Індивідуальна програма навчання з української мови 9 клас

Про матеріал

Програма призначена для індивідуального навчання з учнями 9 класів. Вона передбачає обов'язковий освітній мінімум підготовки з української мови. Курс розрахований на 17,5 години( 0,5 години на тиждень ).

З них 8 годин – у першому семестрі, 9,5 – у другому.

Метою вивчення курсу в 9 класі є формування і розвиток умінь і навичок спілкування на основі засвоєння базових мовленнєвих знань; оволодіння культурою мовлення; вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність. Формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови, її виражальних засобів. Опанування знань про синтаксис ( складне речення, види складного речення, безсполучникове речення) та лінгвістику тексту.

Перегляд файлу

 

Пояснювальна записка

        Основний курс української мови в 9 класі розрахований на  2  години на тиждень

( всього  70 годин на рік ). Для роботи з учнями, які займаються за індивідуальною формою навчання за індивідуальним навчальним планом встановлено 0,5 години на тиждень, всього 17,5 години на рік.

       Програма призначена для індивідуального навчання з учнями 9 класів. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки з української мови. Курс розрахований на 17,5 години

 (  0,5 години на тиждень ).

З них 8 годин – у першому семестрі, 9,5 – у другому.

       Метою вивчення курсу в 9 класі є формування і розвиток умінь і навичок спілкування на основі засвоєння базових мовленнєвих знань; оволодіння культурою мовлення; вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність. Формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови, її виражальних засобів.  Опанування знань про синтаксис ( складне речення, види складного речення, безсполучникове речення) та лінгвістику тексту.      

        До теоретичної бази знань належить вивчення складносурядного речення, складнопідрядного речення, безсполучникового речення, складних речень з різними видами зв’язку , вживання розділових знаків. Вивчення структурної організації тексту, внутрішньотекстових зв’язків..

           Практичну частину програми становлять уроки тренувальних вправ та розвитку зв’язного мовлення.

Розвиток мовлення. Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну та суспільну тему.

Розвиток мовлення. Усний вибірковий переказ тексту з висвітленням однієї думки чи ряду взаємозв’язаних думок..

Розвиток мовлення. Письмовий переклад тексту українською мовою.

Розвиток мовлення. Контрольний письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

Розвиток мовлення.  Оповідання на самостійно обрану тему.

Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально – етичну тему.

Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія.

Розвиток мовлення. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю.

Розвиток мовлення. Переклад тексту українською мовою.

Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

Розвиток мовлення. Тези статей на суспільну тему.

Розвиток мовлення. Дискусія на морально-етичну тему.

Розвиток мовлення. Тези статей на морально-етичну тему.

Розвиток мовлення. Тематичні виписки.

     Практичні навички передбачають  формування вмінь і навичок визначати види складних речень, правильно вживати розділові знаки, складати схеми вивчених речень, визначати складне синтаксичне ціле в структурі тексту, переказувати текст публіцистичного стилю, перекладати текст  українською мовою, писати доповідь на основі двох-трьох джерел на морально – етичні та суспільні теми.

      Зміст навчального предмета „ Українська мова” розподіляється розділами:

„ Синтаксис. Пунктуація. Складне речення” та „ Лінгвістика ”.

     Протягом І семестру здійснюється контроль з таких видів мовленнєвої діяльності: усний твір, діалог, читання мовчки;  ІІ семестру – аудіювання, усний переказ, читання вголос. 

      Кожного семестру по 0,5 години виділяється  на проведення  контрольного письмового переказу, контрольного письмового твору, контрольного диктанту, по 1 годині на проведення тематичних контрольних робіт; 0,5 години на повторення і систематизацію знань в І семестрі та 3,5 години в ІІ семестрі на узагальнення і систематизацію вивченого в 5-9 класах.

 

 

 

 

 

 

 

 

             ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора                                                                Директор                                                  

___________                                                                                ___________

„___”________р.                                                                         „____”________р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

для  9 клас

 

 

 

 

Для 9 класу

Інд.навчання

Усього

70 год.

2 години на тиждень

 35 год.

1 година на тиждень

І семестр

32 години

16 годин

ІІ семестр

38 годин

19 годин

 

№ теми

 

 

 

 

 

 

К-ть годин за програмою

К-ть годин за індивідуальною програмою

Зміст теми

1

2

1

 Вступ

Мова – суспільне явище.  Повторення та узагальнення вивченого.

2

6

1

Розділ  Синтаксис. Пунктуація. Складне речення.

Тема 1. Складносурядне речення.

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

Розділові знаки між частинами речення в складносурядному.

3

12

6

Тема 2. Складнопідрядне речення.

Складнопідрядне речення. Сполучники підрядності і сполучні слова.

Головне і підрядне речення.

Основні види підрядних речень ( з підрядними з’ясувальними, обставинними, місця та часу, способу дії і ступеня).

Основні види підрядних речень ( з підрядними причини і мети, умовними, наслідковими, допустовими). Складнопідрядні речення з кількома підрядними.

4

6

6

Тема 3.  Безсполучникове речення.

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

Тире між частинами складного безсполучникового речення.

Вживання коми, двокрапки, тире, крапки з комою в безсполучниковому складному реченні.

5

6

4

Тема 4. Складні речення з різними видами зв’язку.

Складні речення з сурядним і підрядним зв’язками.

Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Розділові знаки в них.

Складні речення з різними видами зв’язку: сурядним, підрядним і безсполучниковим..

Складання схем вивчених речень.

6

5

4

Розділ Лінгвістика.

Тема  Лінгвістика тексту.

Структурна організація тексту. Складне синтаксичне ціле в структурі тексту.

Внутрішньотекстові зв’язки. Актуальне членування в тексті. Довідники з синтаксису та пунктуації.

7

10

6

Узагальнення і систематизація вивченого в 5-9 класах  

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.  Лексикологія. Будова слова.

Самостійні частини мови.  Букви н і нн у частинах мови. Не з різними частинами мови. Вживання дефісу у різних частинах мови. Словосполучення й речення. Способи передачі чужої мови. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Складне речення. Розділові знаки в складних реченнях.

8

20

 

7

Мовленнєва змістова лінія

Усний твір Діалог Читання мовчки Аудіювання Усний переказ Читання вголос

Розвиток мовлення. Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну та суспільну тему.

Розвиток мовлення. Усний вибірковий переказ тексту з висвітленням однієї думки чи ряду взаємозв’язаних думок..

Розвиток мовлення. Письмовий переклад тексту українською мовою.

Розвиток мовлення. Контрольний письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

Розвиток мовлення.  Оповідання на самостійно обрану тему.

Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально – етичну тему.

Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія.

Розвиток мовлення. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю.

Розвиток мовлення. Переклад тексту українською мовою.

Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

Розвиток мовлення. Тези статей на суспільну тему.

Розвиток мовлення. Дискусія на морально-етичну тему.

Розвиток мовлення. Тези статей на морально-етичну тему.

Розвиток мовлення. Тематичні виписки.

 

9

3

-

Резервні години

10

 

 

70

 

35

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Тема  уроку

 

 

І семестр

 

 

Вступ

 

1

Мова – суспільне явище.  Повторення та узагальнення вивченого

 

 

Розділ Синтаксис Пунктуація. Складне речення.

Тема 1.  Складносурядне речення.

 

2

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

Розділові знаки між частинами речення в складносурядному.

 

3

РМ .Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичні та суспільні теми.

 

 

Тема 2 .  Складнопідрядне речення

 

4

Складнопідрядне речення. Сполучники підрядності і сполучні слова. РМ Усний вибірковий переказ тексту з висвітленням однієї думки чи ряду взаємозв’язаних думок..

 

5

Головне і підрядне речення.  РМ  Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему

 

6

Основні види підрядних речень ( з підрядними з’ясувальними, обставинними, місця та часу, способу дії і ступеня).

 

7

 РМ  Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю.

 

8

Основні види підрядних речень ( з підрядними причини і мети, умовними, наслідковими, допустовими).

 

9

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. РМ  Тези статей на суспільну тему.

 

10

Контрольна робота. Усний твір.

 

 

Тема 3 .  Безсполучникове речення

 

11

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

 

12

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переклад тексту українською мовою.

 

13

Тире між частинами складного безсполучникового речення

 

14

Вживання коми, двокрапки, тире, крапки з комою в безсполучниковому складному реченні.  Контрольний диктант.

 

15

Контрольна робота. Діалог. Читання мовчки.

 

16

Повторення та систематизація знань.  Підсумковий урок.

 

 

ІІ семестр

 

 

Тема 4 .  Складні речення з різними видами зв’язку

 

17

Складні речення з сурядним і підрядним зв’язками.

 

18

Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Розділові знаки в них.

 РМ Тези статей на морально-етичну тему.

 

19

Складні речення з різними видами зв’язку: сурядним, підрядним і безсполучниковим..

 

20

РМ  Контрольний письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

 

21

Складання схем вивчених речень.

 

22

Контрольна робота. Аудіювання. Читання вголос.

 

 

Тема.  Лінгвістика тексту.

 

23

Структурна організація тексту. РМ  Тематичні виписки.

 

24.

Складне синтаксичне ціле в структурі тексту.  Внутрішньотекстові зв’язки.

 

25.

Актуальне членування в тексті.

 

26.

РМ  Оповідання на самостійно обрану тему.

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого в 5-9 класах

 

27.

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.Лексикологія. Будова слова. 

 

28.

Контрольна робота РМ  Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально – етичну тему.

 

29.

Самостійні частини мови.  Букви н і нн у частинах мови. Не з різними частинами мови. Вживання дефісу у різних частинах мови. Словосполучення й речення.

 

30.

Способи передачі чужої мови. Розділові знаки при відокремлених членах речення.  РМ Дискусія на морально-етичну тему.

 

31.

РМ  Ділові папери. Заява. Автобіографія.

 

32.

Складне речення. Розділові знаки в складних реченнях. РМ Переклад тексту українською мовою.

 

33.

Контрольний диктант.

 

34.

 Контрольна робота. Усний переказ.

 

35

Повторення та систематизація знань.  Підсумковий урок.

 

 

doc
Пов’язані теми
Українська мова, 9 клас, Планування
Інкл
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
1942
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку