19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарне планування з української мови

Про матеріал

Календарно – тематичне планування для 5 класу складено відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392) і затверджено наказом Міністерства від 06. 06. 2012р. №664

О. П. Глазова Українська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29. 05. 2015 №585).

Перегляд файлу

Українська мова

5 клас

І семестр

 

Зміст  програмового матеріалу

Соціокультурна змістова  лінія

Кількість годин

Дата

1

Вступ.  Значення  мови  в  житті суспільства.  Українська  мова – державна мова  України.

Українська мова — один з найважливіших складників української культури.

 

1

 

2

Розвиток  мовлення №1.  Загальне уявлення  про  мовлення.  Види мовленнєвої  діяльності.  Основні  правила  спілкування (практично.)

1

 

3

Розвиток  мовлення №2. Складання  й розігрування  діалогів  відповідно  до запропонованої  ситуації  спілкування, пов`язаної  з життєвим  досвідом  учнів (діалог  етикетного  характеру  з використанням  етикетних  формул).

1

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ (2 год)

4

Текст.  Речення.  Слово.  Усні  й письмові  висловлення.  Зміст  заголовка тесту.  План  тексту.  Інтонація  речень, різних  за  метою  висловлювання. Розділові   знаки  в  кінці  речення.

 

1

 

5

Розвиток  мовлення №3.  Текст, зв`язність  тексту. Тема, основна  думка, мікротема.  Простий  план  тексту.  Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові  слова  в тексті.

1

 

6

Слово  як  компонент речення.  Лексичне значення  слова. Слово  як  частина  мови. Добір  слів  для  доповнення   речення. Складання  речень  певного  змісту.

Дивовижний світ української природи.

1

 

7

Розвиток мовлення №4.  Усний вибірковий  переказ  художнього  тексту, що  містить  опис  предмета, за коллективно  складеним  планом.

1

 

8

Контрольна  робота №1.  Тестування.

1

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ   (8 год. + 1 год. на  повторення)

9

Лексичне  значення  слова.  Однозначні  й багатозначні  слова (повторення).

Єдність із рідною природою в різні пори року.

1

 

10

Використання  багатозначних  слів   у прямому  й  переносному  значеннях (повторення).

1

 

11

Лексична  помилка  та  умовне  її позначення (практично).

1

 

12

Тлумачний  словник. Тренувальні вправи.

1

 

13

Групи  слів  за  значенням:  синоніми, антоніми,  омоніми (повторення й поглиблення).

1

 

14

Групи  слів  за  значенням:  синоніми, антоніми,  омоніми (повторення й поглиблення).

 

 

 

 

 

 

 

Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу.

1

 

 

15

Розвиток  мовлення № 5.  Докладний усний  переказ  розповідного  тексту художнього  стилю  з  елементами  опису тварини,  що  місить  синоніми  та антоніми (за  коллективно  складеним планом).

1

 

16

Пароніми.

1

 

17

Ознайомлення  зі  словниками  антонімів, синонімів,  омонімів,  паронімів. Тренувальні вправи.

1

 

18 -19

Розвиток  мовлення № 6 - 7.

Докладний  письмовий  переказ розповідного  тексту  художнього  стилю  з  елементами  опису  тварини,  що  місить синоніми  та  антоніми  (за  коллективно складеним  планом).

2

 

20

Контрольна робота № 2.  Тестування. 

 

1

 

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ (9 год. + 1 год. на  повторення)

21

Аналіз  письмового  переказу.  Основа слова (корінь, суфікс, префікс)  і закінчення — значущі  частин слова(повторення й поглиблення відомостей). 

 

1

 

22

Значущі  частини слова  (повторення й поглиблення).

1

 

23

Спільнокореневі  слова  й  форми  слова.

Запорозьке козацтво в українській історії й національній самосвідомості

1

 

24

Незмінні  й  змінні  слова.

1

 

25

Правопис  значущих  частин  слова (повторення).

1

 

26

Правопис  значущих  частин  слова (повторення).  Навчальне  читання  мовчки.

1

 

27

Написання  префіксів  пре-, при-, прі-.

1

 

28 -29

Розвиток  мовлення № 8 - 9. Письмовий  твір - опис  предмета (тварини)  з  використанням  слів  із суфіксами  та  префіксами,  що  надають тексту  емоційного  забарвлення  й виразності  (у художньому стилі).

2

 

30

Написання  префіксів  пре-, при-, прі-.

1

 

31

Тренувальні  вправи.   Аналіз  письмового  твору - опису.

1

 

32

Контрольна робота № 3. Тестування.

 

1

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ (30 год. + 2 год. на  повторення)

33

Звуки  мови  і  звуки  мовлення.

 

1

 

34

Звуки  голосні  та  приголосні. Приголосні  тверді  й  м’які,  дзвінкі та  глухі (повторення).    

 

1

 

35

Вимова  звуків,  що позначаються  літерами  г  та  r.      

Історія мого міста, села — частина історії України

1

 

36

Позначення  звуків  на  письмі. Алфавіт (абетка, азбука). 

1

 

37

Співвідношення  звуків  і  літер. Звукове  значення  літер  я,  ю,  є, ї  та щ  (повторення).

 

 

38

Розвиток  мовлення № 10. Особливості  будови  розповіді  та елементарного  роздуму.

1

 

39

Склад.  Наголос.

1

 

40

Орфоепічний  словник  і  словник наголосів.  Орфоепічна  помилка (практично).

1

 

41

Правила  переносу  слова  з  рядка  в рядок.

1

 

42

Розвиток  мовлення № 11. Докладний  усний  переказ художнього  тексту  розповідного характеру  з  елементами  роздуму.

1

 

43

 Вимова  наголошених  і ненаголошених  голосних. Ненаголошені  голосні  [е],  [и],  [о]  в коренях  слів.

1

 

44

Ненаголошені  голосні, що  не перевіряються  наголосом.

1

 

45

 

Позначення  на  письмі ненаголошених  голосних  [е],  [и], [о] перед  складом  з  наголошеним  [ у]  в коренях  слів.

Герої доби козацтва

1

 

46

Контрольний  диктант

1

 

47

Орфограма.  Орфографічна  помилка,  її умовне  позначення (практично). Орфографічний  словник.

1

 

48 -49

 

Приголосні  дзвінкі  і  глухі. Вимова приголосних  звуків  і  позначення  їх  на письмі.  Уподібнення  приголосних  звуків.

2

 

50 - 51

Розвиток  мовлення № 12 -13. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.         

2

 

52

 Тренувальні  вправи. Аналіз контрольного  переказу.

1

 

53

Вимова  і правопис  префіксів  роз-, без-.

1

 

 

54 - 55

Спрощення  в  группах  приголосних.

 

 

Національна державна символіка України

2

 

56

Контрольна  робота №4. Тестування.

1

 

57

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

Зміст  програмового матеріалу

Соціокультурна змістова  лінія

Кількість годин

Дата

57

Розвиток  мовлення № 14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.  

Народна пісня – душа народу

1

 

58

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування  [о]-[а];  [е]-[і];  [е]-[и];  [о], [е] з [і].

1

 

59

Чергування [е]-[о] після [ж], [дж], [ч], [ш].

1

 

60

Чергування [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

1

 

61

Розвиток  мовлення № 15. Письмовий твір - роздум на тему, пов'язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом  на тему «Чому потрібно захищати слабших»  або  «Чому людина має бути чемною».

1

 

62

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] -  [з′], [ц′], [с′].

1

 

63

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності).

1

 

64

Розвиток мовлення № 16. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу і милозвучність української мови.

1

 

65

Вимова і правопис префіксів  з- (зі-), с-. Вимова і правопис префіксів  роз- (розі-), без- (повторення).

1

 

66

Позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, і, є, ю, я. Основні правила переносу.

1

 

67

Сполуки літер йо, ьо.

 

1

 

68 - 69

Правила вживання  знака м’якшення та в словах іншомовного походження.

2

 

70 - 71

Правила вживання апострофа та в словах іншомовного походження.

2

 

72

Тренувальні вправи.

1

 

73

Контрольна  робота №5. Тестування.

1

 

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

74 - 75

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова  і речення. Головне і залежне слово в словосполученні.

Моя зустріч із прекрасним

2

 

76

Розвиток мовлення № 17. Письмовий твір - роздум за коллективно складеним планом у художньому стилі на тему «Чому потрібно берегти природу» («Чого не можна купити за гроші»).

1

 

77

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

1

 

78

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

1

 

79

Види речень за метою висловлювання: окличні й неокличні.

1

 

80

Розвиток мовлення № 18. Аналіз письмового твору. Тренувальні вправи.

1

 

81

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).  Навчальне аудіювання.

1

 

82

Контрольна  робота №6. Тестування.

1

 

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

83 - 84

Додаток як другорядний член речення.

 

 

Ой роде наш красний

2

 

85 - 86

Розвиток  мовлення № 19 – 20. Контрольний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

2

 

87

Означення.

1

 

88

Обставина.

2

 

89

Тренувальні вправи.  Аналіз контрольного переказу.

1

 

90

Контрольна  робота №7. Тестування.

1

 

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

91 - 92

Речення з однорідним членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.

Вірний приятель – то найбільший скарб

2

 

93 - 94

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах.

2

 

95 - 96

Звертання. Непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні.

2

 

97 - 98

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

2

 

99

Розвиток мовлення № 21. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

1

 

100

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком.

1

 

101

Кома між частинами складного речення, з`єднаного з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком.

1

 

102 - 103

Розвиток мовлення № 22 – 23. Контрольний твір.

2

 

ПРЯМА МОВА.  ДІАЛОГ

104 - 105

Пряма мова. Розділові знаки в реченняз із прямою мовою.

Шкільна родина

2

 

106

Діалог. Тире при діалозі.

1

 

107

Розвиток мовлення № 24. Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами») з використанням речень, що містять пряму мову.

1

 

108

Тренувальні вправи. Аналіз контрольного твору.

1

 

109

Контрольна  робота №8. Тестування.

1

 

ПОВТОРЕННЯ  Й  УЗАГАЛЬНЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  ПРОТЯГОМ  РОКУ

 

110 – 111

Лексикологія.

Я – українець (українка)

2

 

112 – 113

Будова слова і орфографія.

2

 

114 – 115

Фонетика,  орфоепія, орфографія, графіка.

2

 

116 - 117

Синтаксис і пунктуація.

2

 

118

Урок – підсумок. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

1

 

 

 

docx
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
632
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку