Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Розробка уроку з економіки для учнів ПТНЗ на тему "Безробіття: причини, види"

Про матеріал

Як майбутні працівники учні ПТНЗ мають усвідомлювати сутність зайнятості та безробіття, соціально-економічні наслідки безробіття, цілі та інструменти державної політики регулювання зайнятості населення, корегувати власну поведінку у разі втрати роботи та пошуку нової.

Перегляд файлу

 

Міністерство освіти і науки України

 

Державний навчальний заклад

 «Чортківське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

               Результат пошуку зображень за запитом "безробіття"                     Результат пошуку зображень за запитом "безробіття" 

 

 

 

Розробка уроку з економіки

«Безробіття: види, причини »

 

 

 

 

 

                                                                                                         Підготувала:       

                                                                                                         викладач

                                                                                                         Нефьодова О.П.

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії. Протокол №   від        2017р.

Голова методичної комісії                                         Юзишин Н.А.

 

 

 

смт. Заводаське

2017

 

Тема уроку: Безробіття: види, причини.

 

Мета уроку:

1) Освітня:  сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему; розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні»; види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття.

2) Розвиваюча: сприяти розвитку в учнів вміння застосовувати отримані знання, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію; розвивати зацікавленість учнів у вивченні нового матеріалу за допомогою інформаційних технологій (відеопроектор,  електронний навчальний посібник).

3) Виховна:продовжувати роботу над вихованням в учнів працездатності, самостійності, уважності. 

Завдання уроку: вивчити нові поняття та визначення; навчити самостійно працювати з інформацією; закріпити отримані знання; навчити взаємодіяти.

Методи навчання: рояснювально-ілюстративний; відеометод; евристичний.
Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: урок вивчення нових знань.

Обладнання: комп’ютери , педагогічний програмний засіб  «Економіка. 10 клас»

 

План уроку

  І.  Організаційні питання.

    Перевірка наявності та готовності до уроку  учнів в класі.

 

 ІІ. Повторення та перевірка домашнього завдання  у вигляді бесіди , тестів та обговорення  тестування  4-5 учня,  фронтальне опитування .

 

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

                                                                   Хід уроку

1.1.    Сутність зайнятості та безробіття

 1.      Види безробіття
 2.          Рівень безробіття
 3.          Соціально-економічні наслідки безробіття
 4.          Державна політика зайнятості

 

ІV. Систематизація і узагальнення набутих знань та умінь.

 

V. Підбиття підсумків уроку, домашнє завдання.

     І. Організаційна частина  1 хв.

 Викладач вітається з учнями. Перевіряє присутність учнів на уроці та готовність до нього. Вивчення нового матеріалу ґрунтується на тих знання, які ви одержали на попередніх уроках. Тому ми з вами повторимо деякі основні поняття та визначення     по попередніх темах.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання  (10-15 хв.)

Яким було домашнє завдання? Викладач пропонує для перевірки виконання домашнього завдання   тестування  (4-5 учні) за допомогю електронного посібника  Вавринів Л.А., Дідич О.Й. Економіка.Робочий зошит. 11 клас.

 

          ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Як майбутні наймані працівники учні усвідомлять сутність зайнятості та безробіття як закономірних наслідків функціонування ринку праці, необхідних складових ринкового механізму, навчаться розрізняти види безробіття, корегувати власну поведінку у разі втрати роботи. Як відповідальні громадяни вони зрозуміють соціально-економічні наслідки безробіття, ціль та інструменти державної політики регулювання зайнятості населення.

 

 

 

 

Основні поняття: Робоча сила. Зайнятість. Безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Рівень безробіття. Відкрите і приховане безробіття. Природний рівень безробіття. Регулювання зайнятості.

Ключові питання:

 1.                   Сутність зайнятості та безробіття.
 2.                   Види безробіття.
 3.                   Рівень безробіття.
 4.                   Соціально-економічні наслідки безробіття.
 5.                   Державна політика зайнятості.

1.1 Сутність зайнятості та безробіття

При поясненні сутності понять “зайнятість“ та “безробіття” важливо, щоб учні зрозуміли зміст категорії “робоча сила” (“економічно активне населення”) У зв’язку з цим слід звернути увагу учнів на те, що до складу економічно активного населення відносяться не всі працездатні громадяни країни, а лише зайняті (які мають роботу) і безробітні (які активно шукають роботу). Засвоєнню цих понять буде сприяти демонстрація слайду

Аналізуючи природу безробіття слід звернути увагу учнів на значення безробіття як закономірної передумови та наслідку функціонування ринку праці. Досвід розвинутих країн світу засвідчує що безробіття це не просто небажане макроекономічне явище, а невід’ємний інструмент ринкового механізму, функціями якого є резервування частини робочої сили з метою забезпечення галузевого та територіального руху капіталу та праці в різні періоди ділової активності; стимулювання ефективної зайнятості та конкурентоспроможності робочої сили; надання працюючим можливості зміни виду діяльності тощо.

Вимушене безробіття як один з проявів порушення макроекономічної рівноваги є центральною проблемою сучасної ринкової економіки. Наслідки безробіття відчутні у всіх сферах життєдіяльності суспільства і потребують особливих заходів державного регулювання.

Безробіття – невід’ємний елемент ринкової економіки. На сьогоднішній день за даними ООН кожен третій працездатний у світі або не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток. Тому безробіття є центральною економічною та соціальною проблемою сучасного суспільства.

За офіційною статистикою економічно активна частина населення, яка має здібності до праці і бажає працювати складає робочу силу країни.

Робоча сила населення країни у віці від 16 років і старше, яке має роботу або активно її шукає. Таким чином до складу робочої сили входять як зайняті, так і безробітні.

Зайнятість – діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, яка приносить їм доход у грошовій та інших формах. Зайняті особи, які виконують певну оплачувану роботу або мають роботу, але не виконують її з певних причин (відпустка, хвороба, страйк тощо). Повна зайнятість не означає суцільної зайнятості, відсутності безробіття. Повна зайнятість характеризується достатністю робочих місць для всіх, хто бажає і здатен працювати.

Безробіття – соціально-економічне явище при якому частина робочої сили не зайнята у виробництві товарів та послуг. Безробіття відображає один із аспектів макроекономічної нестабільності, стан ринку праці за умов, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї.

Згідно з Законом України “Про зайнятість населення” безробітними вважаються працездатні громадяни, які з незалежних від них причин не мають заробітку (трудового доходу) через відсутність відповідної роботи, зареєстровані в державній службі зайнятості, дійсно шукають роботу та здатні приступити до праці.

 

Населення України загалом

Працездатні

Непрацездатні ( інваліди, пенсіонери та діти до 16 років)

Економічно активне населення

Економічно неактивне населення (домогосподарки, бомжі, ув'язнені, душенохворі, студенти)

Зайняті

Безробітні

 

Для закріплення  пропонуємо декільком учням охарактеризувати склад їх сім'ї відповідно до схеми.

2.1 Види безробіття

Залежно від причин, які викликають безробіття, розрізняють наступні його види:

 

 

 

 

 

 

 

Фрикційне безробіття – тимчасове безробіття, пов’язане із добровільним чи вимушеним пошуком або очікуванням роботи внаслідок професійного, вікового, регіонального переміщення робочої сили. Цей вид безробіття може бути викликаний зміною роботи внаслідок підвищення кваліфікації, професійної майстерності, зміною місця проживання, пошуком роботи із-за звільнення, тимчасовою втратою сезонної роботи, зміною важливих етапів у житті людини (закінчення вузу, народження та догляд за дитиною у жінок тощо).

Фрикційне безробіття вважається неминучим і певною мірою бажаним Пошук та отримання більш продуктивної та вище оплачуваної роботи сприяє збільшенню доходів зайнятого населення та зростанню обсягів національного виробництва за рахунок раціонального розподілу трудових ресурсів.

Структурне безробіття – безробіття, пов’язане із структурними зрушеннями в економіці, які змінюють складові попиту та пропозиції робочої сили. Цей вид безробіття може бути викликаний змінами в споживчих перевагах, в технології виробництва, в географічному розподілі робочих місць, які впливають на попит на окремі професії та пропозицію робочої сили по ним.

Межа між фрикційним та структурним безробіттям в деякій мірі умовна. Відмінності між цими видами безробіття полягають у тому, що фрикційне безробіття є короткостроковим, оскільки безробітні володіють необхідними професійними навичками для отримання роботи, яку вони шукають. Структурне безробіття є тривалими, оскільки безробітні не можуть отримати роботи без відповідної перепідготовки, оволодіння новими навичками або зміни місця проживання.

Циклічне безробіття – безробіття, яке виникає в період економічного спаду, падіння загальних обсягів виробництва, що проявляється у перевищенні пропозиції робочої сили над попитом на неї у всіх галузях і регіонах країни.

Цей вид безробіття пов’язаний із періодичними спадами економічної активності, що зменшує сукупний попит на товари і послуги і викликає скорочення зайнятості. Внаслідок цього циклічне безробіття інколи називають безробіттям, пов’язаним з дефіцитом попиту.

З метою закріплення знань щодо класифікації видів безробіття можна запропонувати учням виконати ситуаційне завдання “Види безробіття”.

Ситуаційне завдання: “Види безробіття”

Потрібні матеріали:

 •            два конверти з картками.

Потрібний час:

5 хв.

Наприклад:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поясніть, що учасники команд повинні будуть по черзі витягувати картки і визначати вид безробіття, зазначений у картці (фрикційне, структурне, циклічне).

Відповідь:

Фрикційне безробіття № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13.

Структурне безробіття № 4, 9, 10,12, 14, 16.

Циклічне безробіття № 5, 11, 15.

 1.  Рівень безробіття

Рівень безробіття вимірюється шляхом співставлення кількості безробітних з наявною робочою силою:

U =

U

х 100%,

(E + U)

де U – рівень безробіття;

E – зайняті;

U – безробітні.

Рівень безробіття уважається важливим, але не безпомилковим показником. Розрахунок рівня безробіття ускладнюється тим, що критерії віднесення окремих осіб до категорії зайнятих чи безробітних є певною мірою умовними. Завищенню рівня безробіття сприяє зайнятість населення у тіньовій економіці. Водночас рівень безробіття може бути заниженим, оскільки цей показник не враховує частково зайнятих (тих, хто працює неповний робочий день, тиждень, знаходиться у неоплачуваних відпустках тощо), а також працівників, які втратили надію знайти роботу і тому не шукають її.

 

 

 

 

 

 

 

 

На відміну від відкритого безробіття, яке характеризується відсутністю роботи та її пошуком, приховане безробіття охоплює тих людей, які вимушені працювати неповний робочий день або з неповною ефективністю чи з неповною оплатою праці з незалежних від них причин. У зв’язку з цим приховане безробіття є неприродним явищем, гальмом на шляху розвитку ринкових відносин.

Залежно від рівня безробіття розрізняють повну та неповну зайнятість.

Повна зайнятість – це зайнятість на рівні природного безробіття. Природне безробіття включає фрикційне та структурне безробіття і є внутрішньою (природною) потребою економіки.

Таким чином повна зайнятість означає відсутність циклічного безробіття. За сучасних умов рівень безробіття, який відповідає повній зайнятості (природний рівень безробіття) коливається від 3 до 7% робочої сили.

Реальний обсяг ВВП, який виробляється за умов повної зайнятості (природного рівня безробіття) називають потенційним ВВП (виробничим потенціалом економіки).

Неповна зайнятість пов’язана з кризовими явищами в економіці і виникає за умов перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем. Водночас на практиці можлива також ситуація, за якої фактичний рівень безробіття нижчий за природний.

Якщо фактичний рівень безробіття перевищує його природний рівень це засвідчує існування циклічного безробіття, що є ознакою неповної зайнятості.

Засвоєнню матеріалу щодо визначення рівня безробіття допоможе розв’язок наступної задачі.

Задача 1

Чисельність населення країни складає 220 млн. чол., із них 48 млн. – діти у віці до 16 років, а також особи, що знаходяться у спеціальних закладах (психіатричних лікарнях, виправних колоніях тощо), 60 млн. чоловік з тих чи інших причин вибули із складу робочої сили, 9 млн. 200 тис. чоловік – безробітні, 2 млн. чоловік зайняті неповний робочий день. Розрахуйте рівень безробіття в цій країні.

Розв’язання:

U =

U

* 100%, тобто

(E + U)

Рівень безробіття =

безробітні

х 100%.

робоча сила

Робоча сила = 200 млн. чол. – 48 млн.чол. – 60 млн. чол. = 92 млн. чол.

Рівень безробіття =

9,2 млн.чол.

х 100% = 10%.

92 млн.чол.

Наведені в умові дані про зайнятих неповний робочий день не повинні використовуватись у розрахунках, але їх не потрібно виключати з умови задачі, оскільки учні повинні вчитись відбирати та класифікувати необхідну для вирішення задачі інформацію.

Важливо також звернути увагу на те, що повна зайнятість не означає абсолютної відсутності безробіття. Оскільки фрикційне і структурне безробіття є неминучим і уникнути їх практично неможливо економісти інтегрують ці поняття у категорію “природне безробіття”. Таким чином природне безробіття – це безробіття яке складається із фрикційного та структурного безробіття і є необхідною умовою для нормального розвитку ринку праці. Необхідно пояснити, що потенційний ВНП – це реальний ВНП за умов повної зайнятості. Цьому сприятиме розв’язок задачі 2.

Задача 2

Згідно з прогнозами державної служби зайнятості фрикційне безробіття у поточному році повинно було скласти 2%, а структурне – 3%. Фактично ж офіційно зареєструвались протягом року 8 млн. безробітних при загальній кількості 40 млн. чол. економічно активного населення. Розрахуйте рівень природного та циклічного безробіття. Що могло викликати відхилення фактичного безробіття від природного? задачі 2

 

Розв’язання:

Фактичний рівень безробіття =

Безробітні

х 100%.

Економічно активне населення

Фактичний рівень безробіття =

8 млн. Грн.

х 100% = 20%.

40 млн. грн.

Природний рівень безробіття

=

Рівень фрикційного безробіття

+

Рівень структурного безробіття.

Природний рівень безробіття = 2% + 3% = 5%.

Рівень циклічного безробіття

=

Рівень фактичного безробіття

Рівень природного безробіття.

Рівень циклічного безробіття = 20 % - 5 % = 15 %.

 

 1. Соціально-економічні наслідки безробіття

Безробіття - невід’ємний інструмент ринкового механізму, функціями якого є резервування частини робочої сили з метою забезпечення галузевого та територіального руху капіталу та праці в різні періоди ділової активності; стимулювання ефективної зайнятості та конкурентоспроможності робочої сили; надання працюючим можливості зміни виду діяльності тощо. Водночас безробіття породжує негативні соціально-економічні наслідки до яких можна віднести:

 •            недовикористання економічного потенціалу суспільства, робочої сили;
 •            недовиробництво ВВП, відставання його фактичного рівня від потенційного;
 •            втрата не зайнятими робітниками кваліфікації, почуття самоповаги, моральна деградація;
 •            зменшення доходів населення, погіршення умов життя людей;
 •            зростання кількості психічних захворювань та самогубств;
 •            соціальні потрясіння, зростання злочинності, розпад сімей;
 •            необхідність додаткових суспільних витрат, пов’язаних з підтримкою безробітних.

Американський дослідник Артур Оукен довів існування взаємозв’язку між рівнем безробіття і зміною обсягу ВВП. Згідно із законом Оукена перевищення рівня фактичного безробіття над його природним рівнем на 1% призводить до скорочення реального ВВП на 2,5 % у порівнянні з його потенційним рівнем. Аналізуючи соціально-економічні наслідки безробіття та заходи державного регулювання зайнятості населення доцільно спонукати слухачів до дискусії “Пріоритети політики зайнятості”. Цьому сприятиме обговорення наступного питання: “Чи є свідченням успішності політики регулювання зайнятості населення збільшення обсягів бюджетних витрат, які спрямовуються на виплату допомоги безробітним?”

Під час обговорення стимулюйте в учасників дискусії бажання висловитися, подбайте про доброзичливу атмосферу і, при необхідності, допоможіть їм дійти висновку, що основою стратегії зменшення безробіття повинно бути не збільшення розмірів грошової допомоги по безробіттю, а подолання кризових явищ в економіці, створення нових робочих місць, підготовка та перепідготовка робітників, підвищення рівня інформованості населення про можливу зайнятість з метою активізації економічної активності працездатних.

Виявити пріоритетність цих напрямків регулювання зайнятості допоможе екскурсія до місцевої служби зайнятості. Перед проведенням екскурсії розбийте слухачів на малі групи і запропонуйте кожній групі по закінченні екскурсії підготувати реферат або повідомлення. Орієнтовні питання:

 •            роль та функції служби зайнятості на ринку праці;
 •            стан зайнятості населення нашого регіону;
 •            як отримати допомогу по безробіттю;
 •            чим корисна служба зайнятості для випускників загальноосвітніх шкіл тощо.

Для тих, хто готується до олімпіади, пропонуємо задачу на взаємозв’язок безробіття та величини ВВП.

 

 Задача 3

Фрикційне безробіття 3%, структурне безробіття – 4%, фактичне безробіття – 12%. Потенційний ВВП дорівнює 130 млн.г.о. Чому дорівнює фактичний ВВП в Країні.

Розв’язання:

 1.                     За законом Оукена, кожний відсоток перевищення рівня безробіття над природним рівнем призводить до скороченя реального ВВП на 2,5% від потенційного рівня ВВП.

Природний рівень безробіття = Фрикційне + Структурне = 3% + 4% = 7%.

 1.                     Відхилення рівня безробіття від природного рівня (циклічне безробіття) = 12% - 7%= = 5%.
 2.                     Реальний ВВП зменшився на 5 х 2,5 = 12,5%.
 3.                     Фактичний ВВП = 130 – (130 х 0,125) = 113,75 млн.гр.од.
  1.    Державна політика зайнятості

Оскільки в умовах ринкової економіки не існує автоматичного механізму забезпечення повної зайнятості населення, виникає потреба у цілеспрямованому державному регулюванні ринку праці.

Мета державного регулювання зайнятості населення – забезпечення ефективної зайнятості, підготовки, перепідготовки перекваліфікації кадрів, яка б дозволила кожній людині знайти застосування своїм здібностям у відповідній сфері діяльності.

Методи державного регулювання зайнятості населення:

 •            законодавче регулювання умов найму та використання робочої сили;
 •            створення нових робочих місць в державному секторі;
 •            стимулювання зростання рівня зайнятості на недержавних підприємствах;
 •            заходи по підготовці та перепідготовці робочої сили, поліпшенню інформованості населення про можливості зайнятості;
 •            соціальне страхування та соціальний захист безробітних;
 •            працевлаштування незайнятого населення.

Для реалізації державної політики зайнятості створюються біржі праці або служби зайнятості. Служби зайнятості – спеціалізовані державні заклади, які виконують посередницькі функції на ринку робочої сили.

Служби зайнятості:

 •            аналізують і прогнозують попит і пропозицію на ринку робочої сили, інформують населення, підприємства, державні заклади про стан ринку праці;
 •            ведуть облік вільних робочих місць та громадян, що звертаються з питань працевлаштування;
 •            надають допомогу громадянам у працевлаштуванні, а роботодавцям – у пошуках необхідних працівників;
 •            організують профпідготовку та перепідготовку громадян;
 •            реєструють безробітних та виплачують їм допомогу.

 

V. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.

 

 Висновки:

 •             Зайнятість – це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, яка приносить їм доход у грошовій та інших формах.
 •             Безробіття – соціально-економічне явище при якому частина робочої сили не зайнята у виробництві товарів та послуг.
 •             Залежно від причин, які викликають безробіття, розрізняють фрикційне, структурне і циклічне безробіття.
 •             Кількісним вимірником безробіття є рівень безробіття. Залежно від рівня безробіття розрізняють повну і неповну зайнятість.
 •             Реальний обсяг ВВП, який виробляється за умов повної зайнятості (природного рівня безробіття) називається потенційним ВВП.
 •             Негативні соціально-економічні наслідки безробіття викликають потребу у проведенні державної політики зайнятості населення та створенні відповідних інститутів ринку праці.

Засвоєнню матеріалу щодо визначення рівня безробіття допоможе розв’язок наступної задачі та тестів.

 

 

 

 

 

 

 

V. Домашнє завдання

Тести

1. Рівень безробіття визначається як відношення числа безробітних до

А. Числа зайнятих;

В. Чисельності працездатного населення;

С. Чисельності робочої сили;

 1.                   Загальної чисельності населення.

2. Впровадження нових технологій привело до скорочення 15% робітників, зайнятих ручною працею. Внаслідок цього зріс рівень:

 1.                   Циклічного безробіття;
 2.                   Фрикційного безробіття;
 3.                   Структурного безробіття;
 4.                   Сезонного безробіття.

3. Повна зайнятість існує за умов:

А. Державного регулювання ринку праці;

В. Відсутності циклічного безробіття;

С. Раціонального використання робочої сили;

 1.                   Відсутності безробіття.

4. Природний рівень безробіття відрізняється від фактичного на величину:

 1.                   Циклічного безробіття;
 2.                   Фрикційного безробіття;
 3.                   Структурного безробіття;
 4.                   Нічим не відрізняється.

5. Робітники, які бажають працювати, але втратили надію і припинили пошук роботи:

 1.                   Відносяться до фрикційного безробіття;
 2.                   Відносяться до непрацездатного населення;
 3.                   Не враховуються у складі робочої сили;
 4.                   Згідно із законодавством отримують допомогу по безробіттю.

6. Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за відсутності:

 1.                   Циклічного безробіття;
 2.                   Структурного безробіття;
 3.                   Природного безробіття
 4.                   Фрикційного безробіття;

7. Робітник, який знаходиться у неоплачуваній відпустці, або працює неповний робочий день, офіційною статистикою:

 1.                   Відноситься до безробітних;
 2.                   Відноситься до зайнятих;
 3.                   Не враховується при визначенні безробіття;
 4.                   Не враховується при визначенні чисельності робочої сили.

8. До соціально-економічних наслідків безробіття слід віднести:

 1.                   Зростання реального ВВП;
 2.                   Недовиробництво ВВП;
 3.                   Зростання кількості служб зайнятості;
 4.                   Активізацію діяльності профспілок.

9. До економічно активного населення відносяться:

 1.                   Непрацездатні;
 2.                   Працездатні;
 3.                   Зайняті та безробітні;
 4.                   Зайняті.

10. Діяльність служб зайнятості спрямована на:

 1.                   Створення робочих місць шляхом нарощування інвестицій;
 2.                   Пошук кадрів з допомогою реклами в засобах масової інформації;
 3.         Реєстрацію безробітних, профорієнтацію та працевлаштування тих, хто шукає роботу;
 4.                   Законодавче регулювання умов найму та використання робочої сили.

 

Задачі

 1.                     Населення одного із регіонів України складає 7 млн. чол. Із них: 2 млн. чол. – діти віком до 16 років, 1,5 млн. чол. – пенсіонери, 0,3 млн. – домогосподарки, 0,2 млн. чол. – студенти, безробітні складають 0,5 млн. чол. Розрахуйте рівень безробіття.
 2.                     Розрахуйте циклічне безробіття, коли відомо, що в умовній країні чисельність робочої сили складає 200 млн. чол., чисельність зайнятих – 120 млн. чол., природна норма безробітних – 6 %.
 3.                     У місті зареєстровано 2 тис. безробітних, які мають право на отримання допомоги по безробіттю. Розмір допомоги складає 75 % від середньої заробітної плати – 350 грн. Середній термін виплати допомоги – 3 місяці. Із урахуванням того, що кожен робітник у середньому утримує одного непрацездатного, розмір допомоги підвищується на 15 %. Визначити яка сума із фонду зайнятості необхідна для виплати допомоги по безробіттю.
 4.                     Чисельність населення в країні – 24 млн. чол. Із них 14 млн.чол. – економічно активне населення. Безробіття в країні характеризується наступними даними: 900 тис. чоловік втратили роботу у зв’язку із структурною перебудовою виробництва і стоять на обліку в службі зайнятості; 900 тис. чоловік – проживають у сільській місцевості, зайняті у підсобному господарстві, не працюють за наймом і не зареєстровані у службі зайнятості, 640 ти. чоловік втратили роботу внаслідок кризового спаду в економіці, стоять на обліку в службі зайнятості і активно шукають роботу, 120 тис. чоловік не шукають роботу оскільки втратили надію на працевлаштування. Визначити рівень безробіття в країні та охарактеризувати його форми.
 5.                     У період економічного піднесення доля людей, які стали безробітними у загальній кількості зайнятих знизилась з 0,024 до 0,016, а доля безробітних, які знайшли роботу, підвищилась з 0,2 до 0,224. Як змінився рівень безробіття?

 

 

 1.      ВІДПОВІДІ ДО ПРАКТИКУМУ

Тести

1.C. 2.C. 3.B. 4.A. 5.C. 6.A. 7.B. 8.B. 9.C. 10.C.

Задачі (Розв’язання задач)

1. Робоча сила = все населення – діти до 16 років – особи, що перебувають у спец. закладах –  – пенсіонери – домогосподарки – студенти.

Робоча сила = 7 млн. чол. – 1,5 млн. чол. – 0,5 млн. чол. – 0,3 млн. чол. – 0,2 млн. чол. = 2,5 млн. чол.

Рівень безробіття =

Безробітні

х 100 %.

Робоча сила

Рівень безробіття =

0,5 млн.чол.

х 100 % = 20 %.

2,5 млн. чол.

2. Циклічне безробіття = Фактичне безробіття – Природне безробіття

Фактичне безробіття = 200 млн. чол. – 120 млн. чол. = 12 млн. чол.

Природне безробіття =

200 млн.чол. х 6 %

= 12 млн.чол.

100 %

Циклічне безробіття = 80 млн. чол. – 12 млн. чол. = 68 млн. чол.

3. Сума виплат =

350 х 75 %

х 2 х 2 тис.чол. х 1,15 = 1 207,5 тис.грн.

100 %

4. Рівень безробіття =

Безробітні

х 100 %.

Робоча сила

Рівень безробіття =

(900 тис. чол. + 640 тис. чол.)

х 100 % = 11%.

14 млн. чол.

Структурне безробіття – 900 тис. чол. Циклічне безробіття – 640 тис. чол.

Фактичне безробіття – 1540 тис. чол.

Приховане безробіття – 900 тис. чол.

5. Рівень безробіття у період економічного піднесення =

0,024

= 0,107 = 10,7 %.

(0,2+0,024)

Рівень безробіття до фази економічного піднесення =

0,016

= 0,0667 = 6,7 %.

(0,016+0,224)

Таким чином рівень безробіття знизився на 4 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

 

 1.                       Вавринів Л.А., Дідич О.Й.Економіка.,Робочий зошит.11 клас+навчальний диск.,Тернопіль.,Сорока білобока.,2011р.
 2.                       Решетняк О, Сандра Одоржинскі, Гражевська Н., Губатюк І.,                   Климук І., Лелюк Ю., Макарова Н., Олійник О., Пархоменко І.,                      Тимченко І., Навчально-методичний посібник., Економічні концепції ( на основі матеріалів Національної Ради з   економічної освіти США), 2011р.

             3.         І.Ф. Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко. Загальна економіка: Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. За ред. І.Ф.Радіонової. - 6-те вид., доповнене, перероблене, виправлене. -Кам'янець-Подільський: «Аксіома» 2008.

 1

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Василюк Марія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Маркіна Ірина Геннадіївна
  Питання безробіття хвилює всіх
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Економіка (профільний рівень) 10 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
5934
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку