"Інтерактині технології на уроках економічних дисциплін"

Про матеріал

Різноманітність методів інтерактивного навчання дозволяє педагогу доцільно підібрати методи саме для конкретної теми, а також вибрати методи відповідно до рівня знань учнів. Переваги інтерактивного методу навчання полягають у тому, що: за один і той же проміжок часу можна виконати більший обсяг роботи; досягається високої результативності у засвоєнні матеріалу і формуванні вмінь.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ  ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

 

Дев’ята Міжнародна виставка

«Сучасні заклади освіти - 2018»

C:\Documents and Settings\admin\Рабочий стол\измененный логотип.png

Номінація:

«Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників»

 

Тема:

«Інтерактивні технології на уроках економічних дисциплін»

 

Автор Ломова Ю.В, викладач економічних дисциплін

 

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці)…Інтерактивне навчання не є зовсім новим, адже подібні підходи застосовувалися з давніх часів

    Інтерактивність в навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, знаходження у режимі бесіди, діалогу, дії. Відповідно, у дослівному розумінні інтерактивним може бути названий метод, у якому той, хто навчається, є учасником. Який здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається, власно створюючи це.

   Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці. Під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку . Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. 
вчитель і учні — рівноправні суб'єкти навчання.

Різноманітність методів інтерактивного навчання дозволяє педагогу доцільно підібрати методи саме для конкретної теми, а також вибрати методи відповідно до рівня знань учнів класу. Переваги інтерактивного методу навчання полягають у тому, що: за один і той же проміжок часу можна виконати більший обсяг роботи; досягається високої результативності у засвоєнні матеріалу і формуванні вмінь. Розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль); формуються мотиви навчання, гуманні стосунки між дітьми; формуються вміння співпрацювати. Впровадження системи інтерактивного навчання приносить користь: конкретному учню – усвідомлення включення в спільну роботу, комунікативи у готовність до роботи у групах на інших уроках, розвиток рефлексії, становлення суб’єктивної позиції в навчанні; навчальній групі – розвиток навичок спілкування і взаємодії у малій групі, формування ціннісно орієнтованої єдності групи, прийняття моральних норм і правил спільної діяльності; групи: оцінювання процесу і результату спільної діяльності, підвищення пізнавальної активності, розвиток аналізу й самоаналізу у процесі групової роботи; багатомірне опанування навчального матеріалу, формування готовності до особистісної взаємодії.

При використанні інтерактивних методів навчання на уроках рівень знань учнів якісно та кількісно поліпшується.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАД УРОКУ ІЗ ІНТЕРАКТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

 

 

 

Тема уроку: СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ. ВИДИ ГРОШЕЙ.

Мета:

 

Навчальна мета: Дати учням поняття про про   основні економічні поняття – гроші,   національну валюту, іноземну валюту;

Сформувати уявлення про те, коли та як з’явилися гроші, якими бувають гроші; навички відрізняти справжні гроші від фальшивих

Удосконалювати вміння учнів працювати у групах, формулювати та відстоювати власну думку;

Дати знання учням  про розуміння державної грошової політики

 

Розвиваюча мета: Розвивати логічне мислення учнів через проведення таких операцій як аналіз, порівняння, систематизація.

Розвивати комунікативну культуру

Підвищувати стилістичну культуру мовлення.

Розвивати звязне усне й писемне мовлення, творчу уяву.

Розвивати вміння і навички правильного користування грошима

Розвивати розвивати економічне мислення

 

Виховна мета    виховувати економічну культуру споживача.

стимулювати пізнавальний інтерес, уміння співвідносити теоретичні знання з практикою

 

Обладнання: компютер, мультимедійний пристрій, підручник, роздатковий матеріал. колекція грошей, плакати із зображенням української гривні різних номіналів, презентації,. відеофільм «Історія винаходів. Гроші»

 

Міжпредметні зв’язки – «Охорона праці»,  «Географія». «Історія України», спецтехнологія

 

Очікувані  результати: Аналізувати й  оцінювати економічну політику  держави, інформацію про гроші

Давати визначення  ряду нових понять і термінів – гроші , національна валюта та іноземна валюта

Сформулювати власне уявлення, коли та як з’явилися гроші, якими бувають гроші;

Сформулювати власне уявлення значення грошей для власного життя

 

Методи,які використовувалися під час проведення уроку –словесні, наочні, практичні, інтерактивна гра «Хто перший відповість, дослідницька робота учнів з презентацією  результатів діяльності учнів, самостійна робота із взаємоперевіркою  який формує уміння працювати колективно, допомагати один одному, робити висновки.

 

Основні поняття і терміни: бартерні операції, монети,паперові гроші,  міра вартості,

засіб обігу,засіб нагромадження,засіб платежу, світові гроші

 

Тип уроку: закріплення набутих учнями знань, умінь та навичок з елементами інтерактивних технологій.

 

Форма проведення: дидактична гра.

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

І. Організаційний етап.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Форма роботи - фронтальне опитування

 

           Інтерактивна гра «Хто перший відповість»

 1.    Що називається попитом?
 2.    Яка різниця між індивідуальним та ринковим попитом?
 3.    Сформулюйте закон попиту.
 4.    Що називається пропозицією?
 5.    Що називається обсягом пропозиції?
 6.    Сформулюйте закон пропозиції.
 7.    Які три фундаментальні проблеми розв’язує ринкова економіка?
 8.    Поясніть значення терміну ринкова рівновага.
 9.    Яка ціна називається рівноважною?

 

Основна частина.

І. Повідомлення теми, задач уроку.

 

Шановні учні! До цього уроку ви вже вивчили , що таке економіка, хто і як приймає участь в розвитку економіки. Отримали знання із теми : «Попит і пропозиція». І, мабуть , ви зрозуміли одне : економіка розвивається завдяки грошам. Але постає питання : чи завжди в своєму житті людство користувалося грошима ?

 

ІІ. Мотивація до вивчання даної теми.

На кінець уроку ми будемо:

 • знати і називати основні економічні поняття – гроші , національну валюту та іноземну валюту ,
 • мати  уявлення про те, коли та як з’явилися гроші, якими бувають гроші;
 • оцінювати достовірність грошей,
 • аналізувати інформацію про гроші, яку надають газети та телебачення;
 • усвідомлювати значення грошей для власного життя.

 

 

ІІІ. Засвоєння нових знань.

 

Гроші – це певний запас активів, які забезпечують здійснення різноманітних економічних угод.

 Насправді в економіці існує багато визначень цього поняття. Давайте спробуємо вивести ще одне, використовуючи асоціації з поняттям «гроші». Я прошу називати слова, що пригадуються вам у зв′язку з застосуванням грошей.

(Діти називають – ціна, вартість, товари, послуги, оцінювання, одиниця. ) Отже, гроші – це загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюється вартість товарів та послуг.

 Давайте за допомогою фрагменту компютерної програми ще раз повторимо ці визначення грошей та дізнаємось ще одне визначення цього поняття.  (дивимось уривок з компютерної програми “Економіка. 10 клас”, тема “Гроші.”. Під час перегляду учні записують визначення у зошиті).    

 Які ж функції виконують гроші? (дивимось уривок з компютерної програми “Економіка. 10 клас”, тема “Гроші.”. Учні записують функції грошей у заготовки табличок).

 

Учні отримують картки, які повинні заповнити в процесі вивчення нового матеріалу

Термін

Пояснення

Приклад

Бартерні операції

Монети

Паперові гроші

 

 

Функції грошей

Міра вартості

Засіб обігу

Засіб нагромадження

Засіб платежу

Світові гроші

 

 

Види грошей

Повноцінні

Неповноцінні

Змішані

 

 

 

 

ІV. Звіт про дослідницьку роботу. Презентація результатів діяльності учнів .

Кожна група презентує результати своєї діяльності в презентаціях «Види грошей» «Види національних валют»

 

Функції грошей

Гроші виконують ряд важливих функцій:

 •       Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни. Для забезпечення виконання грошима функції міри вартості держава у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, та встановлює певну грошову одиницю розрахунків — національну валюту.
 •       Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.
 •       Засіб нагромадження — це функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства. Сутність цієї функції полягає в тому, що гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб.
 •       Засіб платежу — це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.
 •       Світові гроші — це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

 

Як відрізнити фальшиві гривні від справжніх? Що робити, у випадку виявлення таких у власному гаманці? Як не стати жертвою? Для початку, не варто панікувати. Достатньо проявляти увагу, знати основні елементи захисту банкнот гривні, мати чітке уявлення, як діяти, якщо неприємність трапилася.

Як відрізнити фальшиві гривні від справжніх «на око»?

Українська гривня має 17 ступенів захисту. Частина з них видима при розгляді крізь збільшувальне скло. Є елементи, які визначаються за допомогою магнітних детекторів і приладів, в ультрафіолетових та інфрачервоних променях. У той же час, передбачені й такі ознаки, за якими навіть звичайна людина може визначити, фальшиві або справжні гривні він тримає в руках. Радимо застосовувати два основних способи перевірки – візуальний і тактильний:

 • візуальний – цим способом можна визначити водяного знака, захисну смугу, зміщений малюнок, спеціальну печатку
 • тактильний – дозволяє на дотик визначити графічні елементи, виконані спеціальної рельєфним друком

Найчастіше підробляють купюри номіналом 100, 200, 500 гривень. Фальшиві банкноти мають низьку якість, так як друкуються в більшості випадків з використанням комп’ютерної і копіювальної техніки. Достатньо один раз уважно розглянути купюри, загострити увагу на захисних елементах, і ви легко відрізните підробку від оригіналу.

Давайте уважно вивчимо плакати (Презентація «фальшиві гроші»)

 1. Папір


Банкноти надруковані на папері кольору, визначеного для кожного номіналу. В цьому кольорі виконана переважна частина зображень. Для банкнот номіналом 100 гривень це оливковий колір, 200 гривень – світло-рожевий, 500 гривень – бежевий.

 1. Водяний знак

Зображення, утворене внутрішньою структурою паперу, видиме при розгляді банкноти на світло. Повторює портрет історичної особистості, надрукований на лицьовому боці банкноти: 100 гривень – Т. Шевченка, 200 гривень – Леся Українка, 500 гривень – Григорій Сковорода.

 1. Рельєфні зображення

Деякі зображення на лицьовій стороні купюри виконані спеціальною печаткою. Фарба виступає над поверхнею паперу, тому шорсткість елементів відчувається на дотик.

 1. Приховане зображення


Зображення цифрового значення гідності купюри, яке стає видимим при розгляданні банкноти під гострим кутом до джерела світла.

 1. Захисна кодована стрічка

Повністю занурена в товщу паперу полімерна смужка, на якій в прямому та перевернутому вигляді розміщені прозорі зображення:
– «100 грн», «200 грн», «500 грн» відповідно гідно купюри
– підкреслене цифрове позначення номіналу – «100», «200» або «500» відповідно
тризуб
– Крім того, смуга має код для визначення справжності і номіналу банкноти детекторами.

 1. Оптично мінливий колір


Окремі графічні елементи банкноти надруковані фарбою, яка змінює колір при розгляді під різними кутами. Якщо дивитися перпендикулярно малюнку, зображення має бузковий (малиново-фіолетовий колір. При розгляді під гострим кутом зображення стає оливково-зеленим.

 1. «Орловська» друк

Спеціальний вид друку, в результаті якої виходять зображення, виконані різними кольорами з різким переходом кольору на інший без повеней і зсувів цих зображень.

 1. Суміщене зображення

Безладні на перший погляд зображення, виконані з двох боків купюри в одному і тому ж місці, що при розгляді на світ складаються в чітку картинку: для 100 гривень – літера «У», 200 і 500 гривень – значення номіналу «200» і «500» відповідно.

 

V . Практична вправа

А тепер завдання– встановити відповідність між назвою країни, її прапором та національною валютою, що оцінити, чи правильно й уважно слухали доповідачів.  (Учням  пропонуються конверти, у яких набір із 4 країн)

А що ж нам робити, якщо ми збираємось подорожувати до якої-небудь країни, а в гаманці маємо тільки гривні? Вірно, нам слід обміняти гривні на валюту тієї країни, яку ми збираємось відвідати. А де ми можемо здійснити такий обмін? Правильно, у обмінних пунктах банків. А чому ми не можемо скористатись послугами так званих «валютчиків»? Дійсно, тому що здійснення валютних операцій за межами обмінних пунктів на території України заборонено законом.

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

 

Самостійна робота із взаємоперевіркою.

А зараз давайте проаналізуємо запропоновані ситуації та з′ясуємо, яку функцію виконують гроші в кожній із них. Для цього ми скористаємось розповіддю одного учня про літній відпочинок.

Картка 1. Влітку я працював продавцем морозива і отримував зарплату в розмірі 2500 грн на місяць. (засіб обігу)

Картка 2. З кожної зарплати я відкладав 500 грн з метою придбати наприкінці серпня зошити й рюкзак для книжок. (засіб накопичення)

Картка 3. 31 серпня я купив зошитів на 500 грн. (засіб обігу)

Картка 4. Рюкзак, який мені подобався, коштував 800 грн. (міра вартості)

Картка 5. Проте я побачив гарну сумку за 500 грн. (міра вартості)

Картка 6. Після покупок у мене ще залишались гроші, які я поклав у сімейну скриньку на майбутнє. (засіб накопичення)

А зараз завдання для ерудитів «Доповни вислів».

Харві Маккей: «На ринку не дають медалі за відвагу. Ринок може запропонувати лише одну нагороду - це ...». (Гроші).

Невідомий: «Крик моди може заглушити лише ...». (Ціна).

 

VІІ. Підсумки уроку.

Усна рефлексія.

Давайте підсумуємо все, що ми вивчили сьогодні на уроці.   

Отже, з якими новими економічними поняттями ми познайомились?

Що таке гроші?

Які функції виконують гроші?

Що таке валюта?

Які назви валют інших країн ви вивчили?

Які гроші є національною валютою України?

Де можна обміняти валюти країн одна на одну?

         Продовжи речення :

На уроці я…

 • дізнався…
 • зрозумів…
 • навчився…
 • найбільший мій успіх – це …
 • найбільші труднощі я відчув…
 • я змінив своє ставлення до…

Оцінювання роботи учнів на уроці.

 

VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Написати есе  про історію грошей в Україні.
 2. Пригадати твори українських і зарубіжних авторів, у яких розкривається проблема грошей.

 

doc
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
1495
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку