2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Календарне планування для 10 класу з української мови та літератури, профільний рівень

Про матеріал
Календарне планування для 10 класу з української мови (філологічний профіль) та літератури (профільний рівень) стане в нагоді вчителям, які будуть працювати в профільному класі філологічного рівня за Типовою навчальною програмою, затвердженою МОН України від 23.10.2017, №1407
Перегляд файлу

Українська мова 10  клас  філологічний профіль

 (наказ МОН України від 23.10.2017, №1407)

I семестр

з/п

Зміст уроку

Дата

 

Тема. Мова як суспільне явище

 

1

Мова як суспільне явище.   Українська мова    в Україні.  Мова як знакова система і суспільне явище. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян.

 

2

 РМ№1 Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування. «Мовний суржик», його причини. Проблеми екології української мови.

 

3

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови. 

Культура усного і писемного мовлення, питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників.

 

4

РМ №2 Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. . Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок.

 

5

Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення. Словник-довідник з культури української мови.

 

6

З історії розвитку української мови  Основні етапи формування і розвитку української національної мови.  Поява писемності у східних слов’ян. РМ №3 Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії. Закономірності побудови тексту.

 

7

РМ № 4 Аудіювання (слухання-розуміння) текстів дiалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.  Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне)

 

8

Створення слов’янського алфавіту.  Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов'янських систем письма РМ № 5 Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру  різних стилів, типів і жанрів мовлення.

 

9

Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького (1619). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.)

 

10

РМ № 6  Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

 

11

Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови. Форми  існування мови (загальнонародна , літмова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго)

 

12

Писемна і усна форми літературної мови. РМ № 7 Поняття про стилістичну систему української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті

 

13

Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти.

 

14

Мова міста. Мова села. РМ № 8 Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування. Дебати як форма дискусій. Контрольне складання діалогу

 

15

Контрольна робота

 

 

 

Тема. Узагальнення  і систематизація найважливіших відомостей з фонетики та  орфоепії

 

16

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему   Місце фонетики та орфоепіїв системі мови. З історії української фонетики

 

17

Класифікація голосних і приголосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми.  Зміни голосних і приголосних у мовному потоці

 

18

РМ № 9 Особливості монологічного і діалогічного мовлення врізних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференції

 

19

Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ  на письмі. Приставні приголосні. Метатеза

 

20

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [о] та [е] з [і]

 

21

Чергування [о] і [е] з нулем звука.  Чергування [о] з [е]  після [ж], [ч], [ш], [дж], та [й].

 

22

Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с].

 

23

Основні випадки чергування  у –в, і – й, з – із – зі (зо). Стилістичні засоби фонетики.

 

24

Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.  Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис.

 

25

РМ №10  Підготовка до контрольного усного переказу

 

26

Українська  орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української  літературної вимови. Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [дж], [дз],  шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовжених приголосних).

 

27

Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.  Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини.

 

28

Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова. Особливості вимови імен та по батькові.  Інтонаційні особливості українського мовлення.

 

29

Наголос в українській мові, його види, роль у розрізненні слів та їх форм. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу.

 

30

Стилістика і культура мовлення Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника.

 

 

Тема. Узагальнення  і систематизація найважливіших відомостей з орфографії

 

31

Українська графіка. Українська  орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів.  З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії.

 

32

Основні принципи української орфографії

 

 

33

34

РМ № 11 - 12 Контрольний письмовий  докладний переказ тексту  публіцистичного стилю з творчим завданням

 

35

Cкладні випадки уживання м'якого знака,  апострофа. Вживання великої літери. Лапки у власних назвах

 

 

 

36

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

 

37

Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення  слів. Правопис географічних назв.

 

38

Написання слів іншомовного походження. Словниковий диктант

 

39

Історичний коментар до різних мовних явищ. Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми.

 

40

Нововведення в українському правописі.  РМ № 13 Написання критичного есе

 

41

Практична робота. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Словник іншомовних слів.

 

42

Контрольна робота

 

 

 

Тема. Лексикологія української мови

 

 

43

Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів на позначення слуху, зору, дотику

 

44

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення. Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми

 

45

Синоніми, їх види, уживання. Синонімічний ряд. Антоніми, їх види, уживання . Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Словник символів РМ №14  Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів

 

46

Стилістика і культура мовлення. Лексичні норми. Уживання слова  відповідно до його лексичного значення. Використання тлумачного словника. Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) і мовна недостатність.

 

47

Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей. Українізми в лексичному складі інших мов.

 

48

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. Причини і джерела лексичних запозичень

 

49

Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Новi iншомовнi запозичення

 

50

РМ № 15 Контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі.

 

51

Кальки. Варваризми. Старослов’янізми, їх ознаки, роль у розвитку української мови

 

52

Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією.  Загальновживані слова. Лінгвокультуреми - слова з національно-культурним компонентом значення

 

53

Лексичне багатство діалектної лексики. Робота з діалектним словником. 

 

54

Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики. Етимологія

 

55

РМ № 16 Конспект прочитаної науково-популярної статті.

 

 

56

Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи. Стилістичне використання канцеляризмів, штампів

 

57

Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції. Словник лінгвістичних термінів

 

58

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливiсть вiдтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Неологізми. Загальномовні та авторські неологізми

 

59

Контрольний диктант

 

 

60

Контрольна робота

 

 

61

Підсумковий урок

 

 

К.р. - 4

РМ  - 16

Діалог – 1

К/усний пер. – 1

К/пис. твір – 1

К/пис. переказ – 1

Диктант - 1

 

Українська література 10  клас (профільний рівень)

(наказ МОН України від 23.10.2017, №1407)

I семестр

з/п

Зміст уроку

Дата

 

Тема. ВСТУП.  Українська література ІІ пол. ХІХ ст.

 

 

1

ВСТУП. Читацький практикум. Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва.

 

2

Діалогічні взаємини автора і читача. Читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору.

 

3

Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури (головні риси). Стильові особливості літературних періодів.

 

4

Літературні напрями  і стилі давної і нової української літератури XI – першої половини XIX ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні жанри

 

5

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення. Реалізм як художній метод відтворення дійсності.   Головні риси реалізму як методу.  Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст.

 

6

Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни. Реалізм в українській літературі 70–90–х років ХІХ ст. відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв’язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю.

 

7

Жанрова й тематична різноманітність.  Оновлення художніх засобів. Поняття про художній тип. Українська література 70–90–х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті. ТЛ: реалізм як напрям і метод (погиблено); типізація; художній тип.

 

8

Література рідного краю

 

 

9

Контрольна робота

 

 

 

 

 

Тема.  Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

 

 

10

Іван Нечуй-Левицький Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури

 

11

«Кайдашева сім’я»  Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.

 

12

Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.

 

13

Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. «Сміх крізь сльози» як ідейна домінанта твору

 

14

Сценічне життя повісті. ТЛ: соціально-побутова повість, реалізм як напрям і метод (погиблено). Засоби змалювання комічного (поглиблено).

 

15

ПЧ№ 1 Іван Нечуй-Левицький. «Гетьман Іван Виговський»

 

16

ЧП   Прозовий епічний твір великої форми. «Ключі» до прочитання. КРМ № 1(п). Лист другу про прочитане.

 

17

Панас Мирний. Огляд життя і творчості.

 

 

18

«Хіба ревуть воли, як ясла повні»  перший соціально-психологічний роман в українській літературі.

 

19

Вихід героя за рамки «родинного кола». ТЛ: Художній тип.

 

 

20

 Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин. ТЛ: Особливості типізації героїв.

 

21

Особливості композиції роману: хронологічна послідовність й історичні відступи. ТЛ: Методи аналізу художнього твору

 

22

Особливості стилю письменника: епічність, ритмічність прози, реалістичність зображення психології персонажів, майстерність пейзажів.

 

23

Значення творчості П.Мирного для розвитку української літератури

 

24

Контрольна робота

 

 

Тема . Драматургія і театр  ХІХ ст.  Б.Грінченко.

Українська література кінця ХІХ ст. початку ХХ ст.

 

25

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст.

 

26

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного

 

27

Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Роль професійного театру у розвитку національної культури.

 

28

Іван Карпенко – Карий. Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів

 

29

І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. Комедія «Хазяїн». Головний конфлікт комедії.

 

30

 Терентій Пузир як втілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона як тема, ідея і головний персонаж комедії. Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря. Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами.

 

31

Проблема соціально відповідального підприємництва. Позачасовіть проблематики комедії. Сучасна інтерпретація. Сценічне життя комедії в сьогоденні.

 

32

«Мартин Боруля» (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов’язана з походженням людини. Значення творчості І. Карпенка-Карого.

 

33

 ПЧ №2 Іван Карпенко-Карий «Сава Чалий»

 

34

Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Педагогічна діяльність Б. Грінченка

 

35

«Без хліба» - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді «не укради» в образі селянина Петра; почуття власної гідності «маленької людини» - образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя.  «

 

36

«Сам собі пан» - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання.

 

37

«Моє щастя» - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця. «Весняні сонети» - ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму.

 

38

ЧП Ліричний (ліро-епічний) твір. «Ключі» до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій. РМ № 2. КРМ № 2(у).  Рецензія на прочитаний твір

 

39

Контрольна робота

 

 

 

Тема. Українська література кінця ХІХ ст. початку ХХ ст.

І. Франко.

 

40

Українська література к. ХІХ - поч ХХ ст.Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури.

 

41

Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське. Модернізм як естетична революція та етапність у розвитку самого поняття мистецтва. Мистецтво як окремішня дійсність (модерністське гасло «мистецтво для мистецтва»).

 

42

Модернізм як соціальне бунтарство. Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму.  Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві.

 

43

Іван Франко. Важливі етапи життєвого й творчого шляху І.Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні. Епістолярії про І. Франка.

 

44

Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. «Поетична суперечка» з М. Вороним. (Послання М. Вороного «Іванові Франкові»). Ліричний герой громадянської лірики І. Франка – борець проти соціального і національного гноблення («Каменярі», «Земле моя, всеплодющая мати»)

 

45

Патріотизм, національна ідея в поезії «Україна» зі збірки «З вершин і низин».  «Декадент» – поетичне кредо І.Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.

 

46

Поема «Мойсей» – філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє.

 

47

Проблематика твору. Пролог до поеми — заповіт Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі (вивч. )

 

48

Збірка «Зів′яле листя»  «лірична драма».Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...» вивч. ). 

 

49

Домінантні образи поезії. Значення інтимної лірики у творчості І. Франка. Франко-перекладач.

 

 

50

Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича. 

 

51

Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням.

 

52

Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного «естетства». Зв`язок психологічної колізії новели з проблемою гри та природності.

 

53

Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені.

 

54

«Украдене щастя» - соціально-психологічна драма.  Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика

 

55

Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми.

 

56

Засоби художнього вираження почуттів.  Сценічне життя драми. Богдан Ступка у ролі Миколи у постановці Київського драм театру ім.Франка. Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах.

 

57

ЧП. Соціально-психологічна драма. «Ключі» до прочитання. Рецензія на театральну постановку драм твору.

 

58

Контрольний класний твір – есе за мистецькою спадщиною І. Франка)

 

 

59

Контрольна робота

 

 

60

Література рідного краю

 

 

61

Підсумковий урок

 

 

 

К.р. – 4                      

К/класний твір – 1

РМ – 3                         

 ПЧ – 2                          

      ЛРК – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

docx
Додано
26 серпня 2019
Переглядів
1434
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку