19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування Укр.мова 4 клас

Про матеріал
Календарне планування з укр.мови 4 клас до підручника Захарійчук, 7 год/тиждень. Передбачені всі види контролю....
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА

119 годин

(І семестр — 4 години на тиждень)

 

(II семестр — 3 години на тиждень)

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мова і мовлення

1

Вступ. Державні символи України. Мова – жива скарбниця історії народу. Складання тексту-розповіді

 

 

2

Розвиток мови. Старі і нові слова в мові. Сучасна українська мова. Висловлювання про мову.

 

 

3

Культура мовлення та спілкування. Складання речень. Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Мова і мовлення»

 

 

Текст

4

Тема, основна думка, заголовок тексту

 

 

5

Закріплення поняття про будову текстів різних типів(розповідь, опис, есе ).Тема, основна думка

 

 

6

Засоби звязку речень у тексті. Редагування тексту

 

 

7

Поділ тексту на частини. План тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті.

 

 

8

 

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему.

 

 

9

Побудова тексту-міркування за поданим твердженням, добір переконливих доказів (доведень), формулювання висновку

 

 

10

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів, висновків. Побудова тексту-міркування

 

 

11

Текст-опис, його мета. Складання текстів-описів за поданим планом і малюнками.

 

 

12

Художній і науково-популярний тексти-описи. Складання художнього і науково-популярного текстів-описів птаха

 

 

13

Замітка в газету. Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа.

 

 

14

Особливості змісту та побудови есе. Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Текст»

 

 

15

Контрольна  робота. Письмовий переказ.

 

Тема 1

Речення

16

Аналіз контрольної  роботи. Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

 

 

17

Головні та другорядні члени речення.

 

 

18

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту опису за змістом малюнка

 

 

19

Встановлення звязку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів.

 

 

20

Поширення речень словами та словосполученнями. Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень

 

 

21

Однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення.

 

 

22

Кома при однорідних членах речення. Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення

 

 

23

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами.

 

 

24

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Речення»

 

 

25

Контрольна  робота з мовної  теми  «Мова і мовлення. Текст. Речення»

 

Тема 2

Слово. Значення слова. Частини мови

26

Аналіз контрольної  роботи. Повторення й узагальнення вивченого про слово

 

 

27

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки

 

 

28

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

 

 

29

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого. Переказування тексту.

 

 

Іменник

30

Іменник як частина мови. Повторення вивченого. Значення, в яких уживаються іменники в мовленні.

 

 

31

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

 

 

32

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів. Складання речень.

 

 

33

Змінювання іменників за числами

 

 

34

Змінювання іменників за відмінками. Формування умінь ставити іменники в початкову форму.

 

 

35

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

 

 

36

Розрізнення  відмінків іменників з однаковими закінченнями. Редагування тексту.

 

 

37

Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в родовому відмінку однини.

 

 

38

Закінченя іменників жіночого роду на –а, -я в орудному відмінку однини.

 

 

39

Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Складання речень.

 

 

40

Закінчення іменників чоловічого роду на – ар, - яр у родовому й орудному відмінках однини. Контрольна робота. Діалог (усно)

 

 

41

Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини. Контрольна робота. Діалог (усно)

 

 

42

Відмінювання іменників середнього роду в однині. Складання словосполучень

 

 

43

Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

 

 

44

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням – і в іменниках різного роду

 

 

45

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи. Робота з фразеологізмами і прислів’ями

 

 

46

Чергування кореневих звуків [о], [е] з  [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

 

 

47

Відмінювання іменників у множині. Усне переказування тексту.

 

 

48

Розбір іменника як частини мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Іменник».

 

 

49

Контрольна  робота. Диктант.

 

Тема 3

Прикметник

50

Аналіз контрольної  роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

 

 

51

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором.

 

 

52

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значенні

 

 

53

Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах (без термінів)

 

 

54

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками

 

 

55

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

 

 

56

Відмінювання  прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині

 

 

57

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Утворення словосполучень.

 

 

58

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

 

 

59

Уживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини. Контрольна робота. Списування.

 

 

60

Закріплення вживання знака м’якшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

 

 

61

Вимова та написання найуживаніших прикметників на -ський, -зький, -цький.

 

 

62

Контрольна робота. Диктант.

 

 

63

Відмінювання  прикметників у множині.

 

 

64

Закріплення знань про правопис відмінювання прикметників у множині. Робота з прислів’ями. Усний переказ тексту.

 

 

65

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення.

 

Тема 4

66

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. Складання тексту-розповіді за поданим початком.

 

 

67

Доповнення речень і текстів прикметниками. Складання тексту-розповіді на тему «За що я дякую батькам»

 

 

68

Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення і систематизація знань  і вмінь із розділу «Прикметник».

 

 

69

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

 

 

Числівник

70

Числівник як частина мови. Правильна вимова числівників

 

 

71

Вимова та правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні

 

 

72

Відмінкові форми окремих числівників. Утворення словосполучень із числівниками.

 

 

73

Словесні формули на означення показників часу протягом доби. Складання тексту-розповіді за малюнками  і поданими словосполученнями.

 

 

74

Контрольна  робота. Диктант

 

Тема 5

Займенник

75

Аналіз контрольної  роботи. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників  у тексті

 

 

76

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

 

 

77

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання словосполучень.

 

 

78

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини

 

 

79

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини. Робота з прислів’ями.

 

 

80

Уживання займенників із прийменниками. Усний переказ тексту.

 

 

81

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

 

 

82

Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів.  Узагальнення знань про займенник. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах .

 

 

83

Контрольна робота з мовної теми  «Числівник», «Займенник».

 

Тема 6

Дієслово

84

Аналіз контрольної  роботи. Дієслово як частина мови. Повторення вивченого. Роль дієслів у реченнях.

 

 

85

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів. Складання тексту-опису на тему «Хмара» за опорними словами.

 

 

86

Вживання дієслів в прямому і переносному значеннях. Утворення словосполучень дієслів з іменниками.

 

 

87

Побудова речень з однорідними присудками. Усний переказ тексту.

 

 

88

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу

 

 

89

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного  та описового  характеру. Складання тексту-опису на тему «Океан» за опорними словами.

 

 

90

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Робота з фразеологізмами.

 

 

91

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами. Усний переказ тексту.

 

 

92

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами.

 

 

93

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами

 

 

94

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)

 

 

95

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами. Робота з прислів’ями.

 

 

96

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

 

 

97

Перевірка написання букв е,є, и,ї в особових закінченнях дієслів

 

 

98

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

 

 

99

Визначення часу и числа дієслів. Редагування тексту.

 

 

100

Дієслова на –ся. Вимова і правопис дієслів на –ся. Складання словосполучень.

 

 

101

Розбір дієслова як частини мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Дієслово».

 

 

102

Контрольна робота з мовної теми «Дієслово»

 

Тема 7

Прислівник

103

Аналіз контрольної роботи. Прислівник як частина мови. Робота з прислів’ями.

 

 

104

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту

 

 

105

Зв’язок прислівників із дієсловами. Складання речень.

 

 

106

Прислівники, близькі та протилежні за значенням. Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мовленні. Контрольна робота. Списування.

 

 

107

Поширення речень прислівниками. Усний переказ тексту.

 

 

108

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Письмо з пам’яті.

 

 

109

Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері

 

 

110

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Складання речень із прислівниками

 

 

111

Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання. Складання інструкції «Як спілкуватися по телефону». Узагальнення й систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Прислівник»

 

 

112

Контрольна робота. Диктант.  

 

Тема 8

Повторення вивченого

113

Аналіз контрольної роботи. Що ми знаємо про текст, речення, слово

 

 

114

Що ми знаємо про іменник і прикметник. Утворення словосполучень

 

 

115

Державна підсумкова атестація.

 

 

116

Що ми знаємо про займенник і числівник. Усний переказ тексту.

 

 

117

Що ми знаємо про дієслово та прислівник.

 

 

118

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису.

 

 

119

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

Тема 9

120

 

 

 

 

docx
Додано
3 серпня 2019
Переглядів
934
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку