивостями? (Гомологи)

9. Як змінюється температура плавлення і кипіння насичених вуглеводнів зі зростанням їх молекулярних мас? (Зростає)

10. Запишіть загальну формулу насичених вуглеводнів. nH2n+2)

11. Яку будову (форму) карбонового ланцюга мають молекули парафінів? (Зигзагувату)

12. Назвіть реакції, в які вступають насичені вуглеводні. (Горіння, розкладу, заміщення)

 

Тема: Етилен і ацетилен

1. Як називають вуглеводні, в яких не вистачає Гідрогену для повного насичення чотиривалентності Карбону? (Ненасичені)

2. Яку кількість зв’язків утворюють між собою атоми Карбону в молекулі етилену?(Два)

3. Яку кількість зв’язків утворюють між собою атоми Карбону в молекулі ацетилену?(Три)

4. Як називають подвійний і потрійний зв’язки у ненасичених вуглеводнів? (Кратні)

5. Напишіть формулу ацетилену. 2Н2)

6. Напишіть формулу етилену. 2Н4)

7.В якому агрегатному стані за стандартних умов перебувають етилен та ацетилен?(Газоподібному)

8.Які речовини утворюються в результаті повного окиснення етилену й ацетилену?(Вуглекислий газ і вода)

9. Які реакції використовуються як якісні для виявлення кратного зв’язку в молекулі?(Часткове окиснення перманганатом калію, з бромною водою)

10. Реакції якого типу є характерними для ненасичених вуглеводнів? (Приєднання)

11. Які речовини утворюються в результаті повного гідрування етилену й ацетилену?(Насичені вуглеводні)

12. Якими є ацетилен і етилен щодо хімічної активності? (Активні)

 

Тема: Поліетилен

1. Як називають процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярної речовини з утворенням високомолекулярної? (Полімеризація)

2. Як називається сполука, що утворюється в результаті цієї реакції? (Полімер)

3. Як називають вихідні низькомолекулярні речовини? (Мономери)

4. Як називають групи атомів, що повторюються і становлять основу хімічної будови полімерного ланцюга? (Мономерна ланка)

5. Як називається число n, що показує, скільки мономерних ланок сполучається в полімері? (Ступінь полімеризації)

6. Яка низькомолекулярна речовина є мономером поліетилену? (Етилен)

7.Як називають властивість полімеру зберігати після охолодження форму, яку йому надали в розплавленому стані? (Термопластичність)

8.Яким є поліетилен щодо хімічної активності? (Інертним)

9. Як називають матеріал, з якого можна виготовляти різні вироби, що його одержують, додаючи до полімеру спеціальні речовини (пластифікатори, стабілізатори, антиоксиданти, пігменти, антистатики, наповнювачі)? (Пластмаса)

10. Чи мають полімери сталу молекулярну масу? (Ні)

11. Чи проводить поліетилен електричний струм? (Ні)

12. Чи стійкий поліетилен до високих температур? (Ні)

 

Тема: Метанол та етанол

1. Як називають сполуки, що складаються з вуглеводнів, у яких один атом Гідрогену заміщений на гідроксогрупу? (Спирти)

2. Напишіть формулу етанолу. 2Н5ОН)

3. Напишіть формулу метанолу. (СН3ОН)

4. Як називають спирти, в яких міститься лише одна гідроксильна група?(Одноатомні)

5. У якому агрегатному стані перебувають за стандартних умов метанол і етанол?(Рідкому)

6. Відношення етанолу й метанолу до води. (Добре розчинні)

7.Які речовини утворюються в результаті горіння спиртів? (Вуглекислий газ і вода)

8.Який газ виділяється при взаємодії спиртів з активними металами? (Водень)

9. Як називають групи атомів, що визначають хімічні властивості речовин?(Функціональні групи)

10. В якості чого використовують метанол і етанол в органічному синтезі?(Розчинників)

11. Назвіть фізіологічну дію метанолу. (Отрута)

12. Назвіть фізіологічну дію етанолу.  (Наркотик. У великих дозах – отрута)

 

Тема: Гліцерин

1. Назвіть найважливіший трьохатомний спирт. (Гліцерин)

2. Яка кількість гідроксогруп входить до складу молекули гліцерину? (Три)

3. Відношення гліцерину до води. (Розчинний)

4. Смак гліцерину. (Солодкий)

5. Агрегатний стан гліцерину за стандартних умов. (Рідина)

6. Чи горить гліцерин? (Так)

7.Яка речовина є реактивом для виявлення багатоатомних спиртів? (Купрум (ІІ) гідроксид)

8.Який газ виділяється при взаємодії гліцерину з активними металами? (Водень)

9. Яка речовина використовується як ліки і для виготовлення динаміту?(Нітрогліцерин)

10. Запишіть формулу гліцерину. 3Н5(ОН)3)

11. Що спостерігається при взаємодії гліцерину з купрум (ІІ) гідроксидом? (Утворення синього розчину)

12. Які речовини утворюються в результаті горіння гліцерину? (Вуглекислий газ і вода)

 

Тема: Оцтова кислота

1. Запишіть формулу оцтової кислоти. (СН3СООН)

2. Запишіть міжнародну наукову назву оцтової кислоти. (Етанова кислота)

3. Запишіть назву функціональної групи карбонових кислот. (Карбоксильна)

4. Як називають 3-9-відсотковий розчин оцтової кислоти, який використовується в побуті? (Столовий оцет)

5. Який йон утворюється в результаті електролітичної дисоціації оцтової кислоти, який спричиняє зміну забарвлення індикаторів? +)

6. Як називають солі оцтової кислоти? (Ацетати)

7.Яким по силі електролітом є оцтова кислота? (Слабким)

8.Який газ виділяється при взаємодії оцтової кислоти з металами? (Водень)

9. Запишіть формулу солі, яка утворюється при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідроксидом. (CH3COONa)

10. Чи взаємодіє оцтова кислота з основними оксидами? (Так)

11. Який газ виділяється при взаємодії оцтової кислоти з карбонатами? (Вуглекислий газ)

12. Як називається реакція взаємодії оцтової кислоти з спиртами? (Реакція естерифікації)

 

Тема: Жири

1. Як називають карбонові кислоти, які містять не менше шести атомів Карбону?

(Вищі карбонові кислоти)

2. Запишіть формулу стеаринової кислоти. 17Н35СООН)

3. Запишіть формулу олеїнової кислоти. 17Н33СООН)

4. Яким спиртом утворені жири? (Гліцерином)

5. До якого класу органічних сполук належать жири? (Естери)

6. Запишіть прізвище вченого, який вперше здійснив у 1854 році синтез тристеарину.(Французький хімік Бертло П’єр Ежен Марселен)

7.Якими кислотами утворені рідкі жири? (Ненасиченими)

8.Як ще називають рідкі жири? (Олії)

9. За допомогою якої реакції можна перетворити рідкий жир на твердий? (Гідрування)

10. Як називають реакцію обміну між речовиною і водою? (Гідроліз)

11. Як називають солі вищих карбонових кислот? (Мила)

12. Як називають реакцію лужного гідролізу жиру, в результаті якої утворюється мило?(Омилення жиру)

 

Тема: Вуглеводи. Глюкоза

1. Яка органічна речовина утворюється в зелених листках рослин з вуглекислого газу і води в процесі фотосинтезу? (Глюкоза)

2. Запишіть формулу глюкози. 6Н12О6)

3. До якого класу органічних сполук належить глюкоза? (Вуглеводи)

4. П’ять яких функціональних груп має в своєму складі молекула глюкози?(Гідроксильних)

5. У якому фрукті глюкози міститься найбільше? (Виноград)

6. Які речовини утворюються в результаті повного окиснення глюкози? (Вуглекислий газ і вода)

7.Реакція з якою речовиною є якісною для глюкози як багатоатомного спирту? (Купрум (ІІ) гідроксид)

8.На яку речовину перетворюється глюкоза під час скисання молока, квашення капусти? (Молочна кислота (СН3-СН(ОН)-СООН))

9. Які речовини утворюються під час бродіння глюкози під дією ферментів дріжджів?(Етанол і вуглекислий газ)

10. Яку роль відіграє глюкоза в організмі людини? (Джерело енергії)

11. У якому співвідношенні містяться атоми Гідрогену та Оксигену в молекулі глюкози? (2:1)

12. Яка глюкоза на смак? (Солодка)

 

Тема: Сахароза

1. Запишіть формулу сахарози. 12Н22О11)

2. З якої речовини сахароза синтезується в природі? (З глюкози)

3. У якій рослині, яка культивується в Україні, сахарози особливо багато? (Цукровий буряк)

4. З якої ще рослини добувають сахарозу в світі? (Цукрова тростина)

5. Яку країну вважають батьківщиною цукру? (Індію)

6. З якої рослини добувають цукор в Україні? (З цукрового буряку)

7.Який український учений вивчав процес виробництва цукру з цукрового буряку та умови перебігу цього процесу? (Бунге Микола Андрійович)

8.Які дії проводять з цукровим буряком насамперед під час виробництва цукру?

(Миють і подрібнюють)

9. З якою метою подрібнену масу цукрового буряку обробляють гарячою водою? (Щоб перевести сахарозу в розчин)

10. Як називають висолоджений залишок цукрового буряку, який використовується для годівлі худоби? (Жом)

11. З якою метою розчин сахарози під час виробництва цукру обробляють вапняним молоком, а потім пропускають крізь нього вуглекислий газ? (Щоб очистити)

12. Яку речовину використовують, щоб знебарвити розчин сахарози? (Сульфур (ІV) оксид)

 

Тема: Крохмаль

1. До якого класу органічних сполук належить крохмаль? (Вуглеводи)

2. Запишіть загальну формулу, якою виражається склад молекули крохмалю. ((С6Н10О5)n)

3. З якої речовини синтезується крохмаль в рослинах? (З глюкози)

4. Відношення крохмалю до холодної води. (Нерозчинний)

5. Відношення крохмалю до гарячої води. (Набрякає, утворюючи клейстер)

6. З якої рослини можна добути крохмаль механічним способом? (З картоплі)

7.Яка реакція є характерною хімічною властивістю крохмалю? (Взаємодія з йодом)

8.Яке забарвлення з’являється в результаті цієї реакції? (Синє)

9. У вигляді якої речовини-вуглеводу запасають енергію тваринні організми?

10. З якої реакції починається процес засвоєння крохмалю організмом людини?

11. За рахунок якої їжі, на думку фахівців, енергетичні потреби людини повинні задовольнятися в основному? (Рослинної)

12. Назвіть проміжні продукти гідролізу крохмалю, які утворюються під час варіння чи смаження картоплі, які засвоюються організмом людини легше, ніж крохмаль.(Декстрини)

 

Тема: Целюлоза

1. Назвіть природний полімер, який є основною складовою оболонок клітин рослин.(Целюлоза)

2. Запишіть загальну формулу, якою виражається склад молекули целюлози.((С6Н10О5)n)

3. У якого природного полімеру: крохмалю чи целюлози, - ступінь полімеризації більший? (У целюлози)

4. Завдяки якій будові молекули целюлози можуть утворювати волокна?(Ниткоподібна, лінійна)

5. Назвіть вироби, які складаються майже з чистої целюлози. (Вата, фільтрувальний папір)

6. Як віками використовували целюлозу у вигляді деревини? (Як паливо)

7.Чи засвоюється організмом людини целюлоза, спожита ним з рослинною їжею? (Ні)

8.А які тварини здатні засвоювати клітковину? (Жуйні ссавці, терміти)

9. Завдяки якому виробу сучасна цивілізація значною мірою завдячує целюлозі?

10. Що заощаджено на земній кулі у біомасі рослин, основним компонентом якої є целюлоза? (Енергія)

11. Які речовини утворюються в результаті горіння целюлози? (Вуглекислий газ і вода)

12. Яка речовина утворюється в результаті гідролізу клітковини, який відбувається в органах травлення жуйних тварин і термітів під впливом ферментів? (Глюкоза)

 

Тема: Амінокислоти

1. Які високомолекулярні сполуки утворені з ланок амінокислот? (Білки)

2. Який український вчений уперше висловив думку про те, що амінокислоти є «цеглинами», з яких побудовано білки? (Горбачевський Іван Якович)

3. Скільки функціональних груп обов’язково містять амінокислоти? (Дві)

4. Назвіть найпростішу з амінокислот. (Амінооцтова (гліцин))

5. Відношення більшості амінокислот до води. (Добре розчинні)

6. Яка функціональна група амінокислот є носієм кислотних властивостей?(Карбоксильна)

7. Яка функціональна група амінокислот є носієм основних властивостей?(Аміногрупа)

8.Яку назву мають амінокислоти як сполуки, що реагують і з кислотами і з лугами?(Амфотерні)

9. Як називають зв’язок між залишками амінокислот, за допомогою якого вони з’єднуються між собою? (Пептидний)

10. Яка кількість різних амінокислот входить до складу білків? (20)

11. Як називають амінокислоти, які тваринні організми, на відміну від рослинних, нездатні самостійно синтезувати? (Незамінні)

12. З якою метою використовують амінокислоти, добуті шляхом синтезу? (Для підгодівлі худоби)

 

Тема: Білки

1. Запишіть прізвище вченого, який здійснив у 1903-1907 роках перші синтези поліпептидів. (Фішер Еміль Герман)

2. Чому дорівнює кількість комбінацій, у яких можуть з’єднуватись двадцять амінокислот, які беруть участь у побудові білкових макромолекул? (1018)

3. Як називається руйнування складної структури білка, що призводить до втрати ним біологічної активності? (Денатурація)

4. Яку кислоту використовують для аналітичного визначення білків? (Нітратну)

5. В який колір забарвлюється білок при дії на нього цієї кислоти? (Жовтий)

6. Які речовини утворюються в результаті гідролізу білків? (Амінокислоти)

7.Що відбувається з білком під дією мікроорганізмів? (Розклад (гниття))

8.Як впливає низька температура на процес розкладання білка? (Уповільнює)

9. Яку роль виконують білки для клітин тваринних організмів? (Будівельну)

10. З якої сировини добувають білкову масу, яку використовують для підгодівлі сільськогосподарських тварин? (З нафти, природного газу, відходів переробки деревини)

11. За рахунок чого в організмі людини поповнюється запас амінокислот, необхідних для нормального функціонування? (Білки їжі)

12. Назвіть продукти, найбагатші на білки. (М’ясо, риба, молоко, сир, яйця, бобові, горіхи)

 

Тема: Нуклеїнові кислоти

1. Запишіть прізвище вченого, який вперше добув у 90-і  роки ХІХ століття чисті нуклеїнові кислоти. (Горбачевський Іван Якович)

2. Назвіть, які складові частини входять до нуклеїнових кислот. (Азотна основа, моносахариди, залишок ортофосфатної кислоти)

3. Який моносахариди входить до складу ДНК? ( Дезоксирибоза)

4. Який моносахариди входить до складу РНК? (Рибоза)

5. Які азотні основи входять до складу ДНК? (Аденін, гуанін, тимін, цитозин)

6. Які азотні основи входять до складу РНК? (Аденін, гуанін, урацил, цитозин)

7.Як називають фрагмент нуклеїнової кислоти, що складається з азотної основи, сполученої з моносахаридам? (Нуклеозид)

8. Як називають фрагмент нуклеїнової кислоти, що складається з азотної основи, сполученої з моносахаридам та залишком ортофосфатної кислоти?

9. Згідно якого принципу розміщуються азотні основи в подвійній спіралі ДНК?

( Комплементарності)

10. Назвіть основну функцію ДНК в організмі.  (Носій спадкової інформації)

11. Яке явище спричинює будь-яка помилка у відтворенні подвійної спіралі ДНК?(Мутацію)

12. Структуру молекул яких речовин визначає дизоксирибонуклеїнова кислота?

(Білків)

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Маруш Сергій Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
12 грудня 2019
Переглядів
3229
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку