16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Календарне планування з української мови 10 клас І семестр (профільний рівень)

Про матеріал
Календарне планування з української мови 10 клас І семестр (профільний рівень) за новою навчальною програмою затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 №1407
Перегляд файлу

Да-та

Календарне планування уроків української мови у 10 класі (профільний рівень)

за новою навчальною програмою затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 №1407

І семестр

Тема уроку

Примітки

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

 1.  

 

Мова як суспільне явище. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян. «Мовний суржик», його причини. Проблеми екології української мови

 

 1.  

 

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови

 

 1.  

 

ПР№1. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки, аудіювання

 

З історії розвитку української мови. Поняття про сучасну українську літературну мову

 1.  

 

Основні етапи формування і розвитку української національної мови.

 

 1.  

 

Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту.  Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов'янських систем письма. Види письма в період Київської Русі.

 

 1.  

 

Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького (1619 р.). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.). Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

 

 1.  

 

ПР№2. Колоритно-стильові різновиди мовлення

 

 1.  

 

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування української літературної мови. Форми існування мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

 

 1.  

 

Писемна і усна форми літературної мови. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Мова села.

 

 1.  

 

ПР№3 Академічне есе

 

 1.  

 

Контрольний твір-есе

 

 1.  

 

Контрольна робота. Тестування 1. «Мова як суспільне явище. Розвиток української мови»

 

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему  

 1.  

 

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики

 

 1.  

 

Звук мовлення і фонема. Інваріан,позиційний варіант фонеми. Класифікація голосних звуків

 

 1.  

 

ПР№4. Повторення вивченого про стилі мовлення

 

 1.  

 

Класифікація приголосних звуків

 

 1.  

 

Наголос в українській мові, його види, роль у розрізненні слів та їх форм. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу.

 

 1.  

 

Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Відбиття цих явищ  на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

 

 1.  

 

Правопис ненаголошених голосних і сумнівних приголосних

 

 1.  

 

ПР№5. Художній стиль мовлення, його особливості.

 

 1.  

 

Подвоєння та подовження приголосних звуків

 

 1.  

 

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [о] та [е] з [і].  Чергування [о] і [е] з нулем звука.  Чергування [о] з [е]  після [ж], [ч], [ш], [͡дж], та [й]

 

 1.  

 

Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с]. Основні випадки чергування  у –в, і – й, з – із – зі (зо).

 

 1.  

 

Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.  Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис.

 

 1.  

 

Стилістичні засоби фонетики

 

 1.  

 

ПР№6 Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю

 

 1.  

 

Контрольний переказ

 

 1.  

 

ПР№7. Аналіз творчих робіт

 

 1.  

 

Контрольна робота. Тестування 2. «Фонетика»

 

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

 1.  

 

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [͡дж], [͡дз],  шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовжених приголосних).

 

 1.  

 

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Сценічна мова. Мова масмедіа.

 

 1.  

 

Інтонаційні особливості українського мовлення. Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника.

 

 1.  

 

Навчальний диктант

 

Українська графіка. Українська  орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

 1.  

 

З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії.

 

 1.  

 

Основні принципи української орфографії

 

 1.  

 

Cкладні випадки уживання м'якого знака,  апострофа

 

 1.  

 

Тренувальні вправи

 

 1.  

 

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах

 

 1.  

 

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.

 

 1.  

 

Тренувальні вправи.

 

 1.  

 

Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

 

 1.  

 

Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення слів.

 

 1.  

 

Правопис географічних назв.

 

 1.  

 

ПР№8. Бібліографія. Анотація

 

 1.  

 

Правопис іншомовних слів. Історичний коментар до різних мовних явищ. Словник іншомовних слів.

 

 1.  

 

Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм.

 

 1.  

 

Контрольна робота. Тестування 3. «Орфоепія. Графіка. Орфографія»

 

Лексикологія української мови

 1.  

 

Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів

 

 1.  

 

ПР.№9 Тематичні виписки як засіб запам’ятовування прочитаного і почутого

 

 1.  

 

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення

 

 1.  

 

ПР№10. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух

 

 1.  

 

Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми

 

 1.  

 

Синоніми, їх види, уживання. Синонімічний ряд. Антоніми, їх види, уживання.

 

 1.  

 

Стилістика і культура мовлення. Лексичні норми. Уживання слова  відповідно до його лексичного значення. Використання тлумачного словника.

 

 1.  

 

ПР№11. Усний твор-роздум на морально-етичну тему

 

 1.  

 

ПР№12. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему

 

 1.  

 

Контрольний твір

 

 1.  

 

ПР№13. Аналіз творчих робіт

 

 1.  

 

Лексика української мови за походженням. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Кальки. Варваризми.

 

 1.  

 

ПР14. Правильне й доречне вживання іншомовних слів в українській мові

 

 1.  

 

Загальновживані слова. Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Неологізми. Загальномовні та авторські неологізми.

 

 1.  

 

Стилістична диференціація лексики української мови

 

 1.  

 

Контрольний диктант

 

 1.  

 

Аналіз контрольного диктанту. Підсумки за І семестр

 

 

doc
Додано
27 серпня 2019
Переглядів
1024
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку